Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

НАРЕДБА № 40 ОТ 24 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

 

НАРЕДБА № 40 ОТ 24 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

В сила от 01.01.2005 г.
Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.61 от 26 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 31 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.31 от 29 Март 2013г., изм. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 18 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.32 от 5 Май 2015г., изм. ДВ. бр.51 от 7 Юли 2015г., отм. ДВ. бр.98 от 15 Декември 2015г., отм. ДВ. бр.24 от 29 Март 2016г.

Отменена с § 5 от заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 9 декември 2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - ДВ, бр. 98 от 15 декември 2015 г., в сила от 01.04.2016 г.

Отменена с § 6 от заключителните разпоредби на Наредба № 2 от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - ДВ, бр. 24 от 29 март 2016 г., в сила от 01.04.2016 г. - Наредба № 2 е обявена за нищожна с Решение № 11779 от 5 октомври 2017 г. по административно дело № 5798 от 2017 г. - ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г., в сила от 13.03.2018 г.

Член единствен. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Основният пакет медицинска помощ съдържа дейности, определени по вид и обхват, съгласно приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 67, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13 и 15.


Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Клинична пътека" е система от изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти при диагностични и лечебни процедури на пациенти с определени заболявания, изискващи хоспитализация в лечебни заведения със стационар.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Дежурен кабинет" е структура на лечебно заведение за болнична помощ и на лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "б", т. 2, букви "б", "в" и "г" от Закона за лечебните заведения, в която лекари със специалност по обща медицина, с друга специалност или по изключение без специалност оказват медицинска помощ на здравноосигурените лица между 20 часа вечерта и 8 часа сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни. Дежурен кабинет може да бъде и структура на лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за лечебните заведения, което е разположено в селски или планински район, в която лекари със специалност по обща медицина, с друга специалност или по изключение без специалност оказват медицинска помощ на здравноосигурените лица във времевия интервал от 8 до 20 ч. през работните дни и не по-малко от шест часа през почивните и празничните дни извън графика за амбулаторни прегледи на общопрактикуващите лекари, осъществяващи дейност в населеното място. Лечебното заведение, разкрило дежурния кабинет, предоставя на съответната районна здравноосигурителна каса в края на месеца, предхождащ месеца на дежурствата, списък на лекарите, които дават дежурства в кабинета по дни и часове, адрес на дежурния кабинет/и, като при необходимост списъкът може да се актуализира.


§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Еднодневна хоспитализация" е прием, диагностика и лечение в болнични условия до 24 часа, при които не е нужно пренощуване в лечебното заведение за болнична помощ.


§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) "Клинична процедура" е система от изисквания и указания за извършването на повтарящи се еднотипни медицински дейности, при което назначената терапевтична схема и състоянието на пациента не налагат престой на същия в лечебното заведение - изпълнител на медицинска помощ, по-дълъг от 12 часа.


§ 1г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) "Процедура за интензивно лечение" е система от изисквания и указания за извършване в специализирана клиника/отделение на болница - изпълнител на медицинска помощ, на съвкупност от медицински дейности, медицински изследвания и медикаментозно лечение в рамките на период от 24 часа по отношение на пациент, чието състояние изисква интензивно лечение.


§ 1д. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


§ 1е. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Процедура за нуклеарномедицинско компютър-томографско образно изследване" е система от изисквания и указания за извършване на високотехнологични медицински изследвания след интравенозно въвеждане на радиофармацевтичен препарат с престой на пациента в лечебното заведение до 12 часа.


Заключителни разпоредби

§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Отменя се Наредба № 29 от 2003 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 2 и 15 от 2004 г.; доп., бр. 79 от 2004 г.).


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Наредбата се издава на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване и влиза в сила от 1 януари 2005 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)


§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)


§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.06.2010 Г.)


§ 3. Наредбата влиза в сила от 21 юни 2010 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)


§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2011 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 28.06.2011 Г.)


§ 4. Лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ превеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 1 август 2011 г.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 28.06.2011 Г.)


§ 3. Наредбата влиза в сила от 28 юни 2011 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)


§ 14. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

(ОБН. - ДВ, БР. 99 и БР. 100 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)


§ 18. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2013 г.


Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2013 Г.)


§ 2. Опиоидните аналгетици, които са отпуснати за лечение на пациенти със злокачествени заболявания от 1 януари 2013 г., се отчитат и се заплащат по реда на тази наредба.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

(ОБН. - ДВ, БР. 111 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 15 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)


§ 15. (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 5, т. 3, 4, 5, 6, 8 и 9, § 8, 9 и § 10, т. 1, които влизат в сила от 1 юли 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 юли 2014 г.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)


§ 6. (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 01.07.2015 г.) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 3, т. 10 и 10а, които влизат в сила от 1 юли 2015 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г.


Приложение № 1 към член единствен


(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 21.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


Основен пакет първична извънболнична медицинска помощ


I. Здравно-информационни дейности

1. Запознаване на пациента със структурата, организацията и работния график на лечебното заведение.

2. Запознаване на пациента със съдържанието на промотивния, превантивния, профилактичния, диагностично-лечебния и рехабилитационния пакет на лечебното заведение.

3. Запознаване на пациента с неговите права и задължения.


II. Промоция на здравето* (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)

1. За пациента и неговото семейство:

1.1. Комплексна оценка на здравните проблеми на пациента и семейството.

1.2. Преконцепционна консултация.

1.3. Семейно планиране.

2. Групи с повишен медицински риск

3. За обособени по възрастов, полов или друг признак групи от регистрираните в лечебното заведение лица:

3.1. Здравен и социален статус на групата - анализ и идентификация на приоритетни цели и задачи.

4. Запознаване на регистрираните в лечебното заведение лица с изпълнението на имунизационния календар.


III. Профилактика на заболявания* (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)

1. За пациента и неговото семейство:

1.1. Изготвяне и контрол по изпълнението на семейни програми за:

1.1.1. Превенция на безплодието;

1.1.2. Превенция на полово предавани инфекциозни заболявания и СПИН;

1.1.3. Превенция на нежелана бременност;

1.1.4. Превенция на инфекциозни болести и паразитози;

1.1.5. Превенция на зависимости;

1.1.6. Превенция на лица със злокачествени заболявания на репродуктивната система;

1.1.7. Превенция на психичните разстройства.

2. За групи с повишен за здравето риск (табл. № 1):

2.1. Оценка на рисковите фактори за здравето на пациента.

2.2. Оценка на вредни навици, водещи до увреждане на здравето.

2.3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Оценка на риска (табл. № 1).

3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Дейности по национални здравни програми - финансират се от бюджета на Министерството на здравеопазването съобразно съответните програми.

4. Профилактични прегледи съгласно Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията.


IV. Диспансеризация* (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)

1. Диспансеризация на лица със заболявания съгласно Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията.


V. Контрол на инфекциозни заболявания съгласно изисквания на подзаконови нормативни документи:

1. Карантина на заразно болен и контактни лица.

2. Разясняване на пациента и контактните лица на изискванията за поведение и предпазен режим при съответното инфекциозно заболяване.

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Извършване на имунизации и реимунизации според утвърдения от министъра на здравеопазването имунизационен календар*.

4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Извънредни имунизации по епидемиологични показания*, съгласувани с регионалната здравна инспекция - финансират се от бюджета на Министерството на здравеопазването съгласно чл. 82, ал. 2, т. 12 от Закона за здравето.

5. (нова - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 21.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца*.


VI. Диагностично-лечебна дейност

1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Първичен преглед и обща оценка на здравословното състояние*.

2. Първичен преглед (при нужда от медицинска помощ, по конкретен медицински проблем).

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Вторични прегледи (в рамките на един и същ медицински проблем)*.

4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента (табл. № 2).

5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Оказване на медицинска помощ в дома на пациента по преценка на общопрактикуващия лекар, в рамките на основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК:

5.1. Самостоятелно:

5.1.1. Първичен преглед при нов медицински проблем;

5.1.2. Вторичен преглед при същия медицински проблем;

5.1.3. Манипулации (табл. № 3);

5.1.4. Домашните посещения се извършват в обявените в графика часове.

5.2. Съвместна консултация с друг лекар специалист по преценка на лекаря за първична медицинска помощ.

6. Назначаване и проследяване провеждането на хигиенно-диетичен режим.

7. Клинико-лабораторни изследвания:

7.1. Изследване на урина с тестленти:

7.1.1. Протеин;

7.1.2. Глюкоза;

7.1.3. Уробилиноген/билирубин;

7.1.4. Кетонни тела;

7.1.5. pH.

7.2. Количествено определяне на глюкоза в кръвта (с глюкомер).

7.3. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)

8. Определяне на индикациите и обема на изследването

9. Насочване към съответна лаборатория.

10. Интерпретация на резултатите.

11. Апаратни диагностични изследвания:

11.1. Електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане.

12.Специфични изследвания и процедури (по медицински показания):

12.1. Нервни болести:

12.1.1. Клинично изследване за менингиален синдром;

12.1.2. Клинични изследвания на моториката с описание на: поза, мускулен тонус, мускулна атрофия, контрактури, мускулна сила и моторен дефицит;

12.1.3. Клинично изследване на болева и тактилна чувствителност;

12.1.4. Ориентировъчно клинично изследване на черепно-мозъчни нерви;

12.1.5. Изследване на мускулни рефлекси;

12.1.6. Проби на Lasegue, Kemp, Bragard, Brudzinski, Kernig;

12.1.7. Проби за равновесие.

12.2. Детски болести:

12.2.1. Оценка на физикалния статус;

12.2.2. Ориентировъчно неврологично изследване в неонаталната и детската възраст;

12.2.3. Оценка на растежа и развитието при децата (0 - 18 г.) с насоченост към: телесна маса, ръст и телесни пропорции, психомоторно развитие и говор, опорно-двигателна система (изследване за дисплазия на тазобедрените стави), сетивни органи; адекватност в поведението;

12.2.4. Вземане на биологични материали за микробиологично изследване;

12.2.5. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

12.3. Ушни, носни и гърлени болести:

12.3.1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Ориентировъчно изследване на слух*;

12.3.2. Ориентировъчна отоскопия;

12.3.3. Ориентировъчна риноскопия;

12.3.4. Оглед и палпаторно изследване на горна и долна челюст; слюнчени жлези и лимфни възли, устна кухина, език, тонзили, фаринкс;

12.3.5. Предна тампонада на носа;

12.3.6. Екстракция на чуждо тяло от външен слухов проход;

12.3.7. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Промивка на външен слухов проход за отстраняване на церумен*.

12.4. Очни болести:

12.4.1. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Определяне зрителна острота при възрастни и деца - ориентировъчно, без определяне на диоптри*;

12.4.2. Оглед на клепачи, слъзни жлези; конюнктива, склера, ирис и зеници;

12.4.3. Ориентировъчно изследване на зрителен периметър;

12.4.4. Общо изследване за откриване на нарушения в положението и движенията на очната ябълка;

12.4.5. Изследване на цветно зрение;

12.4.6. Промивка на конюнктивален сак.

12.5. Кожни и венерически болести:

12.5.1. Оглед и палпация: на кожа, подкожие и видими лигавици;

12.5.2. Оглед на външни гениталии.

12.6. Хирургия, ортопедия и травматология:

12.6.1. Хирургичен статус, диагноза на остър хирургичен корем;

12.6.2. Ано-ректално изследване - оглед, ректално туширане, палпация на простата;

12.6.3. Клинично изследване на опорно-двигателен апарат;

12.6.4. Клинично изследване на пациенти с травми;

12.6.5. Превръзки (всички видове, включително имобилизация);

12.6.6. Механична хемостаза и/или локално приложение на хемостатици;

12.6.7. Първична обработка на рана;

12.6.8. Опресняване и шев на ръбове на рана;

12.6.9. Хирургична обработка на повърхностна рана (вкл. кюретаж);

12.6.10.Инцизия на фурункул, карбункул, без разположените в областта на главата и шията;

12.6.11. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Отстраняване на хирургичен шевен материал*;

12.6.12. Поставяне на назогастрална сонда, без случаи с химично изгаряне на хранопровода;

12.6.13. Стомашна промивка;

12.6.14. Промивка на пикочен мехур;

12.6.15. Катетеризация на пикочен мехур;

12.6.16. Вземане на биологични материали за микробиологично изследване от възрастен;

12.6.17. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

12.7. Анестезиология и интензивно лечение:

12.7.1. Топикална аналгезия;

12.7.2. Инфилтрационна аналгезия.

12.8. Психиатрия:

12.8.1. Снемане на общ психичен статус - ориентираност, интелект, памет, емоционална сфера, психомоторика.

12.8.2. Обща оценка на психично здраве и психични отклонения:

12.8.2.1.Оценка на депресивност;

12.8.2.2. Оценка на тревожност;

12.8.2.3. Оценка на суициден риск.

12.8.3. Откриване на зависимости.

12.8.4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Психосоциални процедури в семейството*.

12.9. Акушерство и гинекология:

12.9.1. Изследване на млечни жлези и женски гениталии чрез:

12.9.1.1. Мануално изследване на гърди;

12.9.1.2. Гинекологично изследване;

12.9.1.3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Приготвяне на препарат - цитонамазка от женски полови органи*.

12.9.1.4. (нова - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Вземане на материал за микробиологично или цитологично изследване.

12.9.2. Оценка на вторични полови белези.

12.9.3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Интерпретиране на резултатите от тест за установяване на бременност.

12.9.4. Антенатално изследване на бременна (в рамките на компетенциите).

12.9.5. Мануално асистиране при спонтанно раждане.

12.10. Инжектиране на тетаничен анатоксин.


VII. Други дейности, свързани с диагностика и лечение

1. Насочване за консултация:

1.1. Определяне на индикации.

1.2. Избор на консултант:

1.2.1. Разясняване целите на консултацията;

1.2.2. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)

1.2.3. Анализ и интерпретация на резултати от изследвания и лечение.

1.3. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)

2. Консултация от разстояние съобразно възможностите за комуникация:

2.1. Във връзка с вече обсъждан медицински проблем.

2.2. Във връзка с нов медицински проблем.

3. Насочване за планова хоспитализация:

3.1. Дейности по осигуряване на хоспитализацията:

3.1.1. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)

3.1.2. Подготовка на необходимата документация;

3.1.3. Насочване на пациента за хоспитализация.

4. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) Прием на пациент след дехоспитализация*:

4.1. Запознаване с епикризата;

4.2. Преглед;

4.3. Изготвяне на индивидуален план за рехабилитация;

4.4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) При необходимост общопрактикуващият лекар обсъжда състоянието с лекар от лечебното заведение за болнична помощ, извършило хоспитализацията.


VIII. Дейност по медицинска експертиза* (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)

1. Изготвяне на медицинско удостоверение за встъпване в брак.

2. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) Изготвяне на медицинско удостоверение за постъпване на работа на лица от 16- до 18-годишна възраст.

3. Медицинска експертиза на работоспособността:

3.1. Издаване на първичен болничен лист.

3.2. Издаване на вторичен болничен лист.

4. Насочване за медицинска експертиза към Лекарска консултативна комисия (ЛКК).

5. Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК (приложения № 6, 7)


IХ. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Общопрактикуващият лекар предприема мерки за осигуряване на достъп до медицинска помощ извън обявения си работен график на задължително здравноосигурените лица по един от следните начини:

1. чрез дежурен кабинет на груповата практика за първична извънболнична помощ, в която е съучредител;

2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) по договор с друго лечебно заведение за болнична помощ или лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "б" и/или по т. 2, букви "б", "в" или "г" от Закона за лечебните заведения, което е разкрило дежурен кабинет и което се намира на не повече от 35 км от месторазположението на практиката на общопрактикуващия лекар;

3. индивидуално чрез 24-часово осигуряване на консултация по телефона, в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия общопрактикуващ лекар;

4. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) за общините, които се намират в селските или планинските райони, посочени в таблица № 4, се допуска по изключение осигуряване на достъп и по следните начини:

а) чрез дежурен кабинет на индивидуалната практика за първична извънболнична помощ, в която общопрактикуващият лекар е учредител;

б) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) по договор с друго лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за лечебните заведения, което е разкрило дежурен кабинет и което се намира на не повече от 35 км от месторазположението на практиката на общопрактикуващия лекар;

в) (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.) чрез организиране на график на дежурства между общопрактикуващите лекари от отделните практики за първична извънболнична помощ за обслужване на пациентите в амбулатория или в дома на пациента по преценка на съответния дежурен общопрактикуващ лекар в интервала между 8 ч. сутринта и 20 ч. вечерта през работните дни и минимум 6 часа през почивните и празничните дни; в тези случаи общопрактикуващите лекари са длъжни да представят месечен график за дежурствата в РЗОК в срок не по-късно от 20-о число на предходния месец.


Таблица № 1

Рискови групи от населението, формирани въз основа оценка на риска от:

1. Сърдечно-съдови заболявания.

2. Захарен диабет.

3. Злокачествени новообразувания.


Таблица № 2

Апаратни изследвания и манипулации

1. Осигуряване на свободна проходимост на горните дихателни пътища (поставяне на въздуховод, трахеална пункция)

2. Изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж

3. ЕКГ - 12 отвеждания (с разчитане).


Таблица № 3

Манипулации

1. Венозна пункция и вземане на кръв

2. Подкожна инжекция

3. Мускулна инжекция

4. Венозна инжекция

5. Инсталиране на медикаменти през катетър/сонда/дренаж

6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Осигуряване на продължителен периферен венозен достъп

7. Венозна инфузия

8. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)


Таблица № 4

(Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)


Списък на общините, които се намират в селски или планински райони
 
№ по ред община
1 Алфатар
2 Антон
3 Антоново
4 Априлци
5 Ардино
6 Баните
7 Банско
8 Батак
9 Белене
10 Белица
11 Белоградчик
12 Берковица
13 Бобов дол
14 Бобошево
15 Бойница
16 Бойчиновци
17 Болярово
18 Борино
19 Борован
20 Борово
21 Братя Даскалови
22 Брацигово
23 Брегово
24 Брезник
25 Брезово
26 Брусарци
27 Бяла
28 Велики Преслав
28а. Велинград
29 Венец
30 Ветово
31 Ветрино
32 Вълчедръм
33 Вълчи дол
34 Върбица
35 Вършец
36 Генерал Тошево
37 Георги Дамяново
38 Главиница
39 Годеч
40 Горна Малина
41 Грамада
42 Гулянци
43 Гурково
44 Гълъбово
45 Гърмен
46 Две могили
47 Девин
48 Джебел
49 Димово
50 Долна баня
51 Долни чифлик
52 Доспат
53 Драгоман
54 Дряново
55 Дългопол
56 Елена
57 Елхово
58 Етрополе
59 Завет
60 Земен
61 Златарица
62 Златица
63 Златоград
64 Ивайловград
65 Иваново
66 Искър
67 Исперих
68 Ихтиман
69 Каварна
70 Кайнарджа
71 Калояново
72 Камено
73 Каолиново
74 Кирково
75 Кнежа
76 Ковачевци
77 Козлодуй
78 Копривщица
79 Костенец
80 Котел
81 Кочериново
82 Кресна
83 Криводол
84 Кричим
85 Крумовград
86 Крушари
87 Кубрат
88 Кула
89 Лесичово
90 Левски
91 Летница
92 Лозница
93 Луковит
94 Лъки
95 Любимец
96 Мадан
97 Маджарово
98 Макреш
99 Малко Търново
100 Медковец
101 Мизия
102 Минерални бани
103 Мирково
104 Момчилград
105 Мъглиж
106 Невестино
107 Неделино
108 Несебър
109 Никола Козлево
110 Николаево
111 Никопол
112 Ново село
113 Омуртаг
114 Опака
115 Опан
116 Оряхово
117 Павел баня
118 Павликени
119 Перущица
120 Пирдоп
121 Полски Тръмбеш
122 Пордим
123 Правец
124 Приморско
125 Разлог
126 Ракитово
127 Рила
128 Роман
129 Рудозем
130 Руен
131 Ружинци
132 Самуил
133 Сапарева баня
134 Сатовча
135 Свиленград
136 Своге
137 Симеоновград
138 Симитли
139 Ситово
140 Сливница
141 Сливо поле
142 Смядово
143 Средец
144 Стамболово
145 Стражица
146 Стралджа
147 Стрелча
148 Струмяни
149 Суворово
150 Сунгурларе
151 Сухиндол
152 Съединение
153 Твърдица
154 Тервел
155 Тетевен
156 Тополовград
157 Трекляно
158 Трън
159 Трявна
160 Тутракан
161 Угърчин
162 Хаджидимово
163 Хайредин
164 Хисаря
165 Хитрино
166 Цар Калоян
167 Царево
168 Ценово
169 Чавдар
170 Челопеч
171 Чепеларе
172 Черноочене
173 Чипровци
174 Чупрене
175 Шабла
176 Ябланица
177 Якимово
178 Якоруда


Забележка: (Нова - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г.)

Със знака "*" са отбелязани дейностите, които не е необходимо да се осъществяват от дежурните кабинети по § 1а от допълнителната разпоредба.


Приложение № 2 към член единствен


(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)


Основен пакет специализирана извънболнична медицинска помощ


I. Общомедицински дейности


1. Медицински преглед в амбулаторни или домашни условия със снемане на анамнеза, общ и локален статус, оценка на здравословното състояние и оценка на медицински проблем

2. Промоция, превенция и профилактика

3. Диагностика, лечение и рехабилитация

4. Диспансеризация - приложения № 8 и 9

5. Медицинска експертиза на работоспособността

6. Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК - приложения № 6 и 7


Манипулации

(Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

1. Инжекции - подкожни, мускулни и венозни

2. Осигуряване на продължителен периферен венозен достъп

3. Венозна пункция и вземане на кръв

4. Инсталиране на медикаменти през катетър (сонда), дренаж

5. Венозна инфузия

6. Въвеждане, промиване и смяна на уретрален катетър

7. Изкуствена вентилация и непряк сърдечен масаж

8. Всички видове превръзки

9. Механична хемостаза и/или локално прилагане на хемостатични лекарства.


II. Специализирани и високоспециализирани медицински дейности по специалности


АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Външно изследване на млечни жлези

2. Обучение за самоизследване на млечни жлези

3. Посткоитален тест

4. Изследване на цервикален скор

5. Антропометрия (мензурация)

6. Инфилтрационна аналгезия

7. Поставяне на лекарства във влагалището

8. Поставяне или екстракция на влагалищна тампонада

9. Поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства

10. Неоперативно отстраняване на вътрематочни противозачатъчни средства

11. Хименотомия или хименорафия

12. Полипектомия

13. Вземане на материал за микробиологично или цитологично изследване

14. Отстраняване на чуждо тяло от влагалище

15. Адхезиолиза на влагалище

16. Пробна ексцизия на материал от влагалищна стена или шийка

17. Абразио на цервикален канал

18. Абдоминална и трансвагинална ехография

19. Колпоскопия

20. Експертиза за сексуално насилие

21. (зал. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

22. Профилактични прегледи при жени с повишен риск от злокачествени заболявания на маточната шийка и млечните жлези

Високоспециализирани медицински дейности

1. Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация

2. Колпоскопия с прицелна биопсия

3. Аспирационна ендометриална биопсия

4. Инцизия на млечна жлеза

5. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Ехография на млечна жлеза


АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Високоспециализирани медицински дейности

1. Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия

2. Локално обезболяване - проводна анестезия

3. Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици

4. Венозна анестезия


НЕРВНИ БОЛЕСТИ, ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Снемане на анамнеза и неврологичен статус

2. Обучение на болни с неврологични заболявания

3. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Високоспециализирани медицински дейности

1. Доплерова сонография

2. Електромиография (ЕМГ)

3. Електроенцефалография (ЕЕГ)

4. Евокирани потенциали


ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности

1. Гастро-дуоденално сондиране

2. Отчитане показателите на външно дишане

3. Приготвяне на препарат за изследване на периферна кръв

4. Електрокардиограма с многоканален ЕКГ апарат с разчитане

5. Вземане на храчка и назофарингеален секрет за микробиологично и цитологично изследване

6. Ултразвуково изследване на вътрешни органи

7. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

8. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

9. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от заболявания на сърдечно-съдовата система

10. Определяне стойността на кръвната захар с глюкомер

11. Антропометрична оценка на затлъстяването

12. Оценка на хемодинамични показатели

13. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

14. Оценка за наличие на кръв, белтък, захар, билирубин, уробилиноген и РН в урината чрез тест-ленти

15. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

16. Катетеризация на пикочен мехур

17. Измерване на диуреза

18. Анализ и интерпретация на резултати от изследвания

19. Симптоматично лечение


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ДЕТСКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Гастро-дуоденално сондиране

2. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

3. Промивка на гастростома и ентеростома

4. Изследване с ултразвук на коремни органи

5. Мануално изследване на ректум

6. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

7. Ректороманоскопия

8. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област

Високоспециализирани медицински дейности

1. Диагностична горна ендоскопия

2. Диагностична долна ендоскопия


ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Консултация, диагностика и лечение при белодробни, медиастинални и плеврални заболявания

2. Плеврална пункция


ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности

1. Поставяне на назогастрална сонда

2. Ректално туширане

3. Клизма на дете

4. Вземане на материал за микробиологично изследване

5. Снемане на неврологичен статус

6. Електрокардиограма с 12 и повече отвеждания с разчитане

7. Ултразвуково изследване на коремни органи

Високоспециализирани медицински дейности

1. Ехографско изследване на стави

2. Трансфонтанелна ехография


ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА, ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

Специализирани медицински дейности

1. Обучение на болен с ендокринно заболяване

2. Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите

3. Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало

4. Клинично изследване на болен с диабетна невропатия

5. Антропометрична оценка на затлъстяването

6. Интерпретация на резултати от остеодензитометрия

7. Определяне стойността на кръвната захар с глюкомер

8. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет

Високоспециализирани медицински дейности

1. Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи:

1.1. Болни с трансплантирани органи

1.2. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм

1.3. Пациенти с хипогонадизъм

2. Доплерова сонография на съдове на щитовидната жлеза

3. Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол


ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности

1. Профилактика на инфекциозни заболявания

2. Диагностика на инфекциозните синдроми

3. Вземане на биологичен материал за микробиологично изследване и интерпретация на резултата

4. Вземане на биологичен материал и интерпретация на резултат от серологични и вирусологични изследвания

5. Консултативна дейност по извършване и провеждане на имунизации извън имунизационния календар на Република България

6. Консултация на лица, пребивавали в тропически райони


КАРДИОЛОГИЯ, ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Електрокардиограма с разчитане

2. Оценка на хемодинамични показатели

3. Кардиоверсио и дефибрилация

4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Плеврална пункция

5. Профилактични прегледи на лица с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания

Високоспециализирани медицински дейности

1. ЕКГ Холтер мониториране

2. Ехокардиография

3. Сърдечно-съдов тест с натоварване

4. Доплерова сонография

5. Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране)

6. Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода


КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ, ДЕТСКА КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Изследване на външно дишане и интерпретация на резултатите

2. Бронходилататорен тест с бета-агонисти

3. Обучение за лечение с инхалаторни медикаменти

4. Обучение за изследване на върховия експираторен дебит (ВЕД) в домашни условия

5. Тестуване преди провеждане на контрастни изследвания и отчитане на резултата

6. Специфична хипосенсибилизация

7. Консултация преди имунизации при алергично болни

8. Обучение за самопомощ при анафилактична реакция

9. Орален провокационен тест с храни

10. Орален провокационен тест с медикаменти

11. Определяне на диета

12. Интерпретация на резултати от имунологични изследвания

Високоспециализирани медицински дейности

1. Кожно-алергично тестуване

2. Назален провокационен тест с медиатори

3. Бронхопровокационен тест с метахолин

4. Индуциране на храчка и нейната обработка

5. Назален лаваж и обработка


КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Депурация и тоалет на входна врата

2. Вземане на материали за химико-токсикологично изследване

3. Обща депурация

4. Антидотна терапия


КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ДЕТСКА КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Разчитане на кръвна картина и диференциално броене

2. Интерпретация на показателите на хемостаза

3. Интерпретация на резултати: феритин, витамин В12 и фолиева киселина

4. Оценка за наличие на кръв, белтък, захар, билирубин, уробилиноген в урината, чрез тестленти

5. Интерпретация на вирусологични изследвания

6. Интерпретация на резултатите от радиоизотопно изследване

7. Интерпретация на резултати от изследвания за живот и секвестрация на еритроцити и тромбоцити

8. Интерпретация на резултати от изследвания за клетъчен и хуморален имунитет

9. (зал. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

10. (зал. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

11. Оцветяване на сидеробласти

12. Интерпретация на резултати от проведения с флоуцитометрия анализ на периферни кръвни клетки

Високоспециализирани медицински дейности

1. Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания

2. Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити

3. Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити - обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити

4. Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия

5. Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели b-микроглобулин за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом.


КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности

1. Локално обезболяване

2. Абразио или кюретаж на нокът, нокътно легло, нокътна гънка без ексцизия

3. Ензимна некректомия при кожни рани, инфекции, изгаряния - без ексцизии

4. Изготвяне на натривка от кожа или друга покривна тъкан за микробиологично изследване

5. Изготвяне на натривка от уретрален или простатен секрет и микроскопско изследване

6. Бактериологична натривка на проба от женския генитален тракт

7. Изготвяне на натривка от женския генитален тракт и микроскопско изследване

8. Кюретиране на кожни лезии и химиотерапия

9. Електрокоагулация на кожни придатъци

10. Химическа деструкция на кожа

11. Скарификационни или епикутанни тестове

12. Отстраняване на хирургични шевове

Високоспециализирана медицинска дейност

1. Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори


МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Вземане на биологични материали за паразитологично изследване

2. Интерпретация на резултати от микроскопско изследване на паразити

3. Интерпретация на резултати от изследване на нативен препарат за паразити.


НЕВРОХИРУРГИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Консултация, интерпретация на резултатите, диагностика и съставяне план за лечение на пациенти с неврохирургични заболявания

2. Диагностично-терапевтична лумбална пункция


НЕФРОЛОГИЯ И ДЕТСКА НЕФРОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Обучение на болни с хронична бъбречна недостатъчност

2. Ултразвукова диагностика на органите на отделителната система

3. Катетеризация на пикочен мехур

4. Концентрационна проба на Фолхард и Разбойников

5. Изчисляване на креатининов клирънс

6. Измерване на диуреза

7. Анализ и интерпретация на радиоизотопни клирънси, изотопна нефрограма и нефросцинтиграфия

8. Анализ и интерпретация на резултатите от венозна пиелография

9. Анализ и интерпретация на резултатите от ретроградна пиелография

10. Проследяване ефекта от имуносупресивна терапия

11. Подготовка и насочване за хемодиализно лечение и бъбречна трансплантация

12. Анализ и интерпретация на резултати от изследвания

Високоспециализирана медицинска дейност

1. Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове


ОНКОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Консултация, преглед и интерпретация на резултати от изследвания

2. Симптоматично лечение


ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Имобилизация на крайници

2. Отстраняване на шини и гипсови превръзки

3. Превръзки

4. Снемане на хирургични конци

5. Репозиция при луксация на става

6. Хирургична обработка на рана

Високоспециализирани медицински дейности

1. Ехографско изследване на стави при деца

2. Вагинотомия

3. Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

4. Диагностична и терапевтична пункция на стави


ОЧНИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности

1. Локално обезболяване

2. Изследване на зрителна острота

3. Изследване на зенични реакции

4. Изследване на рефракция с предписване на очила

5. Изследване на заден очен сегмент

6. Офталмоскопия

7. Тонометрия

8. Екзофталмометрия

9. Изследване на зрително поле - периметрия или кампиметрия

10. Изследване на цветно зрение с цветни таблици

11. Изследване на адаптацията

12. Изследване на акомодацията

13. Изследване с триогледални стъкла

14. Изследване на преден очен сегмент - биомикроскопия

15. Гониоскопия

16. Изследване на централно зрително поле по Амслер

17. Офталмометрия по Жавал или авторефрактометрия

18. Скиаскопия

19. Поставяне, сваляне на очна протеза

20. Промивка на конюнктивален сак

21. Сондиране на каналикули и промиване на слъзни пътища

22. Цветни проби за слъзни пътища

23. Проба на Ширмер

24. Проба на Зайдел

25. Отстраняване на хирургични шевове

26. Отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюнктива

27. Терапевтична субконюнктивална парабулбарна и ретробулбарна инжекция

Високоспециализирани медицински дейности

1. Лазертерапия на очни заболявания

2. Флуорисцентна ангиография на съдове на окото


ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ, ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Вземане на материал за микробиологично изследване

2. Определяне на витален белодробен капацитет и форсиран експираторен обем за една минута

3. Спирометрия

4. Туберкулинова проба на Манту


ПСИХИАТРИЯ, ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Изследване психичен статус

2. Интервю за функциониране в семейството

3. Психиатрична експертна оценка

4. Оценка на суициден риск

5. Оценка на риск от опасност за болния/околните

6. Оценка за задължително лечение

7. Интервю с близки на болния

8. Проследяване на ефекта от медикаментозното лечение

9. Сесия за психосоциална рехабилитация

10. Сесия при сексуална дисфункция

11. Сесия за кризисна интервенция

12. Терапевтична сесия с деца и юноши

13. Друга специализирана психиатрична интервенция

14. Консултация на родител, емоционално свързани лица или попечител

15. Сесия с родител и дете за започване на лечение

16. Оценка за развитие и психични функции на дете

17. Оценка при малтретиране на дете

18. Сесия с родители при дефицитни състояния с оглед насочване към рехабилитационни служби

19. Тест за интелигентност

20. Тест за познавателни и други психични функции

21. Оценка на психологична експертиза

22. Психиатрична експертиза

23. Откриване и наблюдение на лица със зависимости


РЕВМАТОЛОГИЯ, ДЕТСКА РЕВМАТОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Функционална оценка на опорно-двигателния апарат

2. Микроскопско изследване на синовиална течност

3. Директно микроскопско изследване на синовиална течност за бактерии


СЪДОВА ХИРУРГИЯ, АНГИОЛОГИЯ (Загл. изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Специализирани медицински дейности

1. Консултация, интерпретация на специализирани параклинични, апаратни и инструментални изследвания

2. Венозно приложение на склерозиращи агенти

Високоспециализирани медицински дейности

1. Доплерова сонография на периферни съдове

2. Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли

3. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Специализирани медицински дейности

1. Риноскопия

2. Локално лечение при епистаксис

3. Отстраняване на назална тампонада

4. Отстраняване на чуждо тяло от носа

5. Скопия на нос, фаринкс, епифаринкс и хипофаринкс

6. Индиректна ларингоскопия

7. Отоскопия

8. Клиничен тест за слух (без аудиометрия)

9. Промивка на външен слухов канал

10. Отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход

11. Шев при разкъсвания на външно ухо

12. Инцизия в областта на външен слухов проход

13. Парацентеза на тъпанчевата мембрана

14. Смяна на трахеостомна канюла

15. Вземане на биопсичен материал от външно ухо

16. Инцизия на носа при възпалителни процеси

17. Проби за проходимост на Евстахиева тръба

18. Изследвания за вестибуларна симптоматика чрез тестване

Високоспециализирани медицински дейности

1. Ларингостробоскопия

2. Фонетография

3. Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация - курс (комплекс дихателни, фониаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса

4. Пункция и аспирация на максиларен синус

5. Вземане на биопсичен материал от нос

6. Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

7. Назален провокационен тест с алергени

8. Ларингостробография

9. Отстраняване на полипи от носната кухина


УРОЛОГИЯ

Специализирани медицински дейности

1. Смяна на нефростома

2. Инстилация на медикаменти в пикочен мехур

3. Вземане на простатен секрет и диагностично туширане

4. Смяна на цистостомна тръба

5. Промивка на цистостома

6. Промивка на нефростома и пиелостома

7. Смяна на уретеростома и на уретерален катетър

8. Дилатация на препуциума

9. Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гениталиите

10. Поставяне на медицинско изделие за дрениране на пикочен мехур

11. Отстраняване на чуждо тяло от областта на мъжки гениталии без инцизия

12. Ексцизионна обработка на рана, до ниво кожа и подкожие

13. Бактериологична посявка от раневи секрет

14. Диагностичен ултразвук на пикочо-половата система

15. Отстраняване на чуждо тяло от уретра без инцизия

16. Репониране на парафимоза

17. Френулумтомия и дорзумсцизия

18. Циркумсцизия

19. Дилатация на уретра

20. Профилактични прегледи при лица с повишен риск от рак на простатата

Високоспециализирани медицински дейности

1. Уретроцистоскопия (диагностична)

2. Вземане на биопсичен материал от уретра, пикочен мехур, пенис и простата

3. Уретротомия при стриктура


ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Специализирани медицински дейности

1. Пасивни упражнения

2. Позиционна терапия

3. Масаж - общи техники

4. Масаж - специализирани техники

5. Механотерапия

6. Дихателна гимнастика

7. Перкуторен дренаж на бял дроб при деца

8. Аналитична ЛФК

9. ЛФК с уреди

10. Обучение за ползване на протези

11. Трудотерапия и обучение в ДЕЖ

12. Лечение с НЧТ

13. Електростимулация

14. Лечение със СЧТ

15. Лечение с ВЧТ

16. Лечение с нискочестотно магнитно поле

17. Лечение с инфрачервени и видими лъчи

18. Лечение с ултравиолетови лъчи

19. Лечение с ултразвук

20. Криотерапия

21. Парафинотерапия

22. Инхалационна терапия

23. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Антропометрия (соматоскопия, сантиметрия, ъглометрия, плантография, динамометрия, определяне на телесна маса)

24. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Клинично функционално изследване (мускулно тестуване, обем на движение, равновесие/координация, сръчност)

25. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Локомоторен анализ (анализ на походката)

26. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Анализ на дейностите от ежедневния живот (ДЕЖ)

27. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Определяне на рехабилитационен потенциал


Високоспециализирани медицински дейности

1. Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП

2. Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани

3. Екстензионна терапия

4. Постизометрична релаксация


ХИРУРГИЯ, ДЕТСКА ХИРУРГИЯ (Загл. изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Специализирани медицински дейности

1. Мануално изследване на ректум

2. Натривка от рана и превръзка за микробиологично изследване

3. Имобилизация

4. Поставяне на шийна яка

5. Инцизия и шев на меки тъкани

6. Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж

7. Диагностика и обработка на фистули

8. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

9. Промивка на гастростома и ентеростома

10. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

11. Мануална репозиция при ректален пролапс

12. Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на коремна и гръдна стена

13. Вторичен шев при гранулираща коремна рана

14. (зал. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

15. Аноскопия

16. Репозиция на хемороиди

17. Инцизия на подкожен панарициум или паронихия

18. Инцизия, ексцизия и шев при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба.

19. Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка

20. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания на ректосигмоидната област, млечна жлеза

Високоспециализирани медицински дейности

1. Вземане на биопсичен материал (гърда и лимфен възел)

2. Инцизия на гръдна жлеза.


II. Специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания


ВИРУСОЛОГИЯ

(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Специализирани изследвания

1. Серологично изследване за HIV 1/2 антитела

2. Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM, IgG)

3. Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни

4. Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус

5. Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус

6. Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус

7. Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус.


КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ (Загл. изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Специализирани изследвания

1. Определяне на криоглобулини

2. Определяне на общи имуноглобулини Ig M

3. Определяне на общи имуноглобулини Ig G

4. Определяне на общи имуноглобулини Ig А

5. Определяне на С3 компонентна комплемента

6. Определяне на С4 компонентна комплемента

7. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Изследване на С-реактивен протеин.

8. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Изследване на ревматоиден фактор

Високоспециализирани изследвания

1. Определяне на общи Ig E

2. Определяне на антинуклеарни антитела в серум

3. Флуоцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити - стандартен панел

4. Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата

5. Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблау тетразолов тест

6. Хормони - fT4, TSH

7. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Определяне на Anti - TPO


ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

Специализирани изследвания

1. Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

2. Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н

3. Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs

4. Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите - чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума - чрез аглутинационен или ензимен метод

5. Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

6. Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти

Високоспециализирани изследвания

1. Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С') тест-реагент

2. Определяне специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

3. Определяне титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод


КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Специализирани изследвания

I. Хематологични и цитологични изследвания

Кръвна картина - поне осем от посочените показатели или повече: Хемоглобин, Еритроцити, Левкоцити, Хематокрит, Тромбоцити, MCV, MCH, MCHC. Диференциално броене на левкоцити - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване и морфология на еритроцити. Скорост на утаяване на еритроцитите

II. Кръвосъсирване и фибринолиза

Време на кървене

(зал. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

Протромбиново време

Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

Фибриноген

III. Изследване на урина - основна програма

(изм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Химично изследване на урина (белтък, билирубин, уробилиноген)

Седимент - ориентировъчно изследване

IV. Изследване на изпражнения

Окултни кръвоизливи

V. Клинично-химични изследвания

А. Субстрати (доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

Глюкоза, Креатинин, Урея, Билирубин - общ, Билирубин - директен, Общ белтък, Албумин, CRP, Холестерол, HDL-холестерол, Триглицериди, Гликиран хемоглобин, Пикочна киселина, Кръвнозахарен профил

Б. Ензими

AСАТ, АЛАТ, Креатинкиназа (КК), ГГТ, Алкална фосфатаза (АФ), Алфа-амилаза, Липаза

В. Електролити и олигоелементи

Натрий, Калий, Калций, Фосфати, Желязо, ЖСК


Високоспециализирани изследвания

А. Хормони

fT4; TSH, LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Testosteron, Progesteron, Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза - Anti-TPO

Б. Туморни маркери

PSA, CA-15-3, СА-19-9, СА-125, СЕА, алфа-фетопротеин, Бета-хорионгонадотропин

В. Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

Г. Лекарствена концентрация

Карбамазепин, Валпроева киселина, Фенитоин, Дигоксин

Д. Изследване на урина

Микроалбуминурия

Е. Субстрати (доп. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

Общи имуноглобулини IgM, IgG, IgA

С3 и С4 компонентна комплемента

(нов - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Криоглобулини, антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции) и изследване на ревма фактор (RF)


КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ

Специализирани изследвания

1. Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E.coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

2. Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (-), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

3. Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др. Грам (-), Гъби (C.albicans) и др.

4. Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-), Анаероби, Corynebacterium

5. Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N.meningitidis), Haemophilus (H.influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium

6. Храчка, a-(b)-Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (-), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV

7. RPR (или Васерман)

8. Антибиограма с 6 антибиотични диска

9. Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)

10. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Диагностично изследване за ревматоиден артрит, инфекциозна мононуклеоза, Chlamydia


МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ

Специализирани изследвания

1. Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis

2. Серологично изследване за токсоплазмоза

3. Серологично изследване за ехинококоза

4. Серологично изследване за трихинелоза


ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Специализирани изследвания

I. Цитологично изследване на две проби от:

1. цитонамазка от храчка;

2. седимент от урина;

3. секрет от млечна жлеза;

4. секрет от външна фистула;

5. секрет от рана (вкл. оперативна);

6. лаважна течност от пикочен мехур, уретери, пиелон;

7. цитонамазка от женски полови органи;

8. цитонамазка от устна кухина;

9. цитонамазка от очни лезии;

10. материал от кожни лезии;

11. синовиална течност.

Високоспециализирани изследвания

II. Хистобиопсично изследване на две проби от:

1. лимфен възел;

2. млечна жлеза;

3. простата;

4. щитовидна жлеза;

5. слюнчена жлеза;

6. коремен орган;

7. бял дроб, ларинкс и трахея;

8. медиастинум;

9. туморни формации в коремната кухина;

10. полов орган;

11. устна кухина, фаринкс и хранопровод;

12. кожа и кожни лезии;

13. мускул;

14. подкожен тумор;

15. щитовидна жлеза;

16. органи на пикочната система;

17. око и очни лезии;

18. става;

19. външно ухо;

20. нос;

21. костен мозък.


ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Специализирани изследвания

I. Рентгенологични изследвания група 1

1. Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)

II. Рентгенологични изследвания група 2

1. Рентгенография на челюстите в специални проекции

2. Рентгенография на лицеви кости

3. Рентгенография на околоносни синуси

4. Специални центражи на черепа

5. Рентгенография на стернум

6. Рентгенография на ребра

7. Рентгеноскопия на бял дроб

8. Рентгенография на крайници

9. Рентгенография на длан и пръсти

10. Рентгенография на стерноклавикуларна става

11. Рентгенография на сакроилиачна става

12. Рентгенография на тазобедрена става

13. Рентгенография на бедрена кост

14. Рентгенография на колянна става

15. Рентгенография на подбедрица

16. Рентгенография на глезенна става

17. Рентгенография на стъпало и пръсти

18. Рентгенография на клавикула

19. Рентгенография на акромиоклавикуларна става

20. Рентгенография на скапула

21. Рентгенография на раменна става

22. Рентгенография на хумерус

23. Рентгенография на лакетна става

24. Рентгенография на антебрахиум

25. Рентгенография на гривнена става

III. Рентгенологични изследвания група 3

1. (зал. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

2. Рентгенография на череп

3. Рентгенография на гръбначни прешлени

4. Рентгенография на гръден кош и бял дроб

5. Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

6. Обзорна рентгенография на корем

7. Рентгенография на таз

IV. Рентгенологични изследвания група 4

1. Томография на гръден кош и бял дроб

2. Иригография

3. Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

4. Рентгеново изследване на тънки черва

5. Интерпретация на образни изследвания

V. Други образни изследвания

1. Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

Високоспециализирани диагностични изследвания

1. Хистеросалпингография

2. Интравенозна холангиография

3. Венозна урография

4. Мамография на двете млечни жлези

5. Ядрено-магнитен резонанс

6. Компютърна аксиална или спирална томография

Всички образни изследвания включват разчитане и писмена интерпретация от специалист по образна диагностика

7. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)

8. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Ехография на млечна жлеза


Приложение № 3 към член единствен


(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)


Основен пакет дентална дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

I. Първична дентална помощ (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

1. Здравноосигурени лица до 18 години

1.1. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Обстоен преглед със снемане на зъбен статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

1.2. Лечение на неусложнен кариес чрез обтурация с амалгама или химичен композит

1.3. Екстракция на временен зъб с анестезия

1.4. Екстракция на постоянен зъб с анестезия

1.5. Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

1.6. Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

2. Здравноосигурени лица над 18 години

2.1. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Обстоен преглед със снемане на зъбен статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

2.2. Лечение на неусложнен кариес чрез обтурация с амалгама или химичен композит

2.3. Екстракция на постоянен зъб с анестезия


II. Специализирана дентална помощ

(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

1. При здравноосигурени лица до 18 години - детска дентална помощ

1.1. Обстоен преглед със снемане на зъбен статус - в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни

1.2. Лечение на неусложнен кариес чрез обтурация с амалгама или химичен композит

1.3. Екстракция на временен зъб с анестезия

1.4. Екстракция на постоянен зъб с анестезия

1.5. Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

1.6. Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

2. При ЗЗОЛ до и над 18-годишна възраст - хирургична дентална помощ

1.1. Специализиран обстоен преглед

1.2. Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията

1.3. Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия

1.4. Контролен преглед след някоя от горните две дейности

1.5. Двадесет и четири часово активно наблюдение при необходимост след обща анестезия

1.6. Експертиза на временната неработоспособност.


III. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За лица под 18-годишна възраст с психични заболявания дейностите по т. I и II се извършват под обща анестезия след обстоен преглед от специалист психиатър със заключение, съдържащо диагноза за психично заболяване и необходимостта от дентално лечение под обща анестезия. Двадесет и четиричасово активно наблюдение при необходимост след обща анестезия.


IV. (Нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За здравноосигурени лица, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, включително и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража, дейностите по т. I и II се извършват с анестезия.


Приложение № 4 към член единствен


(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)


Високоспециализирани медицински дейности, извършвани в лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения от специализираната извънболнична помощ с легла за краткосрочно наблюдение и лечение комплексни онкологични центрове и диализни центрове (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)


1. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

2. Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на медиастинум, бял дроб, панкреас, черен дроб, бъбреци, яйчници или телесни кухини

3. Фибробронхоскопия със/без биопсия

4. Трансторакална плеврална биопсия

5. Трансторакална иглена биопсия на интраторакални процеси под рентгенов или ехографски контрол

6. Дренаж на плеврална кухина - затворен

7. Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

8. Хирургична обработка на усложнена оперативна рана след гръдни операции

9. Първична херметизация на гръдна стена

10. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

11. Инцизия и/или хирургичен шев на меки тъкани при наранявания в областта на шията

12. Фасциотомия, Миотомия, Бурзотомия, Ганглионектомия, Бурзектомия

13. Шев на мускули (фасции) при травма

14. Напасване на протеза на горен или долен крайник

15. Задна назална тампонада

16. Закрито наместване на носна фрактура

17. Надпрагова аудиометрия-тимпанометрия и импедансметрия

18. Аспирация на сперматоцеле

19. Инцизия на тестис, инцизия на фуникулус сперматикус, вземане на биопсичен материал от скротум и туника вагиналис

20. Инцизия и дренаж на скротума и туника вагиналис

21. Вземане на биопсичен материал от бъбрек

22. Поетапна вертикализация и обучение в ходене

23. Сцинтиграфия на щитовидна жлеза

24. Сцинтиграфия с 99м Тс MIBI

25. Сцинтиграфия на бъбреци с 99м Тс - ДМСА, ДТРА, МАГЗ

26. Белодробна сцинтиграфия

27. (зал. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

28. (зал. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

29. Костна сцинтиграфия

30. (нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Имунофенотипизация при деца и възрастни в клиничната хематология

31. (нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Цитогенетичен анализ при деца и възрастни в клиничната хематология

32. (нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Поставяне на постоянен тунелизиран катетър за хемодиализа


Приложение № 5 към член единствен


(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2010 г., в сила от 21.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.)


Списък на клиничните пътеки№ по ред Наименование на клиничната пътека
1. Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
2. Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
3. Паренхимен мозъчен кръвоизлив
4. Субарахноиден кръвоизлив
5. Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
6. Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация
7. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми
8. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
9. Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години
10. Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години
11. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
12. Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0 - 18 год.), засягащи ЦНС
13. Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)
14. Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) с продължителна апаратна вентилация
15. Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
16. Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация
17. Мултипленна склероза
18. Епилепсия и епилептични пристъпи
19. Епилептичен статус
20. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
21. Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
22. Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години
23. Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
24. Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
25. Паркинсонова болест
26. Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
*27. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
28. Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт
29. Болест на Крон и улцерозен колит
30. Заболявания на тънкото и дебелото черво
31. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
32. Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
33. Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
34. Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
35. Хронични вирусни хепатити
36. Хронични чернодробни заболявания
37. Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст
38. Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
39. Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
40.1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен
40.2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор
41. Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии
42. Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърд. малформации
43. Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърд. малформации с механична вентилация
44. Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
45. Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
46. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
47. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
*47.1. Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден
47.2. Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и с минимален болничен престой 3 дни.
48. Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
49. Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
*50. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
51. Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
52. Остра и изострена хронична сърд. недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация
53. Остра и изострена хронична сърд. недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация
54. Инфекциозен ендокардит
55. Заболявания на миокарда и перикарда
56. Ритъмни и проводни нарушения
57. Артериална хипертония при деца
58. Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 г.
59. Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
60. Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
61. Остър и обострен хроничен пиелонефрит
62. Гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - новооткрити, при лица над 18 години
63. Гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - новооткрити, при лица под 18 години
64. Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица над 18 години
65. Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица под 18 години
66. Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
67. Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
68. Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
69. Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
70. Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1
71. Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
72. Трансуретрална простатектомия
73. Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи
*74. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
*75. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Бъбречнокаменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия
76. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
77. Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
*78. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Оперативни процедури върху мъжка полова система
79. Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
80. Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
81. Оперативни процедури при инконтиненция на урината
82. Реконструктивни операции в урологията
83. Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
84. Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
85. Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
86. Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
87. Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
88. Радикална простатектомия
88.1. (нов - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)
89. Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
90. Хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация
91. Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
92. Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
93. Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
94. Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.
95. Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
96. Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
97. Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
98.1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
98.2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
99. (нов - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., предишен текст на ред 99.1, изм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система.
  (ред 99.2 - нов - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)
100. Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 години
101. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
102. Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
103. Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст
104. Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
105. Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
106. Заболявания на щитовидната жлеза
*107. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Заболявания на щитовидната жлеза с инструментална диагностика
108. Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години
109. Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години
110. Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години
111. Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години
112. Метаболитни нарушения при лица над 18 години
113. Метаболитни нарушения при лица под 18 години
114. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Глухота - диагностика и консервативно лечение
115. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
116. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
*116.1. Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)
116.2. Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
117. (изм.- ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Глухота - кохлеарна имплантация
118. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана
119. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха
120. Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците
121. Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята
122. Оперативно лечение на неоплазми на ларинкс, фаринкс, шия и шийни метастази
123. Оперативно лечение на нарушено носно дишане
124. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
125. Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини
126. Речева рехабилитация след ларингектомия
127. Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода
128. Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода
129. Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
130. Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
*131. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Оперативно отстраняване на катаракта
132. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
133. Хирургично лечение на глаукома
*134. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
135. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност
136. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
137. Кератопластика
138. Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
139. Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му
140. Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми
141. Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
142.1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително
142.2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода
143. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск.
144. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Стационарни грижи при бременност с повишен риск
145. Нерадикално отстраняване на матката
146. Радикално отстраняване на женски полови органи
147. Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
148. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне 2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)
*149. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
150. Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената
151. Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
152. Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
153.1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация.
153.2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация. Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия.
154. Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок
155. Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
156. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
157. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
158. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
159. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години
160. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума, с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
161. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума, с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
162. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
163. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години
164. Оперативни процедури върху апендикс
165. Хирургични интервенции за затваряне на стома
*166. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167. Оперативни процедури при хернии
168. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169. Конвенционална холецистектомия
170. Лапароскопска холецистектомия
171. Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
172. Оперативни процедури върху черен дроб
173. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
174. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност
175. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност
176. Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
177. Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
178. Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
179. Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
*180. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
181. Оперативно лечение при остър перитонит
182. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
183. Консервативно лечение при остри коремни заболявания
184.1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
184.2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани
185. (изм.- ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден
186. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори и вродени заболявания
187. Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност
188. Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност
189. Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
190. Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им
191. Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент
192. Оперативно лечение на клонове на аортната дъга
193. Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)
194. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Консервативно лечение на съдова недостатъчност
195. Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
196. Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й
197. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химиотерапия
198. Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение
199. Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение
200. Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
201. Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
202. Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
203. Хирургично лечение при травма на главата
204. Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение
205. Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции
206. Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години
207.1. (нов - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение при деца от 0 до 18 години. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица от 0 до 18 години.
207.2. (нов - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Хирургично лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение
208. Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение
209. Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение
210. Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години
211. Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години
212. Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
213. Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата лоба, или при болести със съчетана белодробна и друга локализация
214. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
214.1. Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
214.2. Спешни състояния в гръдната хирургия
215. Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
216. Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
217. Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
218. Малки оперативни процедури на таза и долния крайник
219. Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
220. Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
221. Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
222. Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
223. Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник
224. Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
225. Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
226. Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години
227. Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години
228. Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години
229. Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години
230. Остър вирусен хепатит А и Е
231. Остър вирусен хепатит В, С и D
232. Паразитози
233. Покривни инфекции
234. Контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения
235. Вирусни хеморагични трески
236. Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
237. Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система
238. Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда
239. Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции
240. Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
241. Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система
242. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система
243. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система
244. Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат
245. Лечение на тежкопротичащи булозни дерматози
246. Тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата
247. Тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен
248. Еритродермии
249. Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити
250. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин
251. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Левкемии при лица над 18 години
252. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Лимфоми при лица над 18 години
253. Хеморагични диатези. Анемии
254. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Диагностика и консервативно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания в детска възраст
255. Ортоволтно перкутанно лъчелечение и метаболитна брахитерапия с високи активности
256. Метаболитна брахитерапия с ниски активности
257.1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
257.2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
258.1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
258.2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
258.3. (нов - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., нов - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.07.2015 г.) Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания.
258.4. (нов - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 01.07.2015 г.) Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания.
259. Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
260. Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност
261. Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност
*262. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност
263. Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията
264. Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област
265. Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област
266. Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости
267. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
268. Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
269. Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
270. Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
271. Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
272. Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
273. Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения
274. Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии
275. Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест
276. Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест
277. Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото
278. Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото
279. Грижи за здраво новородено дете
280. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3 % при деца
281. Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1% до 19% от телесната повърхност с хирургични интервенции
282. Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20% от телесната повърхност с хирургични интервенции
283. Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)
284. Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан
285. Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване
286. Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години
287. Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години
288. Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години
289. Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години
290. Дегенеративни и обменни ставни заболявания при възраст над 18 години
291. Токсоалергични реакции при лица над 18 години
292. Токсоалергични реакции при лица под 18 години
293. Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години
294. Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години
295. Фалоидно гъбно отравяне
296. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Болест на Лайел
297. Палиативни грижи при онкологично болни
298. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 99 то 2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Системно парентерално лекарствено лечение на солидни тумори с инфузионни режими с различна продължителност в дни.
299. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
300. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
301. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
302. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
303. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
304. (зал. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
305. (нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние
306. (нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Лечение на доказани първични имунодефицити
307. (нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Реплантации и реконструкции с микросъдова хирургия
308. (нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст
309. (нов - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Муковисцидоза
310. (нов - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)
311. (нов - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 15 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Хирургично лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в областта на торакалната и абдоминалната област


Забележки: (Нови - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

1. По клиничните пътеки, отбелязани със знак "*", се осигурява възможност за еднодневна хоспитализация в лечебното заведение за болнична помощ.

2. Клиничната пътека по ред № 297 се осъществява и в хосписи.

3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) Стойността на противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение по клинични пътеки по редове № 251, 252, 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298, на необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати и други лекарствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване и лечение, не се включват в цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК.

Стойността на еритро-, тромбо- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори, имуноглобулините, имуносупресивната терапия и хелиращата терапия, прилагани в клиничната пътека по ред № 253 за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване или лечение, не се включват в цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК.

Лекарствените продукти се предписват и прилагат от лечебното заведение и се заплащат от НЗОК при спазване на правилата, въведени с т. 5 и 9 на забележките към приложение № 10.

4. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Клиничната пътека по ред № 298 включва приложение на лекарствени продукти, в това число и на тези по т. 3, медико-диагностични и високоспециализирани медико-диагностични изследвания и необходимите медицински дейности, в това число и дейности по стадиране и рестадиране.

5. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Клиничните пътеки по редове № 268 - 279 не включват стойността на ваксините, които се поставят в лечебното заведение след раждането на детето според утвърдения от министъра на здравеопазването имунизационен календар.

6. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) По клинична пътека по ред 240 могат да се извършат не повече от 12 хоспитализации годишно с обща продължителност най-малко 120 дни, разпределени последователно или през определени периоди от време по преценка на лекаря, предлагащ хоспитализацията.

7. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Дейности по клинична пътека по ред 308 могат да се извършват само ако не може да бъде приложено диагностициране и/или лечение на детето по друга клинична пътека.

8. (нова - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Стойността на имуносупресивната терапия, прилагана в клиничните пътеки по редове № 63 и № 65 за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване или лечение, не се включва в цената на клиничната пътека, заплащана от НЗОК. Лекарствените продукти се предписват и прилагат от лечебното заведение и се заплащат от НЗОК при спазване на правилата, въведени с т. 5 и 9 от забележките към приложение № 10.


Приложение № 6 към член единствен


(Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


Пакет дейности за медицински консултации, изследвания и документи, необходими за медицинска експертиза при децаРубрика по МКБ МКБ Заболявания Консултации Изследвания
  код      
1 2 3 4 5
Туберкулоза на А15.0 Туберкулоза на белите Пневмология и рентгенография и
дихателните органи,   дробове, потвърдена фтизиатрия томография на гръден кош и
потвърдена   бактериоскопично с   бял дроб; микробиологично
бактериологично и   наличие или отсъствие на   изследване за
хистологично   културелен растеж   Мicobacterium
  А15.1 Туберкулоза на белите Пневмология и рентгенография и
    дробове, потвърдена фтизиатрия томография на гръден кош и
    само с културелен растеж   бял дроб; микробиологично
        изследване за
        Мicobacterium
  А15.2 Туберкулоза на белите Пневмология и рентгенография на гръден
    дробове, потвърдена фтизиатрия кош и бял дроб;
    хистологично   хистологично изследване
  А15.4 Туберкулоза на Пневмология и Проба Манту;
    интраторакалните лимфни фтизиатрия рентгенологични - група 2 и 3
    възли, потвърдена    
    бактериологично и    
    хистологично    
  А15.5 Туберкулоза на ларинкса, Пневмология и рентгенологични - група 2 и 3
    трахеята и бронхите, фтизиатрия,  
    потвърдена ушно-носно-гърлени  
    бактериологично и болести  
    хистологично    
  А15.8 Туберкулоза на други Пневмология и рентгенологични- група 2 и 3
    дихателни органи, фтизиатрия,  
    потвърдена ушно-носно-гърлени  
    бактериологично и болести  
    хистологично    
Туберкулоза на А16.0 Туберкулоза на белите Пневмология и Проба Манту;
дихателните органи,   дробове с отрицателни фтизиатрия рентгенография и
непотвърдена   бактериологични и   томография на гръден кош и
бактериологично или   хистологични   бял дроб; микробиологично
хистологично   изследвания   изследване за
        Мicobacterium
  А16.1 Туберкулоза на белите Пневмология и Проба Манту;
    дробове, без провеждане фтизиатрия рентгенография и
    на бактериологични и   томография на гръден кош и
    хистологични   бял дроб; микробиологично
    изследвания   изследване за
        Мicobacterium
  А16.3 Туберкулоза на Пневмология и Проба Манту;
    интраторакалните лимфни фтизиатрия рентгенологични - група 2 и 3
    възли, без указание за    
    бактериологично или    
    хистологично    
    потвърждаване    
  А16.4 Туберкулоза на ларинкса, Пневмология и Проба Манту;
    трахеята и бронхите, без фтизиатрия, рентгенологични - група 2 и 3
    указание за ушно-носно-гърлени  
    бактериологично или болести  
    хистологично    
    потвърждаване    
  А16.8 Туберкулоза на други Пневмология и рентгенологични - група 2 и 3
    дихателни органи, фтизиатрия,  
    потвърдена ушно-носно-гърлени  
    бактериологично и болести  
    хистологично    
Туберкулоза на А17.1 Менингеална туберкулоза Пневмология и Проба Манту;
нервната система     фтизиатрия; нервни рентгенологични - група 2 и 3
      болести  
Туберкулоза на други А18.0 Туберкулоза на костите и Пневмология и Рентгенологични - група 2 и 3
органи   ставите фтизиатрия;  
      ортопедия и  
      травматология  
  А18.1 Туберкулоза на Нефрология, Проба Манту;
    пикочо-половите органи урология микробиологично
        изследване на урина;
        ехография
  А18.2 Туберкулозна периферна Пневмология и Проба Манту
    лимфаденопатия фтизиатрия  
  А18.3 Туберкулоза на червата, Пневмология и Проба Манту;
    перитонеума и фтизиатрия; рентгенологични - група 4;
    мезентериалните лимфни гастроентерология ехография
    възли    
  A18.4 Туберкулоза на кожата и Пневмология и Проба Манту;
    подкожната тъкан фтизиатрия; кожни и микробиологично
      венерически изследване
      болести  
  А18.5 Туберкулоза на окото Пневмология и Проба Манту
      фтизиатрия; очни  
      болести  
Милиарна А19.8 Други форми на милиарна Детска пневмология Кръвно-газов анализ,
туберкулоза   туберкулоза и фтизиатрия рентгенологични
        изследвания - група 2 и 3,
        проба Манту
Вроден сифилис А50.0 Ранен вроден сифилис кожни и Рентгенологични
    със симптоми венерически изследвания - група 2
      болести  
  А50.1 Ранен вроден латентен кожни и Рентгенологични
    сифилис венерически изследвания - група 2
      болести  
  А50.2 Ранен вроден сифилис, кожни и Рентгенологични
    неуточнен венерически изследвания - група 2
      болести, нервни  
      болести  
  А50.3 Късно вродено кожни и -
    сифилитично увреждане венерически  
    на очите болести, очни  
      болести  
  А50.4 Късно вроден кожни и Рентгенологични - група 2
    невросифилис [ювенилен венерически  
    невросифилис] болести, нервни  
      болести  
Лайшманиоза В55.0 Висцерална лайшманиоза клинична Клинико-химични,
      хематология, хематологични и
      медицинска цитологични
      паразитология  
Ехинококоза В67.1 Инвазия на белия дроб, Детска пневмология Кръвна картина;
    предизвикана от и фтизиатрия; серологично изследване;
    Echinococcusgranulosus хирургия рентгенография на гръден
        кош и бял дроб
  В67.5 Инвазия на черния дроб, Гастро-ентерология, Кръвна картина;
    предизвикана от хирургия серологично изследване;
    Echinococcusmultilocularis   абдоминална ехография
  В67.6 Друга инвазия, нервни болести, Клинико-химични,
    предизвикана от очни болести Хематологични и
    Echinococcusmultilocularis   цитологични
        Рентгенологични
        изследвания - група 2
Трихинелоза В75 Трихинелоза медицинска Клинико-химични,
      паразитология, рентгенологични
      нервни болести изследвания - група 3
        ЕМГ
Злокачествено C00.0 Външна повърхност на ушно-носно-гърлени -
новообразувание на   горна устна болести; онкология  
устната С00.1 Външна повърхност на ушно-носно-гърлени -
    долна устна болести; онкология  
  С00.3 Горна устна, вътрешна ушно-носно-гърлени -
    повърхност болести; онкология  
  С00.4 Долна устна, вътрешна ушно-носно-гърлени -
    повърхност болести; онкология  
  С00.5 Устна, неуточнена, ушно-носно-гърлени -
    вътрешна повърхност болести; онкология  
  С00.6 Комисура на устните ушно-носно-гърлени -
      болести; онкология  
  С00.9 Устна, неуточнена част ушно-носно-гърлени -
      болести; онкология  
Злокачествено С01 Злокачествено ушно-носно-гърлени -
новообразувание на   новообразувание на болести, онкология  
основата на езика   основата на езика    
Злокачествено С02.0 Горна повърхност на ушно-носно-гърлени -
новообразувание на   езика болести, онкология  
други и неуточнени С02.1 Странични ръбове на ушно-носно-гърлени -
части на езика   езика болести, онкология  
  С02.2 Долна повърхност на ушно-носно-гърлени -
    езика болести, онкология  
  С02.3 Предните две-трети на ушно-носно-гърлени -
    езика, неуточнена част болести, онкология  
  С02.4 Езикова сливица ушно-носно-гърлени -
      болести, онкология  
  С02.8 Лезия, излизаща извън ушно-носно-гърлени -
    границите на една и болести, онкология  
    повече посочени    
    локализации на езика    
  С02.9 Език, неуточнена част ушно-носно-гърлени -
      болести, онкология  
Злокачествено С07 Злокачествено лицевочелюстна -
новообразувание на   новообразувание на хирургия  
околоушната   околоушната слюнчена    
слюнчена жлеза   жлеза (паротис)    
(паротис)        
Злокачествено С08.0 Подчелюстна жлеза лицевочелюстна -
новообразувание на   (субмандибуларна) хирургия  
друга и неуточнена С08.1 Подезична жлеза лицевочелюстна -
част на големите   (сублингвална) хирургия  
слюнчени жлези С08.8 Лезия, излизаща извън лицевочелюстна -
    границите на една и хирургия  
    повече посочени    
    локализации на големите    
    слюнчени жлези    
  С08.9 Голяма слюнчена жлеза, лицевочелюстна -
    неуточнена част хирургия  
Злокачествено С03.0 Горен венец лицевочелюстна -
новообразувание на     хирургия  
венците С03.1 Долен венец лицевочелюстна -
      хирургия  
  С03.9 Венец, неуточнен лицевочелюстна -
      хирургия  
Злокачествено C05.0 Твърдо небце лицевочелюстна -
новообразувание на     хирургия  
небцето C05.1 Меко небце лицевочелюстна -
      хирургия  
  С05.2 Увула лицевочелюстна -
      хирургия  
  С05.8 Лезия, излизаща извън лицевочелюстна -
    границите на една и хирургия  
    повече посочени    
    локализации на небцето    
  С.05.9 Небце, неуточнено лицевочелюстна -
      хирургия  
Злокачествено С10.0 Валекула лицевочелюстна -
новообразувание на     хирургия  
орофаринкса С10.1 Предна повърхност на лицевочелюстна -
(мезофаринкс)   епиглотиса хирургия  
  С10.2 Странична стена на лицевочелюстна -
    орофаринкса хирургия  
  С10.3 Задна стена на лицевочелюстна -
    орофаринкса хирургия  
  С10.9 Орофаринкс, неуточнен лицевочелюстна -
      хирургия  
  С10.8 Лезия, излизаща извън лицевочелюстна -
    границите на една и хирургия  
    повече посочени    
    локализации на    
    орофаринкса    
Злокачествено С11.0 Горна стена на ушно-носно-гърлени -
новообразувание на   назофаринкса болести  
носоглътката С11.1 Задна стена на ушно-носно-гърлени -
(назофаринкс)   назофаринкса болести  
  С11.2 Странична стена на ушно-носно-гърлени -
    назофаринкса болести  
  С11.3 Предна стена на ушно-носно-гърлени -
    назофаринкса болести  
  С11.9 Назофаринкс, неуточнен ушно-носно-гърлени -
      болести  
Злокачествено С12 Злокачествено ушно-носно-гърлени -
новообразувание на   новообразувание на болести  
пириформения синус   пириформения синус    
Злокачествено С13.0 Посткрикоидна област ушни-носни и -
новообразувание на     гърлени болести  
хипофаринкса С13.1 Ариепиглотична гънка, ушни-носни и -
    обърната към гърлени  
    хипофаринкса болести  
  С13.2 Задна стена на ушни-носни и -
    хипофаринкса гърлени болести  
  С13.8 Лезия, излизаща извън ушни-носни и -
    границите на една и гърлени болести  
    повече посочени    
    локализации на    
    хипофаринкса    
  С13.9 Хипофаринкс, неуточнен ушни-носни и -
      гърлени болести  
Злокачествено С14.0 Фаринкс, неуточнен ушни-носни и -
новообразувание с     гърлени болести  
други и неточно С14.2 Пръстен на Waldeyer ушни-носни и -
определени   (тонзиларен) гърлени болести  
локализации на С14.8 Лезия, излизаща извън ушни-носни и -
устните, устната   границите на една и гърлени болести  
кухина и фаринкса   повече посочени    
    локализации на устните,    
    устната кухина и    
    фаринкса    
Злокачествено С15.0 Шийната част на хирургия,  
новообразувание на   хранопровода гастроентерология  
хранопровода С15.1 Гръдната част на хирургия  
    хранопровода    
  С15.2 Коремната част на хирургия  
    хранопровода    
  С15.3 Горната третина на хирургия  
    хранопровода    
  С15.4 Средната третина на хирургия  
    хранопровода    
  С15.5 Долната третина на хирургия  
    хранопровода    
  С15.8 Лезия, излизаща извън хирургия  
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на    
    хранопровода    
  С15.9 Хранопровод, неуточнена хирургия,  
    част гастроентерология  
Злокачествено С16.0 Кардия хирургия,  
новообразувание на     гастроентерология  
стомаха С16.1 Дъно на стомаха хирургия или  
      гастроентерология  
  С16.2 Тяло на стомаха хирургия,  
      гастроентерология  
  С16.3 Антрум на пилора хирургия,  
      гастроентерология  
  С16.4 Пилор хирургия,  
      гастроентерология  
  С16.5 Малка кривина на хирургия,  
    стомаха, неуточнена част гастроентерология  
  С16.6 Голяма кривина на хирургия,  
    стомаха, неуточнена част гастроентерология  
  С16.8 Лезия, излизаща извън хирургия,  
    границите на една и гастроентерология  
    повече посочени    
    локализации на стомаха    
  С16.9 Стомах, неуточнена хирургия,  
    локализация гастроентерология  
Злокачествено С17.0 Дванадесетопръстник хирургия,  
новообразувание на     гастроентерология  
тънките черва С17.1 Йеюнум хирургия,  
      гастроентерология  
  С17.2 Илеум хирургия  
  С17.3 Дивертикул на Meckel хирургия  
  С17.8 Лезия, излизаща извън хирургия  
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на тънките    
    черва    
  С17.9 Тънки черва, неуточнена хирургия  
    част    
Злокачествено С18.0 Цекум хирургия  
новообразувание на С18.1 Апендикс хирургия  
дебелото черво С18.2 Колон асценденс хирургия  
(колон) С18.3 Флексура хепатика хирургия  
  С18.4 Колон трансверзум хирургия  
  С18.5 Флексура лиеналис хирургия  
  С18.6 Колон десценденс хирургия  
  С18.7 Колон сигмоидеум хирургия  
  С18.8 Лезия, излизаща извън хирургия  
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на дебелото    
    черво    
  С18.9 Дебело черво, хирургия  
    неуточнена част    
Злокачествено С19 Злокачествено хирургия  
новообразувание на   новообразувание на    
ректосигмоидната   ректосигмоидната област    
област        
Злокачествено С20 Злокачествено хирургия  
новообразувание на   новообразувание на    
правото черво   правото черво (ректум)    
(ректум)        
Злокачествено С21.0 Анус, неуточнена част хирургия  
новообразувание на С21.1 Анален канал хирургия  
ануса и аналния канал С21.8 Лезия, излизаща извън хирургия  
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на ректума,    
    ануса и аналния канал    
Злокачествено С22.1 Карцином на хирургия  
новообразувание на   интрахепатални жлъчни    
черния дроб и   пътища    
интрахепаталните С22.2 Хепатобластом хирургия  
жлъчни пътища С22.3 Ангиосарком на черния хирургия  
    дроб    
  С22.4 Други саркоми на черния хирургия  
    дроб    
  С22.7 Други уточнени хирургия  
    карциноми на черния дроб    
  С22.9 Злокачествено хирургия  
    новообразувание на    
    черен дроб, неуточнено    
Злокачествено С23 Злокачествено хирургия  
новообразувание на   новообразувание на    
жлъчния мехур   жлъчния мехур    
Злокачествено С24.0 Екстрахепатални жлъчни хирургия  
новообразувание на   канали    
други и неуточнени С24.1 Ампула на Vater хирургия  
части на жлъчните С24.8 Лезия, излизаща извън хирургия  
пътища   границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на жлъчните    
    пътища    
Злокачествено С25.0 Глава на панкреаса хирургия  
новообразувание на С25.1 Тяло на панкреаса хирургия  
панкреаса С25.2 Опашка на панкреаса хирургия  
  С25.3 Панкреатичен канал хирургия  
  С25.4 Ендокринна част на хирургия  
    панкреаса    
  С25.7 Други части на панкреаса хирургия  
  С25.8 Лезия, излизаща извън хирургия  
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на панкреаса    
  С25.9 Злокачествено хирургия  
    новообразувание на    
    панкреас, неуточнено    
Злокачествено С26.0 Чревен тракт, неуточнена хирургия  
новообразувание на   част    
храносмилателните С26.1 Далак хирургия  
органи с друга и С26.8 Лезия, излизаща извън хирургия  
неточно определена   границите на една и    
локализация   повече посочени    
    локализации на    
    храносмилателната    
    система    
  С26.9 Неточно обозначени хирургия  
    локализации на    
    храносмилателната    
    система    
Злокачествено С30.0 Носна кухина ушно-носно-гърлени КАТ на глава
новообразувание на     болести  
носната кухина и        
средното ухо        
  С30.1 Средно ухо ушно-носно-гърлени КАТ на глава
      болести  
Злокачествено С31.0 Максиларен синус ушно-носно-гърлени КАТ на глава
новообразувание на     болести  
синусите С31.1 Етмоидален синус ушно-носно-гърлени КАТ на глава
      болести  
  С31.2 Фронтален синус ушно-носно-гърлени КАТ на глава
      болести  
  С31.3 Сфеноидален синус ушно-носно-гърлени КАТ на глава
      болести  
  С31.8 Лезия, излизаща извън ушно-носно-гърлени КАТ на глава
    границите на една и болести  
    повече посочени    
    локализации на синусите    
  С31.9 Злокачествено ушно-носно-гърлени КАТ на глава
    новообразувание на болести  
    синуси, неуточнено    
Злокачествено С32.0 Глотис ушно-носно-гърлени -
новообразувание на     болести  
ларинкса С32.1 Супраглотис ушно-носно-гърлени -
      болести  
  С32.2 Субглотис ушно-носно-гърлени -
      болести  
  С32.3 Ларингеален хрущял ушно-носно-гърлени -
      болести  
  С32.8 Лезия, излизаща извън ушно-носно-гърлени -
    границите на една и болести  
    повече посочени    
    локализации на ларинкса    
  С32.9 Злокачествено ушно-носно-гърлени -
    новообразувание на болести  
    ларинкс, неуточнено    
Злокачествено С33 Злокачествено хирургия фибробронхоскопия
новообразувание на   новообразувание на пневмология и КАТ на гръден кош
трахеята   трахеята фтизиатрия  
Злокачествено С34.0 Главни бронхи хирургия фибробронхоскопия
новообразувание на     пневмология и КАТ на гръден кош
бронхите и белия     фтизиатрия  
дроб С34.1 Горен лоб, бронх или бял хирургия или фибробронхоскопия
    дроб пневмология и КАТ на гръден кош
      фтизиатрия  
  С34.2 Среден лоб, бронх или хирургия фибробронхоскопия
    бял дроб пневмология и КАТ на гръден кош
      фтизиатрия  
  С34.3 Долен лоб, бронх или бял хирургия фибробронхоскопия
    дроб пневмология и КАТ на гръден кош
      фтизиатрия  
  С34.8 Лезия, излизаща извън хирургия фибробронхоскопия
    границите на една и пневмология и КАТ на гръден кош
    повече посочени фтизиатрия  
    локализации на бронха    
    или белия дроб    
  С34.9 Бронх или бял дроб, с хирургия фибробронхоскопия
    неуточнена локализация пневмология и КАТ на гръден кош
      фтизиатрия  
Злокачествено С37 Злокачествено хирургия КАТ на гръден кош;
новообразувание на   новообразувание на   ехокардиография
тимуса   тимуса    
Злокачествено С38.0 Сърце хирургия КАТ на гръден кош;
новообразувание на       ехокардиография
сърцето, С38.1 Преден медиастинум хирургия КАТ на гръден кош;
медиастинума и     кардиология ехокардиография; ЕКГ
плеврата С38.2 Заден медиастинум хирургия КАТ на гръден кош;
        ехокардиография
  С38.3 Медиастинум, неуточнена хирургия КАТ на гръден кош;
    част   ехокардиография
  С38.4 Плевра хирургия КАТ на гръден кош
      пневмология и  
      фтизиатрия  
  С38.8 Лезия, излизаща извън хирургия КАТ на гръден кош
    границите на една и пневмология и  
    повече посочени фтизиатрия  
    локализации на сърцето,    
    медиастинума и плеврата    
Злокачествени С39.0 Горни дихателни пътища, хирургия КАТ на гръден кош
новообразувания с   неуточнена част пневмология и  
други и неточно     фтизиатрия  
определени С39.8 Лезия, излизаща извън хирургия КАТ на гръден кош
локализации на   границите на една и пневмология и  
дихателните органи и   повече посочени фтизиатрия  
гръдния кош   локализации на    
    дихателната система и    
    гръдния кош    
  С39.9 Неточно определени хирургия КАТ на гръден кош
    локализации на пневмология и  
    дихателната система фтизиатрия  
Злокачествено С40.0 Лопатка (скапула) и дълги ортопедия и рентгенологични - група 2
новообразувание на   кости на горен крайник травматология КАТ или МРТ
костите и ставните С40.1 Къси кости на горния ортопедия и рентгенологични - група 2
хрущяли на   крайник травматология КАТ или МРТ
крайниците С40.2 Дълги кости на долен ортопедия и рентгенологични - група 2
    крайник травматология КАТ или МРТ
  С40.3 Къси кости на долен ортопедия и рентгенологични - група 2
    крайник травматология КАТ или МРТ
  С40.8 Лезия, излизаща извън ортопедия и рентгенологични - група 2
    границите на една и травматология КАТ или МРТ
    повече посочени    
    локализации на костите и    
    ставните хрущяли на    
    крайниците    
  С40.9 Кости и ставни хрущяли ортопедия и рентгенологични - група 2
    на крайниците, с травматология КАТ или МРТ
    неуточнена локализация    
Злокачествено С41.0 Кости на черепа и лицето лицево-челюстна рентгенологични - група 2
новообразувание на     хирургия  
костите и ставните С41.1 Долна челюст лицево-челюстна рентгенологични - група 2
хрущяли с други и   (мандибула) хирургия  
неуточнени С41.2 Гръбначен стълб ортопедия и рентгенологични - група 2
локализации     травматология КАТ или МРТ
  С41.3 Ребра, гръдна кост и ортопедия и рентгенологични - група 2
    ключица травматология КАТ или МРТ
  С41.4 Кости на таза, сакрума и ортопедия и рентгенологични - група 2
    опашката травматология КАТ или МРТ
  С41.8 Лезия, излизаща извън ортопедия и рентгенологични - група 2
    границите на една и травматология КАТ или МРТ
    повече посочени    
    локализации на костите и    
    ставните хрущяли    
  С41.9 Злокачествено ортопедия и рентгенологични - група 2
    новообразувание на кости травматология КАТ или МРТ
    и ставни хрущяли,    
    неуточнено    
Злокачествен С43.0 Злокачествен меланом на кожни и -
меланом на кожата   устната венерически  
      болести  
  С43.1 Злокачествен меланом на кожни и -
    клепача, включително и венерически  
    ъгъла на клепачната болести хирургия  
    цепка    
  С43.2 Злокачествен меланом на кожни и -
    ухото и външния слухов венерически  
    канал болести  
  С43.3 Злокачествен меланом на кожни и -
    други и неуточнени части венерически  
    на лицето болести  
  С43.4 Злокачествен меланом на кожни и -
    окосмената част на венерически  
    главата и шия болести  
  С43.5 Злокачествен меланом на кожни и -
    тялото венерически  
      болести  
  С43.6 Злокачествен меланом на кожни и -
    горен крайник, венерически  
    включително областта на болести  
    раменния пояс    
  С43.7 Злокачествен меланом на кожни и -
    долен крайник, венерически  
    включително болести  
    тазобедрената област    
  С43.8 Лезия, излизаща извън кожни и -
    границите на една и венерически  
    повече посочени болести  
    локализации на    
    злокачествения меланом    
    на кожата    
  С43.9 Злокачествен меланом на кожни и -
    кожата, неуточнен венерически  
      болести  
Други злокачествени С44.0 Кожа на устните кожни и -
новообразувания на     венерически  
кожата     болести  
  С44.1 Кожа на клепачи, кожни и -
    включително ъглите на венерически  
    клепачните цепки болести  
  С44.2 Кожа на ухото и външния кожни и -
    слухов канал венерически  
      болести  
  С44.3 Кожа на други и кожни и -
    неуточнени части на венерически  
    лицето болести  
  С44.4 Кожа на окосмената част кожни и -
    на главата и шията венерически  
      болести  
  С44.5 Кожа на тялото кожни и -
      венерически  
      болести  
  С44.6 Кожа на горен крайник, кожни и -
    включително областта на венерически  
    раменния пояс болести  
  С44.7 Кожа на долен крайник, кожни и -
    включително венерически  
    тазобедрената област болести  
  С44.8 Лезия, излизаща извън кожни и -
    границите на една и венерически  
    повече посочени болести  
    локализации на кожата    
  С44.9 Злокачествено кожни и -
    новообразувание на венерически  
    кожата, с неуточнена болести  
    локализация    
Злокачествено С48.0 Ретроперитонеум хирургия диагностичен ултразвук на
новообразувание на       коремни органи
ретроперитонеума и С48.1 Уточнена част на хирургия диагностичен ултразвук на
перитонеума   перитонеума   коремни органи
  С48.2 Перитонеум, неуточнена хирургия диагностичен ултразвук на
    част   коремни органи
  С48.8 Лезия, излизаща извън хирургия диагностичен ултразвук на
    границите на една и   коремни органи и
    повече посочени    
    локализации на    
    ретроперитонеума и    
    перитонеума    
Злокачествено С49.0 Съединителна и меки лицево-челюстна ЯМР
новообразувание на   тъкани на главата, лицето хирургия  
съединителната и   и шията    
другите меки тъкани С49.1 Съединителна и меки ортопедия и -
    тъкани на горен крайник, травматология  
    включително областта на    
    раменния пояс    
  С49.2 Съединителна и меки ортопедия и -
    тъкани на долен крайник, травматология  
    включително    
    тазобедрената област    
  С49.3 Съединителна и меки ортопедия и -
    тъкани на гръдния кош травматология  
  С49.4 Съединителна и меки хирургия -
    тъкани на корема    
  С49.5 Съединителна и меки хирургия -
    тъкани на таза    
  С49.6 Съединителна и меки хирургия -
    тъкани на тялото, с    
    неуточнена локализация    
  С49.8 Лезия, излизаща извън хирургия -
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на    
    съединителната и меките    
    тъкани    
  С49.9 Съединителна и меки хирургия -
    тъкани, с неуточнена    
    локализация    
Злокачествено С50.0 Мамила и ареола хирургия мамография
новообразувание на С50.1 Централна част на хирургия мамография
млечната жлеза   млечната жлеза    
  С50.2 Горен вътрешен квадрант хирургия мамография
    на млечната жлеза    
  С50.3 Долен вътрешен квадрант хирургия мамография
    на млечната жлеза    
  С50.4 Горен външен квадрант хирургия мамография
    на млечната жлеза    
  С50.5 Долен външен квадрант хирургия мамография
    на млечната жлеза    
  С50.6 Аксиларно удължение на хирургия мамография
    млечната жлеза    
  С50.8 Лезия, излизаща извън хирургия мамография
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на млечната    
    жлеза    
  С50.9 Млечна жлеза, хирургия мамография
    неуточнена част    
Злокачествено С51.0 Голяма срамна устна акушерство и -
новообразувание на   (лабия) гинекология  
вулвата С51.1 Малка срамна устна акушерство и -
      гинекология  
  С51.2 Клитор акушерство и -
      гинекология  
  С51.8 Лезия, излизаща извън акушерство и -
    границите на една и гинекология  
    повече посочени    
    локализации на вулвата    
  С51.9 Вулва, неуточнена част акушерство и -
      гинекология  
Злокачествено С52 Злокачествено акушерство и -
новообразувание на   новообразувание на гинекология  
влагалището (вагина)   влагалището (вагина)    
Злокачествено С53.0 Ендоцервикс акушерство и колпоскопия
новообразувание на     гинекология  
шийката на матката С53.1 Екзоцервикс акушерство и колпоскопия
      гинекология  
  С53.8 Лезия, излизаща извън акушерство и -
    границите на една и гинекология  
    повече посочени    
    локализации на шийката    
    на матката    
  С53.9 Шийка на матката, акушерство и колпоскопия
    неуточнена част гинекология  
Злокачествено С54.0 Истмус на матката акушерство и абдоминална двуизмерна
новообразувание на     гинекология ехография
тялото на матката С54.1 Ендометриум акушерство и абдоминална двуизмерна
      гинекология ехография
  С54.2 Миометриум акушерство и абдоминална двуизмерна
      гинекология ехография
  С54.3 Дъно (фундус) на матката акушерство и абдоминална двуизмерна
      гинекология ехография
  С54.8 Лезия, излизаща извън акушерство и абдоминална двуизмерна
    границите на една и гинекология ехография
    повече посочени    
    локализации на тялото на    
    матката    
  С54.9 Тяло на матката, с акушерство и абдоминална двуизмерна
    неуточнена локализация гинекология ехография
Злокачествено С55 Злокачествено акушерство и абдоминална двуизмерна
новообразувание на   новообразувание на гинекология ехография
матката с неуточнена   матката с неуточнена    
локализация   локализация    
Злокачествено С56 Злокачествено акушерство и абдоминална двуизмерна
новообразувание на   новообразувание на гинекология ехография
яйчника   яйчника    
Злокачествено С57.0 Фалопиева тръба акушерство и абдоминална двуизмерна
новообразувание на     гинекология ехография
други и неуточнени С57.1 Широка връзка акушерство и абдоминална двуизмерна
части на женските     гинекология ехография
полови органи С57.2 Кръгла връзка акушерство и абдоминална двуизмерна
      гинекология ехография
  С57.3 Параметриум акушерство и абдоминална двуизмерна
      гинекология ехография
  С57.4 Придатъци на матката, акушерство и абдоминална двуизмерна
    неуточнени гинекология ехография
  С57.7 Други уточнени части на акушерство и -
    женските полови органи гинекология  
  С57.8 Лезия, излизаща извън акушерство и абдоминална двуизмерна
    границите на една и гинекология ехография
    повече посочени    
    локализации на женските    
    полови органи    
  С57.9 Женски полови органи, с акушерство и -
    неуточнена локализация гинекология  
Злокачествено С60.0 Препуциум урология -
новообразувание на С60.1 Гланс пенис урология -
пениса С60.2 Тяло на пениса урология -
  С60.8 Лезия, излизаща извън урология -
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на пениса    
  С60.9 Пенис, с неуточнена урология -
    локализация    
Злокачествено С62.0 Недесцендирал тестис урология -
новообразувание на С62.1 Десцендирал тестис урология -
тестиса С62.9 Злокачествено урология -
    новообразувание на    
    тестис, неуточнено    
Злокачествено С63.0 Епидидим урология -
новообразувание на С63.1 Семенна връв урология -
други и неуточнени С63.2 Скротум урология -
части на мъжките С63.7 Други уточнени части на урология -
полови органи   мъжките полови органи    
  С63.8 Лезия, излизаща извън урология -
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на мъжките    
    полови    
    органи    
  С63.9 Мъжки полови органи, с урология -
    неуточнена локализация    
Злокачествени С64 Злокачествено нефрология изследване на урина;
новообразувания на   новообразувание на   клинико-химични-креатинин;
пикочната система   бъбрека, с изключение на   ултразвукова диагностика
    бъбречното легенче   на коремни органи
Злокачествено С65 Злокачествено нефрология изследване на урина;
новообразувание на   новообразувание на   клинико-химични-креатинин;
бъбречното легенче   бъбречното легенче   ултразвукова диагностика
        на коремни органи
Злокачествено С66 Злокачествено урология изследване на урина;
новообразувание на   новообразувание на   клинико-химични-креатинин;
уретера   уретера   ултразвукова диагностика
        на коремни органи
Злокачествено С67.0 Триъгълник на пикочния урология изследване на урина;
новообразувание на   мехур   диагностичен ултразвук на
пикочния мехур       пикочо-половата система;
        цистоскопия
  С67.1 Купол на пикочния мехур урология изследване на урина;
        диагностичен ултразвук на
        пикочо-половата система;
        цистоскопия
  С67.2 Латерална стена на урология изследване на урина;
    пикочния мехур   диагностичен ултразвук на
        пикочо-половата система;
        цистоскопия
  С67.3 Предна стена на пикочния урология изследване на урина;
    мехур   диагностичен ултразвук на
        пикочо-половата система;
        цистоскопия
  С67.4 Задна стена на пикочния урология изследване на урина;
    мехур   диагностичен ултразвук на
        пикочо-половата система;
        цистоскопия
  С67.5 Шийка на пикочния мехур урология изследване на урина;
        диагностичен ултразвук на
        пикочо-половата система;
        цистоскопия
  С67.6 Отвор на уретера урология изследване на урина;
    (орифициум)   диагностичен ултразвук на
        пикочо-половата система;
        цистоскопия
  С67.7 Урахус урология изследване на урина;
        диагностичен ултразвук на
        пикочо-половата система;
        цистоскопия
  С67.8 Лезия, излизаща извън урология изследване на урина;
    границите на една и   диагностичен ултразвук на
    повече посочени   пикочо-половата система;
    локализации на пикочния   цистоскопия
    мехур    
Злокачествено С68.0 Уретра нефрология, изследване на урина;
новообразувание на     урология клинико-химични-креатинин;
други и неуточнени       ултразвукова диагностика
части на пикочните       на коремни органи
органи С68.1 Парауретрални жлези нефрология, изследване на урина;
      урология клинико-химични-креатинин;
        ултразвукова диагностика
        на коремни органи
  С68.8 Лезия, излизаща извън нефрология, изследване на урина;
    границите на една и урология клинико-химични-креатинин;
    повече посочени   ултразвукова диагностика
    локализации на пикочните   на коремни органи
    органи    
  С68.9 Злокачествено нефрология, изследване на урина;
    новообразувание на урология клинико-химични-креатинин;
    пикочни органи,   ултразвукова диагностика
    неуточнено   на коремни органи
Злокачествено С69.0 Конюнктива очни болести -
новообразувание на       Хистологичен резултат
окото и неговите С69.1 Роговица очни болести -
придатъци       Хистологичен резултат
  С69.2 Ретина очни болести -
        Хистологичен резултат
  С69.3 Хороидея очни болести -
        Хистологичен резултат
  С69.4 Цилиарно тяло очни болести -
        Хистологичен резултат
  С69.5 Слъзна жлеза и канали очни болести -
        Хистологичен резултат
  С69.6 Орбита очни болести -
        Хистологичен резултат
  С69.8 Лезия, излизаща извън очни болести -
    границите на една и   Хистологичен резултат
    повече посочени    
    локализации на окото и    
    неговите придатъци    
  С69.9 Око, неуточнена част очни болести -
        Хистологичен резултат
Злокачествено С70.0 Церебрални менинги нервни болести ядрено-магнитен резонанс
новообразувание на С70.1 Спинални менинги нервни болести ядрено-магнитен резонанс
мозъчните обвивки С70.9 Злокачествено нервни болести ядрено-магнитен резонанс
(менинги)   новообразувание на    
    менинги, неуточнено    
Злокачествено С71.0 Главен мозък, с нервни болести, ядрено-магнитен резонанс;
новообразувание на   изключение на дяловете очни болести ЕЕГ
главния мозък   (лобове) и стомахчетата    
    (вентрикули)    
  С71.1 Фронтален лоб нервни болести ядрено-магнитен резонанс;
        ЕЕГ
  С71.2 Темпорален лоб нервни болести ядрено-магнитен резонанс;
        ЕЕГ
  С71.3 Париетален лоб нервни болести ядрено-магнитен резонанс;
        ЕЕГ
  С71.4 Окципитален лоб нервни болести ядрено-магнитен резонанс;
        ЕЕГ
  С71.5 Мозъчно стомахче нервни болести, ядрено-магнитен резонанс;
      очни болести ЕЕГ
  С71.6 Малък мозък нервни болести ядрено-магнитен резонанс;
        ЕЕГ
  С71.7 Мозъчен ствол нервни болести ядрено-магнитен резонанс;
        ЕЕГ
  С71.8 Лезия, излизаща извън нервни болести ядрено-магнитен резонанс;
    границите на една и   ЕЕГ
    повече посочени    
    локализации на главния    
    мозък    
  С71.9 Главен мозък, с нервни болести ядрено-магнитен резонанс;
    неуточнена локализация   ЕЕГ
Злокачествено С72.0 Гръбначен мозък нервни болести ядрено-магнитен резонанс
новообразувание на С72.1 Конска опашка (кауда нервни болести ядрено-магнитен резонанс
гръбначния мозък,   еквина)    
черепномозъчните С72.2 Обонятелен нерв нервни болести ядрено-магнитен резонанс
нерви и други части   (олфакторен)    
на централната С72.3 Зрителен нерв нервни болести ядрено-магнитен резонанс
нервна система С72.4 Слухов нерв нервни болести ядрено-магнитен резонанс
  С72.5 Други и неуточнени нервни болести ядрено-магнитен резонанс
    черепномозъчни нерви    
  С72.8 Лезия, излизаща извън нервни болести ядрено-магнитен резонанс
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на главния    
    мозък и другите части на    
    централната нервна    
    система    
Злокачествено С73 Злокачествено ендокринология ехография на щитовидна
новообразувание на   новообразувание на   жлеза; клинично-химични
щитовидната жлеза   щитовидната жлеза   изследвания - тиреоидни
        хормони
Злокачествено С75.0 Паращитовидна жлеза ендокринология КАТ; клинично-химични
новообразувание на       изследвания - хормони
други ендокринни С75.1 Хипофиза ендокринология КАТ; клинично-химични
жлези и сродни       изследвания - хормони
структури С75.2 Краниофарингеален ендокринология КАТ; клинично-химични
    канал   изследвания - хормони
  С75.3 Епифизна (пинеална) ендокринология КАТ; клинично-химични
    жлеза   изследвания - хормони
  С75.4 Каротидни телца ендокринология КАТ; клинично-химични
        изследвания - хормони
  С75.5 Аортно телце и други ендокринология КАТ; клинично-химични
    параганглии   изследвания - хормони
  С75.8 Лезия на повече от една ендокринология КАТ; клинично-химични
    ендокринна жлеза,   изследвания - хормони
    неуточнена    
  С75.9 Злокачествено ендокринология КАТ; клинично-химични
    новообразувание на   изследвания - хормони
    ендокринна жлеза,    
    неуточнена    
Злокачествено С76.0 Глава, лице и шия хирургия -
новообразувание с С76.1 Гръден кош хирургия -
неточно определени С76.2 Корем хирургия -
локализации С76.3 Таз хирургия -
  С76.4 Горен крайник хирургия -
  С76.5 Долен крайник хирургия -
  С76.7 Други неточно хирургия -
    определени локализации    
  С76.8 Лезия, излизаща извън хирургия -
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации с други и    
    неточно определени    
    локализации    
Вторично и С77.0 Лимфни възли на главата, хирургия -
неуточнено   лицето и шията    
злокачествено С77.1 Интраторакални лимфни хирургия -
новообразувание на   възли    
лимфните възли С77.2 Интра-абдоминални хирургия -
    лимфни възли    
  С77.3 Лимфни възли на хирургия -
    подмишницата и горния    
    крайник    
  С77.4 Лимфни възли на хирургия -
    ингвиналната област и    
    долния крайник    
  С77.5 Лимфни възли на таза хирургия -
  С77.8 Лимфни възли с хирургия -
    множествена локализация    
  С77.9 Лимфни възли с хирургия -
    неуточнена локализация    
Вторично С78.0 Вторично злокачествено хирургия КАТ
злокачествено   новообразувание на    
новообразувание на   белия дроб    
дихателната и С78.1 Вторично злокачествено хирургия КАТ
храносмилателната   новообразувание на    
система   медиастинума    
  С78.2 Вторично злокачествено хирургия КАТ
    новообразувание на    
    плеврата    
  С78.3 Вторично злокачествено хирургия КАТ
    новообразувание на    
    други и неуточнени    
    дихателни органи    
  С78.4 Вторично злокачествено хирургия КАТ
    новообразувание на    
    тънките черва    
  С78.5 Вторично злокачествено хирургия КАТ
    новообразувание на    
    дебелото черво и ректума    
  С78.6 Вторично злокачествено хирургия КАТ
    новообразувание на    
    перитонеума и    
    ретроперитонеума    
  С78.7 Вторично злокачествено хирургия КАТ
    новообразувание на    
    черния дроб    
  С78.8 Вторично злокачествено хирургия КАТ
    новообразувание на    
    други и неуточнени    
    храносмилателни органи    
Вторично С79.0 Вторично злокачествено нефрология -
злокачествено   новообразувание на    
новообразувание с   бъбрека и бъбречното    
други локализации   легенче    
  С79.1 Вторично злокачествено урология -
    новообразувание на    
    пикочния мехур, други и    
    неуточнени пикочни    
    органи    
  С79.2 Вторично злокачествено кожни и -
    новообразувание на венерически  
    кожата болести  
  С79.3 Вторично злокачествено неврохирургия -
    новообразувание на    
    главния мозък и    
    мозъчните обвивки    
  С79.4 Вторично злокачествено - -
    новообразувание на    
    други и неуточнени части    
    на нервната система    
  С79.5 Вторично злокачествено ортопедия и -
    новообразувание на кости травматология  
    и костен мозък    
  С79.6 Вторично злокачествено акушерство и -
    новообразувание на гинекология  
    яйчник    
  С79.7 Вторично злокачествено ендокринология -
    новообразувание на    
    надбъбречната жлеза    
  С79.8 Вторично злокачествено - -
    новообразувание с други    
    уточнени локализации    
Желязонедоимъчна D50.0 Желязонедоимъчна клинична Хематологични и
анемия   анемия, вторична, хематология цитологични,
    причинена от загуба на   клинико-химични
    кръв (хронична)   изследвания - електролити и
        олигоелементи, изследване
        на изпражнение
Витамин В-12 D51.0 Витамин В-12 недоимъчна клинична Хематологични и
недоимъчна анемия   анемия, приченена от хематология цитологични,
    недоимък на вътрешен   клинико-химични
    фактор   изследвания - електролити и
        олигоелементи, ензими
  D51.9 Витамин В-12 недоимъчна клинична Хематологични и
    анемия, неуточнена хематология цитологични,
        клинико-химични
        изследвания - електролити и
        олигоелементи, ензими
Фолиевонедоимъчна D52.0 Фолиевонедоимъчна клинична Хематологични и
анемия   анемия, свързана с хематология цитологични,
    храненето   клинико-химични
        изследвания - електролити и
        олигоелементи, ензими
  D52.9 Фолиевонедоимъчна клинична Хематологични и
    анемия, неуточнена хематология цитологични,
        клинико-химични
        изследвания - електролити и
        олигоелементи, ензими
Други анемии, D53.9 Анемия, свързана с клинична Хематологични и
свързани с храненето   храненето, неуточнена хематология цитологични,
        клинико-химични
        изследвания - електролити и
        олигоелементи, ензими
Анемия, дължаща се D55.0 Анемия, дължаща се на клинична Хематологични и
на ензимни   недостиг на хематология цитологични,
нарушения   глюкозо-6-фосфат   клинико-химични
    дехидрогеназа   изследвания - електролити и
        олигоелементи, ензими
  D55.1 Анемия, дължаща се на клинична Хематологични и
    други нарушения на хематология цитологични,
    обмяната на глутатиона   клинико-химични
        изследвания - електролити и
        олигоелементи, ензими
  D55.9 Анемия, дължаща се на клинична Хематологични и
    ензимно нарушение, хематология цитологични,
    неуточнена   клинико-химични
        изследвания - електролити и
        олигоелементи, ензими
Таласемия D56.1 Бета-таласемия клинична Хематологични и
      хематология цитологични,
        клинико-химични
        изследвания - електролити
Сърповидно-клетъчни D57.1 Сърповидно-клетъчна клинична Хематологични и
нарушения   анемия без криза хематология цитологични,
        клинико-химични
        изследвания
Други наследствени D58.0 Наследствена клинична Хематологични и
хемолитични анемии   сфероцитоза хематология цитологични,
        клинико-химични
        изследвания
  D58.1 Наследствена клинична Хематологични и
    елиптоцитоза хематология цитологични,
        клинико-химични
        изследвания
Придобита D59.1 Други автоимунни клинична Хематологични и
хемолитична анемия   хемолитични анемии хематология цитологични,
        клинико-химични
        изследвания - електролити и
        олигоелементи, ензими
  D59.9 Придобита хемолитична клинична Хематологични и
    анемия, неуточнена хематология цитологични,
        клинико-химични
        изследвания - електролити и
        олигоелементи, ензими
Други апластични D61.0 Конституционална клинична Хематологични и
анемии   апластична анемия хематология цитологични,
        клинико-химични
        изследвания - електролити и
        олигоелементи, ензими
  D61.9 Апластична анемия, клинична Хематологични и
    неуточнена хематология цитологични,
        клинико-химични
        изследвания - електролити и
        олигоелементи, ензими
Нарушения на D66 Вроден дефицит на клинична Хематологични и
съсирването на   фактор VIII хематология цитологични,
кръвта, пурпура и       клинико-химични
други хеморагични       изследвания - ензими
състояния D67 Вроден дефицит на клинична Хематологични и
    фактор IX хематология цитологични,
        клинико-химични
        изследвания - ензими
  D68.0 Болест на von Willebrand клинична Хематологични и
      хематология цитологични,
        клинико-химични
        изследвания - ензими
  D68.1 Вроден дефицит на клинична Хематологични и
    фактор XI хематология цитологични,
        клинико-химични
        изследвания - ензими
  D68.2 Вроден дефицит на други клинична Хематологични и
    фактори на хематология цитологични,
    кръвосъсирването   клинико-химични
        изследвания - ензими
Пурпура и други D69.0 Алергична пурпура клинична Хематологични и
хеморагични     хематология цитологични,
състояния       кръвосъсирване и
        фибринолиза
  D69.1 Качествени дефекти на клинична Хематологични и
    тромбоцитите хематология цитологични,
        кръвосъсирване и
        фибринолиза
  D69.3 Идиопатична клинична Хематологични и
    тромбоцитопенична хематология цитологични,
    пурпура   кръвосъсирване и
        фибринолиза
  D69.5 Вторична клинична Хематологични и
    тромбоцитопения хематология цитологични,
        кръвосъсирване и
        фибринолиза
  D69.9 Тромбоцитопения, клинична Хематологични и
    неуточнена хематология цитологични,
        кръвосъсирване и
        фибринолиза
Други видове Е03.0 Вроден хипотиреоидизъм детска Хормони, ехография
хипотиреоидизъм   с дифузна гуша ендокринология, Клинико-химични субстрати
      детска психиатрия  
  Е03.1 Вроден хипотиреоидизъм детска Хормони, ехография
    без гуша ендокринология Клинико-химични субстрати
  Е03.8 Други уточнени видове детска Хормони, ехография
    хипотиреоидизъм ендокринология Клинико-химични субстрати
Други видове Е04.0 Нетоксична дифузна гуша детска Ехография на
нетоксична гуша     ендокринология щитовидна жлеза, ЕКГ,
        хормони
  Е04.9 Нетоксична гуша, неуточнена детска Ехография на
      ендокринология щитовидна жлеза, ЕКГ,
        хормони
Тиреотоксикоза Е05.0 Тиреотоксикоза с дифузна детска Ехография на
    гуша ендокринология щитовидна жлеза, ЕКГ,
        хормони,
        клинико-химични
        субстрати
  Е05.1 Тиреотоксикоза с токсичен детска Ехография на
    единичен възел ендокринология щитовидна жлеза, ЕКГ,
        хормони,
        клинико-химични
        субстрати
  Е05.2 Тиреотоксикоза с токсична детска Ехография на
    полинодозна гуша ендокринология щитовидна жлеза, ЕКГ,
        хормони,
        клинико-химични
        субстрати
  Е05.3 Тиреотоксикоза от ектопична детска Ехография на
    тиреоидна тъкан ендокринология, щитовидна жлеза, ЕКГ,
      детска кардиология, хормони,
      офталмология клинико-химични
        субстрати
  Е05.8 Други видове тиреотоксикоза детска Ехография на
      ендокринология, щитовидна жлеза, ЕКГ,
      детска кардиология, хормони,
      офталмология клинико-химични
        субстрати
Тиреоидит Е06.3 Автоимунен тиреоидит детска Хормони, ехография
      ендокринология, Клинико-химични
      детска кардиология, субстрати,
      офталмология хематологични
        и цитологични
Други болести на Е07.1 Дисхормонална гуша детска Хормони, ехография
щитовидната жлеза     ендокринология Клинико-химични
        субстрати
Захарен диабет Е10.9 Захарен диабет без указание детска Клинико-химични
    за усложнения ендокринология субстрати
  Е10.2 Диабет с бъбречни прояви детска Клинико-химични
      ендокринология, субстрати,
      нефрология микроалбуминурия,
        изследване на урина -
        основна програма
  Е10.3 Диабет с очни изменения детска Клинико-химични
      ендокринология, субстрати, визус и
      очни болести описание на очни дъна
  Е10.4 Диабет с неврологични детска Клинико-химични
    изменения ендокринология, субстрати, доплер
      неврология сонография на артерии
        и вени, визус и
        описание на очни дъна,
        ЕКГ
  Е10.5 Диабет със съдови детска Клинико-химични
    разстройства ендокринология, субстрати, доплер
      кардиология, очни сонография на артерии
      болести и вени, визус и
        описание на очни дъна,
        ЕКГ
Хипопаратиреоидизъм Е20.0 Идиопатичен детска Клинико-химични
    хипопаратиреоидизъм ендокринология електролити и
        олигоелементи, ЕМГ
  Е20.1 Псевдохипопаратиреоидизъм детска Клинико-химични
      ендокринология електролити и
        олигоелементи, ЕМГ
  Е20.8 Други форми на детска Клинико-химични
    хипопаратиреоидизъм ендокринология електролити и
        олигоелементи
Хиперфункция на Е22.0 Акромегалия и хипофизарен детска ЕКГ, КАТ на глава,
хипофизата   гигантизъм ендокринология, клинико-химични
      кардиология, изследвания
      неврохирургия  
Хипофункция и други Е23.0 Хипопитуитаризъм детска Хормони,
разстройства на     ендокринология рентгенологични
хипофизата       изследвания - група 3
  Е23.2 Безвкусен диабет детска Хормони
      ендокринология  
Синдром на Cushing Е24.0 Синдром на Cushing детска Клинико-химични
      ендокринология, изследвания -
      детска кардиология кръвно-захарен
        профил, електролити и
        олигоелементи, ЕКГ
Адреногенитални Е25.0 Вродени адреногенитални детска Клинико-химични
разстройства   разстройства, свързани с ендокринология, изследвания -
    ензимен дефицит акушерство и електролити и
      гинекология олигоелементи
Хипералдостеронизъм Е26.0 Първичен детска Клинико-химични
    хипералдостеронизъм ендокринология изследвания -
        кръвно-захарен
        профил, електролити и
        олигоелементи, ЕКГ
  Е26.2 Вторичен детска Клинико-химични
    хипералдостеронизъм ендокринология изследвания -
        електролити и
        олигоелементи, ЕКГ
  Е26.8 Други форми на детска Клинико-химични
    хипералдостеронизъм ендокринология, изследвания -
      детска кардиология електролити и
      или очни болести олигоелементи, ЕКГ
Други разстройства на Е27.1 Първична недостатъчност на детска Клинико-химични
надбъбречните жлези   кората на надбъбреците ендокринология, изследвания -
      детска кардиология електролити и
        олигоелементи, ЕКГ
  Е27.4 Други видове и неуточнена детска Клинико-химични
    адренокортикална ендокринология, изследвания -
    недостатъчност детска кардиология електролити и
        олигоелементи, ЕКГ
  Е27.5 Адреномедуларна детска Абдоминална
    хиперфункция ендокринология, ехография, ЕКГ,
      детска кардиология клинико-химични
        изследвания
Дисфункция на E28.2 Синдром на поликистоза на детска Ехография
яйчниците   яйчниците ендокринология,  
      акушерство и  
      гинекология  
Нарушения в Е30.0 Закъснял пубертет детска Ехография, полови и
пубертета     ендокринология, гонадотропни хормони
      акушерство и  
      гинекология  
  Е30.1 Преждевременен пубертет детска Рентгенологични
      ендокринология изследвания - група 2
Други ендокринни Е34.3 Нанизъм, некласифициран детска -
разстройства   другаде ендокринология  
Недоимък на витамин Е55.0 Рахит, активен детска -
D     ендокринология  
Разстройства на Е70.0 Класическа фенилкетонурия детска -
обмяната на     ендокринология  
ароматните Е70.1 Други ведове детска -
аминокиселини   хиперфенилаланинемия ендокринология  
  Е70.2 Разстройства на обмяната на детска -
    тирозина ендокринология  
Разстройства на Е71.1 Други разстройства на детска -
обмяната на   обмяната на аминокиселините ендокринология  
аминокиселините с   с разклонена верига    
разклонена верига и Е71.3 Разстройство на обмяната на детска -
на мастните киселини   мастните киселини ендокринология  
Други разстройства на Е72.2 Разстройства на метаболитния детска нефрология -
обмяната на   цикъл на уреята    
аминокиселините        
Други разстройства на Е74.0 Болести на натрупването на детска -
обмяната на   гликоген ендокринология  
въглехидратите Е74.2 Разстройства на обмяната на детска -
    галактоза ендокринология  
Разстройства на Е75.0 Ганглиозидоза детска -
обмяната на     ендокринология  
сфинголипидите и Е75.2 Други сфинголипидози детска -
други нарушения на     ендокринология  
натрупването на        
липидите        
Разстройства на Е79.1 Синдром на Lesch-Nyhan детска Клинико-химични
обмяната на пурина и     ендокринология изследвания -
пиримидина       субстрати
Разстройства на E83.0 Разстройства на обмяната на детска Клинико-химични
минералната обмяна   медта ендокринология изследвания
  Е83.3 Разстройства на обмяната на детска Клинико-химични
    фосфора ендокринология изследвания
        Рентгенологични
        изследвания - група 2
Шизофрении F20.0 Параноидна шизофрения детска психиатрия -
  F20.1 Хебефренна шизофрения детска психиатрия -
  F20.2 Кататонна шизофрения детска психиатрия -
  F20.3 Недиференцирана детска психиатрия -
    шизофрения    
  F20.4 Постшизофренна депресия детска психиатрия -
  F20.5 Резидуална шизофрения детска психиатрия -
  F20.6 Обикновена шизофрения детска психиатрия -
  F20.8 Друга шизофрения детска психиатрия -
Разстройства на F30 Маниен епизод детска психиатрия -
настроението F31 Биполярно ефективно детска психиатрия -
(Афективни   разстройство    
разстройства) F32 Депресивен епизод детска психиатрия -
Невротични, свързани F40 Фобийни тревожни детска психиатрия -
със стрес и   разстройства    
соматоформни F41 Други тревожни разстройства детска психиатрия -
разстройства F42 Обсесивно-компулсивно детска психиатрия -
    разстройство    
  F43 Реакция на тежък стрес и детска психиатрия -
    разстройства в адаптация    
  F44 Дисоциативни (конверсионни) детска психиатрия -
    разстройства    
  F45 Соматоформни разстройства детска психиатрия -
  F48 Други невротични детска психиатрия -
    разстройства    
Умствена изостаналост F70 Лека умствена изостаналост детска психиатрия -
  F71 Умерена умствена детска психиатрия -
    изостаналост    
  F72 Тежка умствена изостаналост детска психиатрия -
  F73 Дълбока умствена детска психиатрия -
    изостаналост    
  F78 Друга умствена изостаналост детска психиатрия -
  F79 Умствена изостаналост, детска психиатрия -
    неуточнена    
Разстройство в F84 Генерализирани разстройства детска психиатрия -
психологичното   в развитието    
развитие        
Поведенчески и F90 Хиперкинетични разстройства детска психиатрия -
емоционални        
разстройства с начало,        
типично за детството и        
юношеството        
Енцефалит, миелит, G04.8 Постинфекциозен енцефалит детска неврология, ЕЕГ, ядрено-магнитен
енцефаломиелит   и енцефаломиелит очни болести резонанс,
        хематологични и
        цитологични
        изследвания -
        субстрати
Вътречерепен и G06 Вътречерепен и детска неврология, ЕЕГ, ядрено-магнитен
вътрегръбначен абсцес   вътрегръбначен абсцес или очни болести резонанс,
или гранулом   гранулом   хематологични и
        цитологични
        изследвания -
        субстрати
Наследствена атаксия G11.0 Вродена непрогресираща детска неврология хематологични и
    атаксия   цитологични
        изследвания, ЕКГ
  G11.1 Ранна малкомозъчна атаксия детска неврология хематологични и
        цитологични
        изследвания, ЕКГ
Спинална мускулна G12.0 Детска спинална мускулна детска неврология ЕМГ
атрофия и сродни   атрофия, І тип    
синдроми G12.1 Други наследствени мускулни детска неврология ЕМГ
    атрофии    
  G12.2 Болест на двигателния неврон детска неврология ЕМГ
Множествена склероза G35 Множествена склероза детска неврология ЯМР
Епилепсия G40.0 Локализирана детска неврология ЕЕГ, КАТ при индикации
    (фокална)(парциална)    
    идиопатична епилепсия и    
    епилептични синдроми с    
    тонично-клонични припадъци    
    с фокално начало    
  G40.1 Локализирана детска неврология ЕЕГ, КАТ при индикации
    (фокална)(парциална)    
    симптоматична епилепсия и    
    епилептични синдроми с    
    обикновени парциални    
    припадъци    
  G40.2 Локализирана детска неврология ЕЕГ, КАТ при индикации
    (фокална)(парциална)    
    симптоматична епилепсия и    
    епилептични синдроми с    
    комплексни парциални    
    конвулсивни припадъци    
  G40.3 Генерализирана идиопатична детска неврология ЕЕГ, КАТ при индикации
    епилепсия и епилептични    
    синдроми    
  G40.4 Други видове детска неврология ЕЕГ, КАТ при индикации
    генерализирана епилепсия и    
    епилептични синдроми    
  G40.6 Grand mal припадъци (с малки детска неврология ЕЕГ, КАТ при индикации
    припадъци [petit mal] или без    
    тях), неуточнени    
  G40.7 Малки припадъци [petitmal], детска неврология ЕЕГ, КАТ при индикации
    без припадъци grandmal,    
    неуточнена    
  G40.8 Други уточнени форми на детска неврология ЕЕГ, КАТ при индикации
    епилепсия    
Увреждания на G54.0 Увреждания на брахиалния детска неврология ЕМГ
нервните коренчета и   плексус    
плексуси        
  G54.1 Увреждания на детска неврология ЕМГ
    лумбо-сакралния плексус    
  G54.2 Увреждания на шийните детска неврология ЕМГ
    коренчета, некласифицирани    
    другаде    
  G54.3 Увреждания на гръдните детска неврология ЕМГ
    коренчета, некласифицирани    
    другаде    
  G54.5 Невралгична амиотрофия детска неврология ЕМГ
Други полиневропатии G62.0 Медикаментозна детска неврология ЕМГ
    полиневропатия    
  G62.2 Полиневропатия, детска неврология ЕМГ
    предизвикана от други    
    токсични вещества    
Полиневропатии при G63.2 Диабетна полиневропатия детска неврология ЕМГ
болести, G63.5 Полиневропатия при системни детска неврология ЕМГ
класифицирани   увреждания на    
другаде   съединителната тъкан    
  G63.8 Полиневропатия при болести, детска неврология ЕМГ
    класифицирани другаде    
Myastheniagravis и G70.0 Myasthenia gravis детска неврология ЕМГ на едно влакно
други увреждания на        
нервно-мускулния        
синапс        
Първични мускулни G71.0 Мускулна дистрофия детска неврология Високоспециализирани
увреждания       Медицински дейности -
        ЕМГ Клинично-химични
        - ензими Хематологични
        и цитологични
  G71.1 Миотонични увреждания детска неврология Високоспециализирани
        Медицински дейности -
        ЕМГ Клинично-химични
        - ензими Хематологични
        и цитологични
  G71.2 Вродени миопатии детска неврология Високоспециализирани
        Медицински дейности -
        ЕМГ Клинично-химични
        - ензими Хематологични
        и цитологични
  G71.8 Други първични мускулни детска неврология Високоспециализирани
    увреждания   Медицински дейности -
        ЕМГ Клинично-химични
        - ензими и
        олигоелементи;
        Хематологични и
        цитологични
Други миопатии G72.2 Миопатия, предизвикана от детска неврология Високоспециализирани
    други токсични вещества   Медицински дейности -
        ЕМГ Клинично-химични
        - ензими Хематологични
        и цитологични
  G72.3 Периодична парализа детска неврология Високоспециализирани
        Медицински дейности -
        ЕМГ Клинично-химични
        - ензими и
        олигоелементи;
        Хематологични и
        цитологични
Детска церебрална G80.0 Спастична церебрална детска неврология ЕЕГ, рентгенологични
парализа   парализа   изследвания - група 2
  G80.1 Спастична диплегия детска неврология ЕЕГ, рентгенологични
        изследвани - група 2
  G80.2 Детска хемиплегия детска неврология ЕЕГ, рентгенологични
        изследвани - група 2
  G80.3 Дискинетична церебрална детска неврология ЕЕГ, рентгенологични
    парализа   изследвани - група 2
  G80.4 Атактична церебрална детска неврология ЕЕГ, рентгенологични
    парализа   изследвани - група 2
  G80.8 Друга детска церебрална детска неврология ЕЕГ, рентгенологични
    парализа   изследвани - група 2
Мътнини и други Н17 Цикатрикси и мътнини на Очни болести биомикроскопия
заболявания на   роговицата    
роговицата        
Други болести на Н18.6 Кератоконус Очни болести биомикроскопия
роговицата        
Иридоциклит Н20.1 Хроничен иридоциклит Очни болести Централно зрение,
        офталмоскопия,
        биомикроскопия
Катаракта Н26.0 Катаракта детска, юношеска Очни болести Изследване на
        периферно зрение
Хориоретинално Н30.0 Огнищно хориоретинално Очни болести Централно зрение,
възпаление   възпаление   офталмоскопия,
        биомикроскопия
Отлепване и Н33.0 Отлепване на ретината с Очни болести Периферно зрение
разкъсване на   ретинално разкъсване    
ретината Н33.5 Други форми на отлепване на Очни болести Периферно зрение,
    ретината   офталмоскопия,
        биомикроскопия
Оклузия на съдовете Н34 Оклузия на съдовете на Очни болести Визус и описание на
на ретината   ретината   очни дъна, съдове и
        ретина
Други болести на Н35.3 Дегенерация на макулата и Очни болести Периферно зрение,
ретината   задния полюс   офталмоскопия,
        биомикроскопия
Увреждане на Н36.0 Диабетна ретинопатия Очни болести Визус и описание на
ретината при болести,       очни дъна, съдове и
класифицирани       ретина
другаде        
Глаукома Н40 Гранична глаукома Очни болести Измерване на
        вътреочно налягане,
        периферно зрение
  Н40.1 Първична глаукома с отворен Очни болести Измерване на
    ъгъл   вътреочно налягане,
        периферно зрение
  Н40.2 Първична глаукома със Очни болести Измерване на
    затворен ъгъл   вътреочно налягане,
        периферно зрение
  Н40.8 Друга глаукома Очни болести Измерване на
        вътреочно налягане,
        периферно зрение
Болести на очната Н44.0 Гноен ендофталмит Очни болести Централно зрение,
ябълка       офталмоскопия,
        биомикроскопия
  Н44.5 Дегенеративни състояния на Очни болести Централно зрение,
    очната ябълка   офталмоскопия,
        биомикроскопия
  Н44.6 Неотстранено магнитно чуждо Очни болести Централно зрение,
    тяло в окото   офталмоскопия,
        биомикроскопия
  Н44.7 Неотстранено немагнитно Очни болести Централно зрение,
    чуждо тяло в окото   офталмоскопия,
        биомикроскопия
Заболяване на Н47.2 Атрофия на зрителния нерв Очни болести Периферно зрение
зрителния нерв и        
зрителните пътища        
Слепота и намалено Н54.0 Слепота на двете очи Очни болести Централно зрение,
зрение       офталмоскопия,
        биомикроскопия
  Н54.1 Слепота на едното око и Очни болести Централно зрение,
    намалено зрение на другото   офталмоскопия,
        биомикроскопия
  Н54.2 Намаление на зрението на Очни болести Централно зрение,
    двете очи   офталмоскопия,
        биомикроскопия
  Н54.4 Едноочна слепота Очни болести Централно зрение,
        офталмоскопия,
        биомикроскопия
  Н54.5 Намаление на зрението на Очни болести Централно зрение,
    едното око   офталмоскопия,
        биомикроскопия
  Н54.6 Загуба на зрението на едното Очни болести Централно зрение,
    око, неопределена   офталмоскопия,
        биомикроскопия
Негнойно възпаление Н65.2 Хронично серозно възпаление Ушно-носно-гърлени Отоскопия
на средното ухо   на средното ухо болести конвенционална
        аудиометрия
  Н65.3 Хронично мукоидно Ушно-носно-гърлени Клинична
    възпаление на средното ухо болести микробиология
        конвенционална
        аудиометрия
Гнойно и неуточнено Н66.1 Хронично туботимпанално Ушно-носно-гърлени Клинична
възпаление на   гнойно възпаление на болести микробиология
средното ухо   средното ухо   конвенционална
        аудиометрия
        Рентгенологични -
        група 2
Мастоидит и сродни Н70.1 Хроничен мастоидит Ушно-носно-гърлени Отоскопия,
състояния     болести конвенционална
        аудиометрия
        Рентгенологични -
        група 2
  Н70.2 Петрозит Ушно-носно-гърлени Отоскопия,
      болести конвенционална
        аудиометрия
        Рентгенологични -
        група 2
Глухота, свързана с Н90.0 Двустранна кондуктивна Ушно-носно-гърлени конвенционална
нарушения в   (проводна) загуба на слуха болести аудиометрия
провеждането на Н90.3 Двустранна невросензорна Ушно-носно-гърлени конвенционална
звука (кондуктивна) и   загуба на слуха болести аудиометрия
невросензорна загуба        
на слуха        
Други болести на Н93.3 Болести на слуховия нерв Ушно-носно-гърлени конвенционална
ухото,     болести аудиометрия
некласифицирани        
другаде        
Увреждания на ухото и Н95.1 Други увреждания след Ушно-носно-гърлени конвенционална
мастоидния израстък   мастоидектомия болести аудиометрия
след медицински       Рентгенологични -
процедури,       група 2
некласифицирани        
другаде        
Ревматизъм без данни I 00 Ревматизъм без данни за детска кардиология Хематологични и
за засягане на сърцето   засягане на сърцето   цитологични, ЕКГ,
        ехокардиография,
        клинична
        микробиология
Ревматични болести на I 05.0 Митрална стеноза детска кардиология ЕКГ
митралната клапа       Ехокардиография
  I 05.1 Митрална инсуфициенция детска кардиология ЕКГ
        Ехокардиография
  I 05.2 Митрална стеноза и детска кардиология ЕКГ
    инсуфициенция   Ехокардиография
Ревматични болести, I 06.0 Ревматична аортна стеноза детска кардиология ЕКГ
болести на аортната       Ехокардиография
клапа I 06.1 Ревматична аортна детска кардиология ЕКГ
    инсуфициенция   Ехокардиография
  I 06.2 Ревматична аортна стеноза с детска кардиология ЕКГ
    инсуфициенция   Ехокардиография
Други ревматични I 09.0 Ревматичен миокардит детска кардиология ЕКГ
болести на сърцето       Ехокардиография
  I 09.2 Хроничен ревматичен детска кардиология ЕКГ
    перикардит   Ехокардиография
Хипертонична болест I 10.2 Есенциална хипертония детска кардиология, Хематологични и
      детска цитологични;
      ендокринология и Инструментални и -/ЕКГ,
      болести на обмяната, Холтер/ Очни дъна
      детска нефрология,  
      очни болести  
  I 11 Хипертонична болест на детска кардиология, Хематологични и
    сърцето детска цитологични;
      ендокринология и Инструментални и -/ЕКГ,
      болести на обмяната, Холтер/ Очни дъна
      очни болести  
  I 12 Хипертоничен бъбрек детска кардиология, Хематологични и
      детска цитологични;
      ендокринология и Инструментални и -/ЕКГ,
      болести на обмяната, Холтер/
      детска нефрология  
  I 13 Съчетание на хипертонично детска кардиология, Хематологични и
    сърце с хипертоничен бъбрек детска цитологични;
      ендокринология и Инструментални и -/ЕКГ,
      болести на обмяната, Холтер/ Очни дъна
      детска нефрология,  
      очни болести  
  I 15 Вторична хипертония детска кардиология, Хематологични и
      детска цитологични;
      ендокринология и Инструментални и -/ЕКГ,
      болести на обмяната, Холтер/ Очни дъна
      детска нефрология,  
      очни болести  
Други болести на I 31.0 Хроничен адхезивен детска кардиология Хематологични и
перикарда   перикардит   цитологични;
        Инструментални - ЕКГ,
        ЕхоКГ; Рентгенография
  I 31.1 Хроничен констриктивен детска кардиология Хематологични и
    перикардит   цитологични;
        Инструментални - ЕКГ,
        ЕхоКГ; Рентгенография
Неревматични болести I 34.0 Митрална инсуфициенция детска кардиология Хематологични и
на митралната клапа       цитологични;
        Инструментални - ЕКГ,
        ЕхоКГ
  I 34.1 Митрален пролапс детска кардиология Хематологични и
        цитологични;
        Инструментални - ЕКГ,
        ЕхоКГ
  I 34.2 Неревматична митрална детска кардиология Хематологични и
    стеноза   цитологични;
        Инструментални - ЕКГ,
        ЕхоКГ
  I 34.8 Други неревматични болести детска кардиология Хематологични и
    на митралната клапа   цитологични;
        Инструментални - ЕКГ,
        ЕхоКГ
Неревматични болести І 35.0 Аортна стеноза детска кардиология Хематологични и
на аортната клапа       цитологични;
        Инструментални - ЕКГ,
        ЕхоКГ
  І 35.1 Аортна инсуфициенция детска кардиология Хематологични и
        цитологични;
        Инструментални - ЕКГ,
        ЕхоКГ
  І 35.2 Аортна стеноза и детска кардиология Хематологични и
    инсуфициенция   цитологични;
        Инструментални - ЕКГ,
        ЕхоКГ
Неревматични болести І 36.0 Неревматична трикуспидална детска кардиология Хематологични и
на трикуспидалната   стеноза   цитологични;
клапа       Инструментални - ЕКГ,
        ЕхоКГ
  І 36.1 Неревматична трикуспидална детска кардиология Хематологични и
    инсуфициенция   цитологични;
        Инструментални - ЕКГ,
        ЕхоКГ
  І 36.2 Неревматична трикуспидална детска кардиология Хематологични и
    стеноза и инсуфициенция   цитологични;
        Инструментални - ЕКГ,
        ЕхоКГ
Кардиомиопатия І 42.0 Дилативна кардиомиопатия детска кардиология Инструментални - ЕКГ,
        ЕхоКГ
  І 42.1 Друга хипертрофична детска кардиология Инструментални - ЕКГ,
    кардиомиопатия   ЕхоКГ
  І42.5 Друга ристриктивна детска кардиология Инструментални - ЕКГ,
    кардиомиопатия   ЕхоКГ
  І 42.9 Кардиомиопатия, неуточнена детска кардиология Хематологични и
        цитологични;
        Инструментални - ЕКГ,
        ЕхоКГ
Кардиомиопатия при І 43.1 Кардиомиопатия при детска Хематологични и цитологични;
болести, класифицирани   метаболитни кардиология Инструментални - ЕКГ, ЕхоКГ
другаде   нарушения    
  І 43.8 Кардиомиопатия при детска Инструментални - ЕКГ, ЕхоКГ
    други болести, кардиология  
    класифицирани    
    другаде    
Атриовентрикуларен І 44.2 Атриовентрикуларен детска Инструментални - ЕКГ, ЕхоКГ
блок и ляв бедрен блок   блок, пълен кардиология Рентгенография
Други проводни І 45.6 Синдром на детска Инструментални - ЕКГ, ЕхоКГ
нарушения   преждевременното кардиология Рентгенография
    възбуждане    
Предсърдно мъждене и І 48 Предсърдно детска Хематологични и цитологични;
трептене   мъждене и трептене кардиология Инструментални - ЕКГ, ЕхоКГ
Усложнения и неточно І 51.4 Миокардит, детска Хематологични и цитологични;
определени болести на   неуточнен кардиология Инструментални - ЕКГ, ЕхоКГ
сърцето І 51.7 Кардиомегалия детска Хематологични и цитологични;
      кардиология Инструментални - ЕКГ, ЕхоКГ
  І 51.8 Други неточно детска Хематологични и цитологични;
    определени болести кардиология Инструментални - ЕКГ, ЕхоКГ
    на сърцето    
Хронични болести на J 40-42 Хроничен бронхит детска ФИД
долните дихателни     пневмология и Кръвно-газов анализ
пътища     фтизиатрия  
         
Астма J 45.0 Астма с преобладаващ клинична Хематологични и
    алергичен компонент алергология, детска цитологични; КАП с
      пневмология и алергени - по
      фтизиатрия преценка на
        алерголог; ФИД
  J 45.1 Неалер- клинична Хематологични и
    Югична алергология, детска цитологични; КАП с
    Юастма пневмология и алергени - по
      фтизиатрия преценка на
        алерголог; ФИД
  J 45.9 Астма, неуточнена клинична Хематологични и
    алергология, детска цитологични; КАП с  
    пневмология и алергени - по  
    фтизиатрия преценка на  
      алерголог; ФИД  
Бронхиектатична болест J 47 Бронхиектатична детска пневмология Хематологични и цитологични;
    болест и фтизиатрия КАТ на гръден кош
Други интерстициални J 84.0 Алвеоларни и детски болести, Хематологични и цитологични;
белодробни болести   парието-алвеоларни детска пневмология ФИД
    нарушения и фтизиатрия  
  J 84.1 Други детски болести, или Хематологични и цитологични;
    интерстициални детска пневмология Рентгенологични изследвания група 3
    белодробни болести и фтизиатрия  
    с фиброза    
Язва на стомаха К25.7 Хронична без детска Хематологични и цитологични;
    указание за гастроентерология Фиброгастроскопия
    кръвоизлив    
Язва на К26.7 Хронична без детска Хематологични и цитологични;
дванадесетопръстника   указание за гастроентерология Фиброгастроскопия
    кръвоизлив или    
    пробив    
Болест на Crohn К50.0 На тънкото черво детска Хематологични и цитологични;
      гастроентерология Абдоминална ехография
  К50.1 На тънкото и детска Хематологични и цитологични;
    дебелото черво гастроентерология Абдоминална ехография
Улцерозен колит К51.3 Улцерозен детска Хематологични и цитологични;
    (хроничен) гастроентерология Фиброколоноскопия
    ректосигмоидит    
  К51.8 Други улцерозни детска Хематологични и цитологични;
    колити гастроентерология Фиброколоноскопия
  К51.9 Улцерозен колит, детска Хематологични и цитологични;
    неуточнен гастроентерология Фиброколоноскопия
Хроничен хепатит, К73 Хроничен хепатит детска Хематологични и цитологични;
некласифициран     гастроентерология Изследване на урина;
другаде       Клинично-химични; ехография
Фиброза и цироза на К74.6 Друга и неуточнена детска Хематологични и цитологични;
черния дроб   цироза на черния гастроентерология, Изследване на урина;
    дроб детска хирургия Клинично-химични; ехография
  К74.3 Първична билиарна детска Хематологични и цитологични; Изследване на урина; Клинично-химични; ехография;
    цироза гастроентерология, Ректоскопия, езофагоскопия
      детска хирургия  
Други болести на К86.1 Хроничен детска Хематологични и цитологични;
задстомашната жлеза   панкреатит гастроентерология, Клинично-химични;
      детска хирургия Абдоминална ехография
Нарушена резорбция в К90.0 Цьолиакия детска Хематологични и цитологични;
червата     гастроентерология Клинично-химични; масти в изпражненията
  К90.9 Нарушение на детска Хематологични и цитологични;
    резорбцията на гастроентерология Клинично-химични
    червата, неуточнено    
Пемфигус L10.0 Пемфигус вулгарис кожни и венерически Имунологични изследвания
      болести  
  L10.1 Пемфигус вегетанс кожни и венерически Имунологични изследвания
      болести  
  L10.2 Пемфигус кожни и венерически Имунологични изследвания
    фолиацеус болести  
  L10.3 Пемфигус кожни и венерически Имунологични изследвания
    бразилиензис (fogo болести  
    selvagem)    
  L10.4 Пемфигус кожни и венерически Имунологични изследвания
    еритематозус болести  
Псориазис L40.0 Псориазис вулгарис кожни и венерически Клинико-химични,
      болести Хематологични и цитологични
  L40.1 Генерализиран кожни и венерически Клинико-химични,
    пустулозен болести Хематологични и цитологични
    псориазис    
  L40.2 Акродерматитис кожни и венерически Клинико-химични,
    континуа болести Хематологични и цитологични
  L40.3 Палмоплантарна кожни и венерически Клинико-химични,
    пустолоза болести Хематологични и цитологични
  L40.4 Гутатен псориазис кожни и венерически Клинико-химични,
      болести Хематологични и цитологични
  L40.5 Други видове кожни и венерически Клинико-химични,
    псориазис болести Хематологични и цитологични
Еrythema multiforme L51.0 Небулозна Еrythema кожни и венерически Клинико-химични,
    multiforme болести Хематологични и цитологични
  L51.1 Булозна Еrythema кожни и венерически Клинико-химични,
    multiforme болести Хематологични и цитологични
  L51.2 Токсична кожни и венерически Клинико-химични,
    епидермална болести Хематологични и цитологични
    некролиза (Lyell)    
Еrythema nodosum L52 Еrythema nodosum кожни и венерически Клинико-химични,
      болести Хематологични и цитологични, Проба на Манту
Розацеа L71.0 Периорален кожни и венерически Клинико-химични,
    дерматит болести Хематологични и цитологични
  L71.1 Ринофима кожни и венерически Клинико-химични,
      болести Хематологични и цитологични
Лупус еритематодес L93.0 Дискоиден лупус кожни и венерически Клинико-химични,
    еритематодес болести, детска Хематологични и цитологични ЕКГ
      ревматология LE-клетки
  L93.1 Субакутен лупус кожни и венерически Клинико-химични, Хематологични и цитологични
    еритематодес болести, детска ЕКГ
      ревматология LE-клетки
  L93.2 Други форми на кожни и венерически Клинико-химични,
    кожен лупус болести, детска Хематологични и цитологични ЕКГ
    еритематодес ревматология LE-клетки
Други локализирани L94.0 Локализирана кожни и венерически Клинико-химични,
изменения на   склеродермия болести, детска Хематологични и цитологични
съединителната тъкан   (morphea) ревматология  
  L94.1 Линеарна кожни и венерически Клинико-химични,
    склеродермия болести, детска Хематологични и цитологични
      ревматология  
Пиогенен артрит М00.0 Стафилококов очни болести, Хематологични и цитологични;
    артрит и полиартрит, ортопедия и Изследване на урина рентгенография
    очни болести травматология  
  М00.1 Пневмококов артрит очни болести, Хематологични и цитологични;
    и полиартрит ортопедия и Изследване на урина рентгенография
      травматология  
  М00.2 Други очни болести, Хематологични и цитологични;
    стрептококови ортопедия и Изследване на урина рентгенография
    артрити и травматология  
    полиартрити    
  М00.8 Артрити и очни болести, Хематологични и цитологични;
    полиартрити, ортопедия и Изследване на урина рентгенография
    предизвикани от травматология  
    други уточнени    
    бактериални агенти    
Директно инфектиране М01.3 Артрит при други очни болести, Хематологични и цитологични;
на става при   бактериални ортопедия и Изследване на урина рентгенография
инфекциозни и   болести, травматология  
паразитни болести,   класифицирани    
класифицирани   другаде    
другаде М01.5 Артрит при други очни болести, Хематологични и цитологични;
    инфекциозни и ортопедия и Изследване на урина рентгенография
    паразитни болести, травматология  
    класифицирани    
    другаде    
  М01.8 Артрит при други очни болести, Хематологични и цитологични;
    инфекциозни и ортопедия и Изследване на урина рентгенография
    паразитни болести, травматология  
    класифицирани    
    другаде    
Реактивни артропатии М02.1 Постдизентерийна очни болести, Хематологични и цитологични;
    артропатия ортопедия и Изследване на урина рентгенография
      травматология  
  М02.3 Синдром на очни болести, Хематологични и цитологични;
    Reiter-Leroy ортопедия и Изследване на урина рентгенография
      травматология  
Постинфекциозни и М03.2 Други очни болести, Хематологични и цитологични;
реактивни артропатии   постинфекциозни ортопедия и Изследване на урина рентгенография
при болести,   артропатии при травматология  
класифицирани   болести,    
другаде   класифицирани    
    другаде    
Юношески (ювенилен) М08.1 Юношески очни болести, Хематологични и цитологични;
артрит   анкилозиращ ортопедия и Рентгенологични изследвания група 2
    спондилит травматология  
  М08.3 Ювенилен хроничен очни болести, Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
    полиартрит ортопедия и Клинично-химични изследвания; Рентгенологични изследвания група 2; Имунологични
      травматология, изследвания
      детска ревматология  
Дисеминиран lupus M32.0 Дисеминиран кожни и венерически Клинико-химични,
erythematodes   лекарствен lupus болести, детска Хематологични и цитологични
    erythematodes ревматология  
  M32.1 Дисеминиран кожни и венерически Клинико-химични,
    lupuserythematodes болести, детска Хематологични и цитологични
    с увреждане на ревматология  
    други органи или    
    системи    
Дерматополимиозит М33.2 Полимиозит кожни и венерически Клинико-химични,
      болести, детска Хематологични и цитологични
      ревматология  
  М33.0 Ювенилен кожни и венерически Клинико-химични,
    дерматомиозит болести, детска Хематологични и цитологични
      ревматология  
Системна склероза М34.0 Прогресивна детска Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
    системна склероза ревматология, кожни Клинично-химични изследвания (ензими)
      и венерически  
      болести, нервни  
      болести, детска  
      нефрология, детска  
      кардиология  
  М34.1 Синдром CR(Е)ST детска Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
      ревматология, кожни Клинично-химични изследвания (ензими)
      и венерически  
      бо-лести, нервни  
      болести, детска  
      нефрология, детска  
      кардиология  
  М34.2 Системна склероза, детска Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
    предизвикана от ревматология, кожни Клинично-химични изследвания (ензими)
    лекарствени и венерически  
    средства и химични бо-лести, нервни  
    продукти болести, детска  
      нефрология, детска  
      кардиология  
Други системни М35.0 Синдром на Sjogren детска Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
увреждания на     ревматология, кожни Клинично-химични изследвания (ензими)
съединителната тъкан М     и венерически  
35     болести, нервни  
      болести, детска  
      нефрология, детска  
      кардиология  
  М35.1 Синдром на Behcet детска Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
      ревматология, кожни Клинично-химични изследвания (ензими)
      и венерически  
      болести, нервни  
      болести, детска  
      нефрология, детска  
      кардиология  
Остеохондрит на М42.0 Ювенилен ортопедия и Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
гръбначния стълб   остеохондрит на травматология, Клинично-химични изследвания; Рентгенография
    гръбначния стълб нервни болести  
Увреждания на М50.0 Увреждания на очни болести, Хематологични и цитологични; Изследване на урина; Рентгенологични изследвания група
междупрешленните   междупрешленните ортопедия и 3
дискове в шийния отдел   дискове в шийния травматология,  
    отдел с миелопатия нервни болести  
Увреждания на М51.0 Увреждания на ортопедия и Хематологични и цитологични
междупрешленните   междупрешленните травматология,  
дискове в други отдели   дискове в поясния и нервни болести  
    други отдели на    
    гръбначния стълб с    
    миелопатия    
Синовити и М65 Синовити и ортопедия и Хематологични и цитологични
теносиновити   теносиновити травматология,  
      нервни болести  
Остеомиелит М86.3 Мултиплен ортопедия и Хематологични и цитологични; Изследване на урина; Клинично-химични; Рентгенография
    хроничен травматология  
    остеомиелит    
  М86.4 Хроничен ортопедия и Хематологични и цитологични; Изследване на урина; Клинично-химични; Рентгенография;
    остеомиелит с травматология Микробиолофия; антибиограма
    фистула    
  М86.6 Други хронични ортопедия и Хематологични и цитологични; Изследване на урина; Клинично-химични; Рентгенография;
    остеомиелити травматология Микробиолофия; антибиограма
  М86.9 Остеомиелит ортопедия и Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
    неуточнен травматология Клинично-химични; Рентгенография; Микробиолофия; антибиограма
Болест на Paget М88.0 Увреждане на ортопедия и Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
(деформиращ остеит)   черепа при болестта травматология, Клинично-химични изследвания; Рентгенография
    на Paget нервни болести  
  М88.8 Увреждане на други ортопедия и Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
    кости при болестта травматология Клинично-химични изследвания; Рентгенография
    на Paget    
Юношеска М91.0 Юношеска ортопедия и Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
остеохондроза на таза   остеохондроза на травматология Клинично-химични изследвания; Рентгенография
и бедрената кост   таза    
  М91.1 Юношеска ортопедия и Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
    остеохондроза на травматология Клинично-химични изследвания; Рентгенография
    бедрената глава    
    (Leegg-Calve-Pertehes)    
  М91.2 Coxa plana ортопедия и Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография
      травматология  
  М91.3 Псевдококсалгия ортопедия и Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография
      травматология  
  М91.8 Други ювенилни ортопедия и Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография
    остеохондрози на травматология  
    таза и бедрената    
    става    
  М91.9 Ювенилна ортопедия и Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография
    остеохондроза на травматология  
    таза и бедрената    
    става, неуточнена    
Други юношески М92.0 Ювенилна ортопедия и Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография
остеохондрози   остехондроза на травматология  
    раменната става    
  М92.1 Ювенилна ортопедия и Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография
    остеохондроза на травматология  
    лъчевата и    
    лакътната кост    
  М92.2 Ювенилна ортопедия и Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография
    остеохондроза на травматология  
    ръката    
  М92.3 Друга ювенилна ортопедия и Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография
    остеохондроза на травматология  
    горния крайник    
  М92.4 Ювенилна ортопедия и Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография
    остеохондроза травматология  
  М92.4 Ювенилна очни болести, Хематологични и цитологични; Кръвосъсирване и фибринолиза; Изследване на урина;
    остеохондроза на ортопедия и Клинично-химични изследвания; Рентгенография
    пателата травматология,  
      нервни болести  
  М92.5 Ювенилна ортопедия и Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография
    остеохондроза на травматология  
    тибия и фибула    
  М92.6 Юношеска ортопедия и Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография
    остеохондроза на травматология  
    костите на стъпалото    
  М92.7 Юношеска ортопедия и Хематологични и цитологични; Клинично-химични изследвания; Рентгенография
    остеохондроза на травматология  
    предния отдел на    
    стъпалото    
Хроничен нефритен N03 Хронична Нефрология Клинико-химични; Изследване на урина - основна програма, ехография; Бъбречна
синдром   гломерулна болест   биопсия
  N03 Хроничен Нефрология Клинико-химични; Изследване на урина - основна програма, ехография; Бъбречна
    гломерулонефрит   биопсия
  N03 Хроничен нефрит Нефрология Клинико-химични; Изследване на урина - основна програма, ехография; Бъбречна
        биопсия
  N03 Хронична бъбречна Нефрология Клинико-химични; Изследване на урина - основна програма, ехография; Бъбречна
    болест   биопсия
Нефрозен синдром N04 Нефрозен синдром Нефрология, Клинико-химични; Изследване на урина - основна програма; Бъбречна биопсия
      кардиология  
Хроничен N11 Хроничен Нефрология Изследване на урина - основна програма; Клинично-химични (субстрати, ензими,
тубулоинтерстициален   пиелонефрит и   електролити и олигоелементи); Изследване на урина за урокултура; Ултразвукова
нефрит   хронична   диагностика на коремните органи
    пионефроза    
Хронична бъбречна N18 Хронична бъбречна Нефрология Клинично-химични (субстрати, ензими, електролити и олигоелементи); ЕКГ
недостатъчност   недостатъчност    
Камъни в бъбрека и N20 Камъни в бъбрека Урология Изседване на урина - основна програма; Клинично-химични (субстрати, ензими,
уретера       електролити и олигоелементи); Изследване на урина за урокултура; Ултразвукова
        диагностика на коремните органи
Хронични болести на Р27.1 Бронхопулмонална детска пневмология Рентгенологична група 2 ЕКГ
дихателните органи,   дисплазия, и фтизиатрия,  
възникващи в   възникваща в детска кардиология  
перинаталния период   перинаталния    
    период    
Вродена хидроцефалия Q03.0 Аномалии на детски болести, очни Очни дъна; ЕЕГ; КАТ Трансфонтанелна ехография
    Силвиевия проток болести,  
      неврохирургия,  
      неврология  
  Q03.1 Атрезия на отворите детски болести, очни Очни дъна; ЕЕГ; КАТ Трансфонтанелна ехография
    на Magendine и болести,  
    Luschka неврохирургия,  
      неврология  
  Q03.8 Други форми на детски болести, очни Очни дъна; ЕЕГ; КАТ Трансфонтанелна ехография
    вродена болести,  
    хидроцефалия неврохирургия,  
      неврология  
Спина бифида Q05.0 Цервикална spina детски болести, очни Очни дъна; ЕЕГ; КАТ Трансфонтанелна ехография Хематологични и цитологични; ЕКГ
    bifida с болести,  
    хидроцефалия неврохирургия  
  Q05.1 Торакална детски болести, Очни дъна; ЕЕГ; КАТ; Хематологични и цитологични; ЕКГ
    spinabifida с неврохирургия  
    хидроцефалия    
  Q05.2 Лумбална детски болести, или Очни дъна; ЕЕГ; КАТ; Хематологични и цитологични; ЕКГ
    spinabifida с неврохирургия,  
    хидроцефалия неврология  
  Q05.3 Сакрална spinabifida детски болести, или Очни дъна; ЕЕГ; КАТ; Хематологични и цитологични; ЕКГ
    с хидроцефалия неврохирургия,  
      неврология  
Анофталм, микрофталм Q11.1 Други форми на очни болести Очни дъна; Изследване на зенични реакции, Изследване на заден очен сегмент, преден
и макрофталм   анофталм   очен сегмент, офталмоскопия, тонометрия
  Q11.2 Микрофталм очни болести Изследване на зенични реакции, Изследване на заден очен сегмент, преден очен
        сегмент, офталмоскопия, тонометрия, Изследване на адаптация, скиаскопия, Изследване
        на зрително поле - периметрия или кампиметрия
  Q11.3 Макрофталм очни болести Изследване на заден очен сегмент, преден очен сегмент, офталмоскопия, тонометрия,
        Изследване на адаптация, скиаскопия, Изследване на зрително поле - периметрия или
        кампиметрия
Вродени аномалии на Q12.0 Вродена катаракта очни болести Изследване на преден очен сегмент, офталмоскопия
лещата Q12.2 Колобома на лещата очни болести Изследване на зенични реакции, Изследване на преден очен сегмент, офталмоскопия
  Q12.3 Вродена афакия очни болести Очни дъна; Изследване на заден очен сегмент, преден очен сегмент, офталмоскопия,
        Изследване на адаптация, скиаскопия
Вродени аномалии на Q21.0 Междукамерен детска кардиология Ехокардиография
сърдечната преграда   септален дефект   ЕКГ
  Q21.1 Междупредсърден детска кардиология Ехокардиография
    септален дефект   ЕКГ
  Q21.2 Предсърднокамерен детска кардиология Ехокардиография
    септален дефект   ЕКГ
  Q21.3 Тетралогия на Фало детска кардиология Ехокардиография
        ЕКГ
  Q21.4 Аортопулмонален детска кардиология Ехокардиография
    септален дефект   ЕКГ
Вродени аномалии на Q22.0 Атрезия на клапата детска кардиология Ехокардиография
пулмоналната и   на белодробната   ЕКГ
трикуспидалната клапа   артерия    
  Q22.1 Вродена стеноза на детска кардиология Ехокардиография
    клапата на   ЕКГ
    белодробната    
    артерия    
  Q22.2 Вродена детска кардиология Ехокардиография
    инсуфициенция на   ЕКГ
    клапата на    
    белодробната    
    артерия    
  Q22.4 Вродена стеноза на детска кардиология Ехокардиография
    трикуспидалната   ЕКГ
    клапа    
  Q22.5 Аномалия на Ebstein детски болести, очни Ехокардиография
      болести, или детска ЕКГ
      кардиология  
Вродени аномалии на Q23.0 Вродена стеноза на детска кардиология Ехокардиография
аортната и митралната   аортната клапа   ЕКГ
клапа Q23.1 Вродена детска кардиология Ехокардиография
    инсуфициенция на   ЕКГ
    аортната клапа    
  Q23.2 Вродена митрална детска кардиология Ехокардиография
    стеноза   ЕКГ
  Q23.3 Вродена митрална детска кардиология Ехокардиография
    инсуфициенция   ЕКГ
  Q23.4 Синдром на детска кардиология Ехокардиография
    хипопластичното   ЕКГ
    ляво сърце    
Други вродени Q24.0 Dextrocardia детска кардиология Ехокардиография
аномалии на сърцето       ЕКГ
  Q24.1 Laevocardia детска кардиология Ехокардиография
        ЕКГ
  Q24.2 Трипредсърдно детска кардиология Ехокардиография
    сърце   ЕКГ
  Q24.3 Белодробна детска кардиология Ехокардиография
    инфундибуларна   ЕКГ
    стеноза    
  Q24.5 Аномалия на детска кардиология Ехокардиография
    коронарните   ЕКГ
    съдове    
  Q24.8 Други уточнени детска кардиология Ехокардиография
    вродени аномалии   ЕКГ
    на сърцето    
Вродени аномалии на Q25.0 Отворен дуктус детска кардиология Ехокардиография
големите артерии   артериозус   ЕКГ
  Q25.1 Коарктация на детска кардиология Ехокардиография
    аортата   ЕКГ
  Q25.3 Стеноза на аортата детска кардиология Ехокардиография
        ЕКГ
  Q25.5 Атрезия на детска кардиология, Ехокардиография
    белодробната детска пневмология ЕКГ
    артерия и фтизиатрия Рентгенологични изследвания - група 3
  Q25.6 Стеноза на детска кардиология, Ехокардиография
    белодробната детска пневмология ЕКГ
    артерия и фтизиатрия Рентгенологични изследвания - група 3
Вродени аномалии на Q26.0 Вродена стеноза на детска кардиология Ехокардиография
големите вени   вена кава   ЕКГ
  Q26.8 Други вродени детска кардиология Ехокардиография
    аномалии на   ЕКГ
    големите вени    
Вродени аномалии на Q33.0 Вродена детска пневмология ЕКГ; Рентгенологични изследвания - група 3; Кръвногазов анализ; ФИД
белия дроб   белодробна кистоза и фтизиатрия,  
      хирургия  
  Q33.3 Агенезия на белия детска пневмология ЕКГ; Рентгенологични изследвания - група 3; Кръвногазов анализ; ФИД
    дроб и фтизиатрия  
  Q33.6 Хипоплазия и детска пневмология ЕКГ; Рентгенологични изследвания - група 3; Кръвногазов анализ; ФИД
    дисплазия на белия и фтизиатрия  
    дроб    
Вродени аномалии на Q39.0 Атрезия на ушно-носно-гърлени Езофагоскопия
хранопровода   хранопровода без болести  
    трахеоезофагеална    
    фистула    
  Q39.1 Атрезия на хирургия, детска Езофагоскопия
    хранопровода с гастроентерология  
    трахеоезофагеална    
    фистула,    
    езофагеална    
    атрезия и стеноза    
  Q39.2 Вродена хирургия, детска Езофагоскопия
    трахеоезофагеална гастроентерология  
    фистула без    
    атрезия    
  Q39.3 Вродена стеноза и детска Езофагоскопия
    стриктура на гастроентерология  
    хранопровода    
Други вродени Q43.0 Дивертикул на детска Хематологични и цитологични изследвания
аномалии на черва   Meckel гастроентерология  
  Q43.1 Болест на детска Хематологични и цитологични изследвания
    Hirschprung гастроентерология  
  Q43.2 Други вродени детска Хематологични и цитологични изследвания
    функционални гастроентерология  
    нарушения на    
    колона    
Кистозна болест на Q61.1 Бъбречна детска нефрология Ехография
бъбрека   поликистоза,    
    инфантилен тип    
  Q61.4 Бъбречна детска нефрология Ехография
    дисплазия    
Вродени нарушения в Q62.0 Вродена детска нефрология Ехография
проходимостта на   хидронефроза    
бъбречното легенче и Q62.1 Атрезия и стеноза детска нефрология Ехография
вродени аномалии на   на уретера    
уретера Q62.2 Вроден мегауретер детска нефрология Ехография
  Q62.4 Агенезия на уретера детска нефрология Ехография
Вродени деформации Q65.0 Вродена луксация ортопедия и Ехография
на бедрото   на бедрото, травматология  
    едностранна    
  Q65.1 Вродена луксация ортопедия и Ехография
    на бедрото, травматология рентгенография
    двустранна    
Остеохондродисплазия Q77.2 Синдром на късото ортопедия и Рентгенологични изследвания - група 3
с дефекти в растежа на   ребро травматология,  
тръбестите кости и     детска пневмология  
гръбначния стълб     и фтизиатрия  
  Q77.4 Ахондроплазия ортопедия и Рентгенологични изследвания - група 2
      травматология  
  Q77.6 Хондроектодермална ортопедия и Рентгенологични изследвания - група 2
    дисплазия травматология  
  Q77.7 Спондилометафизарна Ортопедия и Рентгенологични изследвания - група 2
    дисплазия травматология  
Други Q78.0 Остеогенезис Ортопедия и Рентгенологични изследвания - група 2
Остеохондродис плазии   имперфекта травматология  
  Q78.1 Полиостеозна Ортопедия и Рентгенологични изследвания - група 2
    фиброзна травматология,  
    дисплазия хирургия, детска  
      ендокринология  
  Q78.2 Остеопетроза Ортопедия и Рентгенологични изследвания - група 2
      травматология  
Вродена ихтиоза Q80.1 Х-свързана ихтиоза Кожни и -
      венерически болести  
  Q80.2 Ламеларна ихтиоза Кожни и -
      венерически болести  
Epidermolysis bullosa Q81.2 Epidermolysis Кожни и -
    bullosadystrophica венерически болести  
Факоматози, Q85.1 Туберозна склероза Кожни и -
некласирани другаде     венерически  
      болести, детска  
      неврология, детска  
      психиатрия  
Синдром на Еdwards и Q91.0 Тризомия 18, Детска кардиология -
синдром на Patau   мейотично    
    неразделяне    
  Q91.2 Тризомия 18, Детска кардиология -
    транслокационна    
    форма    
Синдром на Turner Q96 Синдром на Turner Детска -
      ендокринология  
Последици от термични Т95.0 Последици от - -
и химични изгаряния и   термични и химични    
измръзване   изгаряния и    
    измръзване на    
    главата и шията    
    (последица от    
    травми,    
    класифицирани Т -26°    
  Т95.1 Последици от - -
    термични и химични    
    изгаряния и    
    измръзване на    
    тялото (последица    
    от травми,    
    класифицирани    
    Т -27 и Т 28°    


Забележки: 1. В случаите, в които за конкретното заболяване на лицето са извършени консултации и/или изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването на ТЕЛК и резултатите от тях са видни от налични при общопрактикуващия лекар (лекаря по дентална медицина), съответно при лекаря - специалист медицински документи, в това число и от епикриза от лечебно заведение за болнична помощ, лекарят прилага заверени копия на тези документи, без да се налага повторното назначаване и извършване на консултациите и/или изследванията.

2. Лекарят по т. 1 насочва лицето за ТЕЛК с направление по приложение № 4 към чл. 23, ал. 2 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 34 от 2010 г.).


Приложение № 7 към член единствен


(Изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


Пакет дейности за медицински консултации, изследвания и документи, необходими за медицинска експертиза при лица над 18 годиниРубрика по МКБ МКБ Заболявания Консултации Изследвания
  код      
1 2 3 4 5
Туберкулоза на А15.0 Туберкулоза на белите Пневмология и рентгенография и томография
дихателните органи,   дробове, потвърдена фтизиатрия на гръден кош и бял дроб
потвърдена   бактериоскопично с   микробиологично изследване
бактериологично и   наличие или отсъствие на   за Мicobacterium
хистологично   културелен растеж    
  А15.1 Туберкулоза на белите Пневмология и рентгенография и томография
    дробове, потвърдена фтизиатрия на гръден кош и бял дроб
    само с културелен растеж    
  А15.2 Туберкулоза на белите Пневмология и рентгенография на гръден кош
    дробове, потвърдена фтизиатрия и бял дроб
    хистологично    
  А15.4 Туберкулоза на Пневмология и рентгенологични - групи 2 и 3
    интраторакалните лимфни фтизиатрия  
    възли, потвърдена    
    бактериологично и    
    хистологично    
  А15.5 Туберкулоза на ларинкса, Пневмология и рентгенологични - групи 2 и 3
    трахеята и бронхите, фтизиатрия,  
    потвърдена ушно-носно-гърлени  
    бактериологично и болести  
    хистологично    
  А15.8 Туберкулоза на други Пневмология и рентгенологични - групи 2 и 3
    дихателни органи, фтизиатрия или  
    потвърдена ушно-носно-гърлени  
    бактериологично и болести  
    хистологично    
Туберкулоза на А16.0 Туберкулоза на белите Пневмология и Проба Манту; рентгенография
дихателните органи,   дробове с отрицателни фтизиатрия и томография на гръден кош и
непотвърдена   бактериологични и   бял дроб
бактериологично или   хистологични    
хистологично   изследвания    
  А16.1 Туберкулоза на белите Пневмология и Проба Манту; рентгенография
    дробове, без провеждане фтизиатрия и томография на гръден кош и
    на бактериологични и   бял дроб
    хистологични    
    изследвания    
  А16.3 Туберкулоза на Пневмология и Проба Манту; рентгенологични
    интраторакалните лимфни фтизиатрия - групи 2 и 3
    възли, без указание за    
    бактериологично или    
    хистологично    
    потвърждаване    
  А16.4 Туберкулоза на ларинкса, Пневмология и Проба Манту; рентгенологични
    трахеята и бронхите, без фтизиатрия или - групи 2 и 3
    указание за ушно-носно-гърлени  
    бактериологично или болести  
    хистологично    
    потвърждаване    
  А16.8 Туберкулоза на други Пневмология и рентгенологични - групи 2 и 3
    дихателни органи, фтизиатрия,  
    потвърдена ушно-носно-гърлени  
    бактериологично и болести  
    хистологично    
Туберкулоза на А17.1 Менингеална туберкулома Пневмология и Проба Манту; рентгенологични
нервната система     фтизиатрия; нервни - групи 2 и 3
      болести  
Туберкулоза на други А18.0 Туберкулоза на костите и Пневмология и Рентгенологични - групи 2 и 3
органи   ставите фтизиатрия;  
      ортопедия и  
      травматология  
  А18.1 Туберкулоза на Пневмология и Проба Манту;
    пикочо-половите органи фтизиатрия или микробиологично изследване
      нефрология, или на урина; ехография
      урология, или  
      акушерство и  
      гинекология  
  А18.2 Туберкулозна периферна Пневмология и Проба Манту
    лимфоденопатия фтизиатрия  
  А18.3 Туберкулоза на червата, Пневмология и Проба Манту; рентгенологични
    перитонеума и фтизиатрия или - група 4; ехография
    мезентериалните лимфни гастроентерология  
    възли    
  A18.4 Туберкулоза на кожата и Пневмология и Проба Манту;микробиологично
    подкожната тъкан фтизиатрия; кожни и изследване
      венерически  
      болести  
  А18.5 Туберкулоза на окото Пневмология и Проба Манту
      фтизиатрия; очни  
      болести  
  А18.6 Туберкулоза на ухото Пневмология и Проба Манту
      фтизиатрия или  
      ушно-носно-гърлени  
      болести  
  А18.7 Туберкулоза на Пневмология и Проба Манту; ехография
    надбъбреците фтизиатрия или  
      ендокринология и  
      болести на обмяната  
  А18.8 Туберкулоза на други Пневмология и Проба Манту; ехография
    уточнени органи фтизиатрия  
Късен сифилис A52 Късен сифилис Кожни и ЕКГ, ехокардиография
      венерически  
      болести;  
      неврология;  
      кардиолог  
Други вирусни А98.5 Хеморагична треска с Нефрология Кръвна картина;урина;урея;
хеморагични трески,   бъбречен синдром   креатинин;ехография на
некласирани другаде       бъбреци
Лайшманиоза В55.0 Висцерална лайшманиоза Медицинска Кръвна картина; урина -
      паразитология химично изследване на урина
        с течни реактиви (белтък,
        билирубин, уробилиноген);
        седимент на урина -
        ориентировъчно изследване
Ехинококоза В67.0 Инвазия на черния дроб, Гастроентерология, Кръвна картина;серологично
    предизвикана от хирургия изследване; ехография на
    Echinococcusgranulosus   коремни органи;
        паразитологично изследване
  В67.1 Инвазия на белия дроб, Пневмология и Кръвна картина;серологично
    предизвикана от фтизиатрия; изследване; рентгенография
    Echinococcusgranulosus хирургия на гръден кош и бял дроб
  В67.3 Друга инвазия, В зависимост от Кръвна картина;серологично
    предизвикана от органната изследване; паразитологично
    Echinococcusgranulosus локализация изследване
  В 67.5 Инвазия на черния дроб, Гастроентерология, Кръвна картина; серологично
    предизвикана от хирургия изследване; абдоминална
    Echinococcusmultilocularis   ехография
  В67.6 Друга инвазия, В зависимост от Кръвна картина; серологично
    предизвикана от органната изследване
    Echinococcusmultilocularis локализация  
Злокачествено C00.0 Външна повърхност на Кожни и -
новообразувание на   горна устна венерически  
устната     болести  
  С00.1 Външна повърхност на Кожни и -
    долна устна венерически  
      болести  
  С00.2 Външна устна, неуточнена Кожни и -
      венерически  
      болести  
  С00.3 Горна устна, вътрешна Кожни и -
    повърхност венерически  
      болести  
  С00.4 Долна устна, вътрешна Кожни и -
    повърхност венерически  
      болести  
  С00.5 Устна, неуточнена, Кожни и -
    вътрешна повърхност венерически  
      болести  
  С00.6 Комисура на устните Кожни и -
      венерически  
      болести  
  С00.8 Лезия, излизаща извън Кожни и -
    границите на една и венерически  
    повече локализации на болести  
    устните    
  С00.9 Устна, неуточнена част Кожни и -
      венерически  
      болести  
Злокачествено С01 Злокачествено ушно-носно-гърлени -
новообразувание на   новообразувание на болести  
основата на езика   основата на езика    
Злокачествено С02.0 Горна повърхност на ушно-носно-гърлени -
новообразувание на   езика болести  
други и неуточнени С02.1 Странични ръбове на ушно-носно-гърлени -
части на езика   езика болести  
  С02.2 Долна повърхност на ушно-носно-гърлени -
    езика болести  
  С02.3 Предните две трети на ушно-носно-гърлени -
    езика, неуточнена част болести  
  С02.4 Езикова сливица ушно-носно-гърлени -
      болести  
  С02.8 Лезия, излизаща извън ушно-носно-гърлени -
    границите на една и болести  
    повече посочени    
    локализации на езика    
  С02.9 Език, неуточнена част ушно-носно-гърлени -
      болести  
Злокачествено С03.0 Горен венец ушно-носно-гърлени -
новообразувание на     болести;  
венците     лицево-челюстна  
      хирургия  
  С03.1 Долен венец лицево-челюстна -
      хирургия  
Злокачествено С04.0 Предна част на пода на лицево-челюстна -
новообразувание на   устната кухина хирургия  
пода на устната кухина С04.1 Странична част на пода лицево-челюстна -
    на устната кухина хирургия  
  С04.8 Лезия, излизаща извън лицево-челюстна -
    границите на една и хирургия  
    повече посочени    
    локализации на пода на    
    устната кухина    
  С04.9 Под на устната кухина, лицево-челюстна -
    неуточнена част хирургия  
Злокачествено С05.0 Твърдо небце лицево-челюстна -
новообразувание на     хирургия  
небцето С05.1 Меко небце лицево-челюстна -
      хирургия  
  С05.2 Увула лицево-челюстна -
      хирургия  
  С05.8 Лезия, излизаща извън лицево-челюстна -
    границите на една и хирургия  
    повече посочени    
    локализации на небцето    
  С05.9 Небце, неуточнено лицево-челюстна -
      хирургия  
Злокачествено С06.0 Лигавица на бузите лицево-челюстна -
новообразувание на     хирургия  
други и неуточнени        
части на устната        
кухина        
Злокачествено С06.1 Преддверие на устната лицево-челюстна  
новообразувание на   кухина хирургия  
други и неуточнени С06.2 Ретромоларна област лицево-челюстна  
части на устната     хирургия  
кухина С06.8 Лезия, излизаща извън лицево-челюстна  
    границите на една и хирургия  
    повече посочени    
    локализации на други и    
    неуточнени части на    
    устната кухина    
  С06.9 Устна кухина, неуточнена лицево-челюстна  
    част хирургия  
Злокачествено С07 Злокачествено лицево-челюстна -
новообразувание на   новообразувание на хирургия  
околоушната слюнчена   околоушната слюнчена    
жлеза (паротис)   жлеза (паротис)    
Злокачествено С08.0 Подчелюстна жлеза лицево-челюстна -
новообразувание на   (субмандибуларна) хирургия  
друга и неуточнена С08.1 Подезична жлеза лицево-челюстна -
част на големите   (сублингвална) хирургия  
слюнчени жлези С08.8 Лезия, излизаща извън лицево-челюстна -
    границите на една и хирургия  
    повече посочени    
    локализации на големите    
    слюнчени жлези    
  С08.9 Голяма слюнчена жлеза, лицево-челюстна -
    неуточнена част хирургия  
Злокачествено С09.0 Тонзиларна ямка ушно-носно-гърлени -
новообразувание на     болести  
сливицата (тонзила) С09.1 Тонзиларна дъга ушно-носно-гърлени -
      болести  
  С09.8 Лезия, излизаща извън ушно-носно-гърлени -
    границите на една и болести  
    повече посочени    
    локализации на тонзилата    
  С09.9 Тонзила, неуточнена ушно-носно-гърлени -
      болести  
Злокачествено С10.0 Валекула ушно-носно-гърлени -
новообразувание на     болести  
орофаринкса С10.1 Предна повърхност на ушно-носно-гърлени -
(мезофаринкс)   епиглотиса болести  
  С10.2 Странична стена на ушно-носно-гърлени -
    орофаринкса болести  
  С10.3 Задна стена на ушно-носно-гърлени -
    орофаринкса болести  
  С10.4 Брахиална цепка ушно-носно-гърлени -
      болести  
  С10.8 Лезия, излизаща извън ушно-носно-гърлени -
    границите на една и болести  
    повече посочени    
    локализации на    
    орофаринкса    
  С10.9 Орофаринкс, неуточнен ушно-носно-гърлени -
      болести  
Злокачествено С11.0 Горна стена на ушно-носно-гърлени -
новообразувание на   назофаринкса болести  
носоглътката С11.1 Задна стена на ушно-носно-гърлени -
(назофаринкс)   назофаринкса болести  
  С11.2 Странична стена на ушно-носно-гърлени -
    назофаринкса болести  
  С11.3 Предна стена на ушно-носно-гърлени -
    назофаринкса болести  
  С11.8 Лезия, излизаща извън ушно-носно-гърлени -
    границите на една и болести  
    повече посочени    
    локализации на    
    назофаринкса    
  С11.9 Назофаринкс, неуточнен ушно-носно-гърлени -
      болести  
Злокачествено С12 Злокачествено ушно-носно-гърлени -
новообразувание на   новообразувание на болести  
пириформения синус   пириформения синус    
Злокачествено С13.0 Посткрикоидна област ушно-носно-гърлени -
новообразувание на     болести  
хипофаринкса С13.1 Ариепиглотична гънка, ушно-носно-гърлени -
    обърната към болести  
    хипофаринкса    
  С13.2 Задна стена на ушно-носно-гърлени -
    хипофаринкса болести  
  С13.8 Лезия, излизаща извън ушно-носно-гърлени -
    границите на една и болести  
    повече посочени    
    локализации на    
    хипофаринкса    
  С13.9 Хипофаринкс, неуточнен ушно-носно-гърлени -
      болести  
Злокачествено С14.0 Фаринкс, неуточнен ушно-носно-гърлени -
новообразувание с     болести  
други и неточно С14.2 Пръстен на Waldeyer ушно-носно-гърлени -
определени   (тонзиларен) болести  
локализации на С14.8 Лезия, излизаща извън ушно-носно-гърлени -
устните, устната кухина   границите на една и болести  
и фаринкса   повече посочени    
    локализации на устните,    
    устната кухина и    
    фаринкса    
Злокачествено С15.0 Шийната част на Хирургия или  
новообразувание на   хранопровода гастроентерология  
хранопровода С15.1 Гръдната част на хирургия  
    хранопровода    
  С15.2 Коремната част на хирургия  
    хранопровода    
  С15.3 Горната третина на хирургия  
    хранопровода    
  С15.4 Средната третина на хирургия  
    хранопровода    
  С15.5 Долната третина на хирургия  
    хранопровода    
  С15.8 Лезия, излизаща извън хирургия  
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на    
    хранопровода    
  С15.9 Хранопровод, неуточнена хирургия  
    част    
Злокачествено С16.0 Кардиа Хирургия или  
новообразувание на     гастроентерология  
стомаха С16.1 Дъно на стомаха Хирургия или  
      гастроентерология  
  С16.2 Тяло на стомаха Хирургия или  
      гастроентерология  
  С16.3 Антрум на пилора Хирургия или  
      гастроентерология  
  С16.4 Пилор Хирургия или  
      гастроентерология  
  С16.5 Малка кривина на Хирургия или  
    стомаха, неуточнена част гастроентерология  
  С16.6 Голяма кривина на Хирургия или  
    стомаха, неуточнена част гастроентерология  
  С16.8 Лезия, излизаща извън Хирургия или  
    границите на една и гастроентерология  
    повече посочени    
    локализации на стомаха    
  С16.9 Стомах, неуточнена Хирургия или  
    локализация гастроентерология  
Злокачествено С17.0 Дванадесетопръстник Хирургия или  
новообразувание на     гастроентерология  
тънките черва С17.1 Йеюнум Хирургия или  
      гастроентерология  
  С17.2 Илеум Хирургия или  
      гастроентерология  
Злокачествено С17.3 Дивертикул на Meckel Хирургия или Езофагогастродуоденоскопия
новообразувание на     гастроентерология  
тънките черва С17.8 Лезия, излизаща извън Хирургия или Езофагогастродуоденоскопия
    границите на една и гастроентерология  
    повече посочени    
    локализации на тънките    
    черва    
  С17.9 Тънки черва, неуточнена Хирургия или Езофагогастродуоденоскопия
    част гастроентерология  
Злокачествено С18.0 Цекум Хирургия фиброколоноскопия
новообразувание на С18.1 Апендикс Хирургия  
дебелото черво (колон) С18.2 Колон асценденс Хирургия  
  С18.3 Флексура хепатика Хирургия  
  С18.4 Колон трансверзум Хирургия  
  С18.5 Флексура лиеналис Хирургия  
  С18.6 Колон десценденс Хирургия  
  С18.7 Колон сигмоидеум Хирургия  
  С18.8 Лезия, излизаща извън Хирургия  
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на дебелото    
    черво    
Злокачествено С19 Злокачествено Хирургия  
новообразувание на   новообразувание на    
ректосигмоидната   ректосигмоидната област    
област        
Злокачествено С20 Злокачествено Хирургия  
новообразувание на   новообразувание на    
правото черво (ректум)   правото черво (ректум)    
Злокачествено С21.0 Анус, неуточнена част Хирургия  
новообразувание на С21.1 Анален канал Хирургия  
ануса и аналния канал        
  С21.2 Клоакогенна зона Хирургия  
  С21.8 Лезия, излизаща извън Хирургия  
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на ректума,    
    ануса и аналния канал    
Злокачествено С22.0 Карцином на черния дроб, Хирургия диагностичен ултразвук на
новообразувание на   първичен   коремни органи
черния дроб и С22.1 Карцином на Хирургия диагностичен ултразвук на
интрахепаталните   интрахепатални жлъчни   коремни органи
жлъчни пътища   пътища    
  С22.2 Хепатобластом Хирургия диагностичен ултразвук на
        коремни органи
  С22.3 Ангиосарком на черния Хирургия диагностичен ултразвук на
    дроб   коремни органи, туморни
        маркери
  С22.4 Други саркоми на черния хирургия  
    дроб    
  С22.7 Други уточнени хирургия Диагностичен ултразвук на
    карциноми на черния дроб   коремни органи, туморни
        маркери
  С22.9 Злокачествено хирургия  
    новообразувание на    
    черен дроб, неуточнено    
Злокачествено С23 Злокачествено хирургия  
новообразувание на   новообразувание на    
жлъчния мехур   жлъчния мехур    
Злокачествено С24.0 Екстрахепатални жлъчни хирургия  
новообразувание на   канали    
други и неуточнени С24.1 Ампула на Vater хирургия Интравенозна холангиография
части на жлъчните С24.8 Лезия, излизаща извън хирургия Интравенозна холангиография
пътища   границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на жлъчните    
    пътища    
  C24.9 Злокачествено хирургия Интравенозна холангиография
    новообразувание на    
    жлъчните пътища,    
    неуточнено    
Злокачествено С25.0 Глава на панкреаса хирургия Диагностичен ултразвук на
новообразувание на       коремни органи
панкреаса С25.1 Тяло на панкреаса хирургия  
  С25.2 Опашка на панкреаса хирургия  
  С25.3 Панкреатичен канал хирургия  
  С25.4 Ендокринна част на хирургия  
    панкреаса    
  С25.7 Други части на панкреаса хирургия  
  С25.8 Лезия, излизаща извън хирургия  
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на панкреаса    
  С25.9 Злокачествено хирургия  
    новообразувание на    
    панкреас, неуточнено    
Злокачествено С26.0 Чревен тракт, неуточнена хирургия  
новообразувание на   част    
храносмилателните С26.1 Далак хирургия Диагностичен ултразвук на
органи с друга и       коремни органи
неточно определена С26.8 Лезия, излизаща извън хирургия  
локализация   границите на една и    
Злокачествено   повече посочени    
новообразувание на   локализации на    
храносмилателните   храносмилателната    
органи с друга и   система    
неточно определена С26.9 Неточно обозначени хирургия Диагностичен ултразвук на
локализация   локализации на   коремни органи
    храносмилателната    
    система    
Злокачествено С30.0 Носна кухина ушно-носно-гърлени КАТ на глава
новообразувание на     болести  
носната кухина и С30.1 Средно ухо ушно-носно-гърлени КАТ на глава
средното ухо     болести  
Злокачествено С31.0 Максиларен синус ушно-носно-гърлени КАТ на глава
новообразувание на     болести  
синусите С31.1 Етмоидален синус ушно-носно-гърлени КАТ на глава
      болести  
  С31.2 Фронтален синус ушно-носно-гърлени КАТ на глава
      болести  
  С31.3 Сфеноидален синус ушно-носно-гърлени КАТ на глава
      болести  
  С31.8 Лезия, излизаща извън ушно-носно-гърлени КАТ на глава
    границите на една и болести  
    повече посочени    
    локализации на синусите    
  С31.9 Злокачествено ушно-носно-гърлени КАТ на глава
    новообразувание на болести  
    синуси, неуточнено    
Злокачествено С32.0 Глотис ушно-носно-гърлени -
новообразувание на     болести  
ларинкса С32.1 Супраглотис ушно-носно-гърлени -
      болести  
  С32.2 Субглотис ушно-носно-гърлени -
      болести  
  С32.3 Ларингеален хрущял ушно-носно-гърлени -
      болести  
  С32.8 Лезия, излизаща извън ушно-носно-гърлени -
    границите на една и болести  
    повече посочени    
    локализации на ларинкса    
  С32.9 Злокачествено ушно-носно-гърлени -
    новообразувание на болести  
    ларинкс, неуточнено    
Злокачествено С33 Злокачествено пневмология и Фибробронхоскопия
новообразувание на   новообразувание на фтизиатрия  
трахеята   трахеята онкология  
Злокачествено С34.0 Главни бронхи пневмология и Фибробронхоскопия
новообразувание на     фтизиатрия  
бронхите и белия дроб     онкология  
  С34.1 Горен лоб, бронх или бял пневмология и Фибробронхоскопия
    дроб фтизиатрия  
      онкология  
  С34.2 Среден лоб, бронх или пневмология и Фибробронхоскопия;
    бял дроб фтизиатрия рентгенологични - група 3; КАТ
      онкология на гръден кош
  С34.3 Долен лоб, бронх или бял пневмология и Фибробронхоскопия;
    дроб фтизиатрия рентгенологични - група 3; КАТ
      онкология на гръден кош
  С34.8 Лезия, излизаща извън пневмология и Фибробронхоскопия;
    границите на една и фтизиатрия рентгенологични - група 3; КАТ
    повече посочени онкология на гръден кош
    локализации на бронха    
    или белия дроб    
Злокачествено С37 Злокачествено хирургия рентгенологични - група 3; КАТ
новообразувание на   новообразувание на онкология на гръден кош
тимуса   тимуса    
Злокачествено С38.0 Сърце пневмология и рентгенологични - група 3; КАТ
новообразувание на     фтизиатрия на гръден кош
сърцето, медиастинума     кардиология  
и плеврата     онкология  
  С38.1 Преден медиастинум пневмология и рентгенологични - група 3;
      фтизиатрия КАТ; на гръден кош
  С38.2 Заден медиастинум пневмология и рентгенологични - група 3; КАТ
      фтизиатрия на гръден кош
  С38.3 Медиастинум, неуточнена пневмология и рентгенологични - група 3;
    част фтизиатрия КАТ; на гръден кош
  С38.4 Плевра пневмология и рентгенологични - група 3; КАТ
      фтизиатрия на гръден кош
  С38.8 Лезия, излизаща извън пневмология и рентгенологични - група 3;
    границите на една и фтизиатрия КАТ; на гръден кош
    повече посочени    
    локализации на сърцето,    
    медиастинума и плеврата    
Злокачествени С39.0 Горни дихателни пътища, хирургия КАТ на гръден кош
новообразувания с   неуточнена част    
други и неточно С39.8 Лезия, излизаща извън хирургия КАТ на гръден кош
определени   границите на една и    
локализации на   повече посочени    
дихателните органи и   локализации на    
гръдния кош   дихателната система и    
    гръдния кош    
  С39.9 Неточно определени хирургия КАТ на гръден кош
    локализации на    
    дихателната система    
Злокачествено С40.0 Лопатка (скапула) и дълги ортопедия рентгенологични - група 2; КАТ
новообразувание на   кости на горен крайник   по преценка
костите и ставните С40.1 Къси кости на горния ортопедия рентгенологични - група 2 КАТ
хрущяли на крайниците   крайник   по преценка
  С40.2 Дълги кости на долен ортопедия рентгенологични - група 2 КАТ
    крайник   по преценка
  С40.3 Къси кости на долен ортопедия рентгенологични - група 2 КАТ
    крайник   по преценка
  С40.8 Лезия, излизаща извън ортопедия рентгенологични - група 2 КАТ
    границите на една и   по преценка
    повече посочени    
    локализации на костите и    
    ставните хрущяли на    
    крайниците    
  С40.9 Кости и ставни хрущяли ортопедия рентгенологични - група 2 КАТ
    на крайниците, с   по преценка
    неуточнена локализация    
Злокачествено С41.0 Кости на черепа и лицето неврохирургия рентгенологични - група 2
новообразувание на С41.1 Долна челюст Лицево-челюстна рентгенологични - група 2
костите и ставните   (мандибула) хирургия  
хрущяли с други и С41.2 Гръбначен стълб неврохирургия рентгенологични - група 2
неуточнени С41.3 Ребра, гръдна кост и Гръдна хирургия Ядрено-магнитен резонанс
локализации   ключица    
  С41.4 Кости на таза, сакрума и Ортопедия и рентгенологични - група 2 КАТ
    опашката травматология или МРТ
  С41.8 Лезия, излизаща извън Ортопедия и рентгенологични - група 2 КАТ
    границите на една и травматология или МРТ
    повече посочени    
    локализации на костите и    
    ставните хрущяли    
Злокачествен меланом С43.0 Злокачествен меланом на хирургия; кожни и -
на кожата   устната венерически  
      болести  
  С43.1 Злокачествен меланом на кожни и -
    клепача, включително и венерически  
    ъгъла на клепачната болести  
    цепка    
  С43.2 Злокачествен меланом на кожни и -
    ухото и външния слухов венерически  
    канал болести  
  С43.3 Злокачествен меланом на кожни и -
    други и неуточнени части венерически  
    на лицето болести  
  С43.4 Злокачествен меланом на кожни и -
    окосмената част на венерически  
    главата и шията болести  
  С43.5 Злокачествен меланом на кожни и -
    тялото венерически  
      болести  
  С43.6 Злокачествен меланом на кожни и -
    горен крайник, венерически  
    включително областта на болести  
    раменния пояс    
  С43.7 Злокачествен меланом на кожни и -
    долен крайник, венерически  
    включително болести  
    тазобедрената област    
  С43.8 Лезия, излизаща извън кожни и  
    границите на една и венерически  
    повече посочени болести  
    локализации на    
    злокачествения меланом    
    на кожата    
Други злокачествени С44.0 Кожа на устните кожни и -
новообразувания на     венерически  
кожата     болести  
  С44.1 Кожа на клепачи, кожни и -
    включително ъглите на венерически  
    клепачните цепки болести  
  С44.2 Кожа на ухото и външния кожни и -
    слухов канал венерически  
      болести  
Други злокачествени С44.3 Кожа на други и кожни и -
новообразувания на   неуточнени части на венерически  
кожата   лицето болести  
  С44.4 Кожа на окосмената част кожни и -
    на главата и шията венерически  
      болести  
  С44.5 Кожа на тялото кожни и -
      венерически  
      болести  
  С44.6 Кожа на горен крайник, кожни и -
    включително областта на венерически  
    раменния пояс болести  
  С44.7 Кожа на долен крайник, кожни и -
    включително венерически  
    тазобедрената област болести  
  С44.8 Лезия, излизаща извън кожни и -
    границите на една и венерически  
    повече посочени болести  
    локализации на кожата    
  С44.9 Злокачествено кожни и -
    новообразувание на венерически  
    кожата с неуточнена болести  
    локализация    
Мезотелиом С45.0 Мезотелиом на плеврата Гръдна хирургия -
      онкология  
  С45.1 Мезотелиом на Гръдна хирургия -
    перитонеума онкология  
  С45.2 Мезотелиом на перикарда Гръдна хирургия -
      онкология  
  С45.7 Мезотелиом с други Гръдна хирургия -
    локализации онкология  
  С45.9 Мезотелиом, неуточнен Гръдна хирургия, -
      онкология  
Сарком на Kaposi С46.0 Сарком на Kaposi на кожни и -
    кожата венерически  
      болести  
  С46.1 Сарком на Kaposi на Онкология -
    меките тъкани    
  С46.2 Сарком на Kaposi на Лицево-челюстна -
    небцето (палатум) хирургия  
  С46.3 Сарком на Kaposi на Онкология -
    лимфните възли    
  С46.7 Сарком на Kaposi с други Онкология -
    локализации    
  С46.8 Сарком на Kaposi на Онкология -
    множество органи    
  С46.9 Сарком на Kaposi с онкология -
    неуточнена локализация    
Злокачествено С47.0 Периферни нерви на нервни болести ядрено-магнитен резонанс
новообразувание на   главата, лицето и шията    
периферните нерви и        
вегетативната нервна        
система        
  С47.1 Периферни нерви на нервни болести ядрено-магнитен резонанс
    горен крайник,    
    включително областта на    
    раменния пояс    
  С47.2 Периферни нерви на нервни болести ядрено-магнитен резонанс
    долен крайник,    
    включително    
    тазобедрената област    
  С47.3 Периферни нерви на нервни болести ядрено-магнитен резонанс
    торакса    
  С47.4 Периферни нерви на нервни болести ядрено-магнитен резонанс
    корема    
  С47.5 Периферни нерви на таза нервни болести ядрено-магнитен резонанс
  С47.6 Злокачествено нервни болести ядрено-магнитен резонанс
    новообразувание на    
    периферните нерви на    
    тялото, неуточнено    
  С47.8 Лезия, излизаща извън нервни болести ядрено-магнитен резонанс
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на    
    периферните нерви и    
    вегетативната нервна    
    система    
  С47.9 Периферни нерви и нервни болести ядрено-магнитен резонанс
    вегетативна нервна    
    система с неуточнена    
    локализация    
Злокачествено С48.0 Ретроперитонеум хирургия ядрено-магнитен резонанс
новообразувание на С48.1 Уточнена част на хирургия ядрено-магнитен резонанс
ретроперитонеума и   перитонеума    
перитонеума С48.2 Перитонеум, неуточнена хирургия ядрено-магнитен резонанс
    част    
  С48.8 Лезия, излизаща извън хирургия ядрено-магнитен резонанс
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на    
    ретроперитонеума и    
    перитонеума    
Злокачествено С49.0 Съединителна и меки Ушни, носни и -
новообразувание на   тъкани на главата, лицето гърлени болести или  
съединителната и   и шията лицево-челюстна  
другите меки тъкани     хирургия  
  С49.1 Съединителна и меки Ортопедия и ЯМР-
    тъкани на горен крайник, травматология  
    включително областта на    
    раменния пояс    
  С49.2 Съединителна и меки Ортопедия и - ЯМР-
    тъкани на долен крайник, травматология  
    включително    
    тазобедрената област    
  С49.3 Съединителна и меки хирургия -
    тъкани на гръдния кош    
  С49.4 Съединителна и меки хирургия -
    тъкани на корема    
  С49.5 Съединителна и меки Ортопедия и - ЯМР-
    тъкани на таза травматология  
  С49.6 Съединителна и меки Хирургия -
    тъкани на тялото, с    
    неуточнена локализация    
  С49.8 Лезия, излизаща извън Хирургия -
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на    
    съединителната и меките    
    тъкани    
  С49.9 Съединителна и меки Хирургия -
    тъкани, с неуточнена    
    локализация    
Злокачествено С50.0 Мамила и ареола хирургия  
новообразувание на С50.1 Централна част на хирургия  
млечната жлеза   млечната жлеза    
  С50.2 Горен вътрешен квадрант хирургия  
    на млечната жлеза    
  С50.3 Долен вътрешен квадрант хирургия  
    на млечната жлеза    
  С50.4 Горен външен квадрант хирургия  
    на млечната жлеза    
  С50.5 Долен външен квадрант хирургия  
    на млечната жлеза    
  С50.6 Аксиларно удължение на хирургия  
    млечната жлеза    
  С50.8 Лезия, излизаща извън хирургия  
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на млечната    
    жлеза    
  С50.9 Млечна жлеза, хирургия  
    неуточнена част    
Злокачествено С51.0 Голяма срамна устна акушерство и  
новообразувание на   (лабия) гинекология  
вулвата С51.1 Малка срамна устна акушерство и  
      гинекология  
  С51.2 Клитор акушерство и  
      гинекология  
  С51.8 Лезия, излизаща извън акушерство и  
    границите на една и гинекология  
    повече посочени    
    локализации на вулвата    
  С51.9 Вулва, неуточнена част акушерство и  
      гинекология  
Злокачествено С52 Злокачествено акушерство и  
новообразувание на   новообразувание на гинекология  
влагалището (вагина)   влагалището (вагина)    
Злокачествено С53.0 Ендоцервикс акушерство и  
новообразувание на     гинекология  
шийката на матката С53.1 Екзоцервикс акушерство и  
      гинекология  
  С53.8 Лезия, излизаща извън акушерство и  
    границите на една и гинекология  
    повече посочени    
    локализации на шийката    
    на матката    
  С53.9 Шийка на матката, акушерство и  
    неуточнена част гинекология  
Злокачествено С54.0 Истмус на матката акушерство и  
новообразувание на     гинекология  
тялото на матката С54.1 Ендометриум акушерство и  
      гинекология  
  С54.2 Миометриум акушерство и  
      гинекология  
  С54.3 Дъно (фундус) на матката акушерство и  
      гинекология  
  С54.8 Лезия, излизаща извън акушерство и  
    границите на една и гинекология  
    повече посочени    
    локализации на тялото на    
    матката    
  С54.9 Тяло на матката, с акушерство и  
    неуточнена локализация гинекология  
Злокачествено С55 Злокачествено акушерство и  
новообразувание на   новообразувание на гинекология  
матката с неуточнена   матката с неуточнена    
локализация   локализация    
Злокачествено С56 Злокачествено акушерство и  
новообразувание на   новообразувание на гинекология  
яйчника   матката с неуточнена    
    локализация    
Злокачествено С57.0 Фалопиева тръба акушерство и  
новообразувание на     гинекология  
други и неуточнени С57.1 Широка връзка акушерство и  
части на женските     гинекология  
полови органи С57.2 Кръгла връзка акушерство и  
      гинекология  
  С57.3 Параметриум акушерство и  
      гинекология  
  С57.4 Придатъци на матката, акушерство и  
    неуточнени гинекология  
  С57.7 Други уточнени части на акушерство и  
    женските полови органи гинекология  
  С57.8 Лезия, излизаща извън акушерство и  
    границите на една и гинекология  
    повече посочени    
    локализации на женските    
    полови органи    
  С57.9 Женски полови органи, с акушерство и  
    неуточнена локализация гинекология  
Злокачествено С60.0 Препуциум урология  
новообразувание на С60.1 Гланс пенис урология -
пениса С60.2 Тяло на пениса урология -
  С60.8 Лезия, излизаща извън урология -
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на пениса    
  С60.9 Пенис, с неуточнена урология -
    локализация    
Злокачествено С61 Злокачествено урология -
новообразувание на   новообразувание на    
простатата   простатата    
Злокачествено С62.0 Недесцендирал тестис урология -
новообразувание на С62.1 Десцендирал тестис урология -
тестиса С62.9 Злокачествено урология -
    новообразувание на    
    тестис, неуточнено    
Злокачествено С63.0 Епидидим урология -
новообразувание на С63.1 Семенна връв урология -
други и неуточнени С63.2 Скротум урология -
части на мъжките С63.7 Други уточнени части на урология -
полови органи   мъжките полови органи    
  С63.8 Лезия, излизаща извън урология -
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на мъжките    
    полови органи    
  С63.9 Мъжки полови органи, с урология -
    неуточнена локализация    
Злокачествено С64 Злокачествено нефрология  
новообразувание на   новообразувание на    
бъбрека, с изключение   бъбрека, с изключение на    
на бъбречното легенче   бъбречното легенче    
Злокачествено С65 Злокачествено нефрология  
новообразувание на   новообразувание на    
бъбречното легенче   бъбречното легенче    
Злокачествено С66 Злокачествено урология  
новообразувание на   новообразувание на    
уретера   уретера    
Злокачествено С67.0 Триъгълник на Лиьото урология  
новообразувание на С67.1 Купол на пикочния мехур урология  
пикочния мехур С67.2 Латерална стена урология  
  С67.3 Предна стена урология  
  С67.4 Задна стена урология  
  С67.5 Шийка на пикочния мехур урология  
  С67.6 Отвор на уретера урология  
    (орифициум)    
  С67.7 Урахус урология  
  С67.8 Лезия, излизаща извън урология  
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на пикочния    
    мехур    
  С67.9 Пикочен мехур, с урология  
    неуточнена локализация    
Злокачествено С68.0 Уретра нефрология;  
новообразувание на     урология  
други и неуточнени С68.1 Парауретрални жлези нефрология;  
части на пикочните     урология  
органи С68.8 Лезия, излизаща извън нефрология;  
    границите на една и урология  
    повече посочени    
    локализации на пикочните    
    органи    
  С68.9 Злокачествено нефрология;  
    новообразувание на урология  
    пикочни органи,    
    неуточнено    
Злокачествено С69.0 Конюнктива очни болести  
новообразувание на С69.1 Роговица очни болести  
окото и неговите С69.2 Ретина очни болести  
придатъци С69.3 Хороидея очни болести  
  С69.4 Цилиарно тяло очни болести  
  С69.5 Слъзна жлеза и канали очни болести  
  С69.6 Орбита очни болести  
  С69.8 Лезия, излизаща извън очни болести  
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на окото и    
    неговите придатъци    
  С69.9 Око, неуточнена част очни болести  
Злокачествено С70.0 Церебрални менинги нервни болести;  
новообразувание на     очни болести  
мозъчните обвивки С70.1 Спинални менинги нервни болести  
(менинги) С70.9 Злокачествено нервни болести  
    новообразувание на    
    менинги, неуточнено    
Злокачествено С71.0 Главен мозък, с нервни болести  
новообразувание на   изключение на дяловете    
главния мозък   (лобове) и стомахчетата    
    (вентрикули)    
  С71.1 Фронтален лоб нервни болести  
  С71.2 Темпорален лоб нервни болести  
  С71.3 Париетален лоб нервни болести  
  С71.4 Окципитален лоб нервни болести  
  С71.5 Мозъчно стомахче нервни болести  
  С71.6 Малък мозък нервни болести  
  С71.7 Мозъчен ствол нервни болести  
  С71.8 Лезия, излизаща извън нервни болести  
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на главния    
    мозък    
  С71.9 Главен мозък, с нервни болести  
    неуточнена локализация    
Злокачествено С72.0 Гръбначен мозък нервни болести  
новообразувание на С72.1 Конска опашка (кауда нервни болести  
гръбначния мозък,   еквина)    
черепномозъчните С72.2 Обонятелен нерв нервни болести  
нерви и други части на   (олфакторен)    
централната нервна С72.3 Зрителен нерв нервни болести  
система С72.4 Слухов нерв нервни болести  
  С72.5 Други и неуточнени нервни болести  
    черепномозъчни нерви    
  С72.8 Лезия, излизаща извън нервни болести  
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации на главния    
    мозък и другите части на    
    централната нервна    
    система    
  С72.9 Централна нервна нервни болести  
    система, уточнена част    
Злокачествено С73 Злокачествено ендокринология  
новообразувание на   новообразувание на    
щитовидната жлеза   щитовидната жлеза    
Злокачествено С74.0 Кора (кортекс) на ендокринология  
новообразувание на   надбъбречната жлеза    
надбъбречната жлеза С74.1 Медула на ендокринология  
    надбъбречната жлеза    
  С74.9 Надбъбречна жлеза, ендокринология  
    неуточнена част    
Злокачествено С75.0 Паращитовидна жлеза ендокринология  
новообразувание на С75.1 Хипофиза ендокринология  
други ендокринни С75.2 Краниофарингеален ендокринология  
жлези и сродни   канал    
структури С75.3 Епифизна (пинеална) ендокринология  
    жлеза    
  С75.4 Каротидни телца ендокринология  
  С75.5 Аортно телце и други ендокринология  
    параганглии    
  С75.8 Лезия на повече от една ендокринология  
    ендокринна жлеза,    
    неуточнена    
  С75.9 Злокачествено ендокринология  
    новообразувание на    
    ендокринна жлеза,    
    неуточнено    
Злокачествено С76.0 Глава, лице и шия Неврохирургия или  
новообразувание с     лицево-челюстна  
неточно определени     хирургия  
локализации С76.1 Гръден кош хирургия  
  С76.2 Корем хирургия  
  С76.3 Таз Ортопедия и  
      травматология  
  С76.4 Горен крайник Ортопедия и  
      травматология  
  С76.5 Долен крайник Ортопедия и  
      травматология  
  С76.7 Други неточно хирургия  
    определени локализации    
  С76.8 Лезия, излизаща извън хирургия  
    границите на една и    
    повече посочени    
    локализации с други и    
    неточно определени    
    локализации    
Вторично и неуточнено С77.0 Лимфни възли на главата, хирургия  
злокачествено   лицето и шията    
новообразувание на С77.1 Интраторакални лимфни хирургия  
лимфните възли   възли    
  С77.2 Интраабдоминални хирургия  
    лимфни възли    
  С77.3 Лимфни възли на хирургия  
    подмишницата и горния    
    крайник    
  С77.4 Лимфни възли на хирургия  
    ингвиналната област и    
    долния крайник    
  С77.5 Лимфни възли на таза хирургия  
  С77.8 Лимфни възли с хирургия  
    множествена локализация    
  С77.9 Лимфни възли с хирургия  
    неуточнена локализация    
Вторично С78.0 Вторично злокачествено хирургия  
злокачествено   новообразувание на    
новообразувание на   белия дроб    
дихателната и С78.1 Вторично злокачествено хирургия  
храносмилателната   новообразувание на    
система   медиастинума    
  С78.2 Вторично злокачествено хирургия  
    новообразувание на    
    плеврата    
  С78.3 Вторично злокачествено хирургия  
    новообразувание на    
    други и неуточнени    
    дихателни органи    
  С78.4 Вторично злокачествено хирургия  
    новообразувание на    
    тънките черва    
  С78.5 Вторично злокачествено хирургия  
    новообразувание на    
    дебелото черво и ректум    
  С78.6 Вторично злокачествено хирургия  
    новообразувание на    
    перитонеума и    
    ретроперитонеума    
  С78.7 Вторично злокачествено хирургия  
    новообразувание на    
    черния дроб    
  С78.8 Вторично злокачествено хирургия  
    новообразувание на    
    други и неуточнени    
    храносмилателни органи    
Вторично С79.0 Вторично злокачествено хирургия; онкология  
злокачествено   новообразувание на    
новообразувание с   бъбрека и бъбречното    
други локализации   легенче    
  С79.1 Вторично злокачествено хирургия; онкология  
    новообразувание на    
    пикочния мехур, други и    
    неуточнени пикочни    
    органи    
  С79.2 Вторично злокачествено хирургия; онкология  
    новообразувание на    
    кожата    
  С79.3 Вторично злокачествено хирургия; онкология  
    новообразувание на    
    главния мозък и    
    мозъчните обвивки    
  С79.4 Вторично злокачествено хирургия; онкология  
    новообразувание на    
    други и неуточнени части    
    на нервната система    
  С79.5 Вторично злокачествено хирургия; онкология  
    новообразувание на кости    
    и костен мозък    
  С79.6 Вторично злокачествено хирургия; онкология  
    новообразувание на    
    яйчник    
  С79.7 Вторично злокачествено хирургия; онкология  
    новообразувание на    
    надбъбречната жлеза    
  С79.8 Вторично злокачествено хирургия; онкология  
    новообразувание с други    
    уточнени локализации    
Злокачествено С80 Злокачествено вътрешни болести;  
новообразувание с   новообразувание с онкология  
неуточнена   неуточнена локализация    
локализация        
Болест на Hodgkin С81.0 Лимфоцитно клинична диференциално броене;
    преобладаване хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С81.1 Нодуларна склероза клинична диференциално броене;
      хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С81.2 Смесен целуларитет клинична диференциално броене;
      хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С81.3 Лимфоцитно изчерпване клинична диференциално броене;
      хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С81.7 Друга болест на Hodgkin клинична диференциално броене;
      хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
Фоликуларен С82.0 Дребноклетъчен с клинична диференциално броене;
(нодуларен)   назъбени ядра, хематология морфология на левкоцити и
нехочкинов лимфом   фоликуларен   еритроцити
  С82.1 Смесен, дребноклетъчен с клинична диференциално броене;
    назъбени ядра и хематология морфология на левкоцити и
    едроклетъчен,   еритроцити
    фоликуларен    
  С82.2 Едроклетъчен, клинична диференциално броене;
    фоликуларен хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С82.7 Други видове на клинична диференциално броене;
    фоликуларен нехочкинов хематология морфология на левкоцити и
    лимфом   еритроцити
  С82.9 Фоликуларен нехочкинов клинична диференциално броене;
    лимфом, неуточнен хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
Дифузен нехочкинов С83.0 Дребноклетъчен клинична диференциално броене;
лимфом   (дифузен) хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С83.1 Дребноклетъчен с клинична диференциално броене;
    назъбени ядра (дифузен) хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С83.2 Смесен, дребноклетъчен и клинична диференциално броене;
    едроклетъчен (дифузен) хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С83.3 Едроклетъчен (дифузен) клинична диференциално броене;
      хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С83.4 Имунобластен (дифузен) клинична диференциално броене;
      хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С83.5 Лимфобластен (дифузен) клинична диференциално броене;
      хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С83.6 Недиференциран клинична диференциално броене;
    (дифузен) хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С83.7 Тумор на Burkitt клинична диференциално броене;
      хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С83.8 Други видове на клинична диференциално броене;
    дифузен нехочкинов хематология морфология на левкоцити и
    лимфом   еритроцити
  С83.9 Дифузен нехочкинов клинична диференциално броене;
    лимфом, неуточнен хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
Периферни и кожни С84.0 Mycosis fungoides клинична диференциално броене;
Т-клетъчни лимфоми     хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С84.1 Болест на Sezary клинична диференциално броене;
      хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С84.2 Т-зонов лимфом клинична диференциално броене;
      хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С84.3 Лимфоепителоиден клинична диференциално броене;
      хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С84.4 Периферен Т-клетъчен клинична диференциално броене;
    лимфом хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С84.5 Други и неуточнени клинична диференциално броене;
    Т-клетъчни лимфоми хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
Други и неуточнени С85.0 Лимфосарком клинична диференциално броене;
типове на нехочкинов     хематология морфология на левкоцити и
лимфом       еритроцити
  С85.1 В-клетъчен лимфом, клинична диференциално броене;
    неуточнен хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С85.7 Други уточнени типове на клинична диференциално броене;
    нехочкинов лимфом хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С85.9 Нехочкинов лимфом, клинична диференциално броене;
    неуточнен хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
Злокачествени С88.0 Макроглобулинемия на клинична диференциално броене;
имунопролиферативни   Waldenstrom хематология морфология на левкоцити и
болести       еритроцити
  С88.1 Болест на алфа-тежките клинична диференциално броене;
    вериги хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С88.2 Болест на гама-тежките клинична диференциално броене;
    вериги хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С88.3 Имунопролиферативна клинична диференциално броене;
    болест на тънките черва хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С88.7 Други злокачествени клинична диференциално броене;
    имунопролиферативни хематология морфология на левкоцити и
    болести   еритроцити
  С88.9 Злокачествени клинична диференциално броене;
    имунопролиферативни хематология морфология на левкоцити и
    болести, неуточнени   еритроцити
Множествен миелом и С90.0 Множествен миелом клинична диференциално броене;
злокачествени     хематология морфология на левкоцити и
плазмоклетъчни       еритроцити
новообразувания С90.1 Плазмоклетъчна левкемия клинична диференциално броене;
      хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С90.2 Плазмоцитом, клинична диференциално броене;
    екстрамедуларен хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
Лимфоидна левкемия С91.0 Остра лимфобластна клинична диференциално броене;
    левкемия хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С91.1 Хронична лимфоцитна клинична диференциално броене;
    левкемия хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С91.2 Подостра лимфоцитна клинична диференциално броене;
    левкемия хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С91.3 Пролимфоцитна левкемия клинична диференциално броене;
      хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С91.4 Косматоклетъчна клинична диференциално броене;
    левкемия хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С91.5 Т-клетъчна левкемия при клинична диференциално броене;
    възрастни хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С91.7 Друга лимфоидна клинична диференциално броене;
    левкемия хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С91.9 Лимфоидна левкемия, клинична диференциално броене;
    неуточнена хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
Миелоидна левкемия С92.0 Остра миелоидна клинична диференциално броене;
    левкемия хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С92.1 Хронична миелоидна клинична диференциално броене;
    левкемия хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С92.2 Подостра миелоидна    
    левкемия    
  С92.3 Миелоиден синдром клинична диференциално броене;
      хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С92.4 Остра промиелоцитна клинична диференциално броене;
    левкемия хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С92.5 Остра миеломоноцитна клинична диференциално броене;
    левкемия хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С92.7 Друга миелоидна клинична диференциално броене;
    левкемия хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С92.9 Миелоидна левкемия, клинична диференциално броене;
    неуточнена хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
Моноцитна левкемия С93.0 Остра моноцитна левкемия клинична диференциално броене;
      хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С93.1 Хронична моноцитна клинична диференциално броене;
    левкемия хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С93.2 Подостра моноцитна клинична диференциално броене;
    левкемия хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С93.7 Друга моноцитна клинична диференциално броене;
    левкемия хематология морфология на левкоцити и
        еритроцити
  С93.9 Моноцитна левкемия, клинична диференциално броене;
    неуточнена хематология морфология на левкоцити и