Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 31.VII

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОТ 2007 Г.

В сила от 24.04.2007 г.
Приет с ПМС № 80 от 12.04.2007 г.

Обн. ДВ. бр.34 от 24 Април 2007г., изм. ДВ. бр.32 от 25 Март 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.61 от 31 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Октомври 2009г., отм. ДВ. бр.91 от 17 Ноември 2009г.

Отменен с § 2, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика - ДВ, бр. 91 от 17 ноември 2009 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат функциите, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на Министерството на труда и социалната политика, наричано по-нататък "министерството", и на неговите организационни структури и административни звена.


Чл. 2. (1) Министерството на труда и социалната политика е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, ул. Триадица 2.

(2) Министерството на труда и социалната политика е администрация, която подпомага министъра на труда и социалната политика при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.


Глава втора.
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Раздел I.
Правомощия на министъра на труда и социалната политика

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) Министърът на труда и социалната политика, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт със специална компетентност, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, социалното осигуряване, защитата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на хора, безопасността и здравето при работа, социалните инвестиции, социалната закрила, социалното включване, демографската и семейната политика, етническите въпроси, равните възможности и антидискриминацията.

(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват самостоятелно или съвместно с други държавни органи и/или обществени организации.

(3) Министърът ръководи и представлява Министерството на труда и социалната политика.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от четирима заместник-министри.

(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) Въз основа на Конституцията и в изпълнение на законите министърът:

1. ръководи цялостната дейност по стратегическото и оперативното управление на министерството;

2. ръководи дейността по управлението и развитието на човешките ресурси в системата на министерството;

3. управлява финансовата политика на министерството;

4. управлява програми и проекти в сферата на своята компетентност, финансирани от предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз и от други международни финансови институции и донори;

5. изпълнява функциите на Национален координатор по Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави;

6. ръководи дейността по анализиране, оценяване и прогнозиране равнището на доходите и тяхната социална защита, издръжката на живота и прага на бедността;

7. представлява правителството в Международната организация на труда и в нейните ръководни органи, както и в други международни организации, когато такива права са му делегирани;

8. съдейства за разрешаване на колективни трудови спорове;

9. участва като представител на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество;

10. ръководи и координира цялостния контрол по спазване на трудовото законодателство;

11. организира и координира разработването и провеждането на държавната политика по заетостта, пазара на труда и обучението на работната сила; утвърждава програми и проекти за заетост и обучение на възрастни;

12. издава удостоверения на физически и юридически лица по наемане на работа на български граждани в страната и в чужбина и за моряци;

13. контролира изпълнението на годишните планове за активната и пасивната политика на пазара на труда;

14. утвърждава Националната класификация на професиите и длъжностите;

15. определя коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука";

16. отговаря за разработването и поддържането на готовността за изпълнението на военновременния план на министерството и комуникационно-информационната система за управление при кризи;

17. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация и утвърждава вътрешни правила за работа с класифицирана информация;

18. определя списъка на длъжностите или задачите, за които се изисква достъп до съответното ниво на класифицирана информация, представляваща държавна тайна;

19. обявява със заповед списъка на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна;

20. организира и координира разработването и провеждането на политиката по социално включване;

21. осъществява мониторинг във връзка с провеждането на политиката по социално включване;

22. насърчава и контролира предоставянето на социални услуги;

23. насърчава и подпомага благотворителната и хуманитарната дейност в социалната сфера;

24. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) ръководи, координира и контролира в сътрудничество с други държавни органи, социалните партньори и неправителствени организации дейността по анализиране, оценяване и прогнозиране на демографските процеси, равните възможности, етническите въпроси и антидискриминацията, предлага и провежда мерки за регулирането им в областите от компетентност на министерството;

25. осигурява организацията и координацията по европейските въпроси от своята компетентност;

26. представлява Република България на заседанията на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси в съответствие със своята компетентност;

27. ръководи, координира и контролира оперативната работа по подготовката на позиции, рамкови позиции и указания, които се представят в процеса на вземане на решения в Европейския съюз;

28. предлага и провежда мерки за изпълнение и прилагане на национално ниво на актове на Европейския съюз в областите от своята компетентност;

29. организира и координира разработването и провеждането на политиката по свободно движение на хора, включително координация на системите за социална сигурност, трудова миграция и интеграция на граждани от трети държави;

30. ръководи, контролира, както и координира в сътрудничество със социалните партньори дейността по анализиране, оценяване и прогнозиране на трудовомиграционните процеси и свободното движение, предлага и провежда мерки за регулирането им;

31. сключва и осигурява изпълнението на международни договори в сферата на труда и социалната политика, в областта на трудовата миграция и социалната сигурност;

32. ръководи и контролира дейността на дипломатическите служители на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел и в службите по трудови и социални въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина и издава инструкция за техните функции и задължения;

33. в сътрудничество със социалните партньори обсъжда и съгласува основните макроикономически показатели в областта на социалната политика с ръководители на мисиите на Световната банка, Международния валутен фонд и други международни финансови институции;

34. в сътрудничество със социалните партньори подготвя и осъществява програми и проекти по линия на техническото сътрудничество с Международната организация на труда и координира и контролира изпълнението им;

35. в сътрудничество със социалните партньори предлага и провежда мерки за въвеждане стандартите на Международната организация на труда и на Съвета на Европа;

36. управлява програми и проекти в сферата на своята компетентност по линия на Съвета на Европа и на Съвета за регионално сътрудничество;

37. (нова - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) изпълнява функциите на председател на Националния управителен съвет на проект "Красива България";

38. (предишна т. 37 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) изпълнява други функции, определени със закон или с акт на Министерския съвет.


Чл. 6. При осъществяването на правомощията си министърът:

1. взаимодейства с министрите и с другите органи на изпълнителната власт за провеждане на единна държавна политика;

2. отговаря за дейността си пред Министерския съвет и Народното събрание по ред, определен в Конституцията на Република България, в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация;

3. участва в работата на Министерския съвет;

4. издава актове самостоятелно или съвместно с други министри и внася за приемане от Министерския съвет документи и проекти на актове;

5. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на министерството по чл. 45, ал. 4 от Закона за администрацията;

6. представя на министъра на държавната администрация и административната реформа ежегоден доклад за състоянието на администрацията по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията;

7. взаимодейства и сътрудничи със социалните партньори, с неправителствени организации, международни организации и други институции;

8. работи в условията на публичност при вземането и изпълнението на решенията си, като провежда информационна политика, която гарантира откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация, освен когато националната сигурност, опазването на държавната и служебната тайна налагат ограничаване на този принцип;

9. предоставя редовна и изчерпателна информация на средствата за масово осведомяване и на дирекция "Правителствена информационна служба" на Министерския съвет за работата на министерството;

10. в рамките на своята компетентност министърът осигурява упражняването на правомощията на омбудсмана и контролира оказването на съдействие и съобразяването с неговите становища, препоръки и предложения съгласно действащото законодателство.


Чл. 7. В рамките на предоставените му правомощия въз основа и в изпълнение на законите министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.


Раздел II.
Политически кабинет

Чл. 8. (1) Министърът създава на свое пряко подчинение политически кабинет.

(2) Политическият кабинет е организационна структура със съвещателни, контролни и информационно-аналитични функции.

(3) Политическият кабинет подпомага министъра при определянето и провеждането на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето й пред обществото.


Чл. 9. (1) В политическия кабинет се включват заместник-министрите, началникът на кабинета, парламентарният секретар и директорът на дирекция "Връзки с обществеността и протокол".

(2) Началникът на кабинета и парламентарният секретар се назначават от министъра и са на негово пряко подчинение.

(3) Към политическия кабинет за подпомагане на дейността му по определени въпроси министърът може да назначава по трудов договор съветници, експерти и технически сътрудници.


Чл. 10. (1) За реализирането на програмата на Министерския съвет политическият кабинет предлага на министъра стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение.

(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1 политическият кабинет:

1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработването на стратегическите цели и приоритети и за вземането на политически решения;

2. обменя информация с политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на останалите членове на Министерския съвет за изпълнението на приетата от правителството политика в конкретната област;

3. осигурява координация при осъществяването на единната информационна политика на министерството;

4. осигурява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността.

(3) Политическият кабинет осъществява съвещателните си функции чрез ежеседмично провеждане на заседания под ръководството на министъра.

(4) На заседанията на политическия кабинет могат да присъстват и експерти към него, както и специално поканени за становище служители.


Чл. 11. Заместник-министрите:

1. ръководят, координират и контролират дейността на административните звена в министерството съобразно възложените им от министъра ресорни функции;

2. подпомагат министъра при осъществяване на правомощията му в случаите, когато са оправомощени от него и според неговите указания;

3. изпълняват и други служебни задачи, възложени им от министъра.


Чл. 12. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.

(2) Началникът на кабинета:

1. организира връзките на министъра с другите членове на Министерския съвет, с другите органи на държавната власт, с политически и обществени организации и с граждани;

2. координира работата си с началника на политическия кабинет на министър-председателя и с началниците на политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;

3. съгласува с главния секретар текущата дейност на администрацията;

4. организира и контролира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;

5. организира съставянето и изпълнението на програмата на министъра;

6. възлага изпълнението на задачи от името на министъра и контролира изпълнението им;

7. може да осъществява отделни правомощия на министъра по трудовите правоотношения на членовете, съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет с изключение на назначаването и прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарни наказания.


Чл. 13. Парламентарният секретар:

1. организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с Националния съвет за тристранно сътрудничество;

2. предоставя информация на министъра за внесените за разглеждане в Народното събрание законопроекти;

3. участва в разработването на проекта на законодателна програма на Министерския съвет и координира изпълнението й в рамките на възложените на министъра компетенции;

4. координира дейността си с парламентарния секретар на Министерския съвет и с парламентарните секретари на другите министерства.


Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I.
Структура

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) Министерството е структурирано в главна дирекция, 13 дирекции, инспекторат и служител по сигурността на информацията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) Общата численост на персонала в администрацията на министерството е 353 щатни бройки.

(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена в министерството е посочена в приложението.


Чл. 15. По предложение на главния секретар министърът определя със заповед наименованията, функциите и числеността на отделите и секторите в дирекциите на министерството и утвърждава длъжностното разписание на министерството.


Чл. 16. Административните звена на министерството съобразно функционалната си компетентност:

1. осъществяват връзки с граждани и организации чрез предоставяне на писмени или по електронен път отговори по искания/заявления, молби, жалби, сигнали, предложения и запитвания и поддържане на рубриката "Въпроси и отговори" в интернет страницата на министерството;

2. участват в разработването и осъществяването на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси";

3. съдействат за създаване на условия за по-висока усвояемост на средствата от Европейския съюз чрез оказване на експертно-консултантска помощ в рамките на Консултативния център в министерството на заинтересуваните бенефициенти по приоритетите от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси";

4. (нова - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) участват в подготовката на становища, позиции, указания, анализи, стратегически документи, оперативни планове, информации и други материали във връзка с участието на българската страна в работата на институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа;

5. (нова - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) определят свои представители на съответното експертно и ръководно ниво за участие от името на Република България в процеса на вземане на решения в онези области от политиките и законодателството на Европейския съюз, които са от компетентност на министъра на труда и социалната политика;

6. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) разработват оценки на въздействието на нормативните актове по политиките на министерството;

7. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) участват в процеса на управление на системите за финансово управление и контрол (СФУК) в министерството, инициират и осъществяват мерки за подобряване на системата за превантивни и коригиращи действия и за контролиране на рисковете;

8. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) участват в подготовката на отговорите на министъра на актуални въпроси и питания за парламентарния контрол в Народното събрание;

9. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) организират и координират дейностите по разработване на проекти и програми;

10. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) участват в разработването на проекти на нормативни актове и заповеди, свързани с дейността на министерството, съгласуват или изготвят становища по проекти на нормативни актове, изпратени за съгласуване от други дирекции, министерства и други администрации;

11. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г., предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) участват в разработването на програмния формат на бюджета и на тригодишната бюджетна прогноза на министерството, като дирекциите "Политики и стратегии" и "Финансово-стопански дейности и подготовка за отбрана" обобщават и представят окончателния вариант на програмния бюджет и на тригодишната бюджетна прогноза;

12. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г., предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) участват в изготвянето на отчети на бюджета в програмен формат, като дирекциите "Политики и стратегии" и "Финансово-стопански дейности и подготовка за отбрана" обобщават и представят окончателните им варианти;

13. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) осигуряват поддържането, актуализирането и развитието на информационните системи;

14. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) участва в медийното отразяване на политиките на министерството.


Раздел II.
Главен секретар

Чл. 17. (1) Главният секретар ръководи, организира, координира и контролира функционирането на администрацията, като:

1. осъществява административното ръководство на министерството в изпълнение на закона и на законовите разпореждания на министъра;

2. следи за точното спазване на административните актове;

3. контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване;

4. представлява министерството в случаите, в които е упълномощен изрично от министъра по проблеми, свързани с функционирането на администрацията;

5. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена, осъществява общия контрол за изпълнението им и отговаря за условията за нормална и ефективна работа на административните звена;

6. осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;

7. ръководи, координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет;

8. подпомага министъра при упражняване на правомощията по управление на държавната собственост, предоставена на министерството;

9. ръководи, координира и контролира подготовката на проекта на програмния бюджет на администрацията;

10. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;

11. изпълнява и други функции, определени с нормативен акт или възложени му от министъра.

(2) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определен със заповед на министъра директор на дирекция за всеки конкретен случай.


Раздел III.
Инспекторат

Чл. 18. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осъществява контрола за ефективното провеждане на държавната политика от административните звена на министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) Инспекторатът извършва общи, специализирани и последващи проверки по утвърден от министъра годишен план, както и внезапни проверки по отделни сигнали, жалби или при случаи с обществен отзвук.

(3) Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за решаването им.

(4) Инспекторатът:

1. осъществява административен контрол върху дейността на министерството и върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

2. проверява спазването на вътрешните правила за организацията на работа на администрацията;

3. анализира ефективността на дейността на министерството;

4. разглежда постъпили сигнали за корупция на служители в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра, извършва проверки и информира министъра за резултатите, като при постъпили сигнали за корупция, конфликт на интереси или нарушения на закона от страна на държавен орган или на държавен служител на ръководна длъжност задължително изпраща копие от сигнала в дирекция "Главен инспекторат" на Министерския съвет;

5. (нова - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) проверява изпълнението на плана за действие на съответната администрация, включително изпълнението на дадените препоръки от инспектората, омбудсмана и от външния и вътрешния одит, съобразно своята компетентност;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) извършва проверка на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) извършва проверки за изпълнението на мерките по Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията в съответната област и предлага на министъра конкретни действия;

9. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) анализира проблемите, свързани с изпълнението на отделните политики от ресора на министерството и постигането на определените цели;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) въз основа на направените изводи и констатации при проверките и на извършените анализи прави обосновани предложения пред министъра за изменение на нормативни актове;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) изготвя на 6 месеца доклад до министъра с изводи и предложения за предприетите действия и мерки и за ефективността на контрола;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) представя ежегоден отчет за дейността си пред министъра;

14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) осъществява и други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.


Раздел IV.
Дирекция "Вътрешен одит"

Чл. 19. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Дирекцията извършва вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра.

(3) Дирекцията по ал. 1 докладва директно на министъра, като:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на дирекцията за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;

4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;

6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит;

11. осъществява контакти с другите дирекции за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.


Раздел V.
Служител по сигурността на информацията (Загл. изм. - ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.)

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г.) (1) Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на министъра и изпълнява задачите, възложени му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и с нормативните актове по прилагането му.

(2) Служителят по сигурността на информацията:

1. организира и следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и други нормативни актове и прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

2. осъществява контрол за спазването на изискванията за сигурност на автоматизираната информационна система и дейностите по осигуряване на индустриалната сигурност и криптографска защита на класифицираната информация;

3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;

4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;

5. организира и осъществява процедурата по проучването за достъп до класифицираната информация и води регистър на проучените лица;

6. разработва и поддържа план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

7. организира и провежда обучението на служителите в министерството в областта на защитата на класифицираната информация.


Раздел VI.
Обща администрация

Чл. 21. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на министъра, създава условия за осъществяването на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

(2) Общата администрация е структурирана във:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие";

2. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) дирекция "Административно, правно и информационно обслужване";

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) дирекция "Финансово-стопански дейности и подготовка за отбрана";

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) дирекция "Връзки с обществеността и протокол";

5. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) дирекция "Политики и стратегии".


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) Дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие":

1. в областта на човешките ресурси:

а) разработва и осъществява политиката и стратегията по управлението на човешките ресурси в системата на министерството, основаваща се на принципа на прозрачност при наемането и подбора на персонал, въвеждането на новопостъпилите служители, оценката на трудовото изпълнение, заплащането на труда, обучението, професионалната квалификация и кариерното развитие;

б) осъществява дейностите по администриране на персонала, като изготвя документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите, образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;

в) координира и подпомага дейностите по разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и прилагането на процедурите по атестирането на служителите в министерството;

г) организира дейността по набиране и подбор на персонала и провеждането на конкурсни процедури за държавни служители;

д) планира, организира и координира организацията по обучението на служителите в министерството с цел повишаване на квалификацията и кариерното им развитие;

е) организира дейностите по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в министерството със съдействието на отдел "Условия на труд" на дирекция "Индустриални отношения";

ж) планира потребностите от нови служители на министерството; осъществява взаимодействие и дава методически указания на звената по управление на човешките ресурси в системата на министерството;

з) организира и координира изготвянето на годишния доклад за състоянието на администрацията по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията и извършва вписванията в административния регистър при условията и по реда на Наредба № 1 от 2006 г. (ДВ, бр. 66 от 2006 г.);

и) анализира прилагането на етичните правила за поведение на служителите;

к) организира отпечатването и разпространяването на служебни книжки за нуждите на структурите на държавната администрация;

л) поддържа и актуализира съществуващите бази от данни и регистри, свързани с управление на човешките ресурси;

2. в областта на организационното развитие:

а) отговаря за изграждането на оптимална организационна структура на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра съобразно нормативните изисквания;

б) изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите на министерството и съгласува вътрешната структура на отделните административни звена;

в) извършва периодични анализи на структурата и функциите на административните звена за съответствието им с нормативните изисквания и предлага мерки за оптимизирането им.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) Дирекция "Административно, правно и информационно обслужване":

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) в областта на административното обслужване:

а) организира и координира дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица във връзка с искания/заявления, протести, жалби, сигнали и предложения съобразно действащото законодателство и вътрешните правила за административно обслужване;

б) разработва и следи за прилагането на задължителни стандарти за качество на административното обслужване; разработва и прилага механизъм за обратна връзка и за изследване удовлетвореността на физически и юридически лица;

в) участва в разработването, внедрява и поддържа система за управление на качеството на административното обслужване на физическите и юридическите лица по стандарт ISO 9001:2000;

г) предоставя информация и консултира физически и юридически лица във връзка с предоставяните от министерството услуги в постоянно действаща приемна;

д) извършва телефонни услуги за гражданите от цялата страна, свързани с информиране, консултиране по социалните политики, приемане на трудовоправни сигнали, както и обслужване на телефон на министерството "Сигнали срещу корупция";

е) организира, координира и извършва електронни административни услуги съгласно Списъка на унифицираните наименования на административните услуги;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) в областта на деловодното обслужване, контрола на решенията и техническото подпомагане на министъра, заместник-министрите и началника на кабинета на министъра:

а) разработва и следи за прилагането на задължителни стандарти за качество на информационното обслужване и документооборота; разработва и прилага механизъм за обратна връзка и изследване удовлетвореността на обслужените лица, както и на служителите от администрацията на министерството;

б) организира и извършва цялостната дейност по документооборота (регистрация, насочване, извършване на справки по документи, комплектуване на документи, сканиране и привързване на всички регистрирани документи, класиране на документите по дела);

в) организира, координира и извършва контрола по решенията и сроковия контрол в министерството; изготвя справки за сроков контрол по изпълнение на резолюции, задачи, програми, нормативни актове и други във връзка с дейността на министерството;

г) организира дейността по съгласуването и внасянето за заседания на Министерския съвет на проекти на актове на министерството, както и поддържа архив на приетите от Министерския съвет актове, като организира информирането на дирекциите относно актовете, отнасящи се до дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

д) координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседанията на Министерския съвет и отговаря за архивирането им; обобщава и оформя предложенията на министерството за включване в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет, както и на месечната работна програма на министъра и на министерството;

е) обслужва служебната електронна поща и факса на министерството, като приема, разпределя и експедира електронни писма и факсове, както и потвърждава експедицията или приема подписани с универсален електронен подпис документи;

ж) организира техническото обслужване на консултативния съвет към министъра; изготвя и координира ежеседмичната програма на членовете на политическия кабинет;

з) извършва куриерски услуги за доставка на регистрирани служебни документи - вътрешни - в рамките на министерството, и външни - за територията на столицата;

и) организира и осъществява всички процедури по архивната дейност в министерството, извършва справки и изготвя заверки на копия на документи, съхранявани в деловодния и учрежденския архив;

3. в областта на правните дейности:

а) изготвя проекти на договори и дава становища по законосъобразността на договори, изготвени от министерството или предложени от физически или юридически лица;

б) (доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) изготвя самостоятелно и контролира законосъобразното съставяне на административните актове и другите документи, свързани с дейността на министъра и на министерството, следи и анализира практиката на административните съдилища в Република България;

в) (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) оказва правна помощ и подпомага дейността на министъра и административните звена в министерството, като дава мотивирани становища и предложения по правни въпроси;

г) (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) следи за законосъобразността на процедурите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения и участва в комисиите, които провеждат конкурсите за държавни служители;

д) (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) осъществява процесуално представителство пред съдилищата и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на министерството;

е) (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер;

ж) (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) съгласува за законосъобразност документацията за участие и участва в комисии за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от министъра;

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) в областта на информационните и комуникационните технологии:

а) планира, организира и координира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в министерството и в структурните му звена;

б) организира и осигурява техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на министерството - локални мрежи, комуникационно и компютърно оборудване, периферни устройства, системен и базов софтуер и др.;

в) (доп. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) организира и отговаря за дейностите, свързани с планирането, отчетността, въвеждането, поддръжката и извеждането от експлоатация на информационно-комуникационните ресурси в системата на министерството;

г) организира дейностите по ефективно използване на наличните информационно-комуникационни ресурси, включително чрез повишаване компютърните умения на служителите от министерството;

д) отговаря за цялостната дейност по осигуряване оперативната съвместимост на използваните информационни системи и по управление на информационната сигурност;

е) съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и други информационни системи (включително с такива на европейски структури и с Единната среда за обмен на електронни документи) и интеграцията в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;

ж) изпълнява всички дейности, свързани с издаването, използването и прекратяването на удостоверенията за електронен подпис в министерството;

з) организира и осъществява техническата поддръжка и администрирането на официалния и неофициалния раздел на интернет страницата на министерството;

и) организира създаването и поддръжката на технологичната инфраструктура, свързана с предоставянето на електронни административни услуги от министерството;

к) осигурява техническата поддръжка и управлението на административната информационна система на министерството в съответствие с изискванията на Закона за електронно управление.

5. участва в изграждането и функционирането на системата за мониторинг и контрол по изпълнението на задачите в администрацията.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) Дирекция "Финансово-стопански дейности и подготовка за отбрана":

1. в областта на финансово-счетоводните дейности:

а) разработва методология на счетоводната и финансовата политика на министерството по Закона за счетоводството и нормативните актове по бюджетната политика и дава методически указания на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити относно изготвянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджета, както и във връзка с текущото счетоводно отчитане и изготвяне на финансовите отчети;

б) организира и осъществява единна счетоводна отчетност по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти, като изготвя месечни и годишни оборотни ведомости и годишния финансов отчет на администрацията и консолидирания финансов отчет на министерството;

в) изготвя месечните ведомости за работни заплати и извършва плащанията в министерството;

г) изготвя отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и документи за пенсиониране, свързани с осигурителния доход;

д) осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;

е) организира и извършва в установените срокове годишните инвентаризации;

ж) обслужва плащанията на министерството като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;

з) анализира и администрира разходите, извършвани от министерството;

и) (изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) организира и координира всички дейности по изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол;

к) (нова - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) извършва плащанията по проекти по оперативните програми, организира и поддържа отделна счетоводна система или отделен модул в счетоводната система и съставя отчет за касовото изпълнение по оперативните програми.

2. в областта на бюджета:

а) изготвя на консолидирано ниво по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми годишен бюджет и проект на тригодишна бюджетна прогноза на министерството, включвайки данните на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

б) осъществява взаимодействие и координация с второстепенните разпоредители с бюджетни кредити относно изготвянето на проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза;

в) изготвя месечното разпределение на приетия годишен бюджет по икономически елементи на Единната бюджетна класификация и предлага на министъра разпределението на бюджетните кредити по второстепенни разпоредители;

г) организира, изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряването на лимит на министерството за разходи в съответствие със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

д) анализира, разпределя и утвърждава чрез системата на Единната сметка лимита на разходите на разпоредителите с бюджетни кредити в системата на министерството и обслужва плащанията и транзитните сметки на министерството;

е) следи за ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните, извънбюджетните и целевите средства съгласно отпуснатите лимити при спазване на финансовата дисциплина;

ж) осигурява данните и изготвя ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на министерството, както и обобщава данните за цялата система, които представя в Сметната палата и в Министерството на финансите;

з) подготвя и осигурява чрез Министерството на финансите корекции по утвърдения годишен бюджет на министерството;

и) съгласува или изготвя финансови обосновки към проектите на актове, внасяни от министъра за разглеждане от Министерския съвет;

к) (нова - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) планира, утвърждава необходимите средства за реализацията на проектите по оперативни програми чрез системата на Единната сметка и съставя обобщен отчет за касовото изпълнение по оперативните програми за системата на министерството.

3. в областта на инвестициите:

а) изработва, съгласува и предлага за одобряване поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи;

б) проучва нуждите и изготвя предложения за ново строителство, реконструкция и ремонти и осъществява инвеститорски контрол на изгражданите обекти на министерството;

в) изготвя технически задания за възлагане, проектиране и строителство на нови обекти и реконструкция на съществуващите;

г) контролира изпълнението на сключените договори;

д) планира, организира, координира и участва в подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки с изключение на планиране, управление, координиране и разходване на средствата по съфинансирането от фондове на ЕС; води регистър на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки в министерството;

4. в областта на стопанската дейност:

а) поддържа регистъра на търговските дружества по чл. 35 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала;

б) организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството;

в) координира и осигурява поддържането на сигнално-охранителните и пожароизвестителните системи и на системата за контрол на достъпа в сградата;

г) организира и осъществява цялостното техническо обслужване на администрацията с транспорт, регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка и ремонт, годишни прегледи;

5. в областта на управлението на собствеността:

а) поддържа регистър на недвижимите имоти на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

б) поддържа регистър на ведомствените жилища и организира ремонта им;

в) осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление на недвижимите и движимите вещи, предоставени на министерството.

6. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) в областта на подготовката за отбрана, мрежовата и информационната сигурност:

а) (изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) организира работата на Съвета по сигурност и управление при извънредни ситуации в министерството;

б) (изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) разработва и поддържа в готовност за изпълнение на плана за привеждане на министерството в готовност за работа във военно време, на военновременния план, на плана за управление при извънредни ситуации и на други планове и документи, свързани с отбраната на страната;

в) организира изграждането и експлоатацията на пунктовете за управление на министерството и осъществява поддържането им в оперативна и техническа готовност за използване;

г) (изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) организира оповестяването на министерството при привеждането му от мирно на военно положение и за работа при извънредни ситуации;

д) организира отсрочването от повикване във въоръжените сили на резервисти и техника от националното стопанство и осигуряване на трудови ресурси за военновременна дейност;

е) (изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) поддържа, обработва и осигурява обмена на информация в процеса на управление при извънредни ситуации;

ж) (изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) проектира, разработва и организира поддържането в готовност за използване на комуникационно-информационната система за управление при извънредни ситуации и във военно време;

з) планира, разпределя и отчита бюджетните средства по функция "Отбрана и сигурност" към бюджета на министерството; организира съставянето на военновременния проектобюджет на министерството;

и) участва в инициативите на НАТО и Европейския съюз по гражданското планиране за извънредни ситуации;

к) (изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) осъществява взаимодействието на министерството с други държавни органи по въпросите на готовността за работа при извънредни ситуации и при положение на война;

л) (нова - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) осигурява изпълнението на изискванията за оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност на информационните системи в министерството, възложени със Закона за електронното управление, при взаимодействие с отдел "Информационно-комуникационни технологии" на дирекция "Административно, правно и информационно обслужване" и с дирекция "Вътрешен одит".


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

1. в областта на връзките с обществеността:

а) планира, координира и осъществява провеждането на информационната политика на министерството;

б) организира, координира и осъществява информационни кампании за дейността на министерството;

в) поддържа и актуализира официалния раздел на интернет страницата на министерството;

г) планира и предлага проучване и анализиране на общественото мнение по политиките на министерството;

д) участва в разработването на проекти на съобщения за средствата за масово осведомяване по въпросите, внесени от министъра за разглеждане от Министерския съвет;

е) работи в координация с дирекция "Правителствена информационна служба" на Министерския съвет, както и със звената за връзки с обществеността на министерствата и другите администрации;

ж) координира дейността на звената за връзки с обществеността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

2. в областта на протокола:

а) осигурява протоколното обслужване на министъра и на членовете на политическия кабинет;

б) организира, координира и осъществява протоколното обслужване на официални и работни срещи, конференции, семинари, дискусии и кръгли маси в страната; при прояви с международен характер на високо равнище и при изпълнение на програми за двустранно сътрудничество тези дейности се извършват съвместно с дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество";

в) осъществява логистика при посещения на делегации, при участие в държавни церемонии, работни срещи и др.


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) Дирекция "Политики и стратегии":

1. организира, координира и участва в разработването на макроравнище на анализи и прогнози по основните социални показатели на страната;

2. разработва системи от показатели за оценка на социалните политики;

3. разработва анализи и прогнози по стратегическите цели на министерството;

4. създава и поддържа база данни на основните социални показатели и в изпълнение на стратегическите цели на министерството;

5. възлага и координира изпълнението на изследователски дейности (проучвания, аналитични разработки и др.);

6. разработва регулярни мониторингови доклади за политиките в областта на труда и социалната защита;

7. разработва оценки на въздействието на политиката в областта на труда и социалната защита;

8. организира и координира изготвянето на предварителни, текущи и последващи социални оценки и отчети за изпълнението на стратегическите цели и оперативния план на министерството;

9. организира и координира изготвянето на годишния доклад за дейността на министерството по чл. 45, ал. 4 от Закона за администрацията;

10. осъществява сътрудничество с Агенцията за икономически анализи и прогнози, Националния статистически институт (НСИ), Националния осигурителен институт (НОИ), Българската академия на науките (БАН), Икономическия и социален съвет, Евростат и др. структури и организации в областите от своята компетентност.


Раздел VII.
Специализирана администрация

Чл. 25. Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на министъра и е организирана във:

1. Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти";

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) дирекция "Жизнен стандарт и социална сигурност";

3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) дирекция "Индустриални отношения";

4. дирекция "Политика на пазара на труда";

5. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.)

6. дирекция "Социална закрила и социално включване";

7. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) дирекция "Демографска и семейна политика, етнически въпроси и равни възможности";

8. (нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) дирекция "Свободно движение на хора, миграция и интеграция";

9. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество".


Чл. 26. (1) Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти":

1. изпълнява функциите на управляващ орган на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" и отговаря за управлението и изпълнението й в съответствие с принципа за правилно финансово управление, като:

а) гарантира, че избирането на операции за финансиране се извършва съобразно критериите, приложими за оперативната програма, и в съответствие с националното законодателство и с приложимите правила на Европейската общност за целия период на изпълнението им;

б) удостоверява, че съфинансираните продукти и услуги са доставени или извършени и че декларираните от бенефициентите разходи за операциите са действително изпълнени и са в съответствие с националните правила и с правилата на Общността; извършва проверки на място на отделни операции на извадкова основа в съответствие с одобрените правила;

в) гарантира, че съществува система за записване и съхраняване в електронна форма на счетоводните записи за всяка операция по оперативната програма и че са събрани данните за изпълнението, необходими за финансовото управление, мониторинг, проверки, одити и оценка;

г) гарантира, че бенефициентите и други лица, включени в изпълнението на операциите, поддържат отделна счетоводна система или адекватна счетоводна аналитична сметка за всички сделки, отнасящи се до операцията, без да се засягат националните счетоводни правила;

д) организира и координира изготвянето, актуализирането, изпълнението и оценката на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси";

е) установява процедури, за да гарантира, че всички документи относно разходите и одитите, необходими за изграждането на адекватна одитна пътека, позволяват нейното проследяване;

ж) гарантира, че сертифициращият орган получава цялата необходима информация относно процедурите и проверките, извършени във връзка с разходите за целите на сертифицирането;

з) насочва работата на Комитета за наблюдение на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" и осигурява необходимите документи, които позволяват да се следи качеството на изпълнението на оперативната програма в съответствие със специфичните й цели; осигурява организационно и технически дейността на Комитета за наблюдение на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси";

и) изготвя и след одобрение от Комитета за наблюдение на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" предава на Европейската комисия годишните и окончателните доклади относно изпълнението на оперативната програма;

к) осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност;

л) изпълнява други, присъщи на управляващия орган, функции в съответствие с уреждащите тези функции регламенти и други актове на Европейския съюз, както и на приложимите национални актове и правила;

2. делегира по своя преценка и в съответствие с установените на национално ниво правила част от функциите си по т. 1 на междинните звена по оперативната програма;

3. координира дейността по изготвянето на части от други оперативни програми от компетентността на министерството;

4. отговаря за управлението и изпълнението на програмите и проектите, по които министерството съобразно съответното финансово споразумение е изпълнителна агенция по Програма ФАР;

5. прилага и следи за спазването на правилата на Програма ФАР и други международни донори;

6. координира работата и оказва методическа помощ на звената за изпълнение на проекти в процеса на изпълнение на проектите;

7. осъществява финансови проверки и удостоверявания и контрол върху техническото изпълнение на проекти, съфинансирани със средства по Програма ФАР;

8. поддържа подходящи системи за финансова и счетоводна отчетност на всички плащания по договори, съфинансирани от Програма ФАР, когато министерството е определено за изпълнителна агенция по съответното финансово споразумение;

9. поддържа информационни системи за управление и база данни в подкрепа на управлението на проекти, съфинансирани от Европейския съюз;

10. изготвя доклади и справки относно управляваните проекти към Националния координатор на помощта, Националния ръководител на помощта, Централното координационно звено, сертифициращия орган, Европейската комисия и други заинтересувани институции;

11. осъществява контрол върху изградените от звената за изпълнение на проекти и междинните звена системи и правила за изпълнение на делегираните им функции при управление на средствата от Програма ФАР и от Европейския социален фонд;

12. дава рамкови указания на звената за изпълнение на проекти и на междинните звена във връзка с делегираните им функции;

13. осигурява поддържането на система от правила и процедури за повишаване на административния капацитет за управлението на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз;

14. планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по финансиране и възлагане на обществени поръчки, при разходването на средства, свързани с програми и проекти, съфинансирани от Европейския съюз, и при изпращането на информация за проведени процедури по обществени поръчки в нормативноустановените срокове за вписване в регистъра на обществените поръчки в Агенцията по обществени поръчки, както и в регистъра на обществените поръчки в министерството;

15. отговаря за изпълнението на делегираните функции по подписано оперативно споразумение със съответната изпълнителна агенция, когато е определена за звено за изпълнение на проект;

16. осъществява координация на съвместни проекти на министерството с Европейската инвестиционна банка, Световната банка и други международни донори и организации.

(2) Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" има териториални звена в центровете на районите за планиране.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) Дирекция "Жизнен стандарт и социална сигурност":

1. разработва и координира държавната политика в областта на минималната работна заплата;

2. разработва и координира дейността по анализирането и прогнозирането на равнището на доходите и тяхната социална защита, социалната сигурност, издръжката на живота и линията на бедност;

3. участва при изготвянето на анализи и оценки на въздействието от въвеждането на международните стандарти в областта на заплащането на труда и социалната сигурност в националното законодателство;

4. изготвя документите и координира дейността по приемане и актуализиране на линията на бедност за страната;

5. изготвя методики и регулярни мониторингови доклади и анализи в областта на жизнения стандарт, качеството на живот, бедността, доходите от труд и социалната сигурност;

6. разработва, изпълнява и отчита стратегии, планове, проекти и програми в областта на заплащането на труда и социалната сигурност;

7. координира разработването, изпълнението и мониторинга на Националния доклад за стратегиите в областта на пенсиите в рамките на Открития метод на координация;

8. извършва проучвания на състоянието и тенденциите в развитието и добри практики в областта на доходите от труд и социалната сигурност в други страни;

9. разработва предварителни и последващи оценки на въздействието на политики и мерки в областта на политиката на доходите от труд, социалната сигурност, жизнения стандарт и издръжката на живота;

10. изготвя периодичен бюлетин "Заплащане на труда и социална сигурност";

11. организира и координира дейността на комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество;

12. координира дейността по договаряне на минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;

13. предоставя аналитична подкрепа на дейността по сключване на споразумения между правителството, организациите на работниците и служителите и на работодателите в сферата на труда и социалната политика;

14. организира и координира дейността на работните групи към министъра по въпросите на доходите от труд и социалното осигуряване;

15. участва със свои представители в работни групи и комитети към Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Съвета на Европа съобразно своите компетенции;

16. (нова - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) изпълнява функциите на секретариат на Секторния подкомитет за наблюдение изпълнението (СПКН) на проектите по програма ФАР в сектор "Социално развитие", изготвя секторен доклад за наблюдение и осигурява организационно и технически заседанията на СПКН.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) Дирекция "Индустриални отношения":

1. участва в разработването на проекти по въвеждането на стандартите на Международната организация на труда и на Съвета на Европа в националното законодателство, както и на законодателството на Европейската общност в областта на безопасността и здравето при работа, трудовото и осигурителното право;

2. осъществява координация, консултации и сътрудничество с организациите на работниците и служителите и на работодателите при разработването на нормативни актове в областта на безопасността и здравето при работа, трудовото и осигурителното право;

3. участва в разработването на стратегия за развитие на дейността по безопасност и здраве при работа и национален профил по безопасност и здраве при работа;

4. участва в подготовката на становища, позиции, анализи и информации във връзка с участието на българската страна в работата на институциите на Европейския съюз - за съответните работни групи, комитети и други работни форуми, включително за неформални контакти, и участва със свои представители;

5. подпомага осъществяването на контакти, обмен на информация и консултации с представители на Република България в съответните служби на дипломатическите мисии в други страни по въпроси, свързани с гарантиране и осигуряване правата на работещите;

6. организира и административно обслужва дейността на Националния съвет по условия на труд, на Националния управляващ съвет за ограничаване и премахване на детския труд, както и на комисиите по трудово законодателство и осигурителните отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество;

7. анализира и обобщава информация за състоянието на здравословните и безопасните условия на труд в страната;

8. дава становища и прави предложения за усъвършенстване на контролната дейност по спазване на трудовото законодателство;

9. осъществява взаимодействие с НОИ при анализа на трудовия травматизъм в страната за определяне обхвата на предприятията по икономически дейности, които задължително застраховат работниците и служителите за риска "трудова злополука";

10. организира и осъществява дейността на Националната фокусна точка на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа;

11. анализира и обобщава информация за състоянието на колективното трудово договаряне и на колективните трудови спорове;

12. подпомага министъра при определянето на условията и реда за безвъзмездно предоставяне на средствата по фонд "Условия на труд" за финансиране на проекти и програми за подобряване на условията на труд;

13. ежеседмично осигурява прием на физически и юридически лица по прилагането на трудовото и осигурителното право.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) Дирекция "Политика на пазара на труда":

1. разработва и координира провеждането на държавната политика в областта на пазара на труда, защитата на националния трудов пазар, обучението на работната сила и интеграцията на неравнопоставените групи на пазара на труда;

2. анализира и обобщава информация за пазара на труда и човешките ресурси; поддържа и актуализира база данни за пазара на труда съгласно методология на Евростат; организира проучването на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация;

3. организира, координира и разработва Стратегия по заетостта и национални планове за действие по заетостта и анализира тяхното изпълнение; участва при разработване и изпълнението на Стратегията за продължаващото професионално обучение, плановете към нея и други документи в областта на ученето през целия живот;

4. разработва национални програми и мерки за заетост и обучение на работната сила, методики за повишаване ефективността на обучението на възрастни и други инструменти на политиката;

5. наблюдава и оценява ефективността на активната политика на пазара на труда;

6. осъществява координация и методическо ръководство на Агенцията по заетостта и оказва методическа помощ на министерства, други администрации и организации при разработването и осъществяването на мерки с ефект и върху заетостта и пазара на труда;

7. участва в координирането и контролирането на дейността на българо-германските центрове за професионално обучение и на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи;

8. подпомага методически и участва в работата на другите дирекции в министерството при изготвянето на стратегии, планове, проекти, становища, анализи, информации, позиции и опорни точки в частта им по въпросите на заетостта, пазара на труда и обучението на работната сила;

9. актуализира и участва в поддържането на Националната класификация на професиите и длъжностите;

10. участва в разработването и актуализирането на Националната програма за реформи, в процеса на отчитането на напредъка и доклада за изпълнението на глава "Заетост и образование" от нея;

11. проучва добрите практики на други страни в областта на заетостта, пазара на труда и обучението на работната сила и популяризира опита на България; организира и участва в двустранни и многостранни срещи и форуми за сътрудничество и обмяна на опит в областта на заетостта, пазара на труда и обучението на работната сила;

12. осъществява организационно-техническото обслужване на дейността на Националния съвет за насърчаване на заетостта и на Националния консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила;

13. осъществява консултации и сътрудничество с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище при разработването и реализирането на политиките в областта на пазара на труда, защитата на националния трудов пазар и обучението на работната сила;

14. участва в координирането и контролирането на изпълнението на програми и проекти в областта на пазара на труда, финансирани от международни организации и финансови институции;

15. участва в изпълнението на меморандуми и програми за сътрудничество в областта на заетостта и обучението на възрастни, по които страна е министерството на труда и социалната политика; участва в разработването на международни договори за обмен или наемане на работна сила;

16. представя и защитава позицията и интересите на Република България в Комитета по заетостта и експертните групи към него и в други международни комитети, съвети, комисии и работни групи;

17. участва в подготовката на становища, позиции, анализи и информации във връзка с участието на българската страна в работата на институциите на Европейския съюз;

18. подготвя информации, позиции, презентации и доклади и оказва експертно съдействие за подготовка на министъра и членовете на политическия кабинет за участие в заседания на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на Европейския съюз, в срещи, конференции и други форуми в страната и в чужбина.


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.)


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) "Дирекция "Социална закрила и социално включване":

1. разработва държавната политика в областта на социалните услуги, социалните помощи и социалното включване в съответствие с правомощията на министъра;

2. осъществява координацията и мониторинга на държавната политика по социално включване;

3. организира, координира и участва в разработването на стратегии, програми, планове за действие, проекти и доклади в областта на социалната закрила;

4. осъществява координация при разработването и изпълнението на Националния доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване в рамките на Открития метод на координация по социална закрила и социално включване;

5. координира разработването и изпълнението и осъществява мониторинга на Националния план за социално включване като елемент от Открития метод на координация по социална закрила и социално включване;

6. осъществява координация и методическа подкрепа при разработването на други документи, свързани с участието на България в Открития метод на координация по социална закрила и социално включване;

7. подпомага обмена на информация между институциите по въпросите на социалното включване;

8. извършва наблюдения и анализи на състоянието, тенденциите и развитието на добри практики в областта на дейностите по социално включване, социалните услуги и социалните помощи;

9. координира и отчита изпълнението на стратегии, планове, проекти и програми в областта на социалната закрила;

10. участва в междуведомствени комисии и работни групи, организирани от министерства и други администрации, в областта на социалното включване, социалните услуги и социалните помощи;

11. организира дейността на съвети и други органи, в които участват министърът и представители на министерството в областта на своите компетенции;

12. изготвя и/или участва в обсъждането на проекти на международни спогодби в областта на социалното включване;

13. изготвя позиции, анализи, информации и други документи във връзка с участието на страната в работата на институциите, работни групи, комитети и форуми на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Съвета на Европа в областта на социалното включване и социалната закрила и участва в тях със свои представители;

14. подпомага и насърчава сътрудничеството с гражданските организации с цел активното им участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по социално включване;

15. подпомага Агенцията за социално подпомагане при разработването на стандарти за социалните услуги, които са делегирана държавна отговорност;

16. координира изпълнението на политиките по социални помощи и социалните услуги в кръга на своята компетентност, които се реализират от Агенцията за социално подпомагане и фонд "Социално подпомагане".


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) Дирекция "Демографска и семейна политика и равни възможности":

1. в областта на демографската политика:

а) разработва, координира и участва в провеждането на държавната политика в областта на демографското развитие;

б) изготвя методологии и методики за мониторинг и изследване на демографските процеси;

в) съвместно с други държавни органи и дирекции в министерството разработва политики, регулатори и механизми за подобряване и оценка на демографските показатели на страната и инвестирането в развитието на човешкия капитал;

г) координира участието на страната в съвместни европейски инициативи и разработва мерки, програми и проекти в областта на демографското развитие;

д) изгражда и поддържа база данни от социологическа и статистическа информация, анализи, прогнози, програми и стратегии за демографско развитие;

е) подготвя ежегодно за внасяне и разглеждане от Министерския съвет доклад за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на Република България 2006 - 2020 г. и на годишните планове към нея;

2. в областта на семейната политика и закрилата на децата:

а) разработва, координира и участва в провеждането на семейната и държавната политика в областта на семейните помощи за деца и закрилата на децата;

б) участва в разработването и координира дейностите за насърчаване и подкрепа на отговорното родителство;

в) организира, координира и участва в разработването на стратегии, програми, планове за действие, проекти, доклади и методики в областта на семейната политика, семейните помощи за деца и закрилата на децата;

г) участва в разработването, изпълнението и отчитането на Националната стратегия за детето и Националната програма за закрила на детето;

д) осъществява взаимодействие с органите за закрила на детето;

е) подпомага и насърчава сътрудничеството с гражданските организации с цел активното им участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на семейната политика, политиката в областта на семейните помощи за деца и закрилата на децата;

ж) изготвя позиции, анализи, информации и други документи във връзка с участието на страната в работата на институциите, работни групи, комитети и форуми на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Съвета на Европа по въпроси от компетентност на дирекцията;

3. в областта на равните възможности и антидискриминацията:

а) разработва, координира и участва в провеждането на държавната политика в областта на равните възможности и антидискриминацията;

б) извършва анализ, мониторинг и подпомагане на равното третиране на жените и мъжете;

в) (доп. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) координира и участва в изпълнението, извършва мониторинг и анализира изпълнението на Националната стратегия за равните възможности на жените и мъжете и на националните годишни планове към нея;

г) координира и участва в изпълнението, извършва мониторинг и анализира изпълнението на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, разработва и предлага действия и мерки за равнопоставеността на жените и мъжете;

д) осигурява административното и техническото обслужване на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет и на Консултативната комисия за равни възможности на жените и мъжете;

е) организира, координира, участва в разработването, извършва мониторинг и анализира изпълнението на Стратегията за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2008 - 2015 г. и на плановете за нейното изпълнение;

ж) изпълнение на плановете към Стратегията за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2008 - 2015 г.;

з) подготвя становища за държавните субсидии на национално представените организации на и за хората с увреждания за дейностите, които ще бъдат субсидирани от държавния бюджет;

и) изготвя проекти на актове за одобряване на организациите или институции, които се освобождават от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обращение съгласно чл. 65, 71 и 72 от Регламент 918/83 на Съвета (ЕИО) от 28 март 1983 г. относно системата на Общността за митнически освобождавания, както и изготвяне на проектите на заповеди за одобрение, отказ за одобрение или отнемане на дадено одобрение за освобождаване от заплащане на вносни сборове;

к) организира дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет;

л) координира изпълнението на политиката за равните възможности, които се изпълняват от Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за хората с увреждания;

м) (нова - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) координира и осъществява процесуалното представителство на министерството пред Комисията за защита от дискриминация;

4. в областта на инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г.":

а) координира и участва в изпълнението на Националния план за действие по инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г.", извършва мониторинг и анализ на неговото изпълнение;

б) подпомага административно и технически Националния координатор на инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г.";

5. (нова - ДВ, бр. 86 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) в областта на етническите въпроси:

а) осигурява информация и анализи за състоянието на междуетническите отношения в страната;

б) осигурява разработването на проекти на стратегии и програми за осъществяване на правителствената политика в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на лицата, принадлежащи към етнически малцинства, и тяхната интеграция в обществото;

в) участва в изготвянето на проекти на нормативни актове във връзка с междуетническите отношения, защитата на правата на лицата, принадлежащи към етнически малцинства, и тяхната интеграция в обществото;

г) участва в разработването, изпълнението и координирането на международни проекти и програми, включително проекти, финансирани от фондовете и програмите на Европейския съюз, отнасящи се до междуетническите отношения и интеграцията на лицата, принадлежащи към етнически малцинства в обществото;

д) осъществява координация и текущ контрол по изпълнението на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и на други програми, насочени към равноправно интегриране в обществото на лица, които се намират в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства;

е) съдейства за сътрудничеството и координацията между сдруженията с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, други сдружения с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, и държавните органи;

ж) подпомага дейността на сдруженията с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, както и на други сдружения с нестопанска цел при осъществяването на проекти в областта на междуетническите отношения и за съхраняването и развитието на културата и самобитността на етническите малцинства;

з) осигурява методическа помощ на областните управители, на областните съвети за сътрудничество по етническите и демографските въпроси, на експертите в областните администрации, на които е възложено да работят по етническите и демографските въпроси, и на кметовете на общини и на техните администрации в областта на сътрудничеството по етническите и демографските въпроси;

и) осъществява контакти и координационни връзки с аналогични административни звена в чужбина, както и с международни организации, имащи за предмет на дейност защитата на лицата, принадлежащи към етнически, религиозни и езикови малцинства, и междуетническите отношения;

к) представя на председателя на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси годишен доклад за състоянието на междуетническите отношения, за противодействието на проявите на расизъм и ксенофобия и за развитието на демографските процеси в Република България;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 86 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) в рамките на своята компетентност:

а) осъществява връзки с други държавни органи и с органите на местното самоуправление, с Комисията за защита от дискриминация, Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси, омбудсмана на Република България, НСИ, БАН, висши училища, изследователски институции и организации;

б) осъществява връзки и сътрудничество със социалните партньори, неправителствените организации и други организации на гражданското общество;

в) участва в изпълнението на меморандуми и програми за сътрудничество.


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) Дирекция "Свободно движение на хора, миграция и интеграция":

1. участва в разработването и провеждането на държавната политика в областта на миграцията, интеграцията и свободното движение на хора;

2. организира дейността на министерството в областта на миграцията, интеграцията и свободното движение на хора, свързани с членството на Република България в Европейския съюз;

3. участва в процеса на вземане на решения на общностно равнище по въпросите на свободното движение на хора, миграция и интеграция;

4. участва в разработването на политиката по координация на системите за социална сигурност в рамките на Европейския съюз и предлага мерки за прилагането й;

5. ръководи и администрира дейността на съответната работна група в тази област към Съвета по европейските въпроси и подпомага министерства, агенции и други администрации и организации при разработването и осъществяването по компетентност на политиката в областта на миграцията, интеграцията на имигранти и свободното движение на хора;

6. участва в работата на Съвета по европейските въпроси; осъществява нотификацията пред Европейската комисия на новоприето българско законодателство, въвеждащо актове на Европейския съюз в областта на свободното движение на хора, миграцията и интеграцията на граждани на трети държави;

7. разработва проекти на актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за прилагане законодателството на Европейския съюз в областта на свободното движение на хора;

8. осъществява и координира разработването на предложения и мерки в съответните части от Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз;

9. разработва и съгласува позиции, рамкови позиции и указания по въпросите, които се разглеждат от институциите на Европейския съюз, както и в процеса на комитология, в областта на миграцията, интеграцията и свободното движение на хора; организира извършването на оценка на въздействието при подготовката на рамкови позиции;

10. извършва анализ на задълженията в областта на свободното движение на хора, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и подготвя материали, документи и становища;

11. изготвя и съгласува необходимата информация във връзка с процедури срещу България за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на Европейския съюз в областта на свободното движение на хора;

12. съгласува текстовете на преведените на български език актове на Европейския съюз в областта на свободното движение на хора;

13. организира, координира, участва в разработването, обобщава информацията и анализира изпълнението на годишните програми по Националната стратегия по миграция и интеграция, наблюдава и оценява ефективността на активната политика в тази област и предлага действия и мерки за реализирането й;

14. (нова - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) осигурява административното и техническото обслужване на Националния съвет по трудова миграция към министъра на труда и социалната политика;

15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) осъществява взаимодействие и координация с Агенцията по заетостта в областта на трудовата миграция и интеграцията и на свободното движение на хора, включително по линия на EURES;

16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) организира, координира и участва в подготовката, сключването и влизането в сила на международни договори в областта на трудовата миграция и социалната сигурност;

17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) участва в дейността на комитетите и работните групи към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз и на международни организации и международни форуми в областта на трудовата миграция, интеграцията и свободното движение на хора;

18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) участва в мониторинга и контрола по изпълнението на програми и проекти в областта на миграцията и интеграцията на имигранти, финансирани от международни организации и финансови институции;

19. (предишна т. 18, изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) организира, координира и контролира дейността на службите по трудови и социални въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина, като предложенията от компетентност на дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество" се правят съвместно;

20. (предишна т. 19, изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) поддържа преки връзки с представителите на министерството към Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в областта на компетентност на дирекцията;

21. (нова - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) координира и оказва съдействие за изготвяне на необходимата информация относно процедури по чл. 226 и 227 от Договора за създаване на Европейската общност в областта на свободното движение на хора и координацията на системите за социална сигурност;

22. (нова - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) следи, анализира и координира изготвянето на становища за въздействието на практиката на Съда на Европейските общности за прилагането на актове на Европейската общност в областта на трудовата миграция, интеграцията и свободното движение на хора и координацията на системите за социална сигурност.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) Дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество":

1. координира и оказва експертно съдействие за подготовка на министъра на труда и социалната политика и ресорните заместник-министри в заседания на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на Европейския съюз, в неформални министерски срещи, конференции и други форуми; координира подготовката на съгласувани позиции на министъра в други формати на Европейския съюз;

2. ръководи и администрира дейността на Работна група 13 "Социална политика и заетост" към Съвета по европейските въпроси;

3. координира и контролира участието и изразените официални позиции от представители на министерството в работни групи по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 35 от 2007 г.), ръководени от други ведомства;

4. в сътрудничество с организациите на социалните партньори, неправителствени организации и представители на други държавни органи подготвя в рамките на Работна група 13 "Социална политика и заетост" стратегии, програми и проекти във връзка с осъществяването и развитието на корпоративна социална отговорност и координира тяхното реализиране;

5. координира и оказва експертно съдействие при разработването на позиции, рамкови позиции и указания по въпроси от областта на труда и социалната политика, които се разглеждат от Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и неговите спомагателни органи, както и в процеса на комитология;

6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) координира и оказва съдействие за изготвяне на необходимата информация относно процедури по чл. 226 и 227 от Договора за създаване на Европейската общност в областта на социалната политика и заетост;

7. координира и оказва съдействие при съгласуване текстовете на преведените на български език актове на Европейския съюз в социално-трудовата сфера;

8. участва в работата на Съвета по европейските въпроси като представител на министерството;

9. участва във всички работни групи за изготвяне на проекти на нормативни актове, стратегически документи и мерки за по-добро прилагане на актовете и политиките на Европейския съюз в областта на социалната политика и заетостта;

10. следи, анализира и координира изготвянето на становища за въздействието на практиката на Съда на Европейските общности за прилагането на актове на Европейските общности в областта на социалната политика и заетостта в Република България;

11. координира и контролира участието и изразените позиции от представителите от министерството в работните групи и комитетите към Европейската комисия и Съвета в областта на социалната политика и заетостта;

12. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) организира, координира и контролира дейността на представителите на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, като предложенията от компетентност на дирекция "Свободно движение на хора, миграция и интеграция" се правят съвместно;

13. организира и участва в двустранни и многостранни срещи и форуми между представители на министерството и Европейския съюз и отделни държави членки, свързани с обмяна на опит и сътрудничество, с цел по-доброто прилагане на достиженията на правото на Европейския съюз в България;

14. организира и провежда брифинги във връзка с участието на министъра в Съвета на Европейския съюз пред дипломатическите представителства на държавите членки в България;

15. извършва нотификация на българското законодателство пред Европейската комисия, с което се транспонират актовете на Европейския съюз;

16. координира цялостната международна дейност на министерството;

17. разработва и координира дейностите, свързани с участието на Република България в Международната организация на труда (МОТ);

18. предлага за номинация и координира участието на представители на министерството в междуправителствените дейности на Съвета на Европа и неговите комитети, съвети и експертни групи;

19. предлага, координира и контролира дейностите по въвеждането на стандартите на ООН, МОТ и Съвета на Европа в националното законодателство и добри практики;

20. осигурява изпълнението на задълженията на правителството във връзка с контролния механизъм на МОТ и на Съвета на Европа;

21. осигурява участието на представители на министерството в световните и регионалните международни организации;

22. организира, реализира и контролира изпълнението на подписаните двустранни договори в областта на труда и социалната политика със сродни министерства в чужбина, разработва проекти на нови двустранни договори и извършва всички необходими предварителни процедури, свързани с тяхното подписване;

23. разработва, съгласува и подготвя за подписване и изпълнение двустранните работни програми с правителствените институции по труда и социалните въпроси, с които министерството е в договорни отношения;

24. подготвя презентации, опорни точки, експозета и други материали, свързани с участието на министъра и членове на политическия кабинет в международни форуми на високо равнище в страната и в чужбина;

25. подготвя визити в Република България на чуждестранни министри и други високопоставени чуждестранни гости на министерството, поканени от министъра, в т. ч. подготвя презентации, опорни точки, експозета и други материали, свързани с посещението;

26. извършва специфични дейности във връзка с осигуряването на участие на ръководния и експертния състав на министерството в мероприятия в чужбина (докладни записки до ръководството, заповеди за командировки, логистика, както и кореспонденция с посолства или постоянни представителства на Република България в чужбина и др.);

27. подготвя представителни международни форуми на високо равнище в Република България, организирани от министерството, както и оказва съдействие на дирекции за провеждане на двустранни семинари в изпълнение на подписаните работни програми със сродни чуждестранни министерства;

28. води международната кореспонденция на министъра и на заместник-министрите и поддържа бази данни за осъществените международни контакти;

29. осъществява оперативни контакти и кореспонденция със сродни чуждестранни министерства, чуждестранни посолства в Република България, с посолствата и дипломатическите представителства на Република България в чужбина за целите на координиране на международната дейност на министерството;

30. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г.) поддържа преки връзки със службите по трудови и социални въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина в областта от компетентност на дирекцията;

31. извършва координация, предварителна подготовка и информационно осигуряване на срещите на министъра и членове на политическия кабинет с чуждестранни дипломати според заявените теми и контролира изпълнението на поетите по време на срещите ангажименти;

32. изготвя мотивирани становища по въпроси с международноправен характер, свързани с дейността на министерството;

33. дава становища по формата на международните договори на министерството.


Раздел VIII.
Организация на работата в министерството

Чл. 34. Организацията на работа в министерството, оперативната дейност и документооборотът се уреждат с вътрешни правила, инструкции и заповеди на министъра.


Чл. 35. Ръководителите на административни звена планират, организират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и изпълнението на задачите от съответното звено съобразно определените функции и възлаганите от министъра задачи.


Чл. 36. (1) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните звена в министерството изготвят становища, отчети, доклади, докладни записки, анализи, програми, концепции, позиции, информации, паметни бележки, проекти на решения по конкретни въпроси, вътрешни актове, проекти на нормативни актове и други документи.

(2) Административните звена в министерството пряко си взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава окончателното становище.

(3) Съгласуваността и оперативността по дейности, отнасящи се до две или повече административни звена, се осигуряват чрез спазването на следния ред на работа:

1. обща координация:

а) с резолюция на министъра, заместник-министър, главния секретар и директорите на дирекции върху документите задължително се посочват водещото звено, конкретните задачи за изпълнение, указанието за съгласуване с други звена, изпълнителят и срокът;

б) водещото звено, посочено на първо място като адресат или в резолюция, е основен изпълнител по възложената задача и главен координатор, който осъществява необходимата съгласуваност между звената; другите звена задължително изпращат на водещото звено своето становище по въпроси от съвместна компетентност;

в) ръководителят на административното звено, изготвило и съгласувало съответния документ, задължително го подписва или парафира преди внасянето му за подпис от министъра, от заместник-министър или от главния секретар;

г) административни звена, получили документи с резолюция по въпроси, които не са в рамките на техните функции, ги изпращат на компетентното административно звено чрез деловодната система;

2. субординация:

а) ръководителите на административните звена докладват на ресорния заместник-министър и на главния секретар въпросите от своята компетентност, както и изпълнението на възложените им задачи;

б) ръководителите на административни звена или служители, които са пряко подчинени на министъра, докладват на него;

3. взаимна информираност:

а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ характер се предоставят на заинтересуваните административни звена;

б) административни звена, получили информация и материали от компетентността и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;

4. контрол по изпълнението:

а) общият контрол по изпълнението на поставените задачи се осъществява от главния секретар;

б) ръководителите на административните звена в министерството осъществяват цялостен контрол върху дейността на ръководеното звено, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.

(4) При участие на повече от едно административно звено за осъществяване на дейности в областта на социалното включване, равните възможности и социалния диалог се създава постоянно действаща координационна група под ръководството на ресорния заместник-министър.

(5) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) При осъществяване на функциите си дирекциите могат да привличат външни експерти, консултанти, включително и сътрудници от научни, изследователски, академични и други компетентни структури в областта на труда и социалната политика.


Чл. 37. (1) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на министерството и за решаване на въпроси от неговата компетентност се подават до министъра.

(2) Сигнали за злоупотреби с власт, корупция, лошо управление, както и за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на ръководители на администрации в системата на министерството, както и на служители от министерството се подават до министъра.

(3) Министърът или упълномощено от него длъжностно лице възлага с писмена резолюция изясняването на случая на звеното и/или длъжностното лице, от чиято компетентност е поставеният въпрос.

(4) Решението по направено предложение се взема най-късно два месеца след неговото постъпване и се съобщава на подателя в 7-дневен срок.

(5) Решението по подаден сигнал е писмено и мотивирано и се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Решението се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му, а когато с него се засягат права или законни интереси на други лица, то се съобщава и на тях.


Чл. 38. Достъпът на външни лица в сградата на министерството се разрешава след издаване на временен пропуск при спазване на условията и реда на Правилника за вътрешния ред, пропускателния режим и охраната в сградата на министерството, утвърден от министъра.


Чл. 39. Приемното време на министъра, на заместник-министрите и на главния секретар, както и на административните звена, обслужващи граждани, се оповестява на специално обозначени места в сградата на министерството.


Чл. 40. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време на администрацията е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(3) За служители в някои от структурните звена в министерството с оглед спецификата на изпълняваните от тях функции може да се определя работно време, различно от работното време по ал. 2.


Чл. 41. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия и с награди съгласно действащото законодателство, вътрешните правила за работна заплата и правилата за награждаване с отличия и награди на служителите в министерството.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 17 МАРТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2008 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 април 2008 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 4 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 13.06.2008 Г.)


§ 4. Министърът на труда и социалната политика в срок до един месец от обнародването на постановлението да издаде Устройствен правилник на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 април 2008 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2008 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 август 2008 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 22 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2009 Г.)


§ 14. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2009 Г.)


§ 7. Постановлението влиза в сила от 2 октомври 2009 г.


Приложение към чл. 14, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 32 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2009 г., в сила от 31.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.)Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството на труда и социалната политика - 353 щатни бройки
 
Политически кабинет 10
в т.ч.:  
съветници, експерти и технически сътрудници към политическия кабинет 4
Главен секретар 1
Инспекторат 5
Служител по сигурността на  
информацията 1
дирекция "Вътрешен одит" 10
Обща администрация 55
в т.ч.:  
дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие" 6
дирекция "Административно, правно и информационно обслужване" 20
дирекция "Финансово-стопански дейности и подготовка за отбрана" 19
дирекция "Връзки с обществеността и протокол" 6
дирекция "Политики и стратегии" 4
Специализирана администрация 271
в т.ч.:  
Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" 149
дирекция "Жизнен стандарт и социална сигурност" 12
дирекция "Индустриални отношения" 19
дирекция "Политика на пазара на труда" 15
дирекция "Социална закрила и социално включване" 14
дирекция "Демографска и семейна политика, етнически въпроси и равни възможности" 28
дирекция "Свободно движение на хора, миграция и интеграция" 14
дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество" 20


Промени настройката на бисквитките