Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 114 от 30.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ОТНОСНО РЕДА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПОЧЕТНИ (НЕЩАТНИ) КОНСУЛСКИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ОТНОСНО РЕДА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПОЧЕТНИ (НЕЩАТНИ) КОНСУЛСКИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

В сила от 30.12.2003 г.

Обн. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Наредба относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица.


Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица, приета с Постановление № 141 на Министерския съвет от 1991 г. (ДВ, бр. 61 от 1991 г.).


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".