Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 12.XII

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2007 Г.) ОТ 2004 Г.

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2007 Г.) ОТ 2004 Г.

В сила от 23.11.2004 г.
Приет с ПМС № 302 от 10.10.2004 г.

Обн. ДВ. бр.103 от 23 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 28 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.22 от 16 Март 2012г., изм. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.78 от 6 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 30 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., отм. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г.

Отменен с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 242 от 17 септември 2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенция по геодезия, картография и кадастър - ДВ, бр. 76 от 30 септември 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, наричана по-нататък "агенцията", както и функциите на нейните административни звена.


Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2013 г., в сила от 06.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Агенцията е администрация към министъра на регионалното развитие и благоустройството за осъществяване на дейностите по кадастъра съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и за дейностите в областта на геодезията и картографията съгласно Закона за геодезията и картографията (ЗГК).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) Агенцията е юридическо лице със седалище София и с териториални звена (служби по геодезия, картография и кадастър) в административните центрове на областите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2013 г., в сила от 06.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2013 г., в сила от 06.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министър-председателя.


Глава втора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 4. (1) Изпълнителният директор на агенцията:

1. ръководи и представлява агенцията;

2. организира дейностите по създаването и поддържането на кадастъра;

3. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) планира и организира дейностите по геодезия, картография, геоинформационни технологии и геоинформатика;

4. планира и администрира предоставените на агенцията финансови средства;

5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира и координира действията, свързани с дейността на агенцията, включително финансовата, и контролира тяхната законосъобразност;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 93 от 2008 г. , изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) организира административното обслужване с кадастрални, геодезически, картографски и геоинформационни данни;

7. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира разработването на дългосрочни и годишни програми за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър, както и на дългосрочна програма за развитието на геодезията и картографията;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) координира дейностите по кадастъра с дейностите по имотния регистър, както и дейностите по прилагането на чл. 7, ал. 2 и глава четвърта от ЗКИР;

9. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г., предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) координира дейностите по кадастъра, геодезията, картографията, геоинформационните технологии и геоинформатиката;

10. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 93 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) организира воденето на регистри на правоспособните лица;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 93 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2013 г., в сила от 06.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) организира разработването на проекти на нормативни актове в областта на кадастъра, геодезията, картографията и геоинформатиката и на методически указания по прилагането им, както и прави предложения до министъра на регионалното развитие и благоустройството за привеждане на националното законодателство в съответствие с насоките за развитие на тези области в Европейския съюз;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира разработването на концепции и насоки за развитието на кадастъра, геодезията, картографията и геоинформатиката;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) предоставя на държавните органи анализи и статистически данни;

14. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира предоставянето на информация от информационната система на кадастъра и от геоинформационната система;

15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 93 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2013 г., в сила от 06.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) организира дейността по международното сътрудничество, както и прави предложения до министъра на регионалното развитие и благоустройството за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори и за участие в международни организации;

16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира поддържането на квалификацията на служителите в агенцията;

17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) назначава и освобождава държавните служители в агенцията;

18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;

19. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) утвърждава вътрешния правилник и длъжностното разписание на агенцията;

20. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 93 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2013 г., в сила от 06.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежегоден доклад за дейността на агенцията;

21. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) ръководи дейностите по управление на собствеността на агенцията;

22. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) осъществява други правомощия, определени със закон;

23. (нова - ДВ, бр. 77 от 2007 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира дейността на Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд);

24. (нова - ДВ, бр. 77 от 2007 г., предишна т. 23 - ДВ, бр. 93 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2013 г., в сила от 06.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) организира и подпомага дейността на Съвета по стандартизация на географските имена към министъра на регионалното развитие и благоустройството;

25. (нова - ДВ, бр. 77 от 2007 г., предишна т. 24 - ДВ, бр. 93 от 2008 г.) организира установяването на географските имена в Република България и воденето на регистър за тях.

(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) В дейността си изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор.

(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) Трудовото правоотношение със заместник изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск се изпълняват от заместник изпълнителния директор, а в случай на необходимост - от друг, определен с писмена заповед, служител на ръководна длъжност в агенцията.

(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.) В изпълнение на правомощията си изпълнителният директор издава заповеди.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) Изпълнителният директор може да предостави съгласно чл. 11, ал. 2 ЗКИР свои функции на началниците на служби по геодезия, картография и кадастър.


Глава трета.
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I.
Общи положения

Чл. 6. (1) Агенцията е структурирана в обща и специализирана администрация и звено за контрол.

(2) Числеността на административните звена в агенцията е посочена в приложението.


Раздел II.
Главен секретар

Чл. 7. (1) Административното ръководство на администрацията на агенцията се осъществява от главен секретар, който се назначава от изпълнителния директор.

(2) Главният секретар:

1. (нова - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) осигурява организационно връзката между изпълнителния директор на агенцията и административните звена, както и между административните звена;

2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на агенцията;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) осъществява общия контрол по изпълнението на възложените задачи;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) създава условия за нормална и ефективна работа на звената на агенцията;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) контролира и отговаря за работата с документите и за тяхното съхраняване;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) осъществява контрол върху входящата и изходящата кореспонденция (документация);

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г.) изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор.

(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определен с писмена заповед на изпълнителния директор служител на ръководна длъжност.


Раздел III.
Служител по сигурността на информацията. (Загл. изм. - ДВ, бр. 93 от 2008 г.)

Чл. 8. (1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на изпълнителния директор и ръководи регистратура за класифицираната информация, изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицирана информация.

(2) В изпълнение на възложените му със ЗЗКИ задачи служителят по сигурността на информацията:

1. следи за спазване изискванията на ЗЗКИ;

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

3. разработва план за охрана на агенцията чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му; отговаря за организацията на ведомствената охрана и осигурява спазването на пропускателния режим в сградата на агенцията;

4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;

5. осъществява процедурата по обикновеното проучване съгласно чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на проучените лица;

6. следи за правилното определяне на нивото на класифицираната информация, води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и предлага на изпълнителния директор мерки за отстраняването им;

7. организира и провежда обучението на служителите в агенцията по защита на класифицираната информация;

8. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

9. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2008 г.)


Раздел IV.
Обща администрация

Чл. 10. Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно и финансово обслужване".


Чл. 11. Дирекция "Административно-правно и финансово обслужване" организира и извършва:

1. правното обслужване, включително във връзка с договори, споразумения, проекти на заповеди, процесуално представителство по дела, както и съгласуване на проекти на актове, изготвени от администрацията;

2. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) деловодното обслужване, включително обработка на входящите и изходящите документи и вътрешната поща, както и контрола за срочното изпълнение на задачите и поддържането на регистър на договорите на агенцията;

3. кадровото обслужване, включително изготвяне проекти на трудови договори и актове за назначаване на държавните служители, разработване проекти на нормативни актове за средната работна заплата и числеността на служителите, организиране и провеждане на курсове, семинари и други форми на обучение за повишаване квалификацията на служителите;

4. финансово-счетоводното обслужване на агенцията в съответствие с изискванията на националното законодателство, включително съставяне проекта на бюджет, контрола за ефективното и законосъобразното разходване на финансовите средства и изготвянето на годишния счетоводен отчет и баланс;

5. материално-техническото снабдяване, планирането и организирането на строително-ремонтните работи, хигиенното и транспортното обслужване, ведомствената охрана, поддръжката на техническите средства, както и стопанисването на движимото и недвижимото имущество на централната администрация на агенцията;

6. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) изготвянето на становища по прилагането на ЗКИР и на ЗГК, разработването на проекти на нормативни актове в областта на кадастъра, геодезията, картографията и геоинформатиката и на методически указания по прилагането им и съгласуването на проекти на нормативни актове, изготвени от други ведомства;

7. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) изготвянето на отговори на жалби, предложения и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с дейностите по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри;

8. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.)

9. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.)

10. осигуряване изпълнението на контролните функции на изпълнителния директор върху дейността на агенцията и нейните териториални звена;

11. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.)

12. (отм. - ДВ, бр. 93 от 2008 г.)

13. (нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) създаването и поддържането на контакти на агенцията в страната и извън нея и провеждане на медийни стратегии и политики.


Раздел V.
Специализирана администрация

Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) Специализираната администрация е организирана в дирекция "Кадастрална и специализирани карти", дирекция "Геодезия, картография и геоинформационни системи" и Главна дирекция "Регионални служби".


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) Дирекция "Кадастрална и специализирани карти":

1. планира дейността на агенцията по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, специализираните карти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и специализираните карти за устройствено планиране;

2. провежда процедурите по създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри;

3. контролира дейността на службите по геодезия, картография и кадастър относно спазването на процедурите при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, специализираните карти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и специализираните карти за устройствено планиране;

4. събира данни и изготвя анализи за състоянието на кадастъра и специализираните данни за обектите - публична държавна и публична общинска собственост, по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

5. разработва програми за развитие на кадастъра и програми за развитие на агенцията;

6. изготвя технически задания и прави предложения за възлагане на обществени поръчки за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на специализирани карти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

7. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на кадастъра и разработва методически указания по прилагането им;

8. предоставя кадастрална информация и услуги за територията на страната;

9. организира и контролира дейността по вписване и заличаване от регистрите на правоспособните лица;

10. осъществява приемането, регистрирането, обработването и съхраняването на кадастрални данни и други данни;

11. осъществява контрол върху сключените договори за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри и на специализираните карти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и изработва отчет за тяхното изпълнение;

12. разработва стандарти за работа на службите по геодезия, картография и кадастър при извършване на услуги;

13. осъществява връзката с ведомства и общини, подготвя и организира сключването на договори с тях за предоставяне на кадастрални и геодезически данни и за съвместна дейност при обслужване на физически и юридически лица с информация от кадастралната карта, кадастралните регистри и специализираните данни.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) Дирекция "Геодезия, картография и геоинформационни системи":

1. организира възлагането и извършването на основните геодезически и картографски дейности, свързани със:

а) геодезическите мрежи с местно предназначение;

б) държавната нивелачна мрежа и мрежата от мареографни станции;

в) едромащабната топографска карта;

2. подпомага изпълнителния директор при осъществяването на координация и контрол на дейностите в областта на геодезията, картографията и геоинформатиката;

3. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на геодезията, картографията и геоинформатиката и разработва методически указания по прилагането им;

4. изготвя анализи и технически задания за възлагане на дейности по геодезия и картография;

5. осъществява приемането, регистрирането и обработването на геодезически и картографски данни;

6. установява транскрипцията и правописа на географските имена и въвеждането на техните стандартизирани форми за нуждите на топографията, картографията, средствата за масово осведомяване и издателствата, както и за други ползватели;

7. ръководи методически и координира службите по геодезия, картография и кадастър при изпълнението и приемането на геодезически и картографски дейности;

8. разработва концепции и насоки за развитието на геодезията, картографията и геоинформационните системи;

9. води регистър на географските имена в Република България;

10. поддържа държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд);

11. поддържа регистрите на правоспособните лица;

12. поддържа базите данни с геодезическа, кадастрална и специализирана информация в актуално състояние, извършва мониторинг на функционирането им и отговаря за сигурността и защитата на информацията от неоторизиран достъп;

13. администрира дейността по даване права на потребителите до информационните и техническите ресурси в инфраструктурата на агенцията;

14. администрира комуникацията между централните масиви от данни и регионалните бази данни, разположени в службите по геодезия, картография и кадастър;

15. изгражда и поддържа инфраструктура за пространствени данни в изпълнение на ангажиментите на агенцията съгласно Закона за достъп до пространствени данни и Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE);

16. разработва бази данни за служебно ползване, както и допълнителна функционалност на съществуващите;

17. организира и координира интеграцията на нови информационни и геоинформационни системи и разширяването на функционалността на съществуващите, както и взаимодействието им с информационните системи на други ведомства и организации;

18. подпомага и консултира специализираните звена в агенцията при работа със специализирани информационни и геоинформационни системи;

19. администрира, поддържа и контролира уебстраниците и вътрешната мрежа на агенцията;

20. организира поддръжката на хардуера и софтуера и на специализирани информационни и геоинформационни системи на агенцията и изготвянето на технически задания за възлагане на обществени поръчки за тяхното осигуряване;

21. осъществява координацията и контрола върху изпълнението на сключените договори за изработване на геодезически и картографски материали и данни, поддръжката на информационните и геоинформационните системи на агенцията и изработва отчет за тяхното изпълнение.


Чл. 13б. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) (1) Главна дирекция "Регионални служби" включва службите по геодезия, картография и кадастър.

(2) Главна дирекция "Регионални служби":

1. подпомага изпълнителния директор при осъществяване на административното ръководство на службите по геодезия, картография и кадастър;

2. предприема необходимите действия за провеждане на политиката на агенцията от службите по геодезия, картография и кадастър;

3. контролира дейността на службите по геодезия, картография и кадастър за изпълнение на нормативните актове и на въведените от изпълнителния директор указания, правила и стандарти за работа;

4. въвежда стандарти за работа на службите по геодезия, картография и кадастър, усъвършенства и уеднаквява организацията им на работа;

5. организира взаимодействието на службите по геодезия, картография и кадастър при изпълнение на общи задачи;

6. организира решаването на въпроси, възникнали в службите по геодезия, картография и кадастър във връзка с дейността им;

7. поддържа актуална информация за дейността на службите по геодезия, картография и кадастър;

8. ръководи и контролира създаването на изнесени работни места;

9. следи за удовлетвореността на потребителите на услуги, извършвани от службите по геодезия, картография и кадастър.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.)


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) Службите по геодезия, картография и кадастър се ръководят от началник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) Районът на действие на службата по геодезия, картография и кадастър е територията на областта, в чийто административен център е седалището й.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър осъществява следните дейности:

1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) приема и съхранява материалите и данните, предоставени от общините, министерствата и другите ведомства, за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и оценява тяхната точност и актуалност;

2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) контролира и приема кадастралната и специализираните карти, кадастралните регистри, оцифрените кадастрални планове и материалите и данните, създадени при изпълнението на геодезически и картографски дейности;

3. въвежда в информационната система на кадастъра одобрените кадастрална карта и регистри;

4. поддържа база с геодезични, картографски и геоинформационни данни;

5. установява непълноти и грешки в одобрените кадастрални карти;

6. поддържа в актуално състояние кадастралната карта и кадастралните регистри;

7. участва в комисии в случаите, определени със закон;

8. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) съхранява материали и данни от Геокартфонда и създава и поддържа технически архив;

9. предоставя данни и услуги на физически и юридически лица;

10. стопанисва движимото и недвижимото имущество на агенцията на територията на съответната област.

(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) Изпълнителният директор на агенцията може да възлага на службите по геодезия, картография и кадастър дейности по административно обслужване и за райони извън тези по ал. 2.


Глава четвърта.
СЛУЖИТЕЛИ В АГЕНЦИЯТА

Чл. 16. (1) Дейността на агенцията се осъществява от държавни служители и от служители по трудово правоотношение.

(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.


Чл. 17. Командироването на служители на агенцията в страната и в чужбина, както и за специализации се извършва от изпълнителния директор или от упълномощено от него длъжностно лице.


Чл. 18. Служителите на агенцията се легитимират със служебна карта.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 31.07.2012 г.) Служителите на агенцията могат да бъдат награждавани с отличия за образцово изпълнение на служебните си задължения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) Предложение за награждаване могат да правят директор на дирекция, началник на служба по геодезия, картография и кадастър или началник на отдел.


Чл. 20. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на агенцията, могат да се привличат външни експерти.

(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в заповедта за привличането им и в сключения с тях договор от изпълнителния директор.


Глава пета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) Структурата на дирекциите и службите по геодезия, картография и кадастър в агенцията, функциите на техните звена, както и функционалните връзки между тях се определят с вътрешен правилник, утвърден от изпълнителния директор по предложение на главния секретар.

(2) С вътрешния правилник на агенцията се определят още:

1. организацията по извършването на административни услуги от агенцията;

2. работното време на агенцията за прием на граждани.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) Директорът на дирекцията и началникът на службата по геодезия, картография и кадастър ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и изпълнението на задачите на съответната дирекция или служба в съответствие с определените й функции.

(2) Освен определените им с правилника функции директорите изпълняват и други задачи, възложени им от изпълнителния директор в областта на тяхната дейност.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите в агенцията при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време на служителите в агенцията е с променливи граници от 8,00 до 19,00 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 до 14,00 ч.

(3) Приемното време на агенцията е от 8,30 до 17,00 ч.

(4) Изпълнителният директор на агенцията ежегодно определя разпределението на работното време на отделните структурни звена в агенцията, както и на определени служители, при спазване на условията по ал. 1 и 2.

(5) Изпълнителният директор или упълномощено от него длъжностно лице определя със заповед реда за влизане на служителите от администрацията в сградите на агенцията и пропускателния режим за длъжностни лица и граждани.


Чл. 24. Организацията на документооборота в агенцията се определя със заповед на изпълнителния директор.


Чл. 25. Редът за извършване на справки и други услуги по кадастъра се определя с наредбата по чл. 58, ал. 1 ЗКИР.


Глава шеста.
ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА

Чл. 26. (Доп. - ДВ, бр. 93 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г.) Дейността на агенцията се финансира чрез:

1. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2013 г., в сила от 06.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) субсидии от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г.) собствени приходи, придобити от таксите, глобите и имуществените санкции по ЗКИР и по ЗГК, както и приходи от дарения и др.;

3. средства от национални и международни програми, проекти и споразумения.


Заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът се приема на основание чл. 15 ЗКИР и чл. 55 от Закона за администрацията.


§ 2. Изпълнителният директор в срок един месец от влизането в сила на правилника утвърждава длъжностното разписание на агенцията.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 6 ЮНИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО КАДАСТЪРА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 14.06.2005 Г.)


§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО КАДАСТЪРА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2007 Г.)


§ 12. Навсякъде в правилника думите "службата по кадастъра", "служба по кадастъра", "службите по кадастъра" и "служби по кадастъра" се заменят съответно със "службата по геодезия, картография и кадастър", "служба по геодезия, картография и кадастър", "службите по геодезия, картография и кадастър" и "служби по геодезия, картография и кадастър".


КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2011 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 ОТ 26 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2012 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 29 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.09.2013 Г.)


§ 2. Навсякъде в правилника думите "министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с "министъра на инвестиционното проектиране".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 29 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 06.09.2013 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2014 Г.)


§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2014 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)


§ 7. В Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление № 302 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2005 г., бр. 77 и 104 от 2007 г., бр. 93 от 2008 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 97 от 2011 г., бр. 22 и 58 от 2012 г., бр. 78 от 2013 г. и бр. 81 от 2014 г.), навсякъде думите "министъра на инвестиционното проектиране" и "Министерството на инвестиционното проектиране" се заменят съответно с "министъра на регионалното развитие и благоустройството" и "Министерството на регионалното развитие и благоустройството".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."


Приложение към чл. 6, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2005 г., в сила от 14.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 09.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2013 г., в сила от 06.09.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.)Численост на служителите в Агенцията по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството - 345 щатни бройки
 
Изпълнителен директор 1
Заместник изпълнителен директор 1
Главен секретар 1
Служител по сигурността на информацията 1
Обща администрация 33
в т.ч.:  
дирекция "Административно-правно и финансово обслужване" 33
Специализирана администрация 308
в т.ч.:  
дирекция "Кадастрална и специализирани карти" 14
дирекция "Геодезия, картография и геоинформационни системи" 14
Главна дирекция "Регионални служби" 280
в т.ч.:  
служби по геодезия, картография и кадастър в административните центрове на областите 277