Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 60 от 20.VII

НАРЕДБА № 29 ОТ 12.07.2006 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАЗАРИТЕ И ИНДЕКСИТЕ НА ТЕЗИ ПАЗАРИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 3 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗА

 

НАРЕДБА № 29 ОТ 12.07.2006 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАЗАРИТЕ И ИНДЕКСИТЕ НА ТЕЗИ ПАЗАРИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 3 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 64 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 09.08.2022 Г.)

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.91 от 18 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 15 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г., изм. ДВ. бр.64 от 9 Август 2022г.

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) С тази наредба се определят:

1. минималното ниво на кредитните рейтинги на банките по чл. 176, ал. 1, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО);

2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.) държавите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б", т. 4, буква "б", т. 6, буква "б" и т. 12 КСО;

3. пазарите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б" и т. 4, буква "б" КСО;

4. пазарите и индексите на тези пазари по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО;

5. международните финансови организации по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "д" КСО.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2011 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2021 г.) Минималните нива на кредитни рейтинги на банките по чл. 176, ал. 1, т. 5 КСО, в които могат да бъдат инвестирани средства на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и на фонд за извършване на плащания във влогове, са:

1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) дългосрочните кредитни рейтинги, съответстващи на степен на кредитно качество "4" съгласно Приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 на Комисията от 7 октомври 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на съотнасянето на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка за кредитния риск в съответствие с член 136, параграф 1 и член 136, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 275/3 от 17 октомври 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799", или;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) дългосрочните кредитни рейтинги, съответстващи на посочените в т. 1 и присъдени от агенции за кредитен рейтинг, които са регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.) и не са включени в Приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2021 г.) Когато пенсионноосигурително дружество инвестира средства на фонд по ал. 2 във влог в банка с кредитен рейтинг, присъден от агенция по ал. 1, т. 2, дружеството представя на Комисията за финансов надзор, обосновка, базираща се на информация за присъдения кредитен рейтинг от съответната агенция за кредитен рейтинг, за съответствието на този рейтинг на кредитен рейтинг по ал. 2, т. 1.

(4) Обосновката по ал. 3 се представя от пенсионноосигурителното дружество при:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) първото използване на кредитен рейтинг, присъден от агенция за кредитен рейтинг по ал. 2, т. 2 - в срок три работни дни от деня на сключване на договора за банков влог;

2. промяна в съответствието на минималните нива на кредитните рейтинги по ал. 2, т. 2 спрямо тези по ал. 2, т. 1 - в срок три работни дни от деня на узнаване.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2021 г.) Когато банка има присъдени дългосрочни кредитни рейтинги от повече от една рейтингова агенция, средства на фонд по ал. 2 могат да бъдат инвестирани във влогове в такава банка само в случай, че всеки един от тези рейтинги отговаря на изискването на ал. 2.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.)

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2022 г., в сила от 09.08.2022 г.) Държавите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б", т. 4, буква "б" и т. 12 КСО и пазарите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б" и т. 4, буква "б" КСО са:


№ по ред

Държава по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б", т. 4, буква "б" и т. 12 КСО

Пазар по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "в", т. 2, буква "б" и т. 4, буква "б" КСО

1.

Австралия

Australian Securities Exchange

Chi-X Australia Pty

2.

Бразилия

В3

3.

Израел

Tel Aviv Stock Exchange

4.

Индия

Bombay Stock Exchange

National Stock Exchange of India

5.

Индонезия

Indonesia Stock Exchange

6.

Канада

TMX Group

7.

Китай

Shanghai Stock Exchange

Hong Kong Stock Exchange

Shenzhen Stock Exchange

 8.

 Колумбия

Bolsa de Valores de Colombia

 9.

 Коста Рика

Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica

10.

Малайзия

Bursa Malaysia

11.

Мексико

Bolsa Mexicana de Valores

12.

Нова Зеландия

New Zealand Exchange

13.

(*) Обединено кралство

London Stock Exchange

14.

Русия

Moscow Exchange

15.

Северна

Македония

Macedonian Stock Exchange

16.

Съединени щати

New York Stock Exchange

NASDAQ

BOX Exchange

Cboe BYX Exchange

Cboe BZX Exchange

Cboe C2 Exchange

Cboe EDGA Exchange

Cboe EDGX Exchange

Cboe Exchange

The Investors Exchange

Long-Term Stock Exchange

Miami International Securities Exchange

MIAX Emerald

MIAX PEARL

MEMX

Nasdaq BX

Nasdaq GEMX

Nasdaq ISE

Nasdaq MRX

Nasdaq PHLX

NYSE Arca

NYSE Chicago

NYSE MKT

NYSE National

17.

Сингапур

Singapore Exchange

18.

Тайван

Taiwan Stock Exchange

19.

Тайланд

Stock Exchange of Thailand

20.

Турция

Borsa Istanbul

21.

Чили

Santiago Stock Exchange (MILA)

22.

Швейцария

SIX Swiss Exchange

BX Swiss

23.

Южна Африка

JSE Limited

24.

Южна Корея

Korea Exchange

25.

Япония

Tokyo Stock Exchange(2) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2020 г.) Държавите, пазарите и индексите по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО са:


№ по ред

Държава по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО

Пазар по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО

Индекс на

пазар по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО

1.

Австралия

Australian Securities Exchange

All Ordinaries Index

Chi-X Australia Pty Ltd

Chi-X Australia 200 Index

2.

Бразилия

В3

Ibovespa

3.

Израел

Tel Aviv Stock Exchange

ТА-125 Index

4.

Индия

Bombay Stock Exchange

BSE SENSEX

National Stock Exchange of India

NIFTY 50

5.

Индонезия

Indonesia Stock Exchange

LQ-45

6.

Канада

TMX Group

S&P/TSX

Composite Index

7.

Китай

Shanghai Stock Exchange

SSE 180 Index

Hong Kong

Stock Exchange

Hang Seng Index

Shenzhen Stock Exchange

SZSE 100

 8.

 Колумбия

 Bolsa de Valores de Colombia

COLCAP

 9.

 Коста Рика

Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica

Indice Accionario Costa Rica (IACR)

10.

Малайзия

Bursa Malaysia

FTSE Bursa Malaysia KLCI

11.

Мексико

Bolsa Mexicana de Valores

S&P BMV IPC

12.

Нова Зеландия

New Zealand Exchange

S&P/NZX 50

Index

13.

(*) Обединено кралство

London Stock Exchange

FTSE 100

14.

Русия

Moscow Exchange

RTS Index

15.

Северна Македония

Macedonian

Stock Exchange

MBI 10

16.

Съединени американски щати

New York Stock Exchange

S&P 500 Index

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

NASDAQ

NASDAQ 100

NYSE Arca

NYSE Arca Major Market Index

17.

Сингапур

Singapore Exchange

Straits Times Index (STI)

18.

Тайван

Taiwan Stock Exchange

TAIEX

19.

Тайланд

Stock Exchange of Thailand

SET 50 Index

20.

Турция

Borsa Istanbul

BIST 100

21.

Чили

Santiago Stock Exchange (MILA)

Indice de Precios Selectivo de

Acciones (IPSA)

22.

Швейцария

SIX Swiss Exchange

Swiss Market Index (SMI)

BX Swiss

BIRW

23.

Южна Африка

JSE Limited

FTSE/JSE Top 40 Index

24.

Южна Корея

Korea Exchange

KRX 100

25.

Япония

Tokyo Stock Exchange

Nikkei 225

Nikkei 400


(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Индексите по чл. 176, ал. 1, т. 6, буква "б" КСО могат да бъдат и MSCI Global Investable Market Indices, само ако са конструирани върху акции, търгувани на пазарите по ал. 2.

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Международните финансови организации по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква "д" КСО са:

1. Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции;

2. Азиатската банка за развитие;

3. Африканската банка за развитие;

4. Банката за международни разплащания;

5. Банката за развитие към Съвета на Европа;

6. Европейската банка за възстановяване и развитие;

7. Европейската общност за атомна енергия;

8. Европейският инвестиционен фонд;

9. Европейският механизъм за стабилност;

10. Европейският механизъм за финансова стабилност;

11. Европейският съюз;

12. Интерамериканската банка за развитие;

13. Ислямската банка за развитие;

14. Карибската банка за развитие;

15. Международната агенция за застраховане на инвестициите;

16. Международната асоциация за развитие;

17. Международната банка за възстановяване и развитие;

18. Международната банка за икономическо сътрудничество;

19. Международната инвестиционна банка;

20. Международната финансова корпорация;

21. Международният валутен фонд;

22. Международният финансов фонд за имунизации;

23. Скандинавската инвестиционна банка;

24. Черноморската банка за търговия и развитие;

25. международна финансова организация, създадена от две или повече държави членки, която има за цел да мобилизира финансиране и да осигурява финансова подкрепа на своите членове, които са засегнати или заплашени от тежки финансови проблеми.

Чл. 6. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение по тази наредба, се наказва съгласно чл. 351 КСО.

(2) Нарушенията на разпоредбите по наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

(3) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Заключителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2021 г.) Наредбата се издава на основание чл. 176, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с решение № 60-Н от 12.VII.2006 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 2. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2006 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, РЕГУЛИРАНИТЕ ПАЗАРИ И ИНДЕКСИТЕ НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПАЗАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2009 Г.)


§ 5. В шестмесечен срок от влизане в сила на тази наредба пенсионноосигурителните дружества привеждат дейността си в съответствие с нейните разпоредби.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2006 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, РЕГУЛИРАНИТЕ ПАЗАРИ И ИНДЕКСИТЕ НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПАЗАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2018 Г.)


§ 7. Наредбата влиза в сила от 19.11.2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2006 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАЗАРИТЕ И ИНДЕКСИТЕ НА ТЕЗИ ПАЗАРИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2020 Г.)


§ 4. Пенсионноосигурителните дружества привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на тази наредба в шестмесечен срок от влизането им в сила.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. Параграф 2, т. 1 (относно ред 11) и т. 2 (относно ред 11) и § 5, т. 3, буква "в" влизат в сила:

а) от деня, следващ деня на изтичането на преходния период по чл. 126 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, в случай че това споразумение влезе в сила;

б) от деня, в който Договорът за функционирането на Европейския съюз и Договорът за Европейския съюз престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, в случай че не влезе в сила Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 63 ОТ 8 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗГОТВЯНЕ И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ЗА НАДЗОРНИ ЦЕЛИ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ ФОНДОВЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 09.08.2022 Г.)


§ 21. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".