Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 8.VI

НАРЕДБА № 28 ОТ 10 МАЙ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ И ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИДОБИТА В ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, И ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИ

 

НАРЕДБА № 28 ОТ 10 МАЙ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ И ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИДОБИТА В ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, И ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 42 ОТ 2019 Г.)

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.42 от 23 Май 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 28 Май 2019г., изм. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за провеждане на изпит за професионална квалификация на физическо лице, което иска да:

1. извършва дейност като застрахователен брокер - едноличен търговец;

2. бъде избрано за член на управителния орган на застрахователен брокер - юридическо лице, или да бъде оправомощено да управлява или представлява застрахователен брокер - юридическо лице;

3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) представлява юридическо лице - член на управителен орган на застрахователен брокер;

4. (нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) бъде определено да отговаря за и да управлява дейността по разпространение на застрахователни продукти с решение на компетентен орган на брокера съгласно закона и учредителния акт на брокера;

5. (нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) заема ръководна длъжност в застрахователен брокер, отговорна за извършване на дейностите по разпространение на застрахователни продукти.

(2) По реда на наредбата се признава и квалификацията на лица по ал. 1, придобита в държава членка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) С наредбата се определят и изискванията за регистрация на програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване на организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер на длъжност, която предвижда непосредствена заетост с дейности по разпространение на застрахователни продукти.


Чл. 2. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 трябва да преминат успешно изпит пред изпитна комисия, определена от Комисията за финансов надзор.

(2) Изискването за успешно преминат изпит за професионална квалификация не се прилага, ако е налице едно от следните условия:

1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) лицето има професионален опит в областта на застраховането и е:

а) преминало обучение по чл. 292, ал. 1 или 2 от Кодекса за застраховането при застраховател, или

б) преминало обучение по чл. 304, ал. 4 от Кодекса за застраховането, удостоверено с документ за успешното полагане на изпит от организацията, провела обучението.

2. лицето има придобита квалификация, призната от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", по реда на глава трета.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) Професионален опит по ал. 2, т. 1 означава най-малко две години работа на ръководна длъжност или на длъжност, непосредствено свързана със сключването и изпълнението на застрахователни договори в застраховател, презастраховател, застрахователен брокер или като застрахователен агент, както и опит по чл. 83 от Кодекса за застраховането.


Глава втора.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА

Раздел I.
Допускане до изпит

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) Лицата по чл. 1, ал. 1 подават в комисията заявление за допускане до изпит по образец, утвърден от заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", наричан по-нататък "заместник-председателя". В заявлението се посочват серия и номер на диплома за завършено висше образование в Република България, съответно номер и дата на удостоверение от Националния център за информация и документация за признаване на диплома за висше образование, издадена от чуждестранно висше училище, както и адрес на електронна поща за кореспонденция със съответното лице.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 303, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането - за лице, което не е български гражданин;

2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) нотариално заверено копие от диплома за висше образование, придобита в Република България преди 1.01.2012 г., съответно с легализиран превод на диплома за висше образование, придобита във висше училище извън Република България;

3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 303, ал. 1, т. 2 - 4 от Кодекса за застраховането.


Чл. 4. Заместник-председателят отказва допускането до изпит, ако:

1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) заявителят не отговаря на изискванията по чл. 303, ал. 1, т. 1 - 4 от Кодекса за застраховането или няма висше образование или придобитото висше образование в чуждестранно висше училище не е признато по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с ПМС № 168 от 2000 г.;

2. установи, че заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) Заместник-председателят се произнася по заявлението за допускане до изпит в 14-дневен срок от подаването му, а когато са били поискани допълнителни данни и документи в 7-дневен срок от получаването им. Решението се мотивира писмено и може да се обжалва пред Административния съд - София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) Заявителите се уведомяват писмено за взетото решение в 3-дневен срок от издаването му.


Раздел II.
Изпит

Чл. 6. (1) Провеждането на изпит за професионална квалификация на лицата по чл. 1, ал. 1 се организира от комисията.

(2) Право да се явят на изпит имат лицата, които са допуснати до изпита по реда на раздел I.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) Тематичният обхват на изпита включва минималните изисквания за професионални знания и умения по приложение № 3 към Кодекса за застраховането. Комисията публикува реда за провеждането на изпита и правилата за оценяване не по-късно от един месец преди датата на изпита на електронната си страница в интернет.


Чл. 8. (1) Комисията насрочва датата за провеждане на изпита.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) Комисията оповестява датата за провеждане на изпита на интернет страницата си. Датата за провеждане на изпита може да се оповести и по друг подходящ начин.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) (1) Изпитът е писмен и анонимен. Начинът за провеждане на изпита е чрез решаване на тест.

(2) Изпитът се провежда от изпитна комисия от нечетен брой членове - най-малко от петима, включително един представител на браншови организации на застрахователите и един представител на браншови организации на застрахователните брокери.

(3) Заместник-председателят уведомява браншовите организации на застрахователите и на застрахователните брокери най-малко три месеца преди датата на провеждане на изпита и им предоставя срок от един месец за даване на предложения за представители, които да участват в изпитната комисия. Представителите трябва да отговарят на изискванията по чл. 303, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането или да са хабилитирани преподаватели по застраховане или по застрахователно право във висши училища, които отговарят на изискванията на чл. 303, ал. 1 от Кодекса за застраховането.

(4) Когато в срока по ал. 3, изр. първо, браншовите организации не предложат представители или когато предложените представители не отговарят на изискванията по ал. 3, изр. второ, заместник-председателят предлага по своя инициатива по един представител на браншовите организации на застрахователите и един представител на браншовите организации на застрахователните брокери, които отговарят на изискванията по ал. 3, изр. второ. Когато в срока по ал. 3, изр. първо, браншовите организации предлагат повече от един представител за съответния бранш, заместник-председателят предлага по своя инициатива представител на браншовите организации на застрахователите, съответно представител на браншовите организации на застрахователните брокери, измежду предложените представители.

(5) Комисията определя членовете на изпитната комисия така, че изпитната комисия като цяло да разполага с квалификация и опит, които да ѝ позволят ефективно да оценява наличието на професионални знания и умения по смисъла на приложение № 3 към Кодекса за застраховането.

(6) Съставът на изпитната комисия и редът за нейната работа се определят с решение на комисията по предложение на заместник-председателя в срок не по-късно от шест седмици преди датата на провеждане на изпита. С цел предотвратяване на конфликти на интереси се определят и най-малко по един резервен член за всеки основен член от състава на изпитната комисия, които да участват в нейната работа при основание за отвод. С решението комисията по предложение на заместник-председателя може да определи възнаграждение на членовете на изпитната комисия, които не са в трудови правоотношения с комисията.

(7) В срок до две седмици преди датата на провеждане на изпита изпитната комисия представя на комисията проект на тест за неговото провеждане.

(8) Комисията по предложение на заместник-председателя утвърждава теста в срок до три дни преди датата на провеждане на изпита, като може да внесе промени в предложения проект.

(9) Комисията осигурява условия за спазване на поверителност на теста и другите материали за провеждане на изпита и за избягване на конфликт на интереси.

(10) Членовете на комисията, служителите от нейната администрация, които участват в производството по утвърждаването на теста, и членовете на изпитната комисия опазват получената информация относно теста и другите материали за провеждане на изпита като професионална тайна. Членовете на изпитната комисия подават декларации за липса на конфликт на интереси, а членовете на изпитната комисия, които не са членове на комисията или служители на нейната администрация, подават декларации и за опазване на професионалната тайна.


Чл. 10. (1) Резултатите от изпита се оформят в протокол с оценка съгласно правилата за оценяване. Протоколът се подписва от всички членове на изпитната комисия. Оценките са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

(2) Резултатите от изпита се оповестяват по реда на чл. 8, ал. 2 в 14-дневен срок от датата на провеждане на изпита.

(3) В срок 5 работни дни от обявяването на резултатите по ал. 1 лицата, които не са преминали успешно изпита за професионална квалификация, могат да отправят до комисията искане да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа.

(4) Запознаването с резултатите от проверката на писмената си работа лицата извършват лично в присъствието на член на изпитната комисия и длъжностно лице от администрацията на комисията, определено със заповед на заместник-председателя.


Раздел III.
Сертификат

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) На лицата, преминали успешно изпита за професионална квалификация, се издава сертификат, подписан от председателя на комисията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) Сертификатът се издава на хартиен носител по образец, утвърден от комисията.

(3) Дубликат на сертификата се издава от заместник-председателя по молба на заинтересуваното лице, ако сертификатът е откраднат, загубен, повреден или унищожен. При получаване на дубликата лицето връща оригинала на сертификата, ако той е на негово разположение.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) Сертификатът загубва своята валидност, когато лицето, на което е издаден, в срок две години от датата на неговото издаване не бъде вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор като застрахователен брокер - едноличен търговец, като член на управителен орган на застрахователен брокер - юридическо лице, или като лице, оправомощено да го управлява или представлява. В тези случаи лицето се явява отново на изпит за професионална квалификация по реда на тази глава. Това обстоятелство се отбелязва в сертификата.

(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) Алинея 4 не се прилага, когато през периода след издаване на сертификата лицето е извършвало дейност на длъжност, която предвижда непосредствена заетост с дейности по разпространение на застрахователни продукти и е спазено изискването за неговото продължаващо професионално обучение и развитие по чл. 292, ал. 2, чл. 304, ал. 2 или чл. 317, ал. 3 от Кодекса за застраховането.


Глава трета.
ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) Лицата, които имат придобита квалификация в държава членка, която отговаря на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита, удостоверена с издаден от компетентен орган на държава членка или друга организация в държава членка документ за придобита степен, диплом или друг сертификат, подават в комисията заявление за признаване на придобитата квалификация по образец, утвърден от заместник-председателя.

(2) Към заявлението по ал. 1 освен документите по чл. 3, ал. 2 се прилагат и:

1. нотариално заверен препис на документ за придобита степен, диплом или друг сертификат, който удостоверява придобитата квалификация;

2. информация за компетентния орган или организацията в държавата членка, издали документа, удостоверяващ придобитата квалификация;

3. информация за други данни, условия или ограничения, свързани с придобитата квалификация, невключени в документа по т. 1;

4. декларация за истинността на посочените от лицата данни и за това, че им е известна наказателната отговорност за представяне на неверни данни, която се носи по Наказателния кодекс на Република България.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) Заявлението по ал. 1 може да се подаде и в производството по регистрация на застрахователния брокер по чл. 307 от Кодекса за застраховането.


Чл. 13. Заместник-председателят може да изиска и други данни и документи, ако са необходими, за вземане на решение за признаване на придобитата квалификация.


Чл. 14. Комисията отказва признаването на придобита квалификация, ако:

1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) заявителят не отговаря на изискванията по чл. 303, ал. 1, т. 1 - 4 от Кодекса за застраховането или няма висше образование, или придобитото висше образование в чуждестранно висше училище не е признато по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;

2. установи съществено различие между квалификацията, за която се иска признаване, и изискванията относно тематичния обхват на изпита за професионална квалификация на застрахователните брокери;

3. установи, че органът или организацията, издал документа за придобитата квалификация, не разполага с необходимата компетентност за предоставяне на тази квалификация;

4. е налице друго условие или ограничение, поради което придобитата квалификация не може да бъде упражнявана;

5. установи, че заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) Комисията се произнася по заявлението за признаване на придобитата квалификация в едномесечен срок от подаването му, а когато са били поискани допълнителни данни и документи - в 7-дневен срок от получаването им. Решението се мотивира писмено и може да се обжалва по отношение на неговата законосъобразност пред Административния съд - София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) Заявителите се уведомяват писмено за взетото решение в 3-дневен срок от издаването му.


Чл. 16. Лицата, на които е призната квалификация, придобита в държава членка, получават сертификат, издаден от заместник-председателя. Разпоредбите по чл. 11 се прилагат съответно.


Чл. 17. Лицата, на които е било отказано признаване на квалификация по реда на тази глава, не могат да кандидатстват повторно за признаване на същата квалификация.


Глава четвърта.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСПЕКТ, ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ И ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, КОИТО ПОСТЪПВАТ НА РАБОТА В ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР (НОВА - ДВ, БР. 42 ОТ 2019 Г.)

Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) (1) Всяка организация, която възнамерява да провежда професионално обучение по чл. 304, ал. 4 от Кодекса за застраховането, регистрира в комисията:

1. програма за обучение;

2. конспект;

3. процедурни правила за провеждане на изпит, и

4. правила за оценяване.

(2) Организацията, която провежда професионално обучение по чл. 304, ал. 4 от Кодекса за застраховането, е длъжна да актуализира материалите по ал. 1, т. 1 и 2 съобразно измененията в нормативната уредба, промените на пазара на застрахователни продукти и съобразно развитието на научните знания в съответната област.

(3) Актуализацията на материалите по ал. 1, т. 1 и 2 за отразяване на измененията в нормативната уредба се извършва в срок не по-късно от един месец след влизане в сила на съответните изменения.

(4) Организацията извършва преглед на материалите по ал. 1, т. 1 и 2 най-малко веднъж годишно във връзка с промените на пазара на застрахователни продукти и в развитието на научните знания и при необходимост извършва актуализация в тях.

(5) Комисията може да информира организациите за съответните промени и за необходимостта от актуализация на материалите по ал. 1, т. 1 и 2.

(6) Организацията е длъжна да регистрира в комисията всяка актуализация по ал. 2 и всяка друга промяна в материалите по ал. 1 в 7-дневен срок от датата на нейното приемане. Когато при прегледа по ал. 4 не е констатирана необходимост от актуализация на материалите по ал. 1, т. 1 и 2, организацията информира комисията за това в 7-дневен срок от датата на извършване на прегледа.

(7) След изтичане на срока за актуализация по ал. 3, съответно срока за преглед по ал. 4, организацията не може да прилага материали по ал. 1, т. 1 и 2, които не са актуализирани, съответно не им е извършен преглед. Организацията не може да прилага материали по ал. 1, които са актуализирани, но не са регистрирани в комисията.

Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) Програмата по чл. 18, ал. 1, т. 1 гарантира овладяването на професионалните знания и умения по приложение № 3 на Кодекса за застраховането и трябва да съдържа:

1. подробно описание на знанията и уменията, чието усвояване се предвижда в рамките на всеки елемент на разделите на приложение № 3 на Кодекса за застраховането, за да се осигури точното изпълнение на задълженията на лицето, което ще извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти;

2. описание на модулите, в които е обособено усвояването на знанията и уменията и тяхното съдържание, когато са предвидени модули;

3. описание на формите на обучение (присъствена, дистанционна или комбинация от тях) и на тяхното материално и техническо осигуряване;

4. описание на продължителността на обучението като цяло и по всеки модул поотделно (когато са предвидени модули), която е планирана по начин, който позволява усвояването на знанията и уменията, предвидени по т. 1;

5. броя, квалификацията и опита на преподавателите във всяка област на знанията по т. 1, чието усвояване е предвидено в програмата, като преподавателите се посочват заедно със справка за тяхната квалификация и опит, който не може да е по-малък от две години.

Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) (1) Конспектът по чл. 18, ал. 1, т. 2 трябва да:

1. обхваща всеки един от елементите на приложение № 3 към Кодекса за застраховането, като се отчитат особеностите на тези елементи във всеки от разделите на приложението;

2. обхваща изцяло програмата по чл. 18, ал. 1, т. 1;

3. съдържа списък на нормативните актове, учебните помагала и другите източници на информация, обезпечаващи усвояването на знанията и уменията, подлежащи на оценяване.

Чл. 21. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) Процедурните правила за провеждане на изпит по чл. 18, ал. 1, т. 3 трябва да:

1. определят писмена форма на провеждане на изпита, включително използват ли се електронни устройства;

2. определят метода на изпитване (решаване на тест, решаване на казус, писмена разработка на въпроси от конспекта и др.);

3. определят ясни критерии относно лицата, които ще разработват изпитните материали за оценка на придобитите знания и умения, за да се гарантира тяхната добра репутация, професионална квалификация и опит във всяка област на знанията, която е предмет на проверка в рамките на тематичния обхват на конспекта;

4. определят процеса за разработване на изпитните материали и гарантират, че тези материали осигуряват пълна оценка на знанията и уменията на обучаваните лица;

5. определят реда за провеждане на изпита като последователност от действия и продължителност;

6. гарантират опазване на поверителността на информацията относно изпитните материали, честното провеждане на изпита и предвиждат мерки за недопускане на влияние върху резултатите от изпита.

Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) (1) Правилата за оценяване по чл. 18, ал. 1, т. 4 трябва да:

1. определят критериите, по които се приема, че оценяваното лице е издържало изпита;

2. определят ясни критерии относно лицата, които ще извършват оценяването, за да се гарантира тяхната добра репутация, професионална квалификация и опит във всяка област на знанията, която е предмет на проверка в рамките на тематичния обхват на конспекта;

3. определят реда за оформяне на резултатите от изпита, включително реда за издаване на сертификат на успешно положилите изпита, включително и вписването им в регистъра по чл. 23, т. 5;

4. гарантират обективна, безпристрастна и подлежаща на проверка преценка на знанията на оценяваните лица.

(2) Правилата за оценяване по чл. 18, ал. 1, т. 4 трябва да предвиждат възможност за оценяваните лица да се запознаят с извършената оценка на положения от тях изпит и да изискат повторна проверка и повторна оценка на положения изпит. Запознаването с резултатите от изпита лицата извършват лично в присъствието на член на изпитната комисия. Срокът по предходното изречение, както и изискването на повторна проверка и повторно оценяване се извършва в срок до 20 работни дни от обявяването на резултатите.

(3) Лицата по ал. 1, т. 2 и лицата по чл. 21, т. 3 могат да бъдат едни и същи.

(4) Резултатите от изпита се оформят в протокол с оценка съгласно правилата за оценяване. Протоколът се подписва от всички лица, извършили оценяването.

Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) (1) С правилата по чл. 18, ал. 1, т. 4 организацията, провеждаща обучението, следва да гарантира изготвянето и съхраняването на документацията за професионално обучение, в това число на:

1. протоколи за допускане до изпит;

2. протоколи за резултатите от проведен изпит;

3. материали от проведения изпит;

4. протоколи от направени проверки по чл. 22, ал. 2;

5. регистър на издадените сертификати.

(2) В правилата по чл. 18, ал. 1, т. 4 организацията, провеждаща обучението, предвижда, че документацията по ал. 1, т. 1, 3 и 4 се съхранява за срок от 5 години, а документацията по ал. 1, т. 2 и регистърът по ал. 1, т. 5 се съхраняват за срок от 50 години при спазване на изискванията за защита на личните данни.

(3) В правилата по чл. 18, ал. 1, т. 4 организацията, провеждаща обучението, предвижда възможност и ред за извършване на справка в регистъра по ал. 1, т. 5 за редовността на сертификатите, които издава организацията при успешно полагане на изпита.

Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) (1) За регистрация на материалите по чл. 18, ал. 1 организацията подава заявление до комисията, към което прилага:

1. информация за наименование, ЕИК, адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща и телефонен номер;

2. кратко представяне на дейността на организацията;

3. материалите по чл. 18, ал. 1;

4. писмена обосновка за съответствието на представените материали с всяко от изискванията по чл. 19, 20, 21 и 22.

(2) Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, заместник-председателят изпраща съобщение и определя срок за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия или за предоставяне на исканата допълнителна информация и документи, който срок не може да е по-кратък от 7 дни.

(3) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по заявлението в едномесечен срок от подаването му, а когато са били поискани допълнителни данни и документи - в 7-дневен срок от получаването им, съответно от изтичането на срока по ал. 2. Комисията отказва регистрация на материалите по чл. 18, ал. 1, ако те не отговарят на някое от изискванията по чл. 19, 20, 21 или 22. Решението се мотивира писмено и подлежи на обжалване пред Административния съд - София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 3-дневен срок от издаването му.

(5) Когато заявлението за регистрация бъде уважено, комисията вписва организацията в списък, който се публикува на страницата на комисията в интернет.

(6) За регистрация на промяна в един или повече от материалите по чл. 18, ал. 1 организацията подава заявление до комисията, към което прилага:

1. съответния материал с отразени промени;

2. съответния материал в режим проследяване на промените;

3. кратко обяснение за причините, обуславящи промените, заедно с обосновка за съответствие с изискванията по чл. 19, 20, 21 и 22.

(7) За разглеждане на заявлението по ал. 6 се прилагат съответно ал. 2 - 5.

Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) (1) Комисията по предложение на заместник-председателя с решение спира регистрацията:

1. когато установи, че програмата или конспектът по чл. 18, ал. 1, т. 1 или 2 не са актуализирани в съответствие с изискването по чл. 18, ал. 2;

2. когато установи, че обучението, разработването на изпитните материали за оценка на придобитите знания и умения или оценяването се извършват от лица, които не отговарят на критериите, които се съдържат в регистрираните материали.

(2) Заместник-председателят уведомява организацията за спирането на регистрацията в срок от три дни от датата на вземане на решението по ал. 1. Спирането на регистрацията се вписва в списъка по чл. 24, ал. 5.

(3) Регистрацията, която е спряна на основание ал. 1, т. 1, се възстановява след регистриране на съответните актуализации в материалите по чл. 18, ал.1 по реда на чл. 24, ал. 6.

(4) Организация, чиято регистрация е спряна на основание ал. 1, т. 2, може да подаде заявление за подновяване на регистрацията по реда на чл. 24, ал. 1 не по-рано от една година от издаване на решението по ал. 1, като представи подходящи гаранции за повторно недопускане на установеното нарушение. Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася по заявлението по реда на чл. 24, ал. 3, като обсъди представените гаранции.

(5) За периода на спиране на регистрацията организацията не може да провежда професионално обучение и изпити, а проведените такива не се признават за действителни.

Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) (1) Комисията по предложение на заместник-председателя отписва организацията от списъка по чл. 24, ал. 5 по искане на организацията. Комисията се произнася по искането в едномесечен срок от подаването му.

(2) Комисията по предложение на заместник-председателя може да отпише организацията от списъка по чл. 24, ал. 5:

1. когато в срок до 1 година от спиране на регистрацията на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 регистрацията не е възстановена при условията на чл. 25, ал. 3;

2. когато в срок до 2 години от спиране на регистрацията на основание чл. 25, ал. 1, т. 2 регистрацията не е възстановена при условията на чл. 25, ал. 4.

(3) Заместник-председателят уведомява организацията за отписването ѝ от списъка по чл. 24, ал. 5 в срок от три дни от датата на вземане на решението за отписване.

(4) След отписване на организация от списъка по чл. 24, ал. 5 организацията не може да провежда професионално обучение и изпити, а проведените такива не се признават за действителни.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Компетентен орган на държава членка" е държавен орган или организация, признати съгласно законодателството на държавата членка или от държавни органи, изрично оправомощени за тази цел с нормативен акт. Такива органи не могат да бъдат застрахователи или презастрахователи.

2. "Организация в държава членка" е юридическо лице, оправомощено с нормативен акт или с международен договор да издава дипломи, сертификати или други документи за признаване на квалификация в областта на застраховането.

3. "Държава членка" е държава членка по смисъла на § 1, т. 6 от Кодекса за застраховането.


§ 2. (1) Заявленията за допускане до изпит по чл. 3, ал. 1 и за признаване на придобита квалификация по чл. 12, ал. 1 се попълват на български език.

(2) Документите, които се изискват по реда на наредбата и които са издадени на език, различен от българския, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.


§ 3. Заместник-председателят може да изготви образци на декларации и други стандартизирани документи във връзка с прилагането на наредбата.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4. (1) Първият изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери се провежда до 30 юни 2006 г., като срокът по чл. 7 не се прилага.

(2) Заварените застрахователни брокери по § 8, ал. 3 от Кодекса за застраховането, които са привели дейността си в съответствие със законовите изисквания в срок до 31 март 2006 г. и които отговарят на изискването за професионален опит по чл. 2, ал. 3, подават заявления до заместник-председателя и служебно се вписват в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, без да се явяват на изпит.

(3) Когато завареният застрахователен брокер по ал. 2 е юридическо лице и изискването за професионален опит по чл. 2, ал. 3 не е налице по отношение на всички членове на неговия управителен орган, е необходимо всички тези лица - членове на управителния му орган, да се явят на изпита по ал. 1, проведен при условията и по реда на тази наредба.


§ 5. До датата на влизане в сила на Административнопроцесуалния кодекс се прилагат съответните разпоредби на Закона за административното производство, съответно Закона за Върховния административен съд.


§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г.) Наредбата се приема на основание чл. 303, ал. 7 и чл. 304, ал. 5 от Кодекса за застраховането и е приета с Решение № 57-Н от 10.V.2006 г. на Комисията за финансов надзор.


§ 7. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.


Промени настройката на бисквитките