Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 116 от 13.XII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ОБН., ДВ, БР. 55 ОТ 2000 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 15 ОТ 2001 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ОБН., ДВ, БР. 55 ОТ 2000 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 15 ОТ 2001 Г.)

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Обн. ДВ. бр.116 от 13 Декември 2002г.

§ 1. В чл. 1 думите "диагностично-консултативните центрове и лечебни заведения за болнична помощ" се заменят с "държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове".


§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 1 след думите "по чл. 3, ал. 1, т. 2" се добавя "и 3".

2. В ал. 2, т. 2 думите "оценка от комисията по чл. 5, ал. 1" се заменят с "представяне от кандидатите".

3. В ал. 3 след думата "предоставя" се добавя "на кандидатите за участие в конкурса".


§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "броя на" се заменят с "нейния състав - ".

2. В ал. 5 думите "броя на членовете й" се заменят с "броя на присъстващите членове".

3. Алинея 7 се изменя така:

"(7) Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса."


§ 4. В чл. 6 думата "регионалния" се заменя с "районния".


§ 5. В чл. 8, ал. 3, т. 2 думите "със законите и държавните изисквания" се заменят със "с нормативната уредба".


§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текстът на чл. 11 става ал. 1 и се изменя така:

"(1) При провеждане на конкурс за възлагане на управлението на държавни лечебни заведения по чл. 1 органът по чл. 3, ал. 1 в тридневен срок от получаване на протокола на комисията утвърждава предложеното класиране."

2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:

"(2) При провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения по чл. 1 предложеното от комисията класиране се утвърждава на първото, след провеждането на конкурса, заседание на съответния общински съвет, но не по-късно от двумесечен срок от получаване протокола на комисията."


§ 7. В чл. 12 думите "по чл. 10" се заменят с "по чл. 11".


§ 8. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:

"(2) При провеждане на конкурс за възлагане управлението на държавни лечебни заведения органът по чл. 3, ал. 1 се произнася окончателно по направените възражения в петдневен срок. При провеждане на конкурс за възлагане управлението на общински лечебни заведения общинският съвет се произнася по направените възражения на свое заседание".


§ 9. Член 15 се отменя.


§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "лечебните заведения" се заменят с "държавните лечебни заведения за болнична помощ".

2. В ал. 3 думите "лечебните заведения по ал. 1" се заменят с "държавните лечебни заведения за болнична помощ".

3. В ал. 4 думите "по ал. 1" се заменят с "по ал. 3".

4. Алинеи 5 и 6 се отменят.