Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 114 от 30.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНИ ТОВАРО-ПЪТНИЧЕСКИ ПОДЕМНИЦИ И ТОВАРНИ ПЛАТФОРМЕНИ АСАНСЬОРИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 Н

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНИ ТОВАРО-ПЪТНИЧЕСКИ ПОДЕМНИЦИ И ТОВАРНИ ПЛАТФОРМЕНИ АСАНСЬОРИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ОБН., ДВ, БР. 81 ОТ 2002 Г.; ИЗМ., БР. 115 ОТ 2002 Г.)

Обн. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 2 се създава т. 7:

"7. подемници и платформени асансьори, проектирани за работа във взривоопасна среда."


§ 2. В чл. 105 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите "чл. 23" се поставя запетая и се добавя "ал. 2 и 3".

2. В ал. 2 след думата "барабана" се добавя "и на отклонителните ролки".


§ 3. В чл. 117 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Допуска се на платформените асансьори, задвижвани посредством барабан и въжета и обслужващи не повече от две спирки, да не се монтират контакти за безопасност на захващащия механизъм и на автоматичните брави на шахтените врати."

2. В ал. 3 думата "забранено" се заменя с "конструктивно ограничено".


§ 4. В чл. 133, ал. 2 т. 2 се изменя така:

"2. осигурява поддържането и ремонта на съоръженията да се извършват от лице по чл. 144, ал. 1, което е получило разрешение за извършване на такива дейности;".


§ 5. В чл. 139 т. 2 се изменя така:

"2. лицата, получили лицензия от председателя на ДАМТН по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г. и бр. 17 от 2003 г.) - за платформени асансьори."


§ 6. Членове 141 и 143 се отменят.


§ 7. В чл. 144 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "производството, монтирането" се заличават.

2. В ал. 2, т. 3, букви "а" и "б" думата "монтаж" се заличава.


§ 8. В чл. 146, ал. 2 думите "чл. 139, ал. 2" се заменят с "чл. 139, т. 2".