Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 9.I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРОМЯНА НА КАТЕГОРИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ И УЧАСТЪЦИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ И ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРОМЯНА НА КАТЕГОРИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ И УЧАСТЪЦИ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ И ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ

В сила от 01.01.2004 г.

Обн. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Променя от II на III категорията на железопътните линии и участъците от железопътни линии съгласно приложение № 1.


Чл. 2. (1) Преустановява експлоатацията на железопътните линии съгласно приложение № 2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г.) Необходимите средства за финансиране преустановяването на експлоатацията на железопътните линии по ал. 1, за демонтирането на съоръженията, от които се състоят железопътните линии, и за извършването на всички действия, свързани с демонтирането (технически, юридически, екологични и други действия), са за сметка на Национална компания "Железопътна инфраструктура".


Чл. 3. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2011 г.) Министърът на финансите да осигури допълнителна субсидия за Национална компания "Железопътна инфраструктура" за демонтиране на съоръженията, от които се състоят железопътните линии по чл. 1 и 2, както и за извършване на възстановителни, рекултивационни и други дейности.


Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2011 г.) Условията, редът и сроковете за предоставяне на средствата по чл. 3, както и контролът по тяхното разходване се уреждат с договора по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.


Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г.) Генералният директор на Национална компания "Железопътна инфраструктура" да утвърди проектите за демонтаж, възстановителни, рекултивационни и други дейности, свързани със закриването, след получаване на положително становище от министъра на финансите, министъра на транспорта и съобщенията, министъра на земеделието и храните, министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма и след осигуряване на необходимите средства по чл. 4.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. В Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 112 от 2001 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:

"(2) Когато се предвижда и демонтирането на съоръженията, от които се състои железопътната линия или участъкът от нея, в постановлението по ал. 1 Министерският съвет определя източника на средствата за финансиране закриването на железопътната линия или участъка от нея, както и органа, който да утвърди проектите за демонтаж, възстановителни, рекултивационни и други дейности, свързани със закриването."

2. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 2 се изменя така:

"2. "Закриване на железопътна линия или на участъци от линия" е преустановяване експлоатацията на железопътната линия или на участъци от линия със или без демонтиране на съоръженията, от които се състои железопътната линия или участъци от линия, и извършването на всички действия, свързани с демонтирането, с технически, юридически, екологични и други действия."

3. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 3:

а) точки 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 22, 24, 29, 32 и 34 се заличават;

б) в т. 27 думата "Бойчиновци" се заменя с "Монтана";

в) в т. 31 думата "Панагюрище" се заменя със "Съединение";

г) в т. 36 думата "Поморие" се заменя със "Сарафово".

4. В приложение № 5 към чл. 11, ал. 2:

а) точки 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 21, 22 и 24 се заличават;

б) в т. 26 думата "Бойчиновци" се заменя с "Монтана";

в) в т. 28 думите "Видин - Кошава и" се заличават;

г) в т. 29 думата "Панагюрище" се заменя със "Съединение";

д) в т. 30 думите "и Долна махала - Хисаря" се заличават;

е) точка 32 се заличава;

ж) в т. 34 думата "Поморие" се заменя със "Сарафово".


§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 1 и чл. 12 от Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2001 г.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2004 г.


Приложение № 1 към чл. 1


1. Съединение - Панагюрище;

2. Сарафово - Поморие;

3. Видин - Кошава;

4. Долна махала - Хисаря;

5. Монтана - Берковица;

6. Калотина - Станянци;

7. Алдомировци - Бели брег;

8. Вакарел - Чукурово;

9. Червен бряг - Златна Панега;

10. Дупница - Бобов дол;

11. Стамболийски - Пещера;

12. Подуяне - Пионер;

13. Захарна фабрика - Стан;

14. Ямбол - Елхово.


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1


1. Червен бряг - Оряхово;

2. Пазарджик - Варвара;

3. Горна Оряховица - Елена;

4. Хан Крум - Преслав;

5. Юнак - Старо Оряхово;

6. Каспичан - Нови пазар.


Промени настройката на бисквитките