Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 19.XI

НАРЕДБА № 2 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 82 ОТ 2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2016 Г.)

 

НАРЕДБА № 2 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 82 ОТ 2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2016 Г.)

В сила от 01.12.2003 г.
Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.90 от 10 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.12 от 7 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Април 2008г., изм. ДВ. бр.90 от 31 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 12 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г., отм. ДВ. бр.97 от 19 Ноември 2021г.

Отменена с § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар - ДВ, бр. 97 от 19 ноември 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат изискванията към:

1. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) първоначалното разкриване на информация при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, включително относно:

а) (изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) съдържанието на проспекта за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и на съобщението за публично предлагане на ценни книжа;

б) документите, които се прилагат към заявлението за потвърждаване на проспекта от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията";

в) (доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) публикуването на проспекта и предоставянето му на инвеститорите, както и към рекламите и другата информация във връзка с публичното предлагане и допускането до търговия на регулиран пазар на ценни книжа;

г) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г.) уведомяването на комисията за резултата от първичното публично предлагане на ценни книжа;

д) (зал. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

е) (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) условията и реда за регистриране на физически лица и малки и средни предприятия като квалифицирани инвеститори.

2. последващото разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, включително относно:

а) съдържанието на последващо разкриваната информация посредством текущи уведомления и периодични отчети и сроковете за нейното разкриване;

б) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) формата, реда и начина за предоставяне на комисията и на обществеността на последващо разкриваната информация, както и, относно публично дружество - на поканата за свикване на общо събрание на акционерите, на материалите за общото събрание и на протокола от общото събрание;

в) публичното разпространяване на информацията и документите по буква "б".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) С наредбата се определят и обстоятелствата, които подлежат на разкриване от управителния орган пред общото събрание на акционерите на публично дружество относно сделките на голяма стойност и сделките със заинтересовани лица по чл. 114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) С наредбата се определят и обстоятелствата, които подлежат на разкриване от лицата по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.


Глава втора.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОСПЕКТА И НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

Раздел I.
Съдържание на проспекта

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Проспектът съдържа цялата информация, която съобразно конкретните особености на емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на емитента и на правата, свързани с ценните книжа. Тази информация трябва да бъде представена по лесен за анализиране и достъпен за инвеститорите начин.


Чл. 3. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) За изискванията към съдържанието на проспекта и неговия формат, включително на резюмето и базовия проспект, се прилага Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. за прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (OB, L 149/1 от 30.04.2004 г.) (Регламент (ЕО) № 809/2004) и Делегиран Регламент 2016/301 на Комисията от 30 ноември 2015 г. за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за одобряването и публикуването на проспекта и разпространението на реклами, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (OB, L 58/13 от 4.03.2016 г.) (Регламент № 2016/301), както и всички други приложими регламенти, отнасящи се до проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Емитентът, предложителят на ценните книжа или лицето, което иска да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар ценните книжа, може да изготви проспекта като един документ или като отделни документи. Проспектът, който се изготвя като отделни документи, съдържа изискуемата по ал. 1 информация, разделена в три самостоятелни документа:

1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) регистрационен документ, съдържащ информация за емитента на ценните книжа;

2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) документ за ценните книжа, съдържащ информация за ценните книжа, които ще бъдат предлагани публично или ще се допускат до търговия на регулиран пазар; и

3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) резюме на проспекта, в което се представят накратко и без да се използва специализирана терминология основните характеристики и рисковете, свързани с емитента, лицето, гарантиращо ценните книжа, и ценните книжа на същия език, на който е изготвен проспектът.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Освен информацията по ал. 1 регистрационният документ на дружеството със специална инвестиционна цел трябва да включва и информацията по приложение № 3.


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Счита се, че проспектът съдържа съответната информация по чл. 3, ал. 1 и когато препраща в съответствие с изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕО) № 809/2004 към един или повече по-рано или едновременно публикувани документи, които са потвърдени или представени на комисията, съответно на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", наричан по-нататък "заместник-председателя" и ако:

1. информацията в тези документи е актуална; и

2. е изготвен подробен указател, даващ възможност на инвеститорите лесно да намерят конкретната информация, към която се препраща.

(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на резюмето на проспекта.


Чл. 5. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Когато емитентът има вече потвърден от комисията регистрационен документ, лицата по чл. 3, ал. 3, които изготвят проспект като отделни документи при публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, могат да изготвят само документ за предлаганите ценни книжа и резюме на проспекта.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Документът за предлаганите ценни книжа трябва да съдържа актуализирана информация от регистрационния документ, ако от последната актуализация или допълнение по чл. 85, ал. 2 ЗППЦК на регистрационния документ съдържащите се в него данни са променени съществено или са настъпили нови обстоятелства, които могат да повлияят на оценката на инвеститорите.


Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) В случай че някое изискване към съдържанието на проспекта се окаже неприложимо към дейността на конкретен емитент, към неговия правен статут или към ценните книжа, за които се отнася, в проспекта се представя съответна информация, когато такава е налице. В случай че не е налице съответна информация, изискването за заместване на данните по изречение първо не се прилага.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) В производството по потвърждаване на проспекта комисията може да поиска разкриването на допълнителна информация, както и представяне на указател за реда на представяне на информацията в проспекта при условията и по реда на чл. 3, 4а, 22, 23, 25 и чл. 26 от Регламент (ЕО) № 809/2004.


Раздел II.
Съдържание на проспекта на инвестиционно дружество и договорен фонд (Загл. доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Раздел III.
Съдържание на съобщението за публично предлагане на ценни книжа

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК съдържа информацията по чл. 9, параграф трети от Регламент № 2016/301.


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Глава трета.
РЕГИСТЪР НА КВАЛИФИЦИРАНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2007 Г.)

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) (1) Комисията води регистър на квалифицираните инвеститори за целите на чл. 79, ал. 1 ЗППЦК.

(2) В регистъра може да бъде вписано само:

1. физическо лице, което има постоянен адрес в Република България и което отговаря най-малко на две от следните условия:

а) през последните четири тримесечия има извършени най-малко 10 сделки с ценни книжа на стойност не по-малко от 10 000 лв. за тримесечие;

б) портфейлът от ценни книжа на лицето е на стойност най-малко левовата равностойност на 500 000 евро;

в) лицето работи или е работило най-малко една година във финансовия сектор на длъжност, която изисква познания относно инвестирането в ценни книжа;

2. малко и средно предприятие със седалище в Република България, което съгласно последния си годишен или консолидиран отчет отговаря най-малко на две от следните условия:

а) средносписъчният брой на служителите през финансовата година е по-малко от 250 души;

б) общата стойност на балансовите активи не превишава левовата равностойност на 43 000 000 евро;

в) нетният годишен оборот не превишава левовата равностойност на 50 000 000 евро.

(3) Лицата, които искат да бъдат вписани в регистъра на квалифицираните инвеститори подават до комисията заявление, към което прилагат документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2.

(4) Комисията се произнася по заявлението в 14-дневен срок от подаване на заявлението, а когато са необходими допълнителни документи или отстраняване на нередовности - в 7-дневен срок от представянето им. Комисията уведомява заявителя за своето решение в 7-дневен срок от издаването му.

(5) При промяна на обстоятелствата по ал. 2 лицата, вписани като квалифицирани инвеститори, са длъжни да уведомят комисията в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

(6) Физическите лица и малките и средните предприятия, вписани като квалифицирани инвеститори, се отписват от регистъра по тяхно искане или по инициатива на комисията, в случай че престанат да отговарят на условията по ал. 2. Алинея 4 се прилага съответно.


Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) (1) В регистъра на квалифицираните инвеститори се вписват следните данни:

1. за физическите лица - трите имена, постоянен адрес и дата на вписване в регистъра;

2. за малките и средните предприятия - наименование, седалище и адрес на управление, код по БУЛСТАТ, съответно единния идентификационен код, лицата, които управляват и представляват предприятието, и дата на вписване в регистъра.

(2) Емитентите и предложителите имат право на свободен достъп до информацията, съдържаща се в регистъра.


Глава четвърта.
РЕД ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОСПЕКТ

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Лице, което иска потвърждаване на проспект, подава съгласно изискванията на чл. 2 от Регламент № 2016/301 в комисията заявление по установен от заместник-председателя образец, към което прилага документите по раздел II.

(2) Лицето по ал. 1, наричано в тази глава "заявител", може да бъде:

а) (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) при публично предлагане на ценни книжа - емитентът, предложителят и инвестиционният посредник по чл. 5 ЗППЦК;

б) (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) при допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар - емитентът и лицето, което иска да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар ценни книжа, на които то не е емитент;

в) (нова - ДВ, бр. 12 от 2006 г., зал. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

(3) Когато заявител или емитент е чуждестранно лице, както и когато това се налага от правния статут на заявителя или емитента, изискванията към документите по раздел II се прилагат съответно.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Заявлението и регистрационната форма за потвърждаване на проспект се попълват на български език и се подписват с усъвършенстван електронен подпис. Документите, които се изискват по реда на наредбата и са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Алинея 4 не се прилага за проспекта и документите, към който той препраща в съответствие с чл. 4, ал. 1.


Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Със заявлението за потвърждаване на проспект може да бъде поискано от комисията да потвърди проспекта, без той да съдържа някои от данните, предвидени в наредбата и Регламент (ЕО) № 809/2004. В тези случаи към заявлението се прилага обосновка, удостоверяваща, че условията на чл. 87 ЗППЦК са спазени.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 15. (1) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Комисията се произнася по заявления за потвърждаване на проспект в случаите, когато:

1. изпращащата държава на емитента е Република България;

2. комисията е поела потвърждаването на проспекта по искане на компетентния орган на държава членка съгласно чл. 91, ал. 7 ЗППЦК.

(2) (Предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Комисията се произнася по заявлението за потвърждаване на проспект по реда на чл. 91 и 92 ЗППЦК.


Раздел II.
Подавани в комисията документи за потвърждаване на проспект

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Към заявлението за потвърждаване на проспект се прилагат:

1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) проспектът в електронен формат с възможност за търсене в документа;

2. документи за заявителя, включващи:

а) (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) за физическо лице - копие от документа за самоличност, а за юридическо лице - актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;

б) заверено копие от устава на дружеството;

в) (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) решението за публичното предлагане на ценни книжа или за допускането на ценните книжа до търговия на регулиран пазар и за приемане на изготвения проспект на компетентния съгласно устройствения акт орган на дружеството;

3. документите по т. 2, букви "а" и "б" за емитента на предлаганите ценни книжа, когато той е различен от заявителя;

4. документи, удостоверяващи предоставени от трети лица обезпечения за задълженията на емитента, както и други документи, които по преценка на заявителя са необходими за удостоверяване на представената в проспекта информация;

5. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) документи за удостоверяване на спазването на особените изисквания на закона при конкретни случаи на публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, когато такива изисквания са налице;

6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) документите по чл. 2, параграф втори от Регламент № 2016/301, когато това е приложимо;

7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) документът, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно Тарифа за таксите, събирани от комисията по Закона за Комисията за финансов надзор.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 18. Към заявлението за потвърждаване на проспект за публично предлагане на ценни книжа по чл. 79а ЗППЦК се прилагат документите по чл. 16, ал. 1, както и удостоверение от Централния депозитар за регистрация на емисиите ценни книжа, издадени през съответната календарна година.


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)


Глава пета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕТО НА ПРОСПЕКТИ И КЪМ РЕКЛАМИТЕ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2016 Г.)

Глава пета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕТО НА ПРОСПЕКТИ И КЪМ РЕКЛАМНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

Раздел I.
Публикуване на проспект. Изисквания за предоставяне на проспекта на инвеститорите

Чл. 20. (1) Проспектът е предоставен на разположение на обществеността, когато е:

1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) публикуван в един или повече централни ежедневници (печатни издания), предоставящи обща или финансова информация"; или

2. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) отпечатан в достатъчен брой екземпляри, разпространявани безплатно на местата, където се предлагат за записване или за продажба ценните книжа, включително в офисите на емитента, на предложителя на ценните книжа, на инвестиционните посредници и банки, участващи в публичното предлагане на ценните книжа; или

3. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) публикуван чрез интернет на страницата на емитента или когато е приложимо, чрез интернет на страниците на инвестиционните посредници и банки, участващи в публичното предлагане на ценните книжа; или

4. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) публикуван чрез интернет на страницата на регулирания пазар, на който ценните книжа се иска да бъдат допуснати до търговия.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, който комисията води по чл. 30, ал. 1, т. 3 Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), се публикуват за срок най-малко дванадесет месеца всички потвърдени проспекти, включително и посредством интернет връзка към публикувания чрез Интернет на страницата на емитента проспект. Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, е длъжен да уведоми комисията за съответния адрес в интернет, където проспектът ще бъде публикуван съгласно ал. 1, т. 3 в срок не по-късно от 2 дни преди предоставянето на проспекта на разположение на обществеността.

(3) Когато проспектът е изготвен като отделни документи съгласно чл. 3, ал. 3 и/или в него се препраща към един или повече документи при условията и по реда на чл. 4, ал. 1, документите могат да бъдат публикувани самостоятелно при условията на ал. 1. Всеки от документите трябва изрично да посочва къде другите съставни документи на проспекта са на разположение на обществеността, както и връзката между тях. В офисите на лицата, които участват в публичното предлагане, следва да се намират на разположение на инвеститорите всички съставни документи на проспекта.

(4) Текстът и форматът на публикувания проспект, включително на неговите приложения и допълнения, трябва винаги да са идентични с оригинала на проспекта, потвърден от комисията.

(5) Когато проспектът се публикува в електронен формат чрез Интернет, в офисите на лицата, които участват в публичното предлагане на ценните книжа, трябва да се намират на разположение на инвеститорите печатни екземпляри от проспекта и да им бъдат предоставяни безплатно по тяхно искане.

(6) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Относно реда и начина на публикуването на проспекта в един или повече централни ежедневници или в електронен формат се прилагат изискванията на глава II от Регламент 2016/301.


Чл. 21. Ако в публичното предлагане участват и други лица, извън посочените в чл. 20, ал. 1, т. 2, те трябва да информират инвеститорите относно местата и начините за запознаване с проспекта и да им предоставят адрес и телефон на лице, от което може да бъде потърсена допълнителна информация.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) На първата страница на договора за записване или покупка на ценни книжа при публично предлагане, съответно на лицевата страна на поръчките за покупка на ценни книжа, които се търгуват на регулиран пазар, се посочва по ясен начин:

1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) че записване на ценни книжа или сделка с ценни книжа не се извършват и не са допустими плащания във връзка с това, преди комисията да е потвърдила проспекта за публично предлагане на ценни книжа, както и не по-рано от 7 дни след публикуването на съобщението за публично предлагане на ценни книжа по чл. 10, съответно преди регулираният пазар да допусне ценните книжа за търговия;

2. че в интерес на инвеститорите е да придобиват ценни книжа, след като се запознаят с потвърдения от комисията проспект, и че могат да получат проспекта от лицата по чл. 20, ал. 1, т. 2.


Раздел II.
Рекламите за публичното предлагане на ценни книжа и за допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (Загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

Раздел II.
Рекламни материали и друга информация за публичното предлагане на ценни книжа и за допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (Загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Рекламите и публикациите във връзка с публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар следва да посочват по ясен начин, че проспектът е или ще бъде публикуван, както и начина, по който инвеститорите могат да се запознаят с него.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Рекламите трябва да бъдат изготвени по начин, от който става ясно, че характерът им е чисто рекламен. Те не могат да съдържат невярна или заблуждаваща информация, както и такава, която да противоречи на информацията, съдържаща се в подадения в комисията проспект.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Лицата по чл. 20, ал. 1, т. 2 не могат да правят изявления, свързани с публичното предлагане или допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, които противоречат на информацията, съдържаща се в подадения в комисията проспект, или съдържат съществена информация, която липсва в проспекта.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите, когато не се изисква публикуване на проспект, съществената информация, предоставена от емитента или предложителя на определена категория инвеститори, включително информацията, разкрита на срещи, свързани с предлагане на ценни книжа, се разкрива на всички инвеститори от съответната категория, до които се отнася публичното предлагане.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато се изисква публикуването на проспект, информация по ал. 4 се включва в него или в допълнение към проспекта по реда на чл. 85 ЗППЦК.

(6) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Рекламите и публикациите във връзка с публичното предлагане или допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар се извършват по реда, установен в глава III от Регламент № 2016/301.


Глава шеста.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 24. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Емитентът или инвестиционният посредник по чл. 5 ЗППЦК е длъжен да уведоми комисията относно резултата от първичното публично предлагане на ценни книжа в 7-дневен срок от неговото приключване, включително да му предостави следната информация:

1. датата на приключване на публичното предлагане;

2. общия брой записани или продадени ценни книжа;

3. сумата, получена от записаните или продадени ценни книжа;

4. размера на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, включително таксите, платени на комисията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) В 14-дневен срок от крайния срок на публичното предлагане лицата по ал. 1 представят в комисията следните документи:

1. удостоверение от Централния депозитар за регистриране на емисията ценни книжа;

2. документ от банката, в която е открита набирателната сметка за емисията, удостоверяващ извършените вноски по записаните ценни книжа;

3. други документи, съдържащи останалите данни, които съгласно наредбата по чл. 30, ал. 2 ЗКФН се вписват в публичния регистър, воден от комисията.

(3) В случай че първичното публично предлагане на ценни книжа приключи успешно, комисията вписва издадената емисия ценни книжа в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) В случай че първичното публично предлагане на ценни книжа приключи неуспешно, емитентът, съответно емисията ценни книжа, се отписва от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН по инициатива на заместник-председателя.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Лицата по чл. 24, ал. 1 уведомяват комисията, ако бъде отказано вписването в търговския регистър на увеличаването на неговия капитал в 7-дневен срок от постановяване на отказа. В този случай емитентът, съответно емисията ценни книжа, се отписва от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН по инициатива на заместник-председателя.


Глава седма.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОСЛЕДВАЩО РАЗКРИВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 27. (1) (Предишен текст на чл. 27, изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Емитентът е длъжен последващо да разкрива информация, като представя на комисията и на обществеността:

1. периодична информация;

2. (зал. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

3. другата регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.

(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Емитентът е длъжен последващо да разкрива информация, като уведомява комисията за настъпването на обстоятелствата, подлежащи на вписване във водения от комисията регистър съгласно наредбата по чл. 30, ал. 2 ЗКФН, както и за настъпили промени в тези обстоятелства. Задължението по изречение първо се изпълнява от емитента до края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър - до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.

(3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар и за които Република България е изпращаща държава съгласно чл. 77ш, ал. 1, т. 6 ЗППЦК, предоставят в комисията и на обществеността документ, който съдържа или препраща към цялата информация, която те са публикували или предоставили на разположение на обществеността по друг начин през последните 12 месеца. Относно срока за предоставяне на документа се прилага чл. 27 от Регламент (ЕО) № 809/2004.

(4) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

Раздел I "а".
Съдържание на вътрешната информация (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

Чл. 28. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

Раздел II.
Съдържание на периодичната информация (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Годишният финансов отчет за дейността съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) заверен от регистриран одитор финансов отчет по Закона за счетоводството, както и одиторския доклад, съобразен с изискванията на чл. 100н, ал. 10 ЗППЦК, освен в случаите на чл. 100н, ал. 11 и 12 ЗППЦК;

2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) годишен доклад за дейността с минимално съдържание съгласно чл. 100н, ал. 7 и 8 ЗППЦК, както и приложение № 10;

3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) декларация от одитора, заверил годишния финансов отчет за дейността на дружество - емитент на ценни книжа, с посочване на неговите имена и адрес за кореспонденция, удостоверяваща, че:

а) финансовият отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента;

б) информацията, отнасяща се до сделките със свързани лица, е надлежно оповестена и разкрита съгласно приложимите счетоводни стандарти;

в) информацията, отнасяща се до съществените сделки за публичното дружество за съответния отчетен период, е надлежно разкрита в приложенията към финансовия отчет;

4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) за публичните дружества - информацията по приложение № 11;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

6. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:

а) финансовият отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента и на дружествата, включени в консолидация;

б) докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на емитента, както и състоянието на емитента и дружествата, включени в консолидация, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен;

7. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) годишни справки по образец, определен от заместник-председателя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) (1) Годишният консолидиран финансов отчет за дейността съдържа:

1. заверен от регистриран одитор финансов отчет по Закона за счетоводството, както и одиторски доклад, съобразен с изискванията на чл. 100н, ал. 10 ЗППЦК, освен в случаите на чл. 100н, ал. 11 и 12 ЗППЦК;

2. годишен консолидиран доклад за дейността със съдържание по чл. 32, ал. 1, т. 2;

3. декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:

а) консолидираният финансов отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента и на дружествата, включени в консолидацията;

б) докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на емитента, както и състоянието на емитента и на дружествата, включени в консолидация, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен;

4. годишния одитиран финансов отчет на дружеството майка, изготвен съгласно националното законодателство на държавата членка по седалището на дружеството майка;

5. годишни справки по образец, определен от заместник-председателя.

(2) Годишният консолидиран доклад за дейността се изготвя съгласно приложимите счетоводни стандарти и съдържа информацията по чл. 45 от Закона за счетоводството и по приложение № 10 за дейността на група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

Чл. 33. (1) (В сила от 01.01.2004 г., предишен текст на чл. 33, изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Шестмесечният финансов отчет за дейността, обхващащ първите шест месеца от финансовата година, съдържа:

1. комплект финансови отчети съгласно приложимите счетоводни стандарти;

2. междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през шестмесечието, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година; за емитентите на акции докладът трябва да съдържа информация за сключените големи сделки между свързани лица;

3. информация съгласно приложение № 9;

4. декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно:

а) комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията;

б) междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по т. 2;

5. представяне на вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.) (Регламент № 596/2014) относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото шестмесечие;

6. шестмесечни справки по образец, определен от заместник-председателя;

7. допълнителна информация, включваща:

а) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

б) информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на емитента, ако участва в такава група;

в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година;

д) за публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на шестмесечието, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период;

е) за публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на емитента към края на шестмесечието, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно;

ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т. ч. и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Комплектът финансови отчети, който не е изготвен съгласно международните счетоводни стандарти, трябва да съдържа най-малко:

1. съкратения баланс и съкратения отчет за приходите и разходите, които посочват всички статии и подстатии, включени в последния годишен финансов отчет на емитента; включват се и допълнителни статии, ако в резултат на пропускането им междинният финансов отчет за дейността би водил до заблуждаващо представяне на активите, пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента;

2. сравнителна информация, която включва най-малко:

а) баланс към края на съответното тримесечие на текущата финансова година и сравнителни балансови данни към края на предходната финансова година;

б) отчет за приходите и разходите за съответното тримесечие на текущата година със сравнителна информация за съответния период на предходната финансова година;

3. подбрани пояснителни приложения, съдържащи:

а) достатъчна информация, осигуряваща сравнимост на тримесечните финансови отчети с годишните финансови отчети, и

б) достатъчно информация и обяснения, които да осигурят на потребителите да направят правилна оценка на съществените промени в стойностите и статиите в тримесечния отчет, които са намерили отражение в баланса и отчета за приходите и разходите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) За публичните дружества междинният доклад за дейността трябва да съдържа и най-малко следната информация за сключените големи сделки със свързани лица по смисъла на приложимите счетоводни стандарти:

1. сделките между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период;

2. промените в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Когато публичното дружество не изготвя консолидиран финансов отчет, информацията по ал. 3 трябва да съдържа най-малко информация за сделките със свързани лица, сключени от дружеството, включително стойността на сделките, характера на свързаност между свързаните лица и друга информация, необходима за оценка на финансовото състояние на дружеството, ако тези сделки са съществени и не са сключени съгласно обичайните търговски условия. Информацията за сделките може да бъде обобщена по видове, освен ако представената отделно информация за сделките е необходима за оценката на въздействието им върху финансовото състояние на дружеството.

(5) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Съдържанието на одиторския преглед по чл. 100о, ал. 7 ЗППЦК трябва да отговаря на международните одиторски стандарти.


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Шестмесечният консолидиран финансов отчет за дейността съдържа най-малко информацията по чл. 33, ал. 1, т. 1 - 7.


Чл. 33а1. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Публичното уведомление за финансовото състояние съдържа:

1. справки по образец, определен от заместник-председателя;

2. пояснителни бележки;

3. информация съгласно приложение № 9.

Чл. 33а2. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) (1) Публичното уведомление за финансовото състояние на емитент, който изготвя финансов отчет на консолидирана основа, съдържа информацията по чл. 33а1.

(2) В случаите по чл. 100о1, ал. 7 ЗППЦК разпоредбите на чл. 33 и 33а се прилагат съответно

Раздел II "а".
Изисквания за еквивалентност на периодичната информация (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Комисията може да счита, че изискванията на законодателството на трета държава са еквивалентни на изискванията по чл. 32, ал. 1, т. 2 и 6 и чл. 33, ал. 1, т. 2 и 4, ако съгласно законодателството на съответната държава:

1. годишният доклад за дейността съдържа най-малко следната информация:

а) достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на емитента и неговото състояние заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен, който представя балансиран и изчерпателен анализ на развитието и резултатите от дейността на емитента и неговото състояние в съответствие с големината и сложността на извършваните от него дейности; анализът по предходното изречение трябва да включва финансови, а когато е приложимо - и нефинансови основни показатели, относими към съответната дейност в съответствие със степента, необходима за правилната оценка на развитието, резултатите от дейността или състоянието на емитента;

б) посочване на важните събития, настъпили след края на финансовата година;

в) информация за вероятното бъдещо развитие на емитента;

2. междинният доклад за дейността се изисква в допълнение на изискването за комплект финансови отчети и докладът съдържа най-малко следната информация:

а) преглед на отчетния период;

б) информация за вероятното бъдещо развитие на емитента за следващото тримесечие на финансовата година;

в) за емитенти на акции - информация относно големите сделки между свързани лица, ако тази информация не е разкривана текущо;

3. лица в рамките на емитента са отговорни за годишната и междинната финансова информация, и по-конкретно за съответствието на финансовите отчети с приложимите стандарти за разкриване на информация или счетоводни стандарти и за достоверността на прегледа на управителния орган, включен в доклада за дейността.


Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) (1) Комисията може да счита, че изискванията на законодателството на трета държава са еквивалентни на изискванията по чл. 32а, ал. 1, ако съгласно изискванията на законодателството на съответната държава:

1. представянето на финансовите отчети на индивидуална основа на дружеството майка не е задължително, но емитентът със седалище в тази трета държава е длъжен при изготвянето на консолидирани финансови отчети да включва следната информация:

а) за емитенти на акции - начин за изчисляване на дивидентите и възможност за тяхното изплащане;

б) за всички емитенти, когато е приложимо - минимални капиталови изисквания и ликвидност;

2. емитентът може да предоставя на комисията допълнителни одитирани оповестявания, съдържащи информация за индивидуалните отчети на емитента като самостоятелно лице относно информацията по т. 1; оповестяванията по предходното изречение могат да бъдат изготвени съгласно приложимите в третата държава счетоводни стандарти;

3. емитентът, чието седалище е в тази държава, не е длъжен да изготвя консолидирани финансови отчети, но е длъжен да изготвя отчета си на индивидуална основа съгласно Международните счетоводни стандарти или съгласно национални счетоводни стандарти, еквивалентни на тези стандарти, и отчетът се одитира от независим одитор.

(2) Ако финансовата информация по ал. 1, т. 3 не съответства на посочените стандарти, тя трябва да бъде представена във формата на преработени финансови отчети.


Раздел III.
Съдържание на последващо разкриваната информация за инвестиционни дружества и договорни фондове (Загл. изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 36. (В сила от 01.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Раздел IV.
Съдържание на периодичната информация, разкривана от емитент, до обявяването му в ликвидация или в несъстоятелност (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

Раздел IV.
Съдържание на периодичната информация, разкривана от емитент в производство по ликвидация или несъстоятелност (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) (1) Емитентът, по отношение на който е взето решение за ликвидация от компетентния орган, но решението не е вписано в търговския регистър, съответно е открито производство по несъстоятелност, представя информацията като действащо предприятие съгласно чл. 32 - 33а2.

(2) Емитентът по ал. 1 представя, когато е приложимо, и:

1. име и дата на назначаване, съответно на промяна на синдик;

2. одобрен от съда списък с приетите от синдика вземания в производството по несъстоятелност;

3. заведени отменителни искове по чл. 647 от Търговския закон;

4. одобрен от съда оздравителен план на емитента, спрямо който е открито производство по несъстоятелност.

(3) Информацията по ал. 2 се представя на комисията и обществеността не по-късно от 7 дни от вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър - не по-късно от 7 дни от вписването.


Раздел IV "а".
Съдържание на периодичната информация, разкривана от емитент, за който има вписано в търговския регистър решение за ликвидация или за който има влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност (Нов - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) (1) Емитентът, по отношение на който има вписано в търговския регистър решение за ликвидация или за който има влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност, изпраща на комисията само следната информация:

1. начален счетоводен баланс при ликвидация или несъстоятелност не по-късно от 60 дни от вписване в търговския регистър на решението за ликвидация, съответно от съдебното решение за обявяване в несъстоятелност;

2. годишен счетоводен баланс при ликвидация или несъстоятелност не по-късно от 90 дни от завършване на финансовата година, ако съответното производство не е приключило;

3. краен счетоводен баланс при ликвидация или несъстоятелност не по-късно от 30 дни от удовлетворяване на вземанията на кредиторите;

4. тримесечни уведомления за текущия етап на производството;

5. справки по образец, определен от заместник-председателя;

6. уведомления, съдържащи вътрешна информация по чл. 7 от Регламент № 596/2014;

7. име и дата на назначаване, съответно на промяна на ликвидатора или синдика.

(2) Счетоводните баланси по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се съставят съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за счетоводството.

(3) Тримесечните уведомления по ал. 1, т. 4 и справките по ал. 1, т. 5 се представят не по-късно от 10 дни от края на изтеклото тримесечие на комисията, която дава публичност на информацията.

Раздел V.
Съдържание на последващо разкриваната информация от емитент на общински облигации (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Раздел VI.
Съдържание на периодичната информация, разкривана от дружества със специална инвестиционна цел (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

Чл. 41. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Годишният финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел съдържа документите и информацията по чл. 32, ал. 1, както и:

1. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) за дружества със специална инвестиционна цел, които притежават дялове или акции от обслужващо дружество - и годишен финансов отчет за дейността на обслужващото дружество;

7. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) за дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти информация за:

а) относителния дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи;

б) информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на изготвяне на годишния финансов отчет;

в) извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти;

г) относителния дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда;

8. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) за дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания информация за секюритизираните вземания:

а) размера на вземанията;

б) относителния дял на необслужваните вземания от общия размер на вземанията;

в) вида и размера на обезпечението и срока на падежа на вземанията за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия размер на вземанията;

г) съотношението на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията;

д) среднопретегления срок на плащанията по лихви и главници на вземанията;

е) класификация на вземанията;

ж) информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на публикуване на годишния отчет.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Шестмесечният финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел съдържа документите и информацията по чл. 33, ал. 1 както и:

1. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) за дружества със специална инвестиционна цел, които притежават дялове или акции от обслужващо дружество - и шестмесечен финансов отчет за дейността на обслужващото дружество;

5. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) за дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти - информацията по ал. 1, т. 7 за съответното шестмесечие;

6. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) за дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания - информацията по ал. 1, т. 8 за съответното шестмесечие.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Публичното уведомление за финансовото състояние по чл. 33а1 съдържа и информацията по ал. 2, т. 4 - 6.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) В случай че дружеството със специална инвестиционна цел прилага чл. 100о1, ал. 7 ЗППЦК, разпоредбите на ал. 2 и 3 се прилагат съответно.


Раздел VII.
Разкриване на информация за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала и които не попадат в изключенията по § 1д, ал. 2 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК (Нов - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Лицата по § 1д ДРЗППЦК разкриват информация по глава шеста "а" от ЗППЦК, като представят на комисията и на обществеността:

1. информацията по чл. 32, ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7;

2. информацията по чл. 32а;

3. информацията по чл. 33, ал. 1, т. 1 - 6, т. 7, букви "а", "б", "в", "г", "ж" и "з", ал. 3 - 5;

4. информацията по чл. 33а, чл. 33а1 и чл. 33а2.

Чл. 41б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) (1) Лицата по чл. 41а представят на комисията информацията по чл. 41а в електронен формат. Електронните документи по изречение първо се подписват с усъвършенстван електронен подпис от лица, надлежно представляващи лицата по чл. 41а.

(2) Лицата по чл. 41а разкриват на обществеността на територията на Република България информация по глава шеста "а" от ЗППЦК, като прилагат съответно чл. 43а, ал. 2 и 3 и чл. 43б, ал. 1 и ал. 3 - 6, чл. 43в и чл. 43г.

Глава осма.
ФОРМА, РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМИСИЯТА И ЗА ПУБЛИЧНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 12 ОТ 2006 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2007 Г.)

Раздел I.
Форма, ред и начин за предоставяне на информацията

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Предоставянето на информацията по чл. 27 на комисията се изпълнява посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път по ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Комисията изгражда и поддържа система за предаване и получаване на предоставяната от емитентите информация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Стандартите, процедурите и правилата за организация, функциониране и управление на единната система за предоставяне на информация по ал. 2 се приемат от комисията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) В случаите, когато не може да бъде използвана единната система за предоставяне на информация, счита се, че задължението за предоставяне на информацията по чл. 27 е изпълнено, ако емитентът предостави изискуемата информация като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Заместник-председателят, в случаите по ал. 4, може да утвърди задължителен формат на електронния документ, посредством които се изпълняват задълженията за предоставяне на информация.


Раздел II.
Публично разпространяване на регулираната информацията (Загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) (1) Емитентът разкрива на обществеността регулираната информация по чл. 27, ал. 1 по начин, който осигурява бързото й разпространение до възможно най-широк кръг лица във всички държави членки и по начин, който не ги дискриминира.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Емитентът е длъжен да разкрива регулираната информация на обществеността чрез информационна агенция или друга медия, която може да осигури нейното възможно най-широко и едновременно разпространение в Република България, в държавата членка, в която ценните книжа на емитента са допуснати до търговия на регулиран пазар, в случаите, когато неговите ценни книжа не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България и Република България е изпращаща държава, и в другите държави членки.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Емитентът уведомява комисията за сключени договори с информационна агенция или друга медия по ал. 2 в срок от 3 работни дни от сключването им, както и при всяка последваща промяна на информационната агенция или медията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Емитентът публикува на своята интернет страница информация относно наименованието и електронен адрес на избраната от него информационна агенция или друга медия по ал. 2 в тридневен срок от сключване на договора. Емитентът поддържа актуална информация за избраната от него информационна агенция или друга медия по ал. 2.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Регулираната информация относно емитент, който е извършил само публично предлагане на територията на Република България, се разкрива на територията на Република България.

(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Информацията, публикувана на страницата на емитента в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.


Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) (1) Регулираната информация се предоставя на медията в пълен нередактиран текст.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) По отношение на отчетите и декларациите, които се изискват съгласно чл. 100н, 100о и 100о1 и раздел IIа на глава шеста "а" от ЗППЦК и чл. 32 - 33а2, задължението по ал. 1 се счита изпълнено, ако в уведомлението до медията относно регулираната информация е посочен електронен адрес, на който съответните документи са публично достъпни, различен от адреса на централизираната база данни за съхраняване на регулираната информация по чл. 100у ЗППЦК.

(3) Регулираната информация се предоставя на медията по начин, който осигурява сигурност на връзката, минимизира риска от изкривяване на данните и неоторизиран достъп и гарантира сигурност на източника на регулираната информация.

(4) Сигурността на получаване на информацията се осигурява чрез възможно най-бързо отстраняване на грешки или прекъсвания в предаването на информацията.

(5) Емитентът не носи отговорност за системни грешки или недостатъци в медията, на която е предадена информацията.

(6) Регулираната информация се предава на медията по начин, който ясно показва, че информацията е регулирана, посочва ясно емитента, за който се отнася, предмета на регулираната информация и часа и датата на предаване на информацията от емитента.


Чл. 43в. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) (1) Емитентът може да изпълнява задължението си за разкриване на обществеността на регулираната информация съгласно чл. 43а чрез трето лице.

(2) В случаите по ал. 1 емитентът е длъжен да осигури, че освен спазването на изискванията по чл. 43б третото лице:

1. разполага с механизми, които осигуряват, че:

а) регулираната информация е предадена от емитента или лице, което е упълномощено да предава тази информация;

б) няма значителен риск от изкривяване на данните при получаване на информацията, който може да доведе до разпространяване на невярна информация, и от неоторизиран достъп до непубликувана вътрешна информация;

2. получава и разпространява регулираната информация без прекъсване и времево ограничение;

3. разполага с връзки с медии с национално и европейско покритие;

4. незабавно предава на медиите получената регулирана информация;

5. контролира успешното разпространение на регулираната информация до медиите, с които има споразумения за предоставяне и разкриване на информация;

6. съхранява данни за всяка получена и предадена на медията регулирана информация, съдържащи наименованието на емитента, часа и датата на получаване на всяка регулирана информация, начина, по който е получена информацията, данни за лицата, които имат достъп до информацията от нейното получаване до нейното изпращане на медиите, данни за промени в документите, извършени в процеса на получаване и предаване на информацията;

7. определя ясно услугите, които предоставя, и цената по тях.


Чл. 43г. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) По искане на комисията емитентът е длъжен за всяка разкрита информация да предостави данни относно:

1. името на лицето, подало регулираната информация на медията;

2. сигурността на потвърждаването;

3. часа и датата на предаване на информацията;

4. средството, чрез което е предадена информацията;

5. евентуални ограничения, наложени от емитента относно регулираната информация, ако е приложимо.


Чл. 43д. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Разпоредбите на чл. 43а - 43г се прилагат съответно и за предложителя, лицето, което е поискало без съгласието на емитента допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и емитента от държава членка, чиито ценни книжа са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България, която е приемаща държава, и не са допуснати до търговия на регулиран пазар в изпращащата държава на емитента.


Чл. 43е. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

Раздел III.
Публично разкриване на другата информация (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

Чл. 43ж. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Емитентите разкриват публично информация по чл. 27, ал. 3 съгласно изискванията на чл. 27 от Регламент (ЕО) № 809/2004.


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Регулираният пазар на ценни книжа разпространява публично информацията по чл. 27, ал. 4 и 5 посредством ежедневния си бюлетин.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Регулираният пазар разпространява по достъпен за инвеститорите начин ежедневен бюлетин с информацията по ал. 1 най-късно един час преди началото на търговията с ценни книжа.

(4) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Регулираният пазар разпространява незабавно в извънредни издания на бюлетина информацията по ал. 1, получена след публикуване на редовния бюлетин съгласно ал. 2 до приключване на търговията с ценни книжа за деня.


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Комисията разпространява публично информацията по чл. 27, ал. 2, 4 и 5 чрез вписването й в регистъра по чл. 30, ал. 1 ЗКФН.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Глава девета.
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ С ГОЛЯМА СТОЙНОСТ И СДЕЛКИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2016 Г.)

Глава девета.
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ С ГОЛЯМА СТОЙНОСТ И СДЕЛКИ СЪС ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА

Чл. 46. (1) Докладът на управителния орган пред общото събрание на акционерите на публичното дружество по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК включва най-малко следната информация:

1. описание на предложената сделка, включително нейния предмет, стойност, в чия полза се извършва сделката и другите съществени елементи, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща;

2. (нова - ДВ, бр. 63 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) в случаите по чл. 114, ал. 6 ЗППЦК - описание на сделките, с посочване за всяка от сделките на предмета, стойността и в чия полза е извършена;

3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) името, съответно наименованието на страната по сделката; за сделки със заинтересовани лица, съответно с участие на заинтересовани лица - имената, съответно наименованията на лицата, които са заинтересовани лица по чл. 114, ал. 7 ЗППЦК, причините, поради които те са заинтересовани лица, и естеството на интереса им към сделката;

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) относно сделки със заинтересовани лица - пазарната оценка на сделката по чл. 114а, ал. 5 ЗППЦК;

5. (нова - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) при сделки с участие на заинтересован член на управителен орган - посочване, че е спазена забраната по чл. 114а, ал. 2 ЗППЦК;

6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 63 от 2016 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) описание на икономическата изгода на публичното дружество от предложената сделка.

(2) Ако оповестяването на определени данни за сделката би могло да доведе до съществени вреди за публичното дружество, тези данни не се включват в доклада на управителния орган.


Глава десета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 47. (1) Лицата, които са извършили нарушения на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват съгласно чл. 221 ЗППЦК.

(2) Актовете за констатираните нарушения на наредбата се съставят от упълномощени от заместник-председателя длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

4. "Същественост" по отношение на обстоятелство (информация, промяна и др.) е налице, когато:

а) обстоятелството води или може основателно да се предположи, че ще доведе до благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто (или друг минимален праг, предвиден в наредбата) от приходите или печалбата на емитента, от друг финансов показател, както и от пазарната цена на издадените от емитента ценни книжа; и/или

б) обстоятелството е вероятно да повлияе на инвеститорите при вземането на инвестиционно решение или при упражняване правото на глас по ценните книжа.

5. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

6. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

7. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

8. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Счетоводните термини, използвани в наредбата, за които липсват специални определения, следва да се разбират в смисъла, който им е придаден в международни счетоводни стандарти.


§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Заварените производства по потвърждаване на проспекти продължават по Наредбата за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 3 юли 2000 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2000 г.; изм., бр. 93 от 2001 г.).


§ 4. Разпоредбите на чл. 33, 36 и чл. 39, ал. 2 влизат в сила от 1 януари 2004 г.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 82, ал. 4, чл. 90, т. 4, чл. 92а, ал. 1 и 5, чл. 100н, ал. 4, т. 5, ал. 7, т. 2, чл. 100о, ал. 4, т. 2 и 4, ал. 6 и 7, чл. 100о1, ал. 4, т. 3, чл. 100п, ал. 1, чл. 100т, ал. 3 и 4, чл. 100ч, ал. 1, чл. 100ш, ал. 1, т. 4, чл. 100щ, ал. 2 и 4, чл. 114а, ал. 1, чл. 120, § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и чл. 12, ал. 1, т. 9, чл. 25, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.


§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 декември 2003 г.


§ 7. Комисията дава указания по прилагането на наредбата.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)


§ 21. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2007 Г.)


§ 69. (1) До въвеждане на системата по чл. 43, ал. 2 по тази наредба емитентите изпълняват задължението си за предоставяне на регулираната информация по чл. 27, ал. 1, 4 и 5 по досегашния ред чрез интегрираната система за разкриване на информация.

(2) Достъпът и обменът на информация с регулирания пазар и Централния депозитар на системата по ал. 1 се ограничават само до информацията по чл. 27, ал. 4 и 5.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2016 Г.)


§ 38. Емитентите и лицата по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК уведомяват комисията за сключени договори с информационна агенция или друга медия по чл. 43а, ал. 3 в срок до един месец от влизане в сила на тази наредба.

§ 39. В срок до един месец от влизане в сила на тази наредба заместник-председателят утвърждава справките по чл. 32, ал. 1, т. 7, чл. 32а, ал. 1, т. 5, чл. 33, ал. 1, т. 6, чл. 33а1, т. 1 и чл. 37а, ал. 1, т. 5.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3


(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3, т. 1


(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Приложение № 3 към чл. 3, ал. 6


(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Допълнителна информация, която се включва в регистрационния документ на дружество със специална инвестиционна цел

1. Описание на инвестиционните цели на дружеството с посочване на неговите финансови цели, източниците на финансиране, максималния размер на външното финансиране спрямо стойността на собствения му капитал.

2. Ограниченията в инвестиционната политика на дружеството, в рамките на които дружеството със специална инвестиционна цел взема инвестиционни решения (по видове недвижими имоти, относителен дял на различните видове имоти от общо секюритизираните недвижими имоти; видове вземания, относителен дял на различните видове вземания от общо секюритизираните вземания, допустими обезпечения на вземанията), политика на инвестиране на свободните средства.

3. Описание на политиката на дружеството относно придобиване на нов актив или активи.

4. Описание на критериите, на които отговарят недвижимите имоти, съответно вземанията, в които ще инвестира дружеството, както и характеристиките на придобитите недвижими имоти, съответно вземания.

5. Информация за придобитите недвижими имоти, съответно вземания:

5.1. за дружество за секюритизиране на вземания:

5.1.1. вид на секюритизираните вземания и относителен дял на всеки вид вземане от общо секюритизираните вземания;

5.1.2. оценка на вземанията, включваща:

а) всички необходими за целите на оценката данни за вземанията;

б) датата, на която е извършена оценката;

в) методите, използвани за оценка на вземанията, и сумите, на които се оценяват вземанията (посочват се отделно сумите според използвания метод за оценка, както и общата сума, на която се оценяват вземанията);

г) сравнение на сумата от оценката на вземанията със съответната сума от последния годишен финансов отчет на дружеството;

5.1.3. относителен дял на необслужваните вземания от всички секюритизирани вземания;

5.2. за дружество за секюритизиране на недвижими имоти:

5.2.1. вид на недвижимите имоти и относителен дял на всеки вид имоти от общо секюритизираните недвижими имоти;

5.2.2. местонахождение на недвижимите имоти и относителен дял на имотите според местонахождението им от общо секюритизираните недвижими имоти;

5.2.3. описание на недвижимите имоти; допълнителни инвестиции и разходи, необходими за въвеждане на активите в експлоатация;

5.2.4. извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти;

5.2.5. отдадени за ползване срещу заплащане недвижими имоти и относителния им дял от общо секюритизираните недвижими имоти;

5.2.6. посочване на застрахователните дружества, при които са застраховани недвижимите имоти, както и съществените условия на застрахователните договори;

5.2.7. оценка на недвижимите имоти, включваща:

а) датата, на която е извършен огледът на недвижимите имоти от оценителите;

б) всички необходими за целите на оценката данни за недвижимите имоти;

в) датата, на която е извършена оценката;

г) методите, използвани за оценка на недвижимите имоти, и сумите, на които се оценяват (посочват се отделно сумите според използвания метод за оценка; броят и общата сума, на която се оценяват недвижимите имоти; недвижимите имоти, отдадени за ползване срещу заплащане, и недвижимите имоти, които не са отдадени за ползване, се посочват отделно);

д) сравнение на сумата от оценката на недвижимите имоти със съответната сума от последния годишен финансов отчет на дружеството;

е) сравнителна статистическа информация за пазарните цени на подобни (аналогични) недвижими имоти;

5.2.8. относителен дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски от общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда.

6. Данни за банката депозитар:

6.1. наименование, седалище и адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в интернет (web-site);

6.2. дата на учредяване, номер и дата на лиценза за извършване на банкова дейност;

6.3. съществените условия на договора с дружеството със специална инвестиционна цел, включително условията за прекратяване.

7. Данни за обслужващите дружества:

7.1. наименование, седалище и адрес на управление, номер и партида на вписване в търговския регистър, единен идентификационен код, копие от удостоверението за данъчна регистрация;

7.2. кратка информация относно професионалния опит на дружеството;

7.3. съществените условия на договора с дружеството със специална инвестиционна цел, включително условията за прекратяване.

8. Данни за оценителите на вземанията или недвижимите имоти:

8.1. имена на оценителите за предходните 3 години;

8.2. кратка информация относно професионалната квалификация и опит на оценителите.

9. Допълнителна информация за разходите на дружеството:

9.1. максимално допустим размер на разходите за управление на дружеството;

9.2. сумите или метода за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и на обслужващите дружества.


Приложение № 4 към чл. 3, ал. 3, т. 1


(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Приложение № 5 към чл. 3, ал. 3, т. 2


(Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Приложение № 6 към чл. 3, ал. 3, т. 3


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)


Приложение № 7 към чл. 9, ал. 1


(Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Приложение № 8 към чл. 9, ал. 2


(Доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


Приложение № 9 към чл. 33, ал. 1, т. 3, чл. 33а1, т. 3 и чл. 41а, ал. 1, т. 4 и 6


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., предишно Приложение № 9 към чл. 28, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)


Примерен списък на факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)


1. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) За емитенти и лица по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.3. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.4. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.5. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

1.7. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Сключване или изпълнение на съществени сделки.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

1.11. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.12. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.13. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.14. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.15. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.16. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.17. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.18. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.19. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.20. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.21. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.22. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.23. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.24. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.25. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.26. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.27. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.28. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.29. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.30. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.31. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

1.32. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.33. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.34. (предишна т. 1.31. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) За емитенти - други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

2. За емитенти на общински облигации

2.1. Нова емисия облигации.

2.2. Погасяване на задължения по облигационния заем.

2.3. Възникване на нови източници на доходи за емитента или намаляване на досегашни, които могат да доведат до намаляване или увеличаване с 10 на сто и повече на приходната или разходната част на бюджета.

2.4. Промяна на обезпечението по облигационния заем.

2.5. Приемане на бюджета на общината.

2.6. Заключение на Сметната палата по отчета за изпълнението на бюджета на общината и по финансовия отчет.

2.7. Други изменения във финансовото състояние на общината, които засягат или могат да засегнат пряко или непряко стойността на издадените от нея облигации.


Приложение № 10 към чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 32а, ал. 2, чл. 41а, ал. 1, т. 1


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., предишно Приложение № 10 към чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 35, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 1, т. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)


Съдържание на годишния доклад за дейността (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)


(Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Годишният доклад за дейността трябва да представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията по чл. 39 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и следната информация:

I. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

II. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

III. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

IV. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

IVа. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Допълнителна информация:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Информация за сключени съществени сделки

4. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

6. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

7. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

8. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

9. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

12. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

14. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

15. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

17. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения;

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

в) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

20. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

21. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) За публичните дружества - данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

V. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

VI. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

VII. (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

VIII. (Предишна т. VII - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Друга информация по преценка на дружеството.


Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1, т. 4


(Ново - ДВ, бр. 101 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Информация относно публичното дружество


1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.


Промени настройката на бисквитките