Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 29.X

ПРАВИЛНИК ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (RID - ПРИТУРКА С КЪМ КОНВЕНЦИЯТА)

 

ПРАВИЛНИК ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (RID - ПРИТУРКА С КЪМ КОНВЕНЦИЯТА)

Издадени от министъра на транспорта
RID - Притурка С към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)

Обн. ДВ. бр.69 от 25 Август 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 15 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 19 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 22 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 29 Октомври 2021г.

(Обн. - ДВ, бр. 90 от 2021 г.)


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (RID), ВКЛЮЧЕН В ПРИТУРКА „С“ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF)

(Приети от Комисията от експерти по RID на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF). В сила за Република България от 1.01.2019 г.)


(Обн. - ДВ, бр. 89 от 2021 г.)


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (RID), ВКЛЮЧЕН В ПРИТУРКА "С" КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF)

(Приети от Комисията от експерти по RID на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF). В сила за Република България от 1.01.2017 г.)


(Обн. - ДВ, бр. 88 от 2021 г.)


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (RID), ВКЛЮЧЕН В ПРИТУРКА "С" КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF)

(Приети от Комисията от експерти по RID на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF). В сила за Република България от 1.01.2015 г.)


(Обн. - ДВ, бр. 87 от 2021 г.)


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (RID), ВКЛЮЧЕН В ПРИТУРКА "С" КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF)

(Приети от Комисията от експерти по RID на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF). В сила за Република България от 1.01.2013 г.)


(Обн. - ДВ, бр. 86 от 2021 г.)


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (RID), ВКЛЮЧЕН В ПРИТУРКА "С" КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF)

(Приети от Комисията от експерти по RID на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF). В сила за Република България от 1.01.2011 г.)


Обсег на действие

Член 1

§ 1. Настоящият Правилник се прилага:

а) при международните железопътни превози на опасни товари на територията на държавите членки,

b) при превозите в допълнение към железопътен превоз, за които са приложими Единните правила CIM, освен ако е предвидено друго в международните разпоредби, регламентиращи превозите с друг вид транспорт,

както и при дейностите, посочени в Приложението към настоящия Правилник.

§ 2. Опасните товари, чийто превоз Приложението изключва, не трябва да бъдат обект на международен превоз.


Освобождаване

Член 2

Настоящият Правилник не се прилага, изцяло или отчасти, при превозите на опасни товари, чието освобождаване е предвидено в Приложението. Освобождаване може да бъде предвидено единствено когато количеството, естеството на освободените превози или опаковката гарантират безопасността на превоза.


Ограничения

Член 3

Всяка държава членка запазва правото да регламентира или да забрани международния превоз на опасни товари на своя територия по други причини освен безопасността по време на превоза.


Други разпоредби

Член 4

Превозите, при които се прилага настоящият Правилник, остават подчинени на националните или международните правни норми, приложими за железопътния превоз на товари изобщо.


Допускан вид влакове. Превоз под формата на ръчен багаж, багажни пратки или на борда на моторни превозни средства

Член 5

§ 1. Опасните товари могат да бъдат превозвани само в товарни влакове, с изключение на:

а) опасните товари, допускани за превоз съгласно Приложението, при спазване на съобразените максимални количества и на специфичните условия за превоз във влакове, които не са товарни;

b) опасните товари, превозвани при специфичните условия, посочени в Приложението, под формата на ръчен багаж, багажни пратки или във или върху моторни превозни средства в съответствие с член 12 на Единните правила CIV.

§ 2. Пътникът не може да взема със себе си опасни товари под формата на ръчен багаж или да ги изпраща като багажни пратки или на борда на моторни превозни средства, ако те не отговарят на специфичните условия, посочени в Приложението.


Приложение

Член 6

Приложението е неразделна част от настоящия Правилник.

* * *

Приложението ще получи съдържанието, което Комисията от експерти по превоза на опасни товари определи, в момента на влизане в сила на Протокола от 3 юни 1999 г., внасящ изменение в Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., в съответствие с член 19, § 4 от тази Конвенция.


Промени настройката на бисквитките