Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 8.VI

НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

В сила от 01.10.2004 г.
Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.54 от 23 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.12 от 7 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.22 от 13 Март 2007г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2008г., изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 15 Август 2014г., изм. ДВ. бр.90 от 31 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 28 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 7 Декември 2018г., доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 12 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 31 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2020г., изм. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 19 Ноември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 24 Юни 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 20 Декември 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) С наредбата се определя редът за воденето и съхраняването на регистрите по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "Комисията", както и подлежащите на вписване обстоятелства.


Чл. 2. Комисията води регистри за:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) регулираните пазари на финансови инструменти, многостранните системи за търговия, организираните системи за търговия и пазарите за растеж;

2. инвестиционните посредници;

3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;

4. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) колективните инвестиционни схеми;

5. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) управляващите дружества;

6. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) националните инвестиционни фондове;

7. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и управляваните от тях алтернативни инвестиционни фондове, включително фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции;

8. (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) обвързаните агенти;

9. (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) одобрени механизми за докладване и одобрени механизми за публикуване по чл. 1, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ);

10. (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) администраторите на бенчмаркове, лицензирани или регистрирани от Комисията съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.) (Регламент (ЕС) 2016/1011);

11. (зал., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти;

12. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) застрахователите и презастрахователите;

13. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

14. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.) застрахователните брокери, застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност;

15. (нова - ДВ, бр. 22 от 2007 г., зал., предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;

16. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 22 от 2007 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване;

17. (нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 22 от 2007 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер;

18. (нова - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) упълномощените съветници.


Чл. 3. (1) Регистрите се основават на единна електронна база от данни и картотека на регистрираните лица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) На вписване в регистрите подлежи само информацията относно обстоятелствата и промените в тях, определени с тази наредба или друг нормативен акт.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) Вписванията в регистрите дават публичност на съдържащата се в тях информация.


Глава втора.
ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Производството по вписване започва по заявление на лице по чл. 2, на негов упълномощен или законен представител, или по инициатива на Комисията, съответно заместник-председателите, ръководещи трите основни управления на Комисията, наричани по-нататък "заместник-председателите на Комисията", освен ако с нормативен акт е предвиден друг ред.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Лицата по чл. 2 са длъжни да заявят за вписване в регистрите на Комисията информацията относно обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по чл. 2, определени в наредбата или в друг нормативен акт, и промените в тях.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.) Задължението по ал. 2 се изпълнява не по-късно от 7 дни от вземане на решението, съответно от възникване или узнаване на подлежащото на вписване обстоятелство, а когато то подлежи на вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - не по-късно от 7 дни от това вписване, освен ако с нормативен акт е предвиден друг срок.

(4) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) Комисията за финансов надзор определя вписванията в регистрите по тази наредба, които се осъществяват изцяло по електронен път при спазване на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Вписванията в регистрите се извършват по разпореждане на съответния член на Комисията или надлежно оправомощени от него служители, освен ако с нормативен акт е предвиден друг ред.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Разпорежданията за вписване се постановяват въз основа на документи, съдържащи подлежащата на вписване информация, представени от заявителите или служебно събрани или издадени от Комисията и нейните органи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Когато заявлението се подава на хартиен носител, в Комисията се представят документи в оригинал или копия, заверени с "Вярно с оригинала" от лицето, подписало заявлението, освен ако с нормативен акт се изисква друга заверка. При поискване се предоставят и оригиналите на документи.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Комисията, съответно заместник-председателите на Комисията, могат да утвърдят задължителни формуляри на хартиен носител и електронни регистрационни форми, в които заявителите да попълват подлежащата на вписване информация в указания образец и формат.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) Електронните регистрационни форми по ал. 4 са електронни документи по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, изготвени в съответствие със стандартите, процедурите и правилата по чл. 6, ал. 8.

(6) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Когато заявлението се подава по електронен път, заявлението се подписва с квалифициран електронен подпис. При необходимост Комисията или нейните органи могат да изискат получени електронни документи да ѝ бъдат представени и на хартиен носител.

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) Към заявлението се представят и заверени копия от документите, подлежащи на обявяване в регистър по чл. 2, в които личните данни освен тези, които се изискват по закон, са заличени.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) (1) За всяко подлежащо на регистрация лице в електронната база от данни се извършват предвидените с наредбата вписвания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) За всеки запис в електронната база от данни по ал. 1 се отбелязват датата, видът на вписването и имената на длъжностното лице, извършило вписването.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) Последващите вписвания в електронната база на регистрите по чл. 2 се извършват така, че информацията, съдържаща се в предходни вписвания, се актуализира с новопостъпилата.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Грешките, допуснати при вписването, се поправят въз основа на разпореждане на съответния член на Комисията, като в съответния запис се отбелязва поправката.

(6) Поправка на грешки и неточности в подадени електронни регистрационни форми се извършва чрез подаването на нова електронна форма.

(7) Комисията изгражда и поддържа автоматизирана информационна система за подаване на информация от лицата по чл. 2, както и за преглеждане и разпространяване по електронен път на съдържащата се в регистрите по чл. 2 информация.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Стандартите, процедурите и правилата за организация и функциониране на автоматизираната информационна система се определят от председателя на Комисията.


Чл. 7. (1) За всяко подлежащо на регистрация лице в картотеката се открива дело, в което в хронологичен на постъпването ред се класират всички отнасящи се до него разпореждания за вписване, както и подлежащата на вписване информация, документирана на хартиен носител.

(2) Всяко дело има уникален номер, съвпадащ с номера на партидата на регистрираното лице.

(3) Всички класирани в делото документи се придружават от опис, на който се поставя датата на постъпване на описаните документи. Описът се заверява от длъжностно лице, което води картотеката на регистрираните лица.


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Вписването на информацията по партидата на регистрираните лица и класирането на документи в делото на тези лица се извършват от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на Комисията, при спазване на нормативно определените или установени от председателя на Комисията правила.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) Вписванията в регистрите се извършват в срок три работни дни след постановяване на разпореждането за вписване, освен ако с нормативен акт е определен друг срок.


Чл. 9. (1) Всеки има право на свободен достъп до информацията, съдържаща се в регистрите по чл. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Достъпът до информацията, съдържаща се в електронната база от данни, се осигурява чрез електронната страница на Комисията в интернет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Достъпът за преглеждане на информацията, съдържаща се в картотеката на регистрираните лица, се осигурява на място в сградата на Комисията, определено със заповед на председателя на Комисията.


Чл. 10. (1) Всеки може да иска изготвяне на справка за вписаната в регистрите по чл. 2 информация на хартиен или електронен носител.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Исканията за преглеждане на информацията, вписана в регистрите по чл. 2, както и за изготвянето на справка по ал. 1, се отправят до длъжностно лице, определено със заповед на председателя на Комисията.


Глава трета.
СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ

Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Действията по съхраняване на регистрите се извършват от длъжностните лица, които водят регистрите по чл. 2, или под тяхно ръководство и надзор при спазване на нормативно определените или установените от председателя на Комисията правила.


Чл. 12. (1) Електронната база от данни се съхранява по начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Копиране на информация от базата от данни на електронен носител и от картотеката на регистрираните лица на хартиен носител извън случаите по чл. 10 се извършва само с разрешение на председателя на Комисията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Информацията, съдържаща се в електронната база от данни, се архивира по ред, определен от председателя на Комисията.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)


Чл. 13. (1) Картотеката се съхранява по начин, който гарантира нейната физическа цялост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Дела от картотеката могат да бъдат изнасяни от помещенията, в които се съхраняват, или да се предоставят за преглеждане само по установен от Комисията ред.


Глава четвърта.
ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Раздел I.
Подлежащи на вписване обстоятелства, общи за всички регистри

Чл. 14. (1) По партидата на всяко юридическо лице независимо от регистъра, в който то се води, се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) наименованието, както и данни за изменения в наименованието, ако такива са настъпили след вписването на юридическото лице в съответния регистър по чл. 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) единният идентификационен код (ЕИК) и когато е приложимо идентификационният код на правния субект (Legal Entity Identifier code - LEI code);

3. правно-организационната форма;

4. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) адресът за кореспонденция, телефонът, факсът, електронният адрес (e-mail) и електронната страница в интернет (Web-site);

6. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) седалищата и адресите на клоновете или офисите, ако има такива;

7. датата и начинът на учредяване;

8. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

9. срокът, за който е учредено юридическото лице, ако има такъв;

10. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

11. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

12. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

13. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

14. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

15. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

16. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

17. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

18. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

19. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

20. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) преобразуването на юридическото лице;

21. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

22. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) регистърът или регистрите на Комисията, в които се води лицето;

23. (изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) информация за приложените принудителни административни мерки от Комисията, съответно от заместник-председател на комисията, както и отмяната им, основанието за прилагането им, номер и дата на решението;

24. (изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) информация за наложените имуществени санкции от председателя на Комисията, съответно от заместник-председател на Комисията, законовите разпоредби, които са били нарушени, номер и дата на наказателното постановление;

25. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) информация за наложените глоби на лицата, които са оправомощени да управляват и да представляват юридическото лице, от председателя на Комисията, съответно от заместник-председател, законовите разпоредби, които са били нарушени, номер и дата на наказателното постановление;

26. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2019 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

27. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

28. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) датата и номерът на решението на Комисията за отписване на юридическото лице от съответния регистър.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) В случаите, когато някои от данните по ал. 1 са неприложими за конкретно лице, те се заместват със съответната информация, ако такава е налична.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) Идентификационният код (Legal Entity Identifier code - LEI code) се вписва и за всяко лице, обстоятелства за което са вписани в партидата на лице, вписано в регистър по чл. 2, когато лицето притежава такъв код.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) Информация за приложена принудителна административна мярка, съответно информация за наложена имуществена санкция или глоба, се оповестява в регистрите по чл. 2 след влизане в сила на решението, съответно наказателното постановление, освен ако в нормативен акт не е предвидено друго. Оповестяване на информация по предходното изречение се извършва в обем, при условия и по начин, съобразени с изискванията в съответния нормативен акт, ако има такива.


Раздел II.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за регулираните пазари на финансови инструменти (Загл. изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) (1) В регистъра за регулираните пазари се вписват:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар, и номерът на лиценза;

2. наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на пазарния оператор;

3. размерът на капитала на пазарния оператор;

4. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

5. (доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

6. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на физическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, управителния и надзорния съвет на пазарния оператор;

7. наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, управителния и надзорния съвет на пазарния оператор;

8. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на физическите лица, които представляват юридическите лица, членове на съвета на директорите, управителния и надзорния съвет на пазарния оператор;

9. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на всички други лица, оправомощени да управляват и представляват пазарния оператор;

10. (зал. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)

11. правилникът за дейността на регулирания пазар;

12. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

13. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

14. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) одобрението от министъра на финансите и управителя на БНБ по чл. 153, ал. 2 ЗПФИ;

15. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) одобрението по чл. 187, ал. 2, т. 2 ЗПФИ за извършване на сетълмент на сделките чрез система, различна от тази, която регулираният пазар прилага;

16. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) одобрението по чл. 188, ал. 2 ЗПФИ за извършване на клиринг и/или сетълмент на сделки, сключени на регулирания пазар чрез централен съконтрагент, клирингова къща и система за сетълмент в друга държава членка;

17. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отнемане на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар;

18. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на назначените квестори;

19. (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) лицата, които действат като маркет-мейкъри на съответния регулиран пазар;

20. (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) решенията за освобождаване от публично оповестяване на информация по Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 600/2014);

21. (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) решенията за прекратяване използването на освобождаването от публично оповестяване на информация по Регламент № 600/2014;

22. (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) разрешенията за отложено публикуване на данните за сделките, постановени по реда на Регламент № 600/2014;

23. (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) информация дали пазарният оператор предоставя услуги по докладване на данни.

(2) Когато регулираният пазар и пазарният оператор са отделни юридически лица, освен данните и документите по ал. 1 по партидата на регулирания пазар се вписват:

1. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

2. документите, удостоверяващи разпределението на задълженията между регулирания пазар и пазарния оператор във връзка с дейността на регулирания пазар.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) За регулиран пазар, който е уведомил Комисията, че възнамерява да сключва споразумения за улесняване достъпа до системите си за търговия на територията на друга държава членка и за който Комисията е информирала компетентния орган на приемащата държава, се вписват и следните обстоятелства:

1. приемащата държава членка;

2. информацията за споразуменията, които регулираният пазар възнамерява да сключва;

3. датата, от която регулираният пазар може да започне да извършва дейност на територията на съответната държава членка.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) В регистъра по ал. 1 за регулиран пазар, получил разрешение за извършване на дейност от компетентен орган на друга държава членка, за който Комисията е получила уведомление от компетентния орган на съответната държава членка съгласно чл. 184, ал. 1 ЗПФИ, се вписват следните обстоятелства:

1. държавата членка по произход;

2. седалището и адресът на управление на пазарния оператор;

3. информацията за споразуменията, които регулираният пазар възнамерява да сключва за улесняване достъпа до системите му за търговия;

4. датата, от която регулираният пазар може да започне да извършва дейност на територията на Република България;

5. компетентният орган от съответната държава членка, упражняващ надзор върху дейността на регулирания пазар.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) В случаите, когато пазарен оператор организира и многостранна система за търговия (МСТ) или организирана система за търговия (OCT), в регистъра по ал. 1 по партида на регулирания пазар, организиран от пазарния оператор относно МСТ или OCT, се вписват и обстоятелствата по чл. 15а, съответно чл. 15б.

(6) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) В случаите, когато в лиценза на пазарен оператор е включено извършването на услуги по докладване на данни в регистъра по ал. 1 по партидата на регулирания пазар, организиран от пазарния оператор, се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се дава право на пазарния оператор да извършва дейност като одобрен механизъм за докладване или одобрен механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3 ЗПФИ;

2. видът на услугата за докладване на данни;

3. правилата за управление по чл. 209, ал. 1 ЗПФИ;

4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което на пазарния оператор се отнема правото да предоставя услуги за извършване на дейност като одобрен механизъм за докладване или одобрен механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3 ЗПФИ.


Раздел II "а".
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за многостранните системи за търговия (Нов - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)

Раздел II "а".

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) В регистъра за многостранни системи за търговия се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава лиценз за организиране на многостранна система за търговия, и номерът на лиценза;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на инвестиционния посредник или пазарния оператор, получил лиценз от Комисията да организира многостранна система за търговия;

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на физическите лица, избрани за членове на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник или пазарния оператор, организиращ многостранната система за търговия;

4. наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на юридическите лица, избрани за членове на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник или пазарния оператор, организиращ многостранната система за търговия;

5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на физическите лица, които представляват юридическите лица, членове на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник или пазарния оператор, организиращ многостранната система за търговия;

6. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) правилата за търговия на многостранната система за търговия;

7. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) решението за регистриране на многостранната система за търговия като пазар за растеж;

8. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) одобрението за използване на централен контрагент, клирингова къща или система за сетълмент на друга държава членка по чл. 112, ал. 4 ЗПФИ;

9. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) решенията за освобождаване от публично оповестяване на информация по Регламент № 600/2014;

10. (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) решенията за прекратяване използването им на освобождаването от публично оповестяване на информация по Регламент № 600/2014;

11. (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) разрешенията за отложено публикуване на данните за сделките, издадени по реда на Регламент № 600/2014;

12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отнемане на лиценз за организиране на многостранна система за търговия;

13. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) държавата членка, за която организаторът на многостранна система има намерение да сключи споразумение за улесняване на достъпа до системите си за търговия.


Раздел II "б".
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за организираните системи за търговия (Нов - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

Раздел II "б".
(Нов - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) В регистъра на организираните системи за търговия се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава лиценз за организиране на организирана система за търговия, и номерът на лиценза;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на инвестиционния посредник или пазарния оператор, получил лиценз от Комисията да организира организирана система за търговия;

3. правилата за търговия на OCT;

4. условията и редът за упражняване на правото на преценка по чл. 115 ЗПФИ;

5. решенията за освобождаване от публично оповестяване на информация по Регламент № 600/2014;

6. решенията за прекратяване използването им на освобождаването от публично оповестяване на информация по Регламент № 600/2014;

7. разрешенията за отложено публикуване на данните за сделките, издадени по реда на Регламент № 600/2014;

8. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отнемане на лиценз за организиране на OCT;

9. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) държавата членка, за която организаторът на ОСТ има намерение да сключи споразумение за улесняване на достъпа до системите си за търговия.

Раздел II "в".
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на обвързаните агенти (Нов - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

Раздел II "в".
(Нов - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

Чл. 15в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) В регистъра на обвързаните агенти се вписват:

1. обстоятелствата по чл. 14, ал. 1 за обвързан агент - юридическо лице, а когато обвързаният агент е физическо лице - имена, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес (e-mail);

2. наименование на инвестиционния посредник, от чието име действа обвързаният агент;

3. видовете инвестиционни услуги и дейности, които обвързаният агент извършва от името на инвестиционния посредник;

4. имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент - юридическо лице.

Раздел II "г".
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на одобрените механизми за докладване и одобрените механизми за публикуване по чл. 1, т. 3 ЗПФИ (Нов - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.)

Раздел II "г".
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на доставчиците на услуги за докладване на данни (Нов - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

Раздел II "г".
(Нов - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

Чл. 15г. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) В регистъра на одобрените механизми за докладване и одобрените механизми за публикуване по чл. 1, т. 3 ЗПФИ се вписват:

1. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава лиценз за предоставяне на услуги по докладване на данни като одобрен механизъм за публикуване или одобрен механизъм за докладване по чл. 1, т. 3 ЗПФИ и номерът на лиценза;

2. конкретните услуги по докладване на данни, които лицето има право да предоставя съгласно лиценза;

3. (зал. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.)

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отнемане на лиценз за предоставяне на услуги по докладване на данни като одобрен механизъм за публикуване или одобрен механизъм за докладване по чл. 1, т. 3 ЗПФИ.

Раздел II "д".
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на администраторите на бенчмаркове, лицензирани или регистрирани от Комисията съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 (Нов - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.)

Раздел II "д".
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на администраторите на бенчмаркове, лицензирани или регистрирани от комисията съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 (Нов - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

Чл. 15д. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) В регистъра на администраторите на бенчмаркове, лицензирани или регистрирани от Комисията съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011, се вписват:

1. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за издаване на лиценз или регистриране на администратор на бенчмарк и номерът на лиценза, когато е приложимо;

2. информация за всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси, включително конфликтите на интереси, произтичащи от собствеността или от контрола на администратора;

3. видът на бенчмарка, за който е издаден лицензът или регистрацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отнемане или спиране действието на лиценза, съответно заличаване или спиране действието на регистрацията на администратора на бенчмарк.

Раздел III.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за инвестиционните посредници

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) В регистъра за инвестиционните посредници, получили лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ, се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ и/или разрешение за извършване на услугите и дейностите по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ, и номерът на лиценза, съответно разрешението;

2. (нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за разширяване обхвата на издадения лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 9, ал. 2 ЗПФИ;

3. (нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ на територията на Република България от юридическо лице от трета държава чрез клон;

4. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., зал. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) решението, с което е издадено одобрение на лицата по чл. 13, ал. 1, 6 и 7 ЗПФИ;

6. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на всички други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник във връзка с дейността му съобразно разрешените по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ услуги и дейности;

7. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти;

8. (предишна т. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената на лицата, предлагащи финансови инструменти, както и наложените глоби, законовите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на наказателното постановление;

9. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

10. (изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

11. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

12. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

13. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

14. (отм., предишна т. 10 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

15. (предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

16. (предишна т. 13, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

17. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 14, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

18. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., зал. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)

19. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 18, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

20. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 19 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за одобрение/отказ за преобразуване на инвестиционния посредник;

21. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 19, доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 20 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отнемане на лиценза, съответно разрешението за извършване на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 9, ал. 2 ЗПФИ;

22. (нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на назначените квестори;

23. (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) информация за обвързания агент, който действа от името на посредника;

24. (нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., предишна т. 23, доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) за инвестиционен посредник, който възнамерява да извършва дейност в приемаща държава членка чрез клон или чрез обвързан агент, установен в друга държава членка, в която инвестиционният посредник няма клон, освен обстоятелствата по чл. 14, ал. 1, т. 6 се вписват и следните обстоятелства:

а) приемащата държава членка;

б) програмата за дейността;

в) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на управителя на клона;

г) (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) данни за обвързания агент - наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на юридическото лице, което ще извършва дейност като обвързан агент, съответно имената на физическото лице, което ще извършва дейност като обвързан агент;

д) (предишна т. "г" - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) датата, от която инвестиционният посредник може да започне да извършва дейност в приемащата държава членка.

25. (нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 23 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., предишна т. 24, доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) за инвестиционен посредник, който възнамерява да извършва дейност в приемаща държава членка, при условията на свободно предоставяне на услуги или чрез обвързан агент се вписват и следните обстоятелства:

а) приемащата държава;

б) програмата за дейността;

в) датата, от която инвестиционният посредник може да започне да извършва дейност в приемащата държава.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) За инвестиционен посредник със седалище в държава членка, който възнамерява да извършва услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ на територията на Република България чрез клон, съответно чрез обвързан агент, се вписват следните обстоятелства:

1. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) седалището и адресът на управление на клона, съответно на обвързания агент, ако е юридическо лице;

2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на управителя на клона, съответно на обвързания агент, ако е физическо лице;

3. програмата за дейността;

4. датата, от която инвестиционният посредник може да започне да извършва дейност на територията на Република България;

5. компетентният орган от съответната държава членка, упражняващ надзор върху дейността на инвестиционния посредник;

6. (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти, които сключват сделки и предоставят съвети във връзка с дейността на клона.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) За инвестиционен посредник със седалище в държава членка, който възнамерява да извършва услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги, се вписват следните обстоятелства:

1. програмата за дейността;

2. датата, от която инвестиционният посредник може да започне да извършва дейност на територията на Република България;

3. компетентният орган от съответната държава членка, упражняващ надзор върху дейността на инвестиционния посредник.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) В случаите, когато инвестиционен посредник организира МСТ или OCT, в регистъра се вписват и данните, и документите по чл. 15а, съответно чл. 15б.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) В случаите, когато инвестиционен посредник има лиценз за извършване на услуги по докладване на данни, в регистъра се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се дава право на инвестиционния посредник да извършва дейност като одобрен механизъм за докладване или одобрен механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3 ЗПФИ;

2. видът на услугата за докладване на данни;

3. правилата за управление по чл. 209, ал. 1 ЗПФИ;

4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което на инвестиционния посредник се отнема правото да предоставя услуги за извършване на дейност като одобрен механизъм за докладване или одобрен механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3 ЗПФИ.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) В регистъра за инвестиционните посредници, получили лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ при условията и по реда на Закона за кредитните институции (ЗКИ), се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) датата и номерът на решението на Българската народна банка за издаване на лицензия за извършване на банкова дейност, която включва и извършване на сделките по чл. 2, ал. 2, т. 9 ЗКИ;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) датата и номерът на решението на Българската народна банка за отнемане на разрешението за извършване на сделките по чл. 2, ал. 2, т. 9 ЗКИ.


Раздел IV.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Чл. 17. (1) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за всеки емитент се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което дружеството се вписва като емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН;

2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2013/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (OB, L 173/1 от 12.06.2014 г.) (Регламент № 596/2014);

3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) годишните финансови отчети за дейността по чл. 100н, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и годишните консолидирани финансови отчети за дейността по чл. 100н, ал. 5 ЗППЦК;

4. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) шестмесечните финансови отчети за дейността по чл. 100о, ал. 4 ЗППЦК и консолидираните шестмесечни финансови отчети за дейността по чл. 100о, ал. 5 ЗППЦК, както и отчетите по чл. 100о, ал. 7 ЗППЦК;

5. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) уведомленията за финансовото състояние за първо, трето и четвърто тримесечие и уведомленията на консолидирана основа за финансовото състояние за първо, трето и четвърто тримесечие по чл. 100о1, ал. 4 ЗППЦК;

6. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) уведомлението от регулирания пазар за временно или окончателно спиране на търговията с ценни книжа или отстраняването им от търговия;

7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението за отписване на емитента от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН;

8. мястото, адресът и телефонът, където може да се получи допълнителна информация за емитента и за емисията;

9. (нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) приемащата държава в случаите, когато дружеството ще извършва публично предлагане или иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар на територията на държава членка.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) За емитент от държава членка, който ще извършва публично предлагане или иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар на територията на Република България в регистъра по ал. 1, се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) датата на уведомлението до Комисията;

2. копието от потвърдения от надзорния орган на изпращащата държава проспект.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) За емитента нетърговско дружество, чуждестранно юридическо лице или емитент на ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 3 ЗППЦК в регистъра се вписват съответно данните по ал. 1. Лицата по предходното изречение могат да бъдат вписани в регистъра и когато не е налице информация относно някои от данните по ал. 1.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за всяко публично дружество се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се вписва дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

3. (нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) уведомлението по чл. 111, ал. 6 и ал. 8 ЗППЦК;

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) уведомленията по чл. 111а, ал. 1 и 2 ЗППЦК;

5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) уведомлението по чл. 115в, ал. 4 ЗППЦК;

6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., зал. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

8. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., зал. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)

9. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението, с което се одобряват договорът, съответно планът за преобразуването и докладите по чл. 124, ал. 2, т. 2 и 3 ЗППЦК;

10. (изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) договорът или планът за преобразуването по чл. 123, ал. 1 ЗППЦК;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението, с което се одобряват договорът за съвместно предприятие и докладите по чл. 126в ЗППЦК;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) договорът за съвместно предприятие съгласно чл. 126д, ал. 2 ЗППЦК;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената на директора за връзки с инвеститорите, телефоните и адресът за кореспонденция;

14. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна т. 13, изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) уведомленията по чл. 145, ал. 1 ЗППЦК;

15. (нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) уведомленията по чл. 146, ал. 1 ЗППЦК;

16. (нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) уведомленията по чл. 148а, ал. 1 ЗППЦК;

17. (нова - ДВ, бр. 22 от 2007 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)

18. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 22 от 2007 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, за отписване на публичното дружество от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.) За емитент, по отношение на който има вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел решение за ликвидация, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) началният счетоводен баланс по чл. 37а, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (ДВ, бр. 90 от 2003 г.);

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) годишният счетоводен баланс по чл. 37а, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 2003 г.;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) крайният счетоводен баланс по чл. 37а, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от 2003 г.;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) тримесечните уведомления за текущия етап на производството по ликвидация по чл. 37а, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 2003 г.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за дружествата със специална инвестиционна цел се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и номерът на лиценза;

2. видът на активите, които дружеството със специална инвестиционна цел секюритизира;

3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) наименованията, ЕИК, седалищата и адресите на управление на третите лица по чл. 27, ал. 4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС);

4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава одобрение за избор или замяна на трето лице по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС;

5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) наименованието на банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;

6. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава одобрение за замяна на банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;

7. (зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)

8. (зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)

9. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на дружеството със специална инвестиционна цел;

10. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се отнема лицензът за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.


Чл. 18. В регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по партидата на лицето за всяка емисия ценни книжа се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се одобрява проспектът за публично предлагане на ценни книжа;

2. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се одобрява проспект за допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар;

4. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)

6. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) одобреният проспект за публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар;

7. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)

8. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)

9. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)

10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)

11. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)

12. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) размерът на емисията, видът, броят, номиналната стойност и емисионната стойност на предлаганите ценни книжа, регулираният пазар, на който се търгува, както и фиксираната цена на ценната книга за срока на продажбата при поемане или цена на въвеждане за търговия на регулиран пазар;

13. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за вписване на емисия ценни книжа, чието първично публично предлагане е приключило успешно, с цел търговия на регулиран пазар;

14. номерът и датата на решението, с което емисията ценни книжа е приета за търговия на регулиран пазар, както и ISIN кодът на емисията;

15. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението за отписване на емисията ценни книжа от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) (1) При публично предлагане на емисия облигации се вписват съответно обстоятелствата по чл. 18, както и следните обстоятелства:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената, съответно наименованието и ЕИК на представителите на облигационерите по чл. 209 ТЗ;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената, съответно наименованието и ЕИК на лицето, което ще следи за целевото използване на средствата, както и неговите права и правата на облигационерите в случай на нецелево използване на средствата, ако това се предвижда, съответно наименованието, седалището и адресът на управление, ЕИК и номерът на лицензията на лицето, осъществяващо функциите на довереник на облигационерите в случаите по чл. 100а, ал. 7 ЗППЦК;

3. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

5. уведомленията за извършени лихвени плащания по чл. 100ц, ал. 2, т. 1 ЗППЦК;

6. уведомленията за взети решения по чл. 100ц, ал. 2, т. 2 ЗППЦК;

7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) тримесечните отчети по чл. 100б, ал. 8, съответно по чл. 100е, ал. 1, т. 2 ЗППЦК;

8. тримесечните отчети по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, съответно уведомлението по чл. 100ж, ал. 1, т. 7 ЗППЦК, от довереника на облигационерите.

(2) При публично предлагане на общински облигации за емитента и за емисията в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. наименованието и адресът, на който се намира общинската администрация;

2. кодът по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ);

3. ЕИК по БУЛСТАТ;

4. размерът и структурата на предоставения за ползване капитал.

(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 5 - 8 се вписват и за емитентите на други дългови ценни книжа.


Чл. 20. (1) При публично предлагане на емисия ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗППЦК в регистъра се вписват:

1. за емитента на базовите ценни книжа - съответно данните по чл. 14, ал. 1, както и по чл. 17, ал. 1;

2. за емисията ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗППЦК, както и за базовите ценни книжа - съответно данните по чл. 18.

(2) При публично предлагане на емисия ценни книжа по чл. 2, ал. 3 ЗППЦК за емисията ценни книжа в регистъра се вписват съответно данните по чл. 18.

(3) Емисиите ценни книжа по ал. 1 и 2 могат да бъдат вписани в регистъра и когато не е налице информация относно някои от данните за емитента на базовия актив и за базовите ценни книжа или за емитента на ценните книжа по чл. 2, ал. 3 ЗППЦК.


Чл. 21. (1) При търгово предлагане за закупуване или замяна на акции в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената, съответно наименованието, седалището, адресът на управление на предложителя, предметът на дейност, както и данните за изменение в наименованието след учредяване на дружеството, ако такива са настъпили;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на членовете на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на предложителя, съответно наименованието, седалището, адресът на управление, както и имената на представителя на юридическото лице - член на съветите;

3. наименованието, седалището и адресът на управление на упълномощения от предложителя инвестиционен посредник;

4. наименованието, седалището и адресът на управление на дружеството - обект на търгово предложение;

5. уведомлението по чл. 149а, ал. 2 ЗППЦК;

6. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) датата на регистриране на търгово предложение по чл. 149, ал. 1, 6 или 8, или чл. 149а, ал. 1, или чл. 149б, ал. 1 ЗППЦК в Комисията;

7. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава временна забрана за публикуване на търгово предложение;

8. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава окончателна забрана за публикуване на търговото предложение;

9. търговото предложение по чл. 149, ал. 1, 6 или 8, или чл. 149а, ал. 1, или чл. 149б, ал. 1 ЗППЦК;

10. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) броят и датата на централния ежедневник, съответно хипервръзка (линк) към интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки, където предложителят е публикувал съобщение за търговото предложение и съществените му условия съгласно чл. 151, ал. 4 ЗППЦК;

11. становището на управителния орган на дружеството относно придобиването;

12. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се одобрява оттеглянето от страна на предложителя на отправеното търгово предложение съгласно чл. 155, ал. 1 ЗППЦК;

13. датата на публикуване на съобщението за оттегляне на предложението от страна на предложителя;

14. регистрирането на промени в търговото предложение по чл. 155, ал. 5 ЗППЦК;

15. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава временна забрана за публикуване на промени в търговото предложение;

16. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава окончателна забрана за публикуване на промените в предложението;

17. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) датата и мястото (централния ежедневник или интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки) на публикуване на промените в търговото предложение;

18. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се прекратява търговото предлагане съгласно чл. 153, ал. 5 ЗППЦК;

19. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) уведомлението на предложителя по чл. 157 ЗППЦК за резултатите от търговото предлагане;

20. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) датата и мястото (централния ежедневник или интернет страницата на информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността във всички държави членки) на публикуване на резултатите от търговото предлагане;

21. (нова - ДВ, бр. 13 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) датата и мястото на публикациите по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 13 от 2003 г. за търговото предлагане за закупуване и замяна на акции (ДВ, бр. 4 от 2004 г.).

(2) В случаите на регистриране на конкурентно търгово предложение по чл. 20 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (ДВ, бр. 4 от 2004 г.) за него се вписват съответните данни по ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) В случаите на изкупуване на акции по чл. 157а ЗППЦК относно искането за изкупуване в регистъра се вписват съответните данни по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2009 г.) В случаите на изкупуване на акции по чл. 157б ЗППЦК в регистъра се вписват данните по чл. 44н, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13.


Раздел IV "а".
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на дружествата за секюритизация (Нов - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)

Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) В регистъра на дружествата за секюритизация се вписват следните данни:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като дружество за секюритизация, и номерът на лиценза;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се одобрява проспектът, съответно окончателният документ за предлаганите ценни книжа по чл. 7, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 347/35 от 28 декември 2017 г.) (Регламент (ЕС) 2017/2402);

3. проспектът, съответно окончателният документ за предлаганите ценни книжа по чл. 7, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) 2017/2402;

4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отнемане на лиценза за извършване на дейност като дружество за секюритизация.

Раздел IV "б".
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на агентите за ОПС съответствие (Нов - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)

Чл. 21б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) В регистъра на агентите за ОПС съответствие се вписват следните данни:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като агент за ОПС съответствие, и номерът на лиценза;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отнемане на лиценза за извършване на дейност като агент за ОПС съответствие.

Раздел V.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на колективните инвестиционни схеми (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) В регистъра на колективните инвестиционни схеми се вписват следните данни:

1. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд по чл. 6, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), и се одобрява проспектът и документът с ключовата информация за инвеститорите;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) ЕИК по БУЛСТАТ на договорния фонд;

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) правилата на договорния фонд;

4. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) наименованието на управляващото дружество, което управлява дейността на колективната инвестиционна схема съгласно сключения договор, съответно съгласно правилата на договорния фонд, ЕИК, номерът и датата на издадения от Комисията лиценз;

5. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) наименованието и ЕИК на депозитаря, с който управляващото дружество е сключило договор за депозитарни услуги от името на колективната инвестиционна схема;

6. наименованието на инвестиционен посредник, чрез който ще бъдат изпълнявани нарежданията за сметка на колективната инвестиционна схема;

7. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) наименованието на всеки подфонд на колективната инвестиционна схема;

8. (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) рисковият профил на колективната инвестиционна схема, съответно на подфонда;

9. (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) ISIN кодът на емисията на колективната инвестиционна схема, съответно на подфонда;

10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) актуализираният проспект и документът с ключова информация за инвеститорите на колективната инвестиционна схема, както и документите с ключова информация за инвеститорите за всеки подфонд, ако колективната инвестиционна схема се състои от подфондове;

11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) годишният финансов отчет по чл. 60, ал. 1, т. 1 ЗДКИСДПКИ;

12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) шестмесечният финансов отчет по чл. 60, ал. 1, т. 2 ЗДКИСДПКИ;

13. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се одобрява промяна в правилата, съответно в устава на колективната инвестиционна схема, замяна на депозитаря и на управляващото дружество на колективната инвестиционна схема, промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите, както и за промяна в договора за депозитарни услуги на колективната инвестиционна схема, както и съответният документ, който се променя;

14. (отм., предишна т. 12 - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) уведомлението по чл. 22, ал. 2 ЗДКИСДПКИ за временно спиране на обратното изкупуване на дяловете на колективната инвестиционна схема;

15. (отм., предишна т. 13 - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) уведомлението по чл. 22, ал. 2 ЗДКИСДПКИ за възобновяване на обратното изкупуване;

16. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава разрешение за преобразуване на колективната инвестиционна схема;

17. датата, от която преобразуването на колективната инвестиционна схема поражда действие, съгласно чл. 154 ЗДКИСДПКИ;

18. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се отнема лицензът за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съответно разрешение на управляващото дружество за организиране и управление на договорния фонд;

19. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на колективната инвестиционна схема, съответно решението за прекратяване;

20. за колективна инвестиционна схема, която възнамерява да предлага публично дяловете си на територията на държава членка, се вписват и следните обстоятелства:

а) приемащата държава членка;

б) датата, от която може да започне публичното предлагане в съответната държава членка;

21. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението по чл. 27, ал. 3 ЗДКИСДПКИ, с което се издава разрешение на колективна инвестиционна схема да ползва заем;

22. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава разрешение или лиценз за извършване на дейност като фонд на паричния пазар.

(2) За борсово търгувани фондове в регистъра на колективните инвестиционни схеми се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) регулираният пазар или пазари, на които се предлагат акциите или дяловете на борсово търгувания фонд;

2. (зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)

3. наименованието на маркет-мейкъра или маркет-мейкърите, осигуряващи поддържане на борсова цена на акциите или дяловете, с които са сключени договори.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) За инвестиционните дружества в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1 и по чл. 17, ал. 1 и 4, както и имената на назначените квестори.

(4) В регистъра на колективните инвестиционни схеми за структури от типа главна - захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на глава осма от ЗДКИСДПКИ по партидата на всяка колективна инвестиционна схема от структурата се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава одобрение за инвестиране в главна колективна инвестиционна схема по чл. 69 ЗДКИСДПКИ или за замяна на главната колективна инвестиционна схема;

2. качеството на колективната инвестиционна схема на главна или захранваща, като за захранващите колективни инвестиционни схеми се посочва в дялове на кои главни колективни инвестиционни схеми е разрешено да инвестират, съответно за главните колективни инвестиционни схеми се посочва кои са захранващите ги колективни инвестиционни схеми;

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената, съответно наименование и ЕИК, на регистрираните одитори на главната и на захранващата схема;

4. наименованията, ЕИК, седалището и адресът за управление на депозитарите на главната и на захранващата схема;

5. по партидата на захранващата колективна инвестиционна схема се вписват годишният и 6-месечният отчет на главната колективна инвестиционна схема, когато тя е с произход от друга държава членка;

6. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) по партидата на захранващата колективна инвестиционна схема се вписват проспектът, документът с ключовата информация за инвеститорите по чл. 57 ЗДКИСДПКИ на главната колективна инвестиционна схема, когато тя е с произход от друга държава членка, както и всяко изменение в тях;

7. датата, на която захранващата колективна инвестиционна схема започва да инвестира в главната колективна инвестиционна схема, или ако тя вече е инвестирала в нея, датата, на която нейната инвестиция ще надхвърли ограничението по чл. 48, ал. 1 ЗДКИСДПКИ;

8. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) заявлението или уведомлението съгласно чл. 85, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ДВ, бр. 85 от 2011 г.) или по чл. 87, ал. 1 от Наредба № 44 от 2011 г.;

9. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава одобрение по чл. 73, ал. 1 или по чл. 74, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) За колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, която предлага дяловете си на територията на Република България, в регистъра на колективните инвестиционни схеми се вписват следните обстоятелства:

1. наименованието на управляващото дружество, което управлява дейността на колективната инвестиционна схема съгласно сключения договор, съответно съгласно правилата на договорния фонд, седалището и адресът на управление, номерът и датата на издадения от съответния компетентен орган лиценз;

2. ISIN кодът на емисията, ако има такъв;

3. наименованието на лицето, чрез което се предлагат и изкупуват обратно дяловете на колективната инвестиционна схема на територията на Република България, ако е различно от управляващото дружество;

4. проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите на колективната инвестиционна схема, както и документите с ключова информация за инвеститорите за всеки подфонд, ако колективната инвестиционна схема се състои от подфондове, както и всяка последваща актуализация на тези документи;

5. годишният финансов отчет на колективната инвестиционна схема;

6. шестмесечният финансов отчет на колективната инвестиционна схема.


Раздел VI.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на управляващите дружества (Загл. доп. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)

Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23, изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) В регистъра на управляващите дружества, които са получили лиценз за извършване на дейност по чл. 86 ЗДКИСДПКИ, се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, съответно се признава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на юридическо лице от трета държава;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за разширяване на обхвата на лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество съгласно чл. 96 ЗДКИСДПКИ;

3. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

6. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което е издадено одобрение за избор на член на управителен или контролен орган на управляващото дружество;

7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което е издадено одобрение за избор на лице, което може да сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество, и имената на това лице;

8. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

9. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) имената на инвестиционните консултанти;

10. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) уведомлението по чл. 106, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, съответно решението на Комисията, с което се одобрява делегирането на функции по чл. 106, ал. 3 ЗДКИСДПКИ, и имената, съответно наименованието и ЕИК, на третото лице, на което е делегирано изпълнението на функции и действия по чл. 86, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4 ЗДКИСДПКИ;

11. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

12. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) наименованията на предприятията за колективно инвестиране, чиято дейност или портфейл управлява;

13. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

14. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отнемане на лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество;

15. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на назначените квестори;

16. за управляващо дружество, което възнамерява да създаде клон в държава членка, освен обстоятелствата по чл. 14, ал. 1, т. 6 се вписват и следните обстоятелства:

а) приемащата държава членка;

б) данните за управителя на клона;

в) програмата за дейността;

г) датата, от която управляващото дружество може да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава;

17. за управляващо дружество, което възнамерява да извършва дейност на територията на държава членка при условията на свободно предоставяне на услуги, се вписват и следните обстоятелства:

а) приемащата държава членка;

б) програмата за дейността;

в) датата, от която управляващото дружество може да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава;

г) уведомлението по чл. 110, ал. 6 ЗДКИСДПКИ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) За управляващо дружество със седалище в държава членка, което възнамерява да извършва дейност на територията на Република България чрез клон, се вписват следните обстоятелства:

1. седалището и адресът на управление на клона;

2. данните за управителя на клона;

3. програмата за дейността ;

4. датата, от която управляващото дружество може да започне да извършва дейност;

5. компетентният орган от съответната държава членка, упражняващ надзор върху дейността на управляващото дружество.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) За управляващо дружество със седалище в държава членка, което възнамерява да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги, се вписват следните обстоятелства:

1. програмата за дейността;

2. датата, от която управляващото дружество може да започне да извършва дейност;

3. компетентният орган от съответната държава членка, упражняващ надзор върху дейността на управляващото дружество.

(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)


Раздел VI "а".
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на националните инвестиционни фондове (Нов - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) В регистъра на националните инвестиционни фондове се вписват съответните обстоятелства по чл. 17 и 18, както и следните данни:

1. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество и номерът на лиценза, съответно разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд по чл. 171, ал. 6 ЗДКИСДПКИ;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) ЕИК по БУЛСТАТ на националния договорен фонд;

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) правилата на националния договорен фонд;

4. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) наименованието на управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове по чл. 197, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, което управлява дейността на националния инвестиционен фонд, ЕИК, номерът и датата на издадения от Комисията лиценз;

5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) имената на инвестиционния консултант, с който националното инвестиционно дружество от затворен тип е сключило договор;

6. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за одобрение на членовете на съвета на директорите съгласно чл. 176, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, когато дейността на национално инвестиционно дружество от затворен тип се управлява от съвета на директорите му;

8. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) наименованието и ЕИК на депозитаря, с който е сключен договор за депозитарни услуги от името на националния инвестиционен фонд;

9. наименованието на инвестиционния посредник, чрез който ще бъдат изпълнявани нарежданията за сметка на националния инвестиционен фонд;

10. проспектът на национален инвестиционен фонд от затворен тип, съответно актуализираният проспект и документът с ключова информация за инвеститорите на национален инвестиционен фонд от отворен тип;

11. годишният финансов отчет по чл. 191 ЗДКИСДПКИ на национален инвестиционен фонд;

12. шестмесечният финансов отчет по чл. 191 ЗДКИСДПКИ на национален инвестиционен фонд;

13. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се одобрява промяна в правилата, съответно в устава на национален инвестиционен фонд, замяна на депозитаря и на управляващото дружество, съответно на ЛУАИФ, замяна на инвестиционния консултант с управляващо дружество или ЛУАИФ, и обратно, промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите, както и за промяна в договора за депозитарни услуги на националния инвестиционен фонд, както и съответният документ, който се променя;

14. уведомлението за временно спиране на обратното изкупуване на акции или дялове на национален инвестиционен фонд от отворен тип;

15. уведомлението за възобновяване на обратното изкупуване;

16. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

17. началната и крайната дата на затворения период, в който националният инвестиционен фонд от отворен тип не е длъжен да изкупува обратно акциите или дяловете си;

18. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

19. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава разрешение за преобразуване на националния инвестиционен фонд;

20. датата, от която преобразуването на националния инвестиционен фонд поражда действие, съгласно чл. 154 ЗДКИСДПКИ;

21. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отнемане на лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество, съответно на разрешението за организиране и управление на национален договорен фонд;

22. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за издаване на разрешение за прекратяване на националния инвестиционен фонд;

23. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението по чл. 188, ал. 2, съответно по ал. 3 ЗДКИСДПКИ, с което се издава разрешение на национален инвестиционен фонд да ползва заем;

24. (нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) за национални инвестиционни фондове от затворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове се вписват местата на търговия, съответно държавите членки, на територията на които се предлагат акциите или дяловете на националния инвестиционен фонд от затворен тип, и датата на приемането им за търговия на всяко място на търговия, на който се предлагат;

25. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава разрешение или лиценз за извършване на дейност като фонд на паричния пазар.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) За национални инвестиционни фондове от затворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1 и чл. 21.

(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) За национални инвестиционни фондове от отворен тип, които съгласно чл. 184, ал. 3 ЗДКИСДПКИ са борсовотъргувани, в регистъра на националните инвестиционни фондове се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1 и обстоятелствата по чл. 22, ал. 2.


Раздел VI "б".
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Нов - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

Раздел VI "б".
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции (Нов - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., загл. доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) В регистъра на ЛУАИФ, включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции, за ЛУАИФ се вписват съответните обстоятелства по чл. 23, както и следните обстоятелства:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за издаване на лиценз или за промяна в обхвата на лиценза за извършване на дейност по управление на алтернативен инвестиционен фонд;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението за одобрение на документите по чл. 203, ал. 2 ЗДКИСДПКИ;

3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за регистриране (вписване) на ЛУАИФ по чл. 214 ЗДКИСДПКИ;

4. инвестиционната стратегия на всеки алтернативен инвестиционен фонд, управляван от ЛУАИФ;

5. наименованието, правно-организационна форма и държава членка по произход на всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд, капитал/нетна стойност на активите към момента на подаване на заявлението за вписване;

6. наименованието, правно-организационна форма, държавата на лицензиране или регистрация, съответно държавата, в която е установен главният алтернативен инвестиционен фонд, и адресът на главния алтернативен инвестиционен фонд в случаите на захранващ алтернативен инвестиционен фонд;

7. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) наименованието, държавата, в която е седалището или клонът на депозитаря, адресът на депозитаря, с който ЛУАИФ е сключило договор за депозитарни услуги от името на управляван от него алтернативен инвестиционен фонд;

8. наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на дружеството, чрез което ЛУАИФ непряко управлява алтернативни инвестиционни фондове;

9. наименованието на основния инвестиционен посредник, ако има такъв, чиито услуги ще бъдат използвани при изпълнение на инвестиционната политика на всеки управляван от ЛУАИФ алтернативен инвестиционен фонд;

10. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

11. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което е издадено одобрение за избор на член на управителен или контролен орган на ЛУАИФ;

12. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което е издадено одобрение за избор на лице, което може да сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на ЛУАИФ, и имената на това лице;

13. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се одобрява делегирането на функции от ЛУАИФ на трето лице по чл. 222, ал. 4 ЗДКИСДПКИ или от третото лице на друго лице по чл. 222, ал. 5 ЗДКИСДПКИ, и имената, съответно наименованието и ЕИК, на лицето, на което е делегирано изпълнението на функции и действия по чл. 198, ал. 1 и 2 ЗДКИСДПКИ;

14. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се одобрява промяна в правилата, установяващи политиката за възнагражденията по чл. 221 ЗДКИСДПКИ, в правилата за управление на риска или в правилата за оценка на активите на алтернативния инвестиционен фонд;

15. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се одобрява външен оценител на активите на алтернативния инвестиционен фонд по чл. 232, ал. 4 ЗДКИСДПКИ, замяна на депозитаря или промяна на договора с депозитаря по чл. 233, ал. 5 ЗДКИСДПКИ;

16. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за преобразуване на ЛУАИФ;

17. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се отнема лицензът за извършване на дейност като ЛУАИФ;

18. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава разрешение или лиценз за извършване от алтернативен инвестиционен фонд на дейност като фонд на паричния пазар.

(2) В регистъра за ЛУАИФ със седалище трета държава, за което Република България е референтна държава, управляващо алтернативен инвестиционен фонд с произход от държава членка, както и за предлагане в държава членка на управлявани от такова лице алтернативни инвестиционни фондове се вписват съответните обстоятелства по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената или наименованието на законния представител на ЛУАИФ, неговият постоянен адрес или адрес на управление, както и адресът му за кореспонденция, ако той е различен;

2. уведомлението по чл. 211 ЗДКИСДПКИ;

3. данни за новата референтна държава членка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) В регистъра по ал. 1 за ЛУАИФ с произход от друга държава членка, което управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България, се вписват следните обстоятелства:

1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената или наименованието на законния представител на ЛУАИФ, неговият постоянен адрес или адрес на управление, както и адресът му за кореспонденция, ако той е различен;

2. в случай че осъществява дейност посредством откриване на клон - седалището и адресът на управление на клона и данните за управителя на клона;

3. данни за наименованието и адреса на алтернативните инвестиционни фондове, които лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възнамерява да управлява на територията на Република България;

4. програмата за дейността и всяка промяна в нея;

5. датата, от която ще започне да извършва дейност на територията на Република България.

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) В регистъра по ал. 1 за лицата, които управляват фондове за рисков капитал, съответно фондове за социално предприемачество, се вписват обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията по чл. 197, ал. 9 ЗДКИСДПКИ за регистриране на лице, което управлява фондове за рисков капитал, съответно фондове за социално предприемачество;

2. обозначението "EuVECA", съответно "EuSEF", за съответния фонд;

3. списък на държавите членки, на чиито пазари лицата, които управляват фондове за рисков капитал, съответно фондове за социално предприемачество, предлагат такива фондове;

4. списък на държавите членки, в които лицата, които управляват фондове за рисков капитал, съответно фондове за социално предприемачество, са установили такива фондове;

5. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отписване на лице, което управлява фондове за рисков капитал, съответно фондове за социално предприемачество.

(5) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) В регистъра по ал. 1 за лицата, които управляват фондове за дългосрочни инвестиции, се вписват съответните обстоятелства по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) разрешението на Комисията за извършване на дейност по чл. 197, ал. 10 ЗДКИСДПКИ;

2. обозначението "ELTIF" за съответния фонд;

3. държавата членка, където се предлагат дялове или акции на фонд за дългосрочни инвестиции;

4. регулираните пазари или многостранните системи за търговия, на които дялове или акции на фонд за дългосрочни инвестиции са допуснати до търговия;

5. срокът, за който е учреден фондът за дългосрочни инвестиции;

6. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отнемане на разрешение за извършване на дейност по чл. 197, ал. 10 ЗДКИСДПКИ.


Раздел VII.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

Раздел VII.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) В регистъра на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената, електронен адрес и адрес за кореспонденция;

2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) датата на издаване и номерът на сертификата;

3. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) наименованието и ЕИК на инвестиционните посредници, с които брокерът на финансови инструменти има сключен договор, както и датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;

4. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) наименованието и ЕИК на инвестиционния посредник, съответно на обвързания агент, на инвестиционното дружество, на национален инвестиционен фонд, на управляващото дружество, на пенсионноосигурителното дружество, на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или на друго лице, което е задължено по закон да сключи договор с инвестиционен консултант, с което инвестиционният консултант има сключен договор, както и датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;

5. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) информация за приложените принудителни административни мерки от Комисията, съответно заместник-председателя на Комисията, както и отмяната им, основанието за прилагането им, датата и номерът на решението за прилагането на съответната мярка;

6. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) информация за наложените глоби от председателя и заместник-председател на Комисията, законовите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на наказателното постановление;

7. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

8. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се отнема правото за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или инвестиционен консултант.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) За лицата, които са придобили право да извършват дейност като брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант, но все още не са сключили договор с лице по т. 3 или т. 4, се вписват съответните данни по ал. 1.


Раздел VIII.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на застрахователите и презастрахователите (Загл. изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г.)

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г.) (1) В регистъра на застрахователите и презастрахователите, които са получили лиценз за извършване на застраховане, презастраховане или застраховане и презастраховане по чл. 29 от Кодекса за застраховането (КЗ), се вписват:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава лиценз за извършване на застраховане или презастраховане;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава допълнителен лиценз на презастраховател за извършване на нова дейност;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за издаване на допълнителен лиценз за нов клас застраховка или за допълване на лиценза по клас застраховка с нови рискове;

4. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) статутът на застрахователя и неговите последващи промени;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за издаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност в трета държава чрез клон; копие от лиценза за извършване на застрахователна дейност от компетентния орган на съответната трета държава;

6. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за издаване на разрешение за извършване на застрахователна дейност в трета държава чрез непосредствено предоставяне на услуги; копие от лиценза/разрешението за извършване на застрахователна дейност от компетентния орган на съответната трета държава, ако има такова;

7. (в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) държавите членки, в които застрахователят или презастрахователят извършва дейност при условията на правото на установяване, седалището на клона в държавата членка, неговият адрес и имената на упълномощения представител на клона;

8. (в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) държавите членки, в които застрахователят или презастрахователят извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги;

9. (предишна т. 7, доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената на отговорния актюер на застрахователя, съответно на презастрахователя, фирмата на актюерското предприятие, което изпълнява длъжността на отговорния актюер на застрахователя, съответно на презастрахователя и имената на физическото лице, което подписва документи от името на актюерското предприятие;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

11. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

12. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената на лицето, което осъществява функцията по вътрешен одит на застрахователя или презастрахователя или ръководи звеното/структурата, която я осъществява;

13. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

14. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в застрахователното (или презастрахователното) дружество или друго участие, което им дава възможност да го контролират; за физическо лице се вписват имената, за юридическо лице съответно се вписват наименованието, ЕИК, седалището, адресът на управление;

15. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

16. (предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) разрешението за прехвърляне на всички или част от застрахователните портфейли на застраховател;

17. (предишна т. 13, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

18. (предишна т. 14, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

19. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 31.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 15.08.2014 г., предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) отчети, справки, доклади и приложения на застрахователя или презастрахователя по чл. 126, ал. 1 КЗ, както следва:

а) (отм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

б) (отм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

в) (отм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

г) (отм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

д) (отм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

е) (отм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

ж) (отм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

з) (отм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

и) (отм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

к) (отм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

л) (доп. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) годишни образци S.02.01.01, S.05.01.01 и S.23.01.01 за застрахователите и презастрахователите съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 на Комисията от 2 декември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 347/1 от 31 декември 2015 г.) (Регламент (ЕС) 2015/2450) с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ, L 12/1 от 17 януари 2015 г.) (Регламент (ЕС) 2015/35);

м) (доп. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) тримесечни образци S.02.01.02, S.05.01.02 и S.23.01.01 за застрахователите и презастрахователите съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 с тримесечни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35;

н) (нова - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) годишна справка Премии, претенции и разходи по вид дейност (за застрахователите без право на достъп до единния пазар на ЕС) и годишна справка Баланс (за застрахователите без право на достъп до единния пазар на ЕС) съгласно заповед на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор" по чл. 2, ал. 6 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г.) по отношение на застрахователите без право на достъп до единния пазар на Европейския съюз.

20. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отнемане на лиценза за извършване на отделен клас застраховка или за отделна част от дейността по презастраховане;

21. (изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отнемане на лиценза за извършване на застраховане или презастраховане;

22. (предишна т. 18, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на назначените квестори по чл. 40, ал. 5 КЗ или по чл. 587, ал. 3, т. 5 КЗ;

23. (предишна т. 19, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на назначените ликвидатори по чл. 604 или по чл. 606, ал. 2 КЗ;

24. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отправяне на искане за откриване на производство по несъстоятелност;

25. (предишна т. 21, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отправяне на искане за откриване на производство по ликвидация по чл. 606, ал. 1 КЗ;

26. (предишна т. 22, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за одобряване на плана за ликвидация или за определяне на условията в него по чл. 606, ал. 4 КЗ;

27. (предишна т. 23, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) вписването на Гаранционния фонд като синдик на застрахователя, съответно презастрахователя;

28. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за приключване на ликвидацията на застрахователните и презастрахователните задължения по чл. 604, ал. 4 КЗ.

(2) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.)

(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) За застрахователите, съответно презастрахователите, от трета държава, които са получили лиценз за извършване на застраховане или презастраховане по чл. 57, съответно по чл. 65 КЗ чрез клон, регистриран по Търговския закон, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, т. 1 - 3, 9 - 28, както и:

1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) лицензът за извършване на застрахователна, съответно презастрахователна дейност, издаден от компетентния орган по седалището на застрахователя или презастрахователя;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението по чл. 62, ал. 4 КЗ.

3. (зал. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.)

(8) (В сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) За застрахователите, съответно презастрахователите от държава членка, извършващи дейност в Република България при условията на правото на установяване, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН се вписват:

1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) седалището и адресът на управление на клона на застрахователя или презастрахователя в Република България;

2. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената на упълномощения представител на клона;

3. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.) класовете застраховки, по които застрахователят ще извършва дейност в Република България, съответно видът на презастрахователната дейност, която презастрахователят ще извършва в Република България;

4. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) наименованието, седалището и адресът на управление на застрахователя от държава членка в държавата членка по получаване на лиценз.

(9) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) За застрахователите от държава членка, извършващи дейност в Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.) класовете застраховки, по които застрахователят ще извършва дейност в Република България;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената и адресът, съответно фирмата, седалището и адресът на управление на представителя по чл. 51, ал. 2 КЗ;

3. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) наименованието, седалището и адресът на управление на застрахователя от държава членка в държавата членка по получаване на лиценз.


Раздел IX.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на здравноосигурителните дружества (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)

Раздел IX.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., нов - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.)

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., нов - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.03.2018 г.) В регистъра на схемите със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, които са получили лиценз по чл. 22 КЗ, се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на лицата, които притежават пряко, заедно със или чрез свързани лица 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск или друго участие, което им дава възможност да я контролират; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, ЕИК, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;

3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отнемане на лиценза за извършване на дейност като схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск.


Раздел X.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на застрахователните брокери, застрахователните агенти и подлежащите на регистрация посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.)

Раздел X.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на застрахователните брокери и застрахователните агенти (Загл. изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г.)

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) За застрахователните брокери, в регистъра се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението за вписване на застрахователния брокер в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 ЗКФН;

2. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) адресите на офисите на застрахователния брокер, в които се извършва застрахователно посредничество;

3. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената на членовете на управителния орган; за юридическо лице съответно се вписват наименование и ЕИК;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) наименованието на застрахователя, при когото застрахователният брокер е застрахован по реда на чл. 305 КЗ, и срокът на застраховката;

5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) избраният начин за гарантиране на изпълнение на задълженията по чл. 306, ал. 1 КЗ; всички специални клиентски сметки (номер, банка, клон) - в случаите, когато е избран този начин;

6. (В сила от 01.01.2007 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) държавите членки, в които застрахователният брокер извършва дейност при условията на правото на установяване;

7. (В сила от 01.01.2007 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) държавите членки, в които застрахователният брокер извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги;

8. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) решението за заличаване на застрахователния брокер от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 ЗКФН.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) За застрахователните брокери - еднолични търговци, в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по чл. 14, както и по ал. 1, т. 1 - 2 и 4 - 8.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.) За застрахователните агенти - юридически лица, и посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност - юридически лица, в регистъра се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.) наименованието, седалището и адресът на управление на застрахователя по чл. 315, ал. 1 КЗ, с когото застрахователният агент, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, има сключен договор (за застрахователите от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН се вписва само наименованието), датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора, както и класовете застраховки, по които извършва посредничество;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.) данните по т. 1 за другите застрахователи, с които застрахователният агент, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, има сключен договор в съответствие с чл. 315, ал. 2 КЗ, датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора, както и класовете застраховки, по които извършва посредничество;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) избраният начин за гарантиране на изпълнение на задълженията по чл. 316, ал. 5 КЗ във връзка с чл. 306, ал. 1 КЗ; всички специални клиентски сметки (номер, банка, клон) - в случаите, когато е избран този начин;

4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.) наименованието на застрахователя, при когото застрахователният агент, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, е застрахован по реда на чл. 316, ал. 2 КЗ, и срокът на застраховката, съответно декларацията от застрахователя, за когото застрахователният агент, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, посредничи, за поемане на пълна отговорност за неговите действия като посредник, датата на издаването ѝ и нейният срок, ако декларацията е срочна;

5. (В сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.) държавите членки, в които застрахователният агент, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, извършва дейност при условията на правото на установяване;

6. (В сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.) държавите членки, в които застрахователният агент, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги;

7. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената на членовете на управителния орган; за юридическо лице съответно се вписват наименование и ЕИК;

8. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2019 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) решението за заличаване на застрахователния агент, съответно на посредника, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 ЗКФН.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) За застрахователните агенти, съответно посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност - еднолични търговци, в регистъра се вписват относимите обстоятелства по чл. 14, както и обстоятелствата по ал. 3, т. 1 - 6 и 8.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.) За застрахователните агенти - физически лица, и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност - физически лица, в регистъра се вписват обстоятелствата по ал. 3, т. 1, 2, 4 - 7, както и:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената;

2. адресът за кореспонденция;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.) всички специални клиентски сметки (номер, банка, клон) по чл. 306, ал. 1, т. 2 КЗ, съответно декларацията по чл. 316, ал. 4 КЗ за поемане на пълна отговорност за действията на застрахователния агент, съответно на посредника, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност;

4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) наложените глоби от председателя на Комисията, съответно от заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", законовите разпоредби, които са били нарушени, номерът и датата на наказателното постановление.

(6) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.) За застрахователните посредници, съответно за посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, от друга държава членка в регистъра се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената, съответно наименованието, на застрахователния посредник;

2. адресът, съответно седалището и адресът на управление, в държавата членка по регистрация;

3. регистрационният номер, ако има такъв;

4. видът на застрахователното посредничество, извършвано от посредника;

5. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.) наименованието на застрахователя (застрахователите), от името и за сметка на когото посредникът извършва посредничество - за застрахователните посредници, съответно посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, които са обвързани с един или повече застрахователи;

6. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.) формата на извършване на дейността по посредничество в Република България (при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги); седалището и адресът на управление на клона в Република България - при извършване на дейност при условията на правото на установяване;

7. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената на членовете на управителния орган; за юридическо лице съответно се вписват наименование и ЕИК;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) датата на прекратяване на извършването на дейността на посредника и правното основание.

(7) (В сила от 01.01.2007 г.) Данните по ал. 6 се вписват в регистъра по инициатива на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", въз основа на сведенията, предоставени от компетентните органи на държавите членки по регистрацията на застрахователните посредници.

(8) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2019 г.) За посредниците по ал. 6 не се прилага чл. 14. За застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност по ал. 3 - 5, не се прилага чл. 14, ал. 1, т. 7 - 21.

Раздел XI.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове

Чл. 28. (1) В регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове за пенсионноосигурителните дружества се вписват следните обстоятелства:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което на пенсионноосигурителното дружество се дава пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване;

2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената на отговорния актюер на пенсионноосигурителното дружество;

3. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление;

4. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.)

5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава разрешение за преобразуване на пенсионноосигурителното дружество;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на пенсионноосигурителното дружество;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което на пенсионноосигурителното дружество се отнема дадената пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отправяне на искане за откриване на производство за принудително прекратяване;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на назначените квестори по чл. 331, ал. 2 КСО;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

12. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението по чл. 331, ал. 6 КСО, с което се одобряват условията, редът и начинът за удовлетворяване на осигурените лица и пенсионерите, предвидени в него и в приложението, или императивно определя други;

13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отправяне на искане за откриване на производство по несъстоятелност;

14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на назначените квестори по чл. 333, ал. 7 КСО.

15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

(2) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2021 г.) За всеки от управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове за допълнително социално осигуряване се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) разрешението за управление на фонд;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) правилникът за организацията и дейността на фонда, както и номерът и датата на решенията за одобрение на изменения и допълнения в правилника;

3. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) наименованието, ЕИК, датата и номерът на лиценза (разрешението) на банката-попечител, с която пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, е сключило договор за попечителски услуги;

4. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2021 г.) наименованието на всеки инвестиционен посредник, с който пенсионноосигурителното дружество е сключило договор за извършване на сделки с финансови инструменти, свързани с управлението на активите на фонда;

5. (нова - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2021 г.) имената на инвестиционния консултант, съответно - наименованието на управляващото дружество, с което пенсионноосигурителното дружество има сключен договор за инвестиционни съвети относно финансови инструменти;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената на членовете на попечителския, съответно консултативния съвет на фонда и адресът за кореспонденция на съвета;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) годишният финансов отчет на фонда за допълнително пенсионно осигуряване и одиторският доклад по чл. 190, ал. 1 КСО;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението, с което се издава разрешение за преобразуване на фонда;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 28.11.2017 г.) решението за отнемане на разрешението за управление на фонд.

(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2021 г.) За всеки от управляваните от пенсионноосигурителните дружества фондове за извършване на плащания се вписват:

1. наименованието, както и данни за изменения в наименованието, ако такива са настъпили след вписването на фонда в регистъра;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за вписване на фонда в регистъра;

3. правилата на фонда;

4. ЕИК по БУЛСТАТ;

5. наименованието, ЕИК, датата и номерът на лиценза (разрешението) на банката-попечител, с която пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, е сключило договор за попечителски услуги;

6. наименованието на всеки инвестиционен посредник, с който пенсионноосигурителното дружество е сключило договор за извършване на сделки с финансови инструменти, свързани с управлението на активите на фонда;

7. имената на инвестиционния консултант, съответно - наименованието на управляващото дружество, с което пенсионноосигурителното дружество има сключен договор за инвестиционни консултации относно финансови инструменти;

8. годишният финансов отчет на фонда и одиторският доклад по чл. 190, ал. 1 от КСО;

9. преобразуването на фонда.


Чл. 29. (1) В регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове за осигурителните дружества за безработица и/или професионална квалификация се вписват съответните обстоятелства по чл. 28, ал. 1.

(2) За управляваните от осигурителните дружества фондове за безработица или професионална квалификация се вписват съответните обстоятелства по чл. 28, ал. 2.


Раздел XI "а".
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на професионалните схеми (Нов - ДВ, бр. 22 от 2007 г.)

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2007 г.) За всяка професионална схема се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) наименованието, седалището, адресът на управление, търговската (съдебната) регистрация и ЕИК на предприятието осигурител или съответните данни за чуждестранното предприятие осигурител;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) наименованието, седалището, адресът на управление, търговската регистрация, ЕИК и номерът на пенсионната лицензия на пенсионноосигурителното дружество или съответните данни за чуждестранната институция.

3. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) датата и номерът на осигурителния договор, сключен между предприятието осигурител и пенсионноосигурителното дружество, съответно чуждестранната институция;

4. (нова - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) данни за държавата членка, чието трудово и социално законодателство е приложимо към схемата, когато то е различно от българското;

5. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което дава разрешение за прехвърляне на професионална схема или част от нея по чл. 229г1, ал. 7 и чл. 229г2, ал. 3 КСО, наименованието на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, съответно на чуждестранната институция, където е прехвърлена схемата или част от нея, и датата на прехвърлянето;

6. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) решението на компетентния надзорен орган, издал разрешение за прехвърляне на професионална схема или част от нея от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми на чуждестранна институция, наименованието, седалището и адресът на управление на тази институция и дата на прехвърлянето на схемата или част от нея на чуждестранната институция.


Раздел XII.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване

Чл. 30. В регистъра на осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на физическите лица - осигурителни посредници, служебният номер в пенсионноосигурителното дружество, датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2008 г.) наименованието, ЕИК на юридическо лице - осигурителен посредник, служебният номер в пенсионноосигурителното дружество, датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;

3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) имената на физическите лица, упълномощени от осигурителни посредници - юридически лица, служебният номер в пенсионноосигурителното дружество, датата на упълномощаването, съответно датата на оттегляне на упълномощаването;

4. (нова - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) пенсионноосигурителното дружество, от чието име и за чиято сметка действа осигурителният посредник или упълномощеното лице.


Раздел XIII.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер (Нов - ДВ, бр. 53 от 2006 г.)

Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2006 г.) В регистъра на лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер, се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г.) имената;

2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) датата на издаване и номерът на решението на Комисията, с което се признава правоспособността на отговорния актюер;

3. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г.) обхватът на признатата правоспособност - по КЗ и КСО;

4. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 01.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) наложените глоби, законовите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на наказателното постановление;

5. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията, с което се отнема правоспособността на отговорния актюер.


Раздел XIV.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на упълномощените съветници (Нов - ДВ, бр. 61 от 2020 г.)

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) В регистъра на упълномощените съветници за всеки упълномощен съветник се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за вписване на юридическо лице като упълномощен съветник в регистъра на упълномощените съветници;

2. услугите, които юридическото лице предоставя като упълномощен съветник;

3. информация упълномощеният съветник прилага ли кодекс за поведение, като когато прилага, се вписва информация за кодекса за поведение, а когато е приложимо - кои негови правила не прилага;

4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) решението на Комисията за отписване на упълномощен съветник от регистъра на упълномощените съветници.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г.) Заявленията за вписване по чл. 4, ал. 1, както и установените от Комисията формуляри и регистрационни форми по чл. 5, ал. 4 трябва да бъдат попълнени на български език.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г.) Документите, които се представят по реда на наредбата и са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат съпроводени от превод на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство, освен ако в закон е предвидено друго. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Информацията, вписана в регистрите по реда на Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по ценните книжа и за подлежащите на вписване обстоятелства, приета с Постановление № 266 на Министерския съвет от 21 ноември 2001 г. (ДВ, бр. 104 от 2001 г.), Правилника за устройството и дейността на Агенцията за застрахователен надзор, приет с Постановление № 10 на Министерския съвет от 21 януари 2002 г. (ДВ, бр. 9 от 2002 г.; отм., ДВ, бр. 8 от 2003 г.), и Устройствения правилник на Държавната агенция за осигурителен надзор, приет с Постановление № 29 на Министерския съвет от 9 март 2000 г. (ДВ, бр. 21 от 2000 г.), се запазва.

(2) Достъпът до информацията по ал. 1 се осигурява по реда на тази наредба.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 30, ал. 2 от Закона за комисията за финансов надзор и е приета с решение № 21-Н от 5.V.2004 г. на Комисията за финансов надзор.


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 октомври 2004 г.


§ 5. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 20 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2005 Г. ЗА ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ И ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2005 Г.)


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2005 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г.)


§ 5. Член 25, ал. 1, т. 5 и 6, ал. 3 и 4, чл. 27, ал. 1, т. 5 и 6, ал. 3, т. 5 и 6, ал. 6, 7 и 8 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2008 Г.)


§ 14. Навсякъде в наредбата думите "кодът по БУЛСТАТ" се заменят с "ЕИК".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЧЕТОВОДСТВОТО, ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, СПРАВКИТЕ, ДОКЛАДИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ И НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2010 Г.)


§ 15. Наредбата влиза в сила от 31 август 2010 г. Информацията по чл. 7, съобразена с разпоредбите на наредбата, се представя в комисията до 31 октомври 2010 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2014 Г., ДОП. - ДВ, БР. 90 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 31.10.2014 Г.)


§ 31. (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2014 г., в сила от 31.10.2014 г.) Наредбата влиза в сила от 1 ноември 2014 г. с изключение на § 25, т. 1, буква "б", § 32 и 33, които влизат в сила от деня на обнародването ѝ и § 1, § 17, § 18, § 21 и § 22, които влизат в сила от 1 януари 2015 г.


§ 32. (В сила от 15.08.2014 г.) В срок до 1 ноември 2014 г. лицата по чл. 2 заявяват настъпилите новоизискуеми обстоятелства по тази наредба.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 31.10.2014 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ

(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2017 Г.)


§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник" с изключение на:

1. Параграф 1, т. 2 и 3 и § 17, които влизат в сила от 1.03.2018 г.

2. Параграф 7, т. 2, буква "б" и § 11, т. 3, които влизат в сила от 1.01.2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2018 Г.)


§ 26. Лицата по чл. 2 заявяват за вписване в регистрите на комисията настъпилите новоизискуеми обстоятелства по тази наредба в едномесечен срок от влизането ѝ в сила.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2020 Г.)


§ 23. Комисията за финансов надзор привежда регистрите в съответствие с изискванията на тази наредба в 9-месечен срок от влизането ѝ в сила.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 2 ОТ 9 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО И ПОСЛЕДВАЩО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2022 Г.)


§ 8. Наредбата влиза в сила от 1.01.2022 г. с изключение на § 3, който влиза в сила в деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 3.12.2003 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО РЕГУЛИРАН ПАЗАР, ПАЗАРЕН ОПЕРАТОР, ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ ИЛИ ОРГАНИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО, УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО, ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ, НАЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД, ЛИЦЕ, УПРАВЛЯВАЩО АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД, И ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ДАННИ

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2022 Г.)


§ 42. В Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм., бр. 15 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 63 и 68 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г.; изм., бр. 49 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 68 и 90 от 2014 г., бр. 95 от 2017 г., бр. 101 от 2018 г.; доп., бр. 41 и 55 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 30 и 61 от 2020 г. и бр. 48, 60 и 97 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Навсякъде в наредбата думата "комисията" се заменя с "Комисията".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 53 ОТ 23.12.2016 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОТЧЕТНОСТТА, ОЦЕНКАТА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ И ОБРАЗУВАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ И ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 43. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2023 г., с изключение на § 2, т. 3 по отношение на ал. 6, който влиза в сила от датата на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките