Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 41 от 13.V

УКАЗ № 121 ОТ 04.05.2005 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЯНКО КАНЕВ ЯНЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА УЧЕБНА БАЗА "ХРИСТО БОТЕВ"

 

УКАЗ № 121 ОТ 04.05.2005 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЯНКО КАНЕВ ЯНЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА УЧЕБНА БАЗА "ХРИСТО БОТЕВ"

Обн. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам бригаден генерал Янко Канев Янев на длъжността командир на Учебна база "Христо Ботев".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 4 май 2005 г.

Подпечатан с държавния печат.