Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 17 АПРИЛ 2007 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 65 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.08.2010 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 17 АПРИЛ 2007 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 65 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.08.2010 Г.)

В сила от 27.04.2007 г.

Обн. ДВ. бр.35 от 27 Април 2007г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.34 от 8 Май 2009г., изм. ДВ. бр.71 от 4 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.78 от 2 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.83 от 20 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.65 от 20 Август 2010г., попр. ДВ. бр.66 от 24 Август 2010г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.76 от 12 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 14 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2015г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 7 Октомври 2016г., изм. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 16 Май 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 8 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.41 от 18 Май 2021г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г., изм. ДВ. бр.43 от 10 Юни 2022г., изм. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г., изм. ДВ. бр.75 от 20 Септември 2022г., изм. ДВ. бр.95 от 14 Ноември 2023г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Министерският съвет ръководи и осъществява политиката на Република България като държава - членка на Европейския съюз, като:

1. решава политическите въпроси, свързани с членството на Република България в Европейския съюз;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) приема Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз в срок до 31 януари на текущата година;

3. приема позициите на Република България за редовните и неформалните заседания на Европейския съвет, на Съвета на Европейския съюз, на други институции на Европейския съюз и одобрява мандат за тяхното представяне;

4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) приема рамкови позиции на Република България по въпросите, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, както и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

5. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) приема позиции на Република България за осигуряване защита на правата и интересите на страната пред Съда на Европейския съюз;

6. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) приема решения относно сезирането на Съда на Европейския съюз от страна на Република България;

7. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) приема стратегически и планови документи, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в това число годишния план по чл. 6, ал. 1, т. 7;

8. одобрява проекти на актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз;

9. приема законодателна програма на Министерския съвет в съответствие с политиките и актовете на Европейския съюз.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Министерският съвет предоставя информация на Народното събрание:

1. по въпроси, отнасящи се до задълженията, произтичащи за Република България от членството ѝ в Европейския съюз;

2. за рамковите позиции по проектите на актове на Европейския съюз, включени в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз;

3. за участието в процеса на вземане на решения в Европейския съюз по време на всяко председателство на Съвета на Европейския съюз.

4. (нова - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Министерският съвет изпраща на Народното събрание програмата по ал. 1, т. 2 в 7-дневен срок от приемането ѝ.


Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г.) Министърът на външните работи осигурява провеждането на единна национална политика на Република България по въпросите, свързани с Европейския съюз.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г.) Министърът на външните работи:

1. представлява Република България на заседанията на Съвет "Общи въпроси";

2. внася в Министерския съвет проекти на позиции за заседанията на Европейския съвет и Съвет "Общи въпроси" и доклади за резултатите и взетите решения на заседанията на Съвет "Общи въпроси";

3. представлява Република България на заседанията на Съвет "Външни работи" и на съпътстващите ги заседания, включително на срещите на министрите, отговарящи за политиката в областта на сътрудничеството за развитие;

4. ръководи Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз и дава указания във връзка с участието на страната в органите и институциите на Европейския съюз въз основа на съгласуваните и одобрени по реда на постановлението рамкови позиции;

5. координира назначаването на национални експерти в институциите и органите на Европейския съюз и поддържа база данни с информация за назначенията;

6. организира и осъществява общата координация на кореспонденцията на отделните администрации с институциите на Европейския съюз и с Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;

7. (нова - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) в качеството си на председател на Съвета по европейските въпроси:

а) осъществява общия контрол по функционирането на координационния механизъм по европейските въпроси;

б) координира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;

в) координира изготвянето на проекти на планови документи, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;

г) координира изготвянето и съгласуването на проектите на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, както и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с изключение на въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана и до политиката на развитие;

д) координира изготвянето и съгласуването на проектите на позиции за заседанията на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз с изключение на въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана и до политиката в областта на сътрудничеството за развитие;

е) формулира и поставя пред Съвета по европейските въпроси и пред Министерския съвет конкретни проблеми, свързани с членството на Република България в Европейския съюз;

ж) ръководи заседанията на Съвета по европейските въпроси;

з) утвърждава вътрешни правила за дейността на Съвета по европейските въпроси.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.)

Чл. 3. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) Членовете на Министерския съвет представляват Република България на заседанията на Съвета на Европейския съюз в съответствие със своята компетентност съгласно приложение № 1.

(2) Министрите ръководят, координират и контролират в съответствие със своята компетентност оперативната работа по подготовката на материали, които се представят пред институциите на Европейския съюз, като:

1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) изготвят съгласно приложение № 1а и предлагат за одобряване от Министерския съвет проекти на позиции за заседанията на Съвета на Европейския съюз, базирани на рамковите позиции по съответните въпроси;

2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) внасят за разглеждане от Министерския съвет проекти на рамкови позиции на Република България в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 4;

3. внасят за разглеждане от Министерския съвет проекти на актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз;

4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) организират подготовката и утвърждаването на указания за изпълнението на рамковите позиции за заседанията на подготвителните органи на Съвета на Европейския съюз и на органите в рамките на процеса по вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

5. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) предлагат на Министерския съвет проекти на стратегически и планови документи, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;

6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) определят българските експерти, които участват в заседанията на подготвителните органи към Съвета на Европейския съюз, в заседанията на органите в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз и на консултативни комитети и работни групи към институциите на Европейския съюз, като уведомяват за това секретариата на Съвета по европейските въпроси и Министерството на външните работи;

7. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) отговарят пряко за организацията и координацията по европейските въпроси в рамките на съответното министерство, за формулирането и отстояването на националната позиция в съответните формати на Съвета на Европейския съюз, за изработване на рамковите позиции и за организацията и координацията относно осъществявания от Европейската комисия механизъм за сътрудничество и оценка;

8. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) проследяват развитието на въпросите от тяхна компетентност, които се разглеждат от Европейския парламент.

(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) Министрите в съответствие със своята компетентност организират подготовката и представянето на информация, включително чрез брифинги, на представители на посолствата на държавите - членки на Европейския съюз, в София за дневния ред и позицията на България преди всяко заседание на Съвета на Европейския съюз.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) Проектите на актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, се съгласуват при следния ред:

1. актовете, които се приемат от министър или ръководител на друго ведомство, се съгласуват предварително в рамките на работните групи по чл. 7, ал. 2 съобразно тематиката и впоследствие - с дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет, като се прилага становището на работната група; проектите на актове се изпращат за съгласуване заедно с таблица на съответствието съгласно приложение № 2;

2. актовете, които се приемат от Министерския съвет, се внасят за разглеждане след съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, придружени със становище на съответната работна група по чл. 7, ал. 2 и с таблица на съответствието съгласно приложение № 2.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) В срок до 10 работни дни след всяко заседание на Съвета на Европейския съюз съответният министър внася в Съвета по европейските въпроси доклад за резултатите и взетите решения, който след одобряването му се внася в Министерския съвет. Докладът съдържа оценка за съответствие на взетите решения с националната позиция, както и оценка за очакваното отражение на взетите решения върху националния интерес.


Чл. 4. (1) Постоянният представител на Република България към Европейския съюз ръководи цялостната дейност на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз и осъществява оперативното ръководство по всички въпроси от компетентността на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР) във формат постоянни представители.

(2) Постоянният представител на Република България към Европейския съюз утвърждава в съответствие с постановлението вътрешни правила за координация на работата в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г.) Постоянният представител на Република България към Европейския съюз осигурява своевременното изпращане на ресорните министерства и ведомства, на секретариата на Съвета по европейските въпроси и на дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи на докладите и паметните записки на служителите на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз по въпроси от компетентността на Съвета по европейските въпроси, от участията в заседанията и срещите в рамките на институциите на Европейския съюз и техните подготвителни органи и организира включването на тези документи в системата по чл. 16.

(4) Заместник постоянният представител организира и ръководи оперативно работата на служителите в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, когато те работят по въпроси от компетентността на КОРЕПЕР във формат заместници.

(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз може да изпраща на членовете на Комитета на регионите, на Икономическия и социален комитет и на Европейския парламент от Република България информация във връзка с проекти на законодателни актове, които се приемат съвместно от Съвета на Европейския съюз и от Европейския парламент. Информацията се изпраща с копие до секретариата на Съвета по европейските въпроси, до дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи и до водещите проблематиката ведомства.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) Създава се Съвет по европейските въпроси към Министерския съвет, наричан по-нататък "Съвета", в състав:

1. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) председател - заместник министър-председателят и министър на външните работи;

2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.) заместник-председател - заместник-министър на външните работи, отговарящ за европейските въпроси;

3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) членове:

а) постоянният представител на Република България към Европейския съюз и неговият заместник;

б) заместник-министри съобразно тяхната компетентност по европейските политики;

в) началникът на политическия кабинет на министър-председателя;

г) членове на политическите кабинети на заместник министър-председателите;

д) директорът на дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет;

е) генералният директор на Генерална дирекция "Европейски въпроси" на Министерството на външните работи;

ж) директорът на дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи;

з) ръководителят на структурното звено в администрацията, което отговаря за процесуалното представителство пред Съда на Европейския съюз;

и) ръководителите на работните групи по чл. 7, ал. 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) С право на участие в заседанията на Съвета по въпроси от тяхната компетентност са:

1. подуправител на Българската народна банка или определен от него представител;

2. член на Сметната палата;

3. член на Комисията за защита на конкуренцията;

4. (нова - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) член на Комисията за финансов надзор;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) заместник-председател на Националния статистически институт;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) заместник-председател на Патентното ведомство на Република България или определено от него длъжностно лице;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) председателят на Държавната агенция за бежанците;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) председателят на Комисията за защита на личните данни;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или определен от него заместник-председател;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) представители на ръководните органи на други заинтересувани институции и ведомства;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) директори на дирекции от министерствата, определени от съответните министри.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) На заседанията на Съвета по европейските въпроси могат да присъстват:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) представители на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната на Народното събрание;

2. представители на Администрацията на Президента на Република България;

3. членове на Европейския парламент от Република България;

4. други лица по покана на председателя на Съвета.

(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Членовете по ал. 1 участват в работата на Съвета лично. При обективна невъзможност да участват в заседание те се представляват от определени от тях лица, за което предварително уведомяват Секретариата на Съвета по европейските въпроси.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2009 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Поименният състав на Съвета по европейските въпроси се определя със заповед на министър-председателя по предложение на заместник министър-председателя и министър на външните работи, изготвено въз основа на посочените от съответния министър или ръководител на водещата проблематиката администрация представители.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) Секретариат на Съвета по европейските въпроси е дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет, а секретар на Съвета е директорът на дирекцията.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) (1) Съветът по европейските въпроси:

1. одобрява проекта на програмата по чл. 1, ал. 1, т. 2;

2. одобрява проектите на позиции за редовните и неформалните заседания на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз преди тяхното приемане от Министерския съвет;

3. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

4. одобрява проект на 6-месечна програма с приоритетни за Република България теми и досиета по време на всяко председателство на Съвета на Европейския съюз;

5. одобрява проект на доклад за участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз по време на всяко председателство на Съвета на Европейския съюз;

6. в случаите по чл. 23 - 24е разглежда проекти на позиции по § 1, т. 3, буква "б" от допълнителната разпоредба заедно с правни и фактически аргументи и всички относими доказателства; проектите на позиции задължително се съгласуват в Работна група 32 "Съд на Европейския съюз";

7. одобрява годишен План за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;

8. одобрява и други документи по въпросите на Европейския съюз преди тяхното разглеждане от Министерския съвет;

9. одобрява проекти на позиции в рамките на досъдебната фаза от процедурите по чл. 258 - 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и проектите на отговори в случаите по чл. 18а, ал. 2, т. 5;

10. одобрява проекти на рамкови позиции на Република България по въпросите, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и от подготвителните му органи, както и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с изключение на рамкови позиции, приети по смисъла на чл. 11, ал. 1, т. 2;

11. одобрява разпределението на получените чрез системата по чл. 16 проекти на актове на Европейския съюз (досиета), Бели и Зелени книги на Европейската комисия, както и други документи, които се разглеждат в рамките на процеса на вземане на решения в Европейския съюз;

12. одобрява разпределението на отговорностите по чл. 16а;

13. решава въпроси от координационен характер, които са от компетентността на повече от едно министерство или ведомство и по които не е постигнато съгласие в съответната работна група по чл. 7, ал. 2;

14. анализира информацията за изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и предлага на отговорните министерства и ведомства предприемането на приоритетни действия в тази насока.

15. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

(2) Съветът по европейските въпроси не разглежда въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност, Общата политика за сигурност и отбрана и политиката в областта на сътрудничеството за развитие.

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) (1) Редовните заседания на Съвета по европейските въпроси се провеждат веднъж седмично по предварително утвърден от неговия председател дневен ред.

(2) Редовно заседание на Съвета по европейските въпроси може да бъде отменено по решение на неговия председател.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)

(4) При невъзможност за участие на член на Съвета, който е представител на политическия кабинет на министър, в заседанието може да вземе участие друг член на политическия кабинет на същия министър или ръководител на структурно звено в министерството, който е оправомощен да участва в политическия формат на заседанията на Съвета.

(5) По решение на председателя на заседанията могат да бъдат канени и представители на гражданското общество, включително представители на Икономическия и социален съвет.

(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Въпроси могат да се внасят за разглеждане на редовните заседания само до края на работното време на деня, предхождащ заседанието. Предложенията за внасяне на допълнителни въпроси се правят по електронен път, от членовете или от упълномощени техни представители до председателя и секретариата на Съвета по европейските въпроси. Председателят и секретарят на Съвета по европейските въпроси могат и по своя инициатива да включват допълнителни въпроси в дневния ред. Секретариатът на Съвета по европейските въпроси уведомява неговите членове за допълнителните въпроси, включени в дневния ред.

(7) Членовете на Съвета по европейските въпроси могат да предлагат на председателя на Съвета свикване на заседание за разглеждане на определени въпроси. Предложенията се правят писмено.

(8) Извънредни заседания на Съвета по европейските въпроси се провеждат при необходимост и по решение на председателя.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Секретариатът на Съвета по европейските въпроси уведомява по електронен път членовете на съвета за датата и дневния ред на извънредните заседания.

(10) При съгласуване на материали в рамките на Съвета по европейските въпроси се прилага правилото на мълчаливото съгласие, като за всеки конкретен случай се определят срок и лице за контакт и за предоставяне на становища и бележки.

(11) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) По решение на неговия председател Съветът може да взема решения и неприсъствено. Съгласуването на материали се извършва съгласно ал. 10.

(12) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) За взетите по реда на ал. 11 решения се изготвя протокол.


Чл. 6б. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) (1) В дневния ред на редовните заседания на Съвета по европейските въпроси се обособяват две части:

1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) част 1 - въпроси, които изискват политическо решение, в т.ч. одобряване на позиции за заседания на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз, позиции по стратегически въпроси и законодателни инициативи с дългосрочен и/или значим ефект за България или за Европейския съюз, както и други въпроси, които по преценка на председателя или на вносителя изискват политическа намеса;

2. част 2 - обсъждане и приемане на позиции и решения по въпроси извън посочените в т. 1, в т.ч. организационни, координационни и други въпроси от междусекторен характер.

(2) Членовете на Съвета по европейските въпроси отговарят лично за своевременната подготовка и обосновка на внесените от тях материали.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) На заседанията на Съвета по европейските въпроси се води протокол, който се подписва от председателя и от секретаря на Съвета. Секретариатът на Съвета изпраща препис от протоколите от заседанията на членовете на Съвета по европейските въпроси, както и до председателя на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната на Народното събрание, до представителя на Президента на Република България и до членовете на Европейския парламент от Република България.


Чл. 6в. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Заседанията на Съвета по европейските въпроси се ръководят от неговия председател. В случаите на негово отсъствие Съветът се ръководи от заместник-председателя. При тяхното отсъствие заседанията се ръководят от секретаря на Съвета.

(2) Представянето и обсъждането на проектите на позиции или на въпроси от дневния ред, които изискват дискусия, започват с доклад от съответния вносител - член на Съвета по европейските въпроси.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Всеки член на Съвета по европейските въпроси може да бъде придружаван от служители от съответната администрация при условие на уведомяване на секретариата в срок до края на работното време на деня, предхождащ заседанието.

(4) Всеки вносител може да оттегли или да поиска отлагане на внесения от него за разглеждане въпрос, като изложи мотивите за това.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Решенията на Съвета по европейските въпроси се вземат с общо съгласие. Когато не се постигне съгласие, спорният въпрос/позиция се внася от заинтересувания министър или заместник министър-председател или от председателя на Съвета по европейските въпроси с мотивиран доклад за разглеждане на заседание на Министерския съвет, като се отразяват всички изразени становища и се прилага извадка от протокола от заседанието на Съвета.

(6) (Попр. - ДВ, бр. 66 от 2010 г.) Одобрените от Съвета по европейските въпроси документи и решенията по ал. 5 се считат за преминали предварителното съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация преди внасянето им за разглеждане от Министерския съвет.


Чл. 6г. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Всеки министър и ръководител на ведомство според функционалната си компетентност осигурява и отговаря пряко за участието и представянето на българската позиция в работата на съответните подготвителни органи на Съвета на Европейския съюз, както и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за които неговото ведомство е определено за водещо, съгласно вътрешните правила по чл. 2, ал. 3, т. 9. Когато разработването и представянето на позиция е по въпроси, изискващи участието на други компетентни министерства и ведомства, техните ръководители осигуряват и отговарят пряко за това съдействие.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Министрите и ръководителите на ведомства създават междуведомствени работни групи съгласно приложение № 3. Поименният състав на работните групи се определя със заповед на отговорния министър или ръководител на отговарящата по проблематиката администрация по предложение на заинтересуваните министри или ръководители на ведомства.

(3) Всеки ръководител на водещо ведомство по приложение № 3 със съдействието на ръководителите на компетентните ведомства, чиито представители участват в съответната междуведомствена работна група, осигурява и отговаря пряко за участието и представянето на българската позиция в работата на съответните комитети и работни групи към Европейската комисия.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)

(5) С решение на Съвета по европейските въпроси може да се създават временни работни групи за изпълнение на конкретни задачи, като се определя водещото ведомство.

(6) Работните групи се състоят от ръководител, заместник-ръководител/и, секретар и членове.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г.) В работните групи освен експерти от водещото ведомство се включват и експерти от дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет, от дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи, служители на юрисконсултски и експертни длъжности от специализираната администрация на други заинтересувани ведомства, владеещи поне един от работните езици на Европейския съюз.

(8) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) В състава на работните групи могат да се включват и представители на социалните партньори, гражданското общество, академичната общност и бизнес организации.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) В изпълнение на своите функции ръководителите на работните групи могат да канят представители на социалните партньори, гражданското общество, академичната общност и бизнес организации, в случаите, когато не са включени в състава на работните групи по чл. 7, ал. 2.

(2) Ръководителят на работната група може да създава подгрупи по конкретни теми и/или проблематика.

(3) Дневният ред за заседанието на работните групи и материалите по него се изпращат по електронен път на членовете на работната група.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Членовете на работната група изпращат по електронен път своите мнения и предложения до нейния ръководител и до нейния секретар.

(5) На заседанието ръководителят на работната група докладва получените мнения и предложения, на основата на които работната група изработва общо становище.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Секретарят на работната група, определен със заповедта по чл. 7, ал. 2:

1. подготвя присъствените заседания, изпраща поканата, проекта на дневен ред и материалите за заседанията до всички членове на работната група;

2. организира неприсъствено съгласуване на материалите от членовете на работната група;

3. изготвя протоколи от заседанията по т. 1, а в случаите по т. 2 - когато се съгласуват проекти на актове, с които се транспонират директиви на ЕС; протоколите се изпращат за информация на членовете на работната група;

4. изпълнява задачи, възложени му от ръководителя на работната група.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) Водещото ведомство, подпомагано от работните групи по чл. 7, ал. 2:

1. анализира политиките и редовно проследява промените в законодателството на Европейския съюз в съответната област;

2. разработва предложения за мерки и действия, които се включват в програмата по чл. 1, ал. 1, т. 2;

3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) разработва проекти на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и неговите подготвителни органи, както и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4. организира извършването на оценка на въздействието при подготовката на рамкови позиции;

5. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) разработва проекти на позиции за заседанията на Съвета на Европейския съюз, включително за неформалните заседания;

6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) изготвя указания за заседанията на работните групи и комитети към Съвета на ЕС, на КОРЕПЕР, за заседанията на експертните работни групи към Европейската комисия и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

7. обсъжда проекти на актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, и дава становища по тях и по таблицата на съответствието;

8. извършва анализ на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и подготвя материали, документи и становища;

9. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) изготвя и предоставя необходимата информация при започнала процедура по чл. 258 - 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в случаите на информационна фаза по чл. 18а;

10. анализира и предлага на Съвета по европейските въпроси мерки, свързани с изпълнението на приоритетите и задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;

11. съгласува текстовете на преведените на български език актове на Европейския съюз;

12. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) извършва нотифицирането на актовете от българското законодателство, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за въвеждане или изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз;

13. (нова - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) въвежда материали и документи в информационната система по реда на чл. 16 и подава необходимата информация в базата данни по реда на чл. 16а;

14. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) предлага за публично обсъждане рамкови позиции и други документи по приоритетни въпроси чрез интернет страницата на координационния механизъм по въпросите на ЕС при спазване изискванията на Насоките за работа с вътрешни за Съвета документи.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)

(3) Ръководителите на работни групи подписват изготвените материали и носят отговорност за качественото и своевременното изготвяне на информацията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) Работните групи се отчитат за работата си пред съответния отговорен министър или ръководител на ведомство.

(5) Ръководителите на работни групи могат да възлагат на членовете на работните групи изпълнението на конкретни задачи в рамките на компетентността на ведомството, което съответният член представлява.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) (1) По всички въпроси (досиета), които се разглеждат за първи път от Съвета на Европейския съюз, от подготвителните му органи, в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и по Белите и Зелените книги на Европейската комисия, се изготвя рамкова позиция съгласно приложение № 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Рамковите позиции по въпроси, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз, от подготвителните му органи, както и по Белите и Зелените книги на Европейската комисия се изготвят в срок до 4 седмици от решението по чл. 6, ал. 1, т. 13. С решение на Съвета по европейските въпроси и при необходимост за отделни досиета може да бъде определен по-дълъг или по-кратък срок.


Чл. 11. (1) Разработването и одобряването на рамкови позиции се осъществява при следните условия и ред:

1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) рамковите позиции се подготвят съгласно формата на приложение № 4 за всеки въпрос, който се разглежда за първи път от Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, както и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз; проектите на рамкови позиции се внасят за разглеждане и одобряване на заседание на Съвета по европейските въпроси с изключение на тези по т. 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) в случаите, когато рамкова позиция се отнася до въпроси, които попадат единствено в сферата на компетентност на водещото проблематиката ведомство, рамковата позиция се съгласува в отговорната работна група по чл. 7, ал. 2 и се утвърждава от отговорния заместник-министър или от съответния отговорен член на Съвета по европейските въпроси;

3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) окончателният текст на утвърдената рамкова позиция по т. 2 се изпраща от отговорното водещо ведомство за сведение до секретариата и чрез него - до членовете на Съвета по европейските въпроси;

4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) в случай че по даден проект на рамкова позиция на заседание на Съвета по европейските въпроси не може да бъде постигнато съгласие или проектът на рамкова позиция се отнася до приоритетни въпроси от национално значение, той се внася от отговорния министър или заместник министър-председател за разглеждане на заседание на Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) Изменения и допълнения на рамкова позиция се разработват и одобряват по реда на ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) Проектите на позиции за редовните и неформалните заседания на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз се внасят за разглеждане на заседание на Съвета по европейските въпроси от съответния член на Съвета, преди да бъдат внесени за разглеждане на заседание на Министерския съвет.

(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) Рамковите позиции се предоставят по реда на Закона за достъп до обществена информация.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Рамкови позиции по Белите и Зелените книги на Европейската комисия се разработват и одобряват по реда на чл. 11.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) За заседанията на подготвителните органи на Съвета на Европейския съюз и заседанията в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз се изготвят указания, които са в съответствие с приетите рамкови позиции.

(2) С изключение за заседанията на КОРЕПЕР указанията се изготвят, утвърждават и изпращат при следните условия и ред:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) водещото ведомство съгласно приложение № 3 изготвя указанията и ги съгласува по електронен път в рамките на съответната работна група по чл. 7, ал. 2 при спазване на Насоките за работа с вътрешни за Съвета документи; в извънредни случаи указания могат да не се съгласуват, като се изпращат за информация до членовете на работната група;

2. указанията се утвърждават от ръководителя на работна група по чл. 7 и/или от ресорния заместник-министър, заместник-председател на държавна агенция, съответно на комисия;

3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г.) указанията се изпращат за изпълнение на представителите на Република България, участващи в работата на подготвителните органи на Съвета на Европейския съюз, съответно в заседание в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, задължително с копие до дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет и до дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи;

4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) на основата на постъпили информации от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, от посолствата на Република България в държавите - членки на Европейския съюз, или от посолствата на държавите - членки на Европейския съюз, в Република България, дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи може да предложи на водещото ведомство мотивирани изменения и допълнения на указанията; водещото ведомство изготвя и изпраща окончателен текст на указанията до всички заинтересувани по т. 3;

(3) За заседанията на КОРЕПЕР указанията се изготвят, утвърждават и изпращат при следните условия и ред:

1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г.) секторните дипломати в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз изготвят предварителни съобщения по съответните точки от дневния ред и ги изпращат до водещите ведомства съгласно приложение № 3, до дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет и до дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи; предварителните съобщения следва да съдържат и препоръка за елементи на указания, базирани на информацията, с която разполага съответният дипломат;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) непосредствено след получаването на дневния ред на съответното заседание на КОРЕПЕР координаторите от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз го изпращат до дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи и до секретариата на Съвета по европейските въпроси, който го препраща до членовете на Съвета;

3. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) водещите ведомства съгласно приложение № 3 изготвят указанията и ги съгласуват по електронен път в рамките на съответната работна група по чл. 7, ал. 2; в извънредни случаи указанията могат да не се съгласуват, като се изпращат за информация до членовете на работната група; изготвените указания се изпращат до секретариата на Съвета по европейските въпроси и до дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи;

5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)

6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) ако указанията съответстват на общата политика на Република България в Европейския съюз и не противоречат на рамковата позиция, те се потвърждават от дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи и се изпращат до Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;

7. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) при наличие на несъответствия дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи съгласувано с водещото ведомство и с дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет, предприема действия за изменение и/или допълнение на указанията, за което уведомява по компетентност Постоянния представител на Република България към Европейския съюз или неговия заместник;

8. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г.) в случаите по т. 7 окончателният текст на указанията се изпраща от дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи до Постоянното представителство с копие до водещото ведомство и до секретариата на Съвета по европейските въпроси;

9. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) указанията се докладват по компетентност от съответните секторни дипломати на постоянния представител на Република България към Европейския съюз или на неговия заместник;

10. секретариатът на Съвета по европейските въпроси информира неговия председател за непостъпили навреме указания по точките от дневния ред за съответното заседание на КОРЕПЕР; председателят на Съвета по европейските въпроси изисква съответните указания от ресорното министерство или ведомство.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г.) В извънредни случаи, които изискват изключителна спешност, указания по ал. 2 и 3 могат да бъдат дадени и в устен порядък. Лицето, дало указанията, е длъжно във възможно най-кратък срок да ги представи в писмена форма на дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи и на дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет. Получаването на устни указания задължително се отразява в доклада за резултатите от съответното заседание.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2009 г.) Председателят на Съвета по европейските въпроси се произнася при липса на съгласие по указания по въпроси от компетентността на повече от едно ведомство при невъзможност да се изпълни съответната процедура.

(6) Условията и редът относно организацията на работата по докладването на указанията по ал. 2 и 3 в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз се уреждат с вътрешните правила по чл. 4, ал. 2.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) (1) За заседанията на работните групи и комитети към Европейската комисия водещото ведомство съгласно приложение № 3, подпомагано от работните групи по чл. 7, ал. 2, подготвя и съгласува указания по разглеждания въпрос при условията и по реда на чл. 12, ал. 2.

(2) Експертите, определени съгласно чл. 3, ал. 2, т. 6, изпращат до ръководителя на работната група по чл. 7, ал. 2 съобщението за заседанието, дневния ред и документите незабавно след тяхното получаване.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Експертите, определени съгласно чл. 3, ал. 2, т. 6, и ведомства в съответствие със своята компетентност участват във всички заседания на подготвителните органи към Съвета на Европейския съюз и в заседанията на органите в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) По време на заседанията по ал. 1 експертът участва в преговорите по разглеждания въпрос в съответствие с указанията, получени при условията и по реда на чл. 12.


Чл. 15. (1) След участие в заседание се изготвя доклад за резултатите от заседанието, както следва:

1. докладите на участниците от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз се изготвят възможно най-бързо и не по-късно от един ден след съответното заседание;

2. докладите на участниците от столицата се изготвят възможно най-бързо и не по-късно от 3 дни след съответното заседание.

(2) Докладът съдържа кратко резюме, информация за постигнатите резултати, изводи от заседанието и аналитична част с препоръки във връзка с предстоящи заседания по съответните въпроси.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г.) Участникът в заседанието изпраща доклада до ръководителя на съответната работна група по чл. 7, до ръководителя и/или заместник-ръководители на водещото проблематиката ведомство, до дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет и дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи и до Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Докладите се въвеждат в информационната система по чл. 16 от потребители от водещите ведомства, в т.ч. потребители от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) (1) Създава се информационна система с материали и документи, които се получават от Европейския съюз и се представят пред неговите органи и институции. Информационната система съдържа материали и документи във връзка с провеждането на преговори в процеса на вземане на решения в Европейския съюз и е предназначена за българската държавна администрация. В системата не се въвежда класифицирана информация.

(2) Информационната система служи за автоматично препращане и съхранение на материалите във връзка с процеса на вземане на решения, получавани от Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

(3) Въвеждането в системата на материали и документи, създадени от българската държавна администрация, се осъществява при следните условия и ред:

1. организирането на заседанията на Съвета по европейските въпроси се извършва от секретариата на Съвета;

2. подробното описание на статуса и развитието по междуинституционалните досиета и други документи на Европейския съюз се извършва от дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет;

3. прикачването на окончателните текстове на рамковите позиции към междуинституционалните досиета и други документи на Европейския съюз се извършва от потребители от водещите ведомства;

4. прикачването на окончателните текстове на указанията и докладите от срещите, провеждани в рамките на Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, се извършва от потребители от водещите ведомства, в т.ч. потребители от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;

5. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) прикачването на окончателните текстове на позициите за заседанията на Съвета на Европейския съюз и на докладите до Министерския съвет от заседания на Съвета на Европейския съюз се извършва от потребители от водещите ведомства;

6. въвеждането в системата на материали за участие в комитетите и работните органи към Европейската комисия в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в т.ч. дневни редове, рамкови позиции, указания, доклади, се извършва от потребители от водещите ведомства, в т.ч. потребители от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.

(4) Ръководителите на водещите ведомства създават организация за осигуряване включването в системата на материалите по ал. 3, т. 3 - 6.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) (1) Създава се електронна база данни, чрез която се разпределят отговорностите за приемане на национални мерки за въвеждане/прилагане на новоприетите директиви, решения и регламенти на Европейския съюз.

(2) Въвеждането на информация в базата данни се осъществява при следните условия и ред:

1. информация за новоприетите директиви, решения и регламенти, както и предложение за определяне на отговорно ведомство и работна група, се попълва от дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет;

2. потребителите от водещите ведомства подават необходимата информация във връзка с поемането отговорностите по ал. 1;

3. всеки месец дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" внася за одобряване от Съвета по европейските въпроси разпределението на отговорностите по ал. 1.


Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) На интернет страницата на координационния механизъм по въпросите на ЕС се създава Консултативен портал за обсъждане на рамкови позиции и други документи по приоритетни за Република България въпроси. Обсъждането се извършва при спазване на Насоките за работа с вътрешни за Съвета документи.


Чл. 17. Съгласуването на материали по реда на постановлението, както и свикването на заседания на работните групи по чл. 7, може да се извършва и по електронен път, като за материали от особена важност и спешност изпращането по електронен път се потвърждава по телефон.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет осъществява координацията на досъдебната фаза при процедура по чл. 258 - 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Водещите ведомства съгласно приложение № 3, подпомагани от работните групи, подготвят проектите на позиции и документите, необходими за досъдебната фаза от процедурите по чл. 258 - 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(3) Проектите на позиции се подготвят и одобряват при следните условия и ред:

1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от 20.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз изпраща официалното писмо и документите от Европейската комисия относно досъдебната фаза от процедурите по ал. 1 до дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет, и до дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи, както и до компетентната териториална дирекция на Министерството на външните работи съгласно чл. 28 или чл. 35 от Устройствения правилник на Министерството на външните работи в случаите на производство по чл. 259 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет дава указания на водещото ведомство и на съответната работна група относно формата и срока за подготовка на позиция; проектът на позиция съдържа аргументирано становище относно официалното твърдение на Европейската комисия, както и друга информация, поискана от Европейската комисия; освен в случаите, когато твърденията на Комисията се оспорват или съответните задължения са вече изпълнени, позицията включва и информация за срока и за мерките за изпълнение на задълженията;

3. проектът на отговор се съгласува с членовете на Съвета по европейските въпроси чрез секретариата на съвета;

4. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) вносителят докладва проекта на позиция на заседание на Съвета по европейските въпроси, след което оформя окончателния текст на позицията и го изпраща до дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет;

5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет изпраща позицията на Европейската комисия чрез Системата за прилагане на правото на Европейския съюз;

6. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)

7. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)

(4) В случай че по даден проект на отговор не може да бъде постигнато съгласие в рамките на съгласувателната процедура в Съвета по европейските въпроси или проектът на отговор се отнася до приоритетни въпроси от национално значение, той се внася от ресорния министър или заместник министър-председател с мотивиран доклад за разглеждане на заседание на Министерския съвет.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В случай на внесен в Народното събрание законопроект, с който се приемат мерки на национално ниво, необходими за въвеждане или прилагане на актове на Европейския съюз - обект на досъдебната фаза, дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет изпраща одобрения отговор на председателя на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната и на председателя на водещата постоянна комисия на Народното събрание.


Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет осъществява координацията в случаите на информационна фаза, предхождаща процедурите по чл. 258 - 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) В случаите на административни писма, получени от Европейската комисия чрез електронната мрежа в рамките на Пилотния проект за правото на Европейския съюз или чрез Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, проектите на отговори се подготвят и одобряват при следните условия и ред:

1. дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет изпраща всички получени от Европейската комисия материали до компетентните ведомства и работни групи, като определя срок за отговор; когато административните писма са получени в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, те се препращат до дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет;

2. водещото ведомство, подпомагано от съответната работна група, подготвя проекта на отговор; проектът на отговор съдържа конкретна информация по всеки от поставените въпроси, включително предложение за разрешаване на проблема, когато това е възможно, както и друга подходяща информация, свързана със запитването;

3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) в случаите, когато в запитването не е посочено друго, срокът за отговор е 10 седмици от получаване на писмото чрез електронната мрежа в рамките на Пилотния проект за правото на Европейския съюз;

4. проектите на отговори, по които е постигнато съгласие в съответната работна група или които попадат единствено в сферата на компетентност на водещото ведомство, се съгласуват и утвърждават при условията и по реда на чл. 11, ал. 1, т. 2 и 3;

5. когато по проекта на отговор не може да бъде постигнато съгласие в рамките на работната група, той се внася за разглеждане и одобряване на заседание на Съвета по европейските въпроси;

6. в случай че по проект на отговор не може да бъде постигнато съгласие в рамките на съгласувателната процедура в Съвета по европейските въпроси или проектът на отговор се отнася до приоритетни въпроси от национално значение, той се внася от ресорния министър или заместник министър-председател с мотивиран доклад за разглеждане на заседание на Министерския съвет;

7. утвърдените отговори се изпращат от водещото ведомство до дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет;

8. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет изпраща отговора до Европейската комисия чрез електронната мрежа в рамките на Пилотния проект за правото на Европейския съюз или чрез Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в случаите, когато писмото от Комисията е получено чрез Постоянното представителство.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" осъществява съдействие по въпросите на европейското право и организира осъществяването на процесуалното представителство и правната защита на Република България пред Съда на Европейския съюз, като:

1. (нова - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) разработва анализи и становища по правните аспекти на членството в ЕС;

2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., предишна т. 1 - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) съгласува проектите на позиции във връзка с чл. 23 - 24е;

3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) в изпълнение на решение на Министерския съвет за одобряване на позиция изготвя съдебни книжа и документи по всяко дело, по което Република България е страна или има правен интерес;

4. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) представлява точка за контакт за получаване на официалните уведомления от Секретаря на Съда, от Секретаря на Общия съд и от Секретаря на Съда на публичната служба;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) поддържа регистър относно делата в Съда на Европейския съюз, по които Република България е страна или участник;

6. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) проучва и анализира практиката на Съда на Европейския съюз във връзка с дейността на дирекцията по т. 2 и 3;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) наблюдава осъществяването на необходимите мерки, свързани с изпълнението на влезлите в сила решения на Съда на Европейския съюз по дела, по които Република България е страна;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 4 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) предоставя информация относно делата, по които Република България е страна или участник;

9. (нова - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 4 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) При подготовката на защитата и позицията на Република България по делата пред Съда на Европейския съюз директорът на дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет има право да изисква и да получава в определен от него срок документи и информация от всички държавни органи, органите на съдебната власт, органите на местното самоуправление, от физически и юридически лица.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Процесуалното представителство на Република България пред Съда на Европейския съюз се осъществява от правителствени процесуални агенти, които са служители на дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет.

(2) За правителствени процесуални агенти се назначават лица, които:

1. са завършили висше юридическо образование, имат юридическа правоспособност и притежават необходимите професионални качества;

2. владеят писмено и говоримо поне един от работните езици на Европейския съюз.


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В случаите по чл. 258 - 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз незабавно след сезиране на Съда на Европейския съюз дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет изпраща всички относими документи на заинтересуваната администрация за подготовка на проект на позиция.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В 20-дневен срок от получаването на документите по ал. 1 заинтересуваната администрация внася за съгласуване в дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет, както и в дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи, а в случаите на производство по чл. 259 от Договора за функционирането на Европейския съюз - и в компетентната дирекция на Министерството на външните работи съгласно Устройствения правилник на Министерството на външните работи, проект на позиция заедно с правни и фактически аргументи и всички относими доказателства.

(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) След изтичането на срока по ал. 2 на следващото заседание на Съвета по Европейските въпроси съответният член на Съвета по европейските въпроси внася проекта на позиция заедно с правни и фактически аргументи и всички относими доказателства за разглеждане от Съвета по европейските въпроси.

(4) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Незабавно след разглеждането на проекта на позиция от Съвета по европейските въпроси заинтересуваният министър или заместник министър-председател внася на следващото заседание на Министерския съвет проекта на позиция заедно с правни и фактически аргументи и всички относими доказателства за одобряване окончателната позиция на Република България от Министерския съвет.

(5) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато заинтересувана администрация счете, че е налице правен интерес да бъдат предприети действия по чл. 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тя уведомява за това своевременно дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет и в 20-дневен срок от датата на нотифициране или публикуване на съответния акт в "Официален вестник" на Европейския съюз внася за съгласуване проект на позиция заедно с правни и фактически аргументи и всички относими доказателства в дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) По отношение на процедурата по разглеждане и одобряване проекта на позиция по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 23, ал. 3 и 4.


Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато заинтересувана администрация счете, че е налице правен интерес да бъдат предприети действия по чл. 265 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тя уведомява за това своевременно дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет и в 20-дневен срок след изтичане на двумесечния срок, в който съответната институция на Европейския съюз е следвало да предприеме действията, за които е била сезирана от страна на Република България, внася за съгласуване проект на позиция заедно с правни и фактически аргументи и всички относими доказателства в дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) По отношение на процедурата по разглеждане и одобряване проекта на позиция по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 23, ал. 3 и 4.


Чл. 24б. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато заинтересувана администрация счете, че е налице правен интерес да бъдат предприети действия по чл. 268 във връзка с чл. 340 от Договора за функционирането на Европейския съюз, тя уведомява за това своевременно дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет и в 20-дневен срок от възникването или узнаването на обстоятелството, даващо основание да се иска обезщетяване на вреди, внася за съгласуване проект на позиция заедно с правни и фактически аргументи и всички относими доказателства в дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) По отношение на процедурата по разглеждане и одобряване проекта на позиция по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 23, ал. 3 и 4.


Чл. 24в. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато заинтересувана администрация счете, че е налице правен интерес Република България да встъпи по висящо дело пред Съда на Европейския съюз по чл. 40 от Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз, тя уведомява за това своевременно дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет и в 20-дневен срок след публикуване на съобщението за образуване на делото в "Официален вестник" на Европейския съюз внася за съгласуване проект на позиция заедно с правни и фактически аргументи и всички относими доказателства в дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) По отношение на процедурата по разглеждане и одобряване проекта на позиция по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 23, ал. 3 и 4.


Чл. 24г. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато заинтересувана администрация счете, че е налице правен интерес Република България да представи писмено становище по дело пред Съда на Европейския съюз във връзка с отправено преюдициално запитване от национална юрисдикция на държава - членка на Европейския съюз, по чл. 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в срок не по-късно от един месец преди изтичане на крайния срок за представяне на писменото становище тя внася за съгласуване проект на позиция заедно с правни и фактически аргументи в дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) В случай че в срока по ал. 1 не бъде внесен за съгласуване проект на позиция, се приема, че не е налице правен интерес Република България да представи писмено становище.

(3) (предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) По отношение на процедурата по разглеждане и одобряване проекта на позиция по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 23, ал. 3 и 4.


Чл. 24д. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато заинтересувана администрация счете, че е налице правен интерес Република България да представи писмено становище във връзка с направено искане за становище на Съда на Европейския съюз по чл. 218, параграф 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в срок не по-късно от половината на срока, определен от Съда на Европейския съюз за представяне на писменото становище, тя внася за съгласуване проект на позиция заедно с правни и фактически аргументи в дирекция "Координация по въпросите на ЕС" в администрацията на Министерския съвет.

(2) В случай че в срока по ал. 1 не бъде внесен за съгласуване проект на позиция, се приема, че не е налице правен интерес Република България да представи писмено становище.

(3) По отношение на процедурата по разглеждане и одобряване проекта на позиция по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 23, ал. 3 и 4.


Чл. 24е. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) По отношение на производствата пред Съда на Европейския съюз, които не са изрично уредени в настоящото постановление, се прилага разпоредбата на чл. 24д.


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г.)


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) При осъществяване на процесуални действия пред Съда на Европейския съюз правителствените процесуални агенти се ръководят от позицията, одобрена от Министерския съвет.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.) Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет:

1. подпомага експертно дейността на Министерския съвет за провеждане на съгласувана политика на Република България към Европейския съюз;

2. (нова - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

3. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) изготвя програмата по чл. 1, ал. 1, т. 2 и програмата по чл. 6, ал. 1, т. 6;

4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) прави предложения за включване в законодателната програма на Министерския съвет на проекти на актове в съответствие с политиките и актовете на Европейския съюз;

5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) подготвя становища по проектите на решения на Съвета по европейските въпроси и по проектите на актове на Министерския съвет и на министрите за съответствието им с политиките и законодателството на Европейския съюз;

6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) координира съвместно с Министерството на външните работи дейността по подготовката на участието на министър-председателя на Република България на заседания на Европейския съвет;

7. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) анализира и разпределя всички новопостъпили досиета и Белите и Зелените книги на Европейската комисия в системата по чл. 16а;

8. (изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) наблюдава и координира процеса на подготовка и одобряване проектите на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз и проектите на рамкови позиции по Белите и Зелените книги на Европейската комисия, с изключение на въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана и до политиката на развитие;

9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) наблюдава и координира процеса на подготовка и одобряване проектите на позиции за заседанията на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз, включително за неформалните заседания;

10. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) съгласува указания за заседанията на подготвителните органи на Съвета на Европейския съюз и на органите в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

11. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) анализира политиките на Европейския съюз и извършва наблюдение на изпълнението на ангажиментите на Република България към Европейския съюз;

12. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 11- ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) изготвя годишен План за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и осъществява мониторинг на изпълнението му;

13. (предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) координира нотифицирането на актовете от българското законодателство, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за въвеждане на директивите на Европейския съюз;

14. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) осъществява мониторинг по приемането на актове, с които се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, в указания от съответните институции на Европейския съюз срок;

15. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) осъществява координацията на досъдебната фаза от процедурите по чл. 258 - 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз и на информационната фаза по чл. 18а;

16. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., предишна т. 12, изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) администрира информационната система по чл. 16, базата данни по чл. 16а и интернет страницата по чл. 16б;

17. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) осигурява организационно и технически работата на Съвета по европейските въпроси;

18. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) изготвя и други документи от компетентност на Съвета по европейските въпроси;

19. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) представлява национална точка за контакт във връзка с инструмента за техническо подпомагане при обмена на информация (TAIEX) на Европейската комисия по отношение на администрацията на изпълнителната власт в Република България;

20. (предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна т. 19 - ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) представлява национален център СОЛВИТ (SOLVIT) в рамките на европейската мрежа за разрешаване на спорове с презграничен елемент, възникнали от неправилното прилагане на правото на Европейския съюз в областта на вътрешния пазар.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) За осигуряване провеждането на единна национална политика на Република България по въпросите, свързани с Европейския съюз, дирекция "Политики и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи изпълнява следните функции:

1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) подготовка на позиции на Република България за участие в заседанията на Европейския съвет на ниво държавни и правителствени ръководители, както и в заседанията на Съвета "Общи въпроси", и на доклади за резултатите и взетите решения на заседанията на Съвет "Общи въпроси";

2. координация в рамките на Министерството на външните работи с оглед осигуряване на единната национална позиция и отстояване на националния интерес при участието на Република България в работата на различните формати на Съвета на Европейския съюз;

3. участие в националния координационен механизъм по подготовка и одобряване на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от структурите на Съвета на Европейския съюз на работно и политическо ниво;

4. предоставяне на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз на приетите позиции във връзка с участието на страната в Европейския съвет, в Съвета "Общи въпроси" и в останалите формати на Съвета на Европейския съюз;

5. съгласуване и изпращане на указания до Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз за участие в работата на Комитета на постоянните представители в двата формата - Корепер I и Корепер II;

6. осигуряване единството на позициите на Република България в различните институции на Европейския съюз;

7. съгласуване на националната позиция и участието на Република България в преговорите със страните, преговарящи за членство, и със страните кандидати; даване указания на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз по въпросите на политиката на разширяване на Европейския съюз;

8. координация на двустранните отношения с държавите - членки на Европейския съюз, в рамките на установеното европейско сътрудничество;

9. взаимодействие, включително изготвяне и изпращане на позиции и указания, с българските дипломатически представителства в държавите членки и в трети страни по въпроси, касаещи отстояването на националните интереси на Република България в Европейския съюз;

10. провеждане на двустранни и многостранни консултации с държавите членки на равнище директори по европейски въпроси по актуални теми в дневния ред на Европейския съюз;

11. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) разработване на позиции, анализи и становища за участието на Република България в преговорите в органите на Съвета (Корепер I и Корепер II, работни групи), съгласувани с компетентните ведомства по:

а) институционални въпроси на Европейския съюз, бъдещото развитие на съюза, прилагане на Договора от Лисабон;

б) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) бюджетни въпроси и финансова перспектива на Европейския съюз;

в) хоризонтални и политически въпроси на Европейския съюз - приоритети на председателствата;

г) финансови инструменти на политиката на разширяване на Европейския съюз (предприсъединителна помощ за страните, преговарящи за членство, и страните кандидати);

д) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) договорни отношения на Европейския съюз със страните, преговарящи за членство, и страните кандидати (споразуменията за стабилизиране и асоцииране);

е) стратегиите и новите направления в политиките на Европейския съюз, както и координиране на единна национална позиция по тях, в т.ч. общата енергийна политика на Европейския съюз и политиката по промяна на климата и други секторни политики;

ж) външните измерения на секторните политики на Европейския съюз;

з) Икономически и валутен съюз.


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на постановлението:

1. "Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз" е документ, който съдържа приоритети и общи насоки на българските позиции по стратегически въпроси на Европейския съюз за период една календарна година. Програмата се разработва в съответствие с приоритетите на съответните председателства на Европейския съюз и в съответствие с програмите на Европейската комисия.

2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) "Рамкова позиция" е документ, който се изготвя по всички въпроси (досиета), които се разглеждат за първи път от Съвета на Европейския съюз, неговите подготвителни органи, в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и по Белите и Зелените книги на Европейската комисия.

3. "Позиция" е:

а) документ за редовно или неформално заседание на Европейския съвет или на Съвета на Европейския съюз, който е съобразен с рамковите позиции по отделните точки от дневния ред на заседанието;

б) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) документ за осигуряване защита на правата и интересите на Република България пред Съда на Европейския съюз или за представяне пред други институции на Европейския съюз.

4. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) "Таблица на съответствието" е сравнителен работен документ за отразяване степента на съответствие на проект на български акт с директива на Европейския съюз, който се изготвя при приемането на мерки на национално ниво. Таблицата се изготвя на български език и съдържа 3 колони:

а) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) първа колона - пълен текст на директивата на Европейския съюз;

б) втора колона - текст от проект на български акт или от действащ български акт, който кореспондира с нормата от акта в първа колона;

в) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) трета колона - коментари на вносителя, които включват и оценка на степента на съответствие (пълно или частично); при липса на пълно съответствие се посочва срок за бъдещо въвеждане на съответната европейска норма в националния акт, както и видът на акта за осъществяването му.

6. "Нотифициране" е предоставяне на информация относно приемането на актове, с които се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на директивите на Европейския съюз.

7. (нова - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) "Съдебни книжа и документи" са писмени процесуални документи, изготвени въз основа на одобрена от Министерския съвет позиция, които се представят пред Съда на Европейския съюз.

8. (Нова - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.) "Информационна фаза" е размяна на административни писма между Европейската комисия и българската администрация по въпроси, за които се налагат пояснения на фактическата или правната позиция на Република България във връзка с въвеждането и прилагането на правото на Европейския съюз.

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Социални партньори са социалните партньори по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Отменя се Постановление № 145 на Министерския съвет от 2005 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 58 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78, 83, 84 и 96 от 2005 г. и бр. 2, 24 и 55 от 2006 г.).


§ 3. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2005 г.; попр., бр. 92 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 19, 48, 54, 55, 71 и 81 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 56, ал. 2, т. 2 думите "по подготовката на Република България за членство и" се заличават.

2. В чл. 88, ал. 1 числото "369" се заменя с "386".

3. В чл. 100, ал. 2 се създава т. 8:

"8. дирекция "Процесуално представителство пред съдебните институции на Европейския съюз."

4. В чл. 102:

а) създава се нова т. 13:

"13. разработва становища относно участие в преговори по въпросите на стратегиите на Европейския съюз, секторните и новосформиращите се политики на Европейския съюз и гарантиране единството на националната политика по съответните въпроси;"

б) досегашните т. 13 - 21 стават съответно т. 14 - 22.

5. В чл. 105:

а) точка 3 се изменя така:

"3. подготвя становища по проектите на решения на Съвета по европейските въпроси и по проектите на актове на Министерския съвет и на министрите за съответствието им с политиките и законодателството на Европейския съюз;"

б) точка 4 се отменя;

в) създават се нови т. 4 - 7:

"4. координира съвместно с Министерството на външните работи дейността по подготовката на участието на министър-председателя на Република България в заседания на Европейския съвет;

5. наблюдава и координира процеса на подготовка и одобряване проектите на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и спомагателните му органи в процеса на комитология, и проектите на рамкови позиции по Белите и Зелените книги на Европейската комисия с изключение на въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност и до Европейската политика за сигурност и отбрана;

6. наблюдава и координира процеса на подготовка и одобряване проектите на позиции за заседанията на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз, включително за неформалните заседания;

7. съгласува указания за заседанията на спомагателните органи на Съвета на Европейския съюз и на органите в процеса на комитология;"

г) точка 8 се отменя;

д) досегашната т. 5 става т. 8;

е) досегашната т. 6 става т. 9 и се изменя така:

"9. координира нотифицирането на актовете от българското законодателство, с които се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на директивите на Европейските общности;"

ж) създава се нова т. 10:

"10. осъществява мониторинг по приемането на актове, с които се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, в указания от съответните институции на Европейския съюз срок;"

з) досегашната т. 7 става т. 11 и се изменя така:

"11. осъществява координацията на досъдебната фаза от процедурите по чл. 226 и 227 от Договора за създаване на Европейската общност;"

и) досегашната т. 9 става т. 12 и се изменя така:

"12. администрира информационната система по чл. 16 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз;"

к) досегашните т. 10, 11 и 12 стават съответно т. 13, 14 и 15;

л) досегашната т. 13 става т. 16 и се изменя така:

"16. осигурява организационно и технически работата на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;"

м) досегашната т. 14 става т. 17 и в нея думите "проблемите на европейската интеграция" се заменят с "въпросите на Европейския съюз";

н) точка 15 се отменя;

о) досегашната т. 16 става т. 18 и в нея думите "към Генерална дирекция "Разширяване" се заличават;

п) създава се нова т. 19:

"19. представлява национален център СОЛВИТ (SOLVIT) в рамките на европейската мрежа за разрешаване на спорове с презграничен елемент, възникнали от неправилното прилагане на законодателството на Европейската общност в областта на вътрешния пазар;"

р) досегашните т. 17 - 24 стават съответно т. 20 - 27.

6. Създава се чл. 108:

"108. Дирекция "Процесуално представителство пред съдебните институции на Европейския съюз":

1. организира осъществяването на процесуалното представителство и правната защита на Република България пред съдебните институции на Европейския съюз, като:

а) организира подготовката на позиция по всяко дело пред съдебните институции на Европейския съюз, по което Република България е страна или има правен интерес;

б) оформя окончателния текст на позиция и организира представянето ѝ пред съдебните институции на Европейския съюз;

в) представлява точка за контакт за получаване на официалните уведомления от Секретаря на Съда на Европейските общности и от Секретаря на Първоинстанционния съд; официалните уведомления се изпращат и до Висшия съдебен съвет;

г) поддържа регистър относно делата в съдебните институции на Европейския съюз, по които Република България е страна;

д) проучва и анализира практиката на съдебните институции на Европейския съюз и изготвя предложения за предприемане на конкретни мерки;

е) съвместно със секретариата на Съвета по европейските въпроси наблюдава осъществяването на необходимите мерки, свързани с изпълнението на влезлите в сила решения на съдебните институции на Европейския съюз по дела, по които Република България е страна;

ж) предоставя информация относно делата, по които Република България е страна;

2. подпомага дейността на Съвета за правна защита."

7. В приложение № 3 към чл. 88, ал. 2:

а) в наименованието числото "369" се заменя с "386";

б) на ред "Специализирана администрация" числото "130" се заменя със "147";

в) на ред "дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции" числото "22" се заменя с "32";

г) след ред "дирекция "Етнически и демографски въпроси 17" се създава нов ред:

"дирекция "Процесуално представителство пред съдебните институции на Европейския съюз" 7".


§ 4. В Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 48 и 71 от 2006 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 5, ал. 2, т. 16:

а) думите "присъединяването на Република България към" се заменят с "участието на Република България в процеса на вземане на решения в";

б) в буква "б" думите "инструкции на Мисията на Република България към Европейските общности (ЕО)" се заменят с "указания на Постоянното представителство на Република България към ЕС";

в) в буква "г" думите "присъединяването на Република България към" се заменят с "участието на Република България в работата на" и думата "формации" се заменя с "формати";

г) буква "в" се заличава;

д) досегашните букви "г" и "д" стават съответно букви "в" и "г".

2. В чл. 14, ал. 3 числото "1766" се заменя с "1776".

3. В чл. 26, т. 2 думата "Евроинтеграция" се заменя с "Европейски съюз".

4. В чл. 31, т. 5 думата "Евроинтеграция" се заменя с "Европейски съюз".

5. В чл. 34, ал. 1, т. 3 думата "Евроинтеграция" се заменя с "Европейски съюз".

6. Член 28 се изменя така:

"Чл. 28. (1) Дирекция "Европейски съюз" съдейства за провеждането на единна съгласувана политика на Република България по европейските въпроси, като изпълнява следните функции:

1. координация съвместно с дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции" на дейността по подготовката на участието на Република България в заседанията на Европейския съюз;

2. предоставяне на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз на приетите рамкови позиции във връзка с участието на страната в Европейския съвет, Съвета "Общи въпроси и външни отношения" в частта "Общи въпроси" и в останалите формати на Съвета на Европейския съюз;

3. координация и оказване на експертно съдействие във връзка с участието на Република България в работата на Съвета на Европейския съюз;

4. съгласуване и изпращане на указания до Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз за участие в работата на спомагателните органи на Съвета на Европейския съюз и органите в процеса на комитология с изключение на заседанията по въпросите, свързани с Общата външна политика и политиката за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана; осигуряване единството на позициите на Република България в различните институции на Европейския съюз;

5. разработване на анализи и становища и участие в преговори по въпросите на:

а) институциите и институционални въпроси на Европейския съюз, бъдещото развитие на Европейския съюз, промяната на учредителните договори, включително обсъжданията на Договора за създаване на Конституция за Европа;

б) политиката на разширяване на Европейския съюз и преговорите със страните кандидатки;

в) правните аспекти на членството в Европейския съюз;

г) отношенията с Европейския парламент;

д) стратегиите на Европейския съюз;

е) секторните и новоформиращите се политики на Европейския съюз и гарантиране на единство на националната политика по съответните въпроси;

ж) външните измерения на политиките на Европейския съюз;

з) финансовата рамка на бюджета на Европейския съюз и други важни финансови въпроси, включително политическо наблюдение върху използването на средствата, постъпващи по линия на Европейския съюз;

6. наблюдаване процеса на подготовка и одобряване проектите на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и спомагателните му органи, както и в процеса на комитология, с изключение на въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност, Европейската политика за сигурност и отбрана;

7. координация на двустранните отношения с държавите - членки на Европейския съюз, по въпроси на Европейския съюз;

8. участие във външноикономическата политика и координацията на участието на Република България в международни икономически организации, като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Световната търговска организация, Европейското икономическо пространство и др., съвместно с водещите министерства и ведомства;

9. съвместно с компетентните дирекции на министерството съдейства на министъра на външните работи при изпълнение на функциите му по чл. 2, ал. 2, т. 6.

(2) При необходимост дирекция "Европейски съюз" предоставя на членовете и секретариата на Съвета по европейските въпроси информация, постъпила от Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, от посолствата на Република България в държавите - членки на Европейския съюз, или от посолствата на държавите - членки на Европейския съюз, в Република България във връзка с подготовката на рамкови позиции, позиции, указания и становища."

7. В чл. 36, ал. 1 думата"присъединяването" се заменя с "участието".

8. В приложение № 1 към чл. 14, ал. 4:

а) в наименованието числото "1766" се заменя с "1776";

б) ред "дирекция "Евроинтеграция" 33" се заменя с "дирекция "Европейски съюз" "43".


§ 5. Досегашните работни групи съгласно Постановление № 145 на Министерския съвет от 2005 г., от чиито обхват отпадат определени въпроси или за които се променя водещото ведомство, предоставят на работните групи съгласно това постановление подробна писмена информация за състоянието на изпълнението на ангажиментите, включително актуални таблици на съответствие с правото на Европейския съюз, поети задължения, чието изпълнение е в ход, позиции, представяни в процеса на подготовката и обсъждането на нови инициативи в съответната област, и всяка друга информация за поемане на отговорностите от новата работна група.


§ 6. (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., нов - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.) За периода от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2018 г. не се изготвят програмите по чл. 1, ал. 1, т. 2 и чл. 6, ал. 1, т. 4 и докладите по чл. 6, ал. 1, т. 5.


§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 2 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2008 Г.)


§ 2. Навсякъде думите "Министерството на държавната политика при бедствия и аварии", "Министерство на държавната политика при бедствия и аварии", "министърът на държавната политика при бедствия и аварии", "министъра на държавната политика при бедствия и аварии" и "заместник-министър на държавната политика при бедствия и аварии" се заменят съответно с "Министерството на извънредните ситуации", "Министерство на извънредните ситуации", "министърът на извънредните ситуации", "министъра на извънредните ситуации" и "заместник-министър на извънредните ситуации" в следните нормативни актове на Министерския съвет:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз (ДВ, бр. 35 от 2007 г.);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2008 Г.)


§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2008 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 ОТ 22 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 08.05.2009 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2009 Г.)


§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2, т. 4, която влиза в сила от 1 януари 2010 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2009 Г.)


§ 2. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г. и бр. 34, 71 и 78 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Навсякъде в постановлението думите "дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции" се заменят с "дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2009 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от 2 октомври 2009 г. с изключение на § 5, 6 и 7, които влизат в сила три дни след обнародването на постановлението в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 4 от 2010 Г.)


§ 2. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г. и бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Навсякъде в постановлението думите "дирекция "Процесуално представителство пред съдебните институции на Европейския съюз" се заменят с "дирекция "Европейско право и процесуално представителство пред съдебните институции на Европейския съюз".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 2 МАРТ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2010 Г.)


§ 2. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г. и бр. 4 и 5 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Навсякъде в постановлението думите "Европейско право и процесуално представителство пред съдебните институции на Европейския съюз" се заменят с "Международно право и право на Европейския съюз".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 2 МАРТ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2010 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 март 2010 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 11 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.08.2010 Г.)


§ 1. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г. и бр. 4, 5 и 19 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Навсякъде в постановлението:

а) думите "Съвета по общи въпроси и външни отношения" се заменят със "Съвета "Общи въпроси" и Съвета "Външни работи";

б) думите "Европейската политика за сигурност и отбрана" се заменят с "Общата политика за сигурност и отбрана";

в) думата "комитология" се заменя с "вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз";

г) думите "спомагателни" и "спомагателните" се заменят съответно с "подготвителни" и "подготвителните".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)


§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на § 2 от заключителните разпоредби, който влиза в сила от 23 декември 2010 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.01.2012 Г.)


§ 2. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм., бр. 2 от 2011 г.) се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Навсякъде в текста думите "дирекция "Европейски съюз" се заменят с "дирекция "Политики и институции на Европейския съюз".

4. Навсякъде в текста думите "Международно право и право на Европейския съюз" се заменят с "Международно право и юридически въпроси".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 10. Постановлението влиза в сила от 15 януари 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)


§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 18 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2013 Г.)


§ 10. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г. и бр. 68 от 2012 г.) се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Навсякъде думите "министърът по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят със "заместник министър-председателят и министър на правосъдието".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 18 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2013 Г.)


§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 13.09.2013 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 23 ЮНИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2014 Г.)


§ 42. Навсякъде в постановлението думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с "Министерството на икономиката и енергетиката", думите "Проекта на Европейския съюз за общностното законодателство" се заменят с "Пилотния проект за правото на Европейския съюз" и думите "съдебните институции на Европейския съюз" и "съдебна институция на Европейския съюз" се заменят със "Съда на Европейския съюз".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 23 ЮНИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2014 Г.)


§ 43. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1 и § 14, т. 4 - 6, които влизат в сила от 18 август 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368 ОТ 12 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 14.11.2014 Г.)


§ 4. (1) В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г. и бр. 53 и 76 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) В 10-дневен срок от влизането в сила на постановлението заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министърът на външните работи да внесат в Министерския съвет проект на постановление, предвиждащо промени в нормативната уредба относно координацията по въпросите на Европейския съюз, произтичащи от Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет от 7 ноември 2014 г. (ДВ, бр. 93 от 2014 г.), Решението на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 7 ноември 2014 г. (ДВ, бр. 93 от 2014 г.) и от това постановление.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 16 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 23.01.2015 Г.)


§ 11. В деветмесечен срок от влизането в сила на постановлението Министерският съвет приема плана по чл. 6г, ал. 2, т. 1.

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 10 МАЙ 2016 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2016 Г.)


§ 2. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19, 65 и 66 от 2010 г., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г. и бр. 6 от 2015 г.) се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Навсякъде след думите "институционалните въпроси" се добавя "и министър на образованието и науката".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 07.10.2016 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 16 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ

(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 20.01.2017 Г.)


§ 30. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 ОТ 30 ЯНУАРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 03.02.2017 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 ОТ 11 МАЙ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 16.05.2017 Г.)


§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 13 МАЙ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 18.05.2021 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2022 Г.)


§ 30. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., бр. 36 и 79 от 2016 г., бр. 7, 12, 39 и 73 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г. и бр. 41 от 2021 г.) навсякъде думите "министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията" се заменят съответно с "министърът на транспорта и съобщенията" и "Министерството на транспорта и съобщенията".Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 8 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 10.06.2022 Г.)


§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 08.07.2022 Г.)


§ 68. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., бр. 36 и 79 от 2016 г., бр. 7, 12 и 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г., бр. 41 от 2021 г. и бр. 36 и 43 от 2022 г.), се правят следните изменения:

1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1:

а) в т. 2 думите "министърът на икономиката" се заменят с "министърът на икономиката и индустрията";

б) точка 6 се изменя така:

"6. Съвет по конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - министърът на икономиката и индустрията, министърът на образованието и науката и министърът на иновациите и растежа."

2. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 2, в колона 2 "Наименование/водещо ведомство":

а) на редове "Работна група № 1", "Работна група № 3", "Работна група № 15", "Работна група № 21" и "Работна група № 25" думите "Министерството на икономиката" се заменят с "Министерството на икономиката и индустрията";

б) на ред "Работна група № 35" думите "Министерството на икономиката" се заменят с "Министерството на иновациите и растежа".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 08.07.2022 Г.)


§ 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 8 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2023 Г.)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 35. (В сила от 01.01.2024 г.) В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19, 65 и 66 от 2010 г., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., бр. 36 и 79 от 2016 г., бр. 7, 12 и 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г., бр. 41 от 2021 г. и бр. 36, 43, 53 и 75 от 2022 г.) се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Навсякъде в постановлението думите "Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове" се заменят с "Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 38. (1) Длъжностните разписания на съответните административни структури се привеждат в съответствие с постановлението в едномесечен срок от влизането му в сила.

(2) (В сила от 01.01.2024 г.) Служебните и трудовите правоотношения на служителите от дирекция "Международно право и право на ЕС" в Министерството на външните работи, осъществяващи функциите по и във връзка с процесуалното представителство пред съда на Европейския съюз, преминават към администрацията на Министерския съвет при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител, и по чл. 123 от Кодекса на труда.

§ 39. Параграфи 25, § 31, т. 2, § 32, § 34 - 37 и § 38, ал. 2 влизат в сила от 1 януари 2024 г.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 71 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г. , изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)


1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г.) Съвет "Общи въпроси" - министърът на външните работи.

1а. (нова - ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Съвет "Общи въпроси/Кохезионна политика - министърът на финансите.

1б. (нова - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г.)

2. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Съвет "Външни работи/Търговия" - министърът на икономиката и индустрията.

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Съвет по икономически и финансови въпроси - министърът на финансите.

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г.) Съвет по правосъдие и вътрешни работи - заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи и министърът на правосъдието.

5. (предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси - министърът на труда и социалната политика и министърът на здравеопазването.

6. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2009 г., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Съвет по конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство) - министърът на икономиката и индустрията, министърът на образованието и науката и министърът на иновациите и растежа.

7. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2009 г., предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г.) Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика - министърът на транспорта и съобщенията и министърът на енергетиката.

8. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2009 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.) Съвет по земеделие и рибарство - министърът на земеделието, храните и горите.

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Съвет по околна среда - министърът на околната среда и водите.

10. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., предишна т. 9, доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Съвет по образование, култура и младеж - министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът на младежта и спорта.


Приложение № 1а към чл. 3, ал. 2, т. 1


(Ново - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.)ПОЗИЦИЯ

на Република България за заседание на Съвета на ЕС

 

 

Формат: ......................................................................................................................................................

Формално/Неформално: ...........................................................................................................................

Дата: ...........................................................................................................................................................

Място на провеждане: ..............................................................................................................................

 

Дневен ред:

 

 

Точка № …:

 

І. ДОКУМЕНТ/И:

 

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИТЕ:

0

0

0

0

0

0

Информация/

Актуално

състояние

Приемане/

Одобряване

Ориентационен

дебат/Обмен на

мнения

Общ

подход

Политическо

споразумение

Друго

 

III. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ:

· Предистория и развитие до момента:

· Основни теми за дискусия на заседанието:

· Позиции на държавите членки:

 

IV. ПОЗИЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

 

 

ЛИЦА, ОТГОВОРНИ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПОЗИЦИЯТА:

· Изготвил/и:

· Съгласувал/и:

·Дата на одобряване от СЕВ: .....................................................................................................................


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 4, т. 1


(Предишно Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)Таблица на съответствието с правото на Европейския съюз
 
Наименование Наименование Степен на
и идентифика- на проекта на съответствие
ционен номер българския акт/ (срещу всеки
на съответната действащите текст от директивата
директива актове, с които на Европейския
на Европейския се въвеждат съюз се записва
съюз изискванията една от изброените
    възможности)
Текст на съответната Кореспондиращ а) пълно;
директива на Евро- текст от проекта б) частично;
пейския съюз - член на акт/действа-   конкретизация
по член щи нормативни   на българския акт,
  актове   с който ще се въведе съответното изискване, включително дата/срок;
      коментар на причините за невъвеждане или частично въвеждане на разпоредбите;
    в) не подлежи на въвеждане;
      коментар;
    г) Република България не се възползва от предложената опция;
      коментар.
       


Приложение № 2а към чл. 7, ал. 1


(Ново - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 15.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)


Приложение № 3 към чл. 7, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2009 г., в сила от 08.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., предишно Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2021 г., в сила от 18.05.2021 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)


Работна група

Наименование/водещо ведомство

Работна група № 1

"Свободно движение на стоки" - Министерството на икономиката и индустрията

Работна група № 2

"Свободно движение на хора" - Министерството на труда и социалната политика

Работна група № 3

"Право на установяване и свободно предоставяне на услуги" - Министерството на икономиката и индустрията

Работна група № 4

"Дружествено право" - Министерството на правосъдието

Работна група № 5

"Конкуренция" - Комисията за защита на конкуренцията

Работна група № 6

"Държавни помощи" - Министерството на финансите

Работна група № 7

"Земеделие" - Министерството на земеделието и храните

Работна група № 8

"Рибарство" - Министерството на земеделието и храните

Работна група № 9

"Транспортна политика" - Министерството на транспорта и съобщенията

Работна група № 10

"Данъчна политика" - Министерството на финансите

Работна група № 11

"Икономически и паричен съюз" - Министерството на финансите и Българската народна банка

Работна група № 12

"Статистика" - Националният статистически институт

Работна група № 13

"Социална политика и заетост" - Министерството на труда и социалната политика

Работна група № 14

"Енергетика" - Министерството на енергетиката

Работна група № 15

"Индустриална политика и малки и средни предприятия" - Министерството на икономиката и индустрията

Работна група № 16

"Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания" - Министерството на образованието и науката

Работна група № 17

"Телекомуникации и информационни технологии" - Министерството на електронното управление и Министерството на транспорта и съобщенията

Работна група № 18

"Политика в областта на културата и аудиовизията" - Министерството на културата

Работна група № 19

"Регионална политика и координация на структурните инструменти" - Министерството на финансите

Работна група № 20

"Околна среда" - Министерството на околната среда и водите

Работна група № 21

"Защита на потребителите" - Министерството на икономиката и индустрията

Работна група № 22

"Здравеопазване" - Министерството на здравеопазването

Работна група № 23

"Сътрудничество в областта на вътрешните работи" - Министерството на вътрешните работи

Работна група № 24

"Митнически съюз и митническо сътрудничество" - Министерството на финансите, Агенция "Митници"

Работна група № 25

"Търговска и външноикономическа политика" - Министерството на икономиката и индустрията

Работна група № 26

"Финансови услуги" - Министерството на финансите

Работна група № 27

"Счетоводна политика и независим финансов одит" - Министерството на финансите и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

Работна група № 28

"Финансови и бюджетни въпроси" - Министерството на финансите

Работна група № 29

"Гражданска защита" - Министерството на вътрешните работи

Работна група № 30

"Разширяване на Европейския съюз" - Министерството на външните работи

Работна група № 31

"Европейски семестър" - Министерството на финансите

Работна група № 32

"Съд на Европейския съюз" - администрацията на Министерския съвет

Работна група № 33

"Сътрудничество в областта на правосъдието и защита на личните данни" - Министерството на правосъдието и Комисията за защита на личните данни

Работна група № 34

"Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост" - Патентното ведомство

Работна група № 35

"Космическа политика" - Министерството на иновациите и растежа

Работна група № 36

"Младеж и спорт" - Министерството на младежта и спорта

Работна група № 37

"Преговори за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз" - Министерството на външните работи


Приложение № 4 към чл. 10а


(Предишно Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1, т. 1, изм. - ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)РАМКОВА ПОЗИЦИЯ
ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО
   
МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН НОМЕР НА ДОСИЕ
   
ТЕКСТ НА РАМКОВАТА ПОЗИЦИЯ
   
   
   
 
Приложение
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
   
НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ
   
ПРОЦЕДУРА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ
   
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Значение на разглеждания въпрос за Република България
   
   
Предварителна кратка информация по въпроса
   
   
   
   
Становища на другите държави - членки на Европейския съюз, по въпроса
 
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Съществуваща българска нормативна база и съответно - необходимост от промени в българската нормативна база
   
   
   
   
Очаквано отражение върху бизнеса и/или администрацията
   
Очаквано финансово въздействие, в т.ч. необходимост от осигуряване на допълнителни национални финансови ресурси за бъдещото прилагане на решението по въпроса
   
Положителни очаквания от приемането на решението на Европейския съюз
 
Отрицателни очаквания от приемането на решението на Европейския съюз
 
Резултати от публични консултации, в т.ч. и в Консултативния портал по чл. 16б
 
ДАННИ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА РАМКОВАТА ПОЗИЦИЯ
ВОДЕЩО ВЕДОМСТВО
 
 
РАБОТНА ГРУПА  
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Име  
Длъжност  
Телефон  
Електронен адрес  
ОТГОВОРЕН ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА
Име  
Длъжност  
Телефон  
Електронен адрес  
УТВЪРДИЛ ПОЗИЦИЯТА
Име  
Длъжност  
   
Дата на одобряване  
   


Промени настройката на бисквитките