Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 5.XII

НАРЕДБА № Н-17 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

 

НАРЕДБА № Н-17 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.30 от 21 Април 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.97 от 8 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Август 2010г., изм. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.30 от 12 Април 2011г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 16 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г., доп. ДВ. бр.52 от 24 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.69 от 8 Септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., доп. ДВ. бр.40 от 27 Май 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за попълване на Единния административен документ (ЕАД) при писмено деклариране на стоки пред митническите учреждения в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92, установяващ Митническия кодекс на Общността, наричан по-долу Регламент № 2454/93.


Чл. 2. Съгласно чл. 208, ал. 5 от Регламент № 2454/93 допълнителни формуляри на ЕАД не се използват, когато писмената декларация се изготвя чрез специализиран софтуер.


Чл. 3. (1) Единният административен документ се попълва на български език.

(2) Изключение от ал. 1 се допуска само за задължителните кодове, които се попълват на латиница.


Чл. 4. В случаите, в които е предвидено в клетките на ЕАД да се попълва изразът "По списък", списъкът се изготвя в толкова екземпляра, колкото са формулярите на ЕАД, изисквани за поставяне под съответния режим, и е неделима част от ЕАД. Списъкът трябва да включва най-малко номер на клетката на ЕАД, за които се отнася, и пълната информация, изисквана за съответната клетка на ЕАД, и трябва да бъде подписан от декларатора.


Чл. 5. Клетките на ЕАД, които се изискват за попълване в зависимост от митническия режим или митническото направление, под които ще се поставят стоките, са дадени в приложение № 1.


Глава втора.
РЕД ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕАД

Раздел I.
Формалности при износа/изпращането, реекспорта, митническото складиране или производството под митнически надзор и митнически контрол на стоки, свързани с възстановяване на суми при износ, пасивно усъвършенстване, общностен транзит и/или доказване на общностния статут на стоките (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

Чл. 6. При износ/изпращане, реекспорт, пасивно усъвършенстване, общностен транзит и/или доказване на общностен статут на стоки редът за попълване на отделните клетки на ЕАД е, както следва:

1. клетка № 1 "Декларация" - попълва се първо, второ и/или трето подразделение в съответствие с кодовете, дадени в приложение № 2; трето подразделение на клетката се попълва, в случаи че стоката се поставя под режим общностен транзит;

2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) клетка № 2 "Изпращач/Износител" - попълват се данни за износителя, по смисъла на чл. 788 от Регламент № 2454/93 или на изпращача, в случаите на чл. 206, параграф 3 от Регламент № 2454/93; в клетката се попълват регистрационен и идентификационен номер (EORI номер) на лицето или еднократен (Ad-hoc) номер; когато е попълнен EORI номер може да не се попълва, пълното наименование/име, адресът на управление/постоянен адрес, пощенски код и държава, в която е установено лицето;

особен случай: в случай на групажна пратка в клетка може да се впише изразът "По списък";

3. клетка № 3 "Комплекти" - не се попълва, когато не се използва допълнителният единен административен документ (ДЕАД), а в клетка № 5 се вписва "1"; попълва се, когато се използва ДЕАД, като в първото подразделение на клетката се вписва поредният номер на комплекта, а във второто подразделение - общият брой на използваните комплекти на ЕАД и ДЕАД;

пример: в случаите на един ЕАД с два ДЕАД в ЕАД се отбелязва "1/3", в първия ДЕАД - "2/3", а във втория ДЕАД - "3/3";

4. клетка № 4 "Товарни списъци" - попълва се броят на приложените товарни списъци или търговски описателни списъци (например: опаковъчен лист), когато е разрешено от митническите органи;

5. клетка № 5 "Стоки - брой" - попълва се общият брой на декларираните в ЕАД и ДЕАД стоки; броят на стоките задължително трябва да отговаря на броя на попълнените клетки № 31 "Описание на стоката"; съдържанието на клетката трябва да съвпада със съдържанието на клетка № 32 за последната декларирана стока; неизползваните клетки № 31 в последния ДЕАД се зачертават;

6. клетка № 6 "Колети - брой" - попълва се общият брой на колетите в декларираната пратка; при превози през държавната граница на насипни или наливни стоки или на стоки, пренасяни чрез фиксирани инсталации (например: електроенергия по електропроводи, газ и нефт по тръбопроводи), в клетката се вписва "1";

7. клетка № 7 "Справочен номер" - попълва се уникалният търговски справочен номер за пратката, определен от икономическия оператор; препоръчва се търговският справочен номер да е в съответствие с уникалния справочен номер на пратката (UCN - unique consignment reference number);

8. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) клетка № 8 "Получател" - попълват се данни за лицето, на което ще се доставят стоките (получател); в клетката се попълват регистрационен и идентификационен (EORI номер) на лицето в случаите, когато се изисква идентификация на лицето или еднократен (Ad-hoc) номер; когато е попълнен EORI номер може да не се попълва, пълното наименование/име, адресът на управление/постоянен адрес, пощенски код и държава, в която е установено лицето;

особен случай: 1. в случай на групажна пратка в клетката се вписва изразът "По списък"; 2. когато предварително финансирани стоки за износ се поставят в митнически склад се попълват данните или за получателя, който е лицето, отговорно за предварителното финансиране, или за складодържателя, където ще се съхраняват стоките;

9. клетка № 14 "Декларатор/Представител" - попълва се в квадратни скоби един от следните кодове: 1 - за декларатор, 2 - за пряко представителство, 3 - за косвено представителство; данни за декларатора/представителя аналогично на клетка № 2; в случаите, когато износителят е декларатор и не се представлява пред митническите органи от друго лице, вписва се думата "Износител" или "Изпращач"; в случаите, когато представителят е митнически агент, в клетката се вписва и регистрационният му номер от регистъра за митнически агенти, съгласно чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона за митниците;

10. клетка № 15а "Държава на изпращане/износ" - попълва се буквеният код на държавата на действителния износ/изпращане на стоките; в случай на транзит се попълва държавата членка, от която се изпращат стоките;

11. клетка № 17а "Код държава на получаване" - попълва се буквеният код на държавата на получаване на стоките, доколкото е известна при деклариране на стоките за износ;

12. клетка № 18 "Идентификация и националност на транспортното средство при тръгване" - попълва се следната информация за транспортното средство, на което директно са натоварени стоките при представянето им в митническото учреждение, където се оформя ЕАД по следния начин:

(а) в първо подразделение - код на вида транспорт, разделител " - ", тип на транспортното средство съгласно приложение № 3, след него се поставя разделител "/" и в съответствие с вида транспорт се вписват: при морски транспорт - името на кораба, при жп транспорт - номера/номерата на вагона/вагоните, при шосеен транспорт - регистрационният номер на транспортното средство, при въздушен транспорт - номерът и датата на полета (или регистрационният номер на самолета); ако се използва влекач и ремарке с различни регистрационни номера, в клетката се попълват всички регистрационни номера, като се използва разделител "/";

(б) във второ подразделение - буквен код на държавата, на която принадлежи транспортното средство, в случай на съчленени транспортни средства се попълва националността на транспортното средство, движещо другите;

(в) при пощенски пратки или превоз чрез фиксирана инсталация в тази клетка не се попълва регистрационен номер или националност, а при жп транспорт не се попълва националност;

13. клетка № 19 "Контейнер" - попълва се един от следните кодове:

а) 1 - за стоките, превозвани в контейнер;

б) 0 - за стоките, които не се превозват в контейнер;

14. клетка № 20 "Условия на доставка" - попълва се, както следва:

а) в първо подразделение - код на условията на доставка съгласно приложение № 4;

б) във второ подразделение - място на доставка;

в) в трето подразделение - буквеният код на държавата на територията, на която е мястото, посочено във второ подразделение;

15. клетка № 21 "Идентификация и националност на действителното транспортно средство при преминаване на границата" - попълва се информация за действителното транспортно средство, с което стоките ще напуснат митническата територия на Общността, доколкото е известно по време на оформянето на режима по следния начин:

а) в първо подразделение - код на вида транспорт, разделител " - ", тип на транспортното средство, съгласно приложение № 3, след него се поставя разделител "/" и в съответствие с вида на транспорт се вписват: при морски транспорт - името на кораба, при жп транспорт - номерът на вагона, при шосеен транспорт - регистрационният номер на транспортното средство, при въздушен транспорт - номерът и датата на полета (или регистрационният номер на самолета); ако се използва влекач и ремарке с различни регистрационни номера, в клетката се попълват всички регистрационни номера, като се използва разделител "/";

б) във второ подразделение - буквен код на държавата, на която принадлежи транспортното средство, в случай на съчленени транспортни средства се попълва националността на транспортното средство, движещо другите;

в) при комбиниран транспорт или когато се използват различни видове транспорт, под действително транспортно средство се разбира това, което движи цялата комбинация, например, ако това е камион на плавателен съд, действителното транспортно средство е плавателният съд, ако това е влекач и ремарке, действителното транспортно средство е влекачът;

г) при пощенски пратки или превоз чрез фиксирана инсталация в тази клетка не се попълва регистрационен номер или националност, а при жп транспорт не се попълва националност;

16. клетка № 22 "Валута и обща фактурна стойност" - попълва се в първо подразделение - код на валутата, посочена във фактурата или договора за продажба; във второ подразделение - обща фактурна стойност на декларираните стоки в съответната валута;

17. клетка № 23 "Валутен курс" - попълва се определеният валутен курс съгласно разпоредбите на раздел V, глава шеста от Регламент № 2454/93; валутният курс се изписва с точност до петия знак след десетичната запетая; когато фактурната стойност на декларираните стоки в клетка № 22 е в левове, в тази клетка се вписва "1";

18. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) клетка № 24 "Вид на сделка" - попълва се, както следва: в първо подразделение - кодът от колона А на приложение № II на Регламент (ЕС) № 113/2010 на Комисията, а във второ подразделение - кодът от колона Б на приложение № II на Регламент (ЕС) № 113/2010 на Комисията, отразяващ някои от условията на търговската сделка;

19. клетка № 25 "Вид транспорт на границата" - попълва се кодът на вида транспорт, съответстващ на транспортното средство, описано в клетка № 21, съгласно приложение № 6;

20. клетка № 26 "Вид транспорт във вътрешността на държавата" - попълва се кодът на вида транспорт, съответстващ на транспортното средство, описано в клетка № 18, съгласно приложение № 6;

21. клетка № 27 "Място на товарене" - попълва се кодът на населеното място съгласно Единния класификатор на населените места (ЕКНМ), където стоките са натоварени на действителното транспортно средство, с което ще пресекат границата на Република България, доколкото е известно при оформяне на износа;

22. клетка № 29 "Изходно митническо учреждение" - попълва се кодът на изходното митническо учреждение съгласно приложение № 18; след него се поставя разделител "/", последван от предполагаемата датата, на която стоките ще бъдат представени пред изходното митническо учреждение;

23. клетка № 30 "Местонахождение на стоките" - попълва се с думи точното място (митническо учреждение, склад и т.н.), където при поискване митническите органи могат да извършат проверка на стоките;

24. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) клетка № 31 "Колети и описание на стоката (маркировки и номера; номер(а) на контейнер(и); брой и вид)" - попълват се търговското наименование на стоката и описание, позволяващо бързото и еднозначното й класиране по Комбинираната номенклатура; кодът на колетите съгласно приложение № 7, последван от знака "=" и количеството им, номерата и тяхната маркировка и търговската марка на стоката във всеки колет; когато стоката се превозва с контейнер(и), се попълват броят, кодът(овете) на контейнера(ите) съгласно приложение № 8, последван от знака "=" и номера(ата) на контейнера(ите); когато стоката е в насипно състояние, се изписва думата "Насипни" и се попълва точният брой на стоката в цифри, ако е измерима в бройни единици и не се предвижда допълнителна мерна единица в Комбинираната номенклатура, когато за изчисляване на митните сборове и другите държавни вземания е (са) необходима(и) валута(и), различна(и) от посочената в клетка № 23 и/или мерна(и) единица(и), различна(и) от посочената в клетка № 41, се правят следните вписвания: код на вземането по приложение № 16, поставен в скоби, след него код на валутата, последван от знака "=" и определеният валутен курс по смисъла на раздел V от глава шеста на Регламент № 2454/93, и/или кода на допълнителната мерна единица, знакът "=" и количеството на стоката, преизчислено в тази мерна единица; вписва се "ЦСТ=", последвано от фактурната или договорната стойност на стоката с цели числа във валута;

особени случаи: 1. при деклариране на автомобилни превозни средства в клетката се вписват и следните данни: марка, модел, тип, дата на първоначална полицейска регистрация, брой места, товароносимост, цвят, работен обем, мощност на двигателя по DIN или SAE, фабричен номер на двигател и фабричен номер на шаси; брой места и товароносимост се вписват само за автомобилни превозни средства, различни от тези по тарифна позиция 8703; 2. при деклариране на опаковки или опаковани стоки се вписва цифровият код на опаковъчния материал съгласно приложение № 2 към Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, както и количеството в килограми на опаковъчния материал, по следния начин: цифров код на опаковъчния материал = количество в килограми; 3. при деклариране на стоки от списъка на оръжието и на стоките и технологиите с възможна двойна употреба по чл. 1, ал. 3 от Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (ЗКВТДОСТВДУ), за които компетентният орган е издал разрешение с попълнен гриф за сигурност, се вписват думите "Стоки по ЗКВТДОСТВДУ", след тях се вписват номерът на позицията за тези стоки от разрешението, последван от знака "=", и количеството на стоките в мерната единица, посочена в разрешението; 4. при деклариране на стоки с допълнителни характеристики в клетката се вписват данни за техническата характеристика на стоката (например: за бензин, газьол, керосин или биодизел в клетката се вписват данните за показателя "плътност при 15°С (kg/m3);

25. клетка № 32 "Стока №" - попълва се поредният номер на стоката, описана в клетка № 31;

26. клетка № 33 "Тарифен код" - попълва се, както следва:

а) в първо подразделение - осемцифров код по Комбинираната номенклатура;

б) във второто подразделение - "00";

в) трето подразделение - код по Номенклатурата на експортните субсидии в случаите на селскостопански стоки или код по рецептурата за преработени селскостопански стоки, или код по списъка от Приложение № 1 на Регламент (ЕИО) № 1334/2004 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба;

27. клетка № 34а "Държава на произход - Код" - попълва се буквеният код на държавата на произход на стоката, описана в клетка № 31;

28. клетка № 35 "Бруто тегло (кг)" - попълва се бруто теглото на стоката, описана в клетка № 31, изразено в килограми; когато транзитната операция обхваща няколко стоки, общото бруто тегло трябва да се попълни само в първата клетка № 35, а останалите клетки № 35 не се попълват; когато бруто теглото над 1 кг включва част от килограма, се закръглява по следния начин - от 0,001 до 0,499 се закръглява надолу до най-близкия килограм, от 0,5 до 0,999 се закръглява нагоре до най-близкия килограм; когато бруто теглото е под килограм, се вписва с точност до третия знак след десетичната запетая, т.е 0,XYZ (например за пакет от 654 грама се вписва 0,654);

29. клетка № 37 "Режим" - попълва се, както следва:

а) в първо подразделение - четирицифрен код, образуван от двойка двуцифрени кодове съгласно приложение № 10; първата двойка отговаря на кода на искания митнически режим, втората двойка - на предшестващия митнически режим, а ако няма предшестващ режим, се попълва код "00";

б) във второ подразделение - код на процедурната мярка в съответствие с приложение № 10, а ако не е предвидена се попълва код "000";

30. клетка № 38 "Нето тегло (кг)" - попълва се нето теглото на стоката, описана в клетка № 31; когато нето теглото над 1 кг включва част от килограма, се закръглява по следния начин - от 0,001 до 0,499 се закръглява надолу до най-близкия килограм; от 0,5 до 0,999 се закръглява нагоре до най-близкия килограм; когато нето теглото е под килограм, се вписва с точност до третия знак след десетичната запетая, т.е 0,XYZ (например за пакет от 654 грама се вписва 0,654).

31. клетка № 40 "Митнически манифест/Предшестващ документ" - попълва се следната информация, оформена в 3 подразделения, разделени с тире (-);

а) първо подразделение - един от следните символи: Х - за митнически манифест, Y - за първична декларация или Z - за предшестващ документ;

б) второ подразделение - код на документа съгласно приложение № 11;

в) трето подразделение - идентификационният номер на документа;

г) когато има повече от един предшестващ документ в клетката, се попълва "По списък".

особени случаи: 1. когато се подава допълнителна декларация в случаите по чл. 76 (1)(b) от Регламент (ЕИО) № 2913/92, установяващ Митническия кодекс на Общността (наричан Регламент № 2913/92) (т.е. в кл. 1(2) е "Y"), а облекчената декларация е била фактура - в клетката се попълва например: Z-380-№, където 380 е облекчена декларация чрез фактура, а № е номерът на фактурата; 2. когато се подава допълнителна декларация в случаите по чл. 76 (1)(с) от Регламент № 2913/92 (т.е. в кл. 1(2) е "Z") - в клетката се попълва Y(или Z) - CLE-yyyymmdd - <№>, където yyyymmdd е датата на вписването в счетоводните документи на декларатора, а № е номерът на вписването; (Символът CLE изисква дата и информация за вписването в счетоводните документи на декларатора; 3. в случаите на реекспорт след закриване на режим митническо складиране в склад тип В се попълват данните за митническата декларация, с която стоките са поставени под тази процедура.

примери: 1. Предшестващият документ е декларация за транзит Т1, на който получаващото митническо учреждение е определило номера "238544". Следователно кодът ще бъде "Z-821-238544" ("Z" е за предшестващ документ, "821" е декларация за външнообщностен режим транзит Т1 и "238544" е регистрационният номер на документа (или MRN за операциите NCTS). 2. Карго манифест с номер "2222" се използва като митнически манифест. Кодът ще бъде "Х-785-2222" ("Х" е за митнически манифест, "785" е за карго манифест и "2222" е за идентификационния номер на манифеста). 3 Стоки са вписани в счетоводните документи на декларатора на 14 февруари 2002 г. Следователно кодът ще бъде "Y-CLE-20020214-5" ("Y" показва, че е имало първоначална декларация, "CLE" е вписване в счетоводните документи, "20020214" е датата на вписване, "2002" е годината, "02" - месецът, "14" - денят и "5" е препратката към записа в счетоводните документи).

32. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) клетка № 41 "Допълнителна мерна единица" - когато в колона "Допълнителна мерна единица" на Комбинираната номенклатура е предвидена допълнителната мерна единица за съответния тарифен номер, клетката се попълва, както следва: код на допълнителната мерна единица, разделител "/" и количеството на стоката в съответната мерна единица; ако за съответния тарифен номер не е посочена допълнителна мерна единица, клетката не се попълва;

33. клетка № 44 "Допълнителна информация, представени документи, сертификати, разрешителни" - попълва се информация за изискваната от прилаганите специфични правила допълнителна информация и за представените документи, доказващи верността на данните в декларацията;

а) допълнителна информация - попълват се кодът от колона "Код" и текстът от колона "Допълнителна информация" от приложение № 14; в случаите, когато митническото законодателство изисква допълнителната информация да се попълва в клетка, различна от клетка № 44, се прилагат също кодовете от приложение № 14; в случаите, когато митническото законодателство не е определило къде да се попълва допълнителната информация, тя се попълва в клетка № 44;

б) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) представени документи, сертификати, разрешителни - приложените към ЕАД документи за стоката съгласно разпоредбите на раздел VII, глава 1, секция 4 от Регламент № 2454/93, както и другите приложени документи, сертификатите и разрешителните, доказващи верността на данните в декларация, се вписват по следния начин: Код на документ = № на документ/дата на издаването му/съкратено наименование на органа, който го е издал; кодовете на документите, сертификатите и разрешителните са дадени в консултационния модул TARIC-BG на интернет страницата на Агенция "Митници" на адрес www.customs.bg; когато приложените документи са едни и същи за цялата пратка, приложените документи се описват само в клетка № 44 от ЕАД.

особени случаи: 1. В случаите, когато декларацията за реекспорт, приключваща режим митническо складиране, се подаде в митническо учреждение, различно от надзорното, в клетката се вписват кодът, името и адресът на надзорното митническо учреждение. 2. При пасивно усъвършенстване в пунктираната част на клетката се попълва крайният срок за приключване на режима във вида: Дxx - където xx е броят дни, или Мxx - където xx е броят месеци; например: Д90 или М12 означават 90 дни или 12 месеца;

34. клетка № 46 "Статистическа стойност" - попълва се статистическата стойност на декларираната стока в левове;

35. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) клетка № 47 "Изчисляване на вземанията" - попълва се, както следва: в колона "Вид" - кодът на вземането съгласно приложение № 16; в колона "Основа за изчисляване" - стойностната основа, от която се изчислява вземането, определена съгласно нормативния акт, който го е регламентирал; в случаите, когато в изчисляването на съответното вземане не участва стойностна основа, за това вземане колоната не се попълва; в колона "Ставка" - ставката на вземането в съответствие с нормативния акт, който го е въвел; в случай на специфична ставка колоната не се попълва; в колона "Сума" се попълва размерът на изчисленото вземане в левове; в колона "НП" (начин на плащане) се попълва кодът, отразяващ начина на плащане съгласно приложение № 16; на ред "Всичко" в колона "Сума" на ЕАД се попълва общият размер на вземанията в левове; ако към ЕАД има ДЕАД, в последния допълнителен лист сектор "Рекапитулация" се попълва, както следва: в колона "Вид" - код на вземане съгласно приложение № 16, в колона "Сума" - общ размер на изчисленото вземане в левове за всички декларирани в ЕАД и ДЕАД стоки; на последния ред "Общо" се попълва общият размер на вземанията в левове; клетката не се попълва, когато изнасяната стока не подлежи на облагане с износни сборове или други държавни вземания; всички суми се вписват с точност до втория знак след десетичната запетая;

особен случай: при реекспорт след временен внос с частично освобождаване от вносни сборове в клетката се попълват и дължимите съгласно чл. 143 от Регламент № 2913/92 вносни сборове по следния начин: в колона "Вид" се вписва съответният код от приложение № 16; в колона "Основа за изчисляване" се вписва размерът на вносните сборове, който би се дължал за временно внесените стоки, които се реекспортират, ако са били допуснати под режим внос на датата, на която са поставени под режим временен внос; в колона "Ставка" се вписва процентната ставка, определена чрез умножаване броя на месеците или част от месеците, по време на които стоките са били под режим временен внос, с месечната процентна ставка, съгласно чл. 143, ал. 1 от Регламент № 2913/92; в колона "Сума" се попълва размерът на изчисленото вземане в левове, съгласно чл. 143, ал. 1 от Регламент № 2913/92;

36. клетка № 48 "Отсрочено плащане" - попълва се при отсрочено плащане на мита или ДДС, като се посочва основанието за разрешаване на отсрочване на плащането, като се вписва един от следните кодове:

а) 100 - по чл. 226, т. а от Регламент № 2913/92;

б) 200 - по чл. 226, т. б от Регламент № 2913/92;

в) 300 - по чл. 226, т. в от Регламент № 2913/92,

последван от "/", и крайният срок за плащането във формат Дxx, където xx е броят дни;

37. клетка № 49 "Идентификация на склад" - в клетката се попълва следната информация, оформена в три подразделения с разделител тире " - ":

а) първо подразделение - код на типа склад съгласно чл. 525 от Регламент № 2454/93; кодовете са: А - за склад тип А под отговорността на складодържателя; В - за склад тип В под отговорността на вложителя; С - за склад тип С; D - за склад тип D; Е - за склад тип Е; F - за склад тип F под управлението на митническите органи; Y - за немитнически складове, различни от склад тип А,В,С, D,E и F; Z - за свободна зона или свободен склад;

б) второ подразделение е идентификационният номер на склада; например за митническите складове, когато първата компонента е от А до F, идентификационният номер е в съответствие с номера на разрешението - 1 символ за тип склад, код на митническото учреждение, издало разрешението, 4 символа за № на склада;

в) трето подразделение е буквеният код на държавата, издала разрешението;

38. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) клетка № 50 "Отговорно лице" - попълва се регистрационен и идентификационен номер (EORI номер) на отговорното лице или идентификационен номер на отговорното лице (TIN) в случаите, посочени в чл. 4л, § 3, буква "а", точки iii и iv от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията; когато е приложимо, след текста "Представено от" се попълва пълното име на упълномощеното лице, подписващо се от името на отговорното лице; когато разпоредбите на митническия режим разрешават и данните от ЕАД се подават в електронна форма на магнитен или оптичен носител за обработка от митническата информационна система, оригиналният ръкописен подпис на въпросното лице трябва да бъде положен върху екземпляра, който остава в отправното учреждение; ако отговорното лице е юридическо лице, подписалият трябва да запише и длъжността си след своя подпис и пълното си име; след текста "Място и дата" се вписват мястото и датата на подаване на ЕАД; в случаите на износ в клетката деклараторът или неговият представител може да впише името и адреса на лице, установено в района на изходното митническо учреждение, на което да се предаде завереният формуляр 3;

39. клетка № 51 "Предвидени митнически учреждение за транзит (и държави)" - попълва се кодът за планираното входно митническо учреждение за всяка страна от ЕАСТ, която трябва да бъде прекосена, и входното учреждение, през което стоките отново ще влязат на митническата територия на Общността, след като са прекосили територията на страна от ЕАСТ, или когато пратката трябва да прекоси територия, различна от тази на Общността или на страна от ЕАСТ, изходното митническо учреждение, през което транспортът напуска Общността, и входното учреждение, през което той повторно влиза в Общността; кодовете на митническите учреждения са в приложение № 18;

40. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 11.01.2016 г.) клетка № 52 "Гаранция, невалидна за:" - попълват се данни за използваната от лицето гаранция и в случаите, когато общата гаранция, освобождаването от гаранция или еднократната гаранция не са валидни за Андора или Сан Марино или някоя от държавите, които не са членки на ЕС, но са държави по Конвенциите за общ транзитен режим и опростяване на формалностите при търговията със стоки, след "не е валидно за" се попълват кодовете на съответните държави, за които не е валидна гаранцията; когато се използва еднократна гаранция, платена в брой или чрез сертификати, тя е валидна за всички държави по Конвенциите за общ транзитен режим и опростяване на формалностите при търговията със стоки; в частта "код" се попълва съответният код на вида обезпечение съгласно колона "Код" на приложение № 17; когато кодът за вида обезпечение е "0", "1", "2", "3", "4" или "9", след данните, определени съгласно колона "Други вписвания", се попълва и сумата, която ще се използва за обезпечение на декларираните стоки, определена в левове с точност до втория знак след десетичната точка; когато кодът за вида обезпечение е "0", "1", "2", "4" или "9" в момента на декларирането, отговорното лице или упълномощеният от него представител посочва и кода за достъп до този вид обезпечение;

41. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 11.01.2016 г.) клетка № 53 "Получаващо митническо учреждение (и държава)" - попълват се кодът и наименованието на получаващото митническо учреждение съгласно приложение № 18, където стоките ще се представят за приключване на транзитната операция;

42. клетка № 54 "Място и дата, подпис и име на декларатор/представител" - попълва се, както следва: след означението "Място и дата" се вписват кодът на митническото учреждение, където се подава ЕАД, разделител "/" и датата на подаване; в частта "Подпис и име на декларатор/представител" се зачертава "Декларатор" или "Представител", съответно на клетка № 14, и се вписват трите имена, ЕГН (ако лицето има такъв), адресът и подписът на физическото лице, осъществяващо представителна власт на лицето по клетка № 14; в случаите на представителство в долния десен ъгъл на клетката се попълва един от следните кодове, отразяващ вида на представителството:

а) 2 - пряко представителство;

б) 3 - косвено представителство.


Чл. 7. (1) От момента, в който стоките напуснат учреждението на износ и/или изпращане, и до момента, в който те пристигнат в получаващото учреждение, може да се наложи добавяне на данни върху формулярите на ЕАД, които придружават стоките (клетки 55 и 56). Тези данни се отнасят за транспортната операция и трябва да бъдат вписани в ЕАД по време на транспортната операцията от превозвача, който носи отговорност за транспортното средство, върху което стоките са директно натоварени. Данните трябва да бъдат попълнени на ръка с мастило и печатни главни букви.

(2) Данните по ал. 1 се попълват само на формуляри 4 и 5 и се отнасят за следните клетки:

1. клетка № 55 "Претоварвания" - когато по време на транспортната операция стоките се претоварват от едно транспортно средство на друго или от един контейнер в друг, превозвачът попълва първите три реда на тази клетка (мястото и държава на претоварване, новия регистрационен номер и националност на транспортното средство, включително идентификация на новия контейнер); превозвачът не може да претоварва стоки без предварително разрешение от митническите органи на държавата членка, на чиято територия трябва да се извърши претоварването; ако тези органи решат, че транзитната операция може да продължи по нормален начин, след като предприемат всички необходими действия, те заверяват формуляри 4 и 5 от транзитната декларация;

2. клетка № 56 "Други инциденти по време на превоза. Подробности и предприети мерки" - попълва се в съответствие със съществуващите задължения по режим общностен транзит; вписват се подробностите във връзка с обстоятелствата, наложили прилагането на разпоредбите на общностния транзит, и съответните предприети в този случай мерки от отговорното лице; освен това, когато стоките са били натоварени на ремарке и по време на превоза се промени само теглещото транспортно средство (без стоките да се обработват или претоварват), в тази клетка се попълва регистрационният номер на новия влекач; в тези случаи не е необходима заверка от компетентните органи.


Раздел II.
Попълване на ЕАД при допускане за свободно обращение, активно усъвършенстване, временен внос, обработка под митнически контрол, митническо складиране и поставяне в свободна зона с контрол тип II (Загл. изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.)

Чл. 8. При допускане за свободно обращение, активно усъвършенстване, временен внос, обработка под митнически контрол, митническо складиране или въвеждане в свободна зона с контрол от тип II редът за попълване на отделните клетки на ЕАД е, както следва:

1. клетка № 1 "Декларация" - попълват се първото и второто подразделение в съответствие с кодовете, дадени в приложение № 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) клетка № 2 "Изпращач/Износител" - попълват се данните за последния продавач на стоките преди въвеждането им в Общността, както следва: регистрационен и идентификационен номер (EORI номер) на лицето или еднократен (Ad-hoc) номер; когато е попълнен EORI номер може да не се попълва; пълното наименование/име, адреса на управление/постоянен адрес, пощенски код и държава, в която е установено лицето;

особен случай: в случай на групажни пратки в клетка може да се впише изразът "По списък";

3. клетка № 3 "Комплекти" - не се попълва, когато не се използва ДЕАД, а в клетка № 5 се вписва "1"; попълва се, когато се използва ДЕАД, като в първото подразделение на клетката се вписват поредният номер на комплекта, а във второто подразделение - общият брой на използваните комплекти на ЕАД и ДЕАД;

пример: в случаите когато има един ЕАД с два ДЕАД, в ЕАД се отбелязва "1/3", в първия ДЕАД - "2/3", а във втория ДЕАД - "3/3";

4. клетка № 4 "Товарни списъци" - попълва се броят на приложените товарни списъци или търговски описателни списъци (например: опаковъчен лист), когато е разрешено от митническите органи;

5. клетка № 5 "Стоки - брой" - попълва се общият брой на декларираните в ЕАД и ДЕАД стоки; броят на стоките задължително трябва да отговаря на броя на попълнените клетки № 31 "Описание на стоката"; съдържанието на клетката трябва да съвпада със съдържанието на клетка № 32 за последната декларирана стока; неизползваните клетки № 31 в последния ДЕАД се зачертават;

6. клетка № 6 "Колети - брой" - попълва се общият брой на колетите в декларираната пратка; при превози през държавната граница на насипни или наливни стоки или на стоки, пренасяни чрез фиксирани инсталации (например: електроенергия по електропроводи, газ и нефт по тръбопроводи), в клетката се вписва "1";

7. клетка № 7 "Справочен номер" - попълва се уникалният търговски справочен номер за пратката, определен от икономическия оператор; препоръчва се търговският справочен номер да е в съответствие с Уникалния справочен номер на пратката (UCN unique consignment reference number);

8. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) клетка № 8 "Получател" - попълват се данните за получателя на стоката; в клетката се попълват регистрационен и идентификационен (EORI номер) на лицето или еднократен (Ad-hoc) номер; когато е попълнен EORI номер може да не се попълва, пълното наименование/име, адресът на управление/постоянен адрес, пощенският код и държавата, в която е установено лицето;

особени случаи: 1. в случай на групажна пратка в клетка може да се впише изразът "По списък"; 2; ако стоките се поставят под режим митническо складиране в частен склад (тип C, D или E), се попълват пълното име и адресът на вложителя, ако е различен от декларатора;

9. клетка № 12 "Елементи за стойността" - попълват се данни за декларацията за стойността (ДС);

10. клетка № 14 "Декларатор/Представител" - попълва се в квадратни скоби един от следните кодове: 1 - за декларатор, 2 - за пряко представителство, 3 - за косвено представителство; данните за декларатора/представителя се попълват аналогично на клетка № 8; в случаите, когато получателят е декларатор и не се представлява пред митническите органи от друго лице, вписва се думата "Получател"; в случаите, когато представителят е митнически агент, в клетката се вписва и регистрационният му номер от регистъра за митнически агенти съгласно чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона за митниците;

11. клетка № 15а "Код държава на изпр./износ" - попълва се буквеният код на държавата, от която стоките първоначално са били изпратени за държава членка на вноса, ако в междинна държава не е имало спиране или съдебни мерки, несвързани с транспорта; ако е имало спирания или са предприемани мерки, последната междинна държава се приема като държава на изпращане/износ;

12. клетка № 17а "Код държава на получаване" - попълва се буквеният код на държавата на крайно получаване на стоките, доколкото е известна по време на внасянето;

13. клетка № 18 "Идентификация и националност на транспортното средство при пристигане" - попълва се следната информация за транспортното средство, на което директно са натоварени стоките при представянето им в митническото учреждение, където се оформя ЕАД по следния начин:

а) в първо подразделение - код на вида на транспорт, разделител "-", тип на транспортното средство съгласно приложение № 3, след него се поставя разделител "/" и в съответствие с вида транспорт се вписват: при морски транспорт - името на кораба, при жп транспорт - номерът/номерата на вагона/вагоните, при шосеен транспорт - регистрационният номер на транспортното средство, при въздушен транспорт - номерът и датата на полета (или регистрационният номер на самолета); ако се използва влекач и ремарке с различни регистрационни номера,в клетката се попълват всички регистрационни номера, като се използва разделител "/";

б) във второ подразделение - буквен код на държавата, на която принадлежи транспортното средство; в случай на съчленени транспортни средства се попълва националността на транспортното средство; движещо другите;

в) при пощенски пратки или превоз чрез фиксирана инсталация в тази клетка не се попълва регистрационен номер или националност, а при жп транспорт не се попълва националност;

14. клетка № 19 "Контейнер" - попълва се един от следните кодове:

а) 1 - за стоките, превозвани в контейнер;

б) 0 - за стоките, които не се превозват в контейнер;

15. клетка № 20 "Условия на доставка" - попълва се, както следва:

а) в първо подразделение - кодът на условията на доставка съгласно приложение № 4;

б) във второ подразделение - мястото на доставка;

в) в трето подразделение - буквеният код на държавата на територията, на която е мястото, посочено във второ подразделение;

16. Клетка № 21 "Идентификация и националност на действителното транспортно средство при преминаване на границата" - попълва се информация за действителното транспортно средство, с което стоките са въведени на митническата територия на Общността, по следния начин:

а) в първо подразделение - код на вида транспорт, разделител "-", тип на транспортното средство съгласно приложение № 3, след него се поставя разделител "/" и в съответствие с вида транспорт се вписват: при морски транспорт - името на кораба, при жп транспорт - номерът на вагона, при шосеен транспорт - регистрационният номер на транспортното средство, при въздушен транспорт - номерът и датата на полета (или регистрационният номер на самолета); ако се използва влекач и ремарке с различни регистрационни номера, в клетката се попълват всички регистрационни номера, като се използва разделител "/";

б) във второ подразделение - буквен код на държавата, на която принадлежи транспортното средство; в случай на съчленени транспортни средства се попълва националността на транспортното средство, движещо другите;

в) при комбиниран транспорт или когато се използват различни видове транспорт, под действително транспортно средство се разбира това, което движи цялата комбинация, например, ако това е камион на плавателен съд, действителното транспортно средство е плавателният съд, ако това е влекач и ремарке, действителното транспортно средство е влекачът;

г) при пощенски пратки или превоз чрез фиксирана инсталация в тази клетка не се попълва регистрационен номер или националност, а при жп транспорт не се попълва националност;

17. клетка № 22 "Валута и обща фактурна стойност" - попълват се в първо подразделение - кодът на валутата, посочена във фактурата или договора за продажба; във второ подразделение на клетката - общата фактурна стойност на декларираните стоки в съответната валута;

18. клетка № 23 "Валутен курс" - попълва се определеният валутен курс съгласно разпоредбите по раздел V, глава шеста от Регламент № 2454/93; валутният курс се изписва с точност до петия знак след десетичната запетая; когато фактурната стойност на декларираните стоки в клетка № 22 е в левове, в тази клетка се вписва "1";

19. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) клетка № 24 "Вид на сделка" - попълва се, както следва: в първо подразделение - кодът от колона А на приложение № II на Регламент (ЕС) № 113/2010 на Комисията, а във второ подразделение - кодът от колона Б на приложение № II на Регламент (ЕС) № 113/2010 на Комисията, отразяващ някои от условията на търговската сделка;

20. клетка № 25 "Вид транспорт на границата" - попълват се кодът на вида транспорт, съответстващ на транспортното средство, описано в клетка № 21 съгласно приложение № 6;

21. клетка № 26 "Вид транспорт във вътрешността на държавата" - попълва се кодът на вида транспорт, съответстващ на транспортното средство, описано в клетка № 18, съгласно приложение № 6;

22. клетка № 29 "Входно митническо учреждение" - попълва се кодът на входното митническо учреждение съгласно приложение № 18; след него се поставя разделител "/", последван от датата, на която стоките са въведени на митническата територия на Общността;

23. клетка № 30 "Местонахождение на стоките" - попълва се с думи точното място (митническо учреждение, склад и т. н.), където при поискване митническите органи могат да извършват проверка на стоките;

24. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) клетка № 31 "Колети и описание на стоката (маркировки и номера; номер (а) на контейнер(и); брой и вид)" - попълват се търговското наименование на стоката и описание, позволяващо бързото и еднозначното й класиране по Комбинираната номенклатура, кодът на колетите съгласно приложение № 7, последван от знака "=" и количеството им, номерата и тяхната маркировка и търговската марка на стоката във всеки колет; когато стоката се превозва с контейнер(и), се попълват броят, кодът(овете) на контейнера(ите) съгласно приложение № 8, последван от знака "=" и номерът(ата) на контейнера(ите); когато стоката е в насипно състояние, се изписва думата "Насипни" и се попълва точният брой на стоката в цифри, ако е измерима в бройни единици и не се предвижда допълнителна мерна единица в Комбинираната номенклатура, когато за изчисляване на митните сборове и другите държавни вземания е (са) необходима(и) валута(и), различна(и) от посочената в клетка № 23 и/или мерна(и) единица(и), различна(и) от посочената в клетка № 41, се правят следните вписвания: код на вземането по приложение № 16, поставен в скоби, след него код на валутата, последван от знака "=" и определеният валутен курс по смисъла на раздел V от глава шеста на Регламент № 2454/93, и/или кода на допълнителната мерна единица, знакът "=" и количеството на стоката, преизчислено в тази мерна единица;

особени случаи: 1. при деклариране на автомобилни превозни средства в клетката се вписват и следните данни: марка, модел, тип, дата на първоначална полицейска регистрация, брой места, товароносимост, цвят, работен обем, мощност на двигателя по DIN или SAE, фабричен номер на двигател и фабричен номер на шаси; брой места и товароносимост се вписват само за автомобилни превозни средства, различни от тези по тарифна позиция 8703; 2. при деклариране на опаковки или опаковани стоки се вписва цифровият код на опаковъчния материал съгласно приложение № 2 към Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, както и количеството в килограми на опаковъчния материал, по следния начин: цифров код на опаковъчния материал = количество в килограми; 3. при деклариране на стоки от Списъка на оръжието и на стоките и технологиите с възможна двойна употреба по чл. 1, ал. 3 от Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (ЗКВТДОСТВДУ), за които компетентният орган е издал разрешение с попълнен гриф за сигурност, се вписват думите "Стоки по ЗКВТДОСТВДУ", след тях се вписва номерът на позицията за тези стоки от разрешението, последван от знака "=" и количеството на стоките в мерната единица, посочена в разрешението; 4. при деклариране на стоки с допълнителни характеристики в клетката се вписват данни за техническата характеристика на стоката (например: за бензин, газьол, керосин или биодизел в клетката се вписват данните за показателя "плътност при 15°С (kg/m3)";

25. клетка № 32 "Стока №" - попълва се поредният номер на стоката, описана в клетка № 31;

26. клетка № 33 "Тарифен код" - попълва се, както следва:

а) в първо и второ подразделение - десетцифров код по ТАРИК;

б) в трето подразделение - първи допълнителен код (4 символа) в съответствие с ТАРИК;

в) в четвърто подразделение - втория допълнителен код (4 символа) в съответствие с ТАРИК;

д) в пето подразделение - национален допълнителен код (4 символа);

трето, четвърто и пето подразделение се попълват, когато за тях има предвидени кодове в ТАРИК; когато такива кодове не са предвидени в ТАРИК, тези подразделения се попълват с нули;

27. клетка № 34а "Държава на произход - Код" - попълва се буквеният код на държавата на произход на стоката, описана в клетка № 31;

28. клетка № 35 "Бруто тегло (кг)" - попълва се бруто теглото на стоката, описана в клетка № 31, изразено в килограми; когато брутото тегло над 1 кг включва част от килограма, се закръглява по следния начин - от 0,001 до 0,499 се закръглява надолу до най-близкия килограм, от 0,5 до 0,999 се закръглява нагоре до най-близкия килограм; когато бруто теглото е под килограм, се вписва с точно до третия знак след десетичната запетая, т.е 0,XYZ (например за пакет от 654 грама се вписва 0,654);

29. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) клетка № 36 "Преференции" - попълва се кодът на преференцията по приложение № 9 ; ако клетката се изисква за съответния режим, за който се декларира стоката, тя трябва да се използва дори и ако не се иска преференциално тарифно третиране; обаче тази клетка не трябва да се използва в контекста на търговията между части от митническата територия на Общността за която се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО и части от тази територия, на които въпросните разпоредби не се прилагат, или в контекста на търговията между части на тази територия, където тези разпоредби не се прилагат; в клетката се попълва кодът на преференцията по приложение № 9; Комисията ще публикува редовно в серия С на Официален вестник на Европейските общности списък на комбинациите на кодове, които могат да се използват, заедно с примери и обяснителни бележки;

30. клетка № 37 "Режим" - попълва се, както следва:

а) в първо подразделение - четирицифрен код, който е образуван от двойка двуцифрени кодове съгласно приложение № 10; първата двойка отговаря на кода на искания митнически режим, втората двойка - на предшестващия митнически режим, а ако няма предшестващ режим, се попълва код "00";

б) във второ подразделение - код на процедурната мярка в съответствие с приложение № 10 , ако не е предвидена, се попълва код "000";

31. клетка № 38 "Нето тегло (кг)" - попълва се нето теглото на стоката, описана в клетка № 31, изразено в килограми; когато брутото тегло над 1 кг включва част от килограма, се закръглява по следния начин - от 0,001 до 0,499 се закръглява надолу до най-близкия килограм, от 0,5 до 0,999 се закръглява нагоре до най-близкия килограм; когато бруто теглото е под килограм, се вписва с точно до третия знак след десетичната запетая, т.е 0,XYZ (например за пакет от 654 грама се вписва 0,654);

32. Клетка № 39 "Квота" - попълва се номерът на тарифната квота или плафон ("order number").

33. клетка № 40 "Митнически манифест/Предшестващ документ" - попълва се следната информация, оформена в 3 подразделения, разделени с тире (-);

а) първо подразделение - един от следните символи: Х - за митнически манифест; Y - за първична декларация; Z - за предшестващ документ;

б) второ подразделение - код на документа съгласно приложение № 11;

в) трето подразделение - идентификационният номер на документа;

г) когато има повече от един предшестващ документ в клетката, се попълва "По списък";

особени случаи: 1. когато се подава допълнителна декларация в случаите на чл. 76 (1)(b) от Регламент № 2913/92 (т.е. в клетка № 1(2) е "Y"), а облекчената е била фактура - в клетката се попълва например: Z-380-№, където 380 е облекчена декларация чрез фактура, а № е номерът на фактурата; 2. когато се подава допълнителна декларация: в случаите на чл. 76 (1)(с) от Регламент № 2913/92 (т.е. в клетка № 1 (2) е "Z") - в клетката се попълва Y(или Z)-CLE-yyyymmdd-<№>, където yyyymmdd е датата на вписването в счетоводните документи на декларатора, а № е номерът на вписването (символът CLE изисква дата и информация за вписването в счетоводните документи на декларатора);

34. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) клетка № 41 "Допълнителна мерна единица" - когато в колона "Допълнителна мерна единица" на Комбинираната номенклатура е предвидена допълнителната мерна единица за съответния тарифен номер, клетката се попълва, както следва: код на допълнителната мерна единица разделител "/" и количество на стоката в съответната мерна единица; ако за съответния тарифен номер не е посочена допълнителна мерна единица, клетката не се попълва;

35. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) клетка № 42 "Цена на стоката" - попълва се фактурната или договорната стойност на декларираната стока във валутата, посочена в клетка № 22; сборът от стойностите на клетки № 42 на ЕАД и ДЕАД е равен на общата фактурна стойност от клетка № 22;

36. клетка № 43 "МО Код" - попълва се кодът на използвания метод за изчисляване на митническата стойност (МС) в съответствие с приложение № 13;

37. клетка № 44 "Допълнителна информация, представени документи, сертификати, разрешителни" - попълва се изискваната от прилаганите специфични правила допълнителна информация и представените документи за доказване на верността на данните в декларацията;

а) допълнителна информация - попълва се код от колона "Код" на приложение № 14 и текстът от колона "Допълнителна информация" на приложение № 14; в случаите, когато митническото законодателство изисква допълнителната информация, да се попълва в клетка, различна от клетка № 44, се прилагат също кодовете от приложение № 14; в случаите, когато митническото законодателство не е определило къде да се попълва допълнителната информация, тя се попълва в клетка № 44;

б) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.) представени документи, сертификати, разрешителни - приложените към ЕАД документи за стоката съгласно раздел VII, глава 1, секция 4 на Регламент № 2454/93, както и другите приложени документи, сертификатите и разрешителните, доказващи верността на данните в декларация, се вписват по следния начин: код на документ = № на документ/дата на издаването му/съкратено наименование на органа, който го е издал; кодовете на документите, сертификатите и разрешителните са дадени в консултационния модул TARIC-BG на интернет страницата на Агенция "Митници" на адрес www.customs.bg; когато приложените документи са едни и същи за цялата пратка стоки, приложените документи се описват само в клетка № 44 от ЕАД;

(изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) особени случаи: 1. в случаите, когато декларацията за поставяне под режим митническо складиране се подаде в митническо учреждение, различно от надзорното, в клетката се вписват кодът, името и адресът на надзорното митническо учреждение; 2. при активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол и временен внос в пунктираната част на клетката се попълва крайният срок за приключване на режима във вида Дxx - където xx е броят дни, или Мxx - където xx е броят месеци, например - Д90 или М12 означават 90 дни или 12 месеца; 3. в случаите, когато в клетка № 37, първо подразделение на ЕАД е попълнен код 42 или 63, в клетата следва да се попълнят идентификационните номера по ДДС на лицата, които участват в съответната митническа операция, като се използват предвидените в ТАРИК кодове Y040, Y041 или Y042, след кода се попълват двубуквен код на държавата членка, която е издала ДДС номера, и съответният ДДС номер, например - при въвеждане на ДДС номера на вносителя, определен или признат по член 201 от Директивата за ДДС като платец на ДДС и издаден идентификационен номер по ДДС от Република България като държава членка на вноса, в клетка № 44 следва да се впише следното: Y040BG1234567845, където 1234567845 е ДДС номерът на вносителя;

38. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) клетка № 45 "Уточняване" - попълва се общата сума на елементите по чл. 32 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността в левове, които следва да се прибавят към действително платената или подлежаща на плащане цена за внасяните стоки при определяне на митническата им стойност;

39. клетка № 46 "Статистическа стойност" - попълва се статистическата стойност на декларираната стока в левове;

40. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) клетка № 47 "Изчисляване на вземанията" - попълват се, както следва: в колона "Вид" - кодът на вземането съгласно приложение № 16; в колона "Основа за изчисляване" - стойностната основа, от която се изчислява вземането, определена съгласно нормативния акт, който го е регламентирал; в случаите, когато в изчисляването на съответното вземане не участва стойностна основа, за това вземане колоната не се попълва; в колона "Ставка" се попълва ставката на вземането в съответствие с нормативния акт, който го е въвел; в случай на специфична ставка колоната не се попълва; в колона "Сума" се попълва размерът на изчисленото вземане в левове; в колона "НП" (начин на плащане) се попълва кодът, отразяващ начина на плащане съгласно приложение № 16; на ред "Всичко" в колона "Сума" на ЕАД се попълва общият размер на вземанията в левове; ако към ЕАД има ДЕАД, в последния допълнителен лист, сектор "Рекапитулация" се попълва, както следва: в колона "Вид" - код на вземане съгласно приложение № 16, в колона "Сума" се попълва общият размер на изчисленото вземане в левове за всички декларирани в ЕАД и ДЕАД стоки; на последния ред "Общо" се попълва общият размер на вземанията в левове; всички суми се вписват с точност до втория знак след десетичната запетая;

особени случаи: 1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) При допускане за свободно обращение на компенсаторни продукти или стоки в непроменено състояние след режим активно усъвършенстване по системата с отложено плащане - когато размерът на вносните сборове се определя по реда на чл. 121, § 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, колони "Основа за изчисляване" и "Ставка" не се попълват, а в колона "Сума" се вписва размерът на дължимите вносни сборове. При допускане за свободно обращение на компенсаторни продукти, получени от вносни стоки, поставени под режим активно усъвършенстване по системата с отложено плащане, изчисленията се описват на формуляр на ДЕАД, който става неразделна част от ЕАД. 2. При реимпорт с едновременно допускане за свободно обращение на компенсаторни продукти след пасивно усъвършенстване, когато размерът на вносните сборове се определя по реда на чл. 151, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, колони "Основа за изчисляване" и "Ставка" не се попълват, а в колона "Сума" се вписва размерът на дължимите вносни сборове, като изчисленията се описват на формуляр на ДЕАД, който става неразделна част от ЕАД;

41. клетка № 48 "Отсрочено плащане" - попълва се при отсрочено плащане на мита или ДДС, като се посочва основанието за разрешаване на отсрочване на плащането; като се вписва се един от следните кодове:

а) 100 - по чл. 226, т. а от Регламент № 2913/92;

б) 200 - по чл. 226, т. б от Регламент № 2913/92;

в) 300 - по чл. 226, т. в от Регламент № 2913/92,

последван от "/", и крайният срок за плащането във формат Дxx, където xx е броят дни;

42. клетка № 49 "Идентификация на склад" - попълва се следната информация, оформена в три подразделения с разделител тире " - ":

а) първо подразделение - едносимволен код на типа склад съгласно чл. 525 от Регламент № 2454/93; кодовете са: А - за склад тип А под отговорността на складодържателя; В - за склад тип В под отговорността на вложителя; С - за склад тип С; D - за склад тип D; Е - за склад тип Е; F - за склад тип F под управлението на митническите органи; Y - за немитнически складове, различни от склад тип А, В, С, D, E и F; Z - за свободна зона или свободен склад;

б) второ подразделение е идентификационният номер на склада; например: за митническите складове, когато първата компонента е от А до F, идентификационният номер е в съответствие с номера на разрешението - 1 символ за тип склад, код на митническото учреждение, издало разрешението, 4 символа за № на склада;

в) трето подразделение - буквен код на държавата, издала разрешението;

43. клетка № 54 "Място и дата, подпис и име на декларатор/представител" - попълват се, както следва: след означението "Място и дата" се вписва кодът на митническото учреждение, където се подава ЕАД, разделител "/" и датата на подаване; в частта "Подпис и име на декларатор/представител" се зачертава "Декларатор" или "Представител", съответно на клетка № 14, и се вписват трите имена, ЕГН (ако лицето има такъв), адресът и подписът на физическото лице, осъществяващо представителна власт на лицето по клетка № 14; в случаите на представителство в долния десен ъгъл на клетката се попълва един от следните кодове, отразяващ вида на представителството:

а) 2 - пряко представителство;

б) 3 - косвено представителство.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) "Статистическа стойност" е стойността на стоките към момента и на мястото, където стоките пресичат границата на Република България, определена съгласно член 4 от Регламент (ЕС) № 113/2010 на Комисията от 9 февруари 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на обхвата на търговията, определянето на данните, съставянето на статистиката за търговията по характеристики на стопанската дейност и по валута на фактуриране, както и специфични стоки или движения.

2. "Предшестващ режим" е режимът, под който стоките са били поставени преди поставянето им под искания режим.

3. "Държавата членка на действителния износ" е държавата членка, от която стоките са били първоначално изпратени с цел износ, ако износителят не е установен в държавата членка на износ. Ако не участва друга държава членка, държавата членка на износ ще бъде същата, както и държавата членка на действителния износ.

4. "Бруто тегло" е общото тегло на стоката, включително теглото на опаковката и амбалажа (с изключение на теглото на контейнери и друго транспортно съоръжение).

5. "Нето теглото" е теглото на стоката без теглото на опаковката и амбалажа.

6. "Код на валута" е трибуквеният код в съответствие с международния класификатор ISO 4217.

7. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) "Код на държава" е двубуквеният ISO код в съответствие с изискванията на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на обхвата на търговията, определянето на данните, съставянето на статистиката за търговията по характеристики на стопанската дейност и по валута на фактуриране, както и специфични стоки или движения.

8. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) "Идентификационен номер на лицето" е уникалният номер в Европейската общност на икономическите оператори и други лица в съответствие с правилата, определени в глава 6 на Регламент (ЕИО) № 2454/93, издаван от митнически орган или от друг определен за целта орган или органи от държава членка - EORI номер.

9. "Уникален търговски справочен номер" (UCN - unique consignment reference number) е номерът на пратката съгласно Препоръката на Съвета за митническо сътрудничество по отношение на уникалния търговски справочен номер за митнически цели (30 юни 2002 г.).

10. (нова - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Код на допълнителна мерна единица" е буквеноцифров код с дължина до 4 символа, който е публикуван в консултационния модул на ТАРИК.


§ 2. Използването в приложенията към тази наредба на понятията износ, реекспорт, внос и реимпорт е еквивалентно и покрива понятията изпращане, повторно изпращане, въвеждане и повторно въвеждане.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за митниците и чл. 212 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92, установяващ Митническия кодекс на Общността.


§ 4. Тази наредба влиза в сила от 1 януари 2007 г. и отменя Наредба № 11 от 1999 г. за реда за писмено деклариране на стоки пред митническите учреждения


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)


§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № Н-4 ОТ 3 ЮНИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ (EORI-BG РЕГИСТЪР) ЗА МИТНИЧЕСКИ ЦЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 16.06.2009 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2009 Г.)


§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2009 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2009 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от 16 декември 2009 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.12.2009 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от 16 декември 2009 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2010 Г.)


§ 11. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2010 г., с изключение на § 3, т. 3, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 27.08.2010 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2011 г., като до изменението на Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията в клетка № 20 могат да се попълват и действащите до 31.12.2010 г. кодове.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 12.04.2011 Г.)


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2011 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 май 2011 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.08.2011 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от 15 август 2011 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2012 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от 15 февруари 2012 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.01.2013 Г.)


§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2013 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2013 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2014 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 април 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2014 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2014 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от 6 декември 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2015 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от 15 септември 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-17 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 37 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 38 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ ЧРЕЗ ЕДИННИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОКУМЕНТ

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 11.01.2016 Г.)


§ 3. Наредбата влиза в сила от 11 януари 2016 г.

Приложение № 1 към чл. 5


(Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)Изисквани данни за попълване на клетките на ЕАД
 
Клетка №. A B C D E F G H I J K L
1(1) A A A A A     A A A A А
1(2) A A A A A     A A A A А
1(3)           A A          
2 А[l] A А А А А A А А     C
2 (№) A A A A A А A C C     C
3 A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] A [2][3] А
4     C     A [4] A         C
5 A A A A A A A A A A A А
6 А   А А А А [4]   А А     А
7 C C C C C A [5]   С С С С C
8 А А А А А A [6]   А А А А А
8 (№) C C C C C C   A A A A А
12               А А     А
14 А А А А А   А А А А А А
14 (№) A A A A A   A A A A A А
15           A [2]           C
15a C C C C C A [5]   A A А А C
17           A [2]            
17а A A A A A A [5]   А А А А C
17b               C C C C C
18 (Иденти-                        
фикация) А [1][7]   А [7]   А [7] A [7]   А [7] А [7]     C
18 (Нацио-                        
налност)           A [8]            
19 A A A A A А [4]   A A A A А
20 А [9]   А [9]   А [9]     А [9] А [9]   А [9] A[9]
21 (Иденти-                        
фикация) A [1]         А [8]           C
21 (Нацио-                        
налност) A [8]   A [8]   A [8] A [8]   A [8] A [8]     C
22 (Валута) А   А   А     A A   А A
22 (Стой-                        
ност) А   А   А     C C   C A
23 А [10]   А [10]   А [10]     C [10] C [10]     C[10]
24 А   A   А     А А     A
25 A A A C A А   A A А А C
26 A [11] A [11] A [11] C[11] A [11] C [11]   A [12] A [12] А [12] А [12] C
27           А           C
29 А A A A А     А А А А C
30 А A [l] A A А C [13]   А А А А A
31 A A A A A A A A A A A A
32 A [3] A [3] A [3] A [3] A [3] A [3] A [3] A [3] A [3] A [3] A [3] A [3]
33(1) A A A A [14] A A[15] A[16] A A А A A
33(2)               A A А A A
33(3) A A           A A А A A
33(4) A A           A A А A A
33(5) C C C C C     А А А A A
34a C [l] A C C C     A A A A A
34b А   C   C              
35 А A А A А A A A A A A C
36               A A [16]     A
37(1) A A A A A     A A A A A
37(2) A A A A A     A A A A A
38 A A A A A A [16] A [16] A [17] A A A A [17]
39               А А     A
40 A A A A A A A A A A A A
41 A A A A A     A A A A A
42               A A   A A
43               А А   А A
44 A A A A A A [4] A A A A A A
45               А А   А A
46 A А A А A     A A А А A
47 (Вид) C [19]   C [19]   C [19]     A [17] A [17]   A [17] A
47 (Основа                        
за изчисля-                        
ване) C [19] C [19] C [19]   C [19]     A [17] A [17] A A [17] A
47 (Ставка) C [19]   C [19]   C [19]     C [19] C [19]     A
47 (Стой-                        
ност) C [19]   C [19]   C [19]     C [19] C [19]     A
47 (Общо) C [19]   C [19]   C [19]     C [19] C [19]     A
47 (НП) C [19]   C [19]   C [19]     C [19] C [19]     A
48 C   C   C     А А     A
49 C [18] A C [18] A C [18]     А [18] А [18] A A A
50 C   C   C A            
51           A [4]            
52           A            
53           A            
54 A A A A A   A A A A A A
55           A            
56           A            
   
Легенда:  
Наименования на колоните Кодове, използвани за клетка 37, 1-во подразделение (съгласно класификатора на митническите режими)
А: Износ/изпращане 10, 11, 23
В: Режим митническо складиране с оглед на получаване на суми за специално възстановяване преди износ, производство на стоки под митнически надзор и митнически контрол преди износ и изплащане на суми за възстановяване при износ 76, 77
С: Реекспорт след митнически икономически режим, различен от режим митническо складиране (активно усъвършенстване, временен внос, обработка под митнически контрол) 31
D: Реекспорт след митническо складиране 31
Е: Пасивно усъвършенстване 21, 22
F: Транзит  
G: Доказване на общностен статут на стоки  
Н: Допускане за свободно обращение 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68
I: Поставяне под митнически икономически режим, различен от режими пасивно усъвършенстване и митническо складиране (активно усъвършенстване по системата с отложено плащане, временен внос, обработка под митнически контрол) 51, 53 , 54, 91, 92
J: Поставяне в митнически складове тип  
А, B, С, Е и F(1) 71, 78
К: Поставяне в митнически склад тип D(2)(3) 71, 78
L: В случаите на чл. 829 ППЗМ  
 
Символи, използвани в клетките на таблицата:
А - данните са задължителни;
С - данни, които деклараторът може да представи, но не са задължителни.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Колона "J" обхваща също и внасяне в свободни зони с контрол тип II.
(2) Тази колона се отнася също за случаите, посочени в чл. 525 (3) на Регламент № 2454/93.
(3) Колона "К" обхваща също и внасяне на стоки в свободни зони с контрол тип II.
 
Бележки:
[1] Данните са задължителни при селскостопански стоки, за които се възстановяват средства при износ.
[2] Тези данни се изискват само за процедури, които не са автоматизирани.
[3] Когато декларацията покрива само една стока, клетката не се попълва, а в клетка № 5 се попълва цифра "1".
[4] Данните са задължителни при транзит, при който данните се обменят чрез NCTS по начина, описан в Приложение № 37а на Регламент № 2454/93.
[5] Данни се изискват само за процедури, при които има компютърна обработка.
[6] Данните не са задължителни, когато получателят не е установен в Общността или в държава от ЕАСТ.
[7] Не се попълва в случаите на пощенски пратки или превоз с фиксирани инсталации.
[8] Не се попълват в случай на пощенски пратки или превоз с фиксирани инсталации или при жп транспорт.
[9] Задължително е само трето подразделение.
[10] Данните са задължителни, когато не се прилагат правилата за ежемесечно фиксиране на валутния курс, съгласно разпоредбите на раздел V, глава шеста от Регламент № 2454/93.
[11] Данните не са задължителни, когато формалностите за износ се извършват в гранично митническо учреждение.
[12] Данните не са задължителни, когато формалностите по вноса се извършват в гранично митническо учреждение.
[13] Тази клетка може да се използва при транзит, при който данните се обменят чрез NCTS по начина, описан в Приложение № 37а на Регламент № 2454/93.
[14] Данните се изискват в случаите на реекспорт след режим складиране тип D.
[15] Това подразделение се попълва, когато:
- транзитната декларация се изготвя от същото лице едновременно или след митническа декларация, която включва тарифен код, или
- когато транзитната декларация е за стоки, обхванати в списъка в Приложение № 44с на Регламент № 2454/93, или
- когато митническото законодателство го изисква.
[16] Данните се попълват, когато митническото законодателство го изисква.
[17] Данните не се изискват за стоки, които могат да бъдат освободени от вносни мита, освен ако митническите органи не ги сметнат за необходими за прилагането на разпоредбите, третиращи допускането за свободно обращение на тези стоки.
[18] Данните се изискват, когато митническата декларация за поставяне на стоки под митнически режим е за приключване на режим митническо складиране.
[19] Данните са задължителни при подаване на допълнителна декларация при писмено деклариране по опростена процедура по чл. 76 (1)(b) или чл. 76(1)(c) от Регламент № 2913/92 (код Y или Z в клетка № 1, второ подразделение).
 


Приложение № 2 към чл. 6, т. 1 и чл. 8, т. 1


(Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)Кодове за клетка № 1
 
1. Кодове за първо подразделение на клетка № 1
 
   
Код Описание
   
   
EX в случаите на търговия със страни и територии, извън митническата територия на Общността, различни от ЕАСТ
 
  поставяне на стоките под митнически режими, посочени в колони А и Е от таблицата в приложение № 1
   
  за даване на стоките на митнически направления, посочени в колони С и D от таблицата в приложение № 1
   
  при превоз на необщностни стоки в рамките на търговия между държави - членки на Общността
   
   
IM в случаите на търговия със страни и територии, извън митническата територия на Общността, различни от ЕАСТ
   
  поставяне на стоките под митнически режими, посочени в колони от H до K от таблицата в приложение № 1
 
  поставяне на необщностни стоки под митнически режим в рамките на търговия между държави - членки на Общността
   
   
EU в случаите на търговия със страните - членки на ЕАСТ
   
  поставяне на стоките под митнически режими от колони А, Е и от H до K от таблицата в приложение № 1
   
  за даване на стоките на митнически направления, посочени в колони С и D от таблицата в приложение № 1
   
   
CO по отношение на общностни стоки, обект на специални мерки, по време на преходния период след датата на присъединяване на нова държава-членка
   
  поставяне на стоки под режим митническо складиране с оглед на получаване на суми за специално възстановяване преди износ или производство на стоки под митнически надзор и митнически контрол преди износ и изплащане на суми за възстановяване при износ
   
  по отношение на общностни стоки в контекста на търговията между части на митническата територия на Общността, в които се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, и части от тези територии, за които тези разпоредби не се прилагат, или в контекста на търговия между части от тези територии, за които разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО не се прилагат
   
 
2. Кодове за второ подразделение на клетка № 1
 
   
Код Описание
   
   
A за нормална декларация (нормалната процедура чл. 62 от Регламент № 2913/92)
   
   
В за опростена декларация (опростената процедура чл. 76(1)(а) от Регламент № 2913/92)
   
   
C за облекчена декларация (опростената процедура чл. 76(1)(b) от Регламент № 2913/92)
   
   
D подаване на нормална декларация, обхваната в код А, но преди деклараторът да е представил стоките
   
   
E подаване на опростена митническа декларация, обхваната в код В, но преди деклараторът да е представил стоките
   
   
F подаване на облекчена митническа декларация, обхваната в код С, но преди деклараторът да е представил стоките
   
   
X за допълнителна декларация за опростена процедура, обхваната от B и E
   
   
Y за допълнителна декларация по опростена процедура, обхваната от С и F
   
   
Z за допълнителната декларация при писмено деклариране по опростената процедура по чл. 76(1)(c) Регламент № 2913/92 (запис в счетоводните документи)
   
 
3. Кодове за трето подразделение на клетка № 1
 
   
Код Описание
   
   
Т1 Стоки, превозвани под режим Общностен транзит
   
   
Т2

Стоки, превозвани под режим Общностен транзит, в съответствие с чл. 163 или 165 от Регламент № 2913/92, освен ако не се прилага чл. 340с (2) на Регламент № 2454/93

   
Т2F Стоки, превозвани под режим Общностен транзит, в съответствие с чл. 340с(1) от Регламент № 2454/93
   
   
T2SM Стоки, поставени под режим Общностен транзит, съгласно чл. 2 на Решение 4/92 на Комитета за сътрудничество на ЕС и Сан Марино от 22.12.1992 г.
   
   
T Смесени пратки при транзит, по чл. 351 на Регламент № 2454/93
   
   
T2L Доказване на общностен статут на стоки
   
   
T2LF Доказване на общностен статут за стоки, изпращани към или от части на митническата територия на Общността, където разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО не се прилагат
   
   
T2LSM Доказване статута на стоките, предназначени за Сан Марино, съгласно чл. 2 на Решение 4/92 на Комитета за сътрудничество на ЕС и Сан Марино от 22.12.1992 г.
   
   


Приложение № 3 към чл. 6, т. 12 и 15, чл. 8, т. 13 и 16Типове транспортни средства
(клетка № 18 и клетка № 21)
 
Код Име Тип
00 неизвестен други
10 морски транспорт контейнеровоз
    за насипни товари
    танкер
    общо предназначение
    ферибот
    яхта
    моторен кораб
    риболовен съд
    скутер
    надуваем съд
    други
12 жп вагон на морски други
  плавателен съд  
16 сухопътно превозно други
  средство на морски  
  плавателен съд  
17 ремарке или полуре- други
  марке на морски  
  плавателен съд  
18 вътрешни водни други
  превозни средства на  
  морски плавателен съд  
20 жп транспорт други
23 сухопътно превозно други
  средство на жп вагон  
30 шосеен транспорт автобус
    микробус
    каравана
    лек автомобил
    товарен автомобил
    фургон/пикап
    мотоциклет
    други
40 въздушен транспорт авиолиния/№ на полет
    самолет
    хеликоптер
    други
50 пощенска пратка писмо
    колет
    куриерска пратка
70 фиксирани транспорт- други
  ни инсталации  
80 речен транспорт други
90 на собствен ход животински
    пешеходец
     


Приложение № 4 към чл. 6, т. 14, чл. 8, т. 15


(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)Условия на доставка
(клетка № 20)
  Първо подразделение Второ подразделение
1 2 3
Код от Incoterms Наименование Incoterms  
EXW(1) франко - завод Наименование на мястото на доставка
FCA(1) франко - превозвача Наименование на мястото на доставка
CPT(1) превоз, платен до Наименование на мястото на предназначение
CIP(1) превоз и застраховка, платени до Наименование на мястото на предназначение
DAT(1) доставено на терминал Наименование на терминала в пристанището или мястото на предназначение
DAP(1) доставено на местоназначение Наименование на мястото на предназначение
DDP(1) доставено с платено мито Наименование на мястото на предназначение
FAS(2) франко - протежение на кораба Наименование на пристанището на експедиция (натоварване)
FOB(2) франко - борд Наименование на пристанището на експедиция (натоварване)
CFR(2) стойност и навло Наименование на пристанището на предназначение (получаване)
CIF(2) стойност, застраховка и навло Наименование на пристанището на предназначение (получаване)

(1) Приложими при всички видове транспорт

(2) Приложими единствено при транспорт по море и по вътрешни водни пътища.


Приложение № 5 към чл. 6, т. 18, чл. 8, т. 19


(Отм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)


Приложение № 6 към чл. 6, т. 19 и 20, чл. 8, т. 20 и 21Вид на транспорта
(клетка № 25 и клетка № 26)
 
Код Код Вид на транспорта
(1 цифрен) (2 цифрен)  
0 00 Неизвестен
1 10 Морски транспорт
1 12 Жп вагон на морски
    плавателен съд
1 16 Сухопътно превозно средство
    на морски плавателен съд
1 17 Ремарке или полуремарке на
    морски плавателен съд
1 18 Вътрешни водни превозни
    средства на морски плавателен съд
2 20 Жп транспорт
2 23 Сухопътно превозно
    средство на жп вагон
3 30 Шосеен транспорт
4 40 Въздушен транспорт
5 50 Пощенска пратка
7 70 Фиксирани транспортни
    инсталации
8 80 Речен транспорт
9 90 На собствен ход
     


Приложение № 7 към чл. 6, т. 24, чл. 8, т. 24


(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.)Кодове на опаковки
(клетка № 31)
Аерозол AE
Ампула без защита AM
Ампула със защита AP
Пулверизатор AT
Торба BG
Торба, гъвкав контейнер FX
Торба, зебло GY
Торба, джъмбо JB
Торба, голяма ZB
Торба, многопластова MB
Торба, хартиена 5M
Торба, хартиена, многослойна XJ
Торба, хартиена, многослойна, водоустойчива XK
Торба, пластмасова EC
Торба, пластмасов филм XD
Торба, полибаг (Polybag) 44
Торба, с голям обем 43
Торба, текстилна 5L
Торба, текстилна, непропусклива XG
Торба, текстилна, водоустойчива XH
Торба, текстилна, без вътрешно покритие/подплата XF
Торба, багажна TT
Торба, тъкана пластмаса 5H
Торба, тъкана пластмаса, непропусклива XB
Торба, тъкана пластмаса, водоустойчива XC
Торба, тъкана пластмаса, без вътрешено покритие/подплата XA
Бала, пресована BL
Бала, непресована BN
Сфера AL
Балон без защита BF
Балон със защита BP
Прът BR
Барел BA
Барел, дървен 2C
Барел, дървен, с канелка QH
Барел, дървен, с подвижен капак QJ
Пръти, на сноп/връзка/пачка BZ
Леген BM
Кош BK
Кош с дръжка, картонен HC
Кош с дръжка, пластмасов HA
Кош с дръжка, дървен HB
Колан B4
Кошче BI
Блок OK
Дъска BD
Дъски, на сноп/връзка/пачка BY
Бобина BB
Руло BT
Бутилка, газова GB
Бутилка без защита, подобна на луковица BS
Бутилка без защита, цилиндрична BO
Бутилка със защита, подобна на луковица BV
Бутилка със защита, цилиндрична BQ
Каса/кашон бутилки BC
Кутия BX
Кутия, алуминиева 4B
Кутия, Сдружение на Британската общност за оборудване за транспорт на стоки (CHEP), Eurobox DH
Кутия, талашит 4G
Кутия за течности BW
Кутия, естествено дърво 4C
Кутия, пластмасова 4H
Кутия, пластмасова, експандирана QR
Кутия, пластмасова, твърда QS
Кутия, шперплат 4D
Кутия, възстановено дърво 4F
Кутия, стоманена 4A
Кутия, дървена, естествено дърво, обикновена QP
Кутия, дървена, естествено дърво, с непропускливи стени QQ
Ведро BJ
Насипно, газ (при 1031 mbar и 15 °C) VG
Насипно, втечнен газ (при неестествена температура/налягане) VQ
Насипно, течност VL
Насипно, метален скрап VS
Насипно, твърди, фини частици ("прах") VY
Насипно, твърди, гранулирани частици ("зърна") VR
Насипно, твърди, едри частици ("валчести образувания") VO
Сноп BH
Връзка BE
Пакет, дървен 8C
Голяма бъчва BU
Кафез CG
Кафез, Сдружение на Британската общност за оборудване за транспорт на стоки (CHEP) DG
Кафез, цилиндричен CW
Кутия, метална, за течности (can), цилиндрична CX
Кутия, метална, за течности (can), правоъгълна CA
Кутия, метална, за течности (can), с дръжка и гърло CD
Метална кутия CI
Платно/брезент/платнище CZ
Капсула AV
Дамаджана без защита CO
Дамаджана със защита CP
Картон CM
Магазинна количка FW
Кутия, картонена CT
Патрон CQ
Каса CS
Каса, за автомобили (Case, car) 7A
Каса, изотермична EI
Каса, скелетна SK
Каса, стоманена SS
Каса, с палетна основа ED
Каса, с палетна основа, картонена EF
Каса, с палетна основа, метална EH
Каса, с палетна основа, пластмасова EG
Каса, с палетна основа, дървена EE
Каса, дървена 7B
Бъчва CK
Ракла CH
Гюм, съд за мляко, масло CC
Загребвач AI
Сандък CF
Ковчег CJ
Намотка, бобина CL
Опаковка, композитна, стъклен съд 6P
Опаковка, композитна, стъклен съд в алуминиева каса YR
Опаковка, композитна, стъклен съд в алуминиев бидон YQ
Опаковка, композитна, стъклен съд в разтягаща се пластмасова торба YY
Опаковка, композитна, стъклен съд в цилиндър от влакнеста материя YW
Опаковка, композитна, стъклен съд в кутия от талашит YX
Опаковка, композитна, стъклен съд в цилиндър от шперплат YT
Опаковка, композитна, стъклен съд в плътен пластмасов пакет YZ
Опаковка, композитна, стъклен съд в стоманена каса YP
Опаковка, композитна, стъклен съд в стоманен цилиндър YN
Опаковка, композитна, стъклен съд в плетена кошница YV
Опаковка, композитна, стъклен съд в дървена кутия YS
Опаковка, композитна, пластмасов съд 6H
Опаковка, композитна, пластмасов съд в алуминиева каса YD
Опаковка, композитна, пластмасов съд в алуминиев цилиндър YC
Опаковка, композитна, пластмасов съд в цилиндър от влакнеста материя YJ
Опаковка, композитна, пластмасов съд в кутия от талашит YK
Опаковка, композитна, пластмасов съд в пластмасов цилиндър YL
Опаковка, композитна, пластмасов съд в кутия от шперплат YH
Опаковка, композитна, пластмасов съд в цилиндър от шперплат YG
Опаковка, композитна, пластмасов съд в плътна пластмасова кутия YM
Опаковка, композитна, пластмасов съд в стоманена каса YB
Опаковка, композитна, пластмасов съд в стоманен цилиндър YA
Опаковка, композитна, пластмасов съд в дървена кутия YF
Конус AJ
Контейнер, гъвкав 1F
Контейнер, галонен GL
Контейнер, метален ME
Контейнер, неспецифициран по друг начин като транспортно оборудване CN
Контейнер, външен OU
Похлупак, покривало, калъф CV
Щайга CR
Каса за бира CB
Каса, насипно, картон DK
Каса, насипно, пластмасова DL
Каса, насипно, дървена DM
Каса, рамкирана FD
Каса за плодове FC
Каса, метална MA
Каса за мляко MC
Каса, многослойна, картонена DC
Каса, многослойна, пластмасова DA
Каса, многослойна, дървена DB
Каса, плитка SC
Щайга, дървена 8B
Малка кошница CE
Чаша CU
Цилиндър CY
Дамаджана без защита DJ
Дамаджана със защита DP
Опаковка с пулверизатор DN
Бидон DR
Бидон, алуминиев 1B
Бидон, алуминиев, неподвижен капак QC
Бидон, алуминиев, подвижен капак QD
Бидон, влакнест 1G
Бидон, железен DI
Бидон, пластмасов IH
Бидон, пластмасов, неподвижен капак QF
Бидон, пластмасов, подвижен капак QG
Бидон, шперплатов 1D
Бидон, стоманен 1A
Бидон, стоманен, неподвижен капак QA
Бидон, стоманен, подвижен капак QB
Бидон, дървен 1W
Плик EN
Плик, стоманен SV
Кутия за филмови ленти FP
Буре FI
Плоска бутилка FL
Торба, гъвкава (Flexibag) FB
Резервоар, гъвкав (Flexitank) FE
Контейнер за храна FT
Сандъче за обувки FO
Рамка FR
Греда GI
Греди, на сноп, връзка, пачка GZ
Кошница с капак HR
Кука HN
Голяма бъчва HG
Слитък IN
Слитъци, на сноп, връзка, пачка IZ
Контейнер, среден, за насипни товари WA
Контейнер, среден, за насипни товари, алуминиев WD
Контейнер, среден, за насипни товари, алуминиев, течности WL
Контейнер, среден, за насипни товари, алуминиев, с налягане > 10 kPa WH
Контейнер, среден, за насипни товари, комбиниран ZS
Контейнер, среден, за насипни товари, комбиниран, гъвкава пластмаса, течности ZR
Контейнер, среден, за насипни товари, комбиниран, гъвкава пластмаса, под налягане ZP
Контейнер, среден, за насипни товари, комбиниран, гъвкава пласмаса, за твърди частици ZM
Контейнер, среден, за насипни товари, комбиниран, твърда пластмаса, течности ZQ
Контейнер, среден, за насипни товари, комбиниран, твърда пластмаса, под налягане ZN
Контейнер, среден, за насипни товари, комбиниран, твърда пластмаса, за твърди частици ZL
Контейнер, среден, за насипни товари, талашит ZT
Контейнер, среден, за насипни товари, гъвкав ZU
Контейнер, среден, за насипни товари, метален WF
Контейнер, среден, за насипни товари, метален, за течности WM
Контейнер, среден, за насипни товари, метален, различен от стомана ZV
Контейнер, среден, за насипни товари, метален, под налягане 10 kPa WJ
Контейнер, среден, за насипни товари, естествено дърво ZW
Контейнер, среден, за насипни товари, естествено дърво с вътрешна обшивка WU
Контейнер, среден, за насипни товари, хартиен, многослоен ZA
Контейнер, среден, за насипни товари, хартиен, многостенен, водоустойчив ZC
Контейнер, среден, за насипни товари, пластмасов филм WS
Контейнер, среден, за насипни товари, шперплат ZX
Контейнер, среден, за насипни товари, шперплат с вътрешна обшивка WY
Контейнер, среден, за насипни товари, възстановено дърво ZY
Контейнер, среден, за насипни товари, възстановено дърво, с вътрешна обшивка WZ
Контейнер, среден, за насипни товари, твърда пластмаса AA
Контейнер, среден, за насипни товари, твърда пластмаса, свободно стоящ, течности ZK
Контейнер, среден, за насипни товари, твърда пластмаса, свободно стоящ, под налягане ZH
Контейнер, среден, за насипни товари, твърда пластмаса, свободно стоящ, за твърди частици ZF
Контейнер, среден, за насипни товари, твърда пластмаса, със структурно оборудване, течности ZJ
Контейнер, среден, за насипни товари, твърда пластмаса, със структурно оборудване, под налягане ZG
Контейнер, среден, за насипни товари, твърда пластмаса, със структурно оборудване, за твърди частици ZD
Контейнер, среден, за насипни товари, стоманен WC
Контейнер, среден, за насипни товари, стоманен, течности WK
Контейнер, среден, за насипни товари, стоманен, под налягане > 10 kPa WG
Контейнер, среден, за насипни товари, текстилен, без покритие/подплата WT
Контейнер, среден, за насипни товари, текстил, покрит WV
Контейнер, среден, за насипни товари, текстилен, с покритие и подплата WX
Контейнер, среден, за насипни товари, текстилен, с подплата WW
Контейнер, среден, за насипни товари, тъкана пластмаса, покрит WP
Контейнер, среден, за насипни товари, тъкана пластмаса, покритие и подплата WR
Контейнер, среден, за насипни товари, тъкана пластмаса, с подплата WQ
Контейнер, среден, за насипни товари, тъкана пластмаса, без покритие/подплата WN
Буркан JR
Канистра, цилиндрична JY
Канистра, пластмасова 3H
Канистра, пластмасова с неподвижен капак QM
Канистра, пластмасова с подвижен капак QN
Канистра, правоъгълна JC
Канистра, стоманена 3A
Канистра, стоманена с неподвижен капак QK
Канистра, стоманена с подвижен капак QL
Стомна JG
Торба от юта JT
Бъчонка (кег) KG
Комплект KI
Товарен фургон LV
Пън LG
Пънове на сноп/връзка/пачка LZ
Партида LT
Щайга за плодове/зеленчуци LU
Опаковка за пренасяне на багаж LE
Мат MT
Кибритена кутия MX
Взаимноопределяема ZZ
Серия еднакви предмети, които влизат един в друг NS
Мрежа NT
Мрежа, тръбна, пластмаса NU
Мрежа, тръбна, текстил NV
Липсва NA
Октабин OT
Опаковка PK
Опаковка, картон, с отвори за захващане на бутилка IK
Опаковка, демонстрационна, картонена IB
Опаковка, демонстрационна, метална ID
Опаковка, демонстрационна, пластмасова IC
Опаковка, демонстрационна, дървена IA
Опаковка, тръбна IF
Пакет, увит в хартия IG
Пакет, шоу IE
Пакет PA
Кофа PL
Палет PX
Палет, 100 сm x 110 сm AH
Палет, AS 4068-1993 OD
Палет, кутия PB
Палет, Сдружение на Британската общност за оборудване за транспорт на стоки (CHEP) 100 сm x 120 cm OC
Палет, CHEP 40 сm x 60 cm OA
Палет, CHEP 80 сm x 120 cm OB
Палет, ISO T11 OE
Палет, модулен, обръчи 80 сm x 100 сm PD
Палет, модулен, обръчи 80 сm x 120 сm PE
Палет, модулен, обръчи 80 сm x 60 сm AF
Палет, със свиваема опаковка AG
Палет, Triwall TW
Палет, дървен 8A
Тава P2
Колет PC
Кошара PF
Парче PP
Тръба PI
Тръби, на сноп/връзка/пачка PV
Глинена кана PH
Талпа PN
Талпи, на сноп/връзка/пачка PZ
Плоча PG
Плочи, на сноп/връзка/пачка PY
Платформа с неспецифицирано тегло или измерение OF
Гърне PT
Кесия PO
Плитка кошничка PJ
Стойка RK
Стойка, закачалка за дрехи RJ
Съд, плетен AB
Съд, стъклен GR
Съд, метален MR
Съд, хартиен AC
Съд, пластмасов PR
Съд с пластмасова обвивка MW
Съд, дървен AD
Мрежичка RT
Макара RL
Пръстен RG
Прът RD
Пръти, на сноп/връзка/пачка RZ
Топ RO
Торбичка SH
Чувал SA
Чувал, многослоен MS
Моряшки сандък SE
Комплект SX
Лист ST
Лист, пластмасова опаковка SP
Прокат SM
Прокат, на сноп/връзка/пачка SZ
Свиваема опаковка SW
Скара SI
Сляба SB
Калъф SY
Разделителен лист SL
Шпиндел SD
Шпула SO
Куфар SU
Таблетка T1
Цистерна-контейнер, общо TG
Резервоар, цилиндричен TY
Резервоар, правоъгълен TK
Сандъче за чай TC
Средно голяма бъчва TI
Кутия, консервна TN
Табла PU
Табла, съдържаща хоризонтално подредени плоски предмети GU
Табла, еднослойна, без капак, твърд картон DV
Табла, еднослойна, без капак, пластмаса DS
Табла, еднослойна, без капак, стиропор DU
Табла, еднослойна, без капак, дървена DT
Табла, твърда, с капак и възможност за подреждане една върху друга (CEN TS 14482:2002) IL
Табла, двуслойна, без капак, твърд картон DY
Табла, двуслойна, без капак, пластмаса DW
Табла, двуслойна, без капак, дървена DX
Пътнически сандък TR
Вързоп TS
Бъчва, малка TB
Бъчва, малка, с капак TL
Туба TU
Туба, сгъваема TD
Туба, с накрайник TV
Туби, на сноп/връзка/пачка TZ
Голяма бъчва TO
Гума TE
Свободен UC
Елемент UN
Неопакован или непакетиран NE
Неопакован или непакетиран, много елементи NG
Неопакован или непакетиран, един елемент NF
Вакуумноопакован VP
Опаковка "Vanpack" VK
Казан VA
Превозно средство VN
Шишенце/мускал VI
Бутилка с външна оплетка WB


Приложение № 8 към чл. 6, т. 24, чл. 8, т. 24Кодове на контейнери
(клетка № 31)
 
Код Вид на контейнера
1 контейнер с дължина 10 ft
2 контейнер с дължина 20 ft
3 контейнер с дължина 30 ft
4 контейнер с дължина 40 ft
B контейнер с дължина 24 ft
C контейнер с дължина 24 ft, 6 in
G контейнер с дължина 41 ft
H контейнер с дължина 43 ft
L контейнер с дължина 45 ft
M контейнер с дължина 48 ft
N контейнер с дължина 49 ft
   

Забележка. Буквените кодове се изписват с главни букви, на латиница.


Приложение № 9 към чл. 8, т. 29


(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)Класификатор на вид преференции
(клетка № 36)
 

1. Първа цифра от кода:

 
Код Тарифно третиране
1 Нормално тарифно третиране
2 Обща система за преференции
3 Преференциални споразумения
4 Мита съгласно разпоредбите на споразумения за митнически съюз, сключени от Европейския съюз
 
2. Следващи две цифри:
 
Код Тарифно третиране
00 Нито един от изброените по-долу
10 Тарифно суспендиране
15 Тарифно суспендиране при внос със специфично предназначение
18 Тарифно суспендиране със сертификат, потвърждаващ естеството на продукта
19 Временно суспендиране за продукти, внасяни със сертификат за летателна годност
20 Тарифна квота
23 Тарифна квота при специфично предназначение
25 Тарифна квота със сертификат, потвърждаващ естеството на продукта
28 Тарифна квота след пасивно усъвършенстване
40 Специфично предназначение с обособени за тази цел тарифни номера по Комбинираната номенклатура
50 Сертификат, потвърждаващ естеството на продукта
   


Приложение № 10 към чл. 6, т. 29 и чл. 8, т. 30


(Доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2010 г., в сила от 27.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2016 г.)

Класификатор на режимите и други направления и процедури

(клетка № 37)

 

1. Кодове в първо подразделение

 

Код

Описание

1

2

00

Няма предшестващ митнически режим

01

Допускане на стоки за свободно обращение с едновременното им пренасочване в контекста на търговията между държава членка, в която се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, и за страна, в която не се прилагат, или в контекста на търговия между части на тази територия, където тази разпоредба не се прилага.

 

Свободно обращение на стоки, едновременно повторно изпратени в контекста на търговията между Общността и държави, с които тя е образувала митнически съюз (прилагат се разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО).

 

Пример. Стоки, пристигащи от трета страна, се внасят във Франция и се изпращат за островите на Ламанша

02

Допускане за свободно обращение на стоки поради прилагане на режим активно усъвършенстване по системата с възстановяване.

 

Обяснение: Активно усъвършенстване по системата с възстановяване в съответствие с чл. 114(1)(b) на Регламент № 2913/92

07

Допускане за свободно обращение на стоки и едновременното им поставяне под режим складиране, различен от режим митническо складиране.

 

Обяснение. Този код се използва за стоки, допуснати за свободно обращение, по отношение на които ДДС и евентуални акцизни ставки не са били платени.

 

Пример. 1. Машини, внасяни за свободно обращение, за които не е платен ДДС. Докато стоките са поставени в данъчен склад или одобрено място, плащането на ДДС е отложено.

 

2. Цигари, внасяни за допускане за свободно обращение, но ДДС и акциз не са били платени. Докато стоките са складирани в данъчен склад или одобрено място, заплащането на ДДС и акциза е отложено

10

Окончателен износ

 

Пример. Износ на стоки от Общността за трети страни, както и износ на стоки от Общността за части от митническата територия на Общността, по отношение на които не се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО

11

Износ на компенсаторни продукти, получени от еквивалентни стоки в рамките на режим активно усъвършенстване по системата с отложено плащане, преди вносните стоки да бъдат поставени под режим.

 

Обяснение. Предварителен износ (EX-IM) съгласно чл. 115(1)(b) на Регламент № 2913/92).

 

Пример. Износ на цигари, произведени от тютюневи листа от Общността преди поставянето на тютюневите листа от трети страни под режим активно усъвършенстване

21

Временен износ под режим пасивно усъвършенстване.

 

Обяснение. Режим пасивно усъвършенстване съгласно членове 145 до 160 на Регламент № 2913/92, виж също код 22

22

Временен износ под режим пасивно усъвършенстване, различно от посочения с код 21.

 

Пример. Едновременното прилагане на режим пасивно усъвършенстване за текстилни продукти и икономическия режим пасивно усъвършенстване (Регламент (ЕИО) № 3036/94 на Съвета)

23

Временен износ на стоки при условие, че се връщат в непроменено състояние.

 

Пример. Стоки, предназначени за изложби, като мостри, професионално оборудване и др.

31

Реекспорт

 

Обяснение. Реекспорт на необщностни стоки след митнически икономически режим с отложено плащане.

 

Пример. Стоки, поставени под режим митническо складиране, се декларират впоследствие за реекспорт

40

Едновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, които не са предмет на освободена доставка по ДДС.

 

Пример. Стоки, идващи от трета страна, за които се заплащат вносни сборове и ДДС

41

Едновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, поставени под режим активно усъвършенстване по системата с възстановяване.

 

Пример. Режим активно усъвършенстване със заплащане на вносни сборове и национални вземания/данъци при внос

42

(изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Едновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, които са предмет на освободена доставка по ДДС до друга държава членка, и ако е приложимо, отложено плащане на акциз.

 

Обяснение: Предоставено е освобождаване от заплащане на ДДС и където е приложимо, на акциз, тъй като вносът е последван от вътреобщностна доставка или прехвърляне на стоки в друга държава членка. В този случай ДДС и където е приложимо, акцизът се дължи в държавата членка на крайно местоназначение. За да се използва тази процедура, лицата трябва да отговарят на условията, изброени в член 143, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, и където е приложимо, на условията, изброени в член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО.

 

Пример 1: Внос на стоки с освобождаване от ДДС чрез данъчен представител.

 

Пример 2: Акцизни стоки, внесени от трета държава, които са допуснати за свободно обращение и са обект на освободена доставка по ДДС до друга държава членка. Допускането за свободно обращение незабавно е последвано от движение под режим отложено плащане на акциз от мястото на внасяне, започнато от регистриран изпращач в съответствие с член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО.

43

Едновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, които са обект на специфични мерки, свързани със събиране на суми през преходния период след присъединяването на нови държави членки.

 

Пример. Допускане за свободно обращение на селскостопански стоки, които са предмет през преходния период след присъединяване на нови държави членки на специален митнически режим или специални мерки между новите държави членки и останалата част от Общността, от вида, който се е прилагал навремето към Испания и Португалия

45

Допускане за свободно обращение и крайно потребление или за ДДС или за акциз, които са поставени под режим данъчно складиране (под режим в данъчен склад).

 

Обяснение. Данъчно или акцизно освобождаване при поставяне под режим данъчно складиране.

 

Пример. Цигари, внасяни от трета страна, които са поставени под режим допускане за свободно обращение (или допуснати за свободно обращение) и ДДС е заплатен. Докато стоките са в акцизен склад и свободна зона, плащането на акциза е суспендирано.

 

Пример. Цигари, внасяни от трета страна, които са поставени под режим допускане за свободно обращение (или допуснати за свободно обращение) и акцизът е заплатен. Докато стоките са в данъчен склад и свободна зона, плащането на ДДС е суспендирано.

48

Допускане за крайна употреба с едновременното допускане за свободно обращение на заместващи продукти под митнически режим пасивно усъвършенстване преди износа на временно изнасяните стоки.

 

Обяснение. Система на стандартен обмен (IM-EX), предварителен внос в съответствие с чл. 154(4) от Регламент № 2913/92

49

Допускане за крайна употреба на стоки от Общността в контекста на търговията между части на митническата територия на ЕС, в която се прилагат разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, и на части на тази територия, в която тези разпоредби не се прилагат, или в контекста на търговия между части на тази територия, където тези разпоредби не се прилагат.

 

Допускане за крайна употреба на стоки в контекста на търговията между Общността и страни, които са включени в митническия съюз.

 

Обяснение. Внос с допускане за крайна употреба на стоки от части от Общността, в които не се прилага Шестата директива по ДДС (2006/112/ЕО). Използването на ЕАД е описано в чл. 206 на Регламент № 2454/93.

 

Примери: Стоки, пристигащи от Мартиника и освободени за потребление в Белгия.

 

Стоки, идващи от Андора и освободени за потребление в Германия.

51

Режим активно усъвършенстване по системата с отложено плащане.

 

Обяснение. Активно усъвършенстване по системата с отложено плащане в съответствие с чл. 114(1)(а) и (2)(а) на Регламент № 2913/92

53

Режим временен внос

 

Пример. Временно внасяне на стоки за изложба

54

Активно усъвършенстване по системата с отложено плащане в друга държава членка (без да бъдат допуснати за свободно обращение в тази държава членка).

 

Обяснение. Този код се използва за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

 

Пример. Стоки от трета страна са поставени под активно усъвършенстване в Белгия (5100). След като преминат активно усъвършенстване, те се изпращат в Германия за допускане за свободно обращение (4054) или по-нататъшно усъвършенстване (5154)

61

Реимпорт с едновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, които не са предмет на освободена доставка по ДДС

63

(изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Реимпорт с едновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, които са обект на освободена доставка по ДДС до друга държава членка, и ако е приложимо, отложено плащане на акциз.

 

Обяснение: Предоставено е освобождаване от заплащане на ДДС и където е приложимо, на акциз, тъй като реимпортът е последван от вътреобщностна доставка или прехвърляне на стоките в друга държава членка. В този случай ДДС и където е приложимо, акцизът се дължи в държавата членка на крайно местоназначение. За да се използва тази процедура, лицата трябва да отговарят на условията, изброени в член 143, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО и където е приложимо, условията, изброени в член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО.

 

Пример 1: Реимпорт след пасивно усъвършенстване или временен износ, като ДДС, се начислява от данъчен представител.

 

Пример 2: Акцизни стоки, които се реимпортират след пасивно усъвършенстване и са допуснати за свободно обращение, които са обект на освободена доставка по ДДС до друга държава членка. Допускането за свободно обращение незабавно е последвано от движение под режим отложено плащане на акциз от мястото на реимпорта, започнато от регистриран изпращач в съответствие с член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО.

68

Реимпорт с частично допускане за крайна употреба и едновременно допускане за свободно обращение и поставяне на стоки под режим складиране, различен от режим митническо складиране.

 

Пример. Обработени алкохолни напитки са реимпортирани и поставени в акцизен склад

71

Поставяне на стоки под режим митническо складиране.

 

Обяснение. Поставяне на стоки под режим митническо складиране. Това не изключва едновременното поставяне на стоки в акцизен или данъчен склад

76

Поставяне на стоки под режим митническо складиране с оглед да бъдат изплатени суми за специално възстановяване преди износа.

 

Пример: Обезкостено месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, поставено под режим митническо складиране преди износ (член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006 на Комисията от 24 ноември 2006 г. за определяне на условията за предоставяне на специалното възстановяване при износ на обезкостено месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, поставени под режим митническо складиране преди износ)

77

Производство на стоки под надзора на митническите органи и под митнически контрол (по смисъла на член 4, точки 13 и 14 от Митническия кодекс на Общността) преди износ и изплащане на суми за възстановяване при износ.

 

Пример: Консерви от говеждо и телешко месо, произведени под надзора на митническите органи и под митнически контрол преди износ (членове 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1731/2006 на Комисията от 23 ноември 2006 г. за определяне на специални подробни правила за прилагането на възстановявания при износ за някои консерви от говеждо и телешко месо)

78

Поставяне на стоки в свободна зона контрол тип II

91

Поставяне на стоки под обработка под митнически контрол

92

Обработка под митнически контрол в друга държава членка (без да се допускат за свободно обращение в тази държава членка).

 

Обяснение. Този код се използва за статистически цели за вътрешнообщностната търговия

 

Пример. Стоки от трета страна са обработени под митнически контрол в Белгия (9100). След като са подложени на обработка, те са изпратени в Германия за допускане за свободно обращение (4092) или за по-нататъшна обработка (9192)

 

2. Кодове във второ подразделение

 

1. Когато тази клетка се използва за определяне на режима в Общността, трябва да се използва код, състоящ се от буква, следван от буквено-цифрови символи, като първата буква идентифицира категорията на мярката, както следва:

Активно усъвършенстване

Аxx

Пасивно усъвършенстване

Вxx

Облекчения

Сxx

Временен внос

Dxx

Селскостопански стоки

Exx

Други

Fxx

Национални

ххх

 

Активно усъвършенстване (АУ)

чл. 114 от Регламент № 2913/92

 

Код

Описание

 

Внос

А01

Стоки, поставени под режим АУ (система с отложено плащане) след предварителен износ на компенсаторни продукти, получени от мляко и млечни продукти

А02

Стоки, поставени под режим АУ (система с отложено плащане) и предназначени за военна употреба в чужбина

А03

Стоки, поставени под режим АУ (система с отложено плащане) и предназначени за реекспорт на континенталния шелф

А04

Стоки, поставени под режим АУ (система с отложено плащане) (само ДДС)

А05

Стоки, поставени под режим АУ (система с отложено плащане) (само ДДС) и предназначени за реекспорт на континенталния шелф

А06

Стоки, поставени под режим АУ (система с възстановяване) и предназначени за военна употреба в чужбина

А07

Стоки, поставени под режим АУ (система с възстановяване) и предназначени за реекспорт на континенталния шелф

А08

Стоки, поставени под режим АУ (система с отложено плащане) без суспендиране на акцизи

 

Износ

А51

Компенсаторни продукти, получени от мляко и млечни продукти

А52

Компенсаторни продукти, поставени под режим АУ (система с отложено плащане) (само ДДС)

А53

Компенсаторни продукти, поставени под режим АУ и предназначени за военна употреба в чужбина

 

Пасивно усъвършенстване

(ПУ, чл. 145 Регламент № 2913/92)

 

Код

Описание

 

Внос

В01

Връщани компенсаторни продукти в държавата членка, в която митните сборове са били платени

В02

Връщани компенсаторни продукти, след поправка поради гаранционно задължение

В03

Връщани компенсаторни продукти след замяна поради гаранционно задължение

В04

Връщани компенсаторни продукти след пасивно усъвършенстване и суспендиране на ДДС в случай на крайна употреба

В05

Връщани компенсаторни продукти, с частично освобождаване от мита, като разходът по усъвършенстване се взема като основа за изчисляване (Член 591)

 

Износ

В51

Стоки, внесени за АУ, изнасяни за поправка под режим ПУ

В52

Стоки, внесени за АУ, изнасяни за замяна поради гаранционно задължение

В53

ПУ по споразумения с трети страни, възможно обединяване, съчетано с ДДС при ПУ

В54

Само ДДС за ПУ

Освобождаване

(Регламент (ЕО) № 1186/2009)

(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.)

 

Член №

Код

Освобождаване от вносни мита

 

 

Лично имущество, принадлежащо на физически лица, преместващи обичайното си място на пребиваване в Общността

3

C01

Зестра и домакински принадлежности, внасяни във връзка с встъпване в брак

12, параграф 1

C02

Подаръци, каквито обикновено се поднасят по повод встъпване в брак

12, параграф 2

C03

Лично имущество, придобито по наследство

17

C04

Учебни принадлежности, учебни пособия и свързано домакинско оборудване

21

C06

Пратки с незначителна стойност

23

C07

Пратки, изпратени от едно частно лице до друго

25

C08

Дълготрайни активи и друго оборудване, внасяно във връзка с преместване на дейността от трета държава в Общността

28

C09

Дълготрайни активи и друго оборудване, принадлежащо на лица, упражняващи свободни професии, както и за юридически лица с нестопанска цел

34

C10

Материали с образователен, научен и културен характер; научни инструменти и апарати съгласно посоченото в приложение I

42

C11

Материали с образователен, научен и културен характер; научни инструменти и апарати съгласно посоченото в приложение II

43

C12

Материали с образователен, научен и културен характер; научни инструменти и апарати, внесени изключително с нетърговски цели (включително резервни части, съставни части, принадлежности и инструменти)

44 - 45

C13

Оборудване, внесено с нетърговски цели от или за сметка на научноизследователска институция или организация, разположена извън Общността

51

C14

Лабораторни животни и биологически или химически вещества, предназначени за научни изследвания

53

C15

Терапевтични вещества от човешки произход и реактиви за определяне на кръвните и тъканните групи

54

C16

Инструменти и апарати, предназначени за медицински изследвания, диагностика или провеждане на медицинско лечение

57

C17

Референтни субстанции, необходими за контрол на качеството на медицинските продукти

59

C18

Фармацевтични продукти, използвани при международни спортни прояви

60

C19

Артикули, предназначени за благотворителни или филантропични организации

61

C20

Артикули съгласно приложение III, предназначени за слепи лица

66

C21

Артикули съгласно приложение IV, предназначени за слепи лица и внасяни от самите слепи лица за тяхна лична употреба (включително резервни части, съставни части, принадлежности и инструменти)

67, параграф 1, буква a) и 67, параграф 2

C22

Артикули съгласно приложение IV, предназначени за слепи лица и внасяни от определени институции и организации (включително резервни части, съставни части, принадлежности и инструменти)

67, параграф 1, буква б) и 67, параграф 2

C23

Артикули, предназначени за други лица с увреждания (различни от слепи лица), внасяни от самите лица с увреждания за тяхна лична употреба (включително резервни части, съставни части, принадлежности и инструменти)

68, параграф 1, буква a) и 68, параграф 2

C24

Стоки, предназначени за други лица с увреждания (различни от слепи лица), внасяни от определени институции и организации (включително резервни части, съставни части, принадлежности и инструменти)

68, параграф 1, буква б) и 68, параграф 2

C25

Стоки, предназначени за употреба от пострадали от бедствия

74

C26

Почетни отличия или награди

81

C27

Подаръци, получени в рамките на международните отношения

82

C28

Предмети, предназначени за употреба от монарси и държавни глави

85

C29

Образци на стоки с незначителна стойност, внасяни с рекламна цел

86

C30

Печатни материали и предмети с рекламен характер, внасяни с рекламна цел

87 - 89

C31

Продукти за употребяване или консумиране по време на търговски панаири или подобни прояви

90

C32

Стоки, внасяни с цел изпитване, анализиране или проучване

95

C33

Пратки, изпращани на организации за защита на авторските права или за защита на правата върху индустриална и търговска собственост

102

C34

Туристически рекламни материали

103

C35

Разни документи и предмети

104

C36

Опаковъчни материали за уплътняване и съхранение на стоки по време на превозването им

105

C37

Сламена постеля, фуражи и храни за животни по време на превозването им

106

C38

Горива и смазочни материали, намиращи се в сухопътни превозни средства и специални контейнери

107

C39

Материали за гробища и възпоменателни надгробни паметници за жертви от войни

112

C40

Ковчези, погребални урни и артикули за украса при погребални церемонии

113

C41

Освобождаване от износни мита

 

 

Домашни животни, изнасяни при преместване на селскостопанска дейност от Общността в трета държава

115

C51

Фуражи и храни, изнасяни едновременно с животните

121

C52

 

Временен внос

 

Код

Описание

Член №

 

 

Р.2454/93

D01

Палети

556

D02

Контейнери

557

D03

Транспортни средства

558

D04

Лични вещи и стоки за спортни цели, внасяни от пътници

563

D05

Материали, необходими за отдих на морския персонал

564

D06

Материали за подпомагане при бедствия, аварии и катастрофи

565

D07

Медицинско, хирургическо и лабораторно оборудване

566

D08

Животни

567

D09

Стоки, предназначени за дейности, свързани със спецификата на пограничната зона

567

D10

Носители на звук, изображение или данни

568

D11

Рекламни материали

568

D12

Професионално оборудване

569

D13

Педагогически материали и научно оборудване

570

D14

Опаковки, пълни

571

D15

Опаковки, празни

571

D16

Форми, матрици, клишета, чертежи, модели, устройства за измерване, за проверка и за тестване (изпитване) и други подобни предмети

572

D17

Специални прибори (уреди) и инструменти

572

D18

Стоки, които ще се подлагат на тестове

573(а)

D19

Стоки, внасяни по договор за продажба, съгласно който продажбата ще се осъществи след получаване на удовлетворителен резултат от приемателни тестове

573(b)

D20

Стоки, използвани за провеждане на тестове (изпитания)

573(с)

D21

Мостри

574

D22

Заместващи средства за производство

575

D23

Стоки, които ще бъдат показвани или ползвани в рамките на публична проява

576(1)

D24

Стоки за одобряване (два месеца)

576(2)

D25

Произведения на изкуството, предмети за колекции и антични предмети

576(3а)

D26

Стоки, внасяни с цел продажба на аукцион

576(3b)

D27

Резервни части, принадлежности и оборудване

577

D28

Стоки, внасяни при специфични случаи, нямащи икономически ефект

578(b)

D29

Стоки, внасяни по определен повод и за период не по-голям от три месеца

578(a)

D51

Временен внос с частично освобождаване от мита

142 Р2913/92

 

Селскостопански стоки

 

Код

Описание

 

Внос

Е01

Използване на единичната цена за определяне на митническата стойност за някои бързоразвалящи се стоки (член 152, параграф 1, буква а)а от Регламент (ЕИО) № 2454/93)

Е02

(изм. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Стандартни стойности при внос (например Регламент (ЕС) № 543/2011)

 

Износ

Е51

Селскостопански стоки, за които се иска възстановяване на суми при износ и за които се изисква сертификат за износ (Стоки от Приложение I към Договора за създаване на ЕС)

Е52

Селскостопански стоки, за които се иска възстановяване на суми при износ и за които не се изисква сертификат за износ (Стоки от Приложение I към Договора за създаване на ЕС)

Е53

Селскостопански стоки, за които се иска възстановяване на суми при износ, които са изнесени в малки количества и за които не се изисква сертификат за износ (Стоки от Приложение I към Договора за създаване на ЕС)

Е61

Селскостопански стоки, за които се иска възстановяване на суми при износ и се изисква сертификат за възстановяване (Стоки извън Приложение I от Договора за създаване на ЕС)

Е62

Селскостопански стоки, за които се иска възстановяване на суми при износ и не се изисква сертификат за възстановяване (Стоки извън Приложение I от Договора за създаване на ЕС)

Е63

Селскостопански стоки, за които се иска възстановяване на суми при износ, които са изнесени в малки количества, без да се изисква сертификат за възстановяване (Стоки извън Приложение I от Договора за създаване на ЕС)

Е71

Селскостопански стоки, за които се иска възстановяване на суми при износ, изнесени в малки количества, пренебрегнати при изчисляване на минималните размери на проверките

 

Други

 

Код

Описание

 

Внос

F01

Освобождаване от вносни сборове на връщани стоки (Член 185 от Регламент № 2913/92)

F02

Освобождаване от вносни сборове на връщани стоки (Особени обстоятелства, предвидени в Член 844, 1 от Регламент № 2454/93: селскостопански стоки)

F03

Освобождаване от вносни сборове на връщани стоки (Особени обстоятелства, предвидени в Член 846, 2 от Регламент № 2454/93: ремонт или реставрация)

F04

Компенсаторни продукти, които се връщат в Общността, след като преди това са били изнесени или реекспортирани (Член 187 от Регламент № 2913/92)

F06

(нов - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от мястото на внасяне в съответствие с член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО.

F11

Обработка под митнически контрол, когато се сметне, че икономическите условия са изпълнени (Член 552, 1, първи абзац от Регламент № 2454/93)

F21

Освобождаване от вносни сборове при внос на продукти от морския риболов и други продукти, добити от териториалното море от кораби на трета страна, регистрирани в държава членка и плаващи под знамето на тази държава

F22

Освобождаване от вносни сборове при вноса на продукти, получени от продукти от морския риболов, и други продукти, добити от териториалното море на трета страна, на борда на кораби-фабрики, регистрирани или вписани в държава членка и плаващи под знамето на тази държава

F31

Стоки, които, след като са били под режим пасивно усъвършенстване, се поставят под режим складиране без суспендиране на акциза

F32

Стоки, които, след като са били под режим активно усъвършенстване, се поставят под режим митническо складиране без суспендиране на акциза

F33

Стоки, които, след като са били в свободна зона с контрол тип II, се поставят под режим складиране без суспендиране на акциза

F34

Стоки, които, след като са били подложени на обработка под митнически контрол, се поставят под режим складиране без суспендиране на акциза

F41

Допускане за свободно обращение на стоки за изложения или за продажба, поставени под режим временен внос, за които се прилагат елементите на облагане, действащи към момента на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение

F42

Допускане за свободно обращение на компенсаторни продукти, когато за тях се прилагат съответстващите им вносни сборове (Член 122 (а) от Регламент № 2913/92)

F43

Допускане за свободно обращение на стоки, поставени под режим АУ, или допускане за свободно обращение на компенсаторни продукти без компенсаторна лихва (Член 519, параграф 4 от Регламент № 2454/93)

 

Износ

F51

Износ за военни цели

F61

Продоволствени запаси

F62

Продоволствени запаси от стоки, които могат да ползват възстановяване на суми

F63

Въвеждане в продоволствен склад (членове 37 - 40 от Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията)

F64

Напускане от склад за продоволствени запаси на стоки, предназначени за снабдяване

 

 

Национални

(Доп. - ДВ, бр. 40 от 2016 г.)

 

Код

Описание

 

Внос

001

Стоки, освободени от вносни сборове, данък върху добавената стойност и акциз

002

Стоки, освободени от вносни сборове, но не и от данък върху добавената стойност и акциз

003

Стоки, освободени от вносни сборове и акциз, но не и от данък върху добавената стойност

006

Стоки, освободени от вносни сборове и данък върху добавената стойност, но не и от акциз

007

Стоки, освободени от данък върху добавената стойност и акциз, но не и от вносни сборове

008

Стоки, освободени от данък върху добавената стойност, но не и от вносни сборове и акциз

010

Стоки, освободени от акциз, но не и от вносни сборове и данък върху добавената стойност

011

Стоки, освободени от ДДС по чл. 58, ал. 1, т. 17 ЗДДС (стоки, които се връщат от лицето износител при запазване на състоянието, в което са били изнесени, освен нормалното износване при тяхната употреба, когато същите стоки са освободени от вносни сборове)

012

Определени в съответни регламенти минимални количества, за които не се изисква документ като условие по вноса и износа

013

(зал. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

014

(зал. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

015

При допускане за свободно обращение на продукти от сектор "Птиче месо, яйца и яйчен албумин" в случаите на чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията

016

При допускане за свободно обращение на продукти от сектор "Захар" в случаите на тарифни квоти с поредни номера 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321

017

(нов - ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) Въвеждане на стоки в данъчен склад при условията на чл. 73б, ал. 10 от Закона за акцизите и данъчните складове

9JT

Споразумение за техническо сътрудничество с Япония

9JF

Гаранционно споразумение с Япония за разширяване на Софийското метро

9UT

Споразумение за икономическа, техническа и съответна друга помощ със САЩ

9CT

Споразумение за техническо сътрудничество с Швейцария

9TR

Стоки, придружени с издаден в Турция сертификат A.TR, с произход от трета страна, различна от Турция

 

(нов - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) Износ

093

Корабно и самолетно снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства, принадлежащи на държава-членка, извършващи движения, които не са международни

094

Корабно и самолетно снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства, принадлежащи на държава-членка

 

(зал. - ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.)

095

Корабно и самолетно снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства, принадлежащи на трета страна.

096

Безмитна търговия

097

(нов - ДВ, бр. 40 от 2016 г.) Износ на стоки, предназначени за сондажни съоръжения, опериращи в изключителната икономическа зона на Република БългарияПриложение № 11 към чл. 6, т. 31, чл. 8, т. 33


(Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)Кодове на документите
(клетка № 40)
 
Код Описание
235 Контейнерен лист
270 Товарен лист (бележка за доставка)
271 Опаковъчен лист
325 Проформа фактура
380 Търговска фактура
703 Вътрешна товарителница
704 Мастер товарителница
705 Товарителница
720 Железопътна товарителница - CIM
722 Железопътна товарителница - SMGS
730 Пътна товарителница (CMR и др.)
740 Въздушна товарителница
741 Мастер въздушна товарителница
750 Експедиционна бележка (пощенски колети)
760 Документ за мултимодален/комбиниран транспорт
785 Карго манифест
787 Бордеро
820 Декларация за общностен транзит - смесени пратки (Т)
821 Декларация за външно общностен транзит (Т1)
822 Декларация за вътрешнообщностен транзит (Т2)
823 Контролен екземпляр Т5
952 TIR Карнет
955 АТА Карнет
CLE Справка/дата на вписване на стоките в материалната отчетност
IF3 Информационен лист INF 3
IF8 Информационен лист INF 8
MNS Карго манифест - опростена процедура
T2F Декларация за вътрешнообщностен транзит - Член 340 с, 1)
Т2М Т2М
355 Обобщена декларация за въвеждане
337 Обобщена декларация за временно складиране
ZZZ Други
   


Приложение № 12 към чл. 6, т. 32, чл. 8, т. 34


(Отм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Приложение № 13 към чл. 8, т. 36Класификатор на методите за определяне на митническата стойност
(клетка № 43)
 
Код Член от Метод
  Регламент  
  № 2913/92  
1 29, параграф 1 Договорна стойност
2 30, параграф 2, буква а) Договорна стойност
    на идентични стоки
3 30, параграф 2, буква б) Договорна стойност
    на сходни стоки
4 30, параграф 2, буква в) Дедуктивен метод
5 30, параграф 2, буква г) Изчислена стойност
6 31 Метод за определяне на митническата стойност на основа на наличните данни (резервен метод)
     


Приложение № 14 към чл. 6, т. 33 и чл. 8, т. 37


(Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)Класификатор на допълнителната информация
(клетка № 44)
 
Код Допълнителна Предназначение Правно основание
  информация    
00100 Опростено разрешително Искане за разрешение с писмена дек- Чл. 497, § 3 на Регламент № 2454/93
    ларация по нормалната процедура  
    за поставяне под митнически иконо-  
    мически режим  
00200 "По списък" Няколко износители, получатели или Приложение № 37 на Регламент
    предшестващи документи (клетки 2, № 2454/93
    8 и 40 на ЕАД)  
00300 "Изпращач" Идентификация между декларатора Приложение № 37 на Регламент
    и изпращача (клетки 14 на ЕАД) № 2454/93
00400 "Износител" Идентификация между декларатора Приложение № 37 на Регламент
    и износителя (клетки 14 на ЕАД) № 2454/93
00500 "Получател" Идентификация между декларатора Приложение № 37 на Регламент
    и получателя (клетки 14 на ЕАД) № 2454/93
    ВНОС (1xxxx)  
10100 Внос със сертификат за Временно суспендиране на автоном- Чл. 2, параграф 1 на Регламент (ЕИО)
  летателна годност ни мита № 1147/2002 на Съвета
10200 Стоки АУ/ОП Приключване на режим активно Чл. 549, параграф 1 на
    усъвършенстване по системата с Регламент № 2454/93
    отложено плащане  
10300 Стоки АУ/ОП, Приключване на режим активно Чл. 549, параграф 2 на
  Търговска политика усъвършенстване по системата с Регламент № 2454/93
    отложено плащане (специални  
    мерки на търговската политика)  
10400 Стоки АУ/В Приключване на режим активно Чл. 550 на Регламент № 2454/93
    усъвършенстване по системата с  
    възстановяване  
10500 Стоки ВВ Временен внос Чл. 83 на Регламент № 2454/93
    ИЗНОС (3xxxx)  
30300 Член 298 от Регламент(ЕИО) № 2454/93 Крайна употреба: Стоки, предназначени за износ - не са приложими суми за възстановяване при земеделски износ Износ на селскостопански стоки с условие за крайна употреба Чл. 298 на Регламент (ЕИО) № 2454/93
30400 Износът осъществен Екземпляр 3 на ЕАД се връща Чл. 793а, параграф 2 на Регламент(ЕИО) № 2454/93
       


Приложение № 15 към чл. 6, т. 33 и чл. 8, т. 37


(Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2008 г.)


Приложение № 16 към чл. 6, т. 35 и чл. 8, т. 40


(Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.)Класификатор на вземанията в начина на плащане
(клетка № 47)
 

1. Видове вземания

 
Код Вида на вземането
А00 Мита върху промишлени стоки
А10 Мита върху селскостопански стоки
А20 Допълнителни мита
А30 Окончателни антидъмпингови мита
А35 Предварителни антидъмпингови мита
А40 Окончателни изравнителни мита
А45 Предварителни изравнителни мита
В00 ДДС
В10 Компенсаторна лихва (ДДС)
В20 Лихва за просрочени плащания (ДДС)
С00 Такси при износа
С10 Такси при износа на селскостопански стоки
D00 Лихва за просрочени плащания
D10 Компенсаторна лихва (т.е. активно усъвършенстване)
E00 Задължения (вносни и износни сборове), събирани от името на други страни
100 Акциз
 
2. Начини на плащане
 
Код Начин на плащане
А Плащане в брой на касата на митническото учреждение
В Плащане с кредитна карта
С Плащане с чек
D Друго (напр. директен дебит по сметката на агента)
Е Отсрочено или разсрочено плащане
F Отложено плащане - митническа система
G Отложено плащане - система на ДДС (чл. 23 на Шестата директива за ДДС)
H Електронен кредитен превод
J Плащане чрез пощенската администрация (пощенски пратки) - или друга публична или държавна организация
К Акцизен кредит или отстъпка
М Обезпечение, включително паричен депозит
Р От разплащателна сметката на агента (cash account)
R Гаранция
S Индивидуална гаранционна сметка
Т От гаранционната сметка на агента
U От гаранцията на агента - постоянно пълномощно
V От гаранцията на агента - отделно пълномощно
O Гаранция, внесена пред Посредническа агенция
   


Приложение № 17 към чл. 6, т. 40Класификатор на вида гаранция
(клетка № 52)
 
Код Други записи Описание
0 - номер на сертифика- за отказ от гаранция
  та за отказ от гаранция (чл. 94, параграф 4 от
    Регламент № 2913/92 и
    чл. 380, параграф 3 от
    Регламент № 2454/93)
1 - номер на сертифи- за обща гаранция
  ката за глобална  
  гаранция  
  - гарантиращо  
  учреждение  
2 - посочване на гаран- за индивидуална
  ционното задължение гаранция от гарант
  - гарантиращо  
  учреждение  
3   за индивидуална
    гаранция в брой
4 номер на ваучера за за индивидуална
  индивидуална гаранция гаранция във формата
    на ваучери
6   за отказ от гаранция
    (чл. 95 от Регламент
    № 2913/92)
8   за отказ от гаранция за
    някои държавни органи
9 - посочване на гаран- за индивидуална
  ционното задължение гаранция от вида
  - гарантиращо съгласно точка 3 от
  учреждение приложение 47а на
    Регламент № 2454/93
     


Приложение № 18 към чл. 6, т. 22, 39 и 41, чл. 8, т. 22


(Доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 16.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2009 г., в сила от 16.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2011 г., в сила от 15.08.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., в сила от 15.02.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 01.09.2013 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 06.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 15.09.2015 г., предишно Приложение № 18 към чл. 6, т. 22, 40 и 41, чл. 8, т. 22, изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 11.01.2016 г.)


КЛАСИФИКАТОР НА МИТНИЧЕСКИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ


1. Митнически учреждения в Република България


Наименование на митническото учреждение

Вид на учреждението

Буквено-цифров код

1

2

3

Бургас

Териториално митническо управление

BG001000

Летище Бургас 

Митнически пункт

BG001002 

Малко Търново 

Митнически пункт

BG001003 

Нефтохимически комбинат

Митническо бюро

BG001005 

Пристанище Бургас център

Митнически пункт

BG001007 

Свободна зона Бургас

Митническо бюро

BG001008 

Сливен 

Митническо бюро

BG001009 

Ямбол 

Митническо бюро

BG001010 

Лесово 

Митнически пункт

BG001011 

Царево 

Митнически пункт

BG001012 

(нов - ДВ, бр. 52 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Нефтопристанище

Митнически пункт 

BG001013

(нов - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 11.01.2016 г.) Жп гара Свиленград

Митнически пункт

BG001014

(нов - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 11.01.2016 г.) Капитан Андреево

Митнически пункт

BG001015

Варна

Териториално митническо управление

BG002000

Варна-запад 

Митнически пункт

BG002002

Летище Варна 

Митнически пункт

BG002003 

Пристанище Варна

Митнически пункт

BG002005 

Пристанище Леспорт

Митнически пункт

BG002006

Варна-ферибот 

Митнически пункт

BG002007

Шумен 

Митническо бюро

BG002008

Добрич 

Митническо бюро

BG002009

Балчик

Митнически пункт

BG002010

Пловдив

Териториално митническо управление

BG003000

Казанлък

Митническо бюро

BG003001

Летище Пловдив

Митнически пункт

BG003002

Пазарджик

Митническо бюро

BG003004

Свободна зона Пловдив

Митническо бюро

BG003005

Смолян

Митническо бюро

BG003006

Карлово

Митническо бюро

BG003007

Стара Загора

Митническо бюро

BG003008

Радиново

Митническо бюро

BG003009

(нов - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 11.01.2016 г.) Свиленград

Митническо бюро

BG003010

(нов - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 11.01.2016 г.) Кърджали

Митническо бюро

BG003011

(нов - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 11.01.2016 г.) Хасково

Митническо бюро

BG003012

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 11.01.2016 г.)

   

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 11.01.2016 г.)

   

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 11.01.2016 г.)

   

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 11.01.2016 г.)

   

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 11.01.2016 г.)

   

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 11.01.2016 г.)

   

Русе

Териториално митническо управление

BG004000

Разград

Митническо бюро

BG004002

Пристанище Русе

Митнически пункт

BG004006

Търговище

Митническо бюро

BG004011

Силистра

Митнически пункт

BG004014

Лом

Териториално митническо управление

BG004200

Враца

Митническо бюро

BG004201

Оряхово

Митнически пункт

BG004203

Пристанище Лом

Митнически пункт

BG004205

Монтана

Митническо бюро

BG004210

(нов - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 06.12.2014 г.) Видин

Митническо бюро

BG004211

(нов - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 06.12.2014 г.) Брегово

Митнически пункт

BG004212

(нов - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 06.12.2014 г.) Връшка чука

Митнически пункт

BG004213

(нов - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 06.12.2014 г.) Пристанище Видин

Митнически пункт

BG004214

Свищов

Териториално митническо управление

BG004300

Габрово 

Митническо бюро

BG004301

Горна Оряховица

Митническо бюро

BG004302

Летище Горна Оряховица

Митнически пункт

BG004303

Ловеч

Митническо бюро

BG004304

Плевен

Митническо бюро

BG004306

Сомовит

Митнически пункт

BG004307

Севлиево

Митническо бюро

BG004309

(нов - ДВ, бр. 52 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Троян

Митническо бюро

BG004311

(зал. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 06.12.2014 г.)

 

 

(зал. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 06.12.2014 г.)

 

 

(зал. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 06.12.2014 г.)

 

 

(зал. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 06.12.2014 г.)

 

 

(зал. - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 06.12.2014 г.)

 

 

Аерогара София

Териториално митническо управление

BG005100

Летище "София" - пътници

Митнически пункт

BG005106

Летище "София"- товари

Митнически пункт

BG005107

Югозападна

Териториално митническо управление

BG005700

Гоце Делчев

Митническо бюро

BG005701

Гюешево

Митнически пункт

BG005702

Златарево

Митнически пункт

BG005703

Кулата

Митническо бюро

BG005704

Кюстендил

Митническо бюро

BG005705

Логодаж

Митнически пункт

BG005706

Олтоманци

Митнически пункт

BG005707

Столична

Териториално митническо управление

BG005800

Ботевград

Митническо бюро

BG005801

Драгоман

Митническо бюро

BG005803

Калотина

Митнически пункт

BG005804

Перник

Митническо бюро

BG005805

(зал. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 15.09.2015 г.)

 

 

София-запад

Митническо бюро

BG005807

София-изток

Митническо бюро

BG005808

Стрезимировци

Митнически пункт

BG005809

Централно митническо управление

 

BG0099992. Митнически учреждения в страните - членки на ЕС и ЕАСТ:

Данните за митническите учреждения от страните - членки на ЕС и ЕАСТ, в тяхното актуално състояние се публикуват на интернет страницата на Европейската комисия на адрес: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/en/csrdquer.htm.


Промени настройката на бисквитките