Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 114 от 30.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ В СТРУКТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ В СТРУКТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Обн. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. (1) Открива Медицински факултет в структурата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с учебно-клинична база в Болница "Лозенец" - София.

(2) Приемът и обучението на студенти във факултета по ал. 1 да започне след получаване на положителна оценка на проекта за неговото откриване от Националната агенция за оценяване и акредитация.


Заключителни разпоредби

§ 1. Министърът на финансите съгласувано с министъра на образованието и науката и министъра на държавната администрация и по предложение на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и на директора на Болница "Лозенец" - София, да изготви и внесе по съответния ред предложения за финансово осигуряване на факултета по член единствен.


§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование.