Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 36 от 2.V

УКАЗ № 179 ОТ 25.04.2006 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЯНКО КАНЕВ ЯНЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА УЧЕБНА БАЗА "ХРИСТО БОТЕВ" СЧИТАНО ОТ 1 ЮНИ 2006 Г.

 

УКАЗ № 179 ОТ 25.04.2006 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЯНКО КАНЕВ ЯНЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА УЧЕБНА БАЗА "ХРИСТО БОТЕВ" СЧИТАНО ОТ 1 ЮНИ 2006 Г.

Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам бригаден генерал Янко Канев Янев от длъжността командир на Учебна база "Христо Ботев" считано от 1 юни 2006 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 25 април 2006 г.

Подпечатан с държавния печат.