Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 114 от 30.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ СТОЙНОСТТА НА НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ПЪТУВАНИЯ С ЦЕНОВИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ И МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ СТОЙНОСТТА НА НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ПЪТУВАНИЯ С ЦЕНОВИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ И МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА

В сила от 19.12.2003 г.

Обн. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Министърът на финансите да предостави от републиканския бюджет за 2003 г. допълнителни средства за компенсиране стойността на нормативно регламентираните пътувания с ценови облекчения в размер до 16 000 хил. лв., както следва:

1. до 12 000 хил. лв. - за "Столична компания за градски транспорт - София" - ЕООД;

2. до 4000 хил. лв. - за вътрешноградския и междуселищния транспорт в страната.

(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на транспорта и съобщенията да разпредели средствата по ал. 1, т. 2 по общини въз основа на данните за недостига на средства до стойността на фактически издадените превозни документи с ценови облекчения.


Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят от преизпълнение на приходите и/или от икономии на разходите по републиканския бюджет за 2003 г.


Чл. 3. Неусвоените в края на годината средства по чл. 1 се възстановяват по сметката, от която са получени.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.


§ 2. Постановлението влиза в сила от 19 декември 2003 г.