Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 39 от 12.V

УКАЗ № 142 ОТ 03.05.2004 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ВАСИЛ ПЕТРОВ ДЖЕЛЕБОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ"

 

УКАЗ № 142 ОТ 03.05.2004 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ВАСИЛ ПЕТРОВ ДЖЕЛЕБОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ"

Обн. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам бригаден генерал Васил Петров Джелебов от длъжността заместник-началник на Военна академия "Г. С. Раковски".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 3 май 2004 г.