Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 41 от 13.V

УКАЗ № 146 ОТ 04.05.2005 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ"

 

УКАЗ № 146 ОТ 04.05.2005 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ"

Обн. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам бригаден генерал Николай Василев Вълков на длъжността заместник-началник на Военна академия "Г. С. Раковски".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 4 май 2005 г.

Подпечатан с държавния печат.