Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 21 ЮЛИ 2006 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА И ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 21 ЮЛИ 2006 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА И ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Обн. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006г., изм. ДВ. бр.90 от 7 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.78 от 28 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.29 от 18 Март 2008г., изм. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.103 от 2 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.22 от 24 Март 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.31 от 23 Април 2010г., изм. ДВ. бр.44 от 11 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.25 от 25 Март 2011г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.76 от 12 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 22 Май 2015г., отм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.

Отменено с § 4 от заключителните разпоредби на Постановление № 189 от 20 юли 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. - ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., в сила от 30.09.2015 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Създава Комитет за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 г., наричан по-нататък "комитета".


Чл. 2. (1) Комитетът има следните функции и задачи:

1. следи напредъка при постигането на целите и приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка въз основа на дефинираните в нея индикатори;

2. обсъжда и одобрява всички промени в Националната стратегическа референтна рамка, предложени от членовете на комитета, както и тези, които могат да възникнат в резултат на прегледа на стратегическите насоки на Общността в средата на програмния период;

3. разглежда и одобрява годишните доклади и окончателния доклад за изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 г.;

4. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.)

5. разглежда и одобрява докладите, изготвени от Централното координационно звено, за приноса на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд, за постигане на целите на политиката на сближаване на Европейския съюз, на приоритетите в стратегическите насоки на Общността за сближаване и на интегрираните насоки за растеж и заетост 2005 - 2008 г.;

6. разглежда и одобрява комуникационен план за информация и публичност на Националната стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 г., както и докладите за изпълнението му;

7. следи изпълнението на целите на Националната стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 г., като може да изисква информация от управляващите органи на оперативните програми по отношение на приноса на оперативните програми за изпълнението на целите на Националната стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 г.;

8. информира се от ръководителите на управляващите органи на оперативните програми за заключенията и препоръките в годишните доклади за изпълнението на програмите;

9. информира се от ръководителите на управляващите органи на оперативните програми за резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки на програмите;

10. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2008 г.) информира се за заключенията и препоръките от годишните доклади за контрол на оперативните програми, изготвени от одитния орган, както и за констатациите с висока степен на риск (при наличието на такива), изготвени от други външни и вътрешни контролни органи, приема график за изпълнение на корективни мерки и одобрява отчета за изпълнението на корективните мерки;

11. разглежда докладите за финансовото управление и изпълнение на помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, изготвени от сертифициращия орган;

12. следи за действията, които се предприемат в съответствие с хоризонталните политики: устойчиво развитие (в т.ч. околна среда), равни възможности, конкуренция (в т.ч. държавни помощи) и обществени поръчки;

13. следи за прилагане принципа на допълняемост, съгласно който средствата от Европейската общност не могат да заместват публичните или еквивалентните структурни разходи на страната членка;

14. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) информира се от представител на дирекция "Системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет за прилагането и използването на информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

15. по предложение на членовете на комитета взема решения по проблемни въпроси, свързани с прилагането на помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

16. изпълнява и други задачи, свързани с наблюдението на Националната стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 г., възложени от Министерския съвет.

(2) Комитетът одобрява свои вътрешни правила за работа и кодекс на поведение.


Чл. 3. (1) Комитетът се състои от председател, членове и наблюдатели. Председателят и членовете на комитета имат право на глас при вземане на решения, а наблюдателите имат право на съвещателен глас.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Председател на комитета е заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика.

(3) Членове на комитета са:

1. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.) председателите на комитетите за наблюдение на оперативните програми, заместник-министърът на финансите, заместник-министърът на външните работи, заместник-министърът на земеделието и храните, заместник-министърът на образованието и науката, заместник-министърът на здравеопазването и заместник-министърът на културата, отговарящи по европейски въпроси, и заместник-председателят на Националния статистически институт, в чийто ресор е методологическото ръководство на статистическата дейност;

2. (доп. - ДВ, бр. 66 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и храните, директорът на дирекция "Икономическа и финансова политика" на Министерството на финансите, секретарят на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, ръководителят на сертифициращия орган и директорите на дирекциите "Програмиране на средствата от Европейския съюз", "Мониторинг на средствата от Европейския съюз", "Системи за управление на средствата от Европейския съюз", "Икономическа и социална политика" и "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет;

3. представител на Националното сдружение на общините в Република България;

4. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 31.08.2008 г.) по един представител на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;

5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г.) по един представител на национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда;

6. (нова - ДВ, бр. 29 от 2008 г.) един представител на национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.) Министрите и председателят на Националния статистически институт определят поименно представителите по ал. 3, т. 1 и техни заместници, които да участват на заседанията на комитета с право на глас в случай на отсъствие на титуляря, и уведомяват писмено председателя на комитета и секретариата.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.) Органите и директорите на дирекции по ал. 3, т. 2 и ръководителят на сертифициращия орган определят по един свой заместник, който да участва на заседанията на комитета с право на глас в случай на тяхно отсъствие, и уведомяват писмено председателя на комитета и секретариата.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2008 г.) Националното сдружение на общините в Република България определя свой представител и негов заместник, който да участва на заседанията на комитета с право на глас в случай на отсъствие на титуляря, и уведомява писмено председателя на комитета и секретариата.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2008 г.) Регионалният съвет за развитие на всеки район от ниво 2 определя свой представител и негов заместник, който да участва на заседанията на комитета с право на глас в случай на отсъствие на титуляря, и уведомява писмено председателя на комитета и секретариата.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г.) Всяка национално представителна организация на работодателите, работниците и служителите определя свой представител и негов заместник, който да участва на заседанията на комитета с право на глас в случай на отсъствие на титуляря, и уведомява писмено председателя на комитета и секретариата.

(9) (Новa - ДВ, бр. 103 от 2008 г.) Национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, определят един представител и негов заместник, който да участва на заседанията на комитета с право на глас в случай на отсъствие на титуляря, и уведомяват писмено председателя на комитета и секретариата.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 103 от 2008 г.) Поименният състав на комитета се определя със заповед на председателя на комитета, изготвена от секретариата, въз основа на предложенията на съответните органи и организации. Заповедта включва членовете на комитета и техните заместници.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2008 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 103 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) В заседанията на комитета като наблюдатели с право на съвещателен глас могат да участват ръководителят на одитния орган, представител на Европейската комисия, представител/представители на Европейската инвестиционна банка или друга финансова институция (при получаване на финансова помощ от Европейската инвестиционна банка или друга финансова институция), по един експерт, компетентен по хоризонталните въпроси в една от следните области: устойчиво развитие, равни възможности, конкуренция и обществени поръчки, и представители на неправителствените организации. Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика определя процедурата за избор на експертите, компетентни по хоризонталните въпроси.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Координацията, административната и техническата работа, свързани с дейността на комитета, се извършват от секретариат. Функциите на секретариата се изпълняват от дирекция "Програмиране на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет.


Чл. 5. Комитетът може да създава при необходимост постоянни и временни подкомитети по специфични и текущи въпроси.


Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 07.11.2006 г.) Създава комитети за наблюдение на помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз по отделните оперативни програми, както следва: Комитет за наблюдение на оперативна програма "Регионално развитие"; Комитет за наблюдение на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"; Комитет за наблюдение на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"; Комитет за наблюдение на оперативна програма "Околна среда"; Комитет за наблюдение на оперативна програма "Транспорт"; Комитет за наблюдение на оперативна програма "Административен капацитет" и Комитет за наблюдение на оперативна програма "Техническа помощ".


Чл. 7. (1) Комитетът за наблюдение на помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз по съответната оперативна програма, наричан по-нататък "комитета за наблюдение на оперативна програма", има следните функции и задачи:

1. разглежда и одобрява предложените от ръководителя на управляващия орган на съответната оперативна програма критерии за избор на операции, които да бъдат съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в рамките на 3 месеца от одобряването на съответната оперативна програма, но не по-късно от един месец след възможността за получаване на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз по тази оперативна програма; в рамките на програмния период може да приема изменение на одобрените критерии след внасяне за разглеждане на мотивирано предложение от ръководителя на управляващия орган;

2. следи напредъка, докладван от управляващия орган на съответната оперативна програма, в постигането на целите и приоритетите на оперативната програма въз основа на дефинираните в нея индикатори;

3. разглежда и одобрява годишните доклади и окончателния доклад за изпълнението на съответната оперативна програма, разработени от управляващия програмата орган, и дава съгласие за изпращане на одобрените доклади на Европейската комисия;

4. възлага на управляващия орган на съответната оперативна програма да предостави одобрените доклади на Централното координационно звено за изпращането им до Европейската комисия;

5. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2008 г.) разглежда информацията по годишните доклади за контрол на изпълнението на съответната оперативна програма, изготвени от одитния орган, както и информацията от други вътрешни и външни контролни органи за констатациите с висока степен на риск (при наличието на такива); приема график за корективни мерки и одобрява отчета за изпълнението им;

6. информира се за резултатите, заключенията и препоръките от докладите по финансовото управление и изпълнението на съответната оперативна програма, изготвени от сертифициращия орган;

7. изготвя предложения до управляващия орган на съответната оперативна програма за промени и преразглеждане на оперативната програма, които да допринесат за постигане на целите на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз или за подобряване на управлението, включително финансовото управление на съответната оперативна програма;

8. разглежда и одобрява всяко предложение за промени в съдържанието на решението на Европейската комисия за отпусканите средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз по съответната оперативна програма;

9. при необходимост разглежда и одобрява предложенията за преразпределение на средства между приоритетите на съответната оперативна програма;

10. одобрява комуникационния план за информация и публичност на съответната оперативна програма и следи за изпълнението му;

11. следи за действията, които се предприемат от управляващия орган и междинните звена на съответната оперативна програма, в съответствие със следните хоризонтални политики: устойчиво развитие (в т.ч. околна среда), равни възможности, конкуренция (в т.ч. държавни помощи) и обществени поръчки;

12. информира се от ръководителя на управляващия орган на съответната оперативна програма за резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки на оперативната програма;

13. информира се от ръководителя на управляващия орган на съответната оперативна програма за прилагането и използването на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

14. взема решения по проблемни въпроси, свързани с прилагането на помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, по предложение на членовете на комитета за наблюдение на съответната оперативна програма;

15. може да изпълнява и други задачи, произтичащи от вътрешните правила за работа на комитета за наблюдение на съответната оперативна програма.

(2) Комитетът за наблюдение на оперативна програма одобрява свои вътрешни правила за работа и кодекс на поведение.


Чл. 8. (1) Комитетът за наблюдение на оперативна програма се състои от председател, членове и наблюдатели. Председателят и членовете на комитета имат право на глас при вземане на решения, а наблюдателите имат право на съвещателен глас.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г.) Председател на комитета за наблюдение на оперативна програма е заместник-министърът, в чийто ресор е управляващият орган на съответната оперативна програма или друго оправомощено от съответния министър лице. Председатели на комитетите за наблюдение на Оперативна програма "Техническа помощ" и на Оперативна програма "Административен капацитет" са ръководителите на управляващите органи на оперативните програми или оправомощени от тях длъжностни лица.

(3) Членове на комитета за наблюдение на оперативна програма са:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2009 г., в сила от 24.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2015 г.) ръководителят на дирекцията, съответно главната дирекция или отдела, определен/а за управляващ орган на съответната оперативна програма, а за оперативна програма "Техническа помощ" и оперативна програма "Административен капацитет" - служител в Управляващия орган на съответната оперативна програма, ръководителите на дирекциите, съответно главните дирекции или отделите, определени за управляващи органи на останалите оперативни програми, ръководителят на структурата в Министерството на земеделието и храните, определена за управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., ръководителят на структурата в Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и храните, отговорна за Националния стратегически план за развитие на рибарството, директорът на дирекция "Икономическа и финансова политика" на Министерството на финансите, секретарят на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, ръководителите на междинните звена на съответната оперативна програма (ако тя предвижда такива) и по един представител на дирекциите "Програмиране на средствата от Европейския съюз", "Мониторинг на средствата от Европейския съюз", "Системи за управление на средствата от Европейския съюз", "Икономическа и социална политика" и "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет;

2. представители на министерства, държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други ведомства, които имат отношение към приоритетите на съответната оперативна програма;

3. представител на Националното сдружение на общините в Република България;

4. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 31.08.2008 г.) по един представител на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;

5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г.) по един представител на национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда;

6. (нова - ДВ, бр. 29 от 2008 г.) един представител на национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2015 г.) Ръководителят на съответното ведомство, а за оперативна програма "Техническа помощ" и оперативна програма "Административен капацитет" - ръководителят на Управляващия орган на съответната оперативна програма или оправомощено от него длъжностно лице, определя поименно представителя по ал. 3, т. 1 и негов заместник, който да участва на заседанията на съответния комитет за наблюдение на оперативна програма с право на глас в случай на отсъствие на титуляря, и уведомява писмено председателя на съответния комитет за наблюдение на оперативна програма.

(5) Министерствата, държавните агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други ведомства, които имат отношение към приоритетите на съответната оперативна програма, определят по един свой представител и негов заместник, който да участва на заседанията на съответния комитет за наблюдение на оперативна програма с право на глас в случай на отсъствие на титуляря, и уведомяват писмено председателя на съответния комитет за наблюдение на оперативна програма.

(6) Националното сдружение на общините в Република България определя свой представител и негов заместник, който да участва на заседанията на съответния комитет за наблюдение на оперативна програма с право на глас в случай на отсъствие на титуляря, и уведомява писмено председателя на съответния комитет за наблюдение на оперативна програма.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 31.08.2008 г.) Регионалният съвет за развитие на всеки район от ниво 2 определя свой представител и негов заместник, който да участва на заседанията на съответния комитет за наблюдение на оперативна програма с право на глас в случай на отсъствие на титуляря, и уведомява писмено председателя на съответния комитет за наблюдение на оперативна програма.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г.) Всяка национално представителна организация на работодателите, работниците и служителите определя свой представител и негов заместник, който да участва на заседанията на съответния комитет за наблюдение на оперативна програма с право на глас в случай на отсъствие на титуляря, и уведомява писмено председателя на съответния комитет за наблюдение на оперативна програма.

(9) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2008 г.) Национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, определят един представител и негов заместник, който да участва на заседанията на съответния комитет с право на глас в случай на отсъствие на титуляря, и уведомяват писмено председателя на съответния комитет на оперативна програма.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 103 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г.) Поименният състав на съответния комитет за наблюдение на оперативна програма се определя със заповед на министъра, на чието подчинение е управляващият орган на съответната оперативна програма, въз основа на предложенията на съответните органи и организации. Поименният състав на комитетите за наблюдение на Оперативна програма "Техническа помощ" и на Оперативна програма "Административен капацитет" се определя със заповед на ръководителя на Управляващия орган на съответната оперативна програма или на оправомощено от него длъжностно лице. Заповедта включва членовете на комитета за наблюдение на оперативна програма и техните заместници.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2008 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 103 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2009 г., в сила от 24.03.2009 г.) В заседанията на съответния комитет за наблюдение на оперативна програма като наблюдатели с право на съвещателен глас могат да участват ръководителят на одитния орган, ръководителят на сертифициращия орган или определени от него служители на дирекция "Национален фонд", представител на Европейската комисия, представител/представители на Европейската инвестиционна банка или друга финансова институция (в случаите, в които съответната оперативна програма получава финансова помощ от Европейската инвестиционна банка или друга финансова институция), по един експерт, компетентен по хоризонталните въпроси в една от следните области: устойчиво развитие, равни възможности, конкуренция и обществени поръчки, и представители на неправителствените организации. Ръководителят на управляващия орган на съответната оперативна програма определя процедурата за избор на експертите, компетентни по хоризонталните въпроси.


Чл. 9. Комитетите за наблюдение на оперативна програма могат да създават при необходимост постоянни и временни подкомитети по специфични и текущи въпроси. Възможността за създаването на такива подкомитети, техният състав, отговорности и задачи се уреждат във вътрешните правила за работа на всеки комитет за наблюдение на оперативна програма.


Чл. 10. Координацията, административната и техническата работа, свързани с дейността на всеки комитет за наблюдение на оперативна програма, се извършват от секретариат. Функциите на секретариат изпълнява дирекцията, определена за управляващ орган на съответната оперативна програма.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на постановлението:

1. "Национална стратегическа референтна рамка" е стратегически документ, изготвян от страната членка, който гарантира, че структурната помощ на Общността е в съответствие със стратегическите насоки на Общността за сближаване. Националната стратегическа референтна рамка определя връзката между приоритетите на Общността, от една страна, и националните и регионалните приоритети за осъществяване на устойчиво развитие и Националния план по заетостта, от друга страна.

2. "Оперативна програма" е документ, изготвян от страната членка като част от Националната стратегическа референтна рамка. Всяка оперативна програма съдържа стратегия за развитие за даден регион или сектор, цели и приоритети, които да бъдат постигнати с помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

3. (отм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.)

4. "Управляващ орган" е структурата, определена да осъществява функцията по управление на оперативна програма и отговорна за нейното ефективно, ефикасно и законосъобразно изпълнение.

5. "Сертифициращ орган" е структурата, отговорна за сертифициране на разходите по всяка оперативна програма и за подготвяне и изпращане на Европейската комисия на сертифицирана декларация за разходите и искане за плащане по всяка оперативна програма.

6. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2008 г.) "Одитен орган" е структурата, която е функционално независима от управляващия орган и Сертифициращия орган и е отговорна за проверката на ефективното функциониране на системите за управление и контрол.

7. "Междинно звено" е структурата, която действа под отговорността на управляващия орган на съответната оперативна програма или изпълнява определени задължения от негово име по отношение на бенефициентите, изпълняващи операциите.

8. (нова - ДВ, бр. 66 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г.) "Ръководител на управляващия орган" е ръководителят на администрацията, в рамките на чиято структура се намира управляващият орган, или оправомощено от него длъжностно лице.

9. (нова - ДВ, бр. 66 от 2008 г.) "Ръководител на междинно звено" е ръководителят на администрацията, определена за междинно звено по съответната оперативна програма, или на администрацията, в рамките на чиято структура се намира междинното звено по съответната оперативна програма, или оправомощеното от него лице.

10. (нова - ДВ, бр. 103 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.)

11. (нова - ДВ, бр. 103 от 2008 г.) "Ръководител на Сертифициращия орган" е директорът на дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите или оправомощено от него длъжностно лице.


Заключителни разпоредби

§ 2. Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. се изготвя от Министерството на земеделието и горите съгласно Регламента на Съвета (ЕС) № 1698 от 20 септември 2005 г. за подкрепа на развитието на селските райони чрез Европейския фонд за развитие на селските райони.


§ 3. Министрите, на чието подчинение са структурите, определени за управляващи органи на оперативните програми, информират министъра на финансите за състава на съответния комитет за наблюдение на оперативна програма до два месеца след влизането в сила на постановлението.


§ 4. В срок до един месец след определянето на поименния състав на комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и съответните комитети за наблюдение на оперативните програми председателите на всички комитети свикват първото заседание на съответния комитет за наблюдение, на което се приемат вътрешни правила за работа и кодекс на поведение на съответния комитет, както и механизъм за определяне и участие на представители на неправителствените организации в заседанията на комитетите.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, министъра на финансите, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на околната среда и водите.


§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 27 от Закона за международните договори на Република България.


§ 7. (Нов - ДВ, бр. 78 от 2007 г., в сила от 28.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2008 г.) Когато няма определен заместник-министър, в чийто ресор е управляващият орган на съответната оперативна програма, съответният министър оправомощава определен заместник-министър или ръководителя на дирекцията, съответно на главната дирекция или на отдела, определен/а за управляващ орган на съответната оперативна програма, който да участва в състава на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 г. и да бъде председател на Комитета за наблюдение на помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз по тази оперативна програма.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 07.11.2006 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 28.09.2007 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2008 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от 31 август 2008 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 14 МАРТ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА И ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.03.2009 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)


§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.04.2010 Г.)


§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 10 ЮНИ 2010 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2010 Г.)


§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2010 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 18 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2013 Г.)


§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 8 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2014 Г.)


§ 18. Навсякъде в Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г., бр. 78 от 2007 г., бр. 29, 66, 80 и 103 от 2008 г., бр. 22 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44 и 46 от 2010 г., бр. 25, 54 и 97 от 2011 г. и бр. 65 от 2013 г.) думите "Информация и системи" се заменят със "Системи".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)


§ 8. В Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г., бр. 78 от 2007 г., бр. 29, 66, 80 и 103 от 2008 г., бр. 22 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44 и 46 от 2010 г., бр. 25, 54 и 97 от 2011 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 58 от 2014 г.) навсякъде думите "заместник министър-председателят и министър на правосъдието" и "заместник министър-председателя и министър на правосъдието" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" и "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1 и § 14, т. 4 - 6, които влизат в сила от 18 август 2014 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)


§ 8. В Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г., бр. 78 от 2007 г., бр. 29, 66, 80 и 103 от 2008 г., бр. 22 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44 и 46 от 2010 г., бр. 25, 54 и 97 от 2011 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 58 и 76 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думите "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" и "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика" и "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".

2. Навсякъде думите "Стратегическо развитие и координация" се заменят с "Икономическа и социална политика".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките