Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 7.IV

НАРЕДБА-ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА НАРОДНАТА ВЛАСТ

 

НАРЕДБА-ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА НАРОДНАТА ВЛАСТ

Обн. ДВ. бр.62 от 17 Март 1945г., изм. ДВ. бр.97 от 30 Април 1946г., изм. ДВ. бр.254 от 1 Ноември 1947г., отм. ДВ. бр.80 от 7 Април 1948г.

Отменена с § 48 от Закона за изменение и допълнение на Наказателния и други закони - ДВ, бр. 80 от 7 април 1948 г. Виж § 12 от същия закон, с който се изменят чл. 99 - 105 от Наказателния закон.


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 1946 г.) Който в страната или в чужбина образува или ръководи организация или група, която си поставя за цел събарянето, подравянето или отслабването на установената власт в държавата чрез преврат, бунт, метеж, терористически действия или общоопасни престъпления, се наказва с доживотен строг тъмничен затвор или смърт.

(Доп. - ДВ, бр. 97 от 1946 г.) Членове на подобна организация или група се наказват със строг тъмничен затвор не по-малко от 5 години.


Чл. 2. Който разрушава военни материали, инсталации, цистерни, железопътни, пощенски, телеграфни, телефонни и минни съоръжения, водни или осветителни инсталации, държавни или обществени сгради и др. подобни, както и онзи, който унищожава или разграбва обществени хранителни припаси и други материали, се наказва с доживотен строг тъмничен затвор, а в тежки случаи - със смърт.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 1946 г.) Който, независимо от това дали се числи или не към организация или група по чл. 1, извърши опит за преврат, или извърши бунт, метеж, терористически актове или общоопасни престъпления с посочената в чл. 1 цел, се наказва със строг тъмничен затвор или смърт, а ръководителите и организаторите - със смърт.


Чл. 4. Който напусне местожителството си и влезе или се зачисли в група, съставена и въоръжена с цел да извърши престъпления по настоящата наредба-закон, се наказва с доживотен строг тъмничен затвор или със смърт.


Чл. 5. Който в страната или в чужбина устно, писмено, с печатни произведения, чрез радио или по какъвто и да било начин проповядва, възхвалява или одобрява извършването на деяния, посочени в тази наредба-закон, расова ненавист или неподчинение в народната войска или милиция, се наказва със строг тъмничен затвор.


Чл. 6. Който предприеме каквито и да било действия с цел да намали боевата способност и борческия дух на българската войска или да я отклони от нейната задача, се наказва с временен или доживотен строг тъмничен затвор.


Чл. 7. Който разпространява неверни слухове и съобщения от естество да подкопаят авторитета на военното началство и да отслабят дисциплината във войската или пък да внесат смут и колебание в редовете й, се наказва със строг тъмничен затвор до пет години.

Бъде ли това извършено по непредпазливост, наказанието е тъмничен затвор до една година.

Ако това бъде извършено във време на война: в първия случай наказанието е строг тъмничен затвор не по-малко от пет години, а във втория - строг тъмничен затвор до три години.

(Нова - ДВ, бр. 97 от 1946 г.) Който по начина, посочен в чл. 5, разгласява обидни или клеветнически или неверни твърдения, които са от естество да създадат недоверие към властта изобщо или към някой неин орган или да внесат смущение в обществото, се наказва с тъмничен затвор не по-малко от три месеца и с глоба от 5 000 до 50 000 лева.

(Нова - ДВ, бр. 97 от 1946 г.) Със същото наказание се наказва и онзи, който по същия начин дава преценки или разгласява факти и обстоятелства, които са от естество да увредят добрите отношения с приятелска държава или с нейни власти, или да уронят престижа на такава държава или на нейните власти.


Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 1946 г.) Който подпомага по какъвто и да е начин организации или групи по чл. 1 или лице, извършило деяние по тази наредба-закон, или им дава убежище, доставя, крие или превозва оръжие, храна, материали, пари и др., се наказва със строг тъмничен затвор.

Изключват се от отговорност низходящите, възходящите, съпрузите, братята и сестрите, извършили укривателство.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 1946 г.) Който лиши от живот военнослужещ или милитаризиран, или длъжностно лице от народната милиция при или по повод изпълнение на служебните им длъжности, се наказва с доживотен строг тъмничен затвор или със смърт.

За тежка телесна повреда на същите лица и при същите условия, наказанието е строг тъмничен затвор не по-малко от пет години, а в тежки случаи - доживотен строг тъмничен затвор.

Който лиши от живот военнослужещ на съюзна или приятелска държава, се наказва с доживотен строг тъмничен затвор или със смърт.

Ако деянието по предходната алинея е извършено по непредпазливост, наказанието е строг тъмничен затвор.

Който причини тежка телесна повреда или телесна повреда на военнослужещ на съюзна или приятелска държава, се наказва със строг тъмничен затвор не по-малко от пет години, а в тежки случаи - с доживотен строг тъмничен затвор.

За лека телесна повреда на същите лица наказанието е тъмничен затвор.

Ако телесната повреда (чл. 263 и 264 от Наказателния закон) по предходната алинея е причинена по непредпазливост, наказанието е строг тъмничен затвор до пет години.

Наказателното преследване за всички деяния по този член се възбужда служебно.


Чл. 10. Собственик на стопанско предприятие, стопански деятел, чиновник, служещ или работник, който с цел да разстрои стопанството или продоволствието на страната, да внесе смут в обществото или да създаде спънки на публичната власт, не изпълнява изцяло или отчасти наложени наряди и задачи, укрива, поврежда или унищожава материали, стоки или машинни съоръжения, се наказва за саботаж със строг тъмничен затвор, а при тежки случаи с доживотен строг тъмничен затвор или смърт.

(Нова - ДВ, бр. 97 от 1946 г.) Който разпространява неверни слухове, съобщения или твърдения, които са от естество да внесат смущение в стопанския живот или да създадат недоверие към стопанските мероприятия на властта, се наказва с тъмничен затвор или със строг тъмничен затвор до пет години.


Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 1946 г.) Член на организация или група, който самоволно се предаде на властта и разкрие организацията или групата или съобщи за нея важни сведения преди да е извършено от нея или от него престъпление по този закон се освобождава от отговорност; а в случай, че организацията или групата или той самият вече са влезли в действия, се наказва със съответното наказание по този закон при крайно смекчаващи вината обстоятелства.


Чл. 12. Онзи, който знае, че се приготовлява или че е извършено някое от посочените в тази наредба-закон престъпни деяния и не съобщи за това на властта, се наказва с тъмничен затвор.


Чл. 13. Конфискуват се печатниците, които печатат произведения, забранени от настоящата наредба-закон.

Собствениците на горните печатници се наказват със тъмничен затвор или строг тъмничен затвор, а ако деянието е извършено по непредпазливост - с глоба до 300 000 лева.


Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 1946 г.) Който се числи като член на забранена от тази наредба-закон организация или група, съдействува на такава организация или група или изповядва фашистки разбирания и идеи, не може да заеме никаква държавна, държавно-автономна или обществена служба.


Чл. 15. Длъжностно лице, което заповяда, разпореди или извърши нещо, което в реда на своята служба не е имало право да направи и с това е причинило другиму каквато и да било вреда, ако не подлежи на по-тежка наказание, се наказва със строг тъмничен затвор до пет години.


Чл. 16. Осъдените по настоящата наредба-закон се лишават от граждански и политически права по чл. 30 от Наказателния закон за срок, определен от съда.

Съдът може да наложи и глоба до 500 000 лева.

(Нова - ДВ, бр. 254 от 1947 г.) За престъпления по този закон, които се наказват със строг тъмничен затвор или с по-тежко наказание, съдът постановява и конфискация на части или на цялото имущество на виновния.

З а б е л е ж к а . Имотите на лицата, които са осъдени на смърт по този закон до влизане в сила на горната разпоредба стават държавна собственост.

(Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 254 от 1947 г.) Вещите, предназначени за извършване на кое и да е престъпление по настоящата наредба-закон, както и онези, които са служили при извършване на същото, се отнемат в полза на държавата.

(Нова - ДВ, бр. 97 от 1946 г., предишна ал. 4, бр. 254 от 1947 г.) Прокурорът може едновременно с възбуждането на наказателното преследване да поиска от надлежния съд да постанови спирането на печатно произведение или ежедневник временно или завинаги. В същите случаи има приложение и чл. 236а, ал. 2, второто изречение от Наказателния закон.


Чл. 17. Делата по този закон се разглеждат по реда на глава II, книга VI от Закона за наказателното съдопроизводство.


Чл. 18. Настоящата наредба-закон влиза в сила от деня на нейното публикуване в "Държавен вестник".

Наредбата-закон за защита на народната власт е приета с 5-о постановление на Министерския съвет от 26 януари 1945 г. (протокол № 16). Одобрена е с Указ № 55 на Регентите на България от 7 март 1945 г., като изпълнението му се възлага на министъра на правосъдието.