Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 19 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 19 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 30.01.2007 г.

Обн. ДВ. бр.10 от 30 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.31 от 23 Април 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.76 от 12 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2017г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2017г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 2022г., изм. ДВ. бр.60 от 29 Юли 2022г., изм. ДВ. бр.70 от 30 Август 2022г., изм. ДВ. бр.63 от 25 Юли 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Създава Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд (СКФ) на Европейския съюз (ЕС) в Република България, наричан по-нататък "портала", с цел:

1. повишаване информираността на обществото по отношение на управлението на СКФ на ЕС;

2. подобряване на общественото познаване и разбиране на структурните инструменти за провеждане на регионалната политика на ЕС;

3. насърчаване участието на гражданското общество в процеса по усвояване на средствата по СКФ на ЕС;

4. предоставяне на актуална информация относно новоприети нормативни актове и програмни документи в областта на кохезионната политика на Република България и ЕС.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*), изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Порталът актуализира информацията в поддържаната от Министерството на финансите интернет страница www.eufunds.bg.


Чл. 2. На въвеждане в портала подлежат следните документи и информация:

1. регламенти на ЕС относно структурните фондове;

2. нормативни актове;

3. стратегически програмни документи;

4. процедурни наръчници, ръководства и правила;

5. успешни практики, свързани с управлението на СКФ на ЕС;

6. актуални новини относно изпълнението на дейностите по усвояването на СКФ на ЕС;

7. други документи и информация, свързани с управлението на СКФ на ЕС.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*), изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Министерството на финансите отговаря за цялостната поддръжка на портала.

(2) Порталът се поддържа по начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за въвеждане и актуализиране.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*), изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Дирекция "Централно координационно звено" в Министерството на финансите отговаря за цялостната координация на процеса по въвеждането и актуализирането на информацията и осигурява контролирания достъп за въвеждане и актуализиране на административните структури, посочени в чл. 4.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.)


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2022 г., в сила от 15.03.2022 г.) Информацията в портала се въвежда и актуализира от служители в:

1. администрацията на Министерския съвет;

2. Министерството на финансите;

3. Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

4. Министерството на икономиката и индустрията;

5. Министерството на труда и социалната политика;

6. Министерството на транспорта и съобщенията;

7. Министерството на околната среда и водите;

8. Министерството на образованието и науката;

9. Министерството на земеделието;

10. Министерството на иновациите и растежа.

(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*), изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Информация в портала се въвежда и от лица, определени от директора на дирекция "Централно координационно звено" в Министерството на финансите въз основа на постъпило мотивирано писмено искане за конкретното лице.


Чл. 5. В портала не се въвеждат документи и информация, които представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.


Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Действията по актуализирането на портала се извършват пряко от длъжностни лица, определени със заповед на съответния орган на изпълнителната власт.

(2) В заповедта по ал. 1 се определя и длъжностното лице от всяка администрация, което ще осъществява пряк контрол върху дейността по актуализирането на портала.


Чл. 7. (1) Администрациите по чл. 4 създават необходимите условия за навременното и достоверно въвеждане и актуализиране на информацията в портала.

(2) Длъжностните лица по чл. 6 отговарят за достоверността на въвежданата информация.

(3) Информацията, свързана с администрациите, се въвежда или актуализира в срок до 5 работни дни след приемането на съответния нормативен акт, процедурен наръчник или стратегически програмен документ или провеждането на събитие, имащо отношение към изпълнението на дейностите по усвояването на СКФ на ЕС.

(4) Контролът по спазването на сроковете по ал. 3 се възлага от съответния орган на изпълнителната власт на длъжностното лице по чл. 6, ал. 2.


Чл. 8. (1) За всеки орган на изпълнителната власт, който е отговорен за предоставянето и актуализирането на информация, се предоставя индивидуален идентификационен номер и отделна партида в портала.

(2) Информацията се актуализира по начин, при който да не се губи информация за въведените предходни актуализации.

(3) Заличаването на неактуална информация не може да води до унищожаване и повреждане на информацията относно въведените предишни актуализации.

(4) Внасянето на корекции на недостоверна информация не може да води до унищожаване или повреждане на информация относно въведените предишни актуализации.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*), изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) При техническа невъзможност за въвеждане и актуализиране от страна на компетентната администрация информацията се предоставя на магнитен и хартиен носител на определеното със заповед по чл. 6 лице в Министерството на финансите.


Чл. 10. (1) (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.)

(2) Техническото изпълнение, поддръжката и актуализацията на портала могат да се съфинансират със средства от ЕС.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 27 от Закона за международните договори на Република България.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) В срок 14 дни от влизането в сила на постановлението съответните министри издават заповеди за определяне на длъжностните лица, които ще извършват въвеждането и актуализирането на информацията, и уведомяват за това с писмо министъра по управление на средствата от Европейския съюз.


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)


§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.04.2010 Г.)


§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)


§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 18 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2013 Г.)


§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 8 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2014 Г.)


§ 17. Навсякъде в Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.; изм.и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 99 от 2012 г. и бр. 62 и 65 от 2013 г.) думите "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" се заменят с "Програмиране на средствата от Европейския съюз".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)


§ 11. В Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 99 от 2012 г., бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 58 от 2014 г.) навсякъде думите "заместник министър-председателя и министър на правосъдието" се заменят със "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1 и § 14, т. 4 - 6, които влизат в сила от 18 август 2014 г.


КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)


§ 11. В Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 99 от 2012 г., бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 58 и 76 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думите "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят със "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.01.2016 Г.)


§ 10. Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 99 от 2012 г., бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 58, 76 и 101 от 2014 г.) навсякъде думите "Програмиране на средствата от Европейския съюз" се заменят с "Централно координационно звено".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 7 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 11.04.2017 Г.)


§ 12. В Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 99 от 2012 г., бр. 62 и 65 от 2013 г., бр. 58, 76 и 101 от 2014 г. и бр. 2 от 2016 г.) навсякъде думите "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика" се заменят със "заместник министър-председателя по европейските фондове".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 22. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 22.08.2017 Г.)


§ 2. В Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 99 от 2012 г., бр. 62 и 65 от 2013 г., бр. 58, 76 и 101 от 2014 г., бр. 2 от 2016 г. и бр. 30 от 2017 г.) навсякъде думите "заместник министър-председателя по европейските фондове" се заменят със "заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 ОТ 10 МАРТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2022 Г.)


§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 26 ЮЛИ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2022 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 70 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2022 Г. (*))


§ 28. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2022 г. с изключение на § 1, т. 3, буква "б", т. 22, буква "а", подбуква "бб", буква "ж", подбуква "бб" и буква "м", подбуква "бб", които влизат в сила от 1 януари 2023 г.


(Бел. ред. Сиела Норма - Във връзка с отмяна на Постановление № 197 от 26 юли 2022 г. за създаване на Институт за стратегически анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози промените, предвидени с преходните и заключителните разпоредби на постановлението, не пораждат действие.)

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОТМЯНА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2022 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 31 август 2022 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 21 ЮЛИ 2023 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2023 Г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 22. Постановлението влиза в сила от 1 август 2023 г. с изключение на разпоредбите на § 1, т. 1, буква "б", т. 10, буква "а", подбуква "бб", буква "д", подбуква "бб" и буква "н", които влизат в сила от 1 януари 2024 г.

Промени настройката на бисквитките