Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БАНДЕРОЛИТЕ ЗА БУТИЛИРАНИ АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

 

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БАНДЕРОЛИТЕ ЗА БУТИЛИРАНИ АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

В сила от 01.07.2006 г.
Приета с ПМС № 157 от 26.06.2006 г.

Обн. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.56 от 10 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 9 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2013г., доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 4 Януари 2019г.

Чл. 1. С наредбата се определят редът и начинът за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol, предназначени за местния пазар.


Чл. 2. (1) Образците на бандероли се утвърждават със заповед на министъра на финансите, в която се определя и датата на въвеждането им.

(2) Заповедта по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 3. (1) При отпечатването върху бандерола се обозначават серията, номерът, номиналното количество в литри, алкохолното съдържание, както и други трайни знаци и символи.

(2) Върху отпечатаните бандероли не се допуска поставянето на допълнителни знаци, символи и обозначения.

(3) Поставянето на бандерола върху потребителската опаковка се извършва по начин, който да не закрива информацията по ал. 1 върху бандерола.


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2013 г., в сила от 28.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2019 г., в сила от 07.01.2019 г.) Лицензираните складодържатели, лицата, които въвеждат на територията на страната бутилирани алкохолни напитки от друга държава членка и вносителите са длъжни в срок 30 дни от датата на въвеждане на новия образец да върнат неизползваните бандероли в териториалната дирекция, от която са получени.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2013 г., в сила от 28.09.2013 г.) Бутилирани алкохолни напитки, облепени с бандерол, действащ до датата на въвеждане на новия образец на бандерол, могат да се реализират до изчерпването им, но не по-късно от 12 месеца от датата на въвеждане на новия образец.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 85 от 2013 г., в сила от 28.09.2013 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) При необходимост министърът на финансите може със заповед да удължи срока по ал. 2, но не с повече от 12 месеца. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., в сила от 09.06.2009 г.) (1) Бандеролите за определените в приложение № 1 към Наредбата за предварително опакованите количества продукти, приета с Постановление № 41 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 и 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г., бр. 1 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г. и бр. 55 от 2008 г.), спиртни напитки, когато те се опаковат в посочените в него диапазони, се отпечатват само за номиналните количества, определени в това приложение.

(2) Бандеролите за спиртните напитки, когато са под 100 ml и над 2000 ml, се отпечатват за заявените от лицата по чл. 64, ал. 1, 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове номинални количества.


Чл. 6. Отпечатването и разпространението на бандеролите, както и унищожаването им се извършват съгласно Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г., (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; бр. 73 от 1998 г. и бр. 8 от 2001 г.).


Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2007 г.) Бутилираните алкохолни напитки, предназначени за износ или за друга държава членка, не се облепват с бандерол по смисъла на наредбата и се съхраняват отделно от облепените с бандерол алкохолни напитки.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2007 г.) Не се допуска износ или изпращане до друга държава членка на бутилирани алкохолни напитки, облепени с бандерол по смисъла на наредбата.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 100, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове.

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2006 г.

§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на финансите.

§ 4. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2019 г., в сила от 07.01.2019 г.) Лицензираните складодържатели, регистрираните получатели и временно регистрираните получатели са длъжни в срок 30 дни от датата на въвеждане на новия образец да върнат неизползваните бандероли в териториалната дирекция по местонахождението на обекта.

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2019 г., в сила от 07.01.2019 г.) Лицата, които въвеждат на територията на страната бутилирани алкохолни напитки от друга държава членка, и вносителите са длъжни в срок 30 дни от датата на въвеждане на новия образец да върнат неизползваните бандероли в териториалната дирекция по седалището им и адреса на управление.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 ОТ 29 МАЙ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2009 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БАНДЕРОЛИТЕ ЗА БУТИЛИРАНИ АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 28.09.2013 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 436 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БАНДЕРОЛИТЕ ЗА БУТИЛИРАНИ АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2014 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 3 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 07.01.2019 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от 7 януари 2019 г.