Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 21 МАРТ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ФИНАНСОВАТА РАМКА 2007 - 2013 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 21 МАРТ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ФИНАНСОВАТА РАМКА 2007 - 2013 Г.

В сила от 01.01.2007 г.

Обн. ДВ. бр.27 от 30 Март 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 2011г., изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.76 от 12 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Приема правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, наричани по-нататък "правилата".


Чл. 2. Правилата се отнасят за всички извършени разходи по оперативните програми, както следва:

1. оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика";

2. оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";

3. оперативна програма "Административен капацитет";

4. оперативна програма "Техническа помощ";

5. оперативна програма "Регионално развитие";

6. оперативна програма "Транспорт";

7. оперативна програма "Околна среда";

8. оперативните програми по цел "Европейско териториално сътрудничество".


Чл. 3. (1) За допустими се считат разходите по оперативните програми, действително извършени между 1 януари 2007 г. и 31 декември 2015 г. В случай на изменение или допълнение на оперативната програма разходите се смятат за допустими от датата на представяне пред Европейската комисия на искането на това изменение или допълнение.

(2) В периода между датата на представяне на оперативната програма пред Европейската комисия и датата на нейното одобрение управляващите органи и междинните звена, когато им е делегирана такава функция, могат да сключват договори с бенефициентите в размер до 50 на сто от общия размер на годишните финансови средства за поемане на ангажименти по съответната оперативна програма за 2007 г.

(3) За допустими се считат разходите по оперативните програми за дейности, определени и извършени под отговорността на съответния управляващ орган и съгласно критериите за избор на дейности, одобрени от съответния комитет за наблюдение, и в съответствие с правилата по постановлението и детайлните правила за допустимост на разходите, одобрени за съответната оперативна програма.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г.) Разходите за възнаграждения и доплащане към възнагражденията на служителите, извършени във връзка с подготовката, управлението, мониторинга, оценката, информацията и контрола на оперативните програми, се считат за допустими за финансиране по линия на техническа помощ. Определянето, изплащането и възстановяването на разходите за възнаграждения на служителите в администрацията на централните органи на изпълнителната власт за участие в оценка на проектни предложения се извършва при условията и по реда на приложението към чл. 4, ал. 8.


Чл. 4. (1) Разходите, извършвани от бенефициенти по оперативни програми при изпълнението на дейностите в съответствие с член 56 от Регламент 1083/2006 г. на Съвета, наричан по-нататък "Общия регламент", са в парична форма, като се вземат предвид изключенията, посочени в ал. 5.

(2) В случай на схеми на държавна помощ по смисъла на чл. 87 от Договора за създаване на Европейската общност "разходи, извършвани от бенефициенти" означава помощ, предоставена на индивидуалните получатели от администраторите на помощ, по смисъла на Закона за държавните помощи.

(3) При предоставянето на държавната помощ по ал. 2 всички администратори на помощ, както и бенефициентите на помощта са длъжни да проверяват, спазват и прилагат правилата за държавните помощи, възприети в Европейския съюз, като плащанията от страна на бенефициентите следва да отговарят на целите, допустимите разходи и условията за всеки отделен вид държавна помощ.

(4) В случаи, различни от посочените в ал. 2, "разходи, извършвани от бенефициенти" означава плащания, осъществени от правни субекти, определени в съответната оперативна програма, непосредствено отговорни за възлагането на конкретната дейност.

(5) Амортизацията, приносът в натура и разходите за организацията и управлението могат да се разглеждат като разходи, извършвани от бенефициенти, при условие че сумата на разходите е отчетена въз основа на счетоводни документи с доказателствена стойност, равносилна на тази на фактурите, и при спазване условията на ал. 6 - 8.

(6) Разходите за амортизации на амортизируеми активи, които са пряко свързани с целите на дейността, са допустими разходи, при условие че:

1. активите не са закупени дори частично с публична безвъзмездна помощ;

2. разходът за амортизация се изчислява в съответствие с правилата, съдържащи се в Закона за корпоративното подоходно облагане;

3. разходите се отнасят изключително за периода на съфинансиране на въпросната дейност.

(7) Приносът в натура е допустим разход, при условие че:

1. съфинансирането от Структурните фондове и Кохезионния фонд не надхвърля общия допустим разход, като от него се изключи стойността на такъв принос;

2. приносът в натура се състои в предоставяне на земя или недвижим имот, снабдяване с материали, изследователска или професионална дейност или неплатен доброволен труд;

3. приносът в натура не се отнася до мерките за финансов инженеринг;

4. стойността на приноса в натура може да се определи от независим оценител или независим одитор;

5. при предоставянето на земя или недвижима собственост стойността се удостоверява чрез независим лицензиран оценител или съответно упълномощен служебен орган;

6. в случай на неплатен доброволен труд стойността му се определя, като се вземат предвид продължителността по време и обичайната часова или дневна ставка за възнаграждение на равностойна работа;

7. разпоредбите за закупуване на земя и недвижими имоти се спазват, когато са приложими.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г.) Разходите за организацията и управлението са допустими, ако се основават на действителни разходи, които могат да бъдат отнесени към осъществяването на съответната дейност, или на средните действителни разходи, които могат да бъдат отнесени към дейности от същия тип. Във всички случаи разходите за организацията и управлението не следва да превишават 10 на сто от общите допустими разходи, освен непреките разходи по чл. 8, ал. 3, т. 2 и разходите по чл. 10, ал. 5 за организацията и управлението по дейностите в рамките на Целта за европейско териториално сътрудничество. Определянето, изплащането и възстановяването на разходите за възнаграждения на служителите в администрацията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, администрацията на органите на местното самоуправление и администрацията на органите на съдебната власт за управление и изпълнение на проекти се извършва при условия и по ред съгласно приложението.

(9) Алинеи 6 - 8 са приложими и за индивидуалните получатели по ал. 2 в случай на схеми за помощи по чл. 87 от Договора за създаване на Европейската общност и помощи, отпускани от органи, посочени от Република България.

(10) Плащания по отношение на инструментите за финансов инженеринг: фондове за рисков капитал, гаранционни фондове и заеми, както и за финансовите продукти, осигурени чрез тях за предприятията, като кредити, гаранции и дялов капитал, съгласно чл. 44 от Общия регламент се третират като "действително извършени разходи" в съответствие с чл. 78, параграф 6 от Общия регламент, при условие че разходите отговарят на условията от детайлните правила за съответната оперативна програма.

(11) Междинните и окончателните плащания се извършват от бенефициентите срещу фактури. Когато това не е възможно, плащанията се извършват срещу счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно българското законодателство.

(12) За допустими се считат и следните разходи:

1. разходите за юридически консултации и нотариални услуги;

2. разходите за технически и финансови експерти, ако те са директно свързани със съфинансираните дейности и са необходими за подготовката или осъществяването им;

3. разходите за счетоводство и одит, за застраховки на придобитите в резултат на дейността дълготрайни материални активи, ако те са свързани с изискванията, наложени от съответния управляващ орган.

(13) За недопустими се считат следните разходи:

1. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;

2. разходите за гаранции, осигурени от банка или друга финансова институция, с изключение на разходите по чл. 4, ал. 10 и чл. 10, ал. 1, т. 3.


Чл. 5. (1) Не са допустими за финансиране по оперативните програми разходите, свързани със следните договори с подизпълнители:

1. договори с подизпълнители, които увеличават разходите за изпълнение на дейността, без да създават добавена стойност;

2. договори с посредници и консултанти, в които плащането е определено като процент от общия разход за дейността, освен ако бенефициентът може да докаже, че плащането се отнася за действително извършената работа или услуга.

(2) За всички договори с подизпълнители подизпълнителите се задължават да представят на одиторските и контролните органи цялата необходима информация, отнасяща се до възложените им дейности.


Чл. 6. (1) За проекти, които генерират приходи, се определят специфични правила, регламентиращи третирането на "приходи", които са подробно разписани в детайлните правила за допустимост на разходите за всяка оперативна програма.

(2) Детайлните правила по ал. 1 следва да са съобразени с чл. 55 от Общия регламент.


Чл. 7. Не са допустими за съфинансиране от Кохезионния фонд следните разходи:

1. лихви по дългове;

2. възстановим данък добавена стойност;

3. жилищно строителство;

4. закупуването на земя, чиято стойност надвишава 10 на сто от общите допустими разходи за съответната дейност;

5. закриване на ядрени централи.


Чл. 8. (1) Европейският социален фонд (ЕСФ) осигурява подкрепа за допустими разходи, които, без да противоречат на член 53, параграф 1, буква "б" от Общия регламент, могат да включват всякакви финансови ресурси със съвместно участие на работодатели и служители. Помощта е под формата на безвъзмездна помощ, отстъпки от лихви по заеми, микрокредити, гаранционни фондове и закупуване на стоки и услуги съгласно правилата за обществени поръчки.

(2) Не са допустими за съфинансиране от Европейския социален фонд следните разходи:

1. възстановим данък добавена стойност;

2. лихви по дългове;

3. закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства, инфраструктура, недвижими имоти и земя с изключение на разходите по чл. 11.

(3) Допустими за съфинансиране от Европейския социален фонд са следните разходи, при условие че са направени в съответствие с националното законодателство, включително счетоводните правила, и при следните специфични условия:

1. трудови и други възнаграждения, стипендии и други доходи, изплатени от трети страни в полза на участниците в дадена дейност и сертифицирани на бенефициента;

2. при безвъзмездна помощ - непреки разходи, декларирани на базата на постоянна ставка, в размер до 20 на сто от преките разходи за дейността.


Чл. 9. (1) Не са допустими за съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) следните разходи:

1. лихви по дългове;

2. закупуване на земя, чиято стойност надвишава 10 на сто от общите допустими разходи за съответната дейност; по изключение и в надлежно обосновани случаи управляващият орган може да разреши по-висок процент за дейности, отнасящи се до опазване на околната среда;

3. закриване на ядрени централи;

4. възстановим данък добавена стойност.

(2) Допустими за съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие са само разходи за жилищно строителство, извършени при условията, определени в оперативните програми, и в съответствие с Регламент 1080/2006 г. на Съвета, отнасящи се до:

1. многофамилни жилищни сгради;

2. сгради - собственост на публични органи или юридически лица с нестопанска цел, използвани като жилищни сгради за домакинства с ниски доходи или за хора със специални нужди.


Чл. 10. (1) По отношение на разходите по цел Европейско териториално сътрудничество, финансирани чрез Европейския фонд за регионално развитие, за допустими се считат следните разходи:

1. таксите за транснационални финансови транзакции;

2. банковите такси за откриване и обслужване на отделна сметка или сметки, когато осъществяването на дадена дейност изисква откриването на такива сметки;

3. разходите за гаранции, осигурени от банка или друга финансова институция - ако такива гаранции се изискват от националното законодателство или от законодателството на Общността.

(2) В допълнение към техническата помощ по оперативните програми съгласно член 46 от Общия регламент са допустими следните разходи, направени от публични органи при подготовката или осъществяването на дадена дейност:

1. разходите за професионални услуги, извършени от публични органи, различни от бенефициента, при подготовката или осъществяването на дейности;

2. разходите за осигуряване на услуги, свързани с подготовката и осъществяването на дадена дейност, извършени от публичен орган, който се явява и бенефициентът и който извършва дейността самостоятелно, без да търси помощ от други външни доставчици на услуги.

(3) Публичните органи издават фактура на бенефициента за направените разходи по ал. 2, т. 1 или удостоверяват разходите чрез документи с еквивалентна доказателствена стойност, които позволяват идентификацията на действителните разходи, направени от въпросния орган по тази дейност.

(4) Разходите по ал. 2 са допустими, ако са допълнителни разходи и са свързани или с реално и директно направените разходи за съфинансирането на дейността, или в натура. Те се удостоверяват чрез документи, които позволяват идентификацията на реално направените разходи или принос в натура, предоставен от съответните публични органи по тази дейност.

(5) Разходите за организацията и управлението са допустими, ако се основават на действителни разходи, които могат да бъдат отнесени към осъществяването на съответната дейност или на средните действителни разходи, които могат да бъдат отнесени към дейности от същия тип. Постоянни ставки, базирани на средни разходи, не могат да надвишават 25 на сто от тези преки разходи за определена дейност, които могат да повлияят на размера на разходите за организацията и управлението. Изчисляването на постоянните ставки се документира надлежно и периодично се проверява.


Чл. 11. Без да противоречи на изключенията, предвидени в специалните регламенти за фондовете, Европейският фонд за регионално развитие и Европейският социален фонд могат да финансират по допълващ начин и при спазване на границата от 10 на сто на финансирането от Общността за всяка приоритетна ос на оперативна програма дейности, попадащи в обхвата на помощта от другия фонд, при условие че тези дейности са необходими за доброто изпълнение на операцията и са пряко свързани с нея.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на постановлението:

1. "Възстановим данък добавена стойност" е сумата на платения данък върху добавената стойност, която регистрираното по реда на Закона за данък върху добавената стойност лице има право да приспадне от задълженията си по Закона за данък върху добавената стойност, включително когато, като е имало това право, не го е упражнило по реда на закона.

2. "Публични органи" са бюджетните предприятия съгласно § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението се приема на основание на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз и член 56, параграф 4 от Регламент 1083/2006 г. на Съвета.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, министъра на финансите, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на околната среда и водите.


§ 4. В срок 3 месеца от приемането на постановлението министрите по § 3, на чието подчинение са структурите, определени за управляващи органи на оперативните програми, да предложат за одобряване с отделни постановления на Министерския съвет детайлни правила за допустимост на разходите по съответната оперативна програма с изключение на оперативните програми по цел Европейско териториално сътрудничество, за които този срок се определя на 6 месеца. Изготвянето на детайлните правила за допустимост на разходите по всички оперативни програми се осъществява под методическото ръководство и координация на Централното координационно звено.


§ 5. Детайлните правила по § 4 се прилагат за всички разходи, извършени в съответствие с чл. 3, ал. 1.


§ 6. В срок 3 месеца от приемането на постановлението министърът на финансите издава указание за случаите на третиране на данък добавена стойност като допустим разход.


§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)


§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 23 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.07.2010 Г.)


§ 29. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 ОТ 9 МАРТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЗА ФИНАНСОВАТА РАМКА 2007 - 2013 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2011 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2 и § 3, т. 2, които влизат в сила от 23 април 2010 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ФИНАНСОВАТА РАМКА 2007 - 2013 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2011 Г.)


§ 5. Методиката се прилага и за договори за безвъзмездна финансова помощ, сключени до влизането в сила на постановлението, при съгласие между договарящите страни.


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 18 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2013 Г.)


§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1 и § 14, т. 4 - 6, които влизат в сила от 18 август 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 4, ал. 8


(Ново - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г.)


МЕТОДИКА

за определяне, изплащане и възстановяване на разходите за възнаграждения на служителите в администрацията на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, администрацията на органите на местното самоуправление и администрацията на органите на съдебната власт за управление и изпълнение на проекти и за участие в оценка на проектни предложения по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз


Раздел I

Общи положения


Чл. 1. (1) С методиката се уреждат условията и редът за определяне на възнагражденията, които служителите от съответните администрации, определени в чл. 2, могат да получават за управление и изпълнение на проекти и за участие в оценка на проектни предложения по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

(2) Целта на методиката е да се определят правилата, въз основа на които справедливо, пропорционално и прозрачно да се осъществява процесът на определяне, изплащане и възстановяване на разходите за възнагражденията по ал. 1, както и да се създадат условия за постигане на увереност за спазване принципа на доброто финансово управление на финансовата помощ по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране.


Раздел II

Обхват


Чл. 2. Методиката се прилага по отношение на служителите по служебно или по трудово правоотношение във:

1. управляващите органи, структурните звена с делегирани правомощия на междинни звена - договарящи органи, Сертифициращия и Одитния орган по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

2. Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет;

3. Централното звено за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - АФКОС, към Министерството на вътрешните работи;

4. общата и специализираната администрация на ведомствата по т. 1 - 3;

5. администрацията на ведомствата, в рамките на която има бенефициенти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

6. общинската или областната администрация - бенефициент по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

7. органите на съдебната власт - бенефициенти по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

8. друга административна структура, когато получават възнаграждения в качеството си на външни експерти за бенефициента по съответния проект, финансиран по оперативната програма.

Чл. 3. Предмет на методиката са възнагражденията, които могат да се изплащат във връзка с дейности по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, включващи:

1. управление и изпълнение на проекти;

2. участие в оценки на проектни предложения по реда на Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61 и 95 от 2008 г., бр. 7, 16 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44, 90 и 95 от 2010 г. и бр. 34 и 54 от 2011 г.).


Раздел ІІІ

Определяне на служители в екипи за управление и изпълнение на проекти


Чл. 4. За управлението на проекти бенефициентите формират съответни позиции от необходими експерти и екипи за управление съгласно изискванията на управляващите органи.

Чл. 5. (1) Ръководителят на съответния бенефициент определя експертите и екипа по чл. 4. В екипа може да има както поименно посочени членове, така и само позиции. При определяне състава на екипа се описват точно:

1. задълженията на членовете, които трябва недвусмислено да произтичат от дейностите по проектното предложение;

2. изискванията, на които трябва да отговарят членовете с оглед на функциите и задълженията, определени за съответната позиция в екипа.

(2) Определянето на служителите, които участват в управлението и изпълнението на проекта, е въз основа на квалификацията им, съответстваща на изискванията, определени по реда на ал. 1, т. 2.

Чл. 6. (1) Ползването на лицата за дейностите по управление на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, се урежда и планира в бюджета на проекта и се отчита в хода на изпълнение на дейностите.

(2) Възлагането на задължения и/или дейности по проекти по оперативните програми се извършва със:

1. заповед на органа по назначаването - за държавните служители, или с допълнително споразумение към трудовия договор - за служители по трудово правоотношение;

2. сключване на трудов договор с лицата по чл. 7а от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 и 72 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 64 и 71 от 2008 г., бр. 2, 18, 34 и 83 от 2009 г., бр. 4, 58 и 74 от 2010 г. и бр. 47 от 2011 г.), или друг нормативен акт;

3. сключване на договор за услуга по смисъла на Закона за задълженията и договорите с физически лица;

4. сключване на трудов договор с лице, което се назначава единствено и специално за целите на управление на конкретен проект.


Раздел ІV

Възнаграждения за управление и изпълнение на проекти


Чл. 7. Не се изплаща възнаграждение за управление и изпълнение на проекти:

1. на служителите по чл. 2, т. 1 - 3 в рамките на органите и звената, когато са бенефициенти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейски съюз;

2. на служителите, които получават допълнително възнаграждение за изпълнение на функции по управлението на финансовата помощ от Европейския съюз.

Чл. 8. (1) На служителите по чл. 2, т. 4 - 8, в чието служебно или трудово правоотношение се включват и дейности по управление и изпълнение на проекти, може да бъде възстановена по искане на бенефициента и за сметка на бюджета на проекта част от средствата, включени в основното им възнаграждение, съответстваща на отчетеното работно време по съответния проект. Условията и начинът за разпределяне на възстановените средства между служителите по чл. 2, т. 4 - 8 се определят с вътрешни правила от ръководителя на администрацията, в чиято структура е бенефициентът, въз основа на действително отработеното и отчетеното време от съответния служител.

(2) На служителите по чл. 2, т. 4 - 8, които извън установеното им работно време по служебно или по трудово правоотношение изпълняват допълнителни функции, свързани с управление и изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, може да се изплаща допълнително възнаграждение, определено по реда на ал. 3.

(3) Лицата по ал. 2 могат да отчетат не повече от 80 часа месечно по управлението и изпълнението на всички проекти, в които участват. Размерът на часовата ставка, въз основа на която се изчислява допълнителното възнаграждение, се определя на базата на брутното възнаграждение на съответния служител по правилата, определени от съответния управляващ орган.

(4) Доказването на изработеното време по ал. 3 се извършва по реда на раздел VI.


Раздел V

Възнаграждение за участие в оценка на проектни предложения по реда на Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз


Чл. 9. Служителите, които участват в оценката на проектни предложения по реда на Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, се определят съгласно правилата на съответния управляващ орган.

Чл. 10. (1) На служителите по чл. 2, т. 1 - 3 в рамките на органите и звената, които са договарящи органи по проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, не се изплаща възнаграждение за участието им в оценки на проектни предложения.

(2) Част от средствата, включени в основното възнаграждение на служителите по ал. 1, може да бъде възстановена за сметка на техническата помощ по съответната оперативна програма/бюджета на проекта по искане на договарящия орган в случаите, когато основното възнаграждение се изплаща за сметка на държавния бюджет.

Чл. 11. (1) На служителите по чл. 2, т. 4 - 8, за които участието в оценка на проектни предложения е допълнителна функция, се изплаща допълнително възнаграждение по правилата, определени от съответния управляващ орган, размерът на което не може да надвишава 3000 лв. на експерт за оценка. Размерът на допълнителното възнаграждение се определя в зависимост от средната стойност на разглежданите проекти, техния брой и вид на оценката. Допълнителното възнаграждение се изчислява по следната формула: възнаграждение = коефициент х средната стойност на подадените проекти х броя на проектните предложения, които оценява експертът.

(2) Коефициентът по ал. 1 се определя, както следва:

1. за административна оценка и оценка на допустимостта при обща стойност на оценяваните проектни предложения, по-малка от 50 млн. лв. - 0,01 на сто;

2. за техническа и финансова оценка при обща стойност на оценяваните проектни предложения, по-малка от 50 млн. лв. - 0,02 на сто;

3. за административна оценка, оценка на допустимост, техническа и финансова оценка на проекти при обща стойност на оценяваните проектни предложения, по-голяма или равна на 50 млн. лв. - 0,002 на сто.


Раздел VI

Отчитане на извършената работа и възстановяване на разходите


Чл. 12. (1) Отчитането на извършената работа на служителите по чл. 8 във връзка с управлението и изпълнението на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и на служителите по чл. 10 за участието им в оценки на проектни предложения се извършва чрез попълване на месечен отчет за всяко лице.

(2) Отчетът по ал. 1 включва:

1. описание на дейностите за управление и изпълнение на проекта или за участие в оценката на проектни предложения;

2. часова таблица за доказване на изработеното време във връзка с управление и изпълнение на дейности по проекта или за участие на служителите по чл. 10 в оценки на проектни предложения.

(3) Отчетът по ал. 1 се утвърждава от ръководителя на администрацията, в чиято структура е бенефициентът, или от оправомощено от него длъжностно лице - за ръководителя на проекта, и от ръководителя на проекта - за останалите лица.

Чл. 13. Средствата за възнаграждения по чл. 8, както и дължимите във връзка с тях задължителни здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя и/или възложителя се изплащат от отпуснатите авансови, междинни и окончателни плащания по проекта или заемообразно от бюджета на съответния бенефициент, като впоследствие периодично и след верифициране от управляващия орган/междинното звено се възстановяват от съответната оперативна програма за сметка на средствата, предвидени в бюджета на проекта.

Чл. 14. Отчетените разходи за възнаграждения по проектите се верифицират от договарящия орган и/или от управляващия орган при представяне най-малко на следните документи:

1. заповед/договор за служебно или трудово правоотношение;

2. отчет по чл. 12 и приложенията към него за извършената работа;

3. други документи в зависимост от спецификата на съответния договор/заповед.


Промени настройката на бисквитките