Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-2019 ОТ 9 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР

 

ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-2019 ОТ 9 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., отм. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.

Отменена с параграф единствен от заключителните разпоредби на Инструкция № 8121з-1008 от 16 декември 2014 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи - ДВ, бр. 106 от 23 декември 2014 г., в сила от 27.12.2014 г.


Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се уреждат организацията, редът и отчетността за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от полицейските органи на МВР.


Чл. 2. (1) Съпровождане на малолетни и непълнолетни лица са всички действия, свързани с придвижването им от едно до друго структурно звено на МВР, специализирана институция за деца, лечебно заведение или адреса, на който живеят лицата, по определен маршрут.

(2) При необходимост се предприемат мерки за охрана на съпровожданите малолетни и непълнолетни лица.

(3) Съпровождането приключва с предаването на малолетните и непълнолетните лица на структурно звено на МВР, специализирана институция за деца, лечебно заведение, родител, настойник или попечител.

(4) Маршрутът може да преминава през територия, обслужвана от повече от една областна дирекция "Полиция" (ОДП) или регионална гранична служба (РГС).


Чл. 3. (1) Малолетните и непълнолетните лица се съпровождат от полицейски служители, които имат най-малко две години професионален стаж.

(2) При съпровождане на малолетни и непълнолетни лица могат да се включват и педагози, психолози, психиатри, преводачи, здравни и социални работници или други лица, когато изпълнението на задачата налага това.

(3) При съпровождане малолетните и непълнолетните лица, на които е предоставена полицейска закрила, могат да бъдат придружавани от родител, когато това е в техен интерес.


Раздел II.
Малолетни и непълнолетни лица, подлежащи на съпровождане

Чл. 4. (1) Съпровождат се следните малолетни и непълнолетни лица:

1. обявените за издирване;

2. неявилите се в указания срок или отклонилите се от възпитателни училища-интернати (ВУИ) и социалнопедагогически интернати (СПИ);

3. отклонилите се от други специализирани институции за деца;

4. избягалите от дома си;

5. избягалите от домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН);

6. издирените от органите на МВР, избягали от поправителни домове (ПД);

7. задържаните при условията и по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);

8. на които е предоставена спешната мярка "Полицейска закрила" на основание Закона за закрила на детето (ЗЗД);

9. пострадалите от домашно насилие по смисъла на Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН);

10. депортираните/репатрираните в Република България непридружени и/или задържани в чужбина български граждани;

11. чужденците, подлежащи на експулсиране от Република България.

(2) Лицата по ал. 1, т. 6 се предават в най-близкото териториално звено "Охрана" (ТЗО) на Главна дирекция "Охрана" (ГДО) при Министерството на правосъдието (МП).

(3) Извън посочените случаи в ал. 1 съпровождане на малолетни и непълнолетни лица се извършва само в случаи, когато това е предвидено в закон.


Чл. 5. Съпровождане на малолетни и непълнолетни лица независимо от гражданството им за/от друга държава се извършва при:

1. експулсиране, депортиране и/или репатриране на лицето;

2. изпълнение на решение на български или чуждестранен съдебен орган по силата на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.


Чл. 6. За съпровождане на малолетни и непълнолетни лица, които са чужденци на територията на страната, се уведомява дежурният офицер в оперативния дежурен център (ОДЦ) или оперативната дежурна част (ОДЧ) на съответната ОДП или РГС.


Раздел III.
Сили и средства за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица

Чл. 7. (1) Полицейските служители, които осъществяват съпровождане на малолетни и непълнолетни лица, се определят поименно със заповед на:

1. директорите на ОДП или упълномощени от тях служители, началниците на РГС и началника на отдел "Транспортна полиция"(ОТП) при Главна дирекция "Противодействие на престъпността, охрана на обществения ред и превенция" (ГДППООРП);

2. началниците на районни полицейски управления (РПУ), гранични полицейски участъци (ГПУ) и районните управления "Транспортна полиция" (РУТП).

(2) За служителите от Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" (ГДППООРП), Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП), Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и дирекция "Миграция" (ДМ) заповедта по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция или упълномощен от него служител.

(3) Заповедите по ал. 1 и 2 се актуализират ежегодно или при необходимост.


Чл. 8. (1) Съпровождане на малолетни и непълнолетни лица се извършва със:

1. служебни автомобили на МВР;

2. автобуси, обслужващи междуселищни маршрути;

3. железопътен, въздушен и воден транспорт.

(2) Не се допуска съпровождане на малолетни и непълнолетни лица с обществен транспорт в градските зони.


Чл. 9. (1) При съпровождане на малолетни и непълнолетни лица могат да се използват домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН) съобразно изискванията за прием и настаняване в тях.

(2) В случаите, когато малолетните и непълнолетните са предадени в ДВНМН, по-нататъшното им съпровождане се осъществява по реда, определен за работа в тях.


Раздел IV.
Задължения на длъжностните лица при съпровождане на малолетни и непълнолетни лица

Чл. 10. Директорът на Национална служба "Полиция" (НСП), директорите на ГДППООРП, ГДГП, ГДБОП и ДМ:

1. организират и контролират дейността по съпровождането на малолетни и непълнолетни лица;

2. организират взаимодействието между структурните звена на МВР за осъществяване на съпровождането на малолетни и непълнолетни лица;

3. координират съвместната дейност с други институции по повод съпровождането на малолетни и непълнолетни лица.


Чл. 11. Директорите на ОДП или упълномощени от тях служители, началниците на РГС и началника на ОТП организират:

1. дейността по съпровождането на малолетни и непълнолетни лица в съответните ОДП, РГС и в ОТП;

2. правилното разпределение и ефективното използване на силите и средствата за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица;

3. взаимодействието и координацията между структурните звена, ОДЦ и ОДЧ;

4. взаимодействието с конвойните звена при териториалните структурни звена на МВР;

5. взаимодействието с териториалните звена ТЗО на ГДО при МП;

6. обучението на полицейските служители, които са определени за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица по чл. 7.


Чл. 12. Началниците на РПУ, ГПУ и РУТП организират:

1. изпълнението на дейността и контрола по съпровождането на малолетни и непълнолетни лица;

2. силите и средствата за осъществяване на съпровождането на малолетни и непълнолетни лица;

3. изготвянето на документацията за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица в структурното звено;

4. обучението на полицейските служители, които са определени за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица по чл. 7.


Чл. 13. Полицейските служители в структурните звена, определени със заповедта на ръководните служители по чл. 7:

1. се запознават и спазват нормативните актове, регламентиращи дейността с малолетни и непълнолетни лица, и Етичния кодекс за работа с деца;

2. осъществяват дейността по съпровождане на малолетните и непълнолетните лица;

3. докладват писмено по установения ред след приключване на съпровождането на малолетните и непълнолетните лица;

4. попълват и регистрират документацията за съпровождане на малолетните и непълнолетните лица.


Раздел V.
Ред за осъществяване на дейността по съпровождане на малолетни и непълнолетни лица

Чл. 14. (1) Малолетните и непълнолетните лица се съпровождат на следните основания:

1. телеграма за общодържавно издирване или съобщение за местно издирване;

2. уведомително писмо от директор на ВУИ, СПИ, друга специализирана институция за деца или лечебно заведение за неявяване в указания срок или отклоняване на малолетни или непълнолетни;

3. заповед за задържане на малолетни и непълнолетни лица при условията и по реда на ЗМВР;

4. заповед за предоставяне на полицейска закрила на основание на ЗЗД;

5. заповед на длъжностно лице или акт на държавен орган за експулсиране на чужденци от Република България;

6. документ на компетентен български или чужд орган за депортиране/репатриране на български граждани от други държави в Република България;

7. съдебно решение за налагане мярка за защита по смисъла на ЗЗДН;

8. в други случаи, определени със закон.


Чл. 15. (1) За всеки отделен случай на съпровождане на малолетни и непълнолетни лица ръководителят на структурното звено по чл. 7, ал. 1 и 2 или упълномощен от него служител издава писмена заповед по образец (приложение № 1).

(2) Организацията на съпровождането започва от съответното структурно звено на МВР с получаването на документа по чл. 14.

(3) В случаите, когато маршрутът продължава извън съответната ОДП или РГС, съпровождането се извършва след издадена писмена заповед по образец (приложение № 1) от директора на ОДП, началника на РГС или упълномощен от тях служител за всеки отделен случай.


Чл. 16. (1) В заповедта по чл. 15 се посочват:

1. датата на издаване;

2. длъжностното лице, издало заповедта;

3. основанието за съпровождане;

4. трите имена и ЕГН на съпровожданите лица;

5. структурното звено, откъдето започва съпровождането;

6. маршрутът, по който ще се съпровождат лицата;

7. структурното звено, институцията за отглеждане и възпитание на деца, лечебното заведение или адресът, където да се предадат лицата;

8. начинът за съпровождане на лицата съгласно чл. 8;

9. длъжността и имената на полицейските служители, които осъществяват съпровождането;

10. служителят, определен за старши на екипа за съпровождане;

11. наличните съпроводителни документи;

12. лицата, включени в съпровождането, съгласно чл. 3, ал. 2 и 3.

(2) За малолетни и непълнолетни лица с неустановена самоличност в заповедта по чл. 15 се посочват пол, видима възраст, ръст, физически и психически статус и отличителни белези.


Чл. 17. Съпровождането на малолетните и непълнолетните лица приключва с предаването им на структурно звено на МВР, специализирана институция за деца, лечебно заведение, родител, настойник или попечител, за което се попълва протокол по образец (приложение № 2).


Чл. 18. (1) Екземпляр от заповедта по чл. 15 се предоставя на звеното за финансово осигуряване на съответното структурно звено на МВР, когато:

1. по време на съпровождането е необходимо малолетните и непълнолетните лица да бъдат хранени;

2. се използва транспорт по чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3.

(2) Средствата за храна и транспорт за съпровождане на малолетните и непълнолетните лица се осигуряват по ред и норми, определени от министъра на вътрешните работи.


Чл. 19. Малолетните и непълнолетните лица се запознават по разбираем за тях начин с основанията и реда за съпровождането и с правомощията на служителите спрямо тях.


Чл. 20. (1) Съпровождането на две и повече малолетни и непълнолетни лица се осъществява от екип от най-малко двама полицейски служители.

(2) Броят на служителите по ал. 1 се определя съобразно броя на съпровожданите малолетни и непълнолетни лица и оперативната обстановка.

(3) При определяне на служителите, съпровождащи малолетните и непълнолетните лица, един от тях е от пола на съпровожданото/ите лице/а.

(4) При съпровождането по ал. 1 един от служителите се определя за старши на екипа.


Чл. 21. По време на съпровождането на малолетните и непълнолетните лица полицейските служители:

1. не допускат лица, които нямат отношение към съпровождането, да осъществяват вербален или физически контакт със съпровожданите лица;

2. при необходимост извършват проверка на личните им вещи, когато имат основателни предположения, че в тях има предмети, с които могат да застрашат своя живот или живота и здравето на други лица или да осуетят съпровождането;

3. предприемат необходимите мерки за осигуряване на безопасността на съпровожданите лица и собствената си безопасност;

4. охраняват съпровожданите лица с цел недопускане на бягство, самонараняване, самоубийство или посегателство върху тях, други лица или имущество.


Чл. 22. При възникване на непредвидени обстоятелства по време на съпровождането старшият на екипа незабавно уведомява ръководния служител, издал заповедта за съпровождане, или ОДЦ/ОДЧ и предприема необходимите действия.


Чл. 23. (1) Не се допуска съпровождането на малолетни и непълнолетни лица със:

1. конвоирани лица;

2. психично- или заразноболни лица;

3. бременни или майки с деца.

(2) Не се допуска едновременно съпровождане на малолетни и непълнолетни лица, извършили престъпление или противообществена проява, с деца, на които е предоставена полицейска закрила.


Чл. 24. (1) Не се допуска съпровожданите малолетни и непълнолетни лица:

1. да носят у себе си вещи, с които могат да застрашат своя живот или живота на други лица или да осуетят съпровождането;

2. да използват мобилни телефони по време на съпровождането; използването им се разрешава от служителя, определен за старши на екипа, само за връзка с родител, настойник, попечител или длъжностно лице, имащо отношение към съпровождането.

(2) Вещите по ал. 1, т. 1 и 2 се записват в опис по образец (приложение № 3), отделят се и се съхраняват по ред, определен от старшия на екипа. След приключване на съпровождането се предават на приемащия лицето или на самото лице срещу разписка по образец (приложение № 4).

(3) Личният багаж на съпровожданите малолетни и непълнолетни лица трябва да бъде пригоден за носене и да не надхвърля 5 kg. Когато багажът е по-тежък, голям е по обем и е невъзможно лицата да го носят самостоятелно, се транспортира по служебен ред.

(4) За оказване на неотложна медицинска помощ или извършване на медицински преглед преди и по време на съпровождането на малолетни и непълнолетни лица старшият на екипа предприема необходимите действия за осигуряването им.

(5) При съпровождането на малолетни и непълнолетни лица се допуска те да приемат лекарствени средства по лекарско предписание, които се съхраняват от служителя, определен за старши на екипа.


Чл. 25. След приключване на съпровождането на малолетните и непълнолетните лица служителят, определен за старши на екипа, докладва писмено по установения ред и представя протокола за предаване на лицето/лицата.


Чл. 26. (1) За вписване на съпровожданите малолетни и непълнолетни лица в териториалните структурни звена на МВР се води дневник по образец (приложение № 5).

(2) Дневникът по ал. 1 се съхранява в ОДЦ/ОДЧ на съответните структурни звена на МВР.


Чл. 27. До структурните звена и местата, където се настаняват съпровождани малолетни и непълнолетни лица, се осигурява достъп на експерти, имащи право да ги посещават по силата на ратифицирани от Република България международни договори. В тези случаи се спазват изискванията на съответния договор, както и пропускателният режим и вътрешният ред, установени в МВР.


Раздел VI.
Отчетност и документация

Чл. 28. (1) За отчетност на дейността по съпровождане на малолетни и непълнолетни лица в структурните звена се изготвят, водят и съхраняват:

1. заповед по чл. 15;

2. протокол по чл. 17;

3. опис по чл. 24, ал. 2;

4. разписка по чл. 24, ал. 2;

5. дневник по чл. 26.

(2) Екземпляри от протокола, описа и разписката по ал. 1 се прилагат към заповедта по чл. 15.


Чл. 29. (1) Всички действия при осъществяване на съпровождането на малолетни и непълнолетни лица се отразяват в документите по образец, посочени в тази инструкция.

(2) Документите се завеждат и съхраняват в деловодството на съответното структурно звено по определения за това ред.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 21, т. 11 ЗМВР и отменя Инструкция № I-171 от 2004 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от органите на МВР.


§ 2. Инструкцията влиза в сила след обнародването й в "Държавен вестник".


§ 3. Изпълнението на инструкцията се възлага на директора на НСП, директорите на ГДППООРП, ГДГП, ГДБОП, ДМ и ОДП.


§ 4. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на главния секретар на МВР.


Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1ОБРАЗЕЦ

 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
.........................................................................................................................................................................................................................................................
(пълно наименование на териториалното структурно звено на МВР)
 
№ ........................... Екз. № .....................................................................................................................................................................................................................................
..................................................... г.
 
З А П О В Е Д
за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица
 
Днес .................................................. г., на основание чл. 15 от Инструкцията за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от органите на МВР
подписаният ................................................................................................................................................,
(трите имена)
на длъжност ......................................................... на/в ..............................................................................,

(посочва се наименованието на структурното звено)

на основание ...............................................................................................................................................,
(посочва се основанието за съпровождане на лицето/лицата, съгласно чл. 14)
 
З А П О В Я Д В А М:
 
Да бъдат съпроводени следните малолетни и непълнолетни лица:
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................
(избройте малолетните и непълнолетните лица, като посочите трите имена и ЕГН)
от ..................................................................................................................................................................,
(посочва се структурно звено, откъдето започва съпровождането)
по маршрут ..................................................................................................................................................,
(посочват се основните населени пунктове, през които преминава маршрутът)
до .................................................................................................................................................................,
(посочва се пълното наименование на структурното звено, специализираната институция за деца, лечебното заведение или адресът, където да се предадат лицата)
с .........................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се начинът за осъществяване на съпровождането, съгласно чл. 8)
Лицата да бъдат съпроводени от:
1. .................................................................................................................................. - старши на екипа
2. ..................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................
(посочват се имената и длъжността на полицейските служители, които да осъществят съпровождането на лицата)
Съпроводителни документи:
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................
6. ..................................................................................................................................................................
(избройте наличните съпроводителни документи)
Лицето/лицата с неустановена самоличност, видимо под 18-годишна възраст, са:
1. Пол .............................. , видима възраст ................................................. , ръст ..................................
Физически и психически статус ...............................................................................................................
Отличителни белези ..................................................................................................................................
2. Пол .............................. , видима възраст .................................................. , ръст ................................
Физически и психически статус ...............................................................................................................
Отличителни белези ..................................................................................................................................
(попълва се само за лицата с неустановена самоличност,
които е необходимо да бъдат съпровождани)
По време на съпровождането:
1. Лицето/лицата  ДА  НЕ бъдат хранени.
2. Използван транспорт, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3  ДА  НЕ
(попълват се със знак "х" указаните места, когато при съпровождането се прилага чл. 18)
За осъществяване на съпровождането да се включат:
1. ..................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................,
(посочват се трите имена и социалният/професионалният статус на лицата,
съгласно чл. 3, ал. 2 и 3)
 
..................................... г. НАЧАЛНИК: .....................................
Гр. ...............................................................................................................................
 
   
 
Долуподписаният ..........................................................................................., на основание чл. 19 от Инструкцията за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от органите на МВР з а п о з н а х лицата, посочени в заповедта, с основанията и реда за съпровождането и правомощията на служителите спрямо тях.
 
..................................... г.
ПОДПИС: .........................................................................................................................
   
(попълва се от старшия на екипа за съпровождане след изпълнение на чл. 19)
 
Заповедта се попълва в 3 екземпляра - единият съпровожда лицето/лицата, единият се предоставя на звеното за финансово осигуряване, когато са налице условията на чл. 18, и единият остава към дело.
 


Приложение № 2 към чл. 17ОБРАЗЕЦ

 
П Р О Т О К О Л
 
за предаване на съпровождани малолетни и непълнолетни лица от органите на МВР
 
 
Подписаният ................................................................................................, ЕГН ....................................,
(трите имена)
на длъжност ................................................................, в ...........................................................................
......................................................................................................................................................................
(посочва се пълното наименование на структурното звено, специализираната институция за деца, лечебното заведение или родителят, настойникът или попечителят)
 
 
приех на ............................................................................... следните съпровождани малолетни и/или
(посочва се датата и часът)
непълнолетни лица:
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................
6. ..................................................................................................................................................................
(посочват се трите имена и ЕГН на съпровожданите лица)
 
Лицето/лицата са предадени от ...............................................................................................................,
(трите имена)
на длъжност ................................................................, в ...........................................................................
......................................................................................................................................................................
(посочва се пълното наименование на териториалното структурно звено на МВР, осъществило съпровождането на лицата)
 
 
Протоколът се състави в два екземпляра.

ПРЕДАЛ: ..........................................;

...........................................

(Подпис, име и фамилия)

ПРИЕЛ: ............................................;

..............................................

(Подпис, име и фамилия)

.............................. 2 ...... г.
Гр. (с.) ..............................
 


Приложение № 3 към чл. 24, ал. 2ОБРАЗЕЦ

 
О П И С
на вещи, приети на съхранение по време на съпровождане на малолетно или непълнолетно лице
 
Днес, ................................................, на основание чл. 24, ал. 2 от Инструкцията за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от органите на МВР
подписаният ...............................................................................................................................................,
(трите имена на старшия на екипа за съпровождане)
на длъжност .............................................. в ..............................................................................................,

(посочва се териториалното структурно звено на МВР)

в присъствието на ......................................................................................................................................,
(трите имена)
съставих опис на вещите на лицето .........................................................................................................,
(трите имена на съпровожданото лице)
ЕГН ......................................................................................................................................................................................................................................................................
 
В лицето бяха намерени следните вещи, с които то може да застраши своя живот или живота на други лица или да осуети съпровождането:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(избройте под номер и опишете всички вещи, приети за съхранение)
 
Настоящият опис се състави в два екземпляра, единият от които беше предаден на съпровожданото малолетно/непълнолетно лице.
 
 
СЪПРОВОЖДАНО ЛИЦЕ: ..................................................................................................
 
ПРИСЪСТВАЛ: ......................................................................................................
 
СЪСТАВИЛ ОПИСА: ..................................................................................................
 
................................................................................................................
  (Име и фамилия)
............................... 2 .......... г.  
   


Приложение № 4 към чл. 24, ал. 2ОБРАЗЕЦ

 
Р А З П И С К А
за връщане/предаване на приетите на съхранение вещи за
времето на съпровождане на малолетно или непълнолетно лице
 
Днес, ........................................, подписаният ..................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................,
(трите имена и длъжност на старшия на екипа за съпровождане)
върнах на:
 
.................................................................................................................... , ЕГН .......................................
(трите имена на съпровожданото лице)
 
предадох на:
 
..................................................................................................., на длъжност ..........................................,
(посочват се трите имена на лицето, приемащо вещите)
в ...................................................................................................................................................................,
(посочва се структурно звено, специализираната институция за деца, лечебното заведение
или родителят, настойникът или попечителят)
 
(попълва се съответното каре)
приетите за съхранение вещи съгласно описа от предходната страница.
Съпровожданото/приемащото лице удостоверява с подписа си връщането/предаването на съхраняваните вещи.
Настоящата разписка се състави в два екземпляра, единият от които беше предаден на съпровожданото малолетно/непълнолетно лице или длъжностното лице.
 
   
 
ПРЕДАЛ: ............................................................................................................
............................ 2 ........ г.
ПРИЕЛ: ............................................................................................................
 
Забележка. Приложение № 3 - Опис на вещите, и приложение № 4 - Разписка за връщането им, са неразделни части на една бланка: лицето е приложение № 3, гърбът - приложение № 4.
 


Приложение № 5 към чл. 26ОБРАЗЕЦ

 
Д Н Е В Н И К
ЗА
ВПИСВАНЕ НА СЪПРОВОЖДАНИТЕ МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се пълното наименование на териториалното структурно звено на МВР)
 

Започнат на ............................... г.

Завършен на .............................. г.

Срок на съхранение .................. г.

 
№ на Дата и Терито- Трите имена Налични Маршрут Начин за Имена и Структур- Дата и Забе-
по заповедта час на риално и ЕГН на съпрово- за осъщест- съпро- длъжност но звено, час на пре- лежка
ред за съпро- започване структурно съпровож- дителни вяване вождане на служи- специали- даване на  
  вождане на съпро- звено, даното документи на съпро- (използ- теля, оп- зирана ин- лицето.  
  съгласно вожда- откъдето малолетно   вождането ван транс- ределен ституция Имена и  
  чл. 15 на нето започва или непъл-     порт) за старши за деца, длъжност  
  инструк-   съпровож- нолетно       на екипа лечебно на служите-  
  цията   дането лице.       за съпро- заведение ля/имена на  
        Основание       вождане или адрес, родителя,  
        за съпро-         където да приел  
        вождането         се предаде лицето  
                  лицето    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12