Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 17.XI

ПРАВИЛНИК ЗА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО НА МЛАДЕЖТА В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО НА МЛАДЕЖТА В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 8 АПРИЛ 1987 Г. И ЦЕНТРАЛEН КОМИТЕТ НА ДИМИТРОВСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ

Обн. ДВ. бр.33 от 28 Април 1987г., изм. ДВ. бр.89 от 17 Ноември 1989г., отм. ДВ. бр.54 от 6 Юли 1990г.

Отменен с § 2 от заключителните разпоредби на Постановление № 68 на Министерския съвет от 8 юни 1990 г. за промени в организацията на дейността на техническото и научното творчество на младежта - ДВ, бр. 54 от 6 юли 1990 г., в сила от 01.10.1990 г.


Глава първа.
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО

Чл. 1. (1) Този правилник урежда организацията и управлението на дейността по техническото и научното творчество на младежта (наричано по-нататък "ТНТМ") с оглед развитието на движението за ТНТМ като школа за комунизъм, школа за политическо възпитание и духовно израстване, школа за творчество и прилагане постиженията на научно-техническия прогрес.

(2) Движението за ТНТМ се разгръща на широка обществено-държавна основа.

(3) Научното ръководство на движението се осъществява от научните организации и звена. Цялостната координация по научното осигуряване на ТНТМ се извършва от Държавния комитет за изследвания и технологии, Министерството на народната просвета и Комитета за наука при Министерския съвет.

(4) Димитровският комунистически младежки съюз е политически ръководител и организатор на движението за ТНТМ.


Чл. 2. Движението за ТНТМ организира и осъществява своята дейност чрез:

1. съвети за ТНТМ: републикански съвет, окръжни, общински, районни съвети, както и съвети за ТНТМ в министерствата, другите ведомства, академиите, висшите учебни заведения и социалистическите организации;

2. центрове за ТНТМ: републикански център, окръжни, общински и районни;

3. клубове за ТНТМ;

4. колективи за ТНТМ;

5. (зал. - ДВ, бр. 89 от 1989 г.);

6. индивидуални участници в движението за ТНТМ;

7. други специализирани форми, създадени по установения ред;

8. специализирани звена:

а) Националния младежки център "Авангард" (НМЦ "Авангард") и неговите поделения;

б) центрове за ученическо техническо и научно творчество - национален, окръжни, общински и районни;

в) направления "Техническо и научно творчество" към пионерските домове, дворци и комплекси;

г) школи и клубове по техническа подготовка на младежта към Организацията за съдействие на отбраната.


Чл. 3. (1) Съветите за ТНТМ са обществено-държавни органи за организиране и координиране работата на обществените, държавните, стопанските, научните, изследователските, технологичните и другите органи и организации по развитието на техническото и научното творчество на младежта.

(2) Решенията на съветите за ТНТМ в рамките на предоставената им компетентност са задължителни за съответните центрове, клубове, колективи за ТНТМ и за по-нискостоящите съвети за ТНТМ.


Чл. 4. Съветите за ТНТМ:

1. създават условия за комунистическо възпитание на младежта и децата чрез включването им в движението за техническо и научно творчество;

2. организират движението и отговарят за масовизацията му, за повишаване социално-икономическата ефективност на младежките разработки и на младежкото изобретателство и рационализаторство;

3. координират дейността на социалистическите органи и организации за създаване на финансови, методически и материално-технически условия за развитие на движението;

4. участвуват в диалога при разработването на плана за научно-техническо и социално-икономическо развитие на съответното равнище и създават организация за неговото изпълнение;

5. организират и осигуряват ежегодно подготовка и преподготовка на ръководни държавни, стопански, комсомолски, административно-управленски и финансово-счетоводни кадри по проблемите на ТНТМ;

6. организират прегледи и изложби на движението с оглед оценяване на резултатите за определен период;

7. обобщават и внедряват челен опит в областта на движението;

8. ръководят дейността на специализираните звена на системата на ТНТМ на съответното равнище. Могат да изграждат специализирани клубове за ТНТМ;

9. могат да създават колективи за ТНТМ;

10. упражняват контрол върху състоянието на движението;

11. отчитат своята дейност пред висшестоящия съвет и пред ръководството на социалистическата организация, към която са изградени.


Чл. 5. (1) Републиканският съвет за ТНТМ има следния състав: председател - председателят на Държавния комитет за изследвания и технологии; зам.-председатели - секретар на ЦК на ДКМС, зам.-председател на Държавния комитет за изследвания и технологии, зам.-министър на народната просвета, зам.-председател на Комитета за наука при Министерския съвет; отговорен секретар - директорът на Републиканския център за ТНТМ, и членове: зам.-ръководители на министерства и други ведомства, на стопански обединения и организации и на обществени организации, изтъкнати деятели и участници в движението за ТНТМ и др.

(2) Съставът на Републиканския съвет за ТНТМ се утвърждава от неговия председател по предложение на ЦК на ДКМС.

(3) Към Републиканския съвет за ТНТМ на обществени начала се изгражда научно-методически съвет по проблемите на ТНТМ, в който се включват изтъкнати учени, обществени дейци, специалисти и др.


Чл. 6. (1) Окръжните, общинските и районните съвети за ТНТМ, както и съветите при министерствата, ведомствата, академиите, висшите учебни заведения и социалистическите организации се образуват в съответствие с принципа и подхода за образуване на Републиканския съвет за ТНТМ и се утвърждават от председателя на ИК на съответния народен съвет или от съответния ръководител.

(2) Съвети за ТНТМ се изграждат в социалистическите организации, в които има повече от един клуб за ТНТМ.


Чл. 7. В системата на ДКМС с ранг на отдели се изграждат центрове за ТНТМ, които са оперативни и изпълнителни органи на съответните съвети за ТНТМ.


Чл. 8. Клубовете за ТНТМ са основна организационна форма, чрез която се осъществява дейността по техническото и научното творчество на младежта. Те са органи на комсомолските комитети (дружинните съвети) и ръководствата на съответните социалистически организации и се изграждат по тяхно решение.


Чл. 9. Клубът за ТНТМ:

1. организира и развива своята дейност в съответствие с целите и задачите на движението за ТНТМ и с плана за научно-техническо и социално-икономическо развитие на съответната социалистическа организация;

2. участвува в диалога при разработването на плановете за научно-техническо и социално-икономическо развитие, като предлага решения на научно-технически, организационни и управленски проблеми и задачи, свързани с технологичното обновяване, подобряването на качеството и повишаването на квалификацията и преквалификацията на младите хора;

3. организира чрез колективите за ТНТМ и други форми изпълнението на задачи от плана за научно-техническо и социално-икономическо развитие;

4. взема решения по планирането, развитието и осъществяването на дейността си, като определя организационната форма и начина за изпълнение на залегналите в плана му задачи;

5. съвместно с ръководството на социалистическата организация изгражда колективи за ТНТМ и други форми;

6. представлява колективите за ТНТМ и индивидуалните участници в движението за техническо и научно творчество на младежта от съответната социалистическа организация пред нейното ръководство, пред други ведомства, организации и лица;

7. по решение на колективния орган на социалистическата организация може да стопанисва или да използува безвъзмездно материално-техническа база, необходима за развитие на младежката творческа дейност;

8. подпомага дейността по професионалната подготовка, квалификацията и преквалификацията на младите хора и за разпространяване на челния опит;

9. организира и провежда конкурси сред колективите за ТНТМ и индивидуалните участници в движението за ТНТМ за генериране на перспективни идеи и за разработване на научно-технически и технологични проблеми и задачи;

10. организира и провежда конференции, олимпиади, състезания и други масови прояви сред младежта в областта на техническото и научното творчество;

11. прави предложения пред комсомолските (пионерските) и стопанските (административните) ръководства за морално и материално стимулиране на активни участници и деятели на движението за ТНТМ.


Чл. 10. (1) Клубовете се ръководят от клубен съвет. Клубният съвет и председателят на клуба се избират и отчитат на събрание на участниците в клуба и се утвърждават с решение на съответния комсомолски комитет (дружинен съвет) и колективния орган на управление на социалистическата организация.

(2) Председателят на клуба за ТНТМ присъствува на заседанията на колективния орган на управление на съответната социалистическа организация.

(3) Ръководителят на социалистическата организация определя един от своите заместници, който да отговаря за осъществяване на дейността по ТНТМ.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 1989 г.) (1) Колективите за ТНТМ са младежки програмни колективи, младежки творчески колективи и други за създаване и усвояване на научноизследователски и технологични продукти.

(2) Ръководителят на колектива за ТНТМ и неговият състав се утвърждават от клубния съвет на клуба за ТНТМ и ръководството на съответната организация. Когато колективът за ТНТМ се образува от център или специализирано звено за ТНТМ, ръководителят и съставът на колектива се утвърждават от ръководителя на центъра или звеното.


Чл. 12. (1) В състава на колектива за ТНТМ повече от половината участници са млади хора на възраст до 35 навършени години.

(2) Ръководителят на колектива за ТНТМ и неговият състав се утвърждават от ръководството на социалистическата организация и клуба за ТНТМ.


Чл. 13. (Зал. - ДВ, бр. 89 от 1989 г.)


Чл. 14. Индивидуалните участници в творческата дейност работят по договор със социалистическата организация.


Чл. 15. (1) Центровете за ученическо техническо и научно творчество са специализирани учебно-възпитателни и организационно-методически звена на органите на народната просвета и комитетите на ДКМС за развитие на творческите способности на учениците в областта на техниката и науката.

(2) Центровете организират дейността си съгласно наредба, утвърдена от министъра на народната просвета съгласувано с ЦК на ДКМС и Републиканския съвет за ТНТМ.


Чл. 16. Направленията "Техническо и научно творчество" в Централния дворец на пионерите "Г. Димитров", националните пионерски комплекси и пионерските домове:

1. са учебно-възпитателни звена за формиране у чавдарчетата и пионерите на интерес към науката и техниката, за развитие на творческите им способности;

2. организират дейността си в рамките на цялостната дейност на пионерските домове и комплекси. Ръководят се от решенията на съветите за ТНТМ, съответните комсомолски комитети и съветите на ДПО "Септемврийче".


Глава втора.
ПЛАНИРАНЕ

Чл. 17. (1) Планирането на техническото и научното творчество на младежта се осъществява на основата на петгодишни и годишни планове и на тематични планове.

(2) Плановете на съветите и клубовете за ТНТМ са съставна част от плана за научно-техническо и социално-икономическо развитие на съответното равнище и осигуряват необходимите материални, финансови и други ресурси наравно с останалите планови задачи и дейности на трудовите колективи.

(3) Плановете на клубовете за ТНТМ в училищата и във висшите учебни заведения са съставна част от единния комплексен план за учебно-възпитателна работа.


Чл. 18. Планът за ТНТМ съдържа:

1. задачи от плана за научно-техническо и социално-икономическо развитие на съответното равнище;

2. теми и проблеми, които са извън плана на трудовия колектив;

3. задачи, свързани с професионалната подготовка, квалификацията и преквалификацията на младите хора, с научно-техническата пропаганда и информация, със социалистическото съревнование;

4. задачи, свързани с генериране на перспективни младежки идеи и внедряване на челен опит в областта на движението.


Глава трета.
ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 19. Дейността по техническото и научното творчество на младежта се финансира от:

1. фондовете "Развитие и техническо усъвършенствуване", "Изобретения и рационализации" и "Валутен" на стопанските организации;

2. фонд "Изследвания и технологии" на Държавния комитет за изследвания и технологии;

3. фонд "Научни изследвания" на Комитета за наука при Министерския съвет;

4. фонд "Техническо и научно творчество на младежта" при ЦК на ДКМС и при окръжните комитети на ДКМС;

5. средства по бюджетите и други източници на народните съвети, на министерствата и другите ведомства;

6. средства на комсомолските комитети;

7. средства от държавния бюджет по нормативи за всеки ученик, студент, курсант и дете от детските градини;

8. средства от извънбюджетната сметка в учебните заведения;

9. средства в размер 30 на сто от допълнителната печалба, полагаща се съгласно чл. 140, ал. 3, т. 3 ПСД, ако са създадени и усвоени научно-технически продукти по договори с колективи за ТНТМ. От тези средства се предоставят:

а) осемдесет на сто като целеви средства за ТНТМ във фонд "Развитие и техническо усъвършенствуване" на самоуправляващата се стопанска организация;

б) двадесет на сто за фонд "Техническо и научно творчество на младежта" при окръжните комитети на ДКМС;

10. отчисления в размер 50 на сто от начисления данък върху реализацията от стопанската дейност на предприятията на НМЦ "Авангард" - за фонд "Техническо и научно творчество на младежта" при ЦК на ДКМС, и отчисления в размер до 10 на сто от печалбата, след разплащане с бюджета, на предприятията на НМЦ "Авангард" на съответната територия по решение на управителния съвет;

11. отчисления от фонд "Изобретения и рационализации" в размер 10 на сто от реализирания през първата година икономически ефект от разработените и внедрените по линия на ТНТМ изобретения, рационализации, икономически ефективни предложения и др. по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за изобретенията и рационализациите;

12. дарения;

13. собствени средства на участниците в движението.


Чл. 20. (1) Целевите средства за ТНТМ във фонд "Развитие и техническо усъвършенствуване" и в извънбюджетната сметка в учебните и други бюджетни заведения се изразходват за техническо и научно творчество на младежта.

(2) Изразходването на средствата по предходната алинея става с решение на съответния клубен съвет за ТНТМ.


Чл. 21. Дейността по ТНТМ на учещите в чужбина българи се финансира от средствата, предвидени в чл. 19, т. 4 и 7.


Глава четвърта.
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

Чл. 22. (1) Създаването на материално-техническа база на движението за ТНТМ е неразделна част от инвестиционната политика на държавните органи и самоуправляващите се стопански организации.

(2) Ръководствата на социалистическите организации и техните поделения съдействуват и оказват конкретна материално-техническа помощ на съветите, центровете, клубовете за ТНТМ, центровете за ученическо техническо и научно творчество и на направленията "Техническо и научно творчество" към пионерските домове и комплекси, като им предоставят:

1. подходящо обзаведени клубни помещения за постоянна работа, изложби, научни конференции, семинари, съвещания, конкурси, състезания, работилници по "Направи сам" и др.;

2. цехове, кабинети, работилници, лаборатории, машини, апаратури, инструменти, технически пособия, материали, литература, образци, научно-техническа информация, гориво, енергия и др.

(3) Междуучилищните центрове по трудово-политехническо обучение предоставят на учебните заведения за дейност по ТНТМ материалната си база и висококвалифицирани специалисти за творческа и кръжочна дейност. Взаимоотношенията между центровете и училищата се уреждат на договорна основа без режийни разноски.


Чл. 23. (1) Материално-техническото снабдяване на дейността по ТНТМ се планира и организира от ръководствата на социалистическите организации.

(2) Ръководствата на министерствата, ведомствата и стопанските организации предоставят на клубовете образци от най-новото производство и от внос за учебно-производствена и научно-техническа дейност.


Глава пета.
МОРАЛНО И МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ

Чл. 24. (1) Социалистическото съревнование в движението за ТНТМ е неразделна част от Единната система за социалистическо съревнование в Народна република България и съдействува активно за комунистическото възпитание и за изпълнението на социално-икономическите и научно-техническите задачи и плановете на колективите.

(2) Основен критерий при оценка и отчитане на социалистическото съревнование в движението за ТНТМ на всички равнища са комплексните резултати, характеризиращи масовостта, развитието на формите и ефективността от творческа дейност, научно-техническата подготовка и квалификационното израстване на младежта.


Чл. 25. (1) Колективи, индивидуални участници и деятели на ТНТМ се стимулират със:

1. държавни и правителствени награди;

2. отличия на ЦК на ДКМС;

3. ведомствени награди;

4. награди на обществените организации, на народните съвети и стопанските организации.

(2) Предложенията за награждаване с държавни отличия се правят в съответствие с Указа за духовно стимулиране в Народна република България, а за останалите - съгласно указанията на съветите за ТНТМ.


Чл. 26. (1) Колективите и индивидуалните участници в движението за ТНТМ се стимулират и със специфични отличия на Републиканския съвет за ТНТМ:

1. златен медал: удостояват се младежи, колективи за ТНТМ - автори на идеи и научно-технически резултати на световно равнище със значим принос за икономиката на страната, които са внедрени в практиката;

2. значка "За постижения в младежкото научно и техническо творчество" - златна, сребърна, бронзова;

3. значка "За постижения в пионерското техническо творчество" - златна, сребърна, бронзова.

(2) Условията и редът за присъждане на специфичните отличия се определят от Републиканския съвет за ТНТМ.


Чл. 27. (1) Авторите на научно-технически резултати, получили "златен медал" на Републиканския съвет за ТНТМ, имат право да представят и защищават по реда на Закона за научните степени и научните звания и правилника за прилагането му наградената разработка за присъждане на научна степен, когато са участвували пряко в разработването и внедряването й в производството.

(2) Носителите на значка "За постижения в младежкото научно и техническо творчество" и на значка "За постижения в пионерското техническо творчество" при равни резултати от състезателните изпити се ползуват с предимство при кандидатствуване във висшите и средните учебни заведения и в учебно-професионалните комплекси. Студенти, носители на значката "За постижения в младежкото научно и техническо творчество", имат право да кандидатствуват пред съответните органи за зачисляване в аспирантура.


Чл. 28. (1) На колективите, индивидуалните участници и деятелите на движението за ТНТМ може да се определят парични, предметни и други награди в съответствие с действуващите нормативни актове.

(2) Средствата за награди се предвиждат в план-сметките на съветите и клубовете за ТНТМ. Тези средства не може да надвишават 10 на сто от постъпленията за годината.

(3) Ръководствата на социалистическите организации и техните поделения могат да награждават отделно изявени участници и деятели на движението за ТНТМ.

(4) Възнагражденията на нещатните ръководители и сътрудници на съвети, центрове и клубове за ТНТМ се определят диференцирано от Комитета по труда и социалното дело съгласувано с ЦК на ДКМС.


Чл. 29. Ръководителите на социалистическите организации и техните поделения за провеждане прегледи на ТНТМ, за разгръщане с нова сила всеобхватното национално движение за ТНТМ и за даване обществена оценка и признание на техническите и научните постижения на младите дейци разрешават служебен отпуск и командировки за сметка на предприятието на утвърдените от комсомолските комитети участници в прегледите и изложбите на ТНТМ:

1. за местни прояви и мероприятия (общински, окръжни) - до 3 работни дни;

2. за национални прояви и изяви - до 5 работни дни.


Глава шеста.
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ

Чл. 30. Дейността по ТНТМ подлежи на финансов контрол от органите за държавен и финансов контрол.


Чл. 31. (1) Финансово-счетоводната дейност по ТНТМ се извършва от съответните финансови органи на организациите, към които са изградени съветите и клубовете за ТНТМ и колективи за ТНТМ.

(2) Средствата за финансиране на дейността по ТНТМ се съхраняват с натрупване в партида "Техническо и научно творчество на младежта" по сметката на социалистическата организация. При бюджетните организации средствата се прехвърлят ежемесечно до десето число, а за предприятията и другите стопански организации - тримесечно.


Чл. 32. Контролът по съставянето, изпълнението и отчитането на плановете по ТНТМ се осъществява от Държавния комитет за изследвания и технологии, Държавната планова комисия, Комитета по информатика при Министерския съвет, министерствата, ведомствата, стопанските обединения, народните съвети и съветите за ТНТМ съвместно с комсомолските комитети на всички равнища.


Чл. 33. (1) Отчитането на формите и показателите, по които се планира дейността на ТНТМ, и на статистическите данни за развитие на движението се осъществява от Централното статистическо управление към Комитета по информатика при Министерския съвет и от неговите поделения.

(2) Първичните документи се подготвят съвместно от планиращите органи и от клубния съвет на съответната социалистическа организация.

(3) Централното статистическо управление към Комитета по информатика при Министерския съвет издава ежегодни публикации за развитието на ТНТМ с анализи по ведомства, отрасли, окръзи, селищни системи и по национални програми.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този правилник "участници в движението за ТНТМ" са работещите в колективи за ТНТМ, участвуващите в кръжоци, школи, научно-технически конференции, симпозиуми, младежки научни сесии и други форми, създадени по установения ред, членовете на специализираните клубове за ТНТМ, изобретателите и рационализаторите до 35-годишна възраст.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Сключените договори между младежки творчески колективи и организации-възложители преди влизането в сила на този правилник се изпълняват съгласно Наредба № 2 за движението за ТНТМ в Народна република България (ДВ, бр. 40 от 1982 г.).


§ 3. Указания по прилагането на този правилник се дават от Републиканския съвет за ТНТМ.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ДИМИТРОВСКИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ФИРМЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ДВИЖЕНИЕТО ЗА ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО НА МЛАДЕЖТА

(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 1989 Г.)


Параграф единствен. В Правилника за движението за техническо и научно творчество на младежта, приет с Постановление № 22 на Министерския съвет от 1987 г. (ДВ, бр. 33 от 1987 г.), се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Навсякъде в текста думите "младежки програмни колективи" се заменят с "колективи за ТНТМ", а думите "ученически творчески колективи" се заличават.