Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 114 от 30.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ДВ, БР. 93 ОТ 2002 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ДВ, БР. 93 ОТ 2002 Г.)

Обн. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Параграф единствен. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

"§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2005 г."