Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 14.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 2 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 2 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

В сила от 14.07.2006 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.76 от 29 Август 2008г., изм. ДВ. бр.83 от 23 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.84 от 23 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.90 от 13 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.22 от 19 Март 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.84 от 26 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 18 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.59 от 2 Август 2011г., изм. ДВ. бр.72 от 16 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 21 Април 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г., изм. ДВ. бр.62 от 9 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 13 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.94 от 24 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.64 от 3 Август 2018г., изм. ДВ. бр.66 от 10 Август 2018г., изм. ДВ. бр.104 от 14 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.20 от 10 Март 2020г., изм. ДВ. бр.25 от 26 Март 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Приема Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните.


Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите е първостепенен разпоредител с бюджет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите са:

1. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., нова - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.) Изпълнителната агенция по горите;

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните;

3. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., нова - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 22.04.2016 г.) Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове";

4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

6. (отм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., нова - ДВ, бр. 50 от 2015 г.) Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа;

7. (отм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Центърът за оценка на риска по хранителната верига;

8. Изпълнителната агенция по лозата и виното;

9. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството;

10. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури;

11. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;

12. Изпълнителна агенция "Борба с градушките";

13. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г.)

14. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.)

15. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 01.09.2008 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.)

16. Националната служба за съвети в земеделието;

17. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 05.06.2009 г.)

18. (зал. - ДВ, бр. 84 от 2012 г.)

19. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 05.06.2009 г.)

20. Почивна база "Морско утро" - Китен;

21. Почивна база "Зора" - с. Кранево;

22. Почивна база "Ведра" - Витоша;

23. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.1. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.2. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.3. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.4. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.5. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.6. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.7. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.8. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.9. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.10. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.11. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.12. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г.)

23.13. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.14. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.15. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.16. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.17. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.18. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.19. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.20. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.21. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.22. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.23. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.24. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.25. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.26. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.27. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.28. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.29. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.30.(отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.31. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.32. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.33. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.34. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.35. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г.)

23.36. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.37. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.38. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.39. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.40. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г.)

23.41. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.42. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.43. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.44. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.45. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.46. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.47. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.48. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.49. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.50. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.51. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.52. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.53. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.54. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.55. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.56. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.57. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.58. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.59. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.60. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.70. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.80. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.81. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.82. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.83. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.84. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.85. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.86. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.87. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.88. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.89. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.90. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.91. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.92. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.93. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.94. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.95. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.96. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.97. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.98. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.99. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.100. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.101. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.102. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)

23.103. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.104. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.105. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.106. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.107. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.108. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.109. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.110. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.111. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.112. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.113. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.114. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.115. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.116. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

23.117. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)

24. (нова - ДВ, бр. 90 от 2009 г., в сила от 13.11.2009 г.) Областни дирекции "Земеделие".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Общата численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджет по ал. 2 е посочена в приложението.


Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Устройственият правилник на Министерството на земеделието и горите, приет с Постановление № 203 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2000 г., бр. 17, 44 и 88 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 25, 79 и 111 от 2003 г. и бр. 8, 56 и 83 от 2005 г.).


§ 2. В Устройствения правилник на Националното управление по горите, приет с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 и 99 от 2001 г., бр. 48 от 2003 г. и бр. 8 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 5, ал. 1, т. 3 думите "или с" се заменят с "лично, чрез оправомощени от него длъжностни лица или чрез".

2. В чл. 7, ал. 2 числото "7738" се заменя със "7538".

3. В приложението към чл. 7, ал. 3:

а) в наименованието числото "7738" се заменя със "7538";

б) на ред "Структури и специализирани териториални звена на Националното управление по горите" числото "7614" се заменя със "7404".


§ 3. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2001 г. и бр. 64 и 111 от 2003 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 11, ал. 1 числото "404" се заменя с "364".

2. В приложението към чл. 11, ал. 1:

а) в наименованието числото "404" се заменя с "364";

б) на ред "Специализирана администрация" числото "376" се заменя с "336";

в) на ред "Главна дирекция "Сортоизпитване" с 12 териториални звена" числото "213" се заменя със "190";

г) на ред "Главна дирекция "Апробация и семеконтрол" с 14 териториални звена" числото "123" се заменя със "113";

д) на ред "дирекция "Централна лаборатория" числото "40" се заменя с "33".


§ 4. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лозата и виното, приет с Постановление № 223 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2000 г., бр. 44 и 88 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 70 и 111 от 2003 г. и бр. 78 от 2005 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 6 думите "за срок 5 години без ограничения за броя на мандатите, за които едно лице може да заема тази длъжност" се заличават.

2. В чл. 10, ал. 2 думите "за срок от 5 години" се заличават.

3. В чл. 13, ал. 1 числото "56" се заменя с "66", а числото "43" се заменя с "33".

4. В приложението към чл. 11, ал. 2:

а) на ред "Главна дирекция "Регулиране и контрол на лозарския потенциал" в т.ч. териториалните звена" числото "56" се заменя с "66";

б) на ред "Главна дирекция "Контрол на виното, лабораторен анализ и борба с неразрешените енологични практики" числото "43" се заменя с "33".


§ 5. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и горите, приет с Постановление № 176 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 80 от 2002 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 8, ал. 3 числото "178" се заменя със "183".

2. В приложението към чл. 8, ал. 4:

а) в наименованието числото "178" се заменя със "183";

б) на ред "Дирекция "Административно-правно, финансово-счетоводно и информационно обслужване" числото "14" се заменя с "11";

в) на ред "Селекция и репродукция в животновъдството" с девет регионални дирекции "Селекция и репродукция в животновъдството" числото "162" се заменя със "170".


§ 6. В Устройствения правилник на Националния център за аграрни науки, приет с Постановление № 270 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2001 г.; Решение № 650 на Върховния административен съд от 2002 г. - бр. 12 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 79 и 111 от 2003 г., бр. 3 и 61 от 2005 г. и бр. 26 от 2006 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 2 числото "3615" се заменя с "3506".

2. В приложението към чл. 18:

а) в наименованието числото "3615" се заменя с "3506";

б) в т. 2 числото "72" се заменя с "65";

в) в т. 3:

аа) числото "654" се заменя с "628";

бб) на ред "Институт по лозарство и винарство - Плевен" числото "99" се заменя с "96";

вв) на ред "Институт по фуражните култури - Плевен" числото "117" се заменя със "111";

гг) на ред "Институт по царевицата - Кнежа" числото "134" се заменя със "130";

дд) на ред "Институт по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе" числото "112" се заменя със "103";

ее) на ред "Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян" числото "192" се заменя със "188";

г) в т. 4:

аа) числото "876" се заменя с "824";

бб) на ред "Земеделски институт - Шумен" числото "303" се заменя с "287";

вв) на ред "Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево" числото "400" се заменя с "364";

д) в т. 5:

аа) числото "198" се заменя със "196";

бб) на ред "Регионален център за научно-приложно обслужване - Средец" числото "31" се заменя с "29";

е) в т. 6:

аа) числото "829" се заменя с "817";

бб) на ред "Институт по растителни генетични ресурси - Садово" числото "153" се заменя със "150";

вв) на ред "Институт по памука и твърдата пшеница - Чирпан" числото "134" се заменя със "124";

гг) на ред "Институт по овощарство - Пловдив" числото "121" се заменя със "119";

дд) на ред "Институт по зеленчукови култури "Марица" - Пловдив" числото "125" се заменя със "132";

ее) на ред "Регионален център за научно-приложно обслужване - Пловдив" числото "55" се заменя с "51";

ж) в т. 7:

аа) числото "641" се заменя с "634";

бб) на ред "Институт по аграрна икономика - София" числото "58" се заменя с "53";

вв) на ред "Институт по земеделие - Кюстендил" числото "75" се заменя със "73";

з) в т. 10 числото "39" се заменя с "36".


§ 7. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 от Постановление № 270 на Министерския съвет от 2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния център за аграрни науки към министъра на земеделието и горите, за преобразуване и закриване на звена към Националния център за аграрни науки (обн., ДВ, бр. 107 от 2000 г.; попр., бр. 6 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 44 и 88 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 79 и 111 от 2003 г., бр. 3 и 61 от 2005 г. и бр. 26 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В т. 2 числото "72" се заменя с "65".

2. В т. 2.1 числото "72" се заменя с "65".

3. В т. 3 числото "654" се заменя с "628".

4. В т. 3.1 числото "99" се заменя с "96".

5. В т. 3.2 числото "117" се заменя със "111".

6. В т. 3.3 числото "134" се заменя със "130".

7. В т. 3.4 числото "112" се заменя със "103".

8. В т. 3.5 числото "192" се заменя със "188".

9. В т. 4 числото "876" се заменя с "824".

10. В т. 4.1 числото "303" се заменя с "287".

11. В т. 4.4 числото "400" се заменя с "364".

12. В т. 5 числото "198" се заменя със "196".

13. В т. 5.2 числото "31" се заменя с "29".

14. В т. 6 числото "829" се заменя с "817".

15. В т. 6.1 числото "153" се заменя със "150".

16. В т. 6.2 числото "134" се заменя със "124".

17. В т. 6.5 числото "55" се заменя с "51".

18. В т. 6.6 числото "121" се заменя със "119".

19. В т. 6.7 числото "125" се заменя със "132".

20. В т. 7 числото "641" се заменя с "634".

21. В т. 7.3 числото "58" се заменя с "53".

22. В т. 7.5 числото "75" се заменя със "73".

23. В т. 10 числото "39" се заменя с "36".


§ 8. Служебните и трудовите правоотношения на служителите на Националното управление по горите, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Изпълнителната агенция по лозата и виното, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и на Националния център за аграрни науки, чиито длъжности се съкращават, се уреждат съгласно чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител и чл. 321, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.


§ 9. Постановлението влиза в сила един месец от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на т. 2 от приложението към чл. 2, ал. 3, която влиза в сила от 1 август 2006 г.


§ 10. Министърът на земеделието и горите да извърши съответните изменения в устройствените правилници на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите до влизането в сила на постановлението, както и да внесе в Министерския съвет проект на постановление за приемане на Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба в срок два месеца от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)


§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)


§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:

1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".

2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 ОТ 18 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2008 Г.)


§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2008 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 23.09.2008 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на чл. 4, който влиза в сила от 1 октомври 2008 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 13.01.2009 Г.)


§ 25. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 25 МАЙ 2009 Г. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ИНСТИТУТА ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ - КАЗАНЛЪК, И ИНСТИТУТА ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ - С. МАРКОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 05.06.2009 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 23.10.2009 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 ОТ 9 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 13.11.2009 Г.)


§ 4. Трудовите и служебните правоотношения на служителите се уреждат по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител и чл. 328, т. 2 от Кодекса на труда.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 10 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТНИ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 13.11.2009 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 4 от 2010 Г., В СИЛА ОТ 15.01.2010 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2010 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.01.2011 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ОТ 21 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 28.01.2011 Г.)


§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 21 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 28.01.2011 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 18.02.2011 Г.)


§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 20 ЮНИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 28.06.2011 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 30 ЮНИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.07.2011 Г., ДОП. - ДВ, БР. 29 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2015 Г.)


§ 2. Трудовите и служебните правоотношения със служителите се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда и чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.

§ 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) За изпълняване на дейности по мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР) и по ПРСР 2014 - 2020 г., в т.ч. мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство" министърът на земеделието и храните одобрява назначаването на български граждани по срочни трудови договори - допълнително до 50 експерти извън утвърдената численост на персонала на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

§ 4. Подборът на експертите по § 3 се извършва с конкурс при спазване разпоредбите на трудовото законодателство.

§ 5. (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Средствата за работна заплата и за осигурителни вноски, както и цялостната издръжка на служителите по § 3 се осигуряват от средства на НССЗ, получени в резултат на изпълняваните дейности по мярка 143 "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" от ПРСР и по ПРСР 2014 - 2020 г., в т.ч. мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство".

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 22 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2011 Г.)


§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 4, който влиза в сила 10 дни след обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.02.2012 г.)


§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.02.2012 г.)


§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 15 ЮНИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2012 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.12.2012 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 ОТ 29 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.09.2013 Г.)


§ 7. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на земеделието и храните да внесе в Министерския съвет проект на Постановление за изменение на устройствените правилници на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните по § 3, с изключение на т. 5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 16 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2015 Г.)


§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2015 Г.)


§ 1. За организиране и започване на дейността на Центъра, както и за дейности през 2015 г. се осигуряват средства по реда на чл. 112, ал. 2 от Закона за публичните финанси.

§ 2. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на земеделието и храните:

1. назначава директор на Центъра;

2. издава правилника по чл. 2, ал. 2.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 31 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 04.09.2015 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 12.02.2016 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 ОТ 18 АПРИЛ 2016 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НЕЙНИЯ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 22.04.2016 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 3 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 09.08.2016 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2016 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 30.09.2016 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)


§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 30 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 03.08.2018 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 10.08.2018 Г.)


§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 14.12.2018 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 6 МАРТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2020 Г.)


§ 7. Постановлението влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 ОТ 19 МАРТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 26.03.2021 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 2, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 01.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2008 г., в сила от 23.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 05.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2009 г., в сила от 13.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., в сила от 15.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2010 г., в сила от 27.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 29.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2011 г., в сила от 28.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 02.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 03.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 22.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г., в сила от 10.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2018 г., в сила от 14.12.2018 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2021 г., в сила от 26.03.2021 г.)
Обща численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието, храните и горите (Загл. изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)
 
1. (отм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.,  
  нова - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 23.10.2009 г.,  
  изм. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 03.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г., в сила от 10.08.2018 г.)  
  Изпълнителна агенция по горите 148
2. (В сила от 01.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г., в сила от 02.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 03.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Българска агенция по безопасност на храните 2266
3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 29.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., нова - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 22.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2018 г., в сила от 14.12.2018 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" 34
4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 03.09.2013 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 03.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., нова - ДВ, бр. 50 от 2015 г.) Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа
7. (отм. - ДВ, бр. 72 от 2011 г., нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Център за оценка на риска по хранителната верига  54
8. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 03.09.2013 г.) Изпълнителна агенция по лозата и виното 86
9. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 03.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството 100
10. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 03.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 220
11. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 03.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол 144
12. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 03.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2021 г., в сила от 26.03.2021 г.) Изпълнителна агенция "Борба с градушките" 1017
13. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г.)  
14. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.)  
15. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2010 г., в сила от 27.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 29.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 17.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 03.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 22.04.2016 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) 
16. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 26.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.) Национална служба за съвети в земеделието 70
17. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 05.06.2009 г.)  
18. (зал. - ДВ, бр. 84 от 2012 г.)  
19. (отм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 05.06.2009 г.)  
20. Почивна база "Морско утро" - Китен 3
21. Почивна база "Зора" - с. Кранево 3
22. Почивна база "Ведра" - Витоша 3
23. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.1. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.2. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.3. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.4. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.5. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.6. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.7. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.8. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.9. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.10. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.11. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.12. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г.)  
23.13. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.14. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.15. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.16. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.17. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.18. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.19. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.20. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.21. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.22. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.23. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.24. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.25. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.26. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.27. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.28. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.29. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.30. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.31. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.32. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.33. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.34. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.35. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г.)  
23.36. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.37. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.38. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.39. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.40. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 13.01.2009 г.)  
23.41. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.42. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.43. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.44. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.45. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.46. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.47. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.48. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.49. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.50. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.51. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.52. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.53. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.54. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.55. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.56. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.57. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.58. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.59. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.60. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.70. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.80. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.81. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.82. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.83. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.84. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.85. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.86. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.87. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.88. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.89. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.90. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.91. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.92. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.93. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.94. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.95. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.96. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.97. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.98. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.99. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.100. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.101. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.102. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., в сила от 21.04.2015 г.)  
23.103. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.104. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.105. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.106. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.107. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.108. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.109. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.110. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.111. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.112. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.113. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.114. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.115. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.116. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
23.117. (зал. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.)  
24. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2015 г., в сила от 04.09.2015 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) 28 областни дирекции "Земеделие" 1762