Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 8.VI

НАРЕДБА № I-121 ОТ 24 ЮНИ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ОХРАНАТА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ

 

НАРЕДБА № I-121 ОТ 24 ЮНИ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ОХРАНАТА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.63 от 20 Юли 2004г., отм. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2021г.

Отменена с § 1 от Наредба за отменяне на Наредба № I-121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари - ДВ, бр. 48 от 8 юни 2021 г., в сила от 08.06.2021 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за организиране на охраната при транспортиране на ценни пратки и товари от търговци, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност или юридически лица, създали звена за самоохрана.


Чл. 2. (1) Охраната на ценни пратки и товари е дейност по защита на пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството и други ценности и се осъществява от търговци, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност или от звена за самоохрана в структурите на юридически лица.

(2) Ценни пратки и товари се транспортират с въоръжена охрана, специално оборудван транспорт, надеждна връзка и други технически и помощни средства за защита.


Чл. 3. (1) Транспортирането се осъществява с моторни превозни средства, собственост или наети от търговци, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна дейност или от юридически лица, създали звена за самоохрана.

(2) Транспортирането на ценни пратки и товари по железопътния транспорт се осъществява с включени в състава на влак вагон/вагони за охранителите и/или товара.

(3) В случаите, когато транспортирането се осъществява с друг вид превозни средства, охраната на ценните пратки и товари се организира в съответствие с изискванията на тази наредба и на нормативните актове, регламентиращи съответния вид транспорт.


Раздел II.
Планиране на дейността

Чл. 4. Лицата по чл. 1 създават звена за охрана на ценни пратки и товари, наричани по-нататък "звената", и определят ръководител на звеното.


Чл. 5. За организиране дейността на звената лицата по чл. 1 изготвят инструкции, които съдържат правила за:

1. ръководство на звеното;

2. формиране на екипи за осъществяване на транспортирането;

3. осигуряване на правилно разположение и използване на силите и средствата;

4. организиране на взаимодействието и координацията между екипите;

5. изготвянето и воденето на маршрутни книжки, в които се отразяват особеностите на маршрутите - начален и краен пункт, общите и особените задължения на служителите, както и друга информация, касаеща осъществяването на охраната при транспортирането на ценни пратки и товари;

6. тактиката на действие в извънредни ситуации, като нападение, поставено самоделно взривно устройство, пътнотранспортно произшествие (ПТП), пожар и др.


Чл. 6. (1) За всеки конкретен случай на транспортиране на ценни пратки и товари ръководителят на звеното предварително утвърждава план в съответствие с инструкциите по чл. 5.

(2) Планът по ал. 1 съдържа:

1. транспортна характеристика на маршрутите на движение, опасните участъци от пътя, създаващи предпоставки за нападение на транспорта (свлачища, наводнения, други природни бедствия, места без покритие на мобилен оператор и с радиосянка, възлови пътни участъци с концентрация на ПТП и други рискови зони);

2. информация за състоянието на обществения ред в районите, където ще се транспортират ценни пратки и товари, и проучване на възможните събития, които могат да забавят превоза (задръстване, ПТП, блокиране на пътя и др.);

3. разположението на екипа и конкретните задачи при осъществяване на транспортирането;

4. отговорник на екипа, съответното материалноотговорно лице (когато има такова) и реда за провеждане на инструктаж и контрол;

5. посочване на превозното средство, с което ще се извършва превозът;

6. маршрутите - основен и резервни, по които ще се движи товарът, както и местата, където се допуска спиране;

7. часови график за движението;

8. реда за връзка между екипа и дежурните части и други патрули на фирмата;

9. реда за взаимодействие с полицейските органи;

10. в случаите на транспортиране с железопътен транспорт - указания за специфичните изисквания за транспортиране с железопътен транспорт (сигналите между екипа и машиниста и влаковата бригада за потегляне и спиране на влака, слизане и качване от него, взаимодействие при извънредни ситуации и др.);

11. реда за действие при извънредни ситуации.

(3) Ръководителите на звената заедно с екипите организират проучване на маршрутите, по които ще се извършва транспортирането, и обектите, където ще се товарят и разтоварват ценни пратки и товари.

(4) В случаите на превоз на ценни пратки и товари с железопътен транспорт един час преди потеглянето на влака ръководителят на звеното уведомява оперативната дежурна част на съответното районно управление на Транспортна полиция за вида и собствеността на товара и неговия получател, маршрута на движение, влака, с който ще се превозва, и броя и имената на охранителите.


Раздел III.
Изисквания при осъществяване на охраната

Чл. 7. (1) Лицата по чл. 1 осигуряват звената за охрана с необходимото оборудване, въоръжение и технически средства и необходимата актуална информация относно превозвания товар и подробности по изпълнението на превоза.

(2) На охранителите от екипите, извършващи транспортирането, се осигуряват:

1. лична идентификационна карта, отличителен знак или униформено облекло;

2. огнестрелно оръжие с необходимите боеприпаси;

3. балистични противокуршумни жилетки;

4. носима радиостанция и мобилен телефон;

5. противогаз;

6. белезници и помощни средства съгласно чл. 34 от Закона за частната охранителна дейност;

7. сигнално електрическо фенерче без зелена светлина в случаите, когато охраната се осъществява по железопътния транспорт.

(3) Лицата по чл. 1 организират задължително обучение на охранителите за осъществяване на дейността по охрана.


Чл. 8. (1) Преди извършването на всеки превоз на ценни пратки и товари ръководителят на звеното организира провеждането на инструктаж, който включва:

1. запознаване с плановете, маршрутите и обектите, по които ще се извършва транспортирането;

2. тактиката на действие;

3. задачите на всеки охранител от екипа;

4. други въпроси от организационен и тактически характер.

(2) При подготовката за превоз отговорникът на екипа:

1. извършва проверка и подготовка на оборудването, въоръжението си и техническите средства;

2. в случаите, когато транспортирането се осъществява с автомобил, извършва проверка на техническото му състояние;

3. получава необходимите документи за осъществяване на превоза.

(3) При извършване на превоза на ценни пратки и товари охранителите от екипите не допускат:

1. предоставяне и преотстъпване на оръжието си и управлението на служебните автомобили на други лица;

2. други лица, нямащи отношение към извършваната дейност, в автомобилите или във вагона, в случаите на транспортиране със средства на железопътния транспорт;

3. предоставяне на средствата за сигнализация и радиовръзка за ползване извън тяхното предназначение и без реална необходимост;

4. приемане и превозване на други вещи и предмети;

5. употреба на алкохол и други упойващи вещества;

6. спиране в извън посочените в плана за транспортиране места без извънредна необходимост;

7. промяна на определените им с плана за транспортиране задължения в екипа без изрично разрешение от ръководителя на звеното;

8. разгласяване на маршрутите и графиците за извършване на превоза.

(4) При извършване на превоза на ценни пратки и товари охранителите от екипите:

1. спазват зададените им графици и маршрути за движение;

2. поддържат връзка по установения ред;

3. товарят и разтоварват ценните пратки и товари с предпазни жилетки и огнестрелно оръжие.

(5) При приключване на работата отговорникът на екипа представя необходимите документи на ръководителя на звеното и докладва за изпълнение на задачите.


Чл. 9. (1) Ценните пратки и товари на стойност до 10 000 лв. се транспортират с автомобил, снабден с трайно прикрепена към конструкцията му метална каса или шкаф, и въоръжена охрана.

(2) Ценните пратки и товари на стойност от 10 000 до 30 000 лв. се транспортират с автомобили, които отговарят на следните технически изисквания:

1. в автомобила са обособени зони за шофьора и охраната, за материалноотговорните лица и сейф (товарно помещение);

2. вратите за шофьора, охраната и материалноотговорните лица са оборудвани с допълнителни устройства, изключващи възможността за отварянето им отвън;

3. автомобилът е снабден със специални отвори за стрелба;

4. стъклата на автомобилите са куршумоустойчиви без отделяне на отломки;

5. подът на автомобила, двигателят, охладителната система, резервоарът за горивото и акумулаторите са бронирани;

6. гумите на автомобила имат възможност за пробег минимум 30 км след пробиване;

7. в автомобила има средства за радиовръзка, разговорна уредба и климатична инсталация; пожарогасител, подвижна лампа или прожектор;

8. резервната гума е монтирана извън товарното помещение;

9. автомобилът е оборудван с допълнителни фарове за мъгла, огледала за обратно виждане, осигуряващи достатъчна видимост при движение на заден ход, и триточкови предпазни колани за всички седалки.

(3) Ценните пратки и товари на стойност над 30 000 лв. задължително се транспортират със специализирани бронирани автомобили.


Раздел IV.
Особености при осъществяване на охраната при транспортиране на ценни пратки и товари в нормални условия и при възникване на извънредни ситуации

Чл. 10. (1) При предвижване до мястото за извършване на товаренето и разтоварването екипът от охранители стриктно спазва разпоредения маршрут, като се движи с повишено внимание и бдителност.

(2) При наближаване на пункта за товарене и разтоварване отговорникът на екипа установява връзка с охраната на обекта, с оглед осигуряване на безопасен и сигурен подход и готовност на служителите да приемат или предадат пратката.

(3) Служителите от охраната на обекта осигуряват зона за безопасност, в която се извършва товаренето и разтоварването на ценни пратки и товари. Те водят непрекъснато наблюдение на лицата, намиращи се в обкръжението, и при съмнение за застрашаване сигурността на работата предприемат действия за защита на персонала и ценностите.

(4) При спиране на превозното средство за разтоварване първо излиза охраната, а след нея лицето, носещо ценната пратка.

(5) След приключване на натоварването и оформяне на документите охранителите от екипа затварят и блокират вратите на превозното средство и продължават движение по маршрута, като докладват за потеглянето си в дежурната част.

(6) При непредвидено отклоняване на движението от предварителния маршрут се докладва по установения ред и се изпълняват получените указания.


Чл. 11. (1) В случаите, когато транспортирането се осъществява с автомобил, екипът от охранители наблюдава поведението на другите участници в движението, като се избягват конфликтни ситуации, които биха застрашили сигурността на товара, и се движи безопасно със съобразена с пътните условия скорост.

(2) Когато товаренето и разтоварването се извършват в общодостъпни зони, водачът оставя автомобила с работещ двигател и не напуска мястото си.


Чл. 12. При забелязани по време на движение обстоятелства, застрашаващи сигурността на транспортирането, екипът докладва по установения ред и предприема мерки за усилване на вниманието и бдителността.


Чл. 13. При нападение екипът предприема действия за защита, като незабавно докладва за нападението и създалата се обстановка на оперативния дежурен в съответната териториална структура на МВР и на ръководителя на звеното.


Чл. 14. (1) При пътнотранспортно произшествие екипът незабавно уведомява съответната териториална структура на МВР и ръководителя на звеното, като съобщава за пострадали и щети по автомобила.

(2) Когато възникне необходимост от оказване на спешна медицинска помощ и при липса на друга възможност за транспортиране на пострадалите, те се откарват до най-близкия медицински пункт, като се предприемат засилени мерки за охрана на товара.


Чл. 15. При възникване на извънредни ситуации в случаите, когато транспортирането се осъществява със средства на железопътния транспорт, ръководителят на екипа незабавно уведомява оперативната дежурна част на съответната териториална структура на МВР.


Раздел V.
Контрол и проверки

Чл. 16. Ръководителят на звеното или упълномощено от него лице осъществяват контрол върху дейността на екипите от охранители при транспортиране на ценни пратки и товари.


Чл. 17. При осъществяването на контрол се забранява инсценирането на правонарушения и/или симулиране на извънредни ситуации.


Чл. 18. (1) При извършване на проверка от полицейски органи отговорникът на екипа:

1. изисква от полицейските служители да удостоверят легитимността си със служебна карта или с личен знак;

2. докладва в дежурната част или на ръководителя на звеното, че е спрян за проверка от полицейски орган, като уточнява часа и мястото.

(2) В случаите, когато транспортирането се осъществява с автомобил:

1. екипът влиза във връзка с проверяващите по разговорна уредба или друго свързочно средство, без да отваря вратите на автомобила;

2. необходимите документи се показват през стъклото, без да се напуска автомобилът.

(3) Проверката на автомобила от полицейските органи се извършва само в съответното структурно звено на МВР.


Чл. 19. (1) При разпореждане от полицейските органи за промяна на маршрута или за проверка на товара отговорникът на екипа докладва на дежурния или на ръководителя на звеното.

(2) Преди изпълнение на полицейското разпореждане от екипа ръководителят на звеното се свързва с дежурната част на съответното структурно звено на МВР за потвърждаване на разпореждането.


Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за частната охранителна дейност.


§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от главния секретар на МВР.


Промени настройката на бисквитките