Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 114 от 30.XII

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2004 Г.

 

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2004 Г.

В сила от 01.01.2004 г.

Обн. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г.

Изтекъл срок на действие


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г.) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса по приходите на обща сума 838 646 000 лв., както следва:№ по Показатели Сума
ред   (в лв.)
I. Приходи 838 646 000
1. Здравноосигурителни вноски 809 766 000
2. Приходи и доходи от собственост 14 000 000
3. Глоби, санкции и наказателни  
  лихви 14 880 000


(2) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г.) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса по разходите и трансфера на обща сума 899 393 797 лв., както следва:


№ по Показатели Сума
ред   (в лв.)
II. Разходи 898 093 797
1. Текущи разходи 813 117 197
1.1. Заплати и възнаграждения за пер-  
  сонала, нает по трудови право-  
  отношения 11 632 133
1.2. Други възнаграждения и плаща-  
  ния за персонала 572 000
1.3. Осигурителни вноски за държав-  
  ното обществено осигуряване  
  (ДОО) и здравноосигурителни  
  вноски от работодатели 3 786 660
1.4. Издръжка 12 757 804
1.5. Здравноосигурителни плащания: 784 368 600
1.5.1. - за първична извънболнична  
  медицинска помощ 103 500 000
1.5.2. - за специализирана извънбол-  
  нична медицинска помощ 94 000 000
1.5.3. - за стоматологична помощ 49 000 000
1.5.4. - за медико-диагностична  
  дейност 41 000 000
1.5.5. - за лекарствени средства за  
  домашно лечение 236 500 000
1.5.6. - за болнична медицинска помощ 259 768 600
1.5.7. - други здравноосигурителни  
  плащания 600 000
2. Капиталови разходи 4 000 000
3. Резерв за непредвидени и  
  неотложни нужди 80 976 600
III. ТРАНСФЕР към бюджета на дър-  
  жавното обществено осигуряване  
  по чл. 110, ал. 11 от Кодекса за  
  социално осигуряване 13 00 000


(3) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.12.2004 г.) Приема дефицит по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. в размер 60 747 797 лв.

(4) Дефицитът по ал. 3 се финансира за сметка на наличните средства на Националната здравноосигурителна каса в Българската народна банка.


Чл. 2. Определя здравноосигурителната вноска за 2004 г. в размер 6 на сто.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на § 6 думите "капитационни суми" са средствата, които изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ получават извън договорените в Националния рамков договор други плащания за извършена дейност за записаните при тях здравноосигурени лица.


Заключителни разпоредби

§ 2. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса има право да извършва вътрешни компенсирани промени на кредитите между елементите на разходите по чл. 1, ал. 2, които не променят параметрите на утвърдения бюджет и не водят до увеличаване на предвидените средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения.


§ 3. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса в случай на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата или на териториален дисбаланс в потреблението на медицинска помощ съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване има право да разходва средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 3 само за здравноосигурителни плащания.


§ 4. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към бюджета на Националния осигурителен институт се извършва в края на всеки календарен месец в размер 0,2 на сто върху набраните здравноосигурителни вноски през предходния календарен месец на годината.


§ 5. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискванията на чл. 110, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към бюджета на Националния осигурителен институт се извършва в края на всеки календарен месец в размер 10 на сто от преведените през предходния календарен месец от Националния осигурителен институт суми по актове за начет от невнесени осигурителни вноски за здравно осигуряване. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки и при превишение на сумата по чл. 1, ал. 2, т. III се увеличава дефицитът по чл. 1, ал. 3.


§ 6. Средствата за капитационни суми на изпълнителите от първичната извънболнична медицинска помощ за лицата, за които е констатирано, че не са били осигурявани съгласно Закона за здравното осигуряване, се прехвърлят с решение на управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса за други здравноосигурителни плащания.


§ 7. Изпълнението на закона се възлага на управителния съвет и на директора на Националната здравноосигурителна каса, както и на Националния осигурителен институт в частта за събиране на здравноосигурителните вноски.


§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г.

-------------------------

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 16 декември 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2004 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 115 ОТ 2004 Г.)


§ 2. Законът влиза в сила от 1 декември 2004 г.