Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 8.VI

НАРЕДБА № 37 ОТ 29 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ ПАЗАРНИ ПРАКТИКИ

 

НАРЕДБА № 37 ОТ 29 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕТО НА ПРИЕТИТЕ ПАЗАРНИ ПРАКТИКИ

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., отм. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2021г.

Отменена с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 7 от 27 май 2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти - ДВ, бр. 48 от 8 юни 2021 г., в сила от 12.06.2021 г.

Чл. 1. С наредбата се уреждат:

1. факторите, които се отчитат от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", при признаването на приетите пазарни практики;

2. процедурата за съгласуване при признаването на приетите пазарни практики;

3. оповестяването на решенията за признаване на приетите пазарни практики.


Чл. 2. Приети пазарни практики са практики, които обосновано се очакват на един или повече пазари на финансови инструменти и са признати от комисията по реда на тази наредба.


Чл. 3. (1) При признаването на приета пазарна практика комисията отчита най-малко следните фактори:

1. нивото на прозрачност на съответната пазарна практика спрямо целия пазар;

2. необходимостта да се защити ефективното функциониране на пазарните механизми и правилното взаимодействие на търсенето и предлагането;

3. степента, до която съответната пазарна практика въздейства върху пазарната ликвидност и ефективност;

4. степента, до която съответната пазарна практика отчита механизмите за търговия на съответния пазар и позволява на участниците на пазара да реагират правилно и своевременно на новата пазарна ситуация, създадена с тази практика;

5. присъщия за пазарната практика риск, пряк или непряк, за интегритета на съответните пазари в Република България или другите държави членки, където финансовите инструменти са допуснати за търговия, независимо дали са регулирани пазари или не;

6. резултата от проучването на комисията или други компетентни органи от държави членки относно пазарната практика и по-специално дали съответната пазарна практика нарушава разпоредби, предвидени за предотвратяване на пазарните злоупотреби на съответния пазар, или на други, пряко или непряко свързани пазари в държавите членки;

7. структурни характеристики на съответния пазар, включително дали е регулиран пазар или не, видовете финансови инструменти, които се търгуват на него, и видовете пазарни участници, включително степента на участие на непрофесионални инвеститори на съответния пазар.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 комисията анализира влиянието на съответната пазарна практика върху основните пазарни параметри, като специфичните условия на пазара преди установяването на пазарната практика, средната претеглена цена в рамките на една търговска сесия или цената на затваряне.


Чл. 4. Комисията не може да счита практики, особено нови или развиващи се пазарни практики, за неприемливи единствено защото те не са били предварително признати от нея.


Чл. 5. Комисията периодично преразглежда признатите от нея пазарни практики и отчита съществените промени в пазарната среда, като промяна в правилата за търговия или пазарната инфраструктура.


Чл. 6. (1) Комисията съгласува проекта на решение за признаване на приетите пазарни практики със:

1. представителните организации на емитентите, инвестиционните посредници и инвеститорите, регулирания пазар и други участници на пазара на финансови инструменти;

2. компетентните органи на другите държави членки, по-специално с тези от тях, където съществуват пазари със сходни характеристики относно начина на организация, обема и видовете сделки.

(2) Комисията уведомява лицата по ал. 1 преди признаването на пазарната практика. Уведомяването се извършва чрез изпращането на проекта до лицата по ал. 1 чрез публикуването му в интернет или чрез оповестяването му по друг подходящ начин.

(3) Лицата по ал. 1 могат да представят предложения и възражения до комисията в определения от комисията срок, който не може да бъде по-кратък от 1 месец.

(4) Алинеи 1 - 3 се прилагат и при изменения и допълнения на приетите пазарни практики, признати от комисията по реда на тази наредба.


Чл. 7. (1) Комисията публикува решението за признаване на приетата пазарна практика в официалния бюлетин на комисията и на нейната страница в интернет.

(2) Решението трябва да съдържа подробно описание на приетата пазарна практика и факторите, които са отчетени за признаването й, особено в случаите, когато е взето различно решение относно нейното признаване на пазарите в другите държави членки.

(3) Комисията изпраща незабавно решението по ал. 1 на Комитета на европейските регулатори по ценни книжа.


Чл. 8. Когато е започната проверка за установяване на нарушение във връзка с поведение, което е предмет на съгласуване съгласно чл. 6, ал. 1, комисията може да отложи съгласуването на пазарната практика до приключване на проверката и евентуалното налагане на глоба или имуществена санкция или прилагане на принудителна административна мярка.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание § 4 от заключителните разпоредби във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и е приета с Решение № 71-Н от 29.11.2006 г. на Комисията за финансов надзор.


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.


Промени настройката на бисквитките