Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 40 от 14.V

НАРЕДБА № 2 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ, ОДОБРЕНИЯТА И РАЗРЕШЕНИЯТА, ИЗДАВАНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 36 ОТ 2009 Г.)

 

НАРЕДБА № 2 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ, ОДОБРЕНИЯТА И РАЗРЕШЕНИЯТА, ИЗДАВАНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 36 ОТ 2009 Г.)

Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.6 от 19 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 14 Май 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) Тази наредба урежда:

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г.) изискванията към документите и реда за издаване от Българската народна банка (БНБ) на лиценз за извършване на банкова дейност в Република България;

2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) издаването на одобрения и разрешения по глави трета и дванадесета от Закона за кредитните институции.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 26.06.2021 г.) Разпоредбите на наредбата се прилагат съответно и в случаите, когато БНБ участва в изготвянето на съвместни решения с компетентни органи на други държави членки за издаване на разрешения и одобрения по Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 575/2013", и актовете по прилагането му.


Чл. 2. (1) Българската народна банка издава следните лицензи:

1. лиценз за банка със седалище на територията на Република България (по-нататък "банка");

2. лиценз на банка от трета държава за извършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон;

3. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г.)

(2) Лиценз за банка се издава на учредяващо се акционерно дружество, което отговаря на условията по Закона за кредитните институции и изискванията по тази наредба.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) Лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон се издава на банка от трета държава, ако банката отговаря на условията по Закона за кредитните институции и изискванията по тази наредба и към момента на издаване на лиценза разполага със собствен капитал не по-малък от изисквания внесен капитал по чл. 7, ал. 2 от Закона за кредитните институции.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г.)


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г.) Лицензът за банка дава право за извършване само на дейностите, посочени в него, на територията на Република България и в другите държави членки.

(2) Лицензът на банка от трета държава за извършване на банкова дейност чрез клон дава право да се осъществяват разрешените дейности само на територията на Република България.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Освен ако не е разпоредено друго, лицензът за банка дава право за осъществяване на посредничество при предоставяне на услугите, за които банката е лицензирана, както и на дейност като застрахователен агент и осигурителен посредник.


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Преди да подаде заявление за издаване на лиценз, разрешение или одобрение по тази наредба, заявителят провежда предварителни консултации с подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Българската народна банка не пристъпва към разглеждане на документи за издаване на лиценз, разрешение или одобрение, ако не са внесени предвидените в чл. 35 такси.


Глава втора.
ЛИЦЕНЗИ

Раздел I.
Лиценз за банка

Чл. 5. (1) Заявлението за издаване на лиценз за банка се подава до управителния съвет на БНБ чрез управителя и подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор". То трябва да съдържа наименованието, седалището и адреса на управление на банката, размера на капитала и частта от него, която ще бъде внесена при учредяването на банката, както и изчерпателно посочване на сделките и дейностите по чл. 2 от Закона за кредитните институции, които банката ще извършва.

(2) Към заявлението се прилагат документите по чл. 13, ал. 2 от Закона за кредитните институции, които трябва да отговарят на следните допълнителни изисквания:

1. уставът на заявителя съдържа разпоредби за дейностите, които банката ще извършва, пълномощията за подписване и представляване на банката и данни за системата на вътрешния контрол;

2. към другите учредителни документи по чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции се прилагат заверени преписи от протокола с решенията на учредителното събрание на банката и протоколите от заседанията на избраните органи на банката;

3. документите, съдържащи данни за записаните акции и направените вноски, съгласно чл. 13, ал. 2, т. 2 от Закона за кредитните институции включват списък на лицата, записали акции в капитала на банката, данни относно размера на записаните акции от всяко едно лице и документи, удостоверяващи, че всеки записал акции е внесъл по набирателната банкова сметка на учредяващото се дружество най-малко 25 на сто от номиналната или от предвидената в устава емисионна стойност на записаните акции.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) Когато заявителят ще извършва дейности по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции, той представя и документите, изисквани от Комисията за финансов надзор при издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти, наредбите за неговото прилагане и приложимите актове на Европейския съюз.

(4) Към заявлението се прилагат и документите по чл. 6 - 10.


Чл. 6. (1) За всяко физическо лице, което е записало 3 и над 3 на сто от акциите с право на глас, се представят следните данни и документи:

1. име (собствено, бащино и фамилно);

2. единен граждански номер и място на раждане;

3. националност;

4. номер на документа за самоличност (лична карта), дата и място на издаване;

5. постоянен и настоящ адрес на лицето;

6. упражнявана професия или занятие;

7. описание на професионалната дейност на лицето през последните 5 години;

8. данни за получените доходи и платените данъци през последните 5 години;

9. декларация, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 13, ал. 2, т. 7, букви "а", "б" и "в" от Закона за кредитните институции, както и за наличието на неизплатени данъчни задължения и дали са му налагани санкции за укриване на доходи, подлежащи на данъчно облагане;

10. декларация за свързаните с него лица по смисъла на § 1, т. 4 от Закона за кредитните институции с посочване имената, съответно наименованията и адресите на свързаните лица;

11. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) официален документ за наличие или липса на предходни осъждания в случаите, когато лицето не е български гражданин;

12. документи относно разполагаемите парични средства на лицето по банкови сметки, актуални към не повече от 30 дни, предхождащи датата на подаване на заявлението;

13. декларация относно вида и размера на паричните задължения на лицето, актуална към не повече от 30 дни, предхождащи датата на подаване на заявлението, придружена от удостоверение относно наличието на неплатени данъци или други публични задължения от лицето;

14. списък на банките, в които лицето има открити сметки.

(2) За всяко юридическо лице, което е записало 3 и над 3 на сто от акциите с право на глас, освен документите по чл. 13, ал. 2, т. 7 и 8 от Закона за кредитните институции се представят и следните документи:

1. структура и разпределение на капитала му между акционери (съдружници);

2. устав или други аналогични документи;

3. удостоверение за актуално състояние по съответния търговски регистър и заверен препис от решението на компетентния орган съгласно закона, устава или учредителния договор за участие на лицето в капитала на банката;

4. одитирани финансови отчети за последните три години и докладите на одитора към тях;

5. декларация, удостоверяваща свързаните с него лица по смисъла на § 1, т. 4 от Закона за кредитните институции, с посочване имената, съответно наименованията и адресите на свързаните лица, подписана от лицата, които съгласно закон, устав или учредителен договор управляват и представляват юридическото лице;

6. списък на банките, в които лицето има открити сметки;

7. счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, актуални към не повече от 30 дни, предхождащи датата на подаване на заявлението;

8. документи относно разполагаемите парични средства на лицето по банкови сметки, актуални към не повече от 30 дни, предхождащи датата на подаване на заявлението;

9. удостоверение относно наличието на неплатени данъци или други публични задължения от лицето, актуално към не повече от 30 дни, предхождащи датата на подаване на заявлението.


Чл. 7. (1) За всяко физическо лице, което е записало 10 и над 10 на сто от акциите с право на глас, освен данните и документите по чл. 6, ал. 1 се представят и:

1. описание на професионалната дейност на лицето през последните 10 години;

2. декларация, удостоверяваща следните обстоятелства:

а) дали лицето е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;

б) дали лице, върху което е упражнявало контрол, е обявявано за неплатежоспособно, съответно несъстоятелно или в принудителна ликвидация през последните 10 години;

в) дали срещу него или срещу лице, върху което е упражнявало контрол, е било образувано исково или изпълнително производство за неиздължени кредити през последните 10 години.

(2) За всяко юридическо лице, което е записало 10 и над 10 на сто от акциите с право на глас, освен данните и документите по чл. 6, ал. 2 се представят и:

1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) описание на дейността на предприятието през последните 10 години;

2. препоръка за добросъвестно изпълнение на задълженията, издадена от банка, която обслужва дейността на лицето, подписана от лица, които са упълномощени да я управляват и представляват;


3. декларация, удостоверяваща изискванията по ал. 1, т. 2, подписана от лицата, които съгласно закон, устав или учредителен договор управляват и представляват юридическото лице;

4. подробна информация за структурата на групата, в която участва;

5. данни за финансовото състояние на предприятията, с които лицето има отношения на контрол.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) За всяко юридическо лице със седалище в трета държава, което е записало 10 и над 10 на сто от акциите с право на глас, освен документите по ал. 2 се представя и документ относно присъден кредитен рейтинг от агенция за кредитен рейтинг, регистрирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.). Към този документ се добавя съответстващата му степен на кредитно качество, когато е извършено съотнасяне на рейтингите от тази агенция съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/1799 на Комисията от 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на съотнасянето на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка за кредитен риск в съответствие с член 136, параграф 1 и член 136, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 74/8 от 14 март 2014 г.).


Чл. 8. (1) В случаите, когато лице, записало 25 и над 25 на сто от акциите с право на глас, е банка със седалище в трета държава, или е дружество, което има за дъщерно дружество банка със седалище в трета държава, или е контролирано от лице, което контролира и банка със седалище в трета държава, БНБ:

1. предварително се консултира с компетентния орган за банков надзор по седалището на банката със седалище в трета държава; и

2. изисква представяне на съответното разрешение за извършване на инвестицията, свързана с учредяването на банка в Република България, когато такова разрешение е необходимо съгласно съответното чуждестранно законодателство.

(2) В случаите, когато лицето, записало 25 и над 25 на сто от акциите с право на глас, е банка със седалище в трета държава, заявителят прилага и становище на тази банка относно предвиждания принос към развитие на конкуренцията на пазара на банкови услуги в Република България.


Чл. 9. Когато акционер на заявителя е чуждестранно лице, БНБ може да изисква представянето на информация относно приложимите в съответната чужда държава нормативни разпоредби относно правния статут и дейността на акционера, както и данни относно функциите и правомощията на компетентния надзорен орган за дейността на лицето, ако има такъв.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) За всяко лице, избрано за член на управителния съвет, на съвета на директорите или на надзорния съвет, се представят необходимите информация и документи за издаване на одобрение по чл. 11, ал. 3 от Закона за кредитните институции.


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.)


Раздел II.
Лиценз за дружество за електронни пари (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г.)

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г.)


Раздел III.
Лиценз на банка от трета държава за извършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон

Чл. 13. (1) Банка със седалище в трета държава, която иска да получи лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната чрез клон, подава до управителния съвет на БНБ чрез управителя и подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", писмено заявление, което съдържа:

1. мотивирано посочване на причините за създаване на клона на банката на територията на Република България;

2. изчерпателно посочване на видовете сделки и дейности, които чуждестранната банка иска да извършва чрез клона на територията на Република България;

3. правната форма, наименованието, седалището и адреса на централата на банката, фирмата на клона; адресът на централата на банката трябва да бъде на територията на държавата, чийто компетентен орган е издал лиценз за извършване на банкова дейност и където банката действително извършва банкова дейност;

4. регистъра и номера, под който е вписана банката, ако приложимото право го изисква;

5. правото на държавата, което се прилага за банката.

(2) Към заявлението се прилагат:

1. заверен препис от акта за регистрация на банката с актуални данни за седалището и адреса на управление, предмета на дейност, размера на капитала, системата на управление и лицата, които представляват и управляват банката, според регистъра, в който актът е вписан, ако има такъв регистър, начина на представляване и данни за правомощията на тези лица;

2. заверен препис от лиценза за извършване на банкова дейност, издаден от компетентния орган по седалището на банката, включващ и описание на разрешените сделки и дейности;

3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) списък на лицата, с които банката е свързана по смисъла на § 1, т. 4, букви "б" - "и" от Закона за кредитните институции;

4. заверен препис от устава, съответно дружествения договор и други учредителни документи на банката;

5. заверен препис от решението на компетентния орган на управление на банката със седалище в трета държава за откриване на клон на територията на Република България;

6. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) план за дейността на клона, който освен данните, посочени в чл. 5, ал. 2, т. 6 и 7 от тази наредба и чл. 13, ал. 2, т. 3, 4 и 5 от Закона за кредитните институции, съдържа и подробно описание на функциите на клона и връзките му с централата на банка при вземане на решения относно дейността му на територията на страната;

7. одитирани финансови отчети на банката за последните три години;

8. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) заверен препис от акта на компетентния орган на управление на банката за избора (назначението) на поне две лица, които ще управляват и представляват клона на банката на територията на Република България, заедно с документи за издаване на одобрение за тези лица по реда на чл. 11, ал. 3 от Закона за кредитните институции;

9. писмено съгласие за откриване на клон, издадено от компетентния орган за банков надзор в държавата по седалището на банката, когато такова се изисква;

10. писмена декларация от компетентния управителен орган на банката, че ще представя годишните отчети, както и полугодишна информация за капиталовата адекватност на банката.

(3) Към заявлението се представя и писмено изявление на надзорния орган по седалището на банката, което съдържа:

1. актуална оценка на финансовото състояние на банката, включващо посочване на размера на собствения й капитал и отношенията на капиталова адекватност, включително и на консолидирана основа, както и данни за надзорните мерки и санкции, които са наложени на банката;

2. декларация, че върху банката се упражнява надзор на консолидирана основа;

3. поемане на ангажимент за своевременно уведомяване на БНБ за:

а) надзорните мерки, които са наложени на банката;

б) промени в капиталовата адекватност, ликвидността или други показатели, чиито изменения биха могли да имат негативен ефект върху стабилността на банката и клона й в страната;


в) промени в изискванията за разумен банков надзор и други условия, които биха могли да повлияят съществено върху дейността на банката, съответно на клона й в Република България;

г) промени в обхвата на банкова тайна и изискванията, свързани с нейното опазване и разкриване в страната по седалище на банката, отнасящи се до операциите на нейните клонове в чужбина;

д) промени в системата за защита на влоговете в страната по седалището на банката;

е) внезапно настъпила неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост на банката;

ж) системата на защита на влоговете, която ще се прилага за вложителите в клона;

4. поемане на ангажимент за сътрудничество с БНБ при извършването на проверки на място в клона, както и за предоставяне на информация при поискване.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Когато заявителят ще извършва дейности по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции, той представя и документите, изисквани от Комисията за финансов надзор, при издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти и наредбите за неговото прилагане.

(5) Заявителят представя в актуализиран вид в превод на български език копия от нормативните актове, уреждащи банковата дейност в страната по неговото седалище, включващи изискванията за разумен банков надзор, както и функциите и правомощията на съответния компетентен орган за банков надзор.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) Всяко лице, което ще управлява и представлява клона на банката със седалище в трета държава, представя документите по чл. 10, ал. 1.


Раздел IV.
Ред за произнасяне

Чл. 14. (1) В срок три месеца от получаване на заявлението и всички необходими документи управителният съвет на БНБ взема решение за издаване на лиценз, ако се изпълнят условията по чл. 15, ал. 1 от Закона за кредитните институции, или за отказ да се издаде лиценз.

(2) За удостоверяване изпълнението на условията по чл. 15, ал. 1 от Закона за кредитните институции се представят:

1. справка за направените вноски до минималния необходим капитал за извършване на банкова дейност;

2. документи, че направените вноски са преведени по набирателна сметка в банка, съгласувана с БНБ;

3. биографични справки и документи за назначените администратори, удостоверяващи наличието на необходимата квалификация и професионален опит за дейността, която ще изпълняват;

4. справка за осигурените сгради и помещения за извършване на банкова дейност и набавеното техническо оборудване;

5. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) решение за създаване на служби за управление на риска, нормативно съответствие и вътрешен одит и приети правила за дейността им;

6. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) данни за:

а) лицата, които ще ръководят службите за управление на риска, нормативно съответствие и вътрешен одит - биографична справка, копие от диплома и други документи, удостоверяващи наличие на добра репутация, знания, умения и опит за извършване на оценка на тяхната пригодност;

б) назначените служители във всяка от службите по буква "а" - биографична справка и документи, удостоверяващи наличието на необходимата квалификация и професионален опит;

7. административни и счетоводни процедури, осигуряващи надеждното извършване на дейността и контрола върху нея;

8. вътрешни правила за:

а) кредитната дейност;

б) управление на ликвидността;

в) управление и контрол на риска.


Чл. 15. За удостоверяване на издадения лиценз той се отпечатва върху специална хартия с воден знак, изобразяващ емблемата на БНБ, със знамето на Република България, с восъчен печат на БНБ, като съдържа следните реквизити:

1. наименованието "лиценз";

2. органа, по чието решение се издава;

3. лицето, на което се издава;

4. правните основания за издаване на лиценза;

5. разрешените сделки и дейности, съответно въведените ограничения, ако има такива;

6.подпис на управителя на БНБ.


Раздел V.
Условия за започване извършването на дейност

Чл. 16. (1) Заявителят, получил лиценз, може да започне да осъществява разрешената му дейност, ако е получил потвърждение за това от подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", след представяне на следните документи:

1. заверен препис от съдебното решение за вписването в търговския регистър на банката, съответно на клона на банката със седалище в трета държава;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) документ, удостоверяващ, че банката е внесла встъпителна вноска във Фонда за гарантиране на влоговете в банките; клоновете на банки със седалище в трета държава представят такъв документ, ако спрямо тях са налице условията, предвидени в чл. 1, ал. 3 от Закона за гарантиране на влоговете в банките;

3. заверено копие на документ, удостоверяващ право на собственост върху помещенията, в които ще се извършва банковата дейност, или договор, осигуряващ правото на ползване;

4. документи, удостоверяващи, че помещенията по т. 3 отговарят на изискванията за охрана и сигурност;

5. удостоверение за противопожарна безопасност на банковите помещения, издадено от специализираните регионални органи за противопожарна охрана;

6. подробно описание на системата за информационно осигуряване на банката, включващо мерките за защита и прехвърляне на информацията, техническите и програмните инструменти и технологиите, които ще се прилагат в банката.

(2) Средствата по набирателната сметка могат да се ползват от лицензираното лице след представяне в обслужващата банка на писменото потвърждение по ал. 1 или съответно могат да се изтеглят от заявителя след влизането в сила на решението за отказ.


Глава трета.
ОДОБРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 36 ОТ 2009 Г.)

Раздел I.
Общи положения за издаваните от БНБ одобрения и разрешения (Загл. изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.)

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) (1) Тази глава урежда:

1. основните изисквания към заявителя, по които се преценява съответствието му с критериите по чл. 28а, ал. 3 от Закона за кредитните институции, както и вида и съдържанието на необходимите документи за издаване на одобрение по чл. 28 или 31 от Закона за кредитните институции;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) условията и реда за издаване или отказ да бъде издадено разрешение по чл. 29, чл. 39, ал. 4 и чл. 122 от Закона за кредитните институции;

3. (нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) изискванията и необходимите документи за издаване на разрешение по чл. 39, ал. 5 от Закона за кредитните институции;

4. (нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) редът и необходимите документи за издаване на одобрение по чл. 39, ал. 6 от Закона за кредитните институции;

5. (нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) редът за издаване на другите разрешения и одобрения по Регламент (ЕС) № 575/2013, когато не е уреден в този регламент или в актовете по неговото прилагане;

6. (нова - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) редът за издаване на одобрение на финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност

(2) Българската народна банка издава одобренията и разрешенията по ал. 1, когато:

1. установи, че по отношение на заявителя са изпълнени изискванията за издаване, предвидени в Закона за кредитните институции и в тази глава;

2. прецени, че не са налице основанията за отказ.

(3) По искане на заявителя БНБ може да го освободи от представяне на отделни документи, предвидени в тази глава, ако:

1. не е изминала една година от представянето на тези документи във връзка с издаването на лиценз, одобрение или разрешение по Закона за кредитните институции или по тази наредба, и

2. заявителят е представил нотариално заверена декларация, че не са настъпили промени в обстоятелствата, удостоверени от тези документи.

(4) Българската народна банка може да освободи заявителя от представяне на отделни документи, предвидени в глава трета, раздел II, ако това няма да попречи на преценката, въз основа на критериите по чл. 28а, ал. 3 от Закона за кредитните институции.

(5) При преценката по ал. 4 БНБ прилага принципа за пропорционалност, като отчита дали заявителят:

1. не възнамерява да упражнява съществено влияние върху банката;

2. е бил обект на предходна идентична преценка от орган за надзор от държава членка или от трета държава, която прилага еквивалентен надзор;

3. участва в управлението на кредитна/финансова институция, която е обект на надзор от компетентен орган от държава членка или от трета държава, която прилага еквивалентен надзор;

4. е обект на надзор от компетентен орган за надзор от държава членка или от трета държава, която прилага еквивалентен надзор.

(6) В процедурата по разглеждане на заявление БНБ може да поиска от заявителя представянето в определен от нея срок на допълнителна информация с цел да бъдат установени всички обстоятелства, необходими за извършване на преценка налице ли са условията за издаване на съответния акт.

(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) Когато е поискано разрешение или одобрение по чл. 29, 39 или 122 от Закона за кредитните институции, БНБ се произнася по заявлението за издаване на разрешение или одобрение в тримесечен срок от представянето на всички изискуеми документи.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) Освен на посочените за съответните разрешения и одобрения основания БНБ може да откаже издаване на разрешение или одобрение и когато установи, че:

1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) към заявлението не са приложени и не по-късно от 14 дни след получаването му не са представени всички изискуеми за съответното разрешение или одобрение документи, или

2. заявителят не е представил в определения срок допълнително поисканите сведения и документи по реда на ал. 6, или

3. представените от заявителя документи съдържат непълна, противоречива, невярна или недостоверна информация, или

4. банката заявител е в нарушение на изискванията по глава четвърта от Закона за кредитните институции или на наредбите, издадени във връзка с прилагането на тези изисквания.

(9) Алинея 8, т. 4 не се прилага спрямо разрешенията по чл. 29, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции.


Раздел II.
Одобрение за придобиване на акции в банка (Загл. изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.)

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) (1) Всяко лице, което възнамерява да придобие участие в капитала на лицензирана от БНБ банка, за което се изисква одобрение по чл. 28 или 31 от Закона за кредитните институции, уведомява за намерението си БНБ, като подава заявление, в което посочва дали планираното придобиване е:

1. първоначално или води до увеличаване на акционерния дял, съответно кой от праговете се достига и/или надхвърля;

2. пряко или косвено;

3. самостоятелно или с други лица при съгласувани действия.

(2) Към информацията по ал. 1, т. 1 се включват данни за вече притежаваните акции от капитала на банката, за броя на планираните за придобиване акции и спрямо какъв размер на капитала е изчислен прагът.

(3) В случай на косвено придобиване към информацията по ал. 1, т. 2 се включват данни относно начина, по който ще се осъществи това придобиване, както следва:

1. чрез придобиване на квалифицирано участие или увеличаването му в капитала на акционер, който упражнява контрол върху банката, или

2. чрез придобиване на контрол върху акционер, който притежава квалифицирано участие в банката.

(4) Когато придобиването или част от него се осъществява при съгласувани действия с други лица, заявлението съдържа подробна информация за правните и фактически основания на съгласуваните действия и се подава от:

1. всяко лице, което пряко ще придобие квалифицирано или по-голямо участие;

2. лицето с най-голям дял, ако никой от действащите съгласувано лица няма да придобие квалифицирано или по-голямо участие;

3. което и да е от лицата, извън случаите по т. 1, ако дяловете им са равни.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) Въз основа на заявлението, представените документи по чл. 19а - 19в и наличната информация БНБ издава одобрение за придобиване, ако при преценката въз основа на критериите по чл. 28а, ал. 3 от Закона за кредитните институции установи следното:

1. в съответствие с критерия по чл. 28а, ал. 3, т. 1 от Закона за кредитните институции заявителят притежава висок морал (интегритет) и професионална компетентност;

2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) в съответствие с критерия по чл. 28а, ал. 3, т. 2 от Закона за кредитните институции репутацията, знанията, уменията и опитът на всяко лице, което в резултат на придобиването ще бъде избрано за член на управителния съвет (съвета на директорите) или на надзорния съвет, отговарят на изискванията; лицата по чл. 18, ал. 1 задължително декларират дали и какви промени в управителните органи на банката и в нейния висш ръководен персонал възнамеряват да извършат след придобиването;

3. в съответствие с критерия по чл. 28а, ал. 3, т. 3 от Закона за кредитните институции заявителят е в състояние да финансира придобиването, финансово стабилен е и може да поддържа в срок не по-малко от 3 години такова финансово състояние, което обезпечава планираното развитие на банката, включително и при необходимост - да й окаже финансова подкрепа;

4. в съответствие с критерия по чл. 28а, ал. 3, т. 4 от Закона за кредитните институции са налице едновременно следните условия:

а) при придобиването банката не нарушава надзорно изискване и от плановете за развитието й не може да се очаква допускане на такова нарушение;

б) ако банката стане част от група, структурата на групата е такава, че няма да затрудни упражняването на ефективен банков надзор;

в) липсват пречки за обмен на информация между компетентните надзорни органи и е налице ясно разпределение на отговорностите между тях;

5. в съответствие с критерия по чл. 28а, ал. 3, т. 5 от Закона за кредитните институции от събраните данни и документи не се пораждат основателни съмнения за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) (1) Към заявлението се прилагат документите и информацията за заявителя.

(2) Когато заявителят е физическо лице, се представят:

1. данни за името (собствено, бащино и фамилно) на заявителя, единен граждански номер/ личен номер на чужденец, място на раждане, националност, номер на документа за самоличност (лична карта), дата и място на издаване, постоянен и настоящ адрес;

2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) официален документ за наличие или липса на предходни осъждания в случаите, когато лицето не е български гражданин, издадено преди не повече от един месец от датата на подаване на заявлението;

3. данни за квалификацията и професионалния опит на заявителя, включително:

а) данни за завършено образование, придобита квалификация и упражнявана към момента професия или занятие;

б) описание на професионалната дейност на лицето през последните 10 години;

4. декларация за това, дали:

а) заявителят е бил член на управителен или контролен орган на дружество, което е било прекратено с решение на съда поради извършване на дейност, която противоречи на закона или с която се преследват незаконосъобразни цели;

б) заявителят е бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;

в) лице, върху което заявителят е упражнявал контрол, е обявено за неплатежоспособно, съответно несъстоятелно или в принудителна ликвидация през последните 10 години;

г) лице, върху което заявителят е упражнявал контрол, е било ответник/длъжник по исково или изпълнително производство за неиздължени кредити през последните 10 години;

д) дружество, върху което заявителят е упражнявал контрол, или дружество, в което е бил член на управителен или контролен орган или прокурист:

аа) е било санкционирано с административно наказание и/или принудителни административни мерки за нарушения на нормативните актове в областта на банковия и небанков финансов сектор;

бб) е получавало отказ за издаването на лиценз или вписването в регистър, воден от БНБ, Комисията за финансов надзор или аналогични органи от други държави, отказ за членство в търговска или професионална организация, съответно издаденият му лиценз е бил отнеман, или извършеното вписване е било заличено;

е) заявителят е бил освобождаван от длъжност като член на управителен или контролен орган на кредитна институция или финансова институция, чиято дейност подлежи на лицензионен режим, в резултат на приложена принудителна административна мярка;

ж) заявителят е бил обвиняем по наказателно производство, както и за изхода от тези производства;

з) заявителят е бил санкциониран с дисциплинарно наказание за нарушения на трудовото законодателство;

и) заявителят е бил лишаван от право да заема материалноотговорна длъжност;

5. референция от компетентен надзорен орган във финансовия сектор, въз основа на предходна идентична преценка на репутацията на заявителя (финансова институция) или на лице, което контролира заявителя, както и какъв е резултатът от преценката;

6. референция от компетентен надзорен орган, различен от посочения по т. 5, от предходна преценка на заявителя или на лице, което контролира заявителя, както и какъв е резултатът от преценката;

7. декларация от заявителя за:

а) финансовото му състояние, притежаваното имущество, вида и размера на доходите му за последните 3 години и техните източници;

б) вида и размера на поетите от него задължения, учредени залози и ипотеки в полза на трети лица, издадени гаранции и други подобни задължения;

в) наличието на финансови или други интереси или връзки на заявителя с банката или група, част от която е банката; с нейни акционери или с други лица, имащи право да упражняват права на глас в общото събрание на банката; с членове на нейните управителни или контролни органи или наличието на друг интерес, който може да доведе до конфликт на интереси с банката, съответно план за неговото преодоляване;

г) икономически свързаните със заявителя лица, с посочване на имената, съответно на наименованията и адресите на тези лица;

8. списък на банките, в които заявителят има открити сметки;

9. документ относно присъден рейтинг и публични отчети на заявителя и на търговските дружества, контролирани от него, ако има такива.

(3) Когато заявителят е юридическо лице, се представят:

1. данни за наименованието му, седалище и адрес на управление, адрес и лица за кореспонденция;

2. заверен препис от устав/учредителен договор или аналогичен документ;

3. актуално удостоверение за вписване в съответния търговския регистър и единен идентификационен код на заявителя;

4. заверен препис от решението на компетентния орган съгласно закона, устава или учредителния договор за придобиването на акции от заявителя в капитала на банката;

5. списък с акционерите (съдружниците) на заявителя до действителен собственик; структура и разпределение на капитала му между акционери (съдружници);

6. списък с имената и адресите на лицата, които управляват или представляват заявителя, и подробни писмени данни за тяхната квалификация и професионален опит;

7. декларация от заявителя за обстоятелствата по ал. 2, т. 4, букви "а" - "е";

8. референции по ал. 2, т. 5 и 6 от компетентен надзорен орган, ако има такива;

9. декларация за обстоятелствата по ал. 2, т. 7, букви "в" и "г";

10. списък на банките, в които заявителят има открити сметки, ако не е банка;

11. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) описание на структурата на групата, ако заявителят участва в група като дъщерно дружество или предприятие майка, включително организационната и корпоративната й структура, и посочване на процентните участия на останалите лица в групата (спрямо какъв капитал са изчислени), както и описание на извършваните от групата дейности;

12. информация за лицата в групата, върху които се упражнява надзор, и посочване на надзорния орган по седалище на съответните лица;

13. годишни финансови отчети на заявителя за последните 3 години, след извършен одит, ако такъв е задължителен, както и баланс и отчет за доходите за същия период;

14. документ относно кредитен рейтинг, присъден на заявителя и на групата, в която участва, ако такива са присъждани.

(4) Ако заявителят е съществуващ тръст или създаването му предстои, се представят следните документи и информация:

1. имената и адресите на лицата, които ще управляват активите на тръста, съгласно условията на договора за създаването на тръста, както и делът, с който лицата участват при разпределението на дохода от управлението на тези активи;

2. имената и адресите на лицата до действителен собственик, които имат участие в тръста.


Чл. 19б. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) (1) Към заявлението се прилагат и следните документи и информация за придобиването в банката:

1. данни за целите на придобиването, за общия брой на акциите след придобиването, номиналната и общата стойност на акциите, единичната и общата цена на придобиването и делът им в капитала;

2. декларация относно произхода на средствата за финансиране на придобиването;

3. декларация и документи за финансирането на придобиването, в която се посочва:

а) източникът на финансирането;

б) начинът на осигуряване (на прехвърляне) на средствата за придобиването (прилагат се съответни документи в потвърждение), когато то е финансирано:

аа) вследствие на достъп и сделки на капиталови и финансови пазари;

бб) вследствие на използването на средства, получени по договори с банки, включително чрез издаване на финансови инструменти (условия по договорите/емисиите, учредени за целта залози, гаранции, други ангажименти, обезпечения), други финансирания;

вв) по споразумения с други акционери (условия, срокове по споразуменията, учредени за целта залози, гаранции, други ангажименти, обезпечения), други сделки или мрежа от сделки за финансиране на придобиването;

гг) продажба на собствено имущество, акции, други ликвидни активи (условия по продажбите, срокове);

дд) други начини на финансиране.

(2) Когато след придобиването заявителят ще притежава самостоятелно или съгласувано с други лица квалифицирано дялово участие в банката, което е в размер не повече от 20 на сто от акциите с право на глас от капитала на банката, освен данните и документите по ал. 1 се представят и:

1. данни за намеренията на заявителя по отношение на придобиването и периода, за който възнамерява да:

а) запази участието си след придобиването;

б) увеличи, намали своето участие в рамките на 3-годишен период;

2. описание на намеренията на заявителя по отношение банката и, по-конкретно, дали възнамерява да действа активно в качеството си на миноритарен акционер и обосновка за подобни негови действия;

3. информация за финансовото състояние и възможности, както и за намеренията на заявителя да подпомага банката с допълнителни собствени средства при възникване на такава необходимост за развитието на дейността на банката или в случай на финансови затруднения.

(3) Когато след придобиването заявителят ще притежава самостоятелно или съгласувано с други лица не по-малко от 20 и не повече от 50 на сто от акциите с право на глас от капитала на банката, но няма да упражнява контрол върху нея, освен данните и документите по ал. 1 и 2 се представя и допълнителна информация за:

1. влиянието, което заявителят възнамерява да упражнява върху финансовото състояние (включително политиката при разпределянето на дивиденти), стратегическото развитие и разпределението на ресурси за дейностите на банката;

2. намеренията и очакванията на заявителя по отношение на банката за средносрочен период, като бъдат обхванати всички въпроси по ал. 4, т. 1.

(4) Когато след придобиването заявителят ще упражнява самостоятелно или съгласувано с други лица контрол върху банката, освен информацията по ал. 1 - 3 се представя и следната допълнителна информация:

1. стратегически план за развитие, съдържащ основните цели на придобиването и основните начини за тяхното постигане, и по-конкретно:

а) посочване на причините за придобиването;


б) средносрочни финансови цели;

в) възможно пренасочване на дейности, продукти, целеви клиентски групи и съответното преразпределение на ресурси на банката;

г) основните съвместни цели на заявителя и банката, които ще се преследват;

д) основните способи за включване и интегриране на банката в груповата структура на заявителя, включително взаимодействието, което ще се осъществява с други дружества в групата, заедно с описание на политиката за управление на вътрешногруповите отношения;

2. прогнозни финансови отчети на банката поотделно и на консолидирана основа за период от 3 години напред, включващи:

а) прогнозен баланс и отчет за доходите;

б) прогноза за съотношенията на надзорните регулатори;

в) информация за нивото на риск по видове риск (кредитен, операционен, пазарен, др.);

г) прогноза за очакваните вътрешногрупови сделки;

3. въздействието на придобиването върху управлението, организационната структура на банката, включително въздействието върху:

а) състава и задълженията на органите за корпоративно управление и създадените от тях основни комитети (одитен комитет и др.);

б) административните и счетоводните процедури и процеса по вътрешен контрол като: планирани принципни промени в процедурите и системите, свързани със счетоводството, одита, вътрешния контрол, мерките срещу изпирането на пари, включително назначаването на лица на длъжности като одитор, вътрешен контрольор;

в) информационната система на банката като: промени, свързани с възлагането на подизпълнители, използвания вътрешнобанков и външен софтуер, основните процедури за защита на данни и системи;

г) политиката и процедурите за възлагане на подизпълнители или на други трети (аутсорсинг).


Чл. 19в. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) Изискванията към заявителя, заявлението и придружаващите го документи и информация по чл. 18 - 19б се прилагат съответно и в случаите по чл. 31 от Закона за кредитните институции.


Раздел III.
Разрешение на банка за откриване на клон в трета държава

Чл. 20. (1) Банка, която иска да получи разрешение за откриване на клон в трета държава, подава до БНБ писмено заявление, което съдържа:

1. наименование на държавата, където банката възнамерява да открие клон и неговото седалище;

2. имената на най-малко две лица, които са назначени да управляват клона и да представляват банката в чужбина.

(2) Към заявлението по ал. 1 се представят и следните документи:

1. заверен препис от решението на компетентния управителен орган на банката за откриването на клона в съответната държава;

2. заверен препис от решението на компетентния управителен орган на банката за назначението на лицата, които ще управляват клона и ще представляват банката в чужбина;

3. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) план за дейността, който освен информацията по чл. 13, ал. 2, т. 3, 4 и 5 от Закона за кредитните институции съдържа и икономическа обосновка на необходимостта от откриване на клон на банката в съответната държава.

(3) Всяко лице, което е назначено да управлява клона на банката в трета държава, представя:

1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) когато лицето не е български гражданин - документ, удостоверяващ, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

2. данни за:

а) име (собствено, бащино и фамилно), единен граждански номер, дата и място на раждане, постоянен адрес;

б) образование, включително наименованието на учебните заведения, в които е придобито, както и продължителността на обучението;

в) посетените квалификационни курсове и семинари с означение на мястото и годините на обучение;

г) чужди езици, които лицето владее писмено и говоримо, с посочване на степента на владеене;

д) професионалния опит с подробна характеристика на заеманите длъжности по години;

е) настояща месторабота и подробна характеристика на заеманата длъжност;

ж) заверен препис от диплома или друг аналогичен документ за завършено висше образование;

3. декларация, удостоверяваща следните обстоятелства:

а) че лицето не е лишено или лишавано от право да заема материалноотговорна длъжност;

б) че лицето не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

в) че не е съпруг или роднина до трета степен включително по права или съребрена линия на друго лице, което управлява клона, или на лице, което е член на службата за вътрешен контрол на клона;

г) размера на платените данъци през последните 3 години, дали са му налагани санкции за укриване на данъци и дали имат неизплатени данъчни задължения.

(4) Българската народна банка отказва да издаде разрешение, когато:

1. съществува опасност финансовото състояние на банката да се влоши в резултат на откриването на клона;

2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) в представения план за дейността се предвижда осъществяването на сделки или дейности, които са извън обхвата на лиценза на банката;

3. предлаганата организационна структура на клона не осигурява неговото надеждно и стабилно управление;

4. упражняваният банков надзор в съответната страна не е достатъчно ефективен;

5. не е сключено споразумение за сътрудничество между БНБ и надзорния орган по седалището на клона или съществуват други правни или административни пречки за осъществяване на надзор върху клона от страна на БНБ.


Чл. 21. След получаване на разрешение от компетентния надзорен орган в държавата по седалището на клона банката в десетдневен срок изпраща копие от разрешението на БНБ.


Раздел IV.
Разрешение за изменение на наименованието, обозначено в лиценза

Чл. 22. (1) Банка, която иска да получи разрешение за изменение на наименованието си, обозначено в лиценза, подава писмено заявление до БНБ, към което прилага:

1. заверен препис от решението на компетентния орган на банката;

2. мотивирано посочване на причините за промяна на съществуващото наименование на банката.

(2) Банка със седалище в трета държава, която иска да промени наименованието, обозначено в лиценза за извършване на банкова дейност чрез клон на територията на Република България, подава заявление в БНБ, към което прилага документи, удостоверяващи промяната в наименованието на банката в държавата по нейното седалище.

(3) При необходимост БНБ изисква становище от Комисията за защита на конкуренцията.

(4) Българската народна банка отказва да издаде разрешение за изменение на наименованието, означено в лиценза, когато не е изпълнено изискването на чл. 6, ал. 3 от Закона за кредитните институции.


Раздел V.
Разрешение за преобразуване

Чл. 23. (1) Разрешение за преобразуване на банка чрез вливане или сливане може да се издаде, ако участващите в преобразуването дружества са само банки.

(2) Не се издава разрешение за преобразуване на банка, лицензирана от БНБ, чрез промяна на правната форма или чрез прехвърляне цялото имущество на едноличния собственик.

(3) Разрешение за преобразуване чрез сливане на банки се издава само ако новоучреденото дружество получи лиценз за банка.

(4) При вливане на банка правото за извършване на дейности, за които приемащата банка не е лицензирана, не преминава върху нея.

(5) За издаване на разрешение за разделяне или отделяне чрез придобиване приемащите дружества трябва да притежават съответния лиценз, ако вследствие на правоприемството към тях преминават права и задължения, възникнали при извършване на дейности, за които се изисква лиценз.

(6) За издаване на разрешение за разделяне или отделяне чрез учредяване или при отделяне на еднолично търговско дружество новоучредените дружества трябва да са получили лиценз, ако вследствие на правоприемството към тях преминават права и задължения, възникнали при извършване на дейности, за които се изисква лиценз.

(7) В случаите по ал. 3, 5 и 6 искането за издаване на лиценз, по което е компетентна да се произнесе БНБ, се разглежда едновременно с това за разрешение.

(8) Когато вследствие на преобразуването възникват обстоятелства, които налагат издаване на друго разрешение по тази наредба, искането за издаване на това разрешение се разглежда едновременно с разрешението за преобразуване.

(9) В случаите по ал. 5 БНБ, преди да се произнесе по исканото разрешение взема предвид становището на Комисията за финансов надзор относно участващо в преобразуването дружество, върху което комисията упражнява надзор.


Чл. 24. (1) За получаване на разрешение за преобразуване банката представя:

1. заявление, съдържащо формата на преобразуване и мотивите за това;

2. заверен препис от решенията на компетентните органи на участващите в преобразуването банки;

3. заверено копие от договора или плана за преобразуване;

4. подробна справка за преминаващите при преобразуването права и задължения към приемащите и/или новоучредените дружества;

5. прогнозни отчети на участващите в преобразуването банки - баланс, отчет за приходите и разходите, отчети за капиталовата адекватност, ликвидността, големите експозиции, дяловите участия и вложенията по чл. 47, ал. 1 и 2 от Закона за кредитните институции, в които е отразен ефектът от преобразуването;

6. докладите на управителните органи на преобразуващите се и приемащите дружества;

7. докладите на проверителите (специализирани одиторски предприятия по чл. 76 от Закона за кредитните институции) по чл. 262м от Търговския закон, в които се дава заключение и относно:

а) достоверността на представяне на финансовото и имуществено състояние на участващите в преобразуването банки и получения финансов резултат;

б) надеждността на системите за вътрешен контрол на приемащата банка;

в) съответствието на изготвените от участващите в преобразуването банки прогнозни надзорни отчети с изискванията на Закона за кредитните институции и актовете по прилагането му;

8. становище на проверителя по чл. 76 от Закона за кредитните институции дали в хода на проверката са установени обстоятелства по чл. 77, ал. 1 от Закона за кредитните институции;

9. заверени копия от издадени лицензи от други органи извън БНБ, ако такива се изискват съгласно чл. 23;

10. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) план за дейността на приемащата банка в случаите на вливане, разделяне или отделяне чрез придобиване;

11. проект на съобщение до кредиторите на участващите в преобразуването банки, което ще бъде публикувано в два централни ежедневника след издаване на разрешението;

12. други документи, необходими за извършването на преценка дали да се издаде исканото разрешение.

(2) Българската народна банка издава разрешение за преобразуване, ако установи, че:

1. няма да бъдат застрашени или накърнени интересите на вложителите и другите кредитори на участваща в преобразуването банка;

2. преминаващите при преобразуването активи и задължения няма да доведат участваща в преобразуването банка до нарушаване на Закона за кредитните институции или наредбите за неговото прилагане;

3. издадени са или ще бъдат издадени едновременно с разрешението съответните лицензи или други разрешения, когато такива се изискват съгласно чл. 23;

4. получено е положително становище от Комисията по финансов надзор, когато такова се изисква съгласно чл. 23.

(3) Освен при неизпълнение на изискванията по ал. 1 Българската народна банка отказва издаване на исканото разрешение:

1. за вливане, разделяне чрез придобиване или отделяне чрез придобиване:

а) ако от това може да настъпи влошаване на финансовото състояние на участваща в преобразуването банка;

б) ако по преценка на БНБ участваща в преобразуването банка няма да може да продължи надеждното и стабилното упражняване на банкова дейност след преобразуването;

в) ако по преценка на БНБ участваща в преобразуването банка няма да бъде в състояние да продължи да обслужва без забавяне всички свои текущи и/или придобити при преобразуването задължения;

2. ако заявителят не е представил в определените срокове всички необходими сведения и документи или ако представените съдържат непълна, противоречива или недостоверна информация.


Раздел VI.
Разрешение за промяна в обхвата на издадения лиценз

Чл. 25. (1) Банка, която иска да получи разрешение за промяна в обхвата на издадения й лиценз с дейности по чл. 2, ал. 2 от Закона за кредитните институции, представя в БНБ заявление, към което прилага:

1. изменения устав, който съдържа новите сделки или дейности, придружен с копие от решението на общото събрание за изменение на устава;

2. обосновка на необходимостта от разширяване на предмета на дейност на банката;

3. сведения за професионалния опит и квалификация на лицата, които пряко ще извършват новите сделки или дейности;

4. сведения за наличието на технологично оборудване и информационно осигуряване, необходимо за извършване на новите сделки или дейности.

(2) Банка със седалище в трета държава, която иска да извършва нови сделки или дейности чрез клона си на територията на Република България, подава писмено заявление до БНБ, към което прилага:

1. документи, удостоверяващи правото й да извършва тези сделки в държавата по нейното седалище;

2. сведенията по ал. 1, т. 3 и 4.

(3) Българската народна банка отказва да издаде разрешение, когато:

1. прецени, че професионалната квалификация и опит на лицата по ал. 1, т. 3, както и финансовото състояние на заявителя не позволяват надеждно извършване на новите сделки или дейности;

2. установи, че чуждестранната банка няма право да извършва посочените в заявлението сделки или дейности в държавата по своето седалище.


(4) Банката може да започне извършването на разрешените сделки или дейности, след като представи на подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", заверен препис от съответните промени в търговския регистър.


Раздел VII.
Разрешение за увеличаване на капитала с непарична вноска

Чл. 26. (1) Банка, която иска да получи разрешение за увеличаване на капитала с непарични вноски, подава писмено заявление до БНБ, към което прилага:

1. заверен препис от решението на компетентния орган на банката за увеличение на капитала с непарични вноски и за изменение на устава, което съдържа подробно описание на имуществото, предмет на непаричните вноски, лицата, които ги правят, както и номиналната стойност на акциите, предоставяни срещу вноските;

2. оценка на вещите лица, извършена по реда на чл. 72 от Търговския закон;

3. изменения устав, съдържащ пълно описание и оценка на имуществата, предмет на непаричните вноски.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) Българската народна банка отказва да издаде разрешение, когато:

1. не са спазени изискванията по Търговския закон;

2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) не е издадено одобрение по чл. 28 или 31 от Закона за кредитните институции, когато такова се изисква;

3. банката е в нарушение или чрез извършване на вноската ще наруши изискванията по Закона за кредитните институции или на актовете за прилагането му;

4. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.)

5. предмет на вноската са права, които не са непосредствено свързани с дейността на банката.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) Българската народна банка може да откаже да издаде разрешение и ако прецени, че съществува опасност при необходимост от бърза продажба на активите, предмет на вноската, банката да не получи цена, съответстваща на оценката по устава.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) След издаването на разрешението банката представя на подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", заверен препис от съответните промени в търговския регистър.


Раздел VIII.
Разрешение за обратно изкупуване на издадени от банка акции

Чл. 27. (1) Банка, която иска да получи разрешение за обратно изкупуване на издадени от нея акции, подава писмено заявление до БНБ, към което прилага:

1. заверен препис от решението на общото събрание на акционерите на банката за обратно изкупуване на издадените от банката акции, в което е посочена целта на обратното изкупуване;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) данните и документите по чл. 29 и 30 от Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 на Комисията от 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за капиталовите изисквания на институциите (ОВ, L 74/8 от 14 март 2014 г.), наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014".

(2) Българската народна банка отказва да издаде разрешение, когато:

1. не са спазени изискванията по чл. 187а от Търговския закон;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) обратното изкупуване на акциите от банката би довело до нарушаване на изискванията на Закона за кредитните институции, на издадените наредби за прилагането му, на Регламент (ЕС) № 575/2013 или на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014.

(3) След издаването на разрешението банката представя на подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", заверен препис от съответните промени в търговския регистър.


Раздел IX.
Разрешение за намаляване на капитала

Чл. 28. (1) Банка, която иска да получи разрешение за намаляване на своя капитал, подава писмено заявление до БНБ, към което прилага:

1. заверен препис от решението на общото събрание на акционерите за намаляване на капитала, в което е посочена целта на намаляването;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) данните и документите по чл. 29 и 30 от Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014.

(2) Българската народна банка отказва да издаде разрешение по този член, когато:

1. намаляването на капитала е направено в нарушение с изискванията по чл. 199 - 203 от Търговския закон;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) намаляването на капитала би довело до нарушаване на изискванията на Закона за кредитните институции, на издадените наредби за прилагането му, на Регламент (ЕС) № 575/2013 или на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014.

(3) След издаването на разрешението банката представя на подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор", заверен препис от съответните промени в търговския регистър.

(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за премийни резерви от емисии, свързани с капиталовите инструменти и подчинените заеми.


Раздел X.
Разрешение за учредяване или придобиване на контрол върху банка със седалище в чужбина

Чл. 29. (1) За издаване на разрешение за учредяване или придобиване на контрол върху банка със седалище в чужбина банката подава до БНБ заявление.

(2) В случаите на учредяване на банка към заявлението се прилагат:

1. протокол от учредителното събрание или аналогичен документ;

2. устав (акт за учредяване) на банката;

3. данни за капитала на учредяващата се банка, за вида, броя, номиналната и емисионната стойност на записаните акции и документ за направените вноски;

4. данни за лицата, които ще управляват банката;

5. данни за свързаност на заявителя с членове на органите й за управление;

6. подробна информация за условията и реда за лицензиране и осъществяване на банкова дейност в държавата, където се учредява банката, адрес и наименование на лицензиращия и надзорния орган, основни надзорни изисквания и приложими нормативни актове;

7. икономическа обосновка на необходимостта от учредяване на банка;

8. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) план (описание) за дейността на банката, съдържащ информация за управленската структура, включително за дейността на отделните организационни единици, разпределението на отговорностите между изпълнителните директори и другите администратори, организацията и управлението на информационната система на банката, както и на механизма за защита на информацията.

(3) В случаите на придобиване на контрол върху банка със седалище в чужбина към заявлението се прилагат:

1. данни за вида, броя, единична и обща номинална стойност на придобиваните акции, дела им в капитала на банката и цената им на придобиване;

2. данни за вида, броя, единична и обща номинална стойност на притежаваните до момента акции, дела им в капитала на банката и цената им на придобиване;

3. документи и сведения за банката, в която се придобива контрол:

а) актуален препис-извлечение от съответния търговски регистър с данни за наименованието на банката, правно-организационната форма, седалището и адреса на управление, лицата, които управляват и представляват банката;

б) одитирани финансови отчети на чуждестранната банка за последните две години;

в) препис от устава (акта за учредяване) на банката;

г) данни за свързаност на банката с други лица;

д) данни за свързаност на заявителя с други акционери и с лицата, които участват в органите й за управление;

е) препис от акта за лицензиране с актуална информация за сделките и дейностите, които чуждестранната банка има право да извършва;

ж) икономическа обосновка на необходимостта от придобиване на контрол върху банка със седалище в чужбина;

з) данни по ал. 2, т. 6 и 8.


Чл. 30. (1) Българската народна банка може да разреши придобиванията по чл. 29 само при условие, че размерът на инвестицията е изцяло покрит със собствени средства на банката- заявител и тези средства няма да намалят капиталовата база на банката под изискуемия минимум.

(2) Българската народна банка отказва да издаде разрешение, когато:

1. придобиваното участие в банка със седалище в чужбина ще доведе до нарушаване от придобиващата банка на изискванията на Закона за кредитните институции и наредбите за прилагането му или ще влоши качеството на активите на банката;

2. поради предмета на дейност, финансовото състояние или поради свързаността на банката, в която се придобиват акции с други лица, се създава възможност за значително увеличаване на риска от загуби за банката-заявител;

3. заявителят не разполага със средствата за планираното придобиване на акции в чуждестранна банка;

4. приложимото право и режимът за упражняване на банкова дейност по седалището на банката не позволяват осъществяването на ефективен консолидиран надзор от страна на БНБ.


Раздел XI.
Разрешение за доброволна ликвидация

Чл. 31. За издаване на разрешение за доброволна ликвидация банката подава в БНБ заявление, към което прилага одобрен от управителния й орган план за ликвидация, съдържащ:

1. началната дата и срока за завършване на ликвидацията;

2. заверен от одиторите баланс, актуален към не повече от 30 дни, предхождащи датата на подаване на заявлението;

3. подробен доклад за подлежащите на осребряване активи и планираните срокове за осребряването им;

4. срокове и начин на уреждане на паричните и непаричните задължения на заявителя;

5. списък на лицата, които ще бъдат назначени за ликвидатори и техни заместници, с посочване разпределението на отговорностите, подробна информация за образованието, квалификацията и професионалния опит на всеки от тях, декларации за свързани лица и за наличието на делови интереси с банката;

6. проект на съобщение до кредиторите, което да бъде публикувано в поне два централни ежедневника.


Чл. 32. При продажба на предприятието на банка към документите по чл. 131, ал. 4 от Закона за кредитните институции се прилагат и документите по чл. 31, т. 1, 2, 4 - 7, необходими за издаване на разрешение за доброволна ликвидация.


Раздел XII.
Издаване на удостоверение по чл. 25 от Закона за кредитните институции (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.)

Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.)


Раздел XIII.
Разрешение за извършване на дейност по чл. 2, ал. 6 от Закона за кредитните институции (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) (1) Банка, която иска да получи разрешение за извършване на дейност по чл. 2, ал. 6 от Закона за кредитните институции, подава до БНБ писмено заявление, към което прилага следните документи:

1. програма за дейността на банката, включваща данни за дейността, която банката предвижда да извършва, както и за вътрешната й организация;

2. общи условия, приложими към договорите с клиенти;

3. други данни и документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 59 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (OB, L 302/1, 18.11.2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1031/2010".

(2) Българската народна банка разглежда заявлението и приложените документи и издава или отказва издаване на разрешение в едномесечен срок от представяне на заявлението и всички документи.

(3) Българската народна банка отказва издаване на разрешение по ал. 2, ако не са представени всички документи, ако те са неверни или с противоречиво съдържание или ако не са изпълнени други изисквания на Регламент (ЕС) № 1031/2010.


Раздел XIV.
Разрешение за включване на капиталови инструменти в базовия собствен капитал от първи ред (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г.)

Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) (1) Банка, която иска да получи разрешение за включване на капиталови инструменти по чл. 26, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕС) № 575/2013 в базовия собствен капитал от първи ред, подава писмено заявление до БНБ, към което прилага:

1. заверен препис от решението на компетентния орган на банката за издаване на емисия капиталови инструменти и за изменение на устава;

2. списък на лицата, придобили капиталови инструменти, данни относно размера на придобитите инструменти от всяко едно лице и документи, удостоверяващи, че всеки, придобил капиталови инструменти, е внесъл по набирателната сметка на банката тяхната стойност, както и документи, доказващи произхода на средствата;

3. декларация от банката, че тя не е финансирала пряко или непряко придобиването на инструментите;

4. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.)

5. удостоверение, издадено от "Централен депозитар" - АД, за регистриране на емисията капиталови инструменти;

6. изменения устав, съдържащ новия размер на капитала;

7. таблица за оценка на съответствието на капиталовите инструменти с изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 съгласно приложение № 1; таблицата се изготвя от банката и представя информация за съответствието на капиталовите инструменти със съответните изисквания на регламентите по предходното изречение за квалифицирането им като базов собствен капитал от първи ред;

8. декларация, че инструментите са от вида инструменти в Република България, включени в списъка на Европейския банков орган (ЕБО) по чл. 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

9. декларация, че представената информация е точна и пълна, както и че капиталовите инструменти отговарят на условията за квалифицирането им като базов собствен капитал от първи ред.

(2) Българската народна банка отказва да издаде разрешение за включване на капиталови инструменти в базовия собствен капитал от първи ред, когато не са изпълнени условията на Регламент (ЕС) № 575/2013, Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 и тази наредба.

Раздел XV.
Разрешение за включване на междинната или годишната печалба в базовия собствен капитал от първи ред (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г.)

Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) (1) Банка, която иска да получи разрешение за включване на междинната или годишната печалба в базовия собствен капитал от първи ред, подава писмено заявление до БНБ, към което прилага:

1. документ, заверен от одитора на банката, потвърждаващ печалбата, като:

а) относно годишната печалба се представя одиторски доклад или удостоверително писмо, в което се посочва, че одитът не е приключил и че одиторите не са установили нещо, което да им дава основание да считат, че окончателният доклад ще съдържа модифицирано мнение;

б) относно междинната печалба се представя одиторски доклад (в случай на извършен одит), доклад за преглед по смисъла на МОС 2400 "Ангажименти за преглед на финансови отчети" или удостоверително писмо съгласно условията на буква "а", ако потвърждението, представено от банката, е одиторски доклад;

2. декларация, подписана от лицата, които управляват и представляват банката, че печалбата е записана съгласно предвидените в приложимата счетоводна рамка принципи и че обхватът на пруденциалната консолидация не е значително по-широк от обхвата на потвърждението, което се съдържа в документа на одитора по т. 1;

3. декларация, подписана от лицата, които управляват и представляват банката, в която се посочват основните елементи на междинната или годишната печалба, включително приспаданията за очаквани отчисления от печалбата съгласно чл. 2 от Регламент № 241/2014 или дивиденти съгласно приложение № 2;

4. заверен препис от решението/предложението на компетентния орган на банката за включване на междинната или годишната печалба в базовия собствен капитал от първи ред.

(2) В случаите, когато междинната или годишната печалба се включва на консолидирана или подконсолидирана основа, изискванията по ал. 1, т. 2 и 3 се изпълняват от консолидиращото лице.

(3) Размерът на дивидентите, които се приспадат, се основава на официално решение/предложение на компетентния орган на банката, а в случаите, когато няма такова решение/предложение, на най-високата стойност измежду:

1. максималния размер на дивидентите, изчислен в съответствие с дивидентната политика;

2. размера на дивидентите, изчислен въз основа на средното съотношение на изплащане през последните три години;

3. размера на дивидентите, изчислен въз основа на съотношението на изплащане за предходната година.

(4) Българската народна банка отказва да издаде разрешение за включване на междинната или годишната печалба в базовия собствен капитал от първи ред, когато не са изпълнени условията за нейното включване по Регламент (ЕС) № 575/2013, Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 и тази наредба.

Раздел XVI.
Одобрение за включване на капиталови инструменти и подчинени заеми в допълнителния капитал от първи ред, съответно в капитала от втори ред (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г.)

Чл. 33г. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) (1) Банка, която иска да получи одобрение за включване на капиталови инструменти и подчинени заеми в допълнителния капитал от първи ред, съответно в капитала от втори ред, подава писмено заявление до БНБ, към което прилага:

1. договор или друг документ за издаване на капиталовия инструмент или за получаване на подчинения заем и заверен препис от решението на компетентния орган на банката за сключването на договора или издаване на инструмента;

2. за капиталови инструменти и подчинени заеми с нови или сложни характеристики - мотивирано и независимо правно становище, потвърждаващо, че капиталовите инструменти или подчинените заеми отговарят на условията за квалифицирането им като инструмент на допълнителен капитал от първи ред или на капитал от втори ред;

3. за капиталови инструменти, за които се иска одобрение за включването им като инструмент на допълнителния капитал от първи ред - посочване на минималната сума на базовия капитал, който ще се образува, ако стойността на главницата по инструмента бъде изцяло намалена или преобразувана в базов капитал (чл. 54, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013) след намаление на всички предвидими данъчни задължения или плащания, резултат от преобразуването или намалението или произтичащи и свързани с инструмента към момента на преобразуването или намалението, като банката трябва да оцени и обясни сумата на база данъчното третиране, приложимо към датата на оценката и структурата на групата;

4. таблица за оценка на съответствието на капиталовия инструмент, съответно на подчинения заем, с изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 съгласно приложение № 3; таблицата се изготвя от банката и представя информация за съответствието на капиталовия инструмент, съответно на подчинения заем, с изискванията на регламентите по предходното изречение за квалифицирането им като допълнителен капитал от първи ред, съответно капитал от втори ред, като отчита приложимите въпроси и отговори на ЕБО и Доклада на ЕБО относно наблюдението на инструменти на допълнителния капитал от първи ред;

5. декларация от банката, че тя не е финансирала пряко или непряко придобиването на инструментите;

6. декларация, че представената информация е точна и пълна, че капиталовите инструменти отговарят на условията за квалифицирането им като допълнителен капитал от първи ред или капитал от втори ред и че няма необявени споразумения, които биха повлияли на тяхната допустимост;

7. банков документ за постъпване на средствата по банкова сметка на банката;

8. други документи, необходими за извършването на преценка дали да се издаде исканото одобрение.

(2) В заявлението по ал. 1 се посочват причините за издаване на капиталовия инструмент и за планиране на заема, както и съответствието им с плана за капитала (на индивидуална и консолидирана основа). То включва и описание на въздействието върху собствения капитал (базовия собствен капитал, допълнителния капитал от първи ред и общия капитал) и коефициента на задлъжнялост/ливъридж (за допълнителния капитал от първи ред) за всички нива на прилагане в съответствие с част първа, дял втори от Регламент (ЕС) № 575/2013 за тригодишен период, като се базира на прогноза за плана за капитала и се отчита ал. 1, т. 3.

(3) Банките могат да използват публикуваните от ЕБО стандартизирани образци за характеристиките и условията при издаване на капиталови инструменти, както и Доклада на ЕБО относно наблюдението на инструменти на допълнителния капитал от първи ред.

(4) Банката е длъжна да уведоми БНБ за всяка промяна в договора или документа за издаване на инструмента или за получаване на подчинения заем или за обстоятелства, които могат да повлияят на квалифицирането им като инструмент на допълнителен капитал от първи ред или на капитала от втори ред.

(5) Българската народна банка отказва да издаде одобрение за включване на капиталови инструменти и подчинени заеми в допълнителния капитал от първи ред, съответно в капитала от втори ред, когато не са изпълнени изискванията за включването им по Регламент (ЕС) № 575/2013, Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 или тази наредба.

Раздел XVII.
Други разрешения и одобрения по Регламент (ЕС) № 575/2013 (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г.)

Чл. 33д. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) (1) Банка, която иска да получи друго разрешение или одобрение по Регламент (ЕС) № 575/2013, извън случаите по чл. 33б - 33г, подава писмено заявление до БНБ, към което прилага данните и документите, удостоверяващи спазването на съответните изисквания на Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по неговото прилагане.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) Българската народна банка отказва издаване на разрешение или одобрение по ал. 1, ако не са представени всички необходими документи, ако те са неверни или с противоречиво съдържание или ако не са изпълнени други изисквания на Закона за кредитните институции, на Регламент (ЕС) № 575/2013 или на актовете по неговото прилагане.

Раздел XVIII.
Одобрение на финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност (Нов - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.)

Раздел XIII.
Одобрение на финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност (Нов - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.)

Чл. 33е. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) (1) За издаване на одобрение по чл. 35, ал. 1 от Закона за кредитните институции финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност подава писмено заявление до БНБ, към което прилага:

1. описание на организационната структура на групата, част от която е финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност, посочващо:

а) дъщерните дружества и предприятията майки, ако е приложимо;

б) местоположението и предмета на дейност на всеки субект от групата;

2. идентификационни данни за най-малко две лица, които управляват и представляват финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност;

3. документите за издаване на одобрение по Наредба № 20 от 2019 г. за членовете на управителните и контролни органи на финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност и лицата, които управляват дейността му;

4. документите по чл. 19а и 19б за акционерите и съдружниците, които притежават квалифицирано дялово участие във финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност, а в случай че няма такива акционери - за 20-те най-големи акционери или съдружници;

5. описание на вътрешната организация и разпределението на задачите в рамките на групата, включително стратегии и политики за поемане, управление, наблюдение и редуциране на рисковете;

6. други документи, необходими за преценка дали да се издаде исканото одобрение.

(2) Българската народна банка може да изиска в определен от нея срок допълнителна информация, която ѝ е необходима за преценка дали са налице условията за издаване на одобрение съгласно чл. 35а, ал. 5 от Закона за кредитните институции.

Глава четвърта.
РЕГИСТРИРАНЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЦЕНЗИ И РАЗРЕШЕНИЯ. НАДЗОРНИ ТАКСИ

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г.) Издадените по реда на тази наредба лицензи, както и разрешенията по чл. 20, 22, 23, 25 и 31, се вписват в публичен регистър, воден от БНБ.

(2) Вписването на издаден лиценз за банка се извършва след представяне на документите по чл. 16.


Чл. 35. За административните разходи, свързани с разглеждането на заявленията и документите за издаване на лицензи и разрешения по реда на тази наредба, БНБ събира такси, както следва:

1. за издаване на лиценз на банка - 100 000 лв.;

2. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г.)

3. за издаване на лиценз на банка със седалище в трета държава за извършване на банкова дейност на територията на страната чрез клон - 80 000 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.) за издаване на одобрение за придобиване или увеличаване на дялово участие в местна банка - 10 000 лв.;

5. за издаване на разрешение за откриване на клон на банка в трета държава - 50 000 лв.;

6. за издаване на разрешение за изменение наименованието, обозначено в лиценза - 3000 лв.;

7. за издаване на разрешение за преобразуване на банка - 50 000 лв.;

8. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) за издаване на разрешение за промяна на обхвата на издадения лиценз - 10 000 лв.;

9. за издаване на разрешение за увеличаване на капитала на банка с непарични вноски - 20 000 лв.;

10. за издаване на разрешение за намаляване на капитала на банка - 20 000 лв.;

11. за издаване на разрешение за обратно изкупуване на издадени от местна банка акции - 20 000 лв.;

12. за издаване на разрешение за придобиване на контрол или учредяване на банка със седалище в чужбина - 80 000 лв.;

13. за издаване на разрешение за доброволна ликвидация - 100 000 лв.;

14. (зал. - ДВ, бр. 36 от 2009 г.)

15. (нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) за издаване на разрешение за включване на капиталови инструменти в базовия собствен капитал от първи ред - 5000 лв.;

16. (нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) за издаване на разрешение за включване на междинната или годишната печалба в базовия собствен капитал от първи ред - 5000 лв.;

17. (нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) за издаване на одобрение за включване на капиталови инструменти и подчинени заеми в допълнителния капитал от първи ред или в капитала от втори ред - 5000 лв.;

18. (нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) за издаване на другите разрешения и одобрения по Регламент (ЕС) № 575/2013 - 1000 лв.;

19. (нова - ДВ, бр. 40 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) за издаване на одобрение на финансов холдинг или финансов холдинг със смесена дейност - 20 000 лв.


Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) По смисъла на наредбата:

1. "Консолидиращо лице" е кредитна институция, която е длъжна да спазва установените в Регламент (ЕС) № 575/2013 изисквания на консолидирана или подконсолидирана основа, което е приложимо съгласно чл. 11 и 18 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2. "Междинна печалба" е печалбата, определена според приложимата счетоводна рамка, изчислена за референтен период, по-кратък от пълната финансова година, преди банката да е взела формално решение, с което се потвърждава тази печалба или загуба на банката;

3. "Годишна печалба" е печалбата, определена според приложимата счетоводна рамка, изчислена за референтен период, равен на пълната финансова година, преди банката да е взела формално решение, с което се потвърждава тази печалба или загуба на банката.

4. "Съотношение на изплащане на консолидирана основа" е съотношението между:

а) разпределените на собствениците на консолидиращото лице дивиденти, с изключение на изплатените по начин, който не намалява базовия собствен капитал от първи ред (например дивиденти под формата на акции); и

б) разпределената на собствениците на консолидиращото лице печалба след облагане с данъци.

Ако за дадена година съотношението между букви "а" и "б" е отрицателно или е по-голямо от 100 %, съотношението на изплащане се счита за 100 %.

В случай че за дадена година печалбата по буква "б" е равна на нула, съотношението на изплащане се счита за 0 %, ако дивидентите по буква "а" са равни на нула, и за 100 %, ако дивидентите по буква "а" са по-големи от нула.

5. "Съотношение на изплащане на индивидуална основа" е съотношението между:

а) разпределените на собствениците на лицето дивиденти, с изключение на изплатените по начин, който не намалява базовия собствен капитал от първи ред (например дивиденти под формата на акции); и

б) печалбата след облагане с данъци.

Ако за дадена година съотношението между букви "а" и "б" е отрицателно или е по-голямо от 100 %, съотношението на изплащане се счита за 100 %.

В случай че за дадена година печалбата по буква "б" е равна на нула, съотношението на изплащане се счита за 0 %, ако дивидентите по буква "а" са равни на нула, и за 100 %, ако дивидентите по буква "а" са по-големи от нула.

§ 1а. (Предишен § 1, изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г.) Документите и сведенията на чужд език, които се изискват по реда на тази наредба, се представят в БНБ със заверен превод на български език, а представяните официални документи трябва да бъдат и легализирани. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в българския превод. Подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор", може да поиска отделни частни документи от съществено значение за преценката относно спазването на нормативните изисквания да бъдат с нотариална заверка на подписите на лицата, които са ги издали.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. За актуализиране на лицензите на банките по реда на § 6 от Закона за кредитните институции не се събират такси.


§ 3. (1) Тази наредба се издава на основание § 13 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 167 от 22 декември 2006 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и отменя Наредба № 2 от 2000 г. за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 14 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2002 г., бр. 19 и 108 от 2003 г.; доп., бр. 44 от 2004 г.).

(2) Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", дава указания по прилагането на тази наредба.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2006 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ, ОДОБРЕНИЯТА И РАЗРЕШЕНИЯТА, ИЗДАВАНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 14.05.2021 Г.)


§ 17. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 1, който влиза в сила от 26 юни 2021 г.

Приложение № 1 към чл. 33б, ал. 1, т. 7


(Ново - ДВ, бр. 63 от 2017 г.)


Таблица за оценка на съответствието на капиталовите инструменти с изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 за квалифицирането им като базов собствен капитал от първи ред

 

Разпоредба от Регламент (ЕС) № 575/2013

Ред и условия за издаване на емисията капиталови инструменти

Приложими разпоредби съгласно устава и местното законодателство

Самооценка

Член 28

 

 

 

1. Капиталовите инструменти се приемат за инструменти на базовия собствен капитал от първи ред само ако са изпълнени всички условия по-долу:

 

 

 

а) инструментите са емитирани пряко от институцията с предварителното съгласие на собствениците на институцията или когато това се разрешава от приложимото национално право, от ръководния орган на институцията;

 

 

 

б) инструментите са изплатени и тяхното закупуване не се финансира пряко или непряко от институцията;

 

 

 

в) инструментите отговарят на всички условия по-долу по отношение на своята класификация:

 

 

 

i) те са капитал по смисъла на член 22 от Директива 86/635/ЕИО (ОВ, L 176/37 от 27 юни 2013 г.)

 

 

 

ii) те са собствен капитал по смисъла на приложимата счетоводна рамка;

 

 

 

iii) те са собствен капитал за целите на определянето на балансовата неплатежоспособност, когато е приложимо съгласно националното право в областта на неплатежоспособността;

 

 

 

г) инструментите са ясно и индивидуално оповестени в счетоводния баланс от финансовите отчети на институцията;

 

 

 

д) инструментите са с неограничен срок;

 

 

 

е) главницата на инструментите не може да се намалява или възстановява освен в някой от следните случаи:

 

 

 

i) ликвидация на институцията;

 

 

 

ii) обратно изкупуване на инструментите по преценка на институцията или други начини за намаляване на капитала по нейна преценка, когато институцията е получила предварителното разрешение от компетентния орган в съответствие с чл. 77;

 

 

 

ж) в разпоредбите относно инструментите не се посочва изрично или по подразбиране, че главницата на инструментите ще бъде или може да бъде намалена или възстановена освен при ликвидация на институцията и институцията не дава друга такава индикация преди или при емитирането на инструментите освен в случаите на инструменти, посочени в чл. 27, когато приложимото национално право забранява на институцията да откаже да изкупи тези инструменти;

 

 

 

з) инструментите отговарят на следните условия по отношение на разпределенията:

 

 

 

i) няма преференциално третиране при разпределенията по отношение на реда за изплащане на разпределенията, включително във връзка с други инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, а изискванията по отношение на тези инструменти не предоставят преференциални права за изплащането на разпределения;

 

 

 

ii) разпределенията в полза на държателите на инструментите може да се изплащат само от разпределяемите позиции;

 

 

 

iii) приложимите към инструментите условия не включват таван или друго ограничение на максималния размер на разпределенията освен при инструментите, посочени в чл. 27;

 

 

 

iv) размерът на разпределенията не се определя въз основа на цената, платена за закупуването на инструментите при емитирането им, освен при инструментите, посочени в чл. 27;

 

 

 

v) приложимите към инструментите условия не включват задължение за институцията да прави разпределение в полза на държателите на инструментите и за самата институция не съществува друго такова задължение;

 

 

 

vi) неизплащането на разпределения не представлява неизпълнение от страна на институцията;

 

 

 

vii) отмяната на разпределенията не налага ограничения върху институцията;

 

 

 

и) в сравнение със съвкупността от капиталови инструменти, емитирани от институцията, при настъпването на загуба инструментите покриват първата и пропорционално най-голямата част от нея, като всеки инструмент покрива загубата в същата степен както всички други инструменти на базовия собствен капитал от първи ред;

 

 

 

й) в случай на неплатежоспособност или ликвидация на институцията рангът на инструментите е най-нисък спрямо всички останали вземания;

 

 

 

к) инструментите дават право на своите собственици на вземане към остатъчните активи на институцията, което в случай на ликвидация и след плащането на всички вземания от по-горен ред е пропорционално на сумата на такива емитирани инструменти и не е фиксирано или ограничено с таван освен при капиталовите инструменти, посочени в чл. 27;

 

 

 

л) инструментите не са обезпечени и не са обект на гаранции, които увеличават реда на вземанията от:

 

 

 

i) институцията или нейните дъщерни предприятия;

 

 

 

ii) предприятието майка на институцията или неговите дъщерни предприятия;

 

 

 

iii) финансовия холдинг майка или неговите дъщерни предприятия;

 

 

 

iv) холдинга със смесена дейност или неговите дъщерни предприятия;

 

 

 

v) смесения финансов холдинг и неговите дъщерни предприятия;

 

 

 

vi) предприятие, което има тесни връзки със субектите, посочени в подточки i - v;

 

 

 

м) инструментите не са предмет на споразумение във формата на договор или в друга форма, с което се повишава редът на вземанията по инструментите при неплатежоспособност или ликвидация.

 

 

 

Условието в първа алинея, буква "й" се счита за изпълнено дори и ако инструментите са включени съгласно член 484, параграф 3 в допълнителния капитал от първи ред или капитала от втори ред, при условие че са с равностоен ранг.

 

 

 

2. Условията, определени в параграф 1, буква "и", се считат за изпълнени без оглед на намаляване на постоянна основа на главницата на инструментите на допълнителния капитал от първи ред или капитала от втори ред.

 

 

 

Условието в параграф 1, буква "е" се счита за изпълнено дори и при намаляване на главницата на капиталовия инструмент в рамките на процедура по преструктуриране или като последствие от намаляване на стойността на капиталовите инструменти, изисквано от органа по преструктуриране, който отговаря за институцията.

 

 

 

Условието в параграф 1, буква "ж" се счита за изпълнено дори и ако в разпоредбите, с които е уреден капиталовият инструмент, се посочва изрично или се подразбира, че главницата на инструмента ще бъде или може да бъде намалена в рамките на процедура по преструктуриране или като последствие от намаляване на стойността на капиталовите инструменти, изисквано от органа по преструктуриране, който отговаря за институцията.

 

 

 

3. Условието в параграф 1, буква "з", подточка "iii" се счита за изпълнено дори и инструментът да изплаща производни дивиденти, при условие че тези дивиденти не водят до разпределение, което несъразмерно обременява собствения капитал.

 

 

 

4. За целите на параграф 1, буква "з", подточка "i" диференцираните разпределения следва да отразяват единствено диференцирано право на глас. В това отношение по-високи разпределения се прилагат единствено за инструментите на базовия собствен капитал от първи ред с по-малко или без права на глас.

 

 

 


Приложение № 2 към чл. 33в, ал. 1, т. 3


(Ново - ДВ, бр. 63 от 2017 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от …………………………………………………………………….………….…………....………,

ЕИК по БУЛСТАТ ………………………………………………………………..……...………….,

адрес за кореспонденция …………………………………………………………..……...………..,

представлявано от ………………………………………………………………..………....……….

Нетната печалба от (междинните/годишните) финансови отчети към (дата на баланса) на (наименование на банката) за включване в базовия собствен капитал от първи ред е изчислена по следния начин:

а) неразпределена печалба преди данъчно облагане [0 лв.];

б) данъци [0 лв.];

в) други отчисления, наложени от надзорния орган [0 лв.];

г) други очаквани отчисления, които не са включени в отчета за приходите и разходите [0 лв.];

д) общ размер на отчисленията (б + в + г) [0 лв.];

е) размер на дивидентите, за които е взето решение или е направено предложение [0 лв./празно поле]1;

ж) максимален размер на дивидентите в съответствие с дивидентната политика [0 лв.];

з) размер на дивидентите съгласно средното съотношение на изплащане (последните три години) [0 лв.];

и) размер на дивидентите съгласно съотношението на изплащане за предходната година [0 лв.];

й) размер на дивидентите, които ще бъдат приспаднати (максимален размер за букви "ж, "з", "и", ако няма данни за буква "е"; иначе буква "е") [0 лв.];

к) въздействие на нормативни ограничения [0 лв.];

л) печалба, която може да бъде включена в базовия собствен капитал от първи ред (a - д - й + к) [0 лв.].

С оглед включването на нетната печалба в базовия собствен капитал от първи ред на банката и спазването на изискванията на Регламент (ЕС) № 241/2014 и тази наредба с настоящото декларираме, че:

1. Доколкото ни е известно, горепосочените цифри са точни.

2. Печалбата е потвърдена от независими от банката лица, които отговарят за одитирането на отчетите ѝ съгласно изискванията в чл. 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и тази наредба.

3. Печалбата е оценена съгласно предвидените в приложимата счетоводна рамка принципи.

4. Всички очаквани отчисления от печалбата или дивиденти са приспаднати от размера на печалбата, както е посочено по-горе.

5. Размерът на дивидентите, които ще бъдат приспаднати, е оценен съгласно Наредба № 2 от 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции.

6. Управителният орган на [наименование на банката/банковата група] се задължава да направи предложение за разпределянето на дивидентите, което е в пълно съответствие с горепосоченото изчисление на нетната печалба.

Известно ни е, че за посочването на неверни данни носим отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

                                                                                                           ПОДПИСИ:

1 Тази стойност следва да е равна на нула единствено ако е налице официално решение или предложение да не се разпределят дивиденти. Ако няма такова решение или предложение, полето не се попълва.Приложение № 3 към чл. 33г, ал. 1, т. 4


(Ново - ДВ, бр. 63 от 2017 г.)


Таблица за оценка на съответствието на капиталовия инструмент или на подчинения заем с изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 за квалифицирането им като допълнителен капитал от първи ред, съответно като капитал от втори ред

 

Разпоредба от Регламент № 575/2013

Посочване на разпоредба от договор или друг документ за издаване на инструмента или за получаване на заема

Въпроси и отговори на ЕБО и Доклад на ЕБО относно наблюдението на инструменти на допълнителния капитал от първи ред

Самооценка

Член 52

 

 

 

1. Капиталовите инструменти се приемат за инструменти на допълнителния капитал от първи ред само ако са изпълнени следните условия:

 

 

 

а) инструментите са емитирани и платени;

 

 

 

б) инструментите не са закупени от някой от следните:

 

 

 

i) институцията или нейните дъщерни предприятия;

 

 

 

ii) предприятие, в което институцията има участие под формата на притежание, пряко или посредством контрол, на 20 % или повече от правата на глас или капитала на предприятието;

 

 

 

в) закупуването на инструментите не се финансира пряко или непряко от институцията;

 

 

 

г) при неплатежоспособност на институцията инструментите са с по-нисък ред от инструментите на капитала от втори ред;

 

 

 

д) инструментите не са обезпечени или не са обект на гаранции, които повишават реда на вземанията на:

 

 

 

i) институцията или нейните дъщерни предприятия;

 

 

 

ii) предприятието майка на институцията или неговите дъщерни предприятия;

 

 

 

iii) финансовия холдинг майка или неговите дъщерни предприятия;

 

 

 

iv) холдинга със смесена дейност или неговите дъщерни предприятия;

 

 

 

v) смесения финансов холдинг и неговите дъщерни предприятия;

 

 

 

vi) предприятие, което има тесни връзки със субектите, посочени в подточки i - v;

 

 

 

е) инструментите не са предмет на споразумение, под формата на договор или под друга форма, с което се повишава редът на вземанията по инструментите при неплатежоспособност или ликвидация;

 

 

 

ж) инструментите са с неограничен срок и разпоредбите, които ги уреждат, не включват стимул за изкупуването им от институцията;

 

 

 

з) ако разпоредбите относно инструментите включват една или повече кол опции, тези опции могат да бъдат упражнени единствено по преценка на емитента;

 

 

 

и) по отношение на инструментите може да се упражни кол опция, те могат да бъдат изкупени или изкупени обратно само когато са изпълнени условията по чл. 77 и не преди да са изтекли пет години от датата на емитиране, освен когато са изпълнени условията по чл. 78, параграф 4;

 

 

 

й) в разпоредбите относно инструментите няма указание, изрично или по подразбиране, че по отношение на тях ще бъде или може да бъде упражнена кол опция или че те ще бъдат или могат да бъдат изкупени или изкупени обратно и институцията не указва това по друг начин, с изключение на следните случаи:

 

 

 

i) след ликвидация на институцията;

 

 

 

ii) обратно изкупуване на инструментите по преценка на институцията или други начини за намаляване на допълнителния капитал от първи ред по нейна преценка, когато институцията е получила предварително разрешение от компетентния орган в съответствие с чл. 77;

 

 

 

к) институцията не указва изрично или по подразбиране, че компетентният орган ще даде съгласие по искане за упражняване на кол опция по отношение на инструментите, за изкупуването им или обратното им изкупуване;

 

 

 

л) разпределенията по инструментите отговарят на следните условия:

 

 

 

i) изплатени са от разпределяеми позиции;

 

 

 

ii) размерът на разпределенията по инструментите няма да бъде променен въз основа на кредитния рейтинг на институцията или на нейното предприятие майка;

 

 

 

iii) разпоредбите, уреждащи инструментите, предоставят на институцията право на преценка по всяко време да отмени разпределенията по инструментите за неограничен срок и на некумулативна основа, като институцията може да използва тези отменени плащания без ограничение за целите на изпълнението на задълженията си, когато същите станат изискуеми;

 

 

 

iv) отмяната на разпределенията не представлява неизпълнение от страна на институцията;

 

 

 

v) отмяната на разпределенията не налага ограничения върху институцията;

 

 

 

м) инструментите не водят до констатацията, че пасивите на дадена институция надвишават нейните активи, когато съгласно приложимото национално право тази констатация се използва, за да се определи неплатежоспособността на институцията;

 

 

 

н) в разпоредбите относно инструментите се изисква при настъпването на активиращо събитие постоянно или временно намаляване на стойността на главницата на инструментите или преобразуването им в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред;

 

 

 

о) разпоредбите относно инструментите не съдържат характеристика, която би могла да възпрепятства рекапитализирането на институцията;

 

 

 

п) когато инструментите не са емитирани пряко от институция, те отговарят на следните две условия:

 

 

 

i) инструментите са емитирани чрез предприятие в рамките на консолидацията съгласно част първа, дял II, глава 2;

 

 

 

ii) постъпленията са незабавно и без ограничение на разположение на тази институция във форма, която отговаря на условията в настоящия параграф.

 

 

 

Условието в първа алинея, буква "г" се счита за изпълнено дори и ако инструментите са включени съгласно чл. 484, параграф 3 в допълнителния капитал от първи ред или капитала от втори ред, при условие че са с равностоен ранг.

 

 

 

Член 53

 

 

 

За целите на чл. 52, параграф 1, буква "л", подточка "v" и буква "о" разпоредбите относно инструментите на допълнителния капитал от първи ред не включват по-специално следното:

а) изискване за разпределения по инструментите, които трябва да бъдат направени в случай на извършено разпределение по инструмент, емитиран от институцията, със същия или по-нисък ред спрямо инструмент на допълнителния капитал от първи ред, включително инструмент на базовия собствен капитал от първи ред;

 

 

 

б) изискване за отмяна на плащането на разпределения по инструментите на базовия собствен капитал от първи ред, на допълнителния капитал от първи ред или на капитала от втори ред, ако не са направени разпределения по тези инструменти на допълнителния капитал от първи ред;

 

 

 

в) задължение за замяна на изплащането на лихви или дивидент с плащане в друга форма; институцията няма друго такова задължение.

 

 

 

Член 63

 

 

 

Капиталовите инструменти и подчинените заеми са инструменти на капитала от втори ред, ако са изпълнени следните условия:

 

 

 

а) инструментите са емитирани или подчинените заеми са получени, в зависимост от случая, и изцяло платени;

 

 

 

б) инструментите не са закупени или подчинените заеми не са предоставени, в зависимост от случая, от някой от следните:

 

 

 

i) институцията или нейните дъщерни предприятия;

 

 

 

ii) предприятие, в което институцията има дялово участие под формата на притежание, пряко или посредством контрол, на 20 % или повече от правата на глас или капитала на предприятието;

 

 

 

в) закупуването на инструментите или предоставянето на подчинените заеми, в зависимост от случая, не се финансира пряко или непряко от институцията;

 

 

 

г) вземанията по главницата на инструментите съгласно разпоредбите, уреждащи тези инструменти, или вземанията по главницата на подчинените заеми съгласно разпоредбите, уреждащи тези заеми, в зависимост от случая, са с по-нисък ред от вземанията на всички привилегировани кредитори;

 

 

 

д) инструментите или подчинените заеми, в зависимост от случая, не са обезпечени или не са обект на гаранции, които повишават реда на вземанията от:

 

 

 

i) институцията или нейните дъщерни предприятия;

 

 

 

ii) предприятието майка на институцията или неговите дъщерни предприятия;

 

 

 

iii) финансовия холдинг майка или неговите дъщерни предприятия;

 

 

 

iv) холдинга със смесена дейност или неговите дъщерни предприятия;

 

 

 

v) смесения финансов холдинг или неговите дъщерни предприятия;

 

 

 

vi) предприятие, което има тесни връзки със субектите, посочени в подточки i - v;

 

 

 

е) инструментите или подчинените заеми, в зависимост от случая, не са предмет на договореност, с която по друг начин се повишава редът на вземанията съответно по инструментите или подчинените заеми;

 

 

 

ж) инструментите или подчинените заеми, в зависимост от случая, имат първоначален матуритет от най-малко пет години;

 

 

 

з) разпоредбите относно инструментите или подчинените заеми, в зависимост от случая, не включват стимул за изкупуване или изплащане на главницата по тях, в зависимост от случая, от институцията преди падежа им;

 

 

 

и) ако инструментите или подчинените заеми, в зависимост от случая, включват една или повече кол опции или опции за изплащане преди падежа, тези опции могат да бъдат упражнени единствено по преценка на емитента или длъжника, в зависимост от случая;

 

 

 

й) по отношение на инструментите или подчинените заеми, в зависимост от случая, може да се упражни кол опция, те могат да бъдат изкупени или изкупени обратно, или изплатени преди падежа само когато са изпълнени условията по чл. 77 и не преди да са минали пет години от датата на емитиране или получаване, в зависимост от случая, освен когато са изпълнени условията по чл. 78, параграф 4;

 

 

 

к) в разпоредбите относно инструментите или подчинените заеми, в зависимост от случая, не се посочва изрично и не се подразбира, че по отношение на инструментите или подчинените заеми, в зависимост от случая, може или ще се упражни кол опция, че те ще бъдат или могат да бъдат изкупени, изкупени обратно или изплатени преди падежа, в зависимост от случая, от институцията освен при неплатежоспособност или ликвидация на институцията и институцията не указва това по друг начин;

 

 

 

л) разпоредбите, уреждащи инструментите или подчинените заеми, в зависимост от случая, не предоставят на държателя правото да ускори графика на изплащането на лихви или на главницата освен в случай на неплатежоспособност или ликвидация на институцията;

 

 

 

м) размерът на дължимите по инструментите или подчинените заеми, в зависимост от случая, плащания на лихви или на дивиденти няма да бъде променен въз основа на кредитния рейтинг на институцията или нейното предприятие майка;

 

 

 

н) когато инструментите не са емитирани пряко от институция или когато подчинените заеми не са получени пряко от институция, в зависимост от случая, трябва да бъдат изпълнени следните две условия:

 

 

 

i) инструментите са емитирани или подчинените заеми са получени, в зависимост от случая, чрез предприятие, което е част от консолидацията по силата на част първа, дял II, глава 2;

 

 

 

ii) постъпленията са незабавно и без ограничение на разположение на институцията във форма, която отговаря на условията в настоящия параграф.

 

 

 


Промени настройката на бисквитките