Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 23.VII

НАРЕДБА № 119 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ОПРЕДЕЛЕНИ СУБСТАНЦИИ И ОСТАТЪЦИ ОТ ТЯХ В ЖИВИ ЖИВОТНИ, СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ХОРА

 

НАРЕДБА № 119 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ОПРЕДЕЛЕНИ СУБСТАНЦИИ И ОСТАТЪЦИ ОТ ТЯХ В ЖИВИ ЖИВОТНИ, СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ХОРА

В сила от 19.01.2007 г.
Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.6 от 19 Януари 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г., отм. ДВ. бр.61 от 23 Юли 2021г.

Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 14 юли 2021 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора - ДВ, бр. 61 от 23 юли 2021 г., в сила от 07.08.2021 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) мерките за контрол, които Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) прилага за мониторинг на субстанциите и групите остатъци, посочени в приложение № 1;

2. изискванията към системите за самоконтрол на собствениците на животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора, за остатъци, доколкото касаят мерките по т. 1;

3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) мерките, които БАБХ предприема при съмнение или установяване на нарушение.


Раздел II.
Национална мониторингова програма за контрол на остатъци

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) За осъществяване на контрола по чл. 1, т. 1 БАБХ ежегодно разработва Национална мониторингова програма за контрол на остатъци (НМПКО), организира и координира изпълнението ѝ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните чрез НМПКО контролира наличието на остатъците, посочени в приложение № 1, на всички етапи от отглеждането на животни и производство на първични суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора.

Чл. 3. (1) Националната мониторингова програма за контрол на остатъци се изготвя с оглед вида животни, суровини и храни по приложение 2.

(2) Националната мониторингова програма за контрол на остатъци се изпълнява чрез вземане на проби от:

а) телесни течности, екскременти и тъкани на живи животни;

б) месо, мляко, яйца и мед;

в) места, където се отглеждат животните;

г) вода, която животните поемат;

д) суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора;

е) вода в обекти за развъждане и отглеждане на аквакултури.

(3) Националната мониторингова програма за контрол на остатъци се изготвя при спазване стратегията, нивата и честота на вземане на проби, посочени в приложения № 3 и 4.

(4) Националната мониторингова програма за контрол на остатъци се изготвя, като се отчитат специфичните условия в страната, и включва:

1. списък на нормативните актове, в които са посочени:

а) субстанциите, забранени за употреба при животни;

б) условията, при които се забранява или разрешава производство, пускане на пазара и употреба на субстанциите, посочени в приложение № 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) административните звена на БАБХ, които изпълняват НМПКО;

3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) списък и данни за лабораторния капацитет на лабораториите, в които се изпитват проби по НМПКО;

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) норми за максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) от фармакологично активни субстанции (ФАС) в състава на ветеринарномедицински продукти (ВМП) съгласно Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (ОВ, L 15, 20.01.2010 г.) (Регламент (ЕС) № 37/2010);

5. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) информация за най-често употребявани през предходната година ВМП, за които има определени МДГОВ;

6. списък на остатъци, които подлежат на контрол, методи за анализирането им и стандартите за интерпретиране на резултатите;

7. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) брой на предвидените проби, които се вземат за мониторинг на остатъци, посочени в приложение № 1, и обосноваването му;

8. брой на предвидените проби, определен според броя на закланите през предходни години животни от съответен вид, при спазване на указанията по приложение № 4;

9. пълно описание на начина на вземане на официални проби, включително и особености при вземането, опаковането и транспортирането им;

10. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) мерки, които БАБХ предприема при установяване на остатъци в обектите по ал. 2.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)

(6) Промените в европейското законодателство, свързани с максимално допустимите нива на пестицидни остатъци в суровини и храни, предназначени за консумация от хора, се отразяват в НМПКО.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) До 31 март на текущата година БАБХ представя изготвената НМПКО на Комисията на Европейския съюз (ЕК) за проучване и одобряване.

(2) Европейската комисия може да направи препоръки за промяна в НМПКО.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Препоръките по ал. 2 се считат за приети, ако в срок до 10 работни дни от получаването им БАБХ не уведоми ЕК за мотива за неприемането им.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) В случая по ал. 3 БАБХ уведомява ЕК с мотивирано писмо.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните:

1. информира ЕК за изпълнението на НМПКО на всеки 6 месеца, считано от началната дата на изпълнението ѝ;

2. до 31 март на текущата година изпраща до ЕК отчет за изпълнението на програмата за предходната година.

(6) Отчетът по ал. 5 съдържа:

1. резултатите от изпълнението на програмата;

2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) мерките, които БАБХ е предприела при установяване на нарушения;

3. резултатите от предприетите мерки по т. 2;

4. данни и резултати, получени при осъществяване на официален контрол на остатъци.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) На всеки 6 месеца БАБХ информира държавите членки по време на заседанията на Постоянния ветеринарен комитет (ПВК) за изпълнението на одобрената от Европейската комисия НМПКО и за промени в обстоятелства по изпълнението ѝ.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Всяка календарна година и когато в хода на изпълнението на НМПКО БАБХ установи риск за здравето на хората, информира за това ЕК.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Резултатите от изпълнението на НМПКО се публикуват на интернет страницата на БАБХ.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато в хода на изпълнението на програмата БАБХ прецени, че е необходима промяна в минималните контролни параметри по приложение № 4, уведомява за това ПВК, като прилага проект на промени, както и очакваните резултати от осъществяването им.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Промените по ал. 10 не трябва да водят до намаляване ефективността на провеждания контрол при мониторинг за незаконно лечение на животни със субстанциите по приложение № 1.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Съответната дирекция при Централно управление на БАБХ координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), които изпълняват НМПКО, чрез вземане на проби и изпращането им за лабораторно изпитване в акредитирани лаборатории, както и на други административни звена в БАБХ, които имат отношение към изготвянето и изпълнението на програмата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) При осъществяване на контрола върху остатъци БАБХ си сътрудничи с други ведомства и органи на местното самоуправление за предотвратяване на незаконна употреба на субстанции или ВМП при животни.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните събира и обобщава резултатите, получени при осъществяване на контрола върху остатъци, като ги ползва за изготвяне на оценка на ефективността на мерките, предприети при осъществяването му.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Изпълнителният директор на БАБХ сключва договор с акредитирани лаборатории извън структурата на БАБХ за изпитвания, за които лабораториите в системата на БАБХ не разполагат с лабораторен капацитет. Договорът се сключва, като се спазват изискванията за определяне на официални лаборатории в съответствие с методите за изпитване и техните специфични характеристики.

Чл. 7. Националната мониторингова програма за контрол на остатъци не се прилага за контрол на специфичните изисквания при хранене на животни.


Раздел III.
Самоконтрол на собствениците на животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора, за остатъци

Чл. 8. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Български физически или юридически лица, собственици на животни или търговци по смисъла на Търговския закон, както и техни представители, пускат на пазара животни, ако животновъдният обект, от който произхождат, е регистриран по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). В случай че на пазара се пускат пратки животни, които произхождат от държави членки, търговците се регистрират съгласно изискванията на чл. 71, ал. 1 ЗВД.

(2) Лицата по ал. 1 пускат на пазара животни, суровини и храни, за които са подписали декларация:

1. за проведено лечение на животни с ветеринарномедицински продукт (ВМП):

а) наименование на ВМП;

б) дата на третиране;

2. в която вписват, че:

а) карентният срок на ВМП по т. 1 (ако има определен) е изтекъл;

б) животните не са претърпели незаконно лечение и не са третирани със субстанциите, посочени в група А на приложение № 1;

3. (нова - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) в която гарантират, че са изпълнили всички изисквания по чл. 132, ал. 1 и 3 ЗВД.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Чуждестранни лица пускат на пазара в Република България животни, суровини и/или храни, предназначени за консумация от хора, когато могат да представят сертификат или друг ветеринарен документ, чрез който гарантират, че са спазени изискванията, предвидени в европейското право, свързано с безопасността на храните.


Чл. 9. (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Собственици на обекти, в които се извършва първоначална преработка на първични продукти от животински произход, извършват проверки, за да се уверят, че:

1. независимо дали животните са доставени чрез пряка доставка или чрез посредник, в обектите им постъпват само животни, за които собствениците са подписали декларацията по чл. 8, ал. 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) в животни или продукти, доставени в обектите им:

а) не са надвишени максимално допустимите стойности на остатъчни количества от ВМП;

б) не се съдържат следи от забранени субстанции;

в) (нова - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) е спазен чл. 8, ал. 2, т. 3.


Чл. 10. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Лицата по чл. 8 и 9, както и лица, различни от собственика на животновъдния обект, от който животното произхожда, пускат на пазара:

1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) животни, които не са третирани със забранена субстанция или ВМП и които не са подлагани на незаконно лечение;

2. животни, при които след третирането им с разрешени ВМП е спазен карентният срок (когато има определен);

3. (нова - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) когато няма посочен или не е определен карентен срок в случаите по т. 2, се прилагат изискванията на чл. 324 ЗВД;

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) суровини и храни от животински произход, добити от животните по т. 1 - 3.


Чл. 11. (1) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните следи за спазването на изискванията по чл. 8 - 10 чрез контрол върху:

1. системите за самоконтрол на собствениците на животни, суровини и храни при извършване на дейности по хранителната верига;

2. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) прилагането на системите за самоконтрол, доколкото касаят специфицирането на търговските марки, потребителските опаковки и етикети.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) При поискване БАБХ информира ЕК и държави членки за действащото национално законодателство, което касае изпълнението на изискванията по чл. 8 - 10 и ал. 1, 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) При обмен на животни, зародишни продукти, странични животински продукти и продукти, получени от тях, между Република България и държавите - членки на ЕС, БАБХ прилага изискванията по раздел III от Наредба № 34 за изискванията за извършване на проверки на животни, зародишни продукти, странични животински продукти и продукти, получени от тях, при обмен между Република България и държавите - членки на Европейския съюз (ДВ, бр. 30 от 2006 г.).


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) (1) Когато животните са третирани с ВМП или медикаментозни фуражи, се прилагат изискванията на чл. 132 ЗВД.

(2) Ветеринарният лекар, регистриран по реда на чл. 25, ал. 1 ЗВД, вписва в амбулаторния дневник по чл. 39, ал. 2, т. 5 ЗВД:

1. ветеринарния регистрационен номер на животновъдния обект и идентификационния номер на третирано/и животно/и (ако видът животно подлежи на идентификация съгласно ЗВД);

2. диагнозата, поставена след преглед на животното/ите;

3. дата на закупуване, количество, наименование, срок на годност на употребения ВМП, приложена доза, карентен срок (ако има определен) и дата на изтичането му;

4. наименованието на медикаментозен/ни фураж/и, наименованието на вложения в него медикаментозен/ни премикс/и, дозата, времетраенето на лечението, карентния срок (ако има определен) и датата на изтичането му;

5. дата на започване и приключване на лечението.

(3) В случаите по ал. 2, т. 3 и 4, когато няма определен или не е посочен карентен срок, се прилагат изискванията на чл. 324 ЗВД.

Чл. 13. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Ветеринарният лекар, който обслужва обекта, предписва медикаментозен фураж и ВМП с рецепта, която съхранява за срок 5 години от датата на издаването ѝ.


Чл. 14. Собственикът на животните, за които е издадена рецептата по чл. 13, съхранява екземпляр от нея за срок 5 години от датата на издаването ѝ.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Собствениците на животни и ветеринарните лекари по чл. 13 предоставят информация за третираните животни в обекта при поискване от органите на БАБХ.


Раздел IV.
Официален контрол

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Независимо от контрола при изпълнение на НМПКО БАБХ може да извършва официални проверки без предупреждение, вземане на проби от обектите по чл. 3, ал. 2 и предоставянето им за изпитване в лаборатория по чл. 6.

(2) Проверките по ал. 1, свързани с контрола върху остатъци, се извършват:

1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) по време на производство, търговия, внасяне, пускане на пазара, транспортиране, съхранение и употреба на субстанциите от група А на приложение № 1, както и при производство, търговия и употреба на ВМП, които ги съдържат, при спазване разпоредбите на чл. 385 - 388 ЗВД;

2. на всеки етап от производството, търговията, съхранението и употребата на фуражи;

3. по цялата верига от отглеждане на животните до пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора.

(3) При сигнал или съмнение за нарушение проверки се извършват и в обекти, административно свързани с обектите, за които има съмнение или доказателство за нарушение.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Проверките по чл. 16 се извършват от комисия, определена със заповед на изпълнителния директор на БАБХ или оправомощено от него лице.


Чл. 18. Пробите по чл. 16, ал. 1 се вземат съгласно приложение № 3 и 4.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Проверките по чл. 16 се извършват, за да се установи евентуално притежаване или наличие на забранени субстанции или продукти.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато в хода на проверките по чл. 16 възникне съмнение или резултатите от изпитване на пробите показват незаконно лечение или надвишаване на МДГОВ, се прилагат мерките по чл. 27 - 36.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Комисията по чл. 17 може да намали броя и честотата на проверките, които БАБХ извършва в кланици, обекти за преработка или на местата за първоначална продажба на аквакултури и продукти от тях, предназначени за консумация от хора, когато в животновъдния обект се прилагат ефективни системи за самоконтрол и контрол върху качеството и когато тези обекти са под постоянен епизоотичен контрол.

(3) Когато проверката по ал. 1 касае водни животни, пробата се взема от водата, в която са уловени.

(4) В случаите по ал. 2 се прилагат разпоредбите по чл. 11, ал. 2.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) В случаите по чл. 20 комисията по чл. 17 извършва проверка, при която изисква от собственика на животните и от ветеринарния лекар по чл. 12, ал. 2 да представят документацията, свързана с лечението на животните.

(2) Когато при проверката по ал. 1 възникне съмнение или има доказателство за незаконно лечение, както и когато са били използвани забранени субстанции или ВМП, официалните ветеринарни лекари извършват:

1. проверка на животните в обекта, от който те произхождат, за установяване на незаконно лечение или на следи от имплантанти, като при проверката може да се вземат официални проби;

2. проверка за откриване на забранени субстанции и ВМП в животновъдния обект (както и на обекти, административно свързани с него), взема официална/и проба/и от питейна вода и фуражи, които животните поемат, като в случай че проверката касае водни животни, пробата се взема от водата, в която са уловени;

3. проверките по чл. 16, ал. 2;

4. проверки за изясняване на произхода на забранени субстанции и ВМП или на лекуваните животни.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Собственикът на животните или негов представител оказват съдействие на органите на БАБХ за извършването на предкланичния преглед на животните.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато се установи надвишаване на МДГОВ, посочени в НМПКО, комисията по чл. 17 в рамките на официалния контрол провежда проучване за установяване причината за установения остатък в животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя национални референтни лаборатории, в които се изпитват проби за контрол на остатъци.

(2) Националните референтни лаборатории:

1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) координират работата на лабораториите по чл. 6, посочват стандартите и методите за анализ на всеки остатък или група остатъци;

2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) оказват съдействие на БАБХ при изготвянето на НМПКО;

3. адаптират, внедряват и разработват нови методи за лабораторен контрол на посочените в чл. 3, ал. 2 обекти, както и на адитиви, фуражи и фуражни добавки в съответствие с приетите международни стандарти;

4. периодично организират сравнителни изпитвания за лабораториите по т. 1 за определен остатък или група остатъци;

5. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) следят лабораториите по т. 1, определени да изпитват определен остатък или група остатъци, да съблюдават определените МДГОВ;

6. довеждат до знанието на лабораторния персонал от лабораториите по т. 1 информацията, получена от референтните лаборатории на Европейския съюз (ЕС);

7. организират и провеждат курсове за повишаване на квалификацията на персонала в лабораториите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Изпитването на определен остатък или група остатъци не се възлага на повече от една национална референтна лаборатория.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Официална проба за мониторинг на остатъци се взема при спазване на критериите в приложения № 2 и 3, след което се изпраща за изпитване в лаборатория по чл. 6.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато при изпитване на официална проба в лабораторията чрез рутинен метод се получи положителен резултат за остатък от субстанция, посочена в група А на приложение № 1, пробата се изпитва чрез референтен метод в съответната национална референтна лаборатория.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Изпитването на официални проби в лабораторията чрез рутинен метод, правилата за вземане на официални проби, процедурите за изпитването им, както и референтните методи за анализ на тези проби, се определят от ПВК.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) При определяне на остатъци от лицензиран лекарствен ВМП, предназначен за продуктивни животни, се прилага рутинен метод за анализ, като се взема предвид класификацията на субстанциите в приложенията към Регламент (ЕС) № 37/2010.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато възникне спор за лабораторен резултат, се прави арбитражно изпитване на пробата в съответната национална референтна лаборатория.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Разходите за арбитражното изпитване по ал. 1 се заплащат от заявителя.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато резултатът, получен при изпитване на проба, покаже незаконно лечение на животни, ръководителят на лабораторията, в която е извършен анализът, уведомява за това изпълнителния директор на БАБХ и директора на ОДБХ, на чиято територия се намира обектът, от който произхожда засегнатото животно/и.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Директорът на ОДБХ със заповед определя комисия, в която задължително се включва официалният ветеринарен лекар, определен от директора на ОДБХ за контрол върху дейностите по НМПКО, или негов заместник да извърши проверка, да проучи източника и установи причината за незаконното лечение на животни.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) При проверката по ал. 2 комисията незабавно:

1. изисква пълната информация, необходима за откриване на животното (ако пробата е взета от живо животно), животновъдния обект или мястото на товарене на животното, от което е взета пробата;

2. изисква всички данни за извършения анализ и резултатите от него;

3. извършва проверка в обекта, от който произхожда животното;

4. предприема действия за установяване на обстоятелствата, които са довели до незаконното лечение;

5. извършва проверка на източника/ците на установените субстанции или ВМП при тяхното производство, съхранение, транспортиране, разпространение, продажба и употреба.

(4) Всички животни от животновъдния обект, от който произхожда засегнатото животно, се поставят под възбрана, на всяко засегнато животно се поставя белег и повторно се взема официална проба.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Освен мерките по ал. 4 официалният ветеринарен лекар, определен за контрол на дейностите по НМПКО, или негов заместник в зависимост от вида на установеното нарушение предприема мерки по чл. 32 - 36.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато при лабораторно изпитване на проба БАБХ установи незаконно лечение на животни или че суровини и храни са добити от незаконно лекувани животни, в случай че те произхождат от трета страна, изпълнителният директор на БАБХ уведомява за резултата ЕК.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато резултатът по ал. 6 е получен при изпитване на животни, суровини или храни, които произхождат от държава членка, ръководителят на лабораторията, в която е изпитвана пробата/те, уведомява за резултата изпълнителния директор на БАБХ.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) В случаите по ал. 7 БАБХ уведомява компетентния орган на държавата членка за предприемане на съответни мерки.

(9) Когато при предприемане на мерките по ал. 8 се установи необходимост от проучване или предприемане на други действия в една или повече държави членки или в трета страна, засегнатата държава членка информира останалите държави членки и ЕК.

(10) В случаите по ал. 9 ЕК координира действията и предприемането на необходимите мерки.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато резултат от лабораторен анализ докаже наличие на остатъчни количества от разрешени субстанции или от замърсители от околната среда над МДГОВ, се предприемат действията по чл. 27 без проверката по ал. 3, т. 5.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Официалният ветеринарен лекар може да забрани:

1. придвижването на животните;

2. суровините и храните да бъдат изнасяни от обекта, в който е установено нарушение.


Чл. 29. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато в животновъден обект или в обект за товарене на животни или преработване се установи повторно нарушение по чл. 28, ал. 1, официалните ветеринарни лекари извършват ежемесечни проверки в продължение най-малко на 6 месеца от установяването му.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) При извършване на ежемесечни проверки в обектите по ал. 1 се вземат проби, а животните, суровините и храните от животински произход, предназначени за консумация от хора, се възбраняват до получаване на резултата от лабораторния анализ на взетите проби.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато резултатите от изпитване на пробите по ал. 2 докажат наличие на остатъчни количества от субстанции или замърсители от околната среда над МДГОВ, възбранените суровини и храни се обявяват за негодни за консумация или опасни за здравето на хора и се предприемат мерки по чл. 257, ал. 1 ЗВД.

Чл. 30. Разходите за проверките и лабораторните анализи, предвидени в чл. 27, ал. 4 до чл. 29, както и при унищожаване на животни, суровини и храни, се заплащат от собствениците им.


Раздел V.
Мерки при нарушение

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато органите на МВР или Регионална здравна инспекция (РЗИ) установят, че физически или юридически лица притежават без разрешение забранени субстанции от група А и група Б, т. 1 и 2 на приложение № 1, уведомяват органите на БАБХ, които предприемат мерки по този раздел.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Регионалната здравна инспекция съдейства на органите на БАБХ, когато БАБХ установи незаконно притежаване или незаконно лечение на животни със субстанции, които са разрешени за влагане при производство на продукти за хуманна употреба, но са забранени за употреба във ветеринарномедицинската практика.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Съдействието от страна на РЗИ касае проследяването на източника на субстанциите по ал. 1.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) В случаите по чл. 27 до получаване на резултата от лабораторно изпитване животните, поставени под възбрана, не трябва да напускат животновъдния обект, собственикът им или лицето, което се грижи за тях, не ги предава на други лица, освен под контрола на официален ветеринарен лекар.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато резултатите от пробите по чл. 27, ал. 4 потвърдят незаконно лечение, животното се умъртвява на място под контрола на официален ветеринарен лекар.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Труповете на животните по ал. 1 се обезвреждат в регистрирани обекти за обезвреждане на странични животински продукти при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (OB L 300, 14.11.2009 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Официалният ветеринарен лекар взема проби от 5% от всички животни от съответната група, от която произхожда засегнатото животно, но не по-малко от 2 проби.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Разходите за вземане и лабораторно изпитване на пробите по ал. 3 са за сметка на собственика на животните.


Чл. 34. (1) (Предишен текст на чл. 34, изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато половината или повече от половината от пробите, взети по чл. 33, ал. 3, са положителни, собственикът на животновъдния обект решава дали да се вземат официални проби от всички животни в обекта, или те да бъдат умъртвени съгласно чл. 33, ал. 1 и 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Разходите по вземането на пробите, лабораторните анализи, за умъртвяването и за унищожаването на животните са за сметка на собственика.

Чл. 35. (1) В срок до 12 месеца от установяване на незаконно лечение всички животновъдни обекти, притежавани от същия собственик, се подлагат на ежемесечни проверки за контрол на установените остатъци или остатъци от същата група.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) В зависимост от установеното нарушение в проверките по ал. 1 се включват и доставчици, от които собствениците или ползвателите на животновъдните обекти са закупували фуражи (включително медикаментозни).

(3) Когато в животновъден обект, от който произхождат засегнатите животни, има въведена система за самоконтрол, резултатите от нея не се зачитат и контролът върху обекта се поема изцяло от контролния орган за срока по ал. 1.


Чл. 36. (1) В случаите по чл. 16 животновъдните обекти се подлагат на допълнителни проверки по чл. 27, ал. 3, т. 5.

(2) Проверки по ал. 1 се извършват и в други животновъдни обекти, собственост на същото лице, и в обекти за доставка на животни, суровини и храни, от които те се доставят в проверявания обект.


Чл. 37. (1) Когато в кланица възникне съмнение или има доказателство за незаконно лечение на животни или когато животни са третирани със забранени субстанции, официалният ветеринарен лекар:

а) разпорежда животните да бъдат умъртвени отделно от останалите партиди животни, постъпили в кланицата;

б) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) задържа трупното месо и вътрешните органи от съмнително засегнатите животни, взема проби за лабораторно изпитване за наличие на съответни субстанции.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато получените резултати докажат наличието на търсените субстанции, официалният ветеринарен лекар насочва трупното месо и вътрешните органи за обезвреждане в обектите по чл. 33, ал. 2.

(3) Обезвреждането се извършва по чл. 33, ал. 2 за сметка на собственика на животните.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато в кланица възникне съмнение или има доказателство, че животни са били лекувани с разрешени субстанции, без да е спазен карентният им срок, официалният ветеринарен лекар отлага клането на животните, докато се увери, че остатъчните количества на ФАС не надвишават МДГОВ, като в тези случаи срокът на отлагане не може да бъде по-кратък от карентния срок, посочен в упътването за употреба на съответен ВМП. Разходите при отлагане на умъртвяването на животните се поемат от собственика им.

(2) Когато инфраструктурата или оборудването на кланицата не позволява клането да се отложи и едновременно с това да се спазят изискванията за хуманно отношение при клане на животни, клането им се допуска преди изтичане на карентния срок.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) В случаите по ал. 2 официалният ветеринарен лекар поставя под забрана трупното месо и вътрешните органи до получаване на резултат от лабораторно изпитване на официална проба/и.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) За консумация от хора се допуска само месо и вътрешни органи, в които остатъчните количества не превишават МДГОВ за съответната субстанция или ВМП.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато в трупно месо и в суровини и храни от животински произход са установени остатъчни количества, по-високи от МДГОВ, се предприемат действия по реда на чл. 257 ЗВД.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато БАБХ установи, че в животновъден обект, производствено предприятие или друг обект под контрол на БАБХ има наличност, употребява се или се произвежда забранена субстанция или ВМП, подлага обекта на засилени проверки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) При повторно нарушение по ал. 1 БАБХ отнема документа за дейност на обекта със заповед на изпълнителния директор.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато произведена забранена субстанция или ВМП по ал. 1 се изнася в трети страни, чието законодателство не забранява употребата им, БАБХ не предприема мярката по ал. 2.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато при проверка се установи незаконно лечение на животни и при постъпило запитване от компетентните органи на ЕС, БАБХ предоставя информация, необходима за проследяване и установяване на източника и причината за незаконно лечение на животни (за животните и за животновъдния обект, от който произхождат, а в случай, че животните са внесени, за произхода им).


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните предоставя информацията по чл. 41 съгласно Наредба № 24 от 2006 г. за сътрудничество между НВМС, ветеринарните служби на държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия при прилагане на ветеринарното законодателство (ДВ, бр. 6 от 2006 г.).


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато БАБХ има основание да счита, че държава членка не осъществява или не е осъществила мерки за контрол върху остатъци, БАБХ уведомява централния компетентен орган на държавата членка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато в отговор на уведомлението по ал. 1 БАБХ бъде информирана за предприетите от държавата членка мерки, но има основания да счита, че те не са съответни на нарушението, търси съдействие от държавата членка по ал. 1 за предприемане на съвместни действия, като при необходимост може да извърши проверка на място.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните информира ЕК в случаите по ал. 2 за взетите решения и предприетите действия.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато не се постигне споразумение за мерките по ал. 2, БАБХ уведомява ЕК, която възлага на един или повече експерти да изготвят становище по възникналия спор.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) До получаване на становището по ал. 4 БАБХ има право да извършва проверки на животни, суровини и/или храни, които произхождат от спорното/ите предприятие/я или животновъден обект/и, и при положителен резултат да предприеме мерките, предвидени в глава пета, раздел V от ЗВД.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните незабавно уведомява ПВК за вида на препоръчаните от експертите по ал. 4 мерки.

(7) ПВК може да ревизира препоръчаните от него мерки, когато в срок до 15 дни от датата на определянето им му бъдат представени нови експертни оценки.


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато БАБХ има основание да счита, че трета страна, включена в списъка на страните, от които се допуска внасяне на територията на Европейския съюз на животни, суровини или храни за консумация от хора, не изпълнява поети пред ЕК ангажименти, свързани с изпълнението на мерките във връзка с контрола върху остатъци, БАБХ уведомява за това ПВК.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) При внасяне от трети страни на животни, суровини и храни от животински произход БАБХ контролира спазването на изискванията на:

1. Наредба № 55 за здравните изисквания към някои копитни животни при внасяне или транзитно преминаване през територията на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2006 г.), която въвежда изискванията на Директива 2004/68/ЕС;

2. Наредба № 46 от 2006 г. за общите ветеринарномедицински изисквания при внасяне на суровини и храни от животински произход (обн., ДВ, бр. 43 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2006 г.), която въвежда Директива 97/78/ЕС;

3. Наредба № 47 за изискванията към граничните инспекционни ветеринарни пунктове и условията и реда за провеждане на граничен инспекционен ветеринарен контрол (обн., ДВ, бр. 43 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2006 г.; доп., бр. 85 от 2006 г.), която въвежда Директива 97/78/ЕС;

4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Наредба № 5 от 2007 г. за организацията на граничния ветеринарномедицински контрол при внасяне и транзитно преминаване на животни от трети страни (ДВ, бр. 22 от 2007 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Всяка година БАБХ информира ЕК за резултатите от проверките, извършени по наредбите по ал. 2, т. 2, 3 и 4.


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато проверките по наредбите по чл. 44, ал. 2, т. 2, 3 или 4 покажат употреба на забранени ВМП или субстанции при животни от дадена партида (според дефиницията в наредбата по чл. 44, ал. 2, т. 4) или наличие на такива продукти или субстанции в цялата или част от партидата животни, суровини или храни, произхождаща от същото предприятие, БАБХ предприема следните действия:

1. информира ЕК за вида на ВМП или субстанцията и партидата по ал. 1, като ЕК информира за това всички гранични пунктове;

2. засилва контрола върху всички партиди животни или продукти от същия източник, като при пристигане на пратки от предприятието по ал. 1 официалният ветеринарен лекар на граничния ветеринарномедицински пункт (ГВП):

а) за всяка от следващите 10 пратки животни разпорежда задържане в център за почивка на живи животни, а за суровини или храни - в обект на ГВП, в който са осигурени условия за съхранение според вида им;

б) взема проба/и за анализ на остатъците по ал. 1;

в) събира от лицето, което съпровожда пратката, депозит в размер, който да покрие всички разходи по вземането, изпращането и анализа на пробите по буква "б", както и за престоя на животните в център за почивка на живи животни на ГВП или обекта по буква "а".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните уведомява ЕК за резултатите от контрола по ал. 1, т. 2 и от изпитването на пробата по ал. 2, т. 2, буква "б", както и за причините, довели до нарушението.

(3) Когато депозитът по ал. 1, т. 2, буква "в" е в размер, по-голям от реално извършените разходи, разликата се връща на лицето, което го е платило.

(4) Засегнатите животни, суровини и/или храни по ал. 1, т. 2, буква "а" се задържат до получаване на лабораторния резултат.


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато проверките или анализите на пробата/ите по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква "б" покажат наличие на продукти или субстанции или са надвишени МДГОВ на ВМП, се прилагат разпоредбите на чл. 19 - 22 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Когато е засегната трета страна, която има сключен договор с Европейския съюз да спазва европейското право, свързано с изискванията на чл. 44 и 45, БАБХ уведомява ЕК.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Аквакултури" са всички водни животни (риби и ракообразни), които:

а) са отгледани при контролирани условия от началото на живота им до момента на пускането им на пазара като храна;

б) са уловени в тяхната естествена среда като малки индивиди, отгледани са до достигане на търговски размер и са предназначени за консумация от хора.

Не са аквакултури риби и ракообразни, които са уловени в тяхната естествена среда и се съхраняват живи, без при съхранението им да се увеличава размерът или масата им.

2. "Бета-агонисти" са субстанции с b2-адреномиметично действие, които възбуждат пряко b2-адренорецепторите.

3. "Животни" са животински видове, които се отглеждат, угояват или развъждат от човека и се използват за производство на храни (включително месо, мляко и яйца), вълна, кожа с косми или без косми, пера или други продукти от животински произход.

4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) "Забранени субстанции и продукти" са вещества и продукти, чиято употреба при животни е забранена съгласно националното законодателство и европейското право.

5. "Имплантант" е поставена подкожно твърда лекарствена форма, в която е включена субстанция с тиреостатично или хормонално действие или бета-агонист, с цел постепенното ѝ освобождаване в организма на животните, чрез което се постига стимулиране на работоспособността, продуктивността или растежа им.

6. "Незаконно лечение" е третирането на животни със забранени субстанции и продукти или третирането им с разрешени за употреба субстанции, без да са спазени условията, при които употребата се разрешава, или в случай, че са употребени в противоречие на влязъл в сила нормативен акт.

7. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) "Неразрешена субстанция" е вещество, чиято употреба не е забранена, но има определени ограничения за прилагането ѝ, регламентирани в нормативен акт, със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или на изпълнителния директор на БАБХ.

8. "Остатък" са остатъчни количества от фармакологично активни субстанции, техни метаболити или други субстанции, които са опасни за човешкото здраве след преминаване и/или кумулиране в суровини и храни от животински произход.

9. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) "Официална проба" е проба (задължително съпроводена с документ, с информация за вид, пол, категория, произход на животното, или за вида на суровината или храната, от която е взета пробата, количество на взетата проба, начин на вземането ѝ), взета от органите на БАБХ с цел да бъде предоставена за лабораторно изпитване за остатъци от групите, посочени в приложение 1.

10. (отм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)

11. "Партида животни" са група животни от един и същи вид и възрастова група, отгледани в един и същ животновъден обект, по едно и също време и при едни и същи условия.

12. "Пратка" е група животни от един и същ животински вид, превозвани с индивидуален или общ ветеринарномедицински сертификат, с едно превозно средство и идващи от една и съща държава или част от територията на една и съща държава.

13. "Преработка" е всяка дейност, която води до значителна промяна на първични продукти, включително термична обработка, опушване, консервиране, мариноване, зреене, сушене, екстракция, пресоване или комбинация от тези процеси.

14. "Първоначална преработка" е дейност, свързана с отглеждане на животни в животновъдни обекти, производство на първични продукти от тях (вкл. при доене), в това число получени при клане. Първоначалната преработка на храни включва лова, риболова и събирането на продукти от дивата природа.

15. "Първични продукти" са продукти, получени при първично производство на храни, включително животновъдство, лов и риболов.

16. (нова - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) "Компетентен орган" е централен орган на властта на държава членка, компетентен да организира официален контрол, или всеки друг орган, на който е предоставена такава компетентност; това определение също включва, по целесъобразност, съответстващия орган на трета страна.


§ 2. Наредбата въвежда Директива на Съвета 96/23/ЕС от 29 април 1996 г. относно мерките за контрол на определени вещества и остатъци от същите в живи животни и животински продукти.


Заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 62, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и отменя Наредба № 53 за мерките за контрол върху остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда (ДВ, бр. 45 от 2 юни 2006 г.).


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на БАБХ.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 119 ОТ 2006 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ОПРЕДЕЛЕНИ СУБСТАНЦИИ И ОСТАТЪЦИ ОТ ТЯХ В ЖИВИ ЖИВОТНИ, СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ХОРА

(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2018 Г.)


§ 42. Навсякъде в наредбата думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните", абревиатурата "НВМС" се заменя с "БАБХ", думите "изследва", "изследване", "изследването", "изследвания", "изследванията" се заменят съответно с "изпитва", "изпитване", "изпитването", "изпитвания", "изпитванията".

Приложение № 1 към чл. 1, т. 1


(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)


Групи остатъци и замърсители, които подлежат на контрол


Група А - Субстанции с анаболен ефект и неразрешени субстанции

1. Стилбени, производни на стилбени, техните соли и естери;

2. Антитиреоидни вещества;

3. Стероиди;

4. Лактони и резорцинова киселина, включително зеранол;

5. Бета-агонисти;

6. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Съединения, включени в приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010.


Група Б - Ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда

1. Антибактериални вещества, включително сулфонамиди, квинолони;

2. Други ветеринарни лекарствени продукти:

а) антихелминтни;

б) антикокцидийни, включително нитроимидазоли;

в) карбамати и пиретроиди;

г) успокоителни средства (седативи);

д) нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти;

е) други фармакологично активни субстанции.

3. Други субстанции и замърсители на околната среда:

а) органохлорни съединения, включително PCBs;

б) органофосфорни съединения;

в) химични елементи;

г) микотоксини;

д) багрила;

е) радионуклеиди.


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)


Групи субстанции, които са обект на мониторинг по видове животни, суровини или храни от животински произход, фуражи и вода за пиене на животните
 
Групи Вид животни, храни от животински произход
веще-  
ства  
  говеждо, птиче месо аквакул- мляко яйца заешко месо, пчелен мед
  овче, козе,   тури     месо от  
  свинско,         дивеч(*) и  
  конско месо         диви животни,  
            отглеждани във  
            волиери и  
            ферми за  
            диви животни  
А1 Х Х Х     Х  
А2 Х Х       Х  
А3 Х Х Х     Х  
А4 Х Х       Х  
А5 Х Х       Х  
А6 Х Х Х Х Х Х  
Б1 Х Х Х Х Х Х Х
Б2а Х Х Х Х   Х  
Б2б Х Х     Х Х  
Б2в Х Х       Х Х
Б2г Х            
Б2д Х Х   Х   Х  
Б2е              
Б3а Х Х Х Х Х Х Х
Б3б Х     Х     Х
Б3в Х Х Х Х   Х Х
Б3г Х Х Х Х      
Б3д     Х        
Б3е              
 
(*) За дивите животни се отнасят само химичните елементи.
 


Приложение № 3 към чл. 3, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)


Стратегия за вземане на проби


1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Националната мониторингова програма за контрол върху остатъци има за цел да се проследят причините за наличието на опасни остатъчни субстанции в храните от животински произход във ферми, кланици, мандри, предприятия за преработка на рибни продукти и пунктове за събиране и опаковане на яйца.

Официалните проби се вземат в съответствие с приложение № 4.

Официални проби се вземат непредвидено, неочаквано и без фиксирано време, без това да се извършва в определен ден от седмицата. Вземат се всички необходими мерки за осигуряването на постоянно поддържане на елемента на изненада при проверките.

2. За субстанциите от група А наблюдението има за цел евентуално установяване на незаконно лечение със забранени субстанции или злоупотреба с разрешени за употреба субстанции в съответствие с предвиденото в приложение № 4.

При вземане на проби се отчитат следните минимални критерии: пол, възраст, биологичен вид, система на угояване, всякаква налична информация за произход, данни за неправилна употреба или злоупотреба със субстанции или ВМП, които съдържат субстанции от тази група.

3. За субстанциите от група Б наблюдението се насочва към контрол на съответствието на нормативните актове, в които са посочени максимално допустимите стойности на остатъчни субстанции от ветеринарномедицински продукти и за максимално допустимите остатъци от пестициди или на замърсители от околната среда.


Приложение № 4 към чл. 3, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)


Нива и честота за вземане на проби


(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Минималният брой на пробите, които се планират в НМПКО, се определя съгласно изискванията на това приложение. Всяка проба се изпитва за наличие на една или повече субстанции.

За субстанции по приложение № 1, група А, пробите се вземат при отчитане на следните минимални критерии: пол, възраст, биологичен вид, система на угояване, всякаква налична информация за произход и всякакви данни за незаконно лечение или злоупотреба със субстанции от тази група.

За субстанции по приложение № 1, група Б, пробите се вземат за установяване на евентуално наличие на остатъци от ВМП или пестициди, или замърсители от околната среда и евентуално надвишаване на определените максимално допустими количества на остатъчни субстанции в суровини или храни от животински произход съгласно действащите нормативни документи в страната.


Глава 1


1. Говеда

Минималният брой животни, който ежегодно се контролира за остатъци, е равен най-малко на 0,4 % от говедата, заклани през предходната година, като за:

Група А - 0,25 %:

(изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Половината от пробите се вземат от живи животни на мястото на отглеждане, а другата половина - в кланиците. По изключение 25 % от анализираните проби за наличие на вещества от група А5 могат да бъдат взети и от друг подходящ материал (фураж, вода и т.н.). Всяка подгрупа в група А ежегодно се проверява, като се изпитват най-малко 5 % от общия брой проби, които се вземат за търсене на субстанциите от група А. Останалите проби се разпределят, като се вземат предвид субстанциите, чието наличие е установено в страната за предходната година.

(изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Група Б - 0,15 %:

30 % от пробите се проверяват за вещества от група Б1;

30 % от пробите се проверяват за вещества от група Б2;

10 % от пробите се проверяват за вещества от група Б3.

Остатъкът се разпределя според установените остатъци в страната за предходната година.

2. Свине

Минималният брой животни, които всяка година се проверяват за остатъци, е равен най-малко на 0,05 % от свинете, заклани през предходната година, като за:

Група А - 0,02 %:

Ако пробите се вземат в кланиците, допълнително се правят анализи на ниво животновъден обект, питейна вода и фураж. В тези случаи минималният брой животновъдни обекти, от които се вземат проби, се определя от броя на закланите прасета през предходната година, като на 100 000 заклани прасета се проверява най-малко един обект.

Всяка подгрупа в група А ежегодно се проверява, като се използва най-малко 5 % от общия брой проби, събрани за група А. Останалият брой проби се разпределя според установените остатъци в страната за предходната година.

Група Б - 0,03 %:

При разпределяне по подгрупи се спазва принципът, възприет при говедата.

Останалият брой проби се разпределя според установените за предходната година остатъци в страната.

3. Овце и кози

Минималният брой животни, които се проверяват за всички видове остатъчни и други субстанции, е равен най-малко на 0,05 % от овцете и козите над тримесечна възраст, заклани през предходната година, като се следва следното разпределяне:

Група А - 0,01 %:

Всяка подгрупа на група А ежегодно се проверява, като се използват най-малко 5 % от общия брой проби, събрани за група А. Останалият брой проби се разпределя според установените остатъци в страната за предходната година.

Група Б - 0,04 %:

Разпределението по подгрупи е като при говедата. Останалият брой проби се разпределя според установените за предходната година остатъци в страната.

4. Коне

Минималният брой животни, от които се вземат проби, се определя съобразно наличието на остатъци, установени през предходната година.


Глава 2

Бройлери, кокошки, пуйки и други птици


Пробата се състои от едно или повече животни в зависимост от изискванията на методите за анализ.

За всяка категория птици (бройлери, кокошки, пуйки и други птици) минималният брой проби, които ежегодно се вземат, е равен на най-малко една проба на 200 t годишна продукция (кланично тегло) с най-малко 100 проби за всяка група вещества, ако годишната продукция от разглежданата категория птици надвишава 5000 t, като за:

Група А - 50 % от общия брой проби:

Една пета от пробите се вземат на ниво животновъден обект.

Всяка подгрупа на група А се проверява ежегодно, като се използват най-малко 5 % от общия брой проби, събрани за група А.

Остатъкът се разпределя според установените за предходната година остатъци в страната.

Група Б - 50 % от общия брой проби се проверяват, както следва:

30 % - за вещества от група Б1;

30 % - за вещества от група Б2;

10 % - за вещества от група Б3.

Останалите 30 % се разпределят според установените остатъци в страната за предходната година.


Глава 3

Аквакултури


1. Рибни продукти от култивирана риба

(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Пробата е една или повече риби в зависимост от големината на рибата и изискванията на метода за изпитване.

Спазват се минималните нива на вземане на проби и дадените честоти в зависимост от производството на култивирана риба (изразено в тонове).

Минималният брой проби, които ежегодно се събират, е най-малко една проба на 100 t годишна продукция.

(изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Търсените химични съединения и селекционираните за изпитване проби се избират според вероятността от употреба на съответната субстанция.

При вземането на проби се спазва следното разпределяне:

Група А - една трета от общия брой проби:

Всички проби се вземат на ниво животновъден обект от риби на всички етапи на отглеждане (1), включително риби, които са готови за пускане на пазара за консумация.

Група Б - две трети от общия брой проби, като пробите се вземат:

аа) в животновъден обект от риба, готова за пускане на пазара за консумация;

бб) в предприятието за обработка;

вв) на ниво търговия на едро от прясна риба при условие, че може да се извърши проследяване до животновъдния обект на произход в случай на положителни резултати.

Във всички случаи пробите, взети на ниво животновъден обект, се вземат най-малко от 10 % от регистрираните производствени обекти.

2. Други аквакултури

Когато има основание да се смята, че се прилагат ВМП или химични средства на други аквакултури, или когато има съмнения за замърсяване на околната среда, тези аквакултури се включват в плана за вземане на проби пропорционално на производството им като допълнителни проби към вземаните за рибни култивирани продукти.


Глава 4

Мляко


1. Краве мляко

Всяка проба се взема по начин, позволяващ проследяването до животновъдния обект, откъдето произхожда млякото.

Пробите се вземат на ниво животновъден обект от събирателната цистерна или от ниво на млекопреработвателна единица, преди да се смеси с останалото мляко.

Нарушаването на тези принципи на проследяемост до животновъдния обект, от който произхожда, може да бъде неприемливо за остатъци, отбелязани в приложение № 1, група Б3 (а), (б) и (в).

Пробите се вземат само от сурово мляко.

(изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Годишният брой на пробите е една на 15 000 t от годишната продукция на мляко с най-малко 300 проби.

Пробите се тестват по следната схема:

а) 70 % от пробите - за наличие на остатъци от групи А6, Б1, Б2 (а) и Б2 (е) от приложение № 1; всяка проба се тества за най-малко 4 различни съединения; тестването за остатъци се извършва най-малко от 3 от тези групи;

б) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) 15 % от пробите - за остатъци, обозначени в група Б3 от приложение № 1;

в) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) 15 % от пробите се тестват съобразно установените остатъци в страната в предходната година.

2. Мляко от други животни (овце, кози, коне)

Броят на пробите от мляко от други видове животни се определя съобразно нивото на производство и установените остатъци в страната в предходната година.

Млякото на тези животни се включва в плана за вземане на проби отделно от този за вземане на проби от краве мляко.


Глава 5

Яйца


1. Кокоши яйца

Всяка проба се взема по начин, позволяващ да бъде проследен произходът на пробата до животновъдния обект, откъдето произхождат яйцата. Пробите може да се вземат на ниво животновъден обект или на ниво място за опаковане. За вземането на една проба са необходими 12 яйца. В зависимост от използвания аналитичен метод броят на яйцата, необходим за една проба, може да е и по-голям.

Годишният брой на пробите, които се вземат, са най-малко равни на една на 1000 t от годишното производство на яйца за консумация с най-малко 200 проби. Най-малко 30 % от пробите се събират от опаковъчните предприятия.

Пробите се тестват по следната схема:

а) 70 % от пробите - за най-малко едно съединение от следните групи: А6, Б1 и Б2 (б) от приложение № 1;

б) 30 % от пробите се тестват съобразно установените остатъци в страната в предходната година, но включват и контрол на остатъци от група Б3

(а) от приложение № 1.

2. Яйца от други видове птици

Броят на пробите от други видове птици се определя съобразно нивото на производство и установените остатъци в страната в предходната година. Яйцата от тези видове се включват в плана за вземането на проби като допълнение към този за кокоши яйца.


Глава 6

Заешко месо, месо от дивеч(*) и диви животни, отглеждани във волиери и ферми за диви животни


1. Заешко месо

Една проба се състои от едно или повече животни от същия производител съобразно изискванията на аналитичните методи.

Всяка проба се взема по начин, позволяващ да бъде проследен произходът на пробата до животновъдния обект, откъдето произхождат зайците.

Пробата може да бъде взета на ниво животновъден обект или на ниво регистрирани кланици.

Без предварително решение могат да бъдат взети някои допълнителни проби от вода и фуражи за контрол на забранени субстанции.

Броят на пробите за вземане е 10 на 300 t от годишната продукция (кланично тегло) за първите 3000 t от производството и една проба на всеки следващи 300 t.

Пробите се тестват по следната схема:

Група А - 30 % от общия брой проби се тестват:

(изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) 70 % - за субстанции от група А6;

30 % - за субстанции от други подгрупи на група А.

Група Б - 70 % от общия брой на пробите се тестват:

30 % - за съединенията от група Б1;

30 % - за съединенията от група Б2;

10 % - за съединенията от група Б3.

Останалото количество изпитване се установява съобразно установените остатъци в страната в предходната година.

2. Диви животни, отглеждани в животновъдни обекти

Пробите се вземат на ниво преработваща единица. Трябва да е възможно да се проследят животните или тяхното месо до животновъдния обект за отглеждане.

Броят на пробите, които се вземат всяка година, е най-малко 100.

Пробите се тестват по следната схема:

(доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Група А - 20 % от общия брой, проби като по-голяма част се тестват за съединенията от групи А5 и А6.

(изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Група Б - 70 % от общия брой на пробите, които се разпределят, както следва:

30 % - за съединенията от група Б1;

30 % - за съединенията от група Б2 (а) и (б);

10 % - за съединенията от група Б2 (в) и (д);

30 % - за съединенията от група Б3.

(нов - ДВ, бр. 6 от 2018 г.) Остатъкът се разпределя според установените остатъци в страната за предходната година.

3. Месо от диви животни

Големината на пробата зависи от използвания аналитичен метод.

Пробите се вземат на ниво преработваща единица или на мястото, предназначено за лов.

Пробите се вземат по начин, позволяващ проследяването на животните до региона, където са ловувани.

Броят на пробите, които се вземат всяка година, е най-малко 100.

Тези проби се вземат за анализ на химични елементи.


Глава 7

Пчелен мед


Големината на пробата зависи от използвания аналитичен метод.

Пробите могат да бъдат взети от всяка точка на производствената верига, като се осигури възможна проследяемост до оригиналния производител.

Броят на пробите за вземане всяка година е равен на 10 на 300 t от годишната продукция за първите 3000 t от производството и една проба на всеки следващи 300 t.

Пробите се тестват по следната схема:

Група Б1 и група Б2 (в) - 50 % от общия брой на пробите;

Група Б3 (а), (б) и (в) - 40 % от общия брой на пробите.

Останалите 10 % се разпределят според установените остатъци в страната за предходната година.