Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 6.VIII

НАРЕДБА № 5 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА КОРАБНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 

НАРЕДБА № 5 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА КОРАБНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.109 от 14 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.73 от 9 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.30 от 21 Април 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.11 от 4 Февруари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 26 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 30 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 1 Август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 23 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 6 Август 2021г.

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят видът и формата, издателят, сроковете на валидност и съхранение на корабните документи, с които международните договори, страна по които е Република България, и националното законодателство изискват да бъдат снабдени българските морски кораби и корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Образците на корабните документи се утвърждават със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Тази наредба не се прилага за военните и граничнополицейските кораби.


Чл. 2. Корабните документи - предмет на тази наредба, удостоверяват факти и обстоятелства, които се изискват от международните договори, страна по които е Република България, и от националното законодателство.


Чл. 3. (1) Корабните документи, посочени в приложение № 1, трябва да бъдат постоянно на борда на кораба и при поискване се представят на компетентните органи за проверка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) При липса или невалидност на корабните документи директорът на съответната дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") може да забрани влизането на кораб в пристанището или да го задържи.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) (1) Корабните документи, издадени на кораб, плаващ под българско знаме, от администрация на чужда държава, се признават за валидни в Република България:

1. когато Република България има споразумение с тази държава за взаимно признаване на съответните документи;

2. когато това е предвидено в международен договор, по който Република България и съответната държава са страни;

3. когато документите са издадени по молба на Изпълнителна агенция "Морска администрация";

4. по реда на действащото вторично право на Европейския съюз.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) За издадения документ по реда на ал. 1, т. 1, 2 и 4 корабопритежателят писмено уведомява дирекцията на Изпълнителна агенция "Морска администрация", където корабът е регистриран, в едномесечен срок от издаване на документа.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) До сключването на споразумения за взаимно признаване на свидетелствата за корабоплаване между Европейския съюз и трети държави за целите на корабоплаването по вътрешните водни пътища на Република България Изпълнителна агенция "Морска администрация" признава свидетелствата за корабоплаване на плавателни средства, плаващи по вътрешните водни пътища, издадени от трети държави - страни по Конвенцията за режима на корабоплаването по Дунава, подписана в Белград на 18 август 1948 г., ратифицирана с указ - ДВ, бр. 112 от 1949 г. (ДВ, бр. 112 от 1949 г.), в съответствие с Препоръките на Дунавската комисия относно техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, приети на 68-та ѝ сесия през 2007 г. (ДК/СЕС 68/7), изменени на 76-та сесия през 2011 г. (ДК/СЕС 76/11), 82-та сесия през 2014 г. (ДК/СЕС 82/9), 84-та сесия през 2015 г. (ДК/СЕС 84/9), 86-та и 87-та сесия през 2016 г. (ДК/СЕС 86/7 и ДК/СЕС 87/7).


Чл. 5. Корабният документ е невалиден, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) е изтекъл срокът, за който е издаден, или няма заверка, когато се изисква такава;

2. отпадне основанието, по силата на което корабът плава под знамето на Република България;

3. корабът промени името си;

4. корабът промени собственика си;

5. корабът потъне, изчезне или се разруши;

6. с кораба са станали изменения, застрашаващи неговата безопасност и мореходност;

7. на кораба са направени изменения, водещи до недействителност на данните, вписани в документа;

8. е повреден или претърпял изменения, в следствие на които не отговаря на вида и формата, предвидени в тази наредба.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Корабни документи могат да бъдат издавани или потвърждавани в чужбина от чужди компетентни органи след признаване и утвърждаване по реда на чл. 73, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Срокът на валидност на корабните документи може да бъде продължаван в страната от компетентните органи, които са издали документа, а в чужбина - от българските дипломатически представителства след съгласуване с ИА "МА" или от чужди компетентни органи след признаване и утвърждаване по реда на чл. 73, ал. 3 КТК.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Срокът на валидност на корабните документи на кораб, плаващ под чуждо знаме, може да бъде потвърждаван или продължаван от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" по молба на администрацията на страната, в която е регистриран корабът, и по силата на взаимни задължения, произтичащи от международни договори, по които Република България и съответната държава са страни, след преглед за установяване, че условията за това са налице.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документите по тази наредба се издават по заявление на корабособственика или на беърбоут чартьора.


Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 73 от 2005 г.) Заявление за издаване на корабни документи по тази наредба се подава:

1. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) за морски кораби - в дирекция "Морска администрация - Варна" или дирекция "Морска администрация - Бургас" или призната организация, ако дейността по издаване на корабни документи е включена в обхвата на оправомощаване на организацията;

2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища - в дирекция "Речен надзор - Русе" или дирекция "Речен надзор - Лом".

(2) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) Отказът за издаване, заверка или подновяване на корабни документи се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 10. (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2005 г.) Валидността на корабните документи е с продължителност в зависимост от искането на корабособственика или на беърбоут чартьора, но не повече от 5 години, с изключение на корабните документи по чл. 20, 22, 23, 38 и 39 и на свидетелството по чл. 59, когато срокът на застраховката или на друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт е по-дълъг от 5 години.


Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 73 от 2005 г.) При промяна на обстоятелствата, свързани с издаден по реда на тази наредба документ, заинтересуваното лице - корабособственикът или беърбоут чартьорът, подава заявление до издателя на документа за издаване на нов документ в 14-дневен срок от възникване на основанието за промяна.

(2) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Когато корабен документ, издаден по реда на тази наредба, е загубен, повреден или е претърпял изменение, вследствие на което не отговаря на вида и формата, предвидени в тази наредба, по заявление на заинтересуваното лице се издава нов оригинален документ.


Чл. 12. В случаите, когато за корабни документи по тази наредба се изисква ежегодна заверка, прегледът за съответствие на кораба с изискванията се извършва не по-рано от 3 месеца преди и не по-късно от 3 месеца след датата от годината, на която изтича срокът на валидност на документа.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Чл. 12г. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Чл. 12д. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Чл. 12е. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Чл. 12ж. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Раздел II.
Видове корабни документи

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) (1) Свидетелството за регистрация удостоверява правото на кораба да плава под българско знаме, както и правото на собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 е безсрочен и се издава на български и на английски език от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или оправомощени от него длъжностни лица.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за регистрация на кораб, вписан в регистровите книги на големите кораби, съдържа най-малко следните данни:

1. име на кораба;

2. пристанище на регистрация;

3. том, страница и пореден номер в регистъра;

4. основни данни за:

а) най-голяма дължина;

б) най-голяма широчина;

в) височина на борда;

г) бруто тонаж - за морските кораби, съответно товароподемност - за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища;

д) нето тонаж - за морските кораби, съответно водоизместване - за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища;

е) позивни;

ж) идентификационен номер от Морската подвижна служба (MMSI номер) - за морските кораби, съответно номер от системата за автоматична идентификация на корабни радиотелефонни предаватели (ATIS номер) - за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища;

з) номер на Международната морска организация (ИМО номер) - за морските кораби, съответно Уникален европейски идентификационен номер (УЕИН или ENI) - за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища;

5. данни за собственика на кораба - имената и единен граждански номер, личен номер на чужденец или друг национален идентификационен номер на физическото лице, съответно наименованието и единен идентификационен код, код по БУЛСТАТ или друг присъден в държавата по регистрация национален идентификационен номер на юридическото лице.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за регистрация на кораб, вписан в регистровите книги на малките кораби, съдържа най-малко следните данни:

1. име на кораба;

2. пристанище на регистрация;

3. том, страница и пореден номер в регистъра;

4. позивни и MMSI номер, ако е приложимо;

5. данни за собственика на кораба - имената и единен граждански номер, личен номер на чужденец или друг национален идентификационен номер на физическото лице, съответно наименованието и единен идентификационен код, код по БУЛСТАТ или друг присъден в държавата по регистрация национален идентификационен номер на юридическото лице;

6. технически данни за:

а) основни размери;

б) газене;

в) бруто и нето тонаж;

г) материал, от който е изработен корпусът, и идентификационен номер (HIN), ако е приложимо;

д) година и място на построяване;

е) двигател(и) - марка, модел, номер, година на производство, общ брой, мощност, използвано гориво и максимален обем запас от гориво на борда;

7. екипаж.

(5) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) За корабите, вписани в регистровите книги на корабите, наети по договор за беърбоут чартър, се издава временно свидетелство по ал. 1 - за срока на действие на договора за беърбоут чартър, но за не повече от 5 години. В свидетелството се посочва срокът на неговата валидност и в зависимост от бруто тонажа (за морските кораби), съответно дължината (за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища) - данните по ал. 3 или ал. 4.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Временното свидетелство за плаване под знамето на Република България се издава на кораб, придобит в чужбина, или на новопостроен кораб в Република България.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Временното свидетелство за плаване под знамето на Република България се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или оправомощено от него лице.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 се издава на английски език, за срок до пристигане на кораба в първото българско пристанище, но за не повече от една година - за придобити в чужбина кораби, съответно до предаване на кораба от корабостроителя на притежателя му - за новопостроени кораби, и съдържа най-малко следните данни:

1. име на кораба;

2. основни данни за:

а) най-голяма дължина;

б) най-голяма широчина;

в) височина на борда;

г) бруто тонаж - за морските кораби, съответно товароподемност - за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища;

д) нето тонаж - за морските кораби, съответно водоизместване - за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища;

е) мощност на главния двигател;

3. срок на валидност.


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Контролният талон за преглед на кораб се издава на неизвършващи стопанска дейност малки морски кораби и малки кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и удостоверява, че корабът е прегледан и е установено, че е технически годен да плава по предназначение в указания в талона район.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 се издава на български и на английски език от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация", от оправомощено от него длъжностно лице или от лице, оправомощено по реда на чл. 73а, ал. 3 КТК.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Контролният талон за преглед на кораб е неразделна част от Свидетелството за регистрация и се издава със срок на валидност не по-дълъг от:

1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) три години за неизвършващи стопанска дейност малки морски кораби;

2. пет години за малки кораби, плаващи по вътрешните водни пътища.

(4) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Контролният талон се подновява при изтичане на срока на неговата валидност или при извършени съществени промени на корпуса, конструкцията, машините или механизмите на кораба.


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Разрешението за корабна радиостанция удостоверява правото на борда на кораба да се използват корабните излъчващи радиосредства на съответните честоти. Разрешението за корабна радиостанция удостоверява също, че монтираните на кораба радиостанции отговарят на:

1. Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения - за морските кораби;

2. Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения и техническите и експлоатационните изисквания, установени в Регионалното споразумение относно радио-телефонната служба по вътрешните водни пътища (RAINWAT), подписано в Букурещ на 18 април 2012 г., одобрено с Решение № 352 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 44 от 2012 г.) - за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) Документът по ал. 1 се издава от Изпълнителна агенция "Морска администрация", като текстовете в документа се изписват на български и английски език.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 съдържа най-малко информацията, посочена в Анекс 2 към Препоръка 7 (Rev. WRC-97) на Международния съюз по далекосъобщения.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) При промяна на корабните излъчващи радиосредства заинтересуваното лице отправя искане до Изпълнителна агенция "Морска администрация" за издаване на нов документ.


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът за надеждно комплектуване на кораба с екипаж удостоверява необходимия минимален екипаж, с който трябва да бъде комплектуван корабът съгласно изискванията на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване и международните договори, страна по които е Република България.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 се издава:

1. на английски език съобразно формата, приета с Резолюция А.1047(27) на Общото събрание на Международната морска организация - за морски кораби;

2. на български и немски език - за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) По заявление на заинтересуваното лице се издава нов документ за надеждно комплектуване на кораба с екипаж, когато изтече срокът на валидност и при промяна на района на плаване или преоборудване на кораба, изискващи друг състав на екипажа.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за тонаж (1969) удостоверява бруто и нето тонажа на кораби с дължина, по-голяма от 24 m, извършващи международно плаване, съгласно разпоредбите на Международната конвенция за тонажно измерване на корабите - 1969 г., съставена в Лондон на 23 юни 1969 г., ратифицирана с указ - ДВ, бр. 70 от 1982 г. (ДВ, бр. 15 от 2003 г.) и Наредба № 3 от 2004 г. за измерване тонажа на морските кораби (ДВ, бр. 44 от 2004 г.).

(2) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Мерителното свидетелство удостоверява бруто и нето тонажа на кораби, с дължина, по-голяма от 24 m, неизвършващи международно плаване, съгласно разпоредбите на наредбата по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Мерителното свидетелство удостоверява бруто и нето тонажа на кораби с дължина, по-малка от 24 m, както и на кораби, по-големи от 24 m, непопадащи в разпоредбите на Международната конвенция за тонажно измерване на корабите - 1969 г., извършващи международно плаване.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документите по ал. 1, 2 и 3 се издават от директора на съответната дирекция "Морска администрация" след извършени измервания на кораба и изчисления на тонажа от инспектори от ИА "МА". Когато измерванията на кораба и изчисленията на тонажа са извършени от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК, документите по ал. 1, 2 и 3 се издават от тази организация.

(5) Свидетелствата по ал. 1, 2 и 3 са безсрочни. Свидетелството по ал. 1 се издава на английски език, свидетелството по ал. 2 - на български език, а свидетелството по ал. 3 - на български и английски език.

(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството по ал. 1 се издава във формата, предвидена в приложение 3 на Международната конвенция за тонажно измерване на корабите - 1969 г.

(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството по ал. 2 съдържа най-малко следната информация:

1. име на кораба;

2. пристанище на регистрация;

3. позивни;

4. главни размери на кораба;

5. изчисления бруто и нето тонаж;

6. обемите, включени в тонажите на кораба.

(8) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството по ал. 3 съдържа най-малко информацията по ал. 7, т. 1 - 5.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Мерителното свидетелство за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища, удостоверява максимално допустимото газене на кораба за осигуряване на необходимата запасна плавателност, както и теглото на товара, пресметнато на база газенето на кораба, определено съгласно разпоредбите на Конвенцията за измерване на корабите от вътрешното плаване от 1966 г. и Наредба № 2 от 2003 г. за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища (ДВ, бр. 7 от 2003 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Речен надзор" на български език във формата, предвидена в приложение 1 от Анекса към Конвенцията за измерване на корабите от вътрешното плаване от 1966 г.

(3) Мерителното свидетелство за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища, е със срок на валидност 15 години независимо от промените в собствеността на кораба.


Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за товарните водолинии се издава на кораби с дължина, по-голяма от 24 m, извършващи международно плаване след извършване на преглед на кораба за установяване на съответствието му с изискванията на Международната конвенция за товарните водолинии, 1966 г., подписана в Лондон на 5 април 1966 г., ратифицирана с указ - ДВ, бр. 94 от 1968 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2004 г.).

(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език във формата, предвидена в приложение III към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г.

(3) Международното свидетелство за товарните водолинии се издава за срок не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК след преглед за установяване, че корабът не е претърпял изменения, влияещи на изчисленията за определяне местата на товарните водолинии, и отговаря на изискванията на конвенцията по ал. 1.


Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за освобождаване по товарните водолинии се издава на кораби с дължина, по-голяма от 24 m, извършващи международно плаване и удостоверява, че ИА "МА" освобождава кораба от някои от изискванията на Международната конвенция за товарните водолинии, 1966 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език във формата, предвидена в приложение III към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г., след извършване на преглед на кораба за установяване на съответствието му с изискванията за безопасност на корабоплаването или че са взети допълнителни мерки в съответствие с конвенцията, които ИА "МА" счете, че са достатъчни за безопасността на кораба и корабоплаването.

(3) Международното свидетелство за освобождаване по товарните водолинии се издава при наличие на международно свидетелство за товарните водолинии със срок на валидност не по-дълъг от срока на валидност на документа по чл. 24.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на пътнически кораб удостоверява, че корабът отговаря на изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена с Протокола от 1988 г., изготвена в Лондон на 1 ноември 1974 г., ратифицирана с указ - ДВ, бр. 61 от 1983 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2005 г., изм., бр. 16, 17, 19, 20, 22, 23 и 24 от 2017 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършен от инспектори на ИА "МА" преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1. Когато прегледът се извършва от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК, документът по ал. 1 се издава от тази организация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на пътнически кораб е със срок на валидност не по-дълъг от една година и към него се прилага списък на оборудването - форма Р, изготвен на английски език. Свидетелството и списъкът към него се издават съгласно формата, предвидена в приложението към Анекса на конвенцията по ал. 1. При промяна на оборудването се издава нов списък.

(4) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) На корабите, които попадат в приложното поле на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ДВ, бр. 73 от 2011 г.), се издава свидетелство за безопасност на пътнически кораб, което удостоверява, че корабът съответства на нейните разпоредби. Свидетелството се издава на английски език във формата, предвидена в приложение II към Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ, L 163 от 25 юни 2009 г.), изменена с Директива 2010/36/ЕС на Комисията от 1 юни 2010 г. (ОВ, L 162 от 29 юни 2010 г.) и Директива (ЕС) 2016/844 на Комисията от 27 май 2016 г. (ОВ, L 141 от 28 май 2016 г.), поправена - ОВ, L 193 от 19 юли 2016 г., изменена с Делегиран регламент (ЕС) 2020/411 на Комисията от 19 ноември 2019 г. (ОВ, L 83 от 19 март 2020 г.). Свидетелството се издава от органа по ал. 2 след извършване на прегледа, предвиден в Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби.

(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството по ал. 4 се издава със срок на валидност не по-дълъг от една година и се придружава от списък на оборудването. При промяна на оборудването се издава нов списък.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Списък на експлоатационните ограничения на пътнически кораб се издава съгласно изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. и удостоверява експлоатационните ограничения, предвидени в правило V/30, параграф 2 от Анекса към конвенцията, определени от администрацията, във връзка с конструкцията и строежа на кораба.

(2) Списъкът се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език и е безсрочен. Списъкът се преиздава при съществени промени на корпуса, конструкцията, машините и механизмите.


Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за специални изисквания за устойчивост на ро-ро пътнически кораби удостоверява, че корабът отговаря на изискванията на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби.

(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 съдържа най-малко следната информация:

1. име на кораба;

2. пристанище на регистрация;

3. отличителен номер или букви/ИМО номер;

4. бруто тонаж;

5. дата на построяване;

6. значителната височина на вълната (в зависимост от морския район, в който плава), до която корабът може да удовлетворява специфичните изисквания за стабилност.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Свидетелството се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език и е безсрочно. Свидетелството се преиздава при съществени изменения на корпуса, конструкцията, машините и механизмите.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на конструкцията на товарен кораб удостоверява, че конструкцията на кораба и нейните елементи, както и тяхното състояние отговарят на изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на конструкцията на товарен кораб се издава съгласно формата, предвидена в приложението към Анекса на конвенцията по ал. 1, и е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК след преглед за установяване, че конструкцията на кораба, нейните елементи и тяхното състояние отговарят на изискванията на конвенцията по ал. 1.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на оборудването и снабдяването на товарен кораб удостоверява, че оборудването и снабдяването на кораба, както и техните елементи и състояние отговарят на изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на оборудването и снабдяването на товарен кораб е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК след преглед на кораба за установяване съответствието му с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Към свидетелството за безопасност на оборудването и снабдяването на товарен кораб се прилага списък на оборудването и снабдяването - форма Е, изготвен на английски език. Свидетелството и списъкът към него се издават съгласно формата, предвидена в приложението към Анекса на конвенцията по ал. 1. При промяна в оборудването и снабдяването по заявление на заинтересуваното лице се издава нов списък.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на радиосредствата на товарен кораб удостоверява, че радиосредствата на кораба по тип и състояние отговарят на изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на радиосредствата на товарен кораб е с със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Към документа по ал. 1 се прилага списък на оборудването - форма R, изготвен на английски език. Свидетелството и списъкът към него се издават съгласно формата, предвидена в приложението към Анекса на конвенцията по ал. 1. По заявление на заинтересуваното лице се издава нов списък при промяна в радиооборудването.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Свидетелството по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК. Заверката се извършва след преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на товарен кораб удостоверява, че конструкцията на кораба, нейните елементи, оборудването и снабдяването на кораба, радиосредствата на кораба по тип и тяхното състояние отговарят на изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на товарен кораб е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Към документа по ал. 1 се прилага списък на оборудването - форма C, изготвен на английски език. Свидетелството и списъкът към него се издават съгласно формата, предвидена в приложението към Анекса на конвенцията по ал. 1. По заявление на заинтересуваното лице се издава нов списък при промяна в оборудването.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Свидетелството за безопасност на товарен кораб се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК след преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.


Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) (1) Свидетелство за безопасност на риболовен кораб се издава на морски риболовни кораби, попадащи в обхвата на Наредба № 21 от 2005 г. за безопасността на риболовните кораби (ДВ, бр. 84 от 2005 г.), и удостоверява, че конструкцията на кораба и нейните елементи, оборудването и снабдяването на кораба и радиосредствата му (по тип и състояние) отговарят на изискванията на същата наредба.

(2) Документът по ал. 1 се издава на английски език във формата, предвидена в приложение V към Директива 97/70/ЕО на Съвета от 11 декември 1997 г. относно установяване на хармонизиран режим на безопасност на риболовни кораби с дължина, равна или по-голяма от 24 метра (ОВ, L 34 от 9 февруари 1998 г.), изменена с Директива 1999/19/ЕО на Комисията от 18 март 1999 г. (ОВ, L 83 от 27 март 1999 г.), Директива 2002/35/ЕО на Комисията от 25 април 2002 г. (ОВ, L 112 от 27 април 2002 г.), Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. (ОВ, L 324 от 29 ноември 2002 г.) и Регламент (ЕО) 219/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. (ОВ, L 87 от 31 март 2009 г.), от директора на съответната дирекция "Морска администрация" след извършване на преглед за съответствие с изискванията на наредбата по ал. 1.

(3) Свидетелството за безопасност на риболовен кораб е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) Към документа по ал. 1 се прилага списък на оборудването. По заявление на заинтересуваното лице се издава нов списък при промяна на оборудването.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Свидетелството за безопасност на риболовен кораб се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК. Заверката се извършва след преглед за съответствие с изискванията на наредбата по ал. 1.

(6) Свидетелството за освобождаване на риболовен кораб удостоверява, че риболовният кораб е освободен от някое от изискванията на наредбата по ал. 1. Издава се от органа по ал. 2 и е валидно за същия срок, за който е валидно и свидетелството за безопасност на риболовния кораб.


Чл. 30б. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) (1) Свидетелство на кораб, опериращ в полярни води, се издава на кораб, за който се прилагат изискванията на Международния кодекс за кораби, опериращи в полярни води, приет с Резолюция MSC.385(94) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 ноември 2014 г. (ДВ, бр. 7 от 2021 г.).

(2) Свидетелството по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език съгласно формата, предвидена в Допълнение I на Международния кодекс за кораби, опериращи в полярни води.

(3) Свидетелството по ал. 1 е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) Свидетелството по ал. 1 се заверява от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК след преглед за съответствие с изискванията на Международния кодекс за кораби, опериращи в полярни води.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за освобождаване удостоверява, че ИА "МА" освобождава кораба от някои изисквания на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед, при който се установи, че корабът отговаря на изискванията за безопасност на корабоплаването и че са взети допълнителни мерки в съответствие с Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г., които ИА "МА" счете за достатъчни за безопасността на кораба и корабоплаването.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за освобождаване се издава съгласно формата, предвидена в приложението към Анекса на конвенцията по ал. 1, като допълнение към съответния корабен документ по чл. 26 - 30, като срокът на освобождаване е не по-дълъг от срока на валидност на документа, за който се отнася.


Чл. 32. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът за съответствие на компанията е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години и удостоверява, че компанията, експлоатираща кораби, отговаря на изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code) (ДВ, бр. 58 от 1995 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) При новосъздадена компания за експлоатация на кораби или когато нови типове кораби трябва да се добавят към документа по ал. 1, може да се издаде временен документ за съответствие на компанията, удостоверяващ обстоятелствата по ал. 1, със срок на валидност до една година.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документите по ал. 1 и 2 се издават от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език във формата, предвидена в приложението към кодекса по ал. 1, след извършване на одит от ИА "МА" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК. Заверката се извършва след проведен одит за съответствие с изискванията на наредбата по ал. 1.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за управление на безопасната експлоатация на кораба и предотвратяване на замърсяването е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години и удостоверява, че корабът отговаря на изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването.

(2) Документът по ал. 1 се издава при наличие на документ за съответствие на компанията, удостоверяващ, че компанията експлоатира такъв тип кораби.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) На новопостроен, новозакупен кораб или при промяна на знамето на кораба може да се издаде временно свидетелство за управление на безопасната експлоатация на кораба и предотвратяване на замърсяването, удостоверяващо обстоятелствата по ал. 1, със срок на валидност до 6 месеца, който може да бъде удължен за период не по-дълъг от 6 месеца от датата на изтичането му.

(4) Документът по ал. 3 се издава при наличие на документ за съответствие на компанията или междинен документ за съответствие на компанията, удостоверяващ, че тя експлоатира такъв тип кораби.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документите по ал. 1 и 3 се издават на английски език във формата, предвидена в приложението към кодекса по ал. 1, от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Документът по ал. 1 се заверява междинно от издалата го призната организация, ако дейността по извършване на междинни заверки е включена в обхвата на упълномощаването, или от директора на съответната дирекция "Морска администрация", или оправомощено от него длъжностно лице.

(7) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Издаване на документите по ал. 1 и 3 и междинна заверка на документа по ал. 1 се извършва след одит за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1, извършен от призната организация или от ИА "МА".


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт удостоверява, че корабът отговаря на изискванията на Анекс I към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 , изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г., съставена в Лондон на 2 ноември 1973 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 94 от 2004 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.) (MARPOL 73/78).

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед на конструкцията на кораба, оборудването, системите, инсталациите и материалите на кораба, както и тяхното състояние, за установяване на съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК. Заверката се извършва след преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт се придружава от списък - форма А, изготвен на английски език, в което се описват конструкцията и оборудването на корабите, с изключение на танкерите, или от списък - форма В, изготвен на английски език, в което се описват конструкцията и оборудването на танкерите. При промяна в конструкцията и оборудването се издават нови списъци форма А и форма В.

(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документите по ал. 1 и 5 се издават съгласно формите в приложение 2 към Анекс I на MARPOL 73/78.


Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване при превозване на вредни течни вещества в наливно състояние удостоверява, че корабът е построен, снабден и обзаведен в съответствие с изискванията на Анекс II на MARPOL 73/78, на Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химически вещества наливно, приет с Резолюция MSC.4(48), изменен с резолюции MSC.10(54), MSC.50(66), MSC.58(67), MSC.102(73), MSC.176(79), MSC.219(82) и MEPC.19(22) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация, или на Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химически вещества наливно, приет с Резолюция MEPC.20(22), поправен с Резолюция MEPC.22(21), изменен с резолюции MEPC.41(29), MEPC.70(38), MEPC.80(43), MEPC.91(45), MEPC.144(54) и MEPC.249(66) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация, както и на одобрените от ИА "МА" процедури и ръководства за товарно-разтоварни и миячни операции.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на конвенцията, процедурите и ръководствата по ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване при превозване на вредни течни вещества в наливно състояние се издава съгласно формата в приложение 3 към Анекс II на MARPOL 73/78 и е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК. Заверката се извършва след преглед за съответствие с изискванията на конвенцията, процедурите и ръководствата по ал. 1.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с отпадъчни води удостоверява, че обзавеждането, оборудването и арматурата на кораба, включително тяхното разположение и състояние, отговарят на изискванията на Анекс IV към MARPOL 73/78.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с отпадъчни води се издава съгласно формата в приложението към Анекс IV на MARPOL 73/78 и е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Когато е приложимо, към Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с отпадъчни води се прилага Разчет за изхвърляне на необработени отпадни води съгласно Резолюция MEPC.157(55) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация. Разчетът се извършва от корабопритежателя и се одобрява от инспектори на ИА "МА" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК.


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване на въздуха удостоверява, че оборудването, системите, арматурата, приспособленията и материалите на кораба отговарят на изискванията на Анекс VI на MARPOL 73/78.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Свидетелството по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствието с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване на въздуха се издава съгласно формата в приложение 1 към Анекс VI на конвенцията по ал. 1 и е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Свидетелството по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК. Заверката се извършва след преглед за установяване на съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Към свидетелството по ал. 1 се прилага притурка, изготвена на английски език съгласно формата в приложение 1 към Анекс VI на конвенцията по ал. 1, в която се описват методите и оборудването на кораба за предотвратяване на замърсяване на въздуха. По заявление на заинтересуваното лице се издава нова притурка при промяна на оборудването.


Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за енергийна ефективност, с притурката към него, удостоверява, че корабът е прегледан в съответствие с Правило 5.4 и Правило 5.1.1 на Анекс VI към MARPOL 73/78 и отговаря на съответните изисквания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствието с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за енергийна ефективност и притурката към него се издават съгласно формата в приложение 8 към Анекс VI на конвенцията по ал. 1 и са безсрочни.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за енергийна ефективност и притурката към него се преиздават:

1. при промяна на знамето, под което плава корабът;

2. след съществена реконструкция по смисъла на правило 2.24 от Анекс VI към конвенцията по ал. 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за енергийна ефективност е валидно само ако към него са приложени:

1. за нови кораби по смисъла на правило 2.23 от Анекс VI към конвенцията по ал. 1 - конструктивен индекс за енергийна ефективност на кораба, посочен в свидетелството;

2. за всички кораби - корабен план за управление на енергийната ефективност, като планът може да бъде част от системата за управление на безопасността.

Чл. 36в. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) (1) Международното свидетелство за управление на баластните води удостоверява, че корабът е прегледан в съответствие с Правило Е-1 от Анекса към Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, съставена в Лондон на 13 февруари 2004 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 28 от 2018 г.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Свидетелството по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствието с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) Международното свидетелство за управление на баластните води се издава съгласно формата в приложение 1 към Анекса на конвенцията по ал. 1 и е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) Свидетелството се преиздава при изтичане на срока му на валидност, както и при промяна на оборудването и/или конструкцията на баластните системи на борда.

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за годност удостоверява, че състоянието на корпуса, механизмите, системите, устройствата, уредбите, оборудването и снабдяването на кораб, който не попада в обхвата на международните конвенции относно безопасността и опазването на околната среда, броят, квалификацията и организацията на екипажа отговарят на изискванията за безопасност на корабоплаването, съдържащи се в задължителните разпореждания, издадени по реда на чл. 362 КТК, както и че корабът е годен да плава по предназначение в указания район.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" на български език - за кораби, неизвършващи международно плаване, или на английски език - за кораби, извършващи международно плаване, след преглед на кораба.

(3) Свидетелството за годност се издава със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 се заверява от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация", от оправомощено от него длъжностно лице или от лице, оправомощено по реда на чл. 73а, ал. 3 от КТК. Заверката се извършва след преглед за установяване на съответствие с изискванията на разпоредбите по ал. 1, както следва:

1. за кораби за спорт, туризъм и развлечение, вписани в регистъра на големите кораби - в периода между втората и третата година, считано от датата на издаване на документа по ал. 1 (междинна заверка);

2. за кораби, извършващи стопанска дейност, вписани в регистъра на малките кораби - в периода между втората и третата година, считано от датата на издаване на документа по ал. 1 (междинна заверка);

3. за кораби, извършващи стопанска дейност, вписани в регистъра на големите кораби - ежегодно, в сроковете, предвидени в чл. 12 (ежегодна заверка).

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз удостоверява, че корабът съответства на изискванията на наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Речен надзор" на български език в съответствие с образеца, предвиден в приложимата към момента на издаването и представляваща приложение към наредбата по ал. 1 версия на Европейския стандарт относно техническите изисквания за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (Стандарт ES-TRIN), след извършване на преглед на кораба за съответствието му с изискванията на същата наредба.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Срокът на валидност на Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз се определя от директора на съответната дирекция "Речен надзор" и е не по-дълъг от:

1. пет години за новопостроени пътнически и високоскоростни кораби;

2. десет години за всички други новопостроени кораби;

3. срокът по т. 1 или по т. 2, определен за всеки конкретен случай в зависимост от резултатите от прегледа по ал. 2 - за въведените в експлоатация и пуснатите на вода кораби.

(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз се подновява при изтичане на неговия срок на валидност след извършване на периодична проверка по реда на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.; изм., бр. 101 от 2004 г.; доп., бр. 9 от 2009 г., изм. и доп., бр. 30 и 49 от 2009 г., бр. 65 от 2013 г., изм., бр. 16 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2015 г.).

(7) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Валидността на удостоверение по ал. 1 може да бъде продължена от директора на съответната дирекция "Речен надзор" след извършване на периодична проверка по реда на наредбата по ал. 6. Срокът, за който се продължава валидността на удостоверението, се определя съгласно резултатите от проверката и се отбелязва в него.

(8) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2005 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) По изключение, въз основа на обосновано искане от корабособственика или негов представител, директорът на съответната дирекция "Речен надзор" може да разреши продължаване на валидността на удостоверение, което е издал първоначално или подновил, и без да е извършена периодична проверка по реда на наредбата по ал. 6. В тези случаи продължаването на валидността не може да бъде за повече от шест месеца и се отбелязва в удостоверението.

(9) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) При основни изменения или основни ремонти, засягащи съответствието на плавателното средство с посочените в наредбата по ал. 1 технически изисквания по отношение на якостта на конструкцията, плавателните качества, маневреността или специалните му характеристики, и след извършване на проверка по реда на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите промените се отразяват в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз или се издава ново удостоверение.

(10) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Директорът на съответната дирекция "Речен надзор" може да преиздаде валидно Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз, което е било изгубено или повредено. Новото удостоверение се издава след представяне на декларация, че документът е изгубен, а в случай на повреда - след връщане на повредения документ. Срокът на валидност на новото удостоверение не може да бъде по-дълъг от този на изгубеното или повреденото. Върху новото удостоверение се отбелязва, че е дубликат.

(11) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Отказът да се издаде или поднови Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз се мотивира. Заявителят се уведомява за постановения отказ и за срока и органа, пред който може да го оспори. Отказът да се издаде или поднови Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз може да бъде оспорен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(12) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Валидно удостоверение по ал. 1 се отнема от органа, който го е издал или подновил, когато корабът/плавателното средство престане да отговаря на техническите изисквания на наредбата по ал. 1.

(13) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) По искане на корабособственика директорът на съответната дирекция "Речен надзор" може да издаде Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз на плавателно средство, което не попада в обхвата на наредбата по ал. 1, ако посоченото плавателно средство отговаря на изискванията, установени в нея.

(14) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Корабопритежателят е длъжен да уведоми Изпълнителна агенция "Морска администрация" за всяка промяна в името или собствеността на плавателното средство, всяко повторно измерване или промяна в пристанището на регистрация или домуване и да изпрати Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз на агенцията за отразяване на промените.

(15) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Директорът на съответната дирекция "Речен надзор" има право да впише всяка нова информация или промени в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз. Когато удостоверението не е издадено от Изпълнителна агенция "Морска администрация", директорът уведомява за извършеното вписване компетентния орган в съответната държава - членка на Европейския съюз, който го е издал.

Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) (1) Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз за плавателно средство, плаващо под българско знаме, може да бъде издадено, подновено или продължено от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, който е включен в поддържания от Европейската комисия списък на компетентните органи.

(2) По искане на корабособственика, по реда и при условията на чл. 38 директорът на съответната дирекция "Речен надзор" може да издаде, да поднови или да продължи срока на валидност на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз за плавателно средство, вписано в регистър на друга държава - членка на Европейския съюз. Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз се издава след извършване на проверка дали на плавателното средство вече не е издадено валидно удостоверение.

(3) В случаите на извършено по реда и при условията на ал. 2 подновяване или продължаване на валидността на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз директорът на съответната дирекция "Речен надзор" уведомява служебно в 30-дневен срок компетентния орган в другата държава членка. Към уведомлението за извършеното подновяване се прилага и по-рано издаденото Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.

(4) Когато по реда и при условията на ал. 2 директорът на съответната дирекция "Речен надзор" е извършил промени в Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз или е издал ново удостоверение поради извършени основни изменения или основни ремонти по смисъла на чл. 38, ал. 9, той уведомява за това в 30-дневен срок компетентния орган в другата държава членка, издал или подновил Корабното удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз.

Чл. 38б. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Директорът на съответната дирекция "Речен надзор" има право да издаде временно Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз:

1. на плавателно средство, което с разрешение на ИА "МА" ще извърши преход до място, където ще му бъде издадено Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз;

2. на плавателно средство, чието Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз е изгубено, повредено или е отнето временно в съответствие с чл. 38, ал. 12;

3. на плавателно средство, чието Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз се изготвя след успешна проверка;

4. на плавателно средство, при което не са изпълнени всички условия за получаване на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз;

5. на плавателно средство, което е повредено и техническото му състояние вече не отговаря на изискванията за издаване на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз;

6. на плаващи инсталации или оборудване, за които снабдяването с такова удостоверение е предвидено като условие за издаване от съответния компетентен орган на разрешение за извършване на специална транспортна дейност;

7. на плавателно средство, ползващо дерогацията от техническите изисквания в съответствие с наредбата по чл. 72, ал. 3 КТК, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища - до приемане от Европейската комисия на актовете за изпълнение по чл. 25 или чл. 26 от Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (ОВ, L 252/118 от 2016 г.), изменена с Делегирана директива (ЕС) 2018/970 на Комисията от 18 април 2018 г. (ОВ, L 174 от 10 юли 2018 г.) (Директива (ЕС) 2016/1629).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Удостоверението по ал. 1 се издава съгласно чл. 38, ал. 2, ако плавателността на плавателното средство, плаващата инсталация или оборудването е осигурена.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) В удостоверението по ал. 1 се вписват определените от органа по ал. 1 като необходими специални условия.

(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Удостоверението по ал. 1 е със срок на валидност:

1. в случаите по ал. 1, т. 1 и т. 4 - 6 - за определен рейс, но не повече от един месец;

2. в случаите по ал. 1, т. 2 и 3 - за определен от органа по ал. 1 срок;

3. в случаите по ал. 1, т. 7 - за шест месеца; временното Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз може да бъде продължавано за нови шестмесечни периоди до приемане от Европейската комисия на съответния акт за изпълнение по чл. 25 или чл. 26 от Директива (ЕС) 2016/1629.

Чл. 38в. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" поддържа регистър на корабните удостоверения за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз, които е издала или подновила. Регистърът включва информацията, която се съдържа в образеца на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз по чл. 38, ал. 2.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" съхранява оригинал или копие от всяко издадено от нея Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз и вписва в него всички промени, както и случаите на отмяна или замяна на удостоверение. В съответствие с извършените вписвания се актуализира и регистърът по ал. 1.

(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя достъп до съдържащите се в регистъра данни само за справка на компетентните органи на:

1. другите държави - членки на Европейския съюз;

2. държавите - страни по Конвенцията за корабоплаване по река Рейн, подписана през 1868 г. в Манхайм, както е изменена;

3. трети държави, с които има подписани споразумения, ако е осигурено същото ниво на сигурност на информацията.

(4) На лица, доказали наличието на правен интерес, Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да предостави информация за съдържанието на Корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз или да им издаде извлечение или заверено копие на удостоверението.


Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Удостоверението за инсталация и изпитване на радиолокационното оборудване и приборите за указване скоростта на завиване удостоверява, че радиолокационната станция и приборът за указване скоростта на завиване отговарят на изискванията на наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Речен надзор" на български и английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на наредбата по ал. 1 и представен протокол за правилността на монтажа и годността на прибора и станцията за работа. Удостоверението за инсталация и изпитване на радиолокационното оборудване и приборите за указване скоростта на завиване се издава в съответствие с образеца, предвиден в приложимата към момента на издаването и представляваща приложение към наредбата по ал. 1 версия на Европейския стандарт относно техническите изисквания за плавателните съдове за вътрешно корабоплаване (Стандарт ES-TRIN). Протоколът се издава от признати и утвърдени по реда на чл. 73, ал. 3 КТК лица или организации.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Удостоверението за инсталация и изпитване на радиолокационното оборудване и приборите за указване скоростта на завиване е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за годност за сезонен превоз на хора удостоверява правото на кораба да извършва превоз на хора във вътрешните морски води и териториалното море на Република България, както и във вътрешните водни пътища за периода от 1 май до 30 октомври.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" на български език след извършване на преглед за установяване, че състоянието на корпуса, механизмите, системите, устройствата, уредбите, оборудването на кораба, броят, квалификацията и организацията на екипажа отговарят на изискванията за безопасност на корабоплаването, съдържащи се в задължителните разпореждания, издадени по реда на чл. 362 КТК, както и че корабът е годен да плава по предназначение в указания район.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Свидетелството за годност за сезонен превоз на хора е със срок на валидност не по-дълъг от 6 месеца.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното удостоверение за развлекателни кораби удостоверява, че корабът е годен да плава по вътрешните водни пътища на Европа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Речен надзор", като текстовете в него се изписват на български, немски и английски език.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Международното удостоверение за развлекателни кораби е със срок на валидност:

1. не по-дълъг от пет години за кораби, неизвършващи стопанска дейност;

2. не по-дълъг от една година в останалите случаи.


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за съответствие със специалните изисквания към корабите, превозващи опасни товари удостоверява, че конструкцията и оборудването на кораба отговарят на изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за съответствие със специалните изисквания към корабите, превозващи опасни товари, е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години и не може да превишава срока на валидност на свидетелството за безопасност на конструкцията на товарен кораб или свидетелството за безопасност на товарен кораб.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) По заявление на заинтересуваното лице се издава нов документ при промяна на елементи от конструкцията и оборудването, включени като специални изисквания за безопасно превозване на опасни товари в конвенцията по ал. 1 или при промяна на списъка на опасните товари.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за съответствие със специалните изисквания към корабите, превозващи опасни товари, се издава на кораби, превозващи опасни товари насипно, съгласно формата, одобрена на 84-тата сесия на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация (Анекс 1 към MSC.1/Circ.1266).

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за годност за превоз на радиоактивни товари удостоверява, че са изпълнени всички изисквания на Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високорадиоактивни отпадъци.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за годност за превоз на радиоактивни товари се издава съгласно формата в приложението към кодекса по ал. 1 и е със срок на валидност не по-дълъг от срока на валидност на документа по чл. 27 за съответния кораб.


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за годност на кораба да превозва опасни химически товари в наливно състояние удостоверява, че конструкцията, оборудването, арматурата, устройствата и материалите отговарят на изискванията на Кодекса за конструкцията и оборудването на корабите, превозващи опасни химически товари в наливно състояние.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за годност на кораба да превозва опасни химически товари в наливно състояние се издава съгласно формата в приложението към Резолюция MEPC.40(29) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация и е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК. Заверката се извършва след преглед за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за годност на кораба да превозва втечнени газове в наливно състояние удостоверява, че конструкцията, оборудването, арматурата, устройствата и материалите отговорят на съответните изисквания на Кодекса за конструкцията и оборудването на корабите, превозващи втечнени газове в наливно състояние.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на първоначален или периодичен преглед за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Международното свидетелство за годност на кораба да превозва втечнени газове в наливно състояние се издава съгласно формата в приложение 2 към кодекса по ал. 1 и е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК. Заверката се извършва след преглед за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за право на кораба да превозва зърно в насипно състояние удостоверява, че конструкцията, оборудването и информацията за устойчивост на кораба отговарят на изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот по море, 1974 г., и Международния кодекс за превоз на зърно.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на конвенцията и кодекса по ал. 1.

(3) При промяна на елементи в конструкцията, оборудването и др., вследствие на които е настъпила промяна в информацията за устойчивост на кораба, по заявление на заинтересуваното лице се издава ново свидетелство.

(4) Свидетелството за право на кораба да превозва зърно в насипно състояние е неразделна част от корабната информация за устойчивост и другите документи, които дават възможност на капитана да осигури съответствието на кораба през всички етапи на превозния процес с нормите и критериите за устойчивост.


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на високоскоростен кораб удостоверява, че конструкцията на кораба и нейните елементи, оборудването и снабдяването на кораба, радиосредствата на кораба по тип и тяхното състояние отговарят на изискванията на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г., приет с Резолюция MSC.97(73), изменен с резолюции MSC.175(79), MSC.222(82), MSC.260(84) и MSC.271(85) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на високоскоростен кораб се издава съгласно формата в Анекс I към кодекса по ал. 1 и е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 се придружава от списък на оборудването към свидетелство за безопасност на високоскоростен кораб, изготвен на английски език съгласно формата в Анекс I към кодекса по ал. 1. По заявление на заинтересуваното лице се издава нов списък при промяна в оборудването.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Свидетелството за безопасност на високоскоростен кораб се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК. Заверката се извършва след преглед за установяване, че корабът продължава да отговаря на изискванията на кодекса по ал. 1.


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Разрешителното за плаване с високоскоростен кораб удостоверява, че са изпълнени всички изисквания на Международния кодекс за безопасност на високоскоростни плавателни съдове, 2000 г.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Разрешителното за плаване с високоскоростен кораб се издава съгласно формата в Анекс II към кодекса по ал. 1, със срок на валидност до 5 години, но не повече от срока на валидност на свидетелството по чл. 47.


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на кораби със специално предназначение удостоверява, че корабът и неговото състояние отговарят на изискванията на Кодекса за безопасност на кораби със специално предназначение, 2008 г.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на кораби със специално предназначение се издава съгласно формата в Анекса към кодекса по ал. 1 и е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Към документа по ал. 1 се прилага списък на оборудването - форма SPS, изготвен на английски език съгласно приложението към Анекса на кодекса по ал. 1. По заявление на заинтересуваното лице се издава нов списък при промяна в оборудването.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Свидетелството по ал. 1 ежегодно се заверява от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК след преглед за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за конструкцията и оборудването на динамично поддържани кораби удостоверява, че са изпълнени всички изисквания на Кодекса за безопасност на динамично поддържани кораби.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава на кораби, построени преди 1 януари 1996 г., на английски език от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК след извършване на преглед за съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за конструкцията и оборудването на динамично поддържани кораби се издава съгласно формата в Анекс I към кодекса по ал. 1 и е със срок на валидност не по-дълъг от една година.


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Разрешителното за плаване с динамично поддържани кораби удостоверява, че са изпълнени всички изисквания на Кодекса за безопасност на динамично поддържани кораби.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на кораби, построени преди 1 януари 1996 г., на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Разрешителното за плаване с динамично поддържани кораби съдържа най-малко информацията по правило 1.6.5 от кодекса по ал. 1. Срокът му на валидност е до една година, но не повече от срока на валидност на свидетелството по чл. 50.

Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за годност на спомагателни кораби, поддържащи морски съоръжения, удостоверява, че са изпълнени всички изискванията на Ръководството за транспортиране и обработка на ограничени количества опасни и вредни течни вещества в наливно състояние на спомагателни кораби, поддържащи морски съоръжения, издадено от Международната морска организация.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на ръководството по ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за годност на спомагателни кораби, поддържащи морски съоръжения, е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години и се издава съгласно формата в приложение 2 към ръководството по ал. 1.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК. Заверката се извършва след преглед за установяване на съответствието с изискванията на ръководството по ал. 1.


Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на морска платформа (2009) удостоверява, че платформата е построена, оборудвана и снабдена съгласно изискванията на Кодекса за конструкцията и оборудването на морски платформи, 2009 г.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на морска платформа се издава съгласно формата в приложението към кодекса по ал. 1 и е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК. Заверката се извършва след преглед за установяване съответствието на конструкцията и оборудването на платформата с изискванията на кодекса по ал. 1.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на система за работа под водата удостоверява, че са изпълнени всички изисквания на Кодекса за безопасност на системи за работа под водата, 1995 г.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за безопасност на система за работа под водата се издава съгласно формата в приложението към кодекса по ал. 1 и е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК. Заверката се извършва след преглед за установяване съответствието на системата с изискванията на кодекса по ал. 1.


Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за еднократен преход удостоверява, че корабът е годен да плава по предназначение за конкретен преход.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед на състоянието на корпуса, механизмите, системите, устройствата, уредбите, оборудването на кораба, броя, квалификацията и организацията на екипажа за съответствие с изискванията за безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 съдържа най-малко следната информация:

1. име на кораба;

2. собственик;

3. пристанище на регистрация;

4. знаме, под което корабът плава;

5. отличителен номер или букви/ИМО номер;

6. дата на построяване;

7. място на построяване;

8. тип кораб;

9. бруто тонаж;

10. мощност на главния(-ите) двигател(-и);

11. екипаж;

12. допълнителни мерки за безопасност.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за еднократен преход е със срок на валидност, достатъчен за извършване на конкретния преход, и губи своята валидност след пристигане в крайното пристанище.


Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за провлачване удостоверява, че влекачът, влекалното въже и влаченият обект отговарят на изискванията към документите и техническото състояние на влекача, влачения обект и влекателното въже, снабдяването с екипаж, изчисленията и плана за буксировка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията по ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 съдържа най-малко следната информация:

1. име на кораба;

2. пристанище на регистрация;

3. отличителен номер или букви;

4. бруто и нето тонаж;

5. дължина, ширина, височина на борда;

6. газене;

7. главни двигатели;

8. допълнителни мерки за безопасност.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за провлачване се издава за всеки конкретен случай на провлачване.


Чл. 57. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за корабната аптека удостоверява, че корабът е снабден с лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно изискванията и препоръките на Световната здравна организация и Наредба № 9 от 2003 г. за медицинското обслужване на корабите (ДВ, бр. 17 от 2003 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" на английски език за морските кораби и на български език - за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(3) Свидетелството за корабна аптека е със срок на валидност не по-дълъг от една година след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията и препоръките по ал. 1.


Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за санитарен контрол на кораба удостоверява, че на кораба са проведени мероприятия за санитарен контрол, а Свидетелството за освобождаване от санитарен контрол на кораба - че корабът е освободен от провеждане на мероприятия за санитарен контрол.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от постоянните гранични медицински пропускателни пунктове, разположени на територията на пристанищен комплекс Варна и пристанищен комплекс Бургас, като на територията на граничните контролно-пропускателни пунктове по р. Дунав документът по ал. 1 се издава от регионалните здравни инспекции, а в чужбина - от съответните санитарни органи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за санитарен контрол на кораба и Свидетелството за освобождаване от санитарен контрол на кораба се издават съгласно формата в Анекс 3 към Международните здравни правила (2005) на Световната здравна организация на български и английски език. Срокът на валидност на документите е до 6 месеца и може да бъде удължен, като сборът от първоначалния и определения при удължаването срок не може да надхвърля 7 месеца.


Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Морското трудово свидетелство удостоверява, че корабът е инспектиран и проверен за съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г., на Международната организация на труда, приета в Женева на 23 февруари 2006 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 42 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2013 г.; попр., бр. 46 от 2015 г.; изм., бр. 54 от 2017 г.) и с изложеното в приложената Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция, част II.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 се издава на английски език съгласно формата в приложение А5-II към конвенцията по ал. 1 след предоставяне на Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция, част II.

(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" след извършване на одит от Изпълнителна агенция "Морска администрация" за установяване на съответствието с изискванията на конвенцията по ал. 1. Когато одитът е извършен от призната организация по чл. 73, ал. 1 от КТК, документът по ал. 1 се издава от тази организация.

(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Междинна заверка на документа по ал. 1 се извършва от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК. Заверката се предхожда от одит за установяване на продължаващото съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

Чл. 58б. (1) (Нов - ДВ, бр. 39 от 2013 г., предишен текст на чл. 58б, изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция, част I удостоверява, че приложимото в Република България международно и национално законодателство е в съответствие с изискванията на Стандарти A5.1.3 на Морската трудова конвенция, 2006 г., на Международната организация на труда.

(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Декларацията по ал. 1 се издава от изпълнителния директор на ИА "МА" или оправомощено от него длъжностно лице на английски език съгласно формата в приложение А5-II към конвенцията по ал. 1.


Чл. 58в. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция, част II, удостоверява, че посоченият в Морското трудово свидетелство корабопритежател е предприел мерки, гарантиращи продължаващо между инспекциите съответствие на кораба с изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г., на Международната организация на труда.


Чл. 58г. (1) (Нов - ДВ, бр. 39 от 2013 г., предишен текст на чл. 58г - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Временното морско трудово свидетелство удостоверява, че:

1. корабът е инспектиран по отношение посоченото в Приложение-I A5 към Морската трудова конвенция от 2006 г. и че е изпълнено указаното в т. 2 - 4 по-долу;

2. корабопритежателят е представил в ИА "МА" или в призната от нея организация доказателства, че на кораба има действащи процедури, гарантиращи спазването на конвенцията;

3. капитанът на кораба е запознат с изискванията на конвенцията и отговорностите по изпълнението ѝ;

4. на ИА "МА" или призната от нея организация е предоставена информацията, съдържаща се в Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция.

(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Временното морско трудово свидетелство се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език съгласно формата в приложение А5-II към конвенцията по ал. 1 за срок не по-дълъг от 6 месеца.


Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт удостоверява, че корабът е финансово обезпечен за щети, причинени от замърсяване с нефт.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 е със срок на валидност, равен на срока на обезпечаването, след като се установи, че за кораба са изпълнени изискванията на Международната конвенция за гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт, 1992 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 2004 г.; изм., бр. 105 от 2004 г.).

(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за наличие на застраховка или друго финансово обезпечение на гражданската отговорност за щети от замърсяване с нефт съдържа информацията по член VII, параграф 2 на конвенцията по ал. 3 и се издава съгласно формата в Анекса към нея.

Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво, удостоверява, че корабът е финансово обезпечен за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 е със срок на валидност, равен на срока на обезпечаването, след като се установи, че за кораба са изпълнени изискванията на Международната конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво, 2001 г., съставена в Лондон на 23 март 2001 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 38 от 2007 г. (ДВ, бр. 38 от 2008 г.).

(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за наличие на застраховка или друго финансово обезпечение на гражданската отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво, съдържа информацията по член 7, параграф 2 от конвенцията по ал. 3 и се издава съгласно формата в Анекса към нея.


Чл. 59а1. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) (1) Свидетелството за наличие на застраховка или друго финансово обезпечение за определяне на местонахождението, обозначаване и изваждане на потънало имущество удостоверява, че корабът е финансово обезпечен за посрещане разходите по определяне на местонахождението, обозначаването и изваждането му в случай на потъване.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език, след като се установи, че за кораба са изпълнени изискванията на Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007 г., изготвена в Найроби на 18 май 2007 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 92 от 2015 г. (ДВ, бр. 40 от 2015 г.).

(3) Срокът на валидност на документа по ал. 1 е равен на срока на обезпечението.

Чл. 59б. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) (1) Международното свидетелство за противообрастваща система удостоверява, че противообрастващата боя, използвана на кораба, не съдържа вредни органокалаени или други вещества, посочени в Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите, 2001 г., подписана в Лондон на 5 октомври 2001 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 94 от 2004 г. (ДВ, бр. 49 от 2009 г.) и Регламент (ЕО) № 782/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 14 април 2003 г. относно забраната за използване на органотични съединения на корабите (ОВ, L 115 от 9 май 2003 г.), изменен с Регламент (ЕО) № 536/2008 на Комисията от 13 юни 2008 г. (ОВ, L 156 от 14 юни 2008 г.) и Регламент (ЕО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. (ОВ, L 87 от 31 март 2009 г.).

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Международното свидетелство за противообрастваща система и Записа за противообрастваща система към него се издават от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език съгласно приложение 1 към Анекс 4 на Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите, 2001 г., след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на конвенцията и на регламента по ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Директорът на съответната дирекция "Морска администрация" или призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК издава Потвърждение на записа за противообрастваща система съгласно приложение 1 към Анекс 4 на Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите, 2001 г., за всеки отделен последващ преглед.

(4) Декларация за противообрастваща система се съставя от корабопритежателя на морски кораб, който извършва международно плаване и е с дължина, по-голяма от 24 m, но с бруто тонаж, по-малък от 400 БТ. Декларацията се съставя във формата съгласно приложение 2 към Анекс 4 на Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на корабите, 2001 г., и се придружава от документи за използваната противообрастваща система или от потвърждение по ал. 3.

Чл. 59в. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) (1) Свидетелството за инвентарния опис на опасните материали удостоверява, че морските кораби по чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО (ОВ, L 330 от 10 декември 2013 г.), изменен с Решение (ЕС) 2018/853 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. (ОВ, L 150 от 14 юни 2018 г.), разполагат с инвентарен опис на опасните материали съгласно чл. 5 от същия регламент.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК съгласно приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2325 на Комисията от 19 декември 2016 г. относно формата на свидетелството за инвентарния опис на опасните материали, издавано съгласно Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно рециклирането на кораби (ОВ, L 345 от 20 декември 2016 г.). Свидетелството се издава на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на регламента по ал. 1.

(3) Свидетелството за инвентарния опис на опасните материали е със срок на валидност не повече от 5 години.

Чл. 59г. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) (1) На кораб, попадащ в обхвата на регламента по чл. 59в, ал. 1, се издава Свидетелство за годност за рециклиране, преди той да бъде изведен от експлоатация и преди да е започнало неговото рециклиране.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК съгласно приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2321 на Комисията от 19 декември 2016 г. относно формата на свидетелството за годност за рециклиране, издавано съгласно Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно рециклирането на кораби (ОВ, L 345 от 20 декември 2016 г.). Свидетелството се издава на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на регламента по чл. 59в, ал. 1 и се придружава от инвентарен опис на опасните материали.

(3) Свидетелството за годност за рециклиране е със срок на валидност не повече от 3 месеца.

(4) Свидетелството за годност за рециклиране престава да бъде валидно, когато състоянието на кораба съществено се различава от данните в свидетелството за инвентарния опис.

Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)


Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Международното свидетелство за сигурност на кораба удостоверява, че системата за сигурност на кораба и свързаното с нея оборудване и снабдяване, както и тяхното състояние отговарят на изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г. и на Наредбата за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 99 от 2014 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По отношение на срока на валидност, реда и условията за издаване, заверка, потвърждаване на валидността и подновяване на документа по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 108 - 120 от Наредбата за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, приета с ПМС № 374 от 2014 г. (ДВ, бр. 99 от 2014 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Международното свидетелство за сигурност на кораба се издава във формата, определена в приложение № 5 към чл. 111, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Временното свидетелство за сигурност на кораба се издава в съответствие с изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г. и на Наредбата за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По отношение на срока на валидност и реда и условията за издаване на документа по ал. 5 се прилагат разпоредбите на чл. 121 - 123 от Наредбата за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони.


Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Свидетелството за допуск удостоверява, че корабът отговаря на изискванията за превоз на опасни товари, определени в Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), сключено в Женева на 26 май 2000 г. (ратифицирано със закон - ДВ, бр. 9 от 2006 г.) (ДВ, бр. 43 от 2008 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Речен надзор" на български, немски и руски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с правилата по ал. 1, във формата, предвидена в приложение № 1 към чл. 9, ал. 2 от Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (ДВ, бр. 53 от 2006 г.).

(3) Свидетелството за допуск е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.


Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Временното свидетелство за допуск удостоверява, че корабът е допуснат да превозва конкретен опасен товар за определен рейс или за определено време в съответствие с изискванията на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Речен надзор" на български, немски и руски език във формата, предвидена в приложение № 1 към чл. 9, ал. 2 от Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища след извършване на преглед за установяване на съответствие с правилата по ал. 1.

(3) Временното свидетелство за допуск се издава със срок на валидност не по-дълъг от 3 месеца.


Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Непрекъснат документален запис на историята на кораб е набор от документи съгласно Резолюция А.959(23) на Асамблеята на Международната морска организация, удостоверяващи историята на кораба, в съответствие с изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по форма 1 от приложението към Резолюция А.959(23) на Асамблеята на Международната морска организация се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документът по ал. 2 е безсрочен.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Нов документ по ал. 2 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" по заявление на заинтересуваното лице при промяна на данните, вписани в него.


Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Корабният дневник отразява цялостната дейност на кораба и събитията, свързани с кораба и екипажа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Капитанът или вахтените помощник-капитани/офицери водят корабния дневник по начина, указан в инструкцията, неразделна част от дневника.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се заверява от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или оправомощено от него лице преди първото вписване в него и се издава на български език.

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В корабния дневник на корабите за туризъм, спорт, спортен риболов и развлечение, с изключение на тези по чл. 80, ал. 1 и чл. 106, ал. 1, както и на корабите до 500 БТ, които не извършват международно плаване, се отразява и дейността на корабната радиостанция.


Чл. 65а. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Вахтеният дневник по член 1.10, буква "f" от Правилата за плаване по река Дунав, приети с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 35 от 2013 г.), отразява работното време и почивките на екипажа на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(2) Капитанът или вахтените помощник-капитани/офицери водят вахтения дневник по начина, указан в инструкцията, неразделна част от дневника.


Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Машинният дневник отразява работата по техническата експлоатация на корабната силова уредба, системите и устройствата, разхода на горивосмазочни материали, котелната вода и други, както и събитията, свързани с тях.

(2) Главният механик или вахтеният механик водят машинния дневник по начин, указан в дневника.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)


Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Радиодневникът се води от корабния радиооператор. В радиодневника се отразяват дейността на корабната радиостанция и настъпилите събития по начин, указан в дневника.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)


Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) В Дневника за нефтените операции се вписват извършените операции с нефт, приемането или изхвърлянето на баласт или сантинни води. Вписванията в дневника се правят от длъжностните лица, извършващи операциите, по начин, указан в дневника. Воденето му се контролира от главния механик и от капитана на кораба.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Текстовете в дневника за нефтените операции, се изписват на български и английски език, съгласно приложение III към Анекс I на MARPOL 73/38.


Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) В Дневника за операциите с отработените масла съгласно член 1.10, буква "l" от Правилата за плаване по река Дунав се вписват извършените операции с отпадъци, съдържащи масла или смазочни материали, образувани по време на експлоатацията на кораба. Вписванията в дневника се правят от длъжностните лица, които извършват операциите, под контрола на главния механик и капитана на кораба.


Чл. 69. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) В Дневника за товарни операции на кораб, превозващ вредни течни вещества в наливно състояние, съгласно приложение II към Анекс II на MARPOL 73/38, се вписват всички извършени операции с тези товари. Воденето на дневника се контролира от капитана на кораба.

(2) Вписванията в дневника се правят от длъжностните лица, които извършват операциите, по начин, указан в дневника.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)


Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) В Дневника за операции с корабни отпадъци, съгласно приложението към Анекс V на MARPOL 73/38, се вписват всички операции по предаване в пристанищни приемни съоръжения или разрешено изхвърляне в морето на категориите отпадъци, определени в Анекс V на MARPOL 73/38.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)


Чл. 70а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) (1) В Дневника за баластните операции, съгласно приложение II към Анекса на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, 2004 г., се вписват всички извършени операции с баластни води. Воденето на дневника се контролира от капитана на кораба.

(2) Вписванията в дневника се правят на английски и български език по указания в дневника начин от длъжностните лица, които извършват операциите.

Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)


Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)


Чл. 73. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Дневниците по чл. 66 - 73 се прономероват, прошнуроват и се заверяват от корабопритежателя или капитана на кораба.


Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Списъкът на екипажа установява целия личен състав, обезпечаващ управлението, обслужването или работата на кораба и се изготвя:

1. за морските кораби - съгласно формата в приложение I към Анекса на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване, съставена в Лондон на 9 април 1965 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 59 от 1998 г. (ДВ, бр. 56 от 1999 г.);

2. за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища - съгласно приложение № 12 от Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване (обн., ДВ, бр. 67 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2014 г., бр. 12 от 2017 г.; изм., бр. 55 от 2017 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Документът по ал. 1 се изготвя от капитана на кораба или оправомощено от него лице и съдържа всички изисквани от държавните органи сведения за броя и състава на екипажа при пристигане и заминаване на кораба. Капитанът на кораба или оправомощеното от него лице отразява незабавно в списъка промените в екипажа.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Списъкът на екипажа се заверява от корабопритежателя или капитана при първоначално комплектуване на кораба с екипаж, при промяна в екипажа и преди отплаване на кораба. За кораби, извършващи международно плаване, списъкът на екипажа се изготвя на английски език.

(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Завереният документ по ал. 1 на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, се съхранява на борда на кораба за срок 5 години след съставянето му.


Чл. 75. (1) Корабният план за борба със замърсяване с нефт при аварии определя процедурите, които трябва да прилага екипажът на кораба при авария, вследствие на която е настъпило замърсяване на морската среда с нефт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Планът се съставя на български и английски език в съответствие с Ръководството за съставяне на корабни планове за борба със замърсяване с нефт при аварии, прието с резолюция MEPC.54(32), изменена с Резолюция MEPC.86(44) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Планът по ал. 1 се утвърждава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК.


Чл. 76. (1) Корабният план за борба със замърсяване с вредни течни вещества при аварии определя процедурите, които трябва да прилага екипажът на кораба при авария, вследствие на която е настъпило замърсяване на морската среда с вредни течни вещества.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Планът се съставя на български и английски език в съответствие с Ръководството за съставяне на корабни планове за борба със замърсяване с вредни течни вещества при аварии, прието с Резолюция MEPC.85(44), изменена с Резолюция MEPC.137(53) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация.

(3) Корабният план по ал. 1 може да се комбинира с корабния план по чл. 75, ал. 1, когато корабът трябва да притежава такъв.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Планът по ал. 1 и 3 се утвърждава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК.


Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Планът за управление на отпадъци определя процедурите и правилата за събиране, съхранение, обработка и унищожаване на отпадъците, генерирани на кораба, както и задълженията на екипажа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Планът се съставя на български и английски език в съответствие с Ръководството за съставяне на планове за управление на отпадъци (2012 Guidelines for the development of garbage management plans), прието с Резолюция MEPC.220(63) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Планът по ал. 1 се утвърждава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК.


Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Корабният план за управление на енергийната ефективност се изготвя от корабопритежателя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Планът по ал. 1 се съставя на български и английски език в съответствие с Ръководството за разработване на корабен план за управление на енергийната ефективност ("2016 Guidelines for the development of a Ship Energy Efficiency Management Plan"), прието с Резолюция MEPC.282(70) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Планът по ал. 1 се утвърждава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документ за съответствие на плана по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствието с изискванията на Правило 22.2 на Анекс VI на MARPOL 73/78.

(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документ за съответствие - отчитане на разхода на течни горива се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК на английски език за потвърждение, че по отношение на кораба са спазени изискванията на Правило 22а на Анекс VI на MARPOL 73/78.

(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Документите за съответствие по ал. 4 - 5 се издават във формите, предвидени в приложение X на Анекс VI на MARPOL 73/78 и циркуляр MEPC.1/Circ.876 от 16 април 2018 г. на Международната морска организация.

Чл. 77б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) (1) Планът за управление на баластните води определя правилата и процедурите за безопасност за кораба и екипажа, свързани с управлението на корабните баластни води, включително изхвърлянето им в морето и на брега.

(2) Планът по ал. 1 се съставя от корабопритежателя на български и английски език съгласно Ръководството за управление на баластни води и разработване на план за управление на баластните води G4 ("Guidelines for ballast water management and development of ballast water management plans (G4)"), прието с Резолюция MEPC.127(53) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Планът по ал. 1 се утвърждава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице, или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК.

Чл. 78. (1) Капитанът на кораба съхранява документа по чл. 65 на кораба 5 години след попълване на последната му страница.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 капитанът на кораба предава документа по чл. 65 в архивния фонд на корабособственика, където се съхранява 10 години.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 корабособственикът предава дневниците, в които има записани данни от научен и исторически характер, за постоянно съхранение в съответния държавен архив.


Чл. 79. Капитанът на кораба съхранява документите по чл. 66 - 73 на кораба 3 години след попълване на последната страница на съответните документи.


Раздел III.
Корабни документи на морски кораби

Чл. 80. (1) (Предишен текст на чл. 80 - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Корабите от крайбрежно плаване с вместимост до 40 БТ включително, които не са предназначени за стопанска дейност, трябва да бъдат снабдени със:

1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) свидетелство за регистрация или временно свидетелство за регистрация, когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър;

2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) контролен талон за преглед на кораб;

3. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) списък на екипажа и лицата на борда;

4. разрешително за корабна радиостанция, когато има такава;

5. (зал. - ДВ, бр. 39 от 2013 г.)

6. (нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Джетовете се снабдяват с документите, описани в ал. 1, т. 1.


Чл. 81. (1) (Предишен текст на чл. 81 - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Корабите от крайбрежно плаване с вместимост до 40 БТ включително, извършващи стопанска дейност, трябва да бъдат снабдени със:

1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) свидетелство за регистрация или временно свидетелство за регистрация, когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър;

2. свидетелство за годност;

3. корабен дневник;

4. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)

5. разрешително за корабна радиостанция, когато има такава;

6. (зал. - ДВ, бр. 39 от 2013 г.)

7. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) списък на екипажа и лицата на борда;

8. свидетелство за годност при сезонен превоз на хора, когато ще извършва такъв превоз.

(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1, т. 3 не се изисква за риболовни кораби с вместимост до 40 БТ включително.


Чл. 82. (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Кораби с вместимост над 40 БТ, извършващи крайбрежно плаване, освен с документите по чл. 81, ал. 1 трябва да бъдат снабдени и със:

1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) мерително свидетелство за кораби с дължина, по-голяма от 24 m;

2. (зал. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.)

3. машинен дневник, когато има механичен двигател;

4. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)

5. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт и нефтопродукти, когато има такова обезпечаване;

6. международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт (за танкери над 150 БТ и сухотоварни кораби над 400 БТ);

7. дневник за нефтените операции (за танкери над 150 БТ и сухотоварни кораби над 400 БТ);

8. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) дневник за операции с отпадъци за кораби над 400 БТ и кораби, по-малки от 400 БТ, когато има повече от 15 души на борда;

9. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване с отпадъчни води за кораби над 400 БТ и кораби, по-малки от 400 БТ, когато има повече от 15 души на борда с приложен Разчет за изхвърляне на необработени отпадни води;

10. (нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) план за операции с отпадъци за кораби над 100 БТ и кораби, по-малки от 100 БТ, когато има повече от 15 души на борда.


Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Кораби с вместимост до 500 БТ, извършващи задгранично плаване, които не са предназначени за стопанска дейност, се снабдяват със:

1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) свидетелство за регистрация или временно свидетелство за регистрация, когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър;

2. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) свидетелство за годност, а за кораби с вместимост до 40 БТ - контролен талон;

3. международно свидетелство за тонаж (1969) на кораби с дължина, по-голяма от 24 m, или мерително свидетелство за кораби с дължина, по-малка от 24 m;

4. разрешително за корабна радиостанция, когато има такава;

5. (зал. - ДВ, бр. 39 от 2013 г.)

6. корабен дневник;

7. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) дневник за операции с твърди отпадъци за кораби над 400 БТ и кораби, по-малки от 400 БТ, когато има повече от 15 души на борда;

8. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване с отпадъчни води за кораби над 400 БТ и кораби, по-малки от 400 БТ, когато има повече от 15 души на борда, с приложен Разчет за изхвърляне на необработени отпадни води;

9. списък на екипажа и лицата на борда;

10. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) план за операции с отпадъци за кораби над 100 БТ и кораби, по-малки от 100 БТ, когато имат повече от 15 души на борда;

11. свидетелство за сигурност на радиосредствата на товарен кораб и списък на оборудването към свидетелството за сигурност на радиосредствата на товарен кораб - форма R, за товарни кораби над 300 БТ;

12. (изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) международно свидетелство за противообрастваща система, към което е приложен запис за противообрастваща система за кораби, по-големи от 400 БТ или Декларация за противообрастваща система на морски кораби, които извършват международно плаване и са с дължина, по-голяма от 24 m, но с бруто тонаж, по-малък от 400 БТ;

13. свидетелство за отплаване;

14. (нова - ДВ, бр. 39 от 2013 г.) международно свидетелство за енергийна ефективност (International Energy Efficiency Certificate - IEEC) за кораби над 400 БТ;

15. (нова - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) корабен план за управление на енергийната ефективност за кораби над 400 БТ;

16. (нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) международно свидетелство за управление на баластните води за кораби над 400 БТ;

17. (нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) план за управление на баластните води за кораби над 400 БТ;

18. (нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) дневник за баластните операции за кораби над 400 БТ.

Чл. 84. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Кораби с вместимост до 500 БТ включително, извършващи задгранично плаване и предназначени за стопанска дейност, трябва да бъдат снабдени със:

1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) свидетелство за регистрация или временно свидетелство за регистрация, когато корабът е нает на беърбоут чартър;

2. свидетелство за годност;

3. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) международно свидетелство за тонаж (1969) за кораби с дължина, по-голяма от 24 m или мерително свидетелство за кораби с дължина, по-малка от 24 m;

4. международно свидетелство за товарните водолинии за кораби с дължина, по-голяма от 24 m, или мерително свидетелство за кораби с дължина, по-малка от 24 m;

5. международно свидетелство за освобождаване по товарните водолинии, когато корабът е освободен от изисквания на Международната конвенция за товарните водолинии;

6. международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт (за танкери над 150 БТ и сухотоварни кораби над 400 БТ);

7. дневник за нефтените операции (за танкери над 150 БТ и сухотоварни кораби над 400 БТ);

8. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване с отпадъчни води за кораби над 400 БТ и кораби, по-малки от 400 БТ, когато има повече от 15 души на борда, с приложен Разчет за изхвърляне на необработени отпадни води;

9. свидетелство за сигурност на радиосредствата на товарен кораб и списък на оборудването към свидетелството за сигурност на радиосредствата на товарен кораб - форма R, за товарни кораби над 300 БТ;

10. списък на екипажа;

11. корабен дневник;

12. машинен дневник, когато има механичен двигател;

13. свидетелство за отплаване;

14. разрешително за корабна радиостанция, когато има такава;

15. радиодневник, когато има радиостанция;

16. свидетелство за дератизация или свидетелство за освобождаване от дератизация;

17. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт и нефтопродукти, когато има такова обезпечаване;

18. свидетелство за корабната аптека;

19. (нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) международно свидетелство за противообрастваща система, към което е приложен запис за противообрастваща система за кораби, по-големи от 400 БТ или Декларация за противообрастваща система на морски кораби, които извършват международно плаване и са с дължина, по-голяма от 24 m, но с бруто тонаж, по-малък от 400 БТ;

20. (нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) план за операции с отпадъци за кораби над 100 БТ и кораби, по-малки от 100 БТ, когато има повече от 15 души на борда; дневник за операции с отпадъци за кораби над 400 БТ и кораби, по-малки от 400 БТ, когато има повече от 15 души на борда;

21. (нова - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) международно свидетелство за енергийна ефективност за кораби над 400 БТ;

22. (нова - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) корабен план за управление на енергийната ефективност за кораби над 400 БТ;

23. (нова - ДВ, бр. 39 от 2013 г.) морско трудово свидетелство и декларация за съответствие с Морската трудова конвенция за кораби с 500 БТ и по-голям от 500 БТ;

24. (нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) международно свидетелство за управление на баластните води за кораби над 400 БТ;

25. (нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) план за управление на баластните води за кораби над 400 БТ;

26. (нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) дневник за баластните операции за кораби над 400 БТ.

(2) Когато корабът е пътнически, документите по т. 2 и 9 се заменят със свидетелство за сигурност на пътнически кораб и списък на оборудването към свидетелството за сигурност на пътнически кораб - форма Р.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) На специалните видове кораби, както са определени в Кодекса за сигурност на кораби със специално предназначение, 2008 г., документите по т. 2 и 9 се заменят със свидетелство за сигурност на кораби със специално предназначение.


Чл. 85. (1) Кораби с вместимост над 500 БТ, извършващи задгранично плаване, трябва да бъдат снабдени със:

1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) свидетелство за регистрация или временно свидетелство за регистрация, когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър;

2. свидетелство за сигурност на конструкцията на товарен кораб;

3. свидетелство за сигурност на оборудването и снабдяването на товарен кораб и списък на оборудването и снабдяването към свидетелството за сигурност на оборудването и снабдяването на товарен кораб - форма Е;

4. свидетелство за освобождаване - за допуснати изключения от изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г., когато корабът е освободен от някои изисквания по тази конвенция;

5. свидетелство за сигурност на радиосредствата на товарен кораб и списък на оборудването към свидетелството за сигурност на радиосредствата на товарен кораб - форма R;

6. свидетелство за управление на безопасната експлоатация на кораба и предотвратяване на замърсяването;

6а. (нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) международно свидетелство за сигурност на кораба;

7. копие на документа за съответствие на компанията;

8. международно свидетелство за тонаж (1969);

9. международно свидетелство за товарните водолинии;

10. международно свидетелство за освобождаване по товарните водолинии, когато корабът е освободен от изисквания на Международната конвенция за товарните водолинии;

11. международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт;

12. дневник за нефтените операции;

13. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2013 г.) план и дневник за операции с твърди отпадъци;

14. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване с отпадъчни води с приложен Разчет за изхвърляне на необработени отпадни води;

15. документ за надеждно комплектуване с екипаж;

16. списък на екипажа;

17. корабен дневник;

18. машинен дневник, когато има механичен двигател;

19. свидетелство за отплаване;

20. разрешително за корабна радиостанция;

21. радиодневник;

22. свидетелство за дератизация или свидетелство за освобождаване от дератизация;

23. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) за кораби над 1000 БТ свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от замърсяване с корабно гориво;

24. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

25. свидетелство за корабната аптека;

26. (нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) международно свидетелство за противообрастваща система, към което е приложен запис за противообрастващата система;

27. (нова - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) международно свидетелство за енергийна ефективност;

28. (нова - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) корабен план за управление на енергийната ефективност;

29. (нова - ДВ, бр. 39 от 2013 г.) морско трудово свидетелство и декларация за съответствие с Морската трудова конвенция за кораби с 500 БТ и по-голям от 500 БТ;

30. (нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) международно свидетелство за управление на баластните води;

31.(нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) план за управление на баластните води;

32. (нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) дневник за баластните операции;

33. (нова - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) свидетелство за инвентарния опис на опасните материали.

(2) Документите по ал. 1, т. 2, 3 и 5 могат да бъдат заменени със свидетелство за сигурност на товарен кораб за товарни кораби.

(3) Документите по ал. 1, т. 2, 3 и 5 се заменят със свидетелство за сигурност на пътнически кораб и списък на оборудването към свидетелството за сигурност на пътнически кораб - форма Р, за пътнически кораби.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Документите по ал. 1, т. 2, 3 и 5 се заменят със свидетелство за сигурност на кораби със специално предназначение за специалните видове кораби, определени в Кодекса за сигурност на кораби със специално предназначение, 2008 г.


Чл. 85а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2005 г.) (1) Морски кораби с тонаж 500 т и повече, които извършват международно плаване, се снабдяват и с документите, предвидени в чл. 64, ал. 1.

(2) Алинея 1 не се прилага за кораби без механично задвижване, дървени кораби с примитивна конструкция, плавателни съдове за развлечение, които не се използват за стопанска дейност, и риболовни кораби.


Чл. 85б. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Морските кораби, опериращи в полярни води, се снабдяват освен с документите, изисквани съгласно типа и района на плаване, и със свидетелство на кораб, опериращ в полярни води по чл. 30б.

Чл. 85в. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Морските кораби с тонаж 5000 БТ и по-голям се снабдяват освен с документите, изисквани съгласно типа и района на плаване, и с документи за съответствие по чл. 77а, ал. 4 - 5.

Чл. 86. Всички кораби, когато превозват вредни течни вещества в наливно състояние, освен с документите по чл. 84 или 85 трябва да бъдат снабдени и със:

1. международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване при превозване на вредни течни вещества в наливно състояние;

2. дневник за товарни операции на кораб, превозващ вредни течни вещества в наливно състояние.


Чл. 87. Всички кораби, когато превозват опасни химически товари в наливно състояние, трябва да бъдат снабдени освен с документите по чл. 84 или 85 и с международно свидетелство за годност на кораба да превозва опасни химически товари в наливно състояние.


Чл. 88. Всички кораби, когато превозват втечнени газове в наливно състояние, трябва да бъдат снабдени освен с документите по чл. 84 или 85 и с международно свидетелство за годност на кораба да превозва втечнени газове в наливно състояние.


Чл. 89. При превоз на опасни товари всички кораби с вместимост над 500 БТ, построени след 31 август 1984 г., както и корабите с вместимост до 500 БТ, построени след 31 януари 1992 г., трябва да бъдат снабдени освен с документите по чл. 84 или 85 и със свидетелство за съответствие със специалните изисквания към корабите, превозващи опасни товари, както и с манифест за опасни товари или товарен план за опасни товари.


Чл. 90. Всички кораби, превозващи товари насипно и течни товари в наливно състояние, трябва да бъдат снабдени освен с документите по чл. 84 или 85 и с Ръководство за безопасно товарене и разтоварване.


Чл. 91. Всички кораби, когато превозват зърно, трябва да бъдат снабдени освен с документите по чл. 84 или 85 и със свидетелство за право на кораба да превозва зърно в насипно състояние.


Чл. 92. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Всички кораби, когато превозват товари с изключение на товари насипно и течни товари в наливно състояние, трябва да бъдат снабдени с одобрено от съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК ръководство за укрепване на товара.


Чл. 93. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Всички пътнически кораби и товарни кораби с дължина, по-голяма от 24 m, трябва да бъдат снабдени освен с документите по чл. 84 или 85 и с одобрени от съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК ръководство за устойчивост в неповредено състояние и с Ръководство за борба с наводняване.


Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Пътническите кораби, построени след 25 май 1980 г., сухотоварните кораби с вместимост над 500 БТ, построени след 1 февруари 1992 г., както и всички други товарни кораби с вместимост над 500 БТ, построени след 1 януари 2009 г., трябва да бъдат снабдени освен с документите по чл. 93 и с одобрени от съответната дирекция "Морска администрация" или от призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК план и ръководство за устойчивост в повредено състояние.

Чл. 94. (1) (Предишен текст на чл. 94 - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Всички пътнически кораби в допълнение на документите по чл. 84, ал. 1 или чл. 85, ал. 1 трябва да бъдат снабдени и със списък на експлоатационните ограничения, система за подпомагане на капитана за вземане на решения при аварийни ситуации, а когато извършват рейсове по определена линия - и с план за координиране на операции по търсене и спасяване.

(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Всички ро-ро пътнически кораби в допълнение на документите по чл. 84, ал. 1 или чл. 85, ал. 1 трябва да бъдат снабдени със свидетелство за специални изисквания за устойчивост на ро-ро пътнически кораби.


Чл. 95. Всеки кораб за насипни товари и танкер трябва да бъде снабден освен с документите по чл. 84 или 85 и с документите, изисквани по програмата за усилени прегледи.


Чл. 96. Морските платформи за проучване, експлоатация и добив на ресурси от морското дъно се снабдяват със:

1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) свидетелство за безопасност на морска платформа (2009);

2. списък на екипажа;

3. корабен дневник;

4. разрешително за корабна радиостанция, когато има такива;

5. радиодневник;

6. международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт;

7. дневник за нефтени операции;

8. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване с отпадъчни води;

9. свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт;

10. дневник за операции с твърди отпадъци;

11. (нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво.


Чл. 97. Спомагателните кораби, поддържащи морски съоръжения, се снабдяват освен с документите, изисквани съгласно типа и района на плаване, и със свидетелство за годност на спомагателни кораби, поддържащи морски съоръжения.


Чл. 98. Високоскоростните плавателни средства се снабдяват освен с документите, изисквани съгласно типа и района на плаване, и със:

1. свидетелство за сигурност на високоскоростно плавателно средство и списък на оборудването към свидетелство за сигурност на високоскоростно плавателно средство;

2. разрешително за плаване с високоскоростно плавателно средство.


Чл. 99. Системите за работа под водата се снабдяват със свидетелство за сигурност на система за работа под водата.


Чл. 100. Динамично поддържаните кораби се снабдяват освен с документите, изисквани съгласно типа и района на плаване, и със:

1. свидетелство за конструкцията и оборудването на динамично поддържани кораби;

2. разрешително за плаване с динамично поддържани кораби.


Чл. 101. Корабите, превозващи радиоактивни товари, се снабдяват освен с документите, изисквани съгласно типа и района на плаване, и с международно свидетелство за годност за превоз на радиоактивни товари.


Чл. 102. (1) (Предишен текст на чл. 102 - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Всеки нефтен танкер с тонаж 150 БТ и по-голям освен с документите по чл. 84 или 85 трябва да разполага и със записите от системата за наблюдение и управление на изхвърлянето за период не по-малък от 3 години.

(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Всеки танкер с 2000 и повече тона нефт и/или нефтопродукти като товар освен с документите по чл. 84 или 85 трябва да разполага и със свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт и нефтопродукти.


Чл. 103. Морските кораби в строеж на територията на Република България след пускане на вода се снабдяват със:

1. списък на екипажа;

2. дневник за нефтените операции;

3. временно свидетелство за плаване под знамето на Република България.


Чл. 104. (1) Морските кораби, извършващи стопански риболов, се снабдяват освен с документите, посочени в чл. 18 и 19 от Закона за рибарството и аквакултурите, и със:

1. документите по чл. 81, 82, 84 или 85 в зависимост от тяхната големина и район на плаване;

2. чертежи или описания на помещенията за съхранение на риба с посочен капацитет в кубически метри (за кораби с дължина, по-голяма от 17 m);

3. калибровъчни таблици в кубически метри с интервали през 10 cm на танковете за охлаждане или дълбоко охлаждане на риба с използване на морска вода.

(2) Документите по т. 2 и 3, както и всички изменения на вписаните в тях данни се заверяват от ИА "МА".


Раздел IV.
Корабни документи на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища

Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) Корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, с изключение на малките кораби, непредназначени за превоз на товар, се снабдяват със:

1. свидетелство за регистрация или временно свидетелство за регистрация, когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър;

2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) корабно удостоверение за вътрешно корабоплаване на Европейския съюз;

3. мерително свидетелство за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища;

4. списък на екипажа, когато има екипаж;

5. корабен дневник - само за моторните кораби;

6. вахтен дневник - за корабите с екипаж;

7. удостоверение за издаване на вахтен дневник;

8. машинен дневник, когато корабът има механичен двигател;

9. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) разрешение за корабна радиостанция, когато има такава;

10. (зал. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.)

11. документ за надлежно комплектуване на кораба с екипаж, когато на кораба има екипаж;

12. удостоверение за инсталация и изпитване на радиолокационно оборудване и приборите за указване скоростта на завиване;

13. дневник за операциите с отработените масла;

14. свидетелство за дератизация/свидетелство за освобождаване от дератизация;

15. свидетелство за корабна аптека.


Чл. 106. (1) Малките кораби, предназначени за развлечение и плаващи във вътрешните водни пътища на Република България, се снабдяват със:

1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) свидетелство за регистрация или временно свидетелство за регистрация, когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър;

2. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) контролен талон за преглед.

(2) Малките кораби с изключение на тези по ал. 1, плаващи по вътрешни водни пътища на Република България, трябва да бъдат снабдени със:

1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) свидетелство за регистрация или временно свидетелство за регистрация, когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър;

2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) контролен талон за преглед;

3. списък на екипажа;

4. корабен дневник;

5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) разрешение за корабна радиостанция, когато има такава.

6. (зал. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 2, т. 4 не се изисква за малки риболовни кораби.


Чл. 107. Корабите, предназначени за развлечение и плаващи във вътрешните водни пътища на Европа, се снабдяват със:

1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) свидетелство за регистрация или временно свидетелство за регистрация, когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър;

2. международно удостоверение за развлекателни кораби;

3. списък на екипажа;

4. (отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) разрешение за корабна радиостанция, когато има такава.

6. (зал. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.)

Чл. 108. Речните кораби в строеж на територията на Република България след пускане на вода се снабдяват със:

1. временно свидетелство за плаване под знамето на Република България;

2. списък на екипажа;

3. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) дневник за операциите с отработените масла.


Чл. 109. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Корабите, превозващи опасни товари, определени като такива в Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), сключено в Женева на 26 май 2000 г. (ратифицирано със закон - ДВ, бр. 9 от 2006 г.) (ДВ, бр. 43 от 2008 г.), трябва да бъдат снабдени и със свидетелство за допуск или с временно свидетелство за допуск.


Чл. 110. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)


Чл. 111. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)


Чл. 112. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)


Раздел V.
Корабни документи на кораби, пререгистрирани от регистър на държава - член на Европейския съюз, в българския регистър на корабите

Чл. 113. (1) На кораб, отписан от регистър на държава - член на Европейския съюз, и вписан в българския регистър на корабите, се издават документи съгласно тази наредба при условие, че корабът е:

1. с тонаж повече от 500 БТ;

2. построен след 24 май 1980 г. или отговаря на изискванията за нов кораб, определени в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, а за химикаловозите и газовозите - на изискванията на Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние(IBC code), Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние (BCH code) и Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, пренасящи наливно втечнен газ (IGC code);

3. освидетелстван от администрацията на държава - член на Европейския съюз, или от нейно име;

4. бил регистриран в държава - член на Европейския съюз, плавал под знамето на същата и е бил в експлоатация не по-малко от 6 месеца;

5. снабден с валидни корабни документи.

(2) Изпълнителната агенция "Морска администрация" издава документите на кораба при същите условия, при които са били издадени от държавата на предходното знаме.

(3) Преди издаването на документите ИА "МА" извършва преглед на кораба за установяване на съответствие на действителното състояние на кораба със състоянието, отразено в съответните документи.


Чл. 114. Когато изискванията към съществуващите кораби остават непроменени, по време на издаване или удължаване на срока на документите по чл. 113 не се прилагат изисквания, различни от изискванията за издаване на документите.


Чл. 115. (1) При отказ да бъдат издадени свидетелствата по чл. 113 поради различия в изискванията или когато конвенциите предвиждат тези изисквания да бъдат определяни от съответните администрации, ИА "МА" незабавно уведомява Европейската комисия.

(2) Изпълнителната агенция "Морска администрация" съвместно с администрацията на държавата на знамето, от която корабът е прехвърлен в българския регистър на корабите, уточняват взаимноприемливи условия за издаване на свидетелствата по чл. 113 и в едномесечен срок информират Европейската комисия.

(3) Когато не са постигнати взаимноприемливи условия за издаване на свидетелствата по чл. 113, ИА "МА" се съобразява с решението на Европейската комисия.


Допълнителни разпоредби

§ 1. Морските кораби, когато плават по вътрешните водни пътища, и корабите от вътрешно плаване, когато плават в морски води, се снабдяват с корабни документи за морски кораби.

§ 2. Корабите, за които международни конвенции не се прилагат, включително корабите, извършващи изпитвания след строеж или ремонт, се снабдяват с корабни документи, определени от ИА "МА" за конкретните видове кораби, предназначение и район на плаване.

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) С тази наредба се въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО, изменена с Делегирана директива (ЕС) 2018/970 на Комисията от 18 април 2018 г.

§ 3. По смисъла на тази наредба:

1. "пътнически кораб" е всеки кораб, който превозва повече от 12 пътници независимо от предназначението му;

2. "товарен кораб" е всеки кораб, който не е пътнически;

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) "крайбрежно плаване" е плаването във вътрешните морски води, териториалното море и прилежащата зона на Република България;

4. "вътрешни водни пътища на Република България" са водите, включващи акваторията на р. Дунав в частта ѝ между десния бряг и демаркационната линия на границата между Република България и Румъния от км 845.650 до км 374.100;

5. "вътрешни водни пътища на Европа" са реките, езерата и каналите на Европа, ползвани за корабоплаване;

6. "малък кораб" е всеки кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, чиято дължина на корпуса е по-малка от 20 m, с изключение на корабите, построени или оборудвани за влачене, тласкане или придвижване на борд на кораби, които не се считат за малки кораби, кораби, на които е разрешено да превозват повече от 12 пътници, и фериботи;

7. "задгранично плаване" е плаването, при което корабът посещава поне едно чуждестранно пристанище, или плаване извън вътрешните водни пътища на Република България;

8. "първоначален преглед" е пълен преглед, включително изпитвания на кораба, съоръженията, системите и оборудването, съгласно изискванията на съответната конвенция или друг нормативен акт, за да бъде издадено съответното свидетелство за първи път на:

а) нов кораб при въвеждане в експлоатация;

б) кораб, изведен от експлоатация за повече от 180 календарни дни, при въвеждане отново в експлоатация;

в) кораб, на който е извършена съществена реконструкция по смисъла на международна конвенция, при въвеждане в експлоатация.

Прегледът се извършва по контролен лист за преглед (check list) и след приключването му се съставя доклад за резултатите от прегледа (survey report).

9. "периодичен преглед" е пълен преглед, включително и извършване на изпитвания на кораба, съоръженията, системите и оборудването, съгласно изискванията на съответната конвенция или друг нормативен акт на определени периоди според валидността на корабния документ, съгласно тази наредба; прегледът се извършва по контролен лист за преглед (check list) и след приключването му се съставя доклад за резултатите от прегледа (survey report);

10. "годишен преглед" е общ преглед на кораба, съоръженията, системите и оборудването, включително проверка в действие, извършван ежегодно три месеца преди или след деня и месеца от датата, на която изтича валидността на съответното свидетелство, при който трябва да бъде установено, че корабът отговаря на изискванията на съответната конвенция или друг нормативен акт; прегледът се извършва по контролен лист за преглед (check list) и след приключването му се съставя доклад за резултатите от прегледа (survey report);

11. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) "одит" е преглед на кораб или компания, експлоатираща кораби, с цел установяване съответствие с изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM), Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS) и Морската трудова конвенция (MLC 2006), предявявани към тях; прегледът се извършва по контролен лист за преглед (check list) и след приключването му се съставя доклад за резултатите от извършения преглед (audit report);

12. "междинна заверка" е заверка, извършена между втората и третата година на срока на валидност на документа;

13. "пропулсивна мощност на корабната силова уредба" е общата мощност на главните механизми, монтирани на кораба, изразена в киловати (kW), вписана в регистъра на корабите в пристанището, където е регистриран корабът, и в корабните документи;

14. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) "компания" е корабособственик или всяка друга организация или лице, което е поело отговорността за експлоатацията на кораба от корабособственика и която при приемането на тази отговорност се е съгласила да поеме всички задължения и отговорности, наложени от Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM), Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS) и Морската трудова конвенция (MLC 2006);

15. "кораби в състав" е временно формирование от влачени/тласкани кораби и влекач/тласкач;

16. (нова - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) "неконвенционален кораб" е кораб, към който не се прилагат изискванията на международни конвенции, страна по които е Република България;

17. (нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) "призната организация" е организация, която е призната в съответствие с Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (ОВ, L 131/11 от 28 май 2009 г.).


Заключителни разпоредби

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 86 КТК.

§ 5. Тази наредба отменя Наредба № 5 за корабните документи, издадена от министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 54 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 3, 6 и 27 от 1994 г.).

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава указания по прилагането на наредбата.

§ 6. Наредбата заедно с приложенията към нея се обнародват като притурка на "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2004 Г. ЗА КОРАБНИТЕ ДОКУМЕНТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2010 Г.)


§ 32. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се създават точки 49а, 49б и 49в:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 38. Навсякъде в наредбата думите "министъра на транспорта и съобщенията" и "Министерство на транспорта" се заменят съответно с "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и думите "Държавна комисия по далекосъобщения" се заменят с "Комисия за регулиране на съобщенията".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2004 Г. ЗА КОРАБНИТЕ ДОКУМЕНТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 04.02.2011 Г.)


§ 46. Актовете за националност, временните актове за националност, позволителните за плаване и временните позволителни за плаване, издадени до 30.10.2010 г., остават валидни до настъпване на обстоятелствата по чл. 5 от наредбата.

§ 47. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2004 Г. ЗА КОРАБНИТЕ ДОКУМЕНТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2015 Г.)


§ 95. Навсякъде в наредбата думите "чл. 73, ал. 4" се заменят с думите "чл. 73, ал. 3".

§ 96. Навсякъде в наредбата думата "упълномощено" се заменя с "оправомощено".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2004 Г. ЗА КОРАБНИТЕ ДОКУМЕНТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2017 Г.)


§ 13. Разпоредбите на § 2 относно изменение и допълнение на чл. 33, § 4 относно изменение на чл. 61, § 10 относно изменение на приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, § 11 относно отменяне на приложение № 49 към чл. 61, ал. 1 и § 12 относно отменяне на приложение № 49а към чл. 61, ал. 5 влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2004 Г. ЗА КОРАБНИТЕ ДОКУМЕНТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.10.2018 Г.)


§ 99. Корабните удостоверения на Общността за плаване по вътрешни водни пътища, издадени от Изпълнителна агенция "Морска администрация" преди 6 октомври 2016 г., остават валидни до изтичане на посочения в тях срок на валидност.

§ 100. Корабните удостоверения на Общността за плаване по вътрешни водни пътища, издадени от Изпълнителна агенция "Морска администрация" в периода от 6 октомври 2016 г. до 6 октомври 2018 г., чийто срок на валидност не е изтекъл към 7 октомври 2018 г., се преиздават служебно във формата по чл. 38, ал. 2, като посоченият в тях срок на валидност остава непроменен.

§ 101. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 1.09.2004 Г. ЗА КОРАБНИТЕ ДОКУМЕНТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2021 Г.)


§ 40. Навсякъде в наредбата думите "организация по чл. 73, ал. 2 КТК" се заменят с "призната организация по чл. 73, ал. 2 от КТК".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 2 към чл. 13, ал. 3


(Предишно Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 2а към чл. 13, ал. 4


(Ново - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 2б към чл. 13, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 3 към чл. 14, ал. 3


(Предишно Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 3а към чл. 14, ал. 4


(Ново - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 3б към чл. 14, ал. 3


(Ново - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 4 към чл. 15, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)


Приложение № 5a към чл. 17, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 6 към чл. 18, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)


Приложение № 7 към чл. 19, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 9 към чл. 21, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 9а към чл. 21, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 9б към чл. 21, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 10 към чл. 22, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)Приложение № 10а към чл. 22, ал. 2


(Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 10б към чл. 22, ал. 3


(Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 11 към чл. 23, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 12 към чл. 24, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 13 към чл. 25, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 14 към чл. 26, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 14а към чл. 26, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 14б към чл. 26, ал. 4


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 14в към чл. 26, ал. 5


(Ново - ДВ, бр. 52 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 15 към чл. 27, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 16 към чл. 28, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 16а към чл. 28, ал. 5


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 17 към чл. 29, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 17а към чл. 29, ал. 4


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 18 към чл. 30, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 18а към чл. 30, ал. 4


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 18б към чл. 30а, ал. 1


(Ново - ДВ, бр. 73 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 18в към чл. 30а, ал. 4


(Ново - ДВ, бр. 73 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 18г към чл. 30а, ал. 6


(Ново - ДВ, бр. 73 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)Приложение № 18г' към чл. 30а, ал. 6


(Ново - ДВ, бр. 73 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)Приложение № 18д към чл. 30а, ал. 4


(Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 19 към чл. 31, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 20 към чл. 32, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 20а към чл. 32, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 21 към чл. 33, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 21а към чл. 33, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 22 към чл. 34, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 22а към чл. 34, ал. 5


(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 22б към чл. 34, ал. 5


(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 23 към чл. 35, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 24 към чл. 36, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 24а към чл. 36а, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 24б към чл. 36а, ал. 5


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)Приложение № 25 към чл. 37, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 25а към чл. 37, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)Приложение № 26 към чл. 38, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 26а към чл. 38а


(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 26б към чл. 38б, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 26в към чл. 38в, ал. 1


(Ново - ДВ, бр. 30 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 27 към чл. 39, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 28 към чл. 40, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 29 към чл. 41, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 30 към чл. 42, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 30а към чл. 42, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 31 към чл. 43, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 32 към чл. 44, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 33 към чл. 45, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 34 към чл. 46, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 35 към чл. 47, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 35а към чл. 47, ал. 4


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 36 към чл. 48, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 37 към чл. 49, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 37а към чл. 49, ал. 4


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 38 към чл. 50, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 39 към чл. 51, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 40 към чл. 52, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 41 към чл. 53, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 42 към чл. 54, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 43 към чл. 55, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 44 към чл. 56, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 45 към чл. 57, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 45а към чл. 57, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 46 към чл. 58, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 47 към чл. 59, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 47а към чл. 59а


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 47б към чл. 59б


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 47в към чл. 59б, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 48 към чл. 60, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)


Приложение № 48а към чл. 60, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)


Приложение № 49 към чл. 61, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)Приложение № 49а към чл. 61, ал. 5


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)Приложение № 50 към чл. 62, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 50а към чл. 62, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 50б към чл. 63, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 51 към чл. 64, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 51а към чл. 64, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 51б към чл. 64, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 52 към чл. 65, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 52а към чл. 65, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 52б към чл. 65, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 52в към чл. 65, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 52г към чл. 65а


(Ново - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 53 към чл. 66, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 53а към чл. 66, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 54 към чл. 67, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 55 към чл. 68, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 55а към чл. 68, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 55б към чл. 68, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)


Приложение № 55в към чл. 68, ал. 1


(Ново - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 56 към чл. 68а, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 57 към чл. 70, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 58 към чл. 71, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)


Приложение № 59 към чл. 72, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)


Приложение № 60 към чл. 73, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 61 към чл. 74, ал. 1


(Отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 62 към чл. 36б


(Ново - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 63 към чл. 36б


(Ново - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 64 към чл. 58а


(Ново - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 65 към чл. 58б, ал. 1


(Ново - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., предишно Приложение № 65 към чл. 58б, изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 66 към чл. 58в


(Ново - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 67 към чл. 58г


(Ново - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)

Приложение № 68 към чл. 26а, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)


Приложение № 69 към чл. 26б, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.)