Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 60 от 20.VII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 6 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ (КОДИФИЦИРАНА ВЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 6 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ (КОДИФИЦИРАНА ВЕРСИЯ) (ОВ, L 324 ОТ 10.12.2009 Г.) (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 27 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2010 Г.)

Обн. ДВ. бр.32 от 17 Април 2007г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.39 от 28 Април 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 3 Юни 2022г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Определя органите, компетентни да одобряват организациите или институциите, които се освобождават от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обращение съгласно членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия), както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) по членове 43, 44 и 51:

а) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) министърът на образованието и науката - за предмети с образователен и научен характер;

б) министърът на културата - за предмети с културен характер и с образователен характер в областта на културата;

2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) по членове 53, 55, 57 и 59 - министърът на здравеопазването;

3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) по членове 61, 67 и 68 - министърът на труда и социалната политика;

4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) по член 74 - министърът на вътрешните работи.


Чл. 2. (1) Одобряването на съответните организации и институции от компетентните органи по чл. 1 се извършва със заповед на съответния министър по писмено искане за даване на одобрение от ръководителя на организацията или институцията или от упълномощено от него длъжностно лице.

(2) Писменото искане по ал. 1 съдържа най-малко данни относно наименованието, седалището, данъчния номер и единния идентификационен код (ЕИК) на организацията или институцията и се придружава от:

1. пълно и подробно описание на характера и обема на дейността на организацията или институцията в съответната област, включително с посочване на конкретни постигнати резултати и поставени цели;

2. декларация от ръководителя на организацията или институцията или от упълномощено от него длъжностно лице за липса на митнически или данъчни задължения;

3. доказателства, че счетоводните системи на организацията или институцията дават възможност за точно и пълно отразяване на операциите, извършвани с внесените стоки;

4. документи, от които е видно, че организацията или институцията отговаря на изискванията, посочени в съответните членове на Основния регламент;

5. описание на вида на стоките, които организацията или институцията има намерение да внася без заплащане на вносни сборове, и тяхното предназначение;

6. други документи, които съответният компетентен орган счита за необходими, за да се определи в зависимост от спецификата на областта, за която ще се използват стоките, дали са изпълнени изискванията за даване на одобрение.

(3) Заповедта, с която се дава или отказва одобрение, се издава в срок един месец от датата на постъпване на искането по ал. 2 в администрацията на съответния компетентен орган. Заповедта, с която се отказва одобрение, трябва да съдържа конкретните основания за отказ.

(4) Заповедта, с която се отказва одобрение, се съобщава на ръководителя на организацията или институцията, подал заявлението, в срок 14 дни от датата на нейното издаване.


Чл. 3. (1) Заповедта, с която се дава одобрение, съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) основание за издаването съгласно Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия);

2. наименованието, седалището, данъчния номер и единния идентификационен код (ЕИК) на одобрената организация или институция;

3. описание на вида на стоките, които ще се допускат за свободно обращение без заплащане на мита, и тяхното предназначение;

4. регистрационен номер, дата на издаване и срок на валидност;

5. подпис и печат на компетентния орган по чл. 1.

(2) Заповедите, с които са дадени одобренията, се завеждат в специален регистър.

(3) Компетентните органи по чл. 1 изпращат по електронен път и на хартиен носител заверено копие от всяка заповед по ал. 1 в Централното митническо управление на Агенция "Митници" в срок 15 дни от издаването им.

(4) Централното митническо управление на Агенция "Митници" създава и поддържа публичен регистър на всички организации и институции, получили одобрение от компетентните органи по чл. 1, който се публикува на интернет страницата на агенцията.


Чл. 4. (1) За целите на митническото оформяне и освобождаването на стоките от вносни сборове се подава заявление до началника на съответната митница, което съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) за стоките по член 43, член 44, параграф 2 и член 45 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) - съответните данни съгласно членове 2, 4, 6 и 13 от Регламент (ЕО) № 2290/83 на Комисията от 29 юли 1983 г. за определяне на разпоредби за прилагането на членове 50 - 59б, 63а и 63в от Регламент (EИО) № 918/83 на Съвета относно установяване на режима на Общността за освобождаване от митни сборове (ОВ, L 220 от 11.08.1983 г.);

2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) за стоките по член 51 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) - данните съгласно член 18а от Регламент (ЕО) № 2290/83 на Комисията от 29 юли 1983 г. за определяне на разпоредби за прилагането на членове 50 - 59б, 63а и 63в от Регламент (EИО) № 918/83 на Съвета относно установяване на режима на Общността за освобождаване от митни сборове;

3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) за стоките по член 53 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) - данни относно мястото и целите на използването;

4. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) за стоките по член 54 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) - данни относно мястото и целите на използването, както и документите, посочени в член 55, букви "а" и "б" от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия);

5. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) за стоките по членове 57 и 59 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) - данните съгласно член 15а от Регламент (ЕО) № 2290/83 на Комисията от 29 юли 1983 г. за определяне на разпоредби за прилагането на членове 50 - 59б, 63а и 63в от Регламент (EИО) № 918/83 на Съвета относно установяване на режима на Общността за освобождаване от митни сборове;

6. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) за стоките по членове 61 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия):

а) данните относно наименованието, седалището, данъчния номер и единния идентификационен код (ЕИК) на организацията;

б) данни относно вида на стоките, подробно описание на предназначението им, начина на разпределение за съответните нуждаещи се лица и мястото на използване;

в) декларация, с която организацията, получила одобрение, се задължава: да изпрати съответните стоки директно до декларираното място на получаване; да ги заведе на отчет в инвентарна книга; да осигурява всички необходими условия за упражняване на контрол от компетентните митнически органи за установяване спазването на условията за освобождаване от вносни сборове; да не заема, залага, отдава под наем или прехвърля със или без заплащане внесените стоки, без компетентните митнически органи да са уведомени предварително за това; да използва предметите изключително за нетърговски цели;

г) други документи, които митническите органи счетат за необходими, за да определят дали са спазени изискванията за разрешаване на освобождаването;

7. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) за стоките по членове 67 и 68 - данните съгласно членове 2, 4, 6, 14 или 16 от Регламент (ЕО) № 2289/83 на Комисията от 29 юли 1983 г. за определяне на разпоредби за прилагане на членове 70 - 78 от Регламент (EИО) № 918/83 на Съвета относно установяване режим на Общността за освобождаване от митни сборове.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава от:

1. ръководителя на организацията или институцията, получила одобрение от компетентните органи по чл. 1, или от упълномощено от него длъжностно лице;

2. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) ръководителя на организацията или институцията, за която съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) не се изисква одобрение.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Стоките, внесени без заплащане на вносни сборове съгласно член 43, член 44, параграф 2 и членове 45, 51, 57, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия), са под митнически надзор съгласно член 82 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митническия кодекс на Общността.

(2) Митническият надзор се извършва от митническото учреждение, в района на което ще бъдат използвани стоките.

(3) Когато стоките са допуснати за свободно обращение от митническо учреждение, различно от митническото учреждение по ал. 2, първото митническо учреждение в 7-дневен срок от датата на митническото оформяне изпраща копия от всички документи, представени при оформянето, на митническото учреждение по ал. 2.

(4) Когато организациите или институциите, освободени от заплащане на вносни сборове, престанат да отговарят на условията за освобождаване или възнамеряват да използват стоките, внесени без заплащане на вносни сборове, за цели, различни от тези, за които е допуснато освобождаването, или да ги предоставят на други организации или институции, те писмено уведомяват за това митническото учреждение по ал. 2, както и компетентните органи по чл. 1.


Чл. 6. Митническите органи уведомяват компетентния орган по чл. 1, като изпращат събраната от тях информация и документация в случаите, когато констатират:

1. несъответствие между документите и действителните обстоятелства;

2. отклонение от митнически надзор на стоките, внесени с освобождаване от вносни сборове;

3. използване на стоките за цели, различни от тези, за които е допуснато освобождаването;

4. че съответната организация или институция е престанала да отговаря на изискванията за внасяне на стоки без заплащане на вносни сборове.


Чл. 7. (1) Компетентният орган по чл. 1 може по собствена инициатива, както и въз основа на предоставената по чл. 6 информация или по информация, предоставена от други органи и лица, с мотивирана заповед да отнеме даденото одобрение за освобождаване от заплащане на вносни сборове, когато установи, че организациите или институциите не отговарят на условията за одобрение.

(2) Компетентният орган уведомява по реда на чл. 3, ал. 3 Централното митническо управление на Агенция "Митници" за издадените по ал. 1 заповеди.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2020 г. (*)) (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2021 г., в сила от 20.07.2021 г.) Определя следните правила за прилагане на Решение № (ЕС) 2020/491 на Комисията от 3 април 2020 г. за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. (ОВ, L 103 от 3 април 2020 г.), наричано по-нататък "Решение № (ЕС) 2020/491", Решение (ЕС) 2020/1101 на Комисията от 23 юли 2020 година за изменение на Решение (ЕС) 2020/491 за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. (ОВ, L 241/36 от 27 юли 2020 г.), наричано по-нататък "Решение № (ЕС) 2020/1101", Решение (ЕС) 2020/1573 на Комисията от 28 октомври 2020 г. за изменение на Решение (ЕС) 2020/491 за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. (ОВ, L 359/8 от 29 октомври 2020 г.), наричано по-нататък "Решение (ЕС) 2020/1573" и Решение (ЕС) 2021/660 на Комисията от 19 април 2021 година за изменение на Решение (ЕС) 2020/491 за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. (ОВ, L 140 от 23 април 2021 г.), наричано по-нататък "Решение (ЕС) № 2021/660":

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г., в сила от 03.06.2022 г.) освобождават се от вносни мита и от данък върху добавената стойност съгласно чл. 1 от Решение № (ЕС) 2020/491 стоките, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г., съгласно приложение № 1;

2. освобождаването от мита и ДДС се прилага за държавни органи при внос на стоки по чл. 1, параграф 1 от Решение № (ЕС) 2020/491;

3. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2021 г., в сила от 20.07.2021 г.) за целите на Решение № (ЕС) 2020/491, Решение № (ЕС) 2020/1101, Решение (ЕС) 2020/1573 и Решение (ЕС) № 2021/660чл. 1, 2 и 3 не се прилагат.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2021 г., в сила от 20.07.2021 г.) В срок до 30 април 2022 г. Агенция "Митници" представя на Комисията следната информация:

1. списък на организациите, одобрени от посочените в чл. 1, параграф 1, буква "в" от Решение № (ЕС) 2020/491 компетентни органи в държавите членки;

2. информация относно естеството и количеството на различните стоки, освободени от вносни мита и от ДДС съгласно чл. 1 от Решение № (ЕС) 2020/491;

3. мерки, предприети за осигуряване на спазването на чл. 78, 79 и 80 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) и на чл. 55, 56 и 57 от Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. за определяне приложното поле на член 143, букви "б" и "в" от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък върху добавената стойност при окончателен внос на някои стоки (ОВ, L 292 от 10 ноември 2009 г.), по отношение на стоките, попадащи в обхвата на настоящото постановление.

(3) Не се допуска използването на стоки по ал. 1, т. 1 за цели, различни от борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г. и попадащи в приложното поле на чл. 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия).

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2022 г., в сила от 03.06.2022 г.) (1) Определя следните правила за прилагане на Решение № (ЕС) 2021/2313 на Комисията от 22 декември 2021 г. за освобождаване от вносни мита и ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2022 г. (ОВ, L 464 от 28.12.2021 г.), наричано по-нататък "Решение № (ЕС) 2021/2313":

1. освобождават се от вносни мита и от данък върху добавената стойност съгласно чл. 1 от Решение № (ЕС) 2021/2313 стоките, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2022 г., съгласно приложение № 2;

2. освобождаването от мита и ДДС се прилага за държавни органи при внос на стоки по чл. 1, параграф 1 от Решение № (ЕС) 2021/2313;

3. за целите на Решение № (ЕС) 2021/2313чл. 1, 2 и 3 не се прилагат.

(2) Агенция "Митници" представя на Комисията:

1. ежемесечно на 15-о число на месеца, следващ месеца на вноса, информация относно естеството и количествата на стоките, допуснати без вносни мита и ДДС съгласно чл. 1 от Решение № (ЕС) 2021/2313;

2. в срок до 31 октомври 2022 г.:

а) списък на организациите, одобрени от посочените в чл. 1, параграф 1, буква "в" от Решение № (ЕС) 2021/2313 компетентни органи в държавите членки;

б) обобщена информация относно естеството и количеството на стоките, освободени от вносни мита и от ДДС съгласно чл. 1 от Решение № (ЕС) 2021/2313;

в) мерки, предприети за осигуряване на спазването на чл. 78, 79 и 80 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) и на чл. 55, 56 и 57 от Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък върху добавената стойност при окончателен внос на някои стоки, по отношение на стоките, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2022 г., съгласно приложение № 2.

(3) Не се допуска използването на стоки по ал. 1, т. 1 за цели, различни от борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2022 г. и попадащи в приложното поле на чл. 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия).


Чл. 8. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Всички позовавания на Регламент № 918/83 на Съвета (ЕИО) от 28 март 1983 г. относно системата на Общността за митнически освобождавания се считат за позовавания на Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) и се четат съгласно таблицата на съответствието, посочена в Приложение VI към Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия).


Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Постановление № 87 на Министерския съвет от 1998 г. за реда за прилагане на Споразумението за внос на предмети с образователен, научен или културен характер и на Протокола към споразумението, ратифицирани със закон (обн., ДВ, бр. 45 от 1998 г.; изм., бр. 69 от 2000 г., бр. 51 от 2005 г. и бр. 14 от 2006 г.).


§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 27 от Закона за международните договори на Република България във връзка с Регламент № 918/83 на Съвета (ЕИО) от 28 март 1983 г. относно системата на Общността за митнически освобождавания.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите, министъра на културата, министъра на образованието и науката, министъра на труда и социалната политика, министъра на здравеопазването и на министъра на вътрешните работи.


§ 4. (1) (Нов - ДВ, бр. 77 от 2020 г., в сила от 01.09.2020 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2021 г., в сила от 20.07.2021 г., предишен тест на § 4, изм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г., в сила от 03.06.2022 г.) Член 7а и приложение № 1 към него се прилагат за стоки, внесени от 30 януари до 31 декември 2021 г.

(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2022 г., в сила от 03.06.2022 г.) Член 7б и приложение № 2 към него се прилагат за стоки, внесени от 1 януари 2022 г. до 30 юни 2022 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 2 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2008 Г.)


§ 2. Навсякъде думите "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии", "Министерство на държавната политика при бедствия и аварии", "министърът на държавната политика при бедствия и аварии", "министъра на държавната политика при бедствия и аварии" и "заместник-министър на държавната политика при бедствия и аварии" се заменят съответно с "Министерството на извънредните ситуации", "Министерство на извънредните ситуации", "министърът на извънредните ситуации", "министъра на извънредните ситуации" и "заместник-министър на извънредните ситуации" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Постановление № 75 на Министерския съвет от 2007 г. за прилагане на членове 51 - 59б, 60, 62, 63а, 63в, 65, 71, 72 и 79 от Регламент № 918/83 на Съвета (ЕИО) от 28 март 1983 г. относно системата на Общността за митнически освобождавания (ДВ, бр. 32 от 2007 г.);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 29 МАРТ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ OТ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 51 - 59Б, 60, 62, 63А, 63В, 65, 71, 72 И 79 ОТ РЕГЛАМЕНТ № 918/83 НА СЪВЕТА (EИО) ОТ 28 МАРТ 1983 Г. ОТНОСНО СИСТЕМАТА НА ОБЩНОСТТА ЗА МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2010 Г.)


§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)


§ 31. В Постановление № 75 на Министерския съвет от 2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ, L 324 от 10.12.2009 г.) (обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 5 и 27 от 2010 г.) навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 23 АПРИЛ 2020 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ (КОДИФИЦИРАНА ВЕРСИЯ) (ОВ, L 324 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.)

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2020 Г.)


§ 2. Постановлението се прилага за стоки, внесени от 30 януари до 31 юли 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ (КОДИФИЦИРАНА ВЕРСИЯ) (ОВ, L 324 ОТ 10.12.2009 Г.)

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2020 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ (КОДИФИЦИРАНА ВЕРСИЯ) (ОВ, L 324 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.)

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 04.12.2020 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 15 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ (КОДИФИЦИРАНА ВЕРСИЯ) (ОВ, L 324 ОТ 2009 Г.)

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 20.07.2021 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 ОТ 30 МАЙ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ (КОДИФИЦИРАНА ВЕРСИЯ) (ОВ, L 324 ОТ 2009 Г.)

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 03.06.2022 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 7а, ал. 1, т. 1


(Ново - ДВ, бр. 39 от 2020 г. (*), доп. - ДВ, бр. 60 от 2021 г., в сила от 20.07.2021 г., предишно приложение към чл. 7а, ал. 1, т. 1 - ДВ, бр. 41 от 2022 г., в сила от 03.06.2022 г.)


Списък на стоките, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г., които се освобождават от вносни мита и от данък върху добавената стойност съгласно чл. 1 от Решение № (ЕС) 2020/491

 

Наименование

Описание на стоките/продуктите

Кодове по КН

(MFN) Ставка мито1

1.

Медицински апарати

Респиратори за интензивна и субинтензивна грижа

ex 9019 20 00

осв.

Медицински вентилатори (дихателни апарати за реанимация)

ex 9019 20 00

осв.

Други апарати за кислородна терапия, включително кислородни палатки

ex 9019 20 00

 осв.

Оксигенация на екстракорпоралната мембрана

ex 9018 90

осв.

2.

NIV маски за цяло лице

NIV маски за цяло лице и ороназални маски за уста и нос

ex 9019 20 00

осв.

3.

 Маски

Текстилни маски за лице без сменяем филтър или механични части, включително хирургични маски и маски за лице за еднократна употреба, изработени от нетъкан текстил

ex 6307 90 10

12 %

ex 6307 90 98

6,3 %

Хартиени хирургически маски

ex 4818 90 10

осв.

ex 4818 90 90

осв.

Газови маски с механични части или сменяеми филтри за защита срещу биологични агенти. Включително и такива маски за защита на очите или за лицето - щитове

ex 9020 00 00

1,7 %

4.

Ръкавици

Пластмасови ръкавици

ex 3926 20 00

6,5 %

Хирургични ръкавици от каучук

4015 11 00

2 %

Други ръкавици от каучук

ex 4015 19 00

2,7 %

Трикотажни или плетени ръкавици, които са импрегнирани или покрити с пластмаса или каучук

ex 6116 10

8,9 %

Текстилни ръкавици, различни от трикотажни или плетени

ex 6216 00

7,6 %

5.

Защитни щитове за лице

- Еднократни и многократни щитове за лице

- Пластмасови щитове за лице (покриващи повече от зоната на очите)

ex 3926 20 00

ex 3926 90 97

6,5 %

6.

Очила

Защитни очила/очила

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

2,9 %

2,9 %

7.

Работни облекла

- Непромокаеми тоги - различни видове - различни размери

- Защитни облекла за хирургическа/медицинска употреба, от филц или от нетъкан текстил, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани (тъкани от позиции 56.02 или 56.03)

Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст), за всякакъв вид употреба, от вулканизиран не втвърден каучук

ex 4015 90 00

5 %

Защитни облекла

ex 3926 20 00

6,5 %

Облекла и принадлежности към тях

ex 4818 50 00

осв.

Облекла, от трикотажни или плетени платове от позиции 5903, 5906 или 5907

ex 6113 00 10

ex 6113 00 90

8 %

12 %

Други облекла, трикотажни или плетени

6114

12 %

Защитни облекла за хирургична/медицинска употреба, от филц или нетъкан текстил, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани (платове от позиция 56.02 или 56.03)

ex 6210 10

12 %

Други защитни облекла от текстил, от гумирани текстилни тъкани или тъкани, които са импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани (тъкани платове от позиции 59.03, 59.06 или 59.07)

ex 6210 20

12 %

ex 6210 30

12 %

ex 6210 40

12 %

ex 6210 50

12 %

8.

Калъфи за обувки/калцуни

Калъфи за обувки/калцуни

ex 3926 90 97

6,5 %

ex 4818 90 10

осв.

ex 6307 90 98

6,3 %

9.

RNA extractors

РНК екстрактори

RNA extractors

РНК екстрактори

9027 80

осв.

10.

COVID-19 Тестови комплекти/Инструменти и апарати, използвани в диагностичния тест

- Комплекти за тестване на коронавирусна болест

- Диагностични

Диагностични реактиви на базата на имунологични реакции

ex 3002 13 00

ex 3002 14 00

ex 3002 15 00

ex 3002 90 90

осв.

Диагностични реактиви на базата на тест за полимеразна верижна реакция (PCR) на нуклеинова киселина

ex 3822 00 00

осв.

Инструменти, използвани в клинични лаборатории за ин витро диагностика

ex 9027 80 80

осв.

Комплекти за вземане на проби

ex 9018 90

осв.

ex 9027 80

осв.

11.

Лекарствени продукти

- Hydrogen peroxide presented as a medicament/Водороден пероксид под формата на медикамент

- Paracetamol/Парацетамол

- Hydrochloroquine/Хидрохлорохин

- Lopinavir/Ritonavir/Лопинавир/Ритонавир

- Chloroquine/Хлорохин

- Azitromycin/Азитромицин

- Favipiravir/Фавипиравир

- Remdesivir/Ремдесивир

- Tocilizumab/Тоцилизумаб

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

осв.

 

Ваксини

Ваксини срещу COVID-19

3002 20 10

осв.Приложение № 2 към чл. 7б, ал. 1, т. 1


(Ново - ДВ, бр. 41 от 2022 г., в сила от 03.06.2022 г.)


Списък на стоките, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2022 г., които се освобождават от вносни мита и от данък върху добавената стойност съгласно чл. 1 от Решение № (ЕС) 2021/2313

 

Наименование

Описание на стоките/продуктите

Кодове по КН

(MFN) Ставка мито1

1.

Медицински апарати

Респиратори за интензивна и субинтензивна грижа

ex 9019 20 00

осв.

Медицински вентилатори (дихателни апарати за реанимация)

ex 9019 20 00

осв.

Други апарати за кислородна терапия, включително кислородни палатки

ex 9019 20 00

осв.

Оксигенация на екстракорпоралната мембрана

ex 9018 90

осв.

2.

NIV маски за цяло лице

NIV маски за цяло лице и ороназални маски за уста и нос

ex 9019 20 00

осв.

3.

Маски

Текстилни маски за лице без сменяем филтър или механични части, включително хирургични маски и маски за лице за еднократна употреба, изработени от нетъкан текстил

ex 6307 90 10

12 %

ex 6307 90 98

6,3 %

Хартиени хирургически маски

ex 4818 90 10

осв.

ex 4818 90 90

осв.

Газови маски с механични части или сменяеми филтри за защита срещу биологични агенти, включително и такива маски за защита на очите или за лицето - щитове

ex 9020 00 00

1,7 %

4.

Ръкавици

Пластмасови ръкавици

ex 3926 20 00

6,5 %

Хирургични ръкавици от каучук

4015 11 00

2 %

Други ръкавици от каучук

ex 4015 19 00

2,7 %

Трикотажни или плетени ръкавици, които са импрегнирани или покрити с пластмаса или каучук

ex 6116 10

8,9 %

Текстилни ръкавици, различни от трикотажни или плетени

ex 6216 00

7,6 %

5.

Защитни щитове за лице

 - Еднократни и многократни щитове за лице

- Пластмасови щитове за лице (покриващи повече от зоната на очите)

ex 3926 20 00

ex 3926 90 97

6,5 %

6.

Очила

Защитни очила/очила

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

2,9 %

2,9 %

7.

Работни облекла

- Непромокаеми тоги - различни видове - различни размери

- Защитни облекла за хирургическа/медицинска употреба, от филц или от нетъкан текстил, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани (тъкани от позиции 56.02 или 56.03)

Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст), за всякакъв вид употреба, от вулканизиран невтвърден каучук

ex 4015 90 00

5 %

Защитни облекла

ex 3926 20 00

6,5 %

Облекла и принадлежности към тях

ex 4818 50 00

осв.

Облекла от трикотажни или плетени платове от позиции 5903, 5906 или 5907

ex 6113 00 10

ex 6113 00 90

8 %

12 %

Други облекла, трикотажни или плетени

6114

12 %

Защитни облекла за хирургична/медицинска употреба, от филц или нетъкан текстил, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани (платове от позиция 56.02 или 56.03)

ex 6210 10

12 %

Други защитни облекла от текстил, от гумирани текстилни тъкани или тъкани, които са импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани (тъкани платове от позиции 59.03, 59.06 или 59.07)

ex 6210 20

12 %

ex 6210 30

12 %

ex 6210 40

12 %

ex 6210 50

12 %

8.

Калъфи за обувки/калцуни

Калъфи за обувки/калцуни

ex 3926 90 97

6,5 %

ex 4818 90 10

осв.

ex 6307 90 98

6,3 %

9.

RNA extractors

РНК екстрактори

RNA extractors

РНК екстрактори

9027 80

осв.

10.

COVID-19 Тестови комплекти/инструменти и апарати, използвани в диагностичния тест

- Комплекти за тестване на коронавирусна болест

- Диагностични

Диагностични реактиви на базата на имунологични реакции

ex 3002 13 00

ex 3002 14 00

ex 3002 15 00

ex 3002 90 90

осв.

Диагностични реактиви на базата на тест за полимеразна верижна реакция (PCR) на нуклеинова киселина

ex 3822 00 00

осв.

Инструменти, използвани в клинични лаборатории за ин витро диагностика

ex 9027 80 80

осв.

Комплекти за вземане на проби

ex 9018 90

осв.

ex 9027 80

осв.

11.

Лекарствени продукти/Ваксини

 - Hydrogen peroxide presented as a medicament/Водороден пероксид под формата на медикамент

- Paracetamol/Парацетамол

- Hydrochloroquine/Хидрохлорохин

- Lopinavir/Ritonavir/Лопинавир/Ритонавир

- Chloroquine/Хлорохин

- Azitromycin/Азитромицин

- Favipiravir/Фавипиравир

- Remdesivir/Ремдесивир

- Tocilizumab/Тоцилизумаб

- ВИР - 7831 /ГСК 4182136/

- РЕГН КОВ2

- СТ-П59 /Регданвимаб/

- Бамланивимаб

- Комбинация бамланивимаб и етезевимаб

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

осв.

 - Ваксини за COVID-19

3002 20 10

осв.

Промени настройката на бисквитките