Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 8.VI

НАРЕДБА № 7 ОТ 5 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ПО ДОГОВОР НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗВЪРШВАТ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, КАКТО И РЕДА ЗА ПРИДО

 

НАРЕДБА № 7 ОТ 5 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ПО ДОГОВОР НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗВЪРШВАТ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, КАКТО И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ПРАВОТО ДА УПРАЖНЯВАТ ТАКАВА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 70 ОТ 2015 Г.)

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015г., отм. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2021г.

Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 7 от 27 май 2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти - ДВ, бр. 48 от 8 юни 2021 г., в сила от 12.06.2021 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) С наредбата се уреждат изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и редът за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Брокерът е физическо лице, което по договор с инвестиционен посредник непосредствено сключва сделки с финансови инструменти за собствена сметка на инвестиционния посредник или за сметка на негови клиенти на регулиран пазар или извън него.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Инвестиционният консултант е физическо лице, което по договор с инвестиционен посредник, управляващо дружество, инвестиционно дружество, национален инвестиционен фонд и/или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, извършва инвестиционни анализи и консултации относно финансови инструменти.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Брокерът и инвестиционният консултант нямат право едновременно с упражняването на дейността по ал. 2 и 3 да сключват по занятие други търговски сделки в лично качество или от името и за сметка на друг търговец, ако е възможно възникването на конфликт на интереси или могат да бъдат нарушени правилата за личните сделки на служителите на дружеството, за сметка на което упражняват дейността по ал. 2 и 3. Осъществяването на такава дейност се прекратява най-късно до датата, на която е сключен договор по чл. 14, ал. 3 или 4, или при възникване на обстоятелство по изречение първо и може да бъде осъществявана след прекратяването на договора.


Чл. 2. (1) Лице, което иска да придобие правото да упражнява дейност като брокер или инвестиционен консултант, трябва да отговаря на изискванията по глава втора и да издържи успешно изпит пред изпитна комисия, определена от Комисията за финансов надзор.

(2) Изискването по ал. 1 за успешно издържан изпит за придобиване на право да се упражнява дейност като инвестиционен консултант не се прилага, ако лицето има придобита квалификация, която отговаря на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита, удостоверена с издаден от компетентен чуждестранен орган документ за придобита степен, диплом или друг сертификат, призната от Комисията за финансов надзор по реда на глава трета, раздел I.

(3) Лицата, които отговарят на изискванията на глава втора и са издържали успешно изпита по ал. 1 или им е призната квалификация по реда на глава трета, раздел I, получават сертификат за правото да упражняват дейност като брокер или инвестиционен консултант.


Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ПО ДОГОВОР НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗВЪРШВАТ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 70 ОТ 2015 Г.)

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ПО ДОГОВОР НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗВЪРШВАТ СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА И ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 3. Дейност като брокер или инвестиционен консултант може да упражнява дееспособно лице, което:

1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) не са му налагани административни наказания за извършено грубо нарушение или за системни нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ), Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), Закона за кредитните институции (ЗКИ), Кодекса за застраховането (КЗ), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и актовете по прилагането им, на съответното законодателство на друга държава или на Регламент на ЕС за последните 3 години;

3. има завършено средно или висше образование в страната или в чужбина, признато по съответния ред - за брокер, а за инвестиционен консултант - завършено висше образование в страната или в чужбина, признато по съответния ред;

4. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) има постоянно местопребиваване в страната, а за лица, за които се прилага Законът за чужденците в Република България или Законът за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (ЗВПНРБГЕСЧТС) - продължително пребиваване в Република България;

5. не е обявявано в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

6. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. (нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) не е освобождавано от длъжност в дружество, лицензирано по ЗПФИ, ЗДСИЦ, ЗДКИСДПКИ, ЗКИ, КЗ, КСО или съответното законодателство в друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) успешно е издържало изпита за придобиване правото да упражнява дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант.


Глава трета.
РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО БРОКЕР ИЛИ ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ

Раздел I.
Допускане до изпит. Признаване на придобита квалификация

Чл. 4. (1) Лицата, които искат да придобият право да упражняват дейност като брокер или инвестиционен консултант, подават в Комисията за финансов надзор заявление за допускане до изпит.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. свидетелство за съдимост;

2. нотариално заверен препис от диплома за завършено образование;

3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) удостоверителен документ за адресна регистрация, а за чуждестранните граждани - и заверен препис от разрешението за продължително пребиваване в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците;

4. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 2, 5, 6 и 7;

5. подробна биографична справка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) В заявлението се посочва адрес на електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство за допускане до изпит.

Чл. 5. (1) Лицата, които искат да придобият право да упражняват дейност като инвестиционен консултант и имат придобита квалификация, която отговаря на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита, удостоверена с издаден от компетентен чуждестранен орган документ за придобита степен, диплом или друг сертификат, подават заявление за признаването й от Комисията за финансов надзор.

(2) Със заявлението по ал. 1 освен документите по чл. 4, ал. 2 се представят и:

1. документ за придобита степен, диплом или друг сертификат, който удостоверява придобитата квалификация;

2. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) информация за компетентния чуждестранен орган, издал документа, удостоверяващ придобитата квалификация и информация за тематичния обхват на положените изпити;

3. информация за други данни, условия или ограничения, свързани с придобитата квалификация, невключени в документа по т. 1;

4. декларация за истинността на посочените от лицата данни и за това, че им е известна наказателната отговорност за представяне на неверни данни, която се носи по Наказателния кодекс на Република България.

(3) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) В заявлението се посочва адрес на електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство за признаване на придобита квалификация.

Чл. 6. Комисията за финансов надзор може да изиска и други данни и документи, ако са необходими за вземане на решение за допускане до изпит или за признаване на придобитата квалификация.


Чл. 7. (1) Комисията за финансов надзор отказва допускането до изпит или признаването на придобита квалификация, ако:

1. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) заявителят не отговаря на изискванията по чл. 3, т. 1 - 7;

2. са изминали по-малко от 3 години от влизането в сила на решението по чл. 16, ал. 1, т. 1 - 3 или по-малко от една година - когато основанието за отнемане на правото за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, е по чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5;

3. установи съществено различие между квалификацията, за която се иска признаване, и изискванията относно тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант;

4. установи, че органът, издал документа за придобитата квалификация, не разполага с необходимата компетентност за предоставяне на тази квалификация;

5. е налице друго условие или ограничение, поради което придобитата квалификация не може да бъде упражнявана;

6. установи, че заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението за признаване на придобитата квалификация в едномесечен срок от подаването му, а когато са били поискани допълнителни данни и документи - в срок 7 работни дни от получаването им. Решението се мотивира писмено.

(3) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението за допускане до изпит в едномесечен срок от подаването му. При установени непълноти и несъответствия в документите, приложени към заявление за допускане до изпит, заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия в 14-дневен срок от получаване на заявлението. Срокът по изречение първо спира да тече от датата на изпращане на съобщение до заявителя до датата, на която са получени изисканите документи и информация. Решението се мотивира писмено.

(4) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Ако дипломата на лице, което кандидатства за допускане до изпит, не е издадена към датата на подаване на заявлението или завършеното от лицето висше образование не е признато по съответния ред и към заявлението за допускане до изпит са приложени всички други документи, Комисията за финансов надзор може да го допусне до изпит, като от лицето изрично се изиска допълнителното предоставяне на непредставените документи.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Заявителите се уведомяват писмено за взетото решение в 7-дневен срок.

(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Лицата, които са допуснати до изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер или инвестиционен консултант, в 7-дневен срок от получаване на решението по ал. 2 заплащат съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.


Чл. 8. В случаите на отнемане на правото за упражняване на дейност лицето, на което е била призната квалификация по реда на този раздел, не може да кандидатства повторно за признаване на същата квалификация.


Раздел II.
Изпит

Чл. 9. (1) Провеждането на изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер или инвестиционен консултант се извършва от Комисията за финансов надзор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Право да се явят на изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер или инвестиционен консултант имат лицата, които са допуснати до изпита по реда на раздел I и са заплатили съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Комисията за финансов надзор публикува изисквания относно тематичния обхват на изпита, реда за неговото провеждане, както и правилата за оценяване в официалния си бюлетин не по-късно от 3 месеца преди датата на изпита. Тези обстоятелства се оповестяват и на електронната страница на Комисията за финансов надзор в Интернет, както и по друг подходящ начин.

(2) Комисията за финансов надзор може да определи допълнителни изисквания относно тематичния обхват на изпита в случаите на специализация в отделни области.

(3) Изпитът за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, е писмен и анонимен.


Чл. 11. (1) Изпитът се провежда от изпитна комисия в състав не по-малко от трима членове. Редът за работата и съставът на изпитната комисия се определят с решение на Комисията за финансов надзор.

(2) В състава на изпитната комисия се включват лица с професионална квалификация и опит в областта на капиталовите пазари.

(3) Комисията за финансов надзор насрочва датите за провеждане на изпитите за придобиване на правото за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Изпити за придобиване на правото за упражняване на дейност като брокер или инвестиционен консултант се провеждат най-малко един път годишно.

(5) Комисията за финансов надзор оповестява датите за провеждане на изпитите в официалния си бюлетин, както и чрез поставяне на съобщение на специално определено за целта място в сградата на Комисията за финансов надзор. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на Комисията за финансов надзор. Оповестяване на датите за провеждане на изпитите може да се извърши и на електронната страница на Комисията за финансов надзор в Интернет, както и по друг подходящ начин.


Чл. 12. (1) Резултатите от изпита се оформят в протокол с оценка съгласно правилата за оценяване. Протоколът се подписва от всички членове на изпитната комисия. Оценките са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

(2) Резултатите от изпита се оповестяват по реда на чл. 11, ал. 5 в срок до 10 работни дни от датата на провеждане на изпита.

(3) В срок 5 работни дни от обявяването на резултатите по ал. 1 лицата, които не са издържали изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, могат да отправят до Комисията за финансов надзор искане да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа.

(4) Запознаването с резултатите от проверката на писмената си работа лицата извършват лично в присъствието на член на изпитната комисия и длъжностно лице, определено със заповед на председателя на Комисията за финансов надзор.


Раздел III.
Сертификат. Регистър

Чл. 13. (1) Сертификатът за правото да се упражнява дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, съдържа:

1. трите имена и единния граждански номер на лицето;

2. посочване на дейността, която лицето има право да упражнява;

3. посочване на специализацията в конкретна област, ако има такава;

4. подпис на председателя на Комисията за финансов надзор и печат;

5. дата на издаване и номер на сертификата;

6. нормативното основание за издаване на сертификата.

(2) Сертификатът се издава на хартиен носител по образец, одобрен от Комисията за финансов надзор.

(3) Дубликат на сертификата се издава от Комисията за финансов надзор по молба на заинтересуваното лице, ако сертификатът е откраднат, загубен, повреден или унищожен. При получаване на дубликата лицето връща оригинала на сертификата, ако той е на негово разположение.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Сертификатът се получава срещу представяне на документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.

(5) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Сертификатът на лице по чл. 7, ал. 4, което е издържало изпита, се издава след представяне в Комисията за финансов надзор на нотариално заверен препис от диплома за висше образование и/или удостоверение за признаване на дипломата, издадено от Националния център за информация и документация.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) (1) Комисията за финансов надзор води регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗКФН за физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с финансови инструменти.

(2) В регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗКФН се вписват и лицата, които са придобили правото да упражняват дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, в 7-дневен срок от издаването на сертификата.

(3) Брокерите уведомяват Комисията за финансов надзор при сключване на договор с инвестиционен посредник в 7-дневен срок от сключването му.

(4) Инвестиционните консултанти уведомяват Комисията за финансов надзор при сключване на договор с инвестиционен посредник, управляващо дружество, инвестиционно дружество, национален инвестиционен фонд и/или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, в 7-дневен срок от сключването му.

(5) Към уведомленията по ал. 3 и 4 се прилага заверено копие от договора между брокера, съответно инвестиционния консултант, и лицата по ал. 3 и 4, а в случай че в същия няма информация за заеманата длъжност - друг документ, удостоверяващ това обстоятелство.

(6) Брокерите и инвестиционните консултанти уведомяват Комисията за финансов надзор при прекратяване на договора по ал. 3, съответно по ал. 4, в 7-дневен срок от прекратяването, като посочват и основанието за прекратяването.

Чл. 15. (1) Лицата, придобили правото да упражняват дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, уведомяват Комисията за финансов надзор за:

1. промяна в адресната им регистрация;

2. промяна в обстоятелствата, послужили като основание да се издаде разрешение за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант;

3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) настъпване на други обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗКФН съгласно отделна наредба, съответно промени в тези обстоятелства.

(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява в 7-дневен срок от узнаване на възникването или промяната в обстоятелството, съответно от вземане на решението от компетентния орган, а когато обстоятелството подлежи на вписване в търговския регистър - от вписването.

(3) Уведомяването се извършва писмено, като брокерите и инвестиционните консултанти прилагат необходимите данни и удостоверителни документи.


Глава четвърта.
ОТНЕМАНЕ НА ПРАВОТО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО БРОКЕР ИЛИ ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ

Чл. 16. (1) Комисията за финансов надзор с решение отнема правото за упражняване на дейност на брокер или инвестиционен консултант, който:

1. е представил неверни данни или документи с невярно съдържание, послужили като основание за допускане до изпит или за признаване на придобита квалификация;

2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) наруши грубо или нарушава системно ЗППЦК, ЗПФИ, ЗДСИЦ, ЗПЗФИ, ЗДКИСДПКИ, ЗКФН, ЗКИ, КЗ, КСО и актовете по прилагането им, съответното законодателство на друга държава или регламент на ЕС;

3. е престанал да отговаря на изискванията за упражняване на дейност като брокер или инвестиционен консултант;

4. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) не е упражнявал дейността за повече от три последователни години от издаването на сертификата или от прекратяването на договора по чл. 14, ал. 3 и 4 и не е издържал успешно изпита по ал. 3, освен ако в този период лицето е извършвало дейност, която изисква познания в областта на финансовите пазари, съответни на тези, които се изискват за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант;

5. е отправил писмено искане за това до Комисията за финансов надзор.

(2) Преди да вземе решение за отнемане на правото за упражняване на дейност като брокер или инвестиционен консултант по ал. 1, т. 1 - 3, Комисията за финансов надзор дава възможност на лицето да представи своите писмени обяснения и възражения в 3-дневен срок от получаването на писмото на Комисията за финансов надзор, с което лицето се уведомява за започване на производство по отнемане на правото да упражнява дейност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Преди да им бъде отнето правото за упражняване на дейност по ал. 1, т. 4, лицата имат право да се явят на изпит на първата насрочена дата за провеждане на изпит за придобиване на право да се упражнява дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, след изтичане на трите години.

(4) В случаите на отнемане на правото да се упражнява дейността лицето може да кандидатства за придобиване на правото за упражняване на дейност като брокер или инвестиционен консултант не по-рано от 3 години от влизането в сила на решението по ал. 1, т. 1 - 3 и не по-рано от една година от влизането в сила на решението по ал. 1, т. 4 и 5.

(5) Решението по ал. 1 се мотивира писмено и може да се обжалва по отношение на неговата законосъобразност пред Върховния административен съд по реда на Закона за Върховния административен съд.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Брокерът или инвестиционният консултант, чието право да упражнява дейност е отнето, се отписва служебно от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗКФН. Съобщение за отписването се публикува в официалния бюлетин на Комисията за финансов надзор. Брокерът или инвестиционният консултант, както и лицата по чл. 14, ал. 3 и 4, с които имат сключен договор, се уведомяват незабавно за взетото решение.

(2) Брокерът или инвестиционният консултант е длъжен да върне сертификата в Комисията за финансов надзор в 3-дневен срок от узнаването за отнемане на правото за упражняване на дейност. Комисията за финансов надзор информира по подходящ начин обществеността за отнемане на правото за упражняване на дейност.


Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Лицата, които са извършили нарушения на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват съгласно чл. 127 ЗПФИ.

(2) Актовете за нарушенията се съставят от упълномощени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) Заявленията за допускане до изпит по чл. 4, ал. 1 и за признаване на придобита квалификация по чл. 5, ал. 1 трябва да бъдат попълнени на български език.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Документите, които се изискват по реда на наредбата и които са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Непредставянето на превод на документ, изготвен на език, различен от българския, е допустимо, ако съдържанието на документа може да бъде установено еднозначно.


§ 2. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", може да изготви образци на декларации и други стандартизирани документи във връзка с прилагането на наредбата.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Издадените административни актове по прилагането на Наредбата за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (ДВ, бр. 92 от 2000 г.) и сертификати за правото да се извършва дейност като брокер или инвестиционен консултант до влизането на тази наредба в сила запазват действието си.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Наредбата се приема на основание чл. 12 и § 25 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.


§ 5. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ПО ДОГОВОР НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗВЪРШВАТ СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА И ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ПРАВОТО ДА УПРАЖНЯВАТ ТАКАВА ДЕЙНОСТ

(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2015 Г.)


§ 19. (1) В срок до 31.03.2016 г. лицата, вписани в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗКФН, които не са представили уведомления по чл. 14, ал. 3 и 4 в срок повече от три години от издаване на сертификата или договорите им са прекратени преди повече от три години, представят в Комисията за финансов надзор данни и документи, доказващи, че спрямо тях не е налице основанието по чл. 16, ал. 1, т. 4.

(2) Комисията за финансов надзор открива производства за отнемане на правото да извършват съответната дейност на лицата, които не са представили доказателства по ал. 1.

§ 20. Наредбата е приета с решение на Комисията за финансов надзор по протокол № 42 от 2 септември 2015 г.

Промени настройката на бисквитките