Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 114 от 30.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПАКОВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ОБН., ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г.; ПОПР., БР. 27 ОТ 2003 Г.; И

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПАКОВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ОБН., ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г.; ПОПР., БР. 27 ОТ 2003 Г.; ИЗМ., БР. 33 ОТ 2003 Г.)

Обн. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите "дефектни предварително опаковани продукти" се заменят с "дефектни хляба".

2. В т. 2 думата "дефекти" се заменя с "дефектни хляба".


§ 2. В чл. 18, ал. 2, т. 2 след думата "метода" се поставя запетая и се добавя "определен в приложение № 3".


§ 3. В чл. 31 се правят следните изменения:

1. В т. 4 предлогът "от" се заменя с "или равно на".

2. В ал. 2 думата "обозначението" се заменя с "означението или наименованието, ако е подходящо".


§ 4. (В сила от 01.01.2004 г.) В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 4:

"4. "Спиртни напитки" са определените в т. 28 от допълнителната разпоредба на Закона за виното и спиртните напитки."


§ 5. (В сила от 01.01.2004 г.) Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 1 и 2 се изменя така:

"Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 1 и 2


Редове от задължителни стойности на номиналните количества на някои предварително опаковани течностиНаименование на продукта Номинално
  количество
  в литри
1 2
1.    
а) Тихи трапезни вина и тихи 0,10 - 0,187(1) - 0,25 -
  качествени вина от опре- 0,375 - 0,50 - 0,75 - 1 -
  делен регион: вино от 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -
  прясно грозде; прясна гроз- 9 - 10
  дова мъст, чиято ферментация  
  е била прекъсната или спряна  
  с добавка на алкохол, включи-  
  телно вино, получено от нефер-  
  ментирал гроздов сок, смесен с  
  алкохол, с изключение на вина,  
  включени в Митническата тарифа  
  на Република България (МТРБ),  
  тарифен № 2204 10, № 2204 21 10 0  
  и № 2204 29 10 0, и ликьорни  
  вина; гроздова мъст в процес  
  на ферментация или с прекъсна-  
  та ферментация по начин, разли-  
  чен от този чрез прибавка на  
  алкохол (МТРБ, тарифен № 2204)  
б) "yellow" вина, които имат 0,62
  право да използват следните  
  наименования за произход:  
  "Cotes du Jura", "Arbois",  
  "L'Etoile" и "Chateau-Chalon"  
2. Шумящи вина:  
а) шумящи трапезни вина и 0,125 - 0,20 - 0,375 -
  шумящи качествени вина 0,75 - 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 9
  от определен регион:  
  - пенливи и искрящи вина  
  (МТРБ, тарифен № 2204 10)  
  - вина, различни от тези в  
  МТРБ, тарифен № 2204 10, в  
  бутилки със запушалки тип  
  "гъба", прикрепени с помощта  
  на кошничка или други закопчал-  
  ки, и вина в други съдове със  
  свръхналягане, дължащо се на  
  разтворен въглероден диоксид,  
  не по-малко от един бар и не  
  повече от три бара, измерено  
  при температура 20 °С (МТРБ,  
  тарифен № 2204 21 10 0 и  
  № 2204 29 10 0);  
б) други ферментирали пенли- 0,10 - 0,20 - 0,375 - 0,75 -
  ви напитки, например от 1 - 1,5 - 3
  ябълки, круши и медовина  
  (МТРБ, тарифен № 2206)  
3. Спиртни напитки, различни 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 -
  от тези в МТРБ, тарифен 0,10(2) - 0,20 - 0,350 - 0,50 -
  № 2207: ром, уиски, зърне- 0,70 - 1 - 1,125(2) -
  ни спиртни напитки, винени 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4,5 - 5 -
  (гроздови) спиртни напитки, 10(2)
  бренди, спиртни напитки от  
  гроздови джибри, спиртни  
  напитки от плодови джибри,  
  плодови спиртни напитки,  
  спиртни напитки от стафиди,  
  ябълкови и крушови спиртни  
  напитки, спиртни напитки от  
  синя тинтява, джин, анасонови,  
  хвойнови спиртни напитки,  
  битер, водка, ликьор, текила,  
  арак, саке, ракия, мастика,  
  ментовка (МТРБ, тарифен № 2208);  
  смесени алкохолни екстракти  
  (известни като "концентрирани  
  екстракти") за производство  
  на напитки  
4. Слънчогледови масла 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 -
    3 - 5 - 8 - 10
5. Мляко, прясно, неконцен- 0,20 - 0,25 - 0,50 - 0,75 -
  трирано, неподсладено 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 10
  (МТРБ, тарифен № 0401)  


(1) Стойността се отнася само за продукти, предназначени за консумация на борда на самолети, кораби и влакове и за продажба в безмитни магазини.

(2) Стойността се избира изключително за продукти, предназначени за професионална употреба."


§ 6. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1


Редове от задължителни стойности на номиналните количества на някои предварително опаковани продукти, които се продават по маса (количество в грамове)


1. Масло (Митническа тарифа на Република България (МТРБ), тарифен № 0405):

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 5000.

2. Захар на бял кристален прах (полубяла захар, бяла захар, рафинирана бяла захар, екстра бяла захар) (МТРБ, тарифен номер 17019910); кафява захар (МТРБ, тарифен № 17011290 и № 17011190); рафинирана захар с ароматизатори и оцветители - бонбонена захар (МТРБ, тарифен № 170191000)

125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000.

3. Брашна от пшеница, ръж и царевица; грис; зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение на ориза - МТРБ, тарифен № 1006 (МТРБ, тарифен № 1101, 1102 и 1103, 1104);

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 5000 - 10 000.

4. Фасул, леща (МТРБ, тарифен № 0713 31 00 0, № 0713 32 00 0, № 0713 33, № 0713 40 00 0)

125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000 - 10 000.

5. Ориз (МТРБ, тарифен № 1006)

125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 5000.

6. Прежда за плетене, състояща се от естествени влакна (животински, растителни и минерални), химически влакна и комбинации от тях

10 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 1000."


Заключителни разпоредби

§ 7. В чл. 4, ал. 5 от Наредбата за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, приета с Постановление № 209 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 89 от 2002 г.), думите "с тегло под 20 грама" се заменят със "с маса под 5 грама".


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 4 и 5, които влизат в сила от 1 януари 2004 г.