Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 23 ЮНИ 2003 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ "РЕЛИГИЯ"

 

ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 23 ЮНИ 2003 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ "РЕЛИГИЯ"

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.60 от 4 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се определят условията и редът за провеждане на обучението по учебния предмет "Религия" в часовете за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка.


Чл. 2. Учениците от I до ХII клас имат право да изучават учебния предмет "Религия" в часовете за задължителноизбираема и/или свободноизбираема подготовка.


Раздел II.
Организация на обучението

Чл. 3. Организацията на обучението по учебния предмет "Религия" се осъществява в съответствие със:

1. желанието на учениците;

2. възможностите на общината и училището да осигурят квалифицирани учители;

3. утвърдените от министъра на образованието и науката: концепция за обучение по предмета "Религия" в общообразователното училище на Република България и концепция за обучението на мюсюлманските деца по предмета "Религия - ислям" в общообразователните училища.


Чл. 4. Обучението по учебния предмет "Религия" се провежда на български език.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г.) Седмичният брой на часовете за изучаване на учебния предмет "Религия" за отделните класове за двата вида подготовка - задължителноизбираема и/или свободноизбираема, се определя съгласно раздели Б и В от приложението към чл. 3, 4, чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 1 и § 2 от Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование (ДВ, бр. 54 от 2001 г.).


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г.) За учениците от I - ХII клас се оформят оценки в съответствие с условията и по реда, предвидени в глава втора, раздел III "Срочни, годишни и окончателни оценки" от Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.).


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г.) Ученикът до 14 години заявява желанието си за изучаване на учебния предмет "Религия" със заявление, подписано от неговия родител или настойник, а от 14 до 18 години - със заявление, подписано от него и от родителя му (или попечител). Заявлението се подава до директора на училището определен от него срок.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г.) Броят на учениците в група за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка се определя съгласно изискванията съответно на чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г., загл. доп. - бр. 27 от 2008 г.).


Раздел III.
Осигуряване на учебния процес

Чл. 9. Обучението се осъществява по учебни програми и с учебни помагала, разработени в съответствие с концепциите за обучение по учебния предмет "Религия" в общообразователното училище.


Чл. 10. Учебните помагала се осигуряват от Министерството на образованието и науката по заявка от регионалните инспекторати по образованието. В края на учебната година учебните помагала се събират и се съхраняват като библиотечен фонд на училището.


Чл. 11. Учители по учебния предмет "Религия" могат да бъдат лица, които притежават висше образование от областта "Хуманитарни науки" - професионално направление "Религия и теология", начални учители, завършили обучение в курс по религия в богословските факултети на висшите училища в Република България, или лица, завършили Висшия ислямски институт.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г.) При определяне на нормата за преподавателска работа на учителите, които провеждат обучението по учебния предмет "Религия", се ползва минималната норма за задължителна преподавателска работа по т. 3 от приложение № 1 към чл. 3, ал. 7 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г.)


Чл. 14. Нормата за задължителна преподавателска работа по учебния предмет "Религия" може да се допълва и с часове, предвидени за свободноизбираема подготовка по други учебни предмети.


Чл. 15. Учебните часове по учебния предмет "Религия", които са недостатъчни за откриване на работно място, могат да се възлагат като лекторски на учители по религия.


Раздел IV.
Финансиране и контрол

Чл. 16. Финансирането на обучението по учебния предмет "Религия" се осигурява в съответствие с чл. 41 от Закона за народната просвета, чл. 159, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и § 1 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.


Чл. 17. Контролът и организацията на обучението по учебния предмет "Религия" се осъществява от директорите на училищата, от експертите от регионалните инспекторати по образованието, от главния експерт по религия в Министерството на образованието и науката.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Учениците от III и IV клас в училищата, в които се изучава експериментално учебния предмет "Религия" в часовете за задължителноизбираема подготовка, имат право да изучават предмета в часовете, предвидени за този вид подготовка, до завършване на обучението си в началния етап на основната образователна степен.

(2) Учениците от класовете по ал. 1, които не изучават учебния предмет "Религия", в часовете за задължителноизбираема подготовка изучават по избор музика, изобразително изкуство или физическо възпитание и спорт. Тези часове образуват нормата за задължителна преподавателска работа на учителя, който ги провежда, или му се възлагат като лекторски часове, ако са над нормата за задължителна преподавателска работа.


§ 2. Инструкцията се издава на основание чл. 4, ал. 3 ППЗНП (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 19 от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г., бр. 19 и 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.).


§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".