Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 12.XI

НАРЕДБА № 11 ОТ 15 МАЙ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 9 О

 

НАРЕДБА № 11 ОТ 15 МАЙ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 9 ОТ 2012 Г.)

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 9 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 28 Май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 12 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 20 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 16 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) С тази наредба се уреждат:

1. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) условията, които се определят от държавите членки, и редът за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци;

2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

3. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) условията за членуване на непроизводители в признати организации на производители на плодове и зеленчуци;

4. условията и редът за признаване на асоциации на организации на производители на пресни плодове и зеленчуци;

5. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) условията и редът за одобряване съдържанието и редът за прилагане на оперативни програми на признати организации на производители на плодове и зеленчуци;

6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) дейностите и разходите, които могат да се включват в оперативните програми на признатите организации на производители на плодове и зеленчуци.

7. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

8. (нова - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Наредбата се издава за прилагане на правилата на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347, 20.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1308/2013), Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (ОВ, L 138/4 от 25.05.2017 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията), Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията от 13 март 2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 138/57 от 25.05.2017 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията) и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 157/1, 15.06.2011 г.) (Регламент № 543/2011).

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.)


Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Организация на производители на плодове и зеленчуци може да бъде кооперация, събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност. Членове на организацията могат да бъдат физически или юридически лица с изключение на юридическите лица с нестопанска цел, които са регистрирани по чл. 7 или по чл. 31 от Закона за подпомагане на земеделските производители и извършват дейност като производители на плодове и зеленчуци, за които организацията кандидатства за признаване и имат завършена финансова година.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) В организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да членуват и физически и юридически лица, които не са производители на плодове и зеленчуци, но тяхната дейност е свързана с дейността, за която организацията иска признаване. Членовете, които не са производители на плодове и зеленчуци, нямат право:

1. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) на глас при вземане на решения, свързани с оперативните фондове и оперативните програми на организацията;

2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) да ползват пряко мерките, финансирани от Съюза.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) Асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци по смисъла на чл. 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 може да бъде събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност или кооперативен съюз.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) В асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци могат да членуват и юридически лица, които не са признати организации на производители на плодове и зеленчуци, но те нямат право:

1. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) на глас при гласуване на решения, свързани с оперативни фондове и оперативни програми;

2. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) да се ползват пряко мерките, финансирани от Съюза.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) В дружеството по ал. 1 всеки член, както и свързаните лица заедно, притежават не повече от 40 % от гласовете и дяловете. При определяне на процента от правото на глас и на дяловете в дружеството се прилагат разпоредбите за свързани лица по тази наредба и за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4, ал. 3 и 5 от Закона за малките и средните предприятия.


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Организацията на производители на плодове и зеленчуци може да бъде призната за реализация на един или повече видове продукти, произведени от нейните членове, включително за продукти, предназначени за преработка. Организациите на производители се признават за продукт или продукти, предназначени само за преработка, когато представят доказателства, че тези продукти се доставят за преработка, чрез система от договори за доставка или по друг начин.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Членовете на организацията на производители са задължени да реализират чрез нея цялото произведено количество продукти, за които тя е призната. Когато е предвидено в устройствения акт на организацията, те могат да предлагат самостоятелно на пазара до 25 на сто от произведените от тях продукти, а за биологично произведени продукти - до 40 на сто, за които организацията на производители е призната, в следните случаи:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) когато продават произведените от тях продукти на крайни потребители;

2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) когато продават самостоятелно или чрез друга организация на производители продукти, които за организацията, в която членуват, представляват незначителна част от обема на предлаганата на пазара продукция или не се включват обичайно в нейната търговска дейност.

Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци се признават, когато отговарят едновременно на следните критерии за признаване:

1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) са създадени по инициатива на техните членове и извършват една или повече от дейностите, изброени в чл. 152, параграф 1, буква б) на Регламент (ЕС) № 1308/2013 за постигане на поне една от целите, посочени в чл. 160, ал. 1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) устройственият акт (дружественият договор, учредителният договор или уставът) на организацията урежда:

а) минимален срок за членуване не по-кратък от една година и прекратяването на членството с писмено предизвестие със срок не по-кратък от шест месеца, който започва да тече от датата, на която е депозирано в администрацията на дружеството;

б) задължение на членовете да членуват за всеки вид плодове и зеленчуци само в една организация на производители;

в) задължение на членовете да прилагат приетите от организацията на производителите правила, свързани с производството, предлагането на пазара, отчитането на продукцията и опазването на околната среда;

г) задължение на членовете да предоставят информацията, искана от организацията на производителите;

д) (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) задължение на членовете за финансови вноски, необходими за създаване и финансиране на оперативния фонд на организацията на производителите;

е) правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по демократичен начин своята организация и нейните решения;

ж) (изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) задължение на членовете да реализират чрез организацията цялото произведено количество плодове и зеленчуци, за които се иска признаване, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 2;

з) санкции за нарушаване на задълженията;

и) (нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) правила при напускане на член, върху чиято земя е извършена инвестиция.

3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) имат не по-малко от 6 членове;

4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) членовете на организацията всяка година предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 50 000 лева;

5. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) водят счетоводство за дейността, за която са признати, и съхраняват счетоводните документи по реда на Закона за счетоводството; в случай на одобрена оперативна програма счетоводните документите се съхраняват не по-малко от 5 години след изпълнението на оперативната програма;

6. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)

7. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) да разполагат или да подготвят персонал, инфраструктура и оборудване, необходими за предоставянето на професионална, материална и техническа подкрепа за своите членове;

8. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) не извършват пряка производствена дейност;

9. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)

10. (нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) имат вътрешен правилник за дейността на организацията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) При оценка на критериите за признаване по ал. 1 не се вземат предвид членовете на организацията на производители на плодове и зеленчуци, които не са производители на плодове и зеленчуци.

(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) При определяне на броя на членовете по ал. 1, т. 3 могат да се отчитат и членовете на дружество, което членува в организацията на производители на плодове и зеленчуци при условие, че членовете на дружеството са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), като производители на плодове и зеленчуци, за които организацията кандидатства за признаване.

(4) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Стойността на предлаганата на пазара продукция по ал. 1, т. 4 се изчислява през първата година от създаване на организацията на производители на плодове и зеленчуци като сбор от стойността на предлаганите на пазара през предходната година от отделните членове плодове и зеленчуци, а от втората година - като стойност на предлаганите на пазара през предходната година плодове и зеленчуци от организацията за продуктите, за които е призната. Стойността на предлаганата на пазара продукция се доказва със счетоводни данни съгласно Закона за счетоводството като:

1. в стойността на предлаганата на пазара продукция се включва и стойността на предлаганата на пазара от организацията на производители продукция от предназначените за преработка плодове и зеленчуци при условия и по ред, посочени в чл. 22, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията;

2. в стойността на предлаганата на пазара продукция се включва и стойността на изтеглените от пазара количества, реализирани в съответствие с чл. 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2013/1308;

3. в стойността на предлаганата на пазара продукция може да се включи всяко застрахователно обезщетение, получено поради природно бедствие, климатично събитие, болести по растенията и нашествие от вредители;

4. (нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) в случаи на болести по растенията, нашествия на вредители и загуби, причинени извън отговорността и контрола на организацията на производители, стойността на предлаганата на пазара продукция се изчислява в съответствие с изискванията на чл. 23, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Производител може да членува за всеки отделен вид плодове или зеленчуци само в една организация на производители.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

Чл. 7г. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

Чл. 8. (1) Признават се асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци, които отговарят на следните изисквания:

1. създадени са от две или повече признати организации на производители на плодове и зеленчуци, които участват в тяхното управление;

2. разполагат с информация за произвежданата и реализираната от техните членове продукция;

3. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)

4. имат не по-малко от двама членове;

5. изготвят счетоводен отчет за дейностите, които са им делегирани от техните членове, по реда на Закона за счетоводството.

6. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) При оценка на критериите за признаване по ал. 1 не се вземат предвид членовете на асоциацията, които не са признати организации на производители на плодове и зеленчуци.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да делегират на асоциациите, в които членуват, изпълнението на част от техните функции, включително изпълнението на част от дейностите от оперативните програми по чл. 44 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци могат да възлагат с договор извършването на една или повече дейности, за които са признати, на външни изпълнители, включително на един или повече от своите членове или на свои дъщерни дружества. В тези случаи признатите организации на производители на плодове и зеленчуци и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци са длъжни да упражняват контрол и отговарят за изпълнението на делегираните дейности съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.

Глава трета.
РЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2021 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци подават в Министерството на земеделието, храните и горите или през Единния портал за достъп до електронни административни услуги заявления за признаване по образец съгласно приложение № 1.

(2) Заедно със заявлението по ал. 1 организациите на производители представят и:

1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)

3. вътрешния правилник за дейността на организацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) финансови и/или счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година съгласно чл. 5, ал. 4;

6. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) списък на членовете на организацията, включително членовете, които не са производители на плодове и зеленчуци;

7. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.)

8. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)

9. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) справка-декларация по образец съгласно приложение № 2 за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията продукция през предходната календарна година;

10. декларация от членовете на организацията, че за всеки отделен вид плодове или зеленчуци членуват само в една организация на производители;

11. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от пълномощник;

12. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)

13. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) при прилагане на чл. 8а - доказателства, че това е подходящ начин да се постигнат целите на организацията на производители;

14. (нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г., нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) декларация от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Асоциациите на организациите на производители на плодове и зеленчуци подават в Министерството на земеделието, храните и горите заявление за признаване по образец съгласно приложение № 2. Заедно със заявлението асоциациите на организациите на производители на плодове и зеленчуци представят:

1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.)

4. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) списък на членовете на асоциацията;

5. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)

6. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)

7. (отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)

8. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от пълномощник;

9. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) при прилагане на чл. 8а - доказателства, че това е подходящ начин да се постигнат целите на асоциацията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Когато представените документи са непълни или нередовни, на заявителя се изпраща уведомително писмо за предоставяне на допълнителна информация. Исканата информация се предоставя в срок до 10 работни дни след деня на получаване на уведомителното писмо.

(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Когато в срока по ал. 4 заявителят не предостави исканата информация, производството по разглеждане на заявлението се прекратява със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед назначава постоянна комисия, която извършва проверка за изпълнение на критериите за признаване, включително проверка на място, и дава становище по признаването на организацията на производители или на асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) В четиримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите със заповед признава организацията на производители на плодове и зеленчуци или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци или прави мотивиран отказ.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Достоверността на заявените данни от организациите на производители или асоциациите на организации на производители на плодове и зеленчуци се констатира от Министерството на земеделието, храните и горите чрез извършването на периодични проверки на място за установяване на съответствието им с изискванията по чл. 3, 4,5 и 8. Всяка година се проверяват най-малко 30% от признатите организации на производители и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци. Всяка призната организация на производител и асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци се проверява най-малко веднъж на 5 години.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Когато при проверка по ал. 3 и в случаите на чл. 23а, ал. 1, т. 1 се установи, че организация на производители на плодове и зеленчуци не отговаря на изискванията по чл. 3 - 5, се свиква комисията по чл. 9, ал. 6 и в двумесечен срок от установяване на несъответствията се изпраща уведомително писмо до организацията на производители за констатираните нарушения и за предприемане в срок до 4 месеца на съответните корективни мерки. Министерството на земеделието, храните и горите изпраща и уведомление до ДФ "Земеделие" по чл. 11, ал. 3, т. 2. Организацията на производители на плодове и зеленчуци уведомява Министерството на земеделието, храните и горите за предприетите корективни мерки в рамките на определения за това срок, след което комисията по чл. 9, ал. 6 извършва проверка дали съответствието с критериите за признаване е постигнато.

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Когато по реда на ал. 4 се установи неспазване на изискванията на чл. 3, ал. 5 и чл. 5, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 152, параграф 1, буква в), подточка ii) на Регламент (ЕС) № 1308/2013, т. 2, буква е), т. 3, 5 и 7, се прилагат разпоредбите на чл. 59, параграф 1 - 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията. В тези случаи след получаване на уведомлението по чл. 11, ал. 3, т. 2 изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" със заповед преустановява плащанията.

(5а) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Когато след изтичане на четиримесечния срок по ал. 4 установените несъответствия на изискванията по ал. 5 са отстранени, Министерството на земеделието, храните и горите уведомява изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", който със заповед възобновява плащанията. В случай че несъответствията не са отстранени, министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за временно спиране на признаването за срок до 12 месеца, който започва да тече от датата на получаване на уведомителното писмо по ал. 4. За периода, през който е спряно признаването, на организацията не се изплаща финансово подпомагане, а годишният размер на изплатеното финансово подпомагане след отмяна на спирането на признаването се намалява с 2 % за всеки календарен месец или част от него. От момента, в който се потвърди, че установените несъответствия на изискванията по ал. 5 са отстранени, спирането на признаването се отменя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Ако в рамките на срока на временно спиране на признаването съответствието с изискванията по ал. 5 все още не бъде постигнато, министърът на земеделието, храните и горите издава заповед по чл. 12, ал. 1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) В случай че след изтичане на четиримесечния срок по ал. 4 установените несъответствия с изискванията по чл. 3 - 5, различни от посочените в ал. 5, не са отстранени, Министерството на земеделието, храните и горите уведомява изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", който със заповед временно преустановява плащанията. От момента, в който се потвърди, че изискванията по чл. 3 - 5, различни от посочените в ал. 5, са изпълнени, изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" със заповед възобновява плащанията, като годишният размер на изплатената финансова помощ се намалява с 1 % за всеки календарен месец или част от него. Когато установеното нарушение на изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 4 не бъде отстранено до 15 октомври на втората година след годината, през която не са спазени изискванията, министърът на земеделието, храните и горите издава заповед по чл. 12, ал. 1.

(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Организациите на производители, групите производители или асоциациите на организации на производители на плодове и зеленчуци оказват съдействие за достъп до помещенията, счетоводната, търговската и техническата документация и до стопанствата на членовете на служителите на Европейската комисия, Европейската сметна палата, Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд "Земеделие".

(8) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Когато неспазването на изискванията по чл. 3 - 5 се дължи на установени непреодолима сила и/или събития от извънреден характер, ал. 4 не се прилага в съответствие с чл. 64, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1306/2013). В тези случаи ползвателят на помощта уведомява писмено Министерството на земеделието, храните и горите и/или ДФ "Земеделие" в срока по чл. 78 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.


Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите оказва съдействие на представителите на Европейската комисия, които проверяват спазването на изискванията за признаване и дейността на признатите организации на производители на плодове и зеленчуци, групи производители на плодове и зеленчуци и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на Разплащателната агенция актуална информация за:

1. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) признатите организации на производители и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци - в срок до 7 работни дни от издаване на заповед по чл. 10, ал. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) настъпили промени и обстоятелства, установени при извършване на проверките по чл. 10, ал. 3, както и за резултатите от тях.

(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци, които не са представили и не изпълняват оперативна програма, са длъжни ежегодно да подават в Министерството на земеделието, храните и горите информация за стойността на търгуваната през годината продукция в срок до 31 март на следващата календарна година.

(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци представят ежегодно в срок до 30 август на текущата година в Министерството на земеделието, храните и горите информация съгласно приложение V на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.

(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Министерството на земеделието, храните и горите информира ежегодно Комисията до 31 март за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване на организация на производители или асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци, взето през предходната календарна година.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за оттегляне на признаването и за заличаване вписването на организацията на производители на плодове и зеленчуци или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци:

1. въз основа на писмено заявление от управителния орган;

2. (доп. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) при прекратяване, заличаване и/или преобразуване на юридическото лице извън посочените в чл. 3, ал. 1;

3. при обявяване в несъстоятелност на организацията;

4. когато тя е призната въз основа на невярна информация или при признаването е извършила нарушение на закона, установени по съдебен ред;

5. (нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) когато организацията на производители или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци възпрепятства провеждането на проверката по чл. 10, ал. 3, като в продължение на една година след изпращане на известие за извършване на проверката не може да бъде осъществен контакт с организацията или асоциацията и са получени най-малко две обратни разписки от пощенски оператор за недоставени писма на Министерството на земеделието, храните и горите;

6. (нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) когато не бъдат отстранени установените нередности по чл. 10, ал. 5 - 6 в рамките на определения за това срок.

(2) Министерството на земеделието, храните и горите изпраща на Разплащателната агенция копие от заповедта в едноседмичен срок от нейното издаване.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Отказите по чл. 10, ал. 1 и заповедите по чл. 12 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Министерството на земеделието, храните и горите създава, съхранява и поддържа публичен електронен регистър за признатите организации на производители и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци.


Чл. 15. По реда на тази глава се признават и организации на производители и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци, в които членуват производители или организации на производители от други държави - членки на Европейския съюз, когато седалището на организацията или асоциацията се намира на територията на Република България.


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.)


Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ В ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 9 ОТ 2012 Г.)

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за финансово подпомагане, като създадат оперативен фонд и представят в Разплащателната агенция оперативна програма съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Максималният размер на годишната помощ от Съюза за организациите на производители на плодове и зеленчуци се определя съгласно чл. 34 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Организацията на производители предлага референтен период, въз основа на който се изчислява стойността на реализираната на пазара продукция.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Разплащателната агенция по предложение на организацията на производители определя референтен период в съответствие с чл. 23, пар. 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да искат промяна на референтния период по ал. 2 само преди да е започнало изпълнението на оперативната програма, с мотивирано заявление до Разплащателната агенция.

(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) В стойността на предназначените за преработка плодове и зеленчуци, както и на реализираната на пазара продукция може да бъде включена и стойността на продукцията по чл. 22, пар. 2, 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията. Когато реализираната на пазара продукция не е фактурирана франко организацията на производителите на плодове и зеленчуци, а на други етапи на преработка, доставка или транспорт, тя не се отчита като реализирана от организацията на производители продукция.

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци, които са създали оперативни фондове, могат да включат в оперативните си програми и искане за национална помощ за тяхното допълване в размер до 80 на сто от собственото им участие в оперативния фонд съгласно чл. 19, ал. 1, но не повече от 10 на сто от годишната стойност на реализираната на пазара от организацията продукция.

(6) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за асоциациите на организации на производители на плодове и зеленчуци.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Оперативният фонд се формира съгласно чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Организациите на производители и/или техните асоциации осигуряват собственото си участие в оперативния фонд чрез:

1. влагане на собствени средства (в т.ч. банкови кредити или друго външно финансиране);

2. събиране на членски внос или на други вноски от членовете на организацията/асоциацията на производители, предвидени в устава, в учредителния или в дружествения договор на кооперацията или дружеството; размерът на вноските на членовете на организацията на производители и на асоциацията на организации на производители се определя с решение на управителния орган.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Участието по ал. 1 в оперативния фонд не се осигурява чрез средства, които предстои да бъдат получени като субсидии от Разплащателната агенция. Оперативният фонд се използва само за финансиране на оперативната програма на организацията на производители или на асоциацията на организации на производители, като произходът на средствата в него следва да бъде доказан със съответните документи и отчети.

(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.)

(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Организациите на производители водят аналитично счетоводство съгласно Закона за счетоводството за създадения оперативен фонд, което позволява идентифициране на всички приходи и разходи.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 43 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Годишните финансови отчети се заверяват от независим одитор в случаите, предвидени в Закона за счетоводството.

(6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци, които са създали оперативни фондове, са длъжни ежегодно в срок до 1 септември да съобщават на Разплащателната агенция прогнозирани суми за вноската на Съюза, исканата национална помощ и вноската на самата организация и на членовете ѝ в оперативните фондове за следващата година. Прогнозните суми се съобщават заедно с подаването на оперативна програма или на искане за одобрение на нейното изменение.

(7) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Организациите на производители могат да увеличат или намалят размера на оперативния фонд с максимум 25 % от първоначално одобрения размер за целия период на изпълнение на оперативната програма, при условие че докажат, че са спазени общите цели на оперативната програма.

(8) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) При всяко заявяване на изменение в размера на оперативния фонд ДФ "Земеделие" извършва проверка за спазване изискванията на ал. 7.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци изготвят оперативните си програми съгласно чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията, чл. 31 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията и Националната стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България в съответствие с приложение № 9а. Националната стратегия се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и може да бъде изменена не по-късно от 2 месеца преди началната дата на годишното представяне на предложенията за оперативните програми.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да включват в оперативните си програми една или повече от следните мерки за предотвратяване и управление на кризи:

1. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) изтегляне на продукти от пазара, в т.ч. разходи за сортиране, опаковане и транспорт за безплатно разпространение по чл. 16 и 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията;

2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) насърчаване и комуникация, включително действия и дейности, насочени към диверсификация и окрупняване на пазарите на плодове и зеленчуци, независимо дали е с превантивна цел, или във времена на криза;

3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) мерки за обучение и обмен на най-добри практики;

4. застраховане на реколтата.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Максималните проценти от оперативния фонд, които могат да бъдат предвидени за прилагане на отделна мярка или дейност, включена в оперативната програма, не могат да надвишават определените в Националната стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да включват в оперативните си програми допустимите разходи, посочени в приложение № 10а. Забранява се включването в оперативните програми на дейностите и разходите, предвидени в Приложение II на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Оперативните програми трябва да включват две или повече екологични действия или поне 10 % от разходите по оперативните програми следва да покриват екологични действия, които са допустими съгласно приложение № 1 "Национална рамка за екологични дейности" от Националната стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България. При екологичните действия се спазват изискванията на чл. 33, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и чл. 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията. Когато най-малко 80 % от производителите - членове на ОП, са поели един или повече еднакви агроекологични и климатични ангажименти или ангажименти за биологично земеделие, предвидени в чл. 28, параграф 3 и чл. 29, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.), тогава всеки от тези ангажименти, покриващ условието за 80 %, се счита за едно екологично действие съгласно чл. 33, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(6) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Организацията на производители на плодове и зеленчуци включва в оперативната програма за периода на нейното изпълнение информацията по приложение № 9а и прилага към нея документи за първия годишен период от нейното изпълнение съгласно приложение № 10б. Прогнозата за дейностите, включени в оперативната програма трябва да обхваща период не по-малко от 5 години, а в случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи - 10-годишен период, като заложените инвестиции се реализират най-късно през петата година.

(7) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Подадената от организацията на производители оперативна програма се оценява съгласно приложение № 10. Тя трябва да показва икономическа жизнеспособност, която следва да се доказва при първоначалното одобрение на оперативната програма и при нейните последващи изменения, съобразно заложените в нея инвестиции и дейности, като се преизчислява и оперативният фонд. Изпълнението на оперативната програма трябва да води до значително подобряване на цялостната дейност на организацията чрез постигането на минимум две от целите по чл. 152, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 или две от целите по чл. 33, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013, като подобряването на изпълнението се отчита чрез индикаторите от приложения № 1 и 3 от Националната стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България и въз основа на показателите, посочени в раздел 4 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията.

(8) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) В оперативните програми се посочват дейностите, чието изпълнение организацията на производители на плодове и зеленчуци е делегирала съгласно чл. 8, ал. 2, на призната асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци, в която членува.

(9) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Асоциациите на организации на производителите могат да изготвят цялостни или частични оперативни програми, включващи мерки, които са определени, но не са реализирани от членуващите в тях организации на производители, в рамките на техни оперативни програми.


Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да предвидят в оперативните си програми изтегляне от пазара на продуктите, включени в Приложение IV на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията и в приложение № 5 на тази наредба, и компенсации за тяхното изтегляне не по-големи от посочените там. Организациите на производители могат да изтеглят от пазара количества с цел безвъзмездно разпространение, които не надхвърлят 5 % от обема на предлаганата на пазара продукция съгласно чл. 34, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и чл. 43 на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци писмено уведомяват Разплащателната агенция за всяка операция по изтегляне на пресни плодове и зеленчуци от пазара в седемдневен срок преди нейното извършване. Уведомлението съдържа вида, количеството и класа на качество на изтегляните пресни плодове и зеленчуци, тяхното предназначение и мястото, на което се осъществява изтеглянето от пазара. В периода на изтегляне на количествата от пазара БАБХ и/или ДФЗ осигуряват присъствието на свои представители.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Изтегляните от пазара продукти се придружават от сертификат за съответствие на качеството. След изтеглянето продуктите трябва да бъдат реализирани чрез безвъзмездно разпределяне за благотворителни организации, училища, детски градини или лечебни заведения. Организациите, които получават количества изтеглени продукти повече от 100 кг, са длъжни да водят отделно счетоводство за операциите, свързани с тяхното получаване. Изтеглените от пазара продукти следва да отговарят на изискванията, посочени в чл. 15 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) При прилагане на мярка изтегляне от пазара Държавен фонд "Земеделие" осъществява проверки на първо и второ ниво в съответствие с чл. 29 и 30 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Организациите по ал. 3:

1. оказват съдействие за осигуряване на достъп при извършване на проверки от Държавен фонд "Земеделие", Европейската комисия и други контролни органи на получаването на зеленчуците и плодовете от крайни потребители;

2. предоставят документи за всеки получен продукт, като приемно-предавателни протоколи, стокови разписки, кантарни бележки и др., които удостоверяват, че изтеглените продукти са били приети безвъзмездно;

3. когато са благотворителни организации, предоставят подкрепящи документи за крайното предназначение на всеки един продукт - приемно-предавателен протокол и/или друг еквивалентен документ, който удостоверява, че изтеглените продукти са били получени от крайните потребители.

Чл. 20б. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Оперативните програми могат да включват дейности по популяризиране, насърчаване и комуникация, насочени към предоставяне на информация за продуктите или насърчаване разпространението на плодове и зеленчуци и/или на методите за тяхното производство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Дейностите по популяризиране, насърчаване и комуникация могат да се извършват в страната, в други държави - членки на Европейския съюз, както и в трети страни.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Популяризирането, насърчаването и комуникациите трябва да включват послания до потребителите или до други целеви групи, свързани с качествата и/или характеристиките на представяните продукти. Когато включват позоваване на здравните последици от потреблението на съответните продукти, посланията трябва да се основават на общоприети научни данни.


Чл. 20в. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Оперативните програми могат да включват дейности за обучение, свързани с продуктите, за които съответната организация е одобрена. Допустими дейности за обучение са курсове и информационни дейности, насочени към разпространение на знания и усъвършенстване на уменията за предотвратяване и управление на кризи.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) Курсовете са с минимална продължителност 30 часа и включват най-малко 6 производители, членуващи в организацията на производители на плодове и зеленчуци или в дружество - член на организацията на производители на плодове и зеленчуци. Във всеки курс се предвижда провеждане на практическо обучение в най-малко 10 % от общия брой на часовете.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) Информационните дейности са с продължителност от 6 до 18 часа и могат да бъдат семинари, информационни сесии или работни срещи. Те трябва да включват най-малко 6 производители, членуващи в организацията на производители на плодове и зеленчуци или в дружество - член на организацията на производители на плодове и зеленчуци. Информационните дейности могат да се допълват с изготвяне и разпространение на брошури.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) За всеки курс или информационна дейност в оперативната програма се предвиждат тема и учебна програма.

(5) Не са допустими курсове и информационни дейности, които:

1. са част от редовни програми или системи за обучение по земеделие;

2. не са свързани със земеделието;

3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) се финансират по Програмата за развитие на селските райони.


Чл. 20г. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Дейностите по застраховане на реколтата се изразяват във финансиране на процент от разходите за застрахователни премии, заплащани съгласно чл. 51 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/891 на Комисията. Застраховката се сключва от организацията на производители в полза на неин член, като застрахователната премия се изплаща от сметката на оперативния фонд.

(2) Дейностите по застраховане на реколтата не трябва да са обвързани с условие за сключване на застрахователния договор с определено застрахователно дружество или да бъдат ограничени до застрахователните покрития, предоставяни от едно застрахователно дружество или група дружества.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Със средства от оперативната програма не могат да се субсидират застрахователни премии, които са субсидирани по друга схема за подпомагане със средства от Европейския съюз или под формата на държавна помощ.


Чл. 20д. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) В оперативната програма може да бъдат включени и разходи, свързани с реализирането на заложените инвестиции, извършени както в процеса на нейната подготовка - до 12 месеца, преди датата на подаване на програмата, така и по време на нейното изпълнение, които не могат да надхвърлят 4,75 на сто от общия размер на допустимите разходи за съответната инвестиция. Допустими са:

1. разходи за изготвяне на технически и/или работен проект, включително и изготвяне на технологичен проект, които не може да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи за съответната инвестиция;

2. разходи за строителен надзор, които не може да превишават 1 на сто от допустимите разходи за съответната инвестиция;

3. разходи за предпрограмно проучване, енергийно обследване, оценка на въздействието върху околната среда, хонорари за архитекти и инженери, извън тези по т. 1 и 2, които не може да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи за съответната инвестиция;

4. действително платените разходи по т. 1, 2 и 3, доказани със съответните документи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Административните разходи и разходите за персонал, свързани с изпълнението на оперативните фондове и оперативните програми, които отговарят на условията за допустимост, се ограничават до действително извършените разходи и включват:

1. режийни разходи, специфично свързани с оперативния фонд или оперативната програма, включително разходи за управление и персонал, доклади и проучвания за оценяване, разходи за водене на счетоводство и за управление на отчетността, в размер до 2 % от оперативния фонд, формиран съгласно чл. 19, ал. 1, и не повече от 180 000 евро;

2. разходи за квалифициран персонал, заплати и осигуровки, които са извършени пряко от организацията на производители или асоциацията на организации на производители, свързани с реализирането на една от следните мерки:

а) подобряване или поддържане на високо ниво на качество или опазване на околната среда;

б) подобряване на нивото на предлагането на пазара;

3. юридически и административни разходи при сливане/вливане на организации на производители или асоциации на организации на производители.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Разходите по т. 11 от приложение № 10а за закупуване на незастроена земя не трябва да надхвърлят:

1. данъчната им оценка към датата на придобиване или към датата на подаване или изменение на оперативната програма в зависимост от това, коя от двете оценки е с по-ниска стойност;

2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) 10 на сто от общите допустими разходи за инвестицията, за която е необходимо закупуването на земята.

(4) Разходите за прилагане на мерки за предотвратяване и управление на кризи по чл. 20, ал. 2 не трябва да надхвърлят 0,5 на сто от стойността на реализираната на пазара продукция, изчислена съгласно чл. 18, но не повече от една трета от разходите по оперативната програма.

Чл. 20е. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) За допустими разходи, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 10 000 евро или са част от доставки или услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 10 000 евро, предложени от един доставчик, организацията на производители на плодове и зеленчуци трябва да предостави най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал. Не се изисква представяне на съпоставими оферти при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост и за разходите по чл. 20, ал. 2, т. 4.

(2) Когато в случаите по ал. 1 са определени референтни цени или разходите са за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание, се предоставя една независима оферта в оригинал с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи. При съпоставяне на референтните цени с тези на оферента Разплащателната агенция одобрява по-малката от двете стойности. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители. Списък с разходите, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на Държавен фонд "Земеделие".

(3) Офертите по ал. 1 и 2 трябва да съдържат фирмата на търговеца, срока на валидност, датата на издаване, цената без ДДС, с посочване на нейния размер, подпис и печат на оферента. В случаите на доставка на машини и/или земеделска техника офертите трябва да съдържат вид, марка, модел, капацитет, мощност и други специфични технически данни. Организацията на производители на плодове и зеленчуци представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители.

(4) Оферентите в случаите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

(5) Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.

(6) Оферентите на посадъчен материал трябва да имат издадено разрешително за производство и заготовка на посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като търговец на посадъчен материал в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал.

Чл. 20ж. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) (1) Инвестициите, включени в оперативната програма, се изпълняват на имот, който е собствен, нает или арендован от организацията на производители или от неин член, или на имот, за който е учредено право на строеж на организацията на производители за извършване на строително-монтажни дейности. Когато инвестициите са за създаване на трайни насаждения или строително-монтажни дейности, договорът за аренда или правото на строеж трябва да е със срок не по-кратък от 10 години от датата на подаване на оперативната програма в Разплащателната агенция.

(2) Когато в оперативната програма са предвидени строително-монтажни работи, организацията на производители представя работен проект и/или архитектурно заснемане, и/или разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2021 г.)

(4) Когато в оперативната програма са предвидени инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, към нея трябва да бъде приложен документ за съгласуване на тези инвестиции със съответната териториална басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите, която е отговорна за мониторинга и управлението на водния баланс в региона, в който ще бъдат извършени.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Ползвателите на помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото, предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до края на минималния период на собственост на имуществото, определен съгласно § 1, т. 12 от допълнителната разпоредба.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) До края на минималния период на собственост на подпомаганите активи организацията на производители или асоциацията на организации на производители и нейните членове са длъжни:

1. да използват подобрените, реконструираните, изградените или придобитите въз основа на одобрената оперативна програма за признаване активи по предназначение;

2. да не прехвърлят правото на собственост и/или да не преотстъпват правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане, на лица, които не са членове на организацията на производители или са членове по чл. 3, ал. 2, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;

3. да не променят местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията, и да не извършват значителни промени, които засягат естеството, целите или условията за изпълнение на оперативната програма и които биха довели до несъответствие с нейните първоначални цели.

(7) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) В срок от влизане в сила на договора за финансово подпомагане до края на минималния период на собственост на подпомаганите активи, с цел установяване на целевото изпълнение, ДФ "Земеделие" има право да:

1. извършва административни проверки и проверки на място;

2. проверява материалните ценности, счетоводната отчетност, документите и техническите носители на информация, както и техническото оборудване за нейното набиране и програмно осигуряване във връзка с одобрената инвестиция;

3. изисква от ползвателя или упълномощените от него лица документи, сведения и справки.

(8) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Обект на проверките по ал. 7 е спазването на договорните задължения, както и изпълнението на задълженията по ал. 6.

(9) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Когато при проверките по ал. 7 се установи, че организацията на производители или асоциацията на организации на плодове и зеленчуци не изпълнява договорни задължения и не спазва изискванията на ал. 6, ДФ "Земеделие" уведомява писмено ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и за последствията от това.

(10) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Ползвателят на помощта не се санкционира, когато отстрани или преустанови неспазването на задълженията по ал. 9 в едномесечен срок, но не извън рамките на минималния период на собственост на подпомаганите активи.

(11) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Когато ползвателят на помощта не отстрани или не преустанови нарушенията по ал. 9 в срока по ал. 10, дължи връщане на получената финансова помощ заедно със законната лихва върху нея.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Организациите на производители на плодове и зеленчуци представят в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" по място на регистрация, изготвените оперативни програми в периода от 1 юли до 1 септември на годината, предшестваща тази, през която те ще се изпълняват.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) Подадените оперативни програми се регистрират в системата за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане по чл. 31 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) В срока по чл. 33, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията със заповед на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие":

1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) одобрява подадената оперативна програма и оперативния фонд, когато съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията и Националната стратегия за устойчиви оперативни програми на организациите на производители на плодове и зеленчуци в Република България;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) одобряват подадената оперативна програма, при условие че организацията на производители на плодове и зеленчуци приема определени изменения в нея;

3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) отхвърля подадената оперативна програма или част от нея.

(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) В 14-дневен срок от издаването на заповед по ал. 3, т. 1 или 2 организацията на производители сключва договор с Разплащателната агенция за изпълнение на одобрената оперативна програма. Договорът се сключва от законния или от изрично упълномощен представител на организацията на производители.

(5) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г., нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота на заявените в тях данни, ДФ "Земеделие" изпраща уведомително писмо до организацията на производители или асоциацията на организации на производители за тяхното отстраняване в срок от десет работни дни от датата на неговото получаване. Когато в определения срок организацията на производители или асоциацията на организации не отстрани непълнотите или нередовностите, заявлението се разглежда в съответствие с наличните документи.

(6) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Разплащателната агенция представя ежегодно в срок до 15 февруари на Министерство на земеделието, храните и горите информация за предходната година за:

1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) одобрените оперативни програми и техните оперативни фондове;

2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) отхвърлените оперативни програми и основанията за тяхното отхвърляне;

3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) разрешените изменения на оперативни програми, които се прилагат;

4. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) извършените плащания по оперативни програми.

5. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) В срок до 31 януари Министерството на земеделието, храните и горите уведомява Европейската комисия за планираната национална помощ по чл. 18, ал. 5 за оперативните програми, предвидени за изпълнение през съответната календарна година. Министерството на земеделието, храните и горите информира Разплащателната агенция за изпратеното уведомление.


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) (1) Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да искат изменение на одобрените оперативни програми по отношение на мерките и средствата за следващата година или за целия период на изпълнение на оперативната програма, ако предложените изменения съответстват на одобрените цели, икономически и финансови показатели и продължителност на програмата.

(2) Организациите на производители могат да поискат изменения на оперативните програми по ал. 1, включително удължаване на продължителността им до 5 години съгласно чл. 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията, най-късно до 1 септември на годината, предшестваща тази, през която те ще се изпълняват, като подадат заявление за одобрение/изменение по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по място на регистрация, отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане":

1. оперативна програма съгласно приложение № 9а;

2. документи за инвестициите и дейностите за следващия годишен период съгласно приложение № 10б;

3. документи, които доказват необходимостта от исканата промяна.

(3) В срок до 1 септември на годината, предхождаща всеки годишен период от оперативната програма, организацията на производители следва да представи окончателни договори и оферти, договори за аренда и наем и други актуални документи съгласно приложение № 10б за разходите, които е планирала за изпълнение през съответния годишен период. Организацията представя и актуализирано приложение № 9а с данни за неговото изпълнение през всички години от неговото начало, на хартиен и електронен носител.

(4) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените в тях данни, Държавен фонд "Земеделие" изпраща уведомително писмо до организацията на производители за тяхното отстраняване в срок десет работни дни от датата на неговото получаване.

(5) Ако в срока по предходната алинея организацията на производители не отстрани непълнотите или нередовностите, заявлението се разглежда според наличните документи.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) В тримесечен срок от датата на подаване на искане по ал. 2, но не по-късно от срока по чл. 34, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията, изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" със заповед:

1. одобрява цялостно или частично исканите промени;

2. мотивирано отказва исканите промени; заповедта за отказ се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(7) Срокът по ал. 6 се удължава:

1. в случаите по чл. 21а, ал. 4;

2. когато по заявлението за изменение е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговор.

(8) Държавен фонд "Земеделие" изпраща на организацията на производители на плодове и зеленчуци заповедта по ал. 6, т. 1 по реда на Административнопроцесуалния кодекс. В срок до 10 работни дни от получаване на заповедта по ал. 6, т. 1 законният или изрично упълномощен представител на организацията на производители е длъжен да се яви в Централното управление на Държавен фонд "Земеделие" за подписване на допълнително споразумение към договора по чл. 21, ал. 4. Когато организацията на производители не подпише допълнително споразумение в посочения срок и не е информирала преди изтичането му Държавен фонд "Земеделие" за обективната невъзможност за неговото подписване, одобрената оперативна програма не се изменя.

Чл. 22. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) По време на изпълнението на оперативните програми организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да искат не повече от два пъти годишно, в срок до 30 септември следните изменения в тях за съответната година:

1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) частично изпълнение на оперативната програма;

2. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) да променят съдържанието на оперативната програма, в съответствие с чл. 34, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията;

3. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) да добавят национална финансова помощ към оперативния фонд, ако такава не е била заявена при първоначалното одобрение на оперативната програма.

(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) След срока по ал. 1 организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да искат не повече от веднъж годишно изменение на оперативната програма при възникване на събития от извънреден характер, при настъпването на които е невъзможно изпълнението на одобрена инвестиция.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) По време на изпълнението на оперативните програми организациите на производители на плодове и зеленчуци могат с разрешение на Разплащателната агенция, да делегират чрез договор изпълнението на определени дейности на призната асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци, в която членуват. Разходите по делегираните дейности се финансират от оперативния фонд на съответната организация на производители на плодове и зеленчуци.

(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2016 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Когато се налагат изменения на одобрените оперативни програми през текущата година и те не се отнасят до размера, вида и периода на изпълнение на одобрените разходи и дейности, организациите на производители на плодове и зеленчуци уведомяват Разплащателната агенция.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Разплащателната агенция със заповед на изпълнителния директор разрешава или отказва измененията по ал. 1 и 2 и уведомява организацията на производители на плодове и зеленчуци за взетото решение в двумесечен срок от подаване на заявлението. Когато измененията в оперативната програма бъдат разрешени, в едноседмичен срок от издаване на заповедта договорът по чл. 21, ал. 4 се променя чрез сключване на анекс. В случаите по ал. 3 и 4 в едномесечен срок от подаване на искането ДФ "Земеделие" изпраща на организацията на производителите писмо, с което мотивирано съгласува или не съгласува исканите промени.

(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Когато установи нередовност на подадените документи или непълнота в заявените в тях данни, Държавен фонд "Земеделие" изпраща уведомително писмо до организацията на производители за тяхното отстраняване в срок десет работни дни след датата на неговото получаване.

(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Ако в срока по ал. 6 организацията на производители не отстрани непълнотите или нередовностите, заявлението се разглежда според наличните документи.

(8) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 52 от 2016 г., предишна ал. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Когато исканите изменения не съответстват на ал. 1 и на целите на оперативната програма, изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" издава заповед за отказ. Разплащателната агенция със заповед на изпълнителния директор отказва измененията по ал. 2, когато не съответстват на целите на оперативната програма или не са предоставени доказателства за настъпили събития от извънреден характер.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) За получаване на подпомагане организациите на производители на плодове и зеленчуци подават в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" по място на регистрация заявка за плащане по образец, одобрен от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие". Разплащателната агенция изплаща помощта до пет месеца след получаване на заявка за плащане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Към заявките по ал. 1 се прилагат документите съгласно приложение № 10в и декларация, която включва:

1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) стойността на предлаганата на пазара продукция за периода на отчитане, за който се иска подпомагане;

2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) декларация, че организацията на производители спазва и ще продължи да спазва изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията;

3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) декларация, че организацията на производители не е ползвала европейско или национално финансиране за дейностите, изпълнявани по оперативната програма през предходната година;

4. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) декларация, че организацията на производители в продължение на минималния период на собственост няма да отчуждава, да отдава под аренда или наем или да преотстъпва безвъзмездно обектите на инвестициите на лица, които не са нейни членове;

5. (нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) декларация, че организацията на производител не е получила двойно финансиране за същата продукция или за продукция от същата земя, чрез заявяване на същата продукция или на продукция от същата земя от членовете на организацията на производители по други схеми и мерки, прилагани от Държавен фонд "Земеделие".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) При подаване на заявката за плащане по ал. 1 организацията на производители осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява верността на представените копия със заверка "Вярно с оригинала". Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) В случай на нередовност на документите по ал. 3 или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти Разплащателната агенция уведомява писмено организацията на производители, която в срок до 10 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, които не са посочени в приложение № 10в.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Със заявката по ал. 1 организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да искат допълване на помощта по чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията с национално подпомагане по чл. 18, ал. 5. Разплащателната агенция разпределя пропорционално средствата, налични по бюджета на ДФ "Земеделие", определени за национално съфинансиране за съответната година, между всички одобрени за тази година оперативни програми.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) По време на изпълнение на оперативните програми организациите на производители могат да заявят три междинни плащания и едно окончателно плащане. Заявка за междинно плащане се подава само ако е заложено в оперативната програма и е предвидено в договора след извършване на разходите, когато финансирането се извършва в съответствие с чл. 12, параграф 3 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията. Крайният срок за подаване на заявки за междинно и/или окончателно плащане е до три месеца след края на отчетния период, през който са извършени разходите съгласно договора, но не по-късно от 15 февруари за окончателно плащане. Заявки, подадени след крайния срок за междинно плащане, не се приемат, при тези за окончателно плащане се прилагат разпоредбите на чл. 9, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията.

(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) По време на изпълнението на оперативните програми организациите на производители могат да заявят до три авансови плащания (през януари, май и септември), подавайки заявка за авансово плащане, ведно с изискуемите документи по приложение № 10г, в ЦУ на ДФЗ, като общият размер на авансовите плащания, направени през дадена година, не може да надвишава 80 % от първоначално одобрената сума на помощта за оперативната програма. Авансови плащания са допустими само ако са предвидени в договора за финансова помощ. Авансови плащания се извършват само след внасяне на банкова гаранция (по образец), равна на 110 % от тях. Авансовото плащане съответства на прогнозните разходи, произтичащи от оперативната програма през четиримесечния период, започващ от месеца, в който е подадено заявлението за авансово плащане. Авансовите плащания следва да бъдат в съответствие с чл. 35 на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията и чл. 11 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията. Получените авансови плащания се отчитат в срок до пет работни дни от края на периода, за който се отнасят, чрез подаване на заявление за освобождаване на банкова гаранция (по образец) ведно с изискуемите документи по приложение № 10в в областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по място на регистрация, отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане". Гаранциите се освобождават по отношение на не повече от 80 % от изплатените аванси. Държавен фонд "Земеделие" извършва административни проверки и проверки на място на подадените заявки в съответствие с чл. 23а.

(8) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) В случай че са подадени заявления за авансови плащания, не се приемат заявления за междинни плащания, а само заявления за окончателно плащане за останалата част от допустимата за подпомагане сума за съответния период от оперативната програма.

Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) В срок до четири месеца от подаване на заявката за плащане по чл. 23, ал. 1 Разплащателната агенция:

1. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и другите обстоятелства, свързани с него, включително проверка за съответствие с критериите за признаване на организацията на производители; при установяване на нарушение на тези критерии Държавен фонд "Земеделие" уведомява Министерството на земеделието, храните и горите за прилагане на процедура по чл. 10, ал. 4;

2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи; проверката на място се извършва в присъствието на представител или служител на организацията на производители; след приключване на проверката на място служителят на Разплащателната агенция изготвя и представя за подпис на представителя или служителя на организацията на производители протокол с резултатите от проверката, който може да впише в протокола обяснения и възражения по направените констатации; когато при проверката на място са открити нередности, Разплащателната агенция уведомява организацията на производители, като ѝ изпраща копие от протокола.

(2) Срокът по ал. 1 се удължава:

1. в случаите по чл. 23, ал. 4;

2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) когато по заявката за плащане е необходимо становище на други органи или институции - със срока за получаване на отговор;

3. със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция, когато са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за наличие на нередности;

4. с един месец при провеждане на контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255/18 от 28.08.2014 г.);

5. (нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) в случаите на чл. 10, ал. 4 - до получаване на писмо от Министерството на земеделието, храните и горите за отстраняване на несъответствието с критериите за признаване.

(3) Разплащателната агенция отказва част или цялото плащане, когато:

1. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)

2. установи несъответствие на извършените дейности с целите, дейностите и изискванията на оперативната програма;

3. организацията на производители не отстрани нередовностите, непълнотите и неяснотите в срока по чл. 23, ал. 4;

4. (нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) установи изкуствено създадени условия за получаване на финансова помощ с оглед извличането на предимства в противоречие с целите на схемата за подпомагане;

5. (нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) установи, че физическото лице, представляващо организацията на производители - юридическо лице, и членовете на управителния му орган, а в случай, че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган, са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Междинно плащане се изплаща за одобрена обособена част от инвестиция в размер до 80% от частта от помощта, която съответства на вече изразходваните в рамките на оперативната програма суми за съответния период в съответствие с чл. 12, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията. Останалата част от допустимата финансова помощ за одобрената инвестиция се изплаща на етап окончателно плащане за съответния период от оперативната програма.

Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) (1) Когато организацията на производители не изпълнява свои нормативни или договорни задължения, Разплащателната агенция може да иска връщането на вече изплатени суми по оперативната програма заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати сключения с организацията договор.

(2) В случаите по ал. 1 Разплащателната агенция определя размера на дължимата сума, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението зависи от неговите последици за дейността на организацията на производители като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците, или от времето за отстраняване на тези последици.

(3) Разплащателната агенция може да иска връщането на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях и когато:

1. организацията на производители е представила декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създала условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на подпомагането по оперативната програма;

2. организацията на производители е получила или е одобрена за получаване на друга публична финансова помощ за дейностите, финансирани по оперативната програма;

3. организацията на производители е променила предмета на подпомаганата инвестиция.

(4) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Когато неизпълнението на задълженията по ал. 1 от организациите на производители се дължи на установени непреодолима сила и/или събития от извънреден характер, не се прилага ал. 2 в съответствие с чл. 64, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013. В тези случаи ползвателят на помощта уведомява писмено ДФ "Земеделие" в срока по чл. 78 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) На контрол за спазване на нормативни и договорни задължения подлежат ползвателите на финансова помощ и техните членове по подпомаганите инвестиции, разходи и дейности, както и свързаните с тях документи.

(6) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Контрол по ал. 5 се упражнява от служители на ДФ "Земеделие", Министерството на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, одитни и сертифициращи органи.

Чл. 24. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Когато организация на производители на плодове и зеленчуци в изпълнение на оперативна програма направи инвестиция в стопанството на свой член и той напусне организацията преди изтичане на амортизационния срок на инвестицията и тя не може да бъде върната на организацията, организацията на производители възстановява инвестицията или остатъчната ѝ стойност и последната се внася в оперативния фонд.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Разплащателната агенция ежегодно в срок до 31 януари изпраща на Европейската комисия информация за общия размер на оперативния фонд по всички одобрени оперативни програми, частта от общия размер на оперативния фонд, която се финансира от Съюза и частта, която се финансира с националната помощ по чл. 18, ал. 5, като се посочват отделно сумите за финансиране на мерки за предотвратяване и управление на кризи и за други мерки.

(2) Разплащателната агенция ежегодно предоставя на Европейската комисия в срок до 15 ноември годишен доклад за предходната година относно:

1. (доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) организациите на производители на плодове и зеленчуци и асоциациите на организации на плодове и зеленчуци;

2. (отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) оперативните програми и средствата по тях;

4. упражнения върху тях контрол и предприетите действия за отстраняване на допуснати нередности.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя ежегодно в срок до 30 октомври на Разплащателната агенция информация по ал. 2, т. 1, 2 и 4 във форма, определена от Европейската комисия.


Глава пета.
ПОДПОМАГАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МОНИТОРИНГ НА ГРУПИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (НОВ - ДВ, БР. 43 ОТ 2009 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 22 ОТ 2021 Г.)

Глава пета.
ПОДПОМАГАНЕ НА ГРУПИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (НОВ - ДВ, БР. 43 ОТ 2009 Г.)

Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Ползвателите на помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото, предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока на договора.

(6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) За срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ групата производители и нейните членове са длъжни:

1. да използват подобрените, реконструираните, изградените или придобитите въз основа на одобрения план за признаване активи по предназначение;

2. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) да не прехвърлят правото на собственост и/или да не преотстъпват правото на ползване върху активите, предмет на подпомагане на лица, които не са членове на групата производители или са членове по чл. 3, ал. 2, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;

3. да не променят местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията.


Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)

Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Когато призната група производители не изпълнява свои нормативни или договорни задължения, Разплащателната агенция може да иска връщането на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати сключения с нея договор.

(2) В случаите по ал. 1 Разплащателната агенция определя размера на дължимата сума, като взема предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на неизпълнението зависи от неговите последици за дейността на групата производители като цяло. Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците, или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.

(3) Разплащателната агенция може да иска връщането на вече платени суми заедно със законната лихва върху тях и когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) групата производители е представила декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създала условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на схемата за подпомагане;

2. групата производители е получила или е одобрена за получаване на допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази глава;

3. групата производители е променила предмета на подпомаганата дейност.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Когато признаването на групата производители е отменено по реда на чл. 10, ал. 3 и когато в срок до четири месеца от изтичане на срока за временно признаване групата производители не бъде призната като организация на производители, членовете на групата производители отговарят солидарно за връщане на получените до момента средства заедно със законната лихва.

(5) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Когато неизпълнението на задълженията по ал. 1 от групите на производители се дължи на установени непреодолима сила и/или събития от извънреден характер, не се прилага ал. 2 в съответствие с чл. 64, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013. В тези случаи ползвателят на помощта уведомява писмено ДФ "Земеделие" в срока по чл. 78 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.


Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Заявление за подпомагане, заявка за плащане или друга декларация може да бъде изцяло или частично оттеглено по всяко време в писмена форма от организацията на производители.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) Оттеглянето на заявлението или декларацията по ал. 1 следва да бъде депозирано писмено и да бъде подписано лично от управляващия организацията на производители в ОД на ДФ "Земеделие" и да му бъде издаден входящ номер.

(3) Не се допуска оттегляне по ал. 1 в случай на издадено уведомително писмо за нередовности в представените документи или при стартирала проверка на място, както и при неспазване на нормативни или договорни задължения на заявителя, установено при проверка на място, за частта от документите, засегнати от неспазването.

(4) Оттеглянето на заявлението за подпомагане, заявка за плащане или друга декларация по ал. 1 връща бенефициера в положението, в което е бил преди подаването на документите или на част от тях.

(5) Заявлението за подпомагане, заявката за плащане и всички удостоверителни документи, представени от бенефициера, могат да бъдат поправяни и коригирани по всяко време след подаването им в случай на очевидни грешки, признати от органа, отговорен за издаването им, при условие че бенефициерът е действал добросъвестно.

(6) Признаването на очевидна грешка става, ако информацията, съдържаща се в документите по ал. 1, може да е установена чрез административна проверка или проверка на място.

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) (1) Когато организация на производители или асоциация на организации на производители прекрати предсрочно изпълнението на оперативната си програма, се преустановяват плащанията към нея за действия и разходи, извършени след датата на прекратяването.

(2) Финансовата помощ, получена за допустими действия, изпълнени преди прекратяването на оперативната програма, не се възстановяват, при условие че:

1. организацията на производители или асоциацията на организации на производители са отговорили на критериите за признаване и в момента на прекратяването целите на действията, предвидени в оперативната програма, са били изпълнени; и

2. инвестициите, финансирани с помощ от оперативния фонд, остават в притежание на организацията на производители, асоциацията на организации на производители или техните дъщерни дружества, които спазват изискването за 90 %, посочено в член 22, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията, или на техните членове поне до края на своя период на амортизация, посочен в член 31, параграф 5 от посочения регламент, и се използват от нея/тях.

(3) Във всички други случаи финансовата помощ от Съюза, изплатена за финансиране на тези инвестиции, се възстановява и се връща на ЕФГЗ.

(4) Неправомерно изплатени помощи се възстановяват в съответствие с член 67 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.

(5) Финансовата помощ за многогодишни ангажименти, например екологични действия, чиито дългосрочни цели и очаквани ползи не могат да бъдат постигнати поради прекъсване на изпълнението им, се възстановяват и се връщат на ЕФГЗ.

(6) Прекратяване на оперативната програма и прекъсване на признаването се прилага и в случай на доброволно прекъсване на признаването, отнемане на признаването или разпускане на организацията на производители или асоциацията на производители.

(7) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) В случаите по ал. 2 ДФ "Земеделие" извършва проверките по чл. 20ж, ал. 7.

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) (1) В случаите на преобразуване на организациите на производители по чл. 262 и 262а от Търговския закон:

1. организацията на производители, която е резултат от това вливане/сливане, поема правата и задълженията на отделните организации на производители, които са се влели/слели;

2. новата организация на производители трябва да отговаря на всички изисквания за признаване по чл. 3 - 5;

3. организацията на производители, която е резултат от това вливане, следва в седемдневен срок след вписване на промените в Търговския регистър да представи в Министерството на земеделието, храните и горите следните документи:

а) списък на членовете на новосъздадената организация;

б) молби от членовете на сливащите се дружества за членство в новосъздадената организация;

в) декларация от всеки член на новосъздадената организация, че за конкретния продукт членува само в една организация на производители;

г) копие на вътрешен правилник.

(2) В случаите на преобразуване на организациите на производители по чл. 262а от Търговския закон новоучреденото дружество следва в седемдневен срок след вписване на промените в Търговския регистър да:

1. подаде в ДФ "Земеделие" заявление за получаване на номер за целите на системата за идентификация съгласно чл. 22 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията, в случай че сливащите се организации на производители са бенефициери по схема, администрирана от ДФ "Земеделие";

2. подаде в Министерството на земеделието, храните и горите заявление за признаване по реда на чл. 9, ал. 1; министърът на земеделието, храните и горите въз основа на становището по чл. 9, ал. 6 със заповед признава новата организация на производители на плодове и зеленчуци или прави мотивиран отказ.

(3) Организацията на производители, която е резултат от вливането/сливането, може да изпълнява програмите успоредно и отделно до 1 януари на годината след вливането/сливането или да обедини оперативните програми от момента на вливането/сливането.

(4) Обединяването на оперативните програми в резултат на вливането/сливането се извършва съгласно чл. 34 на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията. След обединяването на оперативните програми може да се увеличи или намали размерът на оперативния фонд в съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 7.

(5) При представяне на обединената оперативна програма и по искане на призната организация на производители, която е резултат от вливането/сливането, финансовата помощ от Съюза може да се увеличи от 50 % на 60 %.

(6) Екологични действия по отделните програми, чиито дългосрочни цели и очаквани ползи не са били постигнати преди вливането/сливането, следва да се продължат в обединената оперативна програма.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г.) "Плодове и зеленчуци" са продуктите, изброени в Приложение I, Част IХ на Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2. "Производители на плодове и зеленчуци" са физическите или юридическите лица, които произвеждат пресни плодове и/или зеленчуци, предназначени за продажба.

3. (доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) "Пряка производствена дейност" е дейността по отглеждането на плодове или зеленчуци с цел продажба на произведената продукция. Не е пряка производствена дейност предоставянето на земя, сгради, инфраструктурни обекти и технически средства, както и създаването на трайни насаждения, от организацията или групата производители на членовете на организацията на производители или на групата производители.

4. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) "Предлагана на пазара продукция" е продукцията, реализирана на пазара, както и продукцията, изтеглена от пазара по реда на Регламент № 1308/2013.

5. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)

6. (нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г.) "Вторичен продукт" е продукт, който се получава при подготвянето и/или преработката на плодове и зеленчуци, който има положителна икономическа стойност, но не е основният резултат на операцията.

7. (нова - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) "Референтни цени" са цени, ползвани от Разплащателната агенция за сравнение при определяне основателността на разходите за различни инвестиции.

8. (нова - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) "Свързани лица" са:

а) съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала;

б) роднините по права линия без ограничения;

в) роднините по съребрена линия до трета степен включително;

г) работодател и работник;

д) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

е) тези, при които едното от тях притежава, пряко или чрез контролирано от него лице, 20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на другото лице.

9. (нова - ДВ, бр. 38 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) "Събития от извънреден характер" са: пожар, производствена авария, слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша, земетресение, наводнение, свличане на земни маси, обявяване в ликвидация или несъстоятелност на банка, обслужваща сметката на оперативния фонд и/или на предприятия, с които организацията на производители е в договорни отношения, свързани с изпълнение на оперативната програма и/или транспортни произшествия, невъзможност от страна на доставчик/изпълнител по договор за изпълнение на одобрен разход, поради независещи от кандидата фактори и доказани със съответните документи.

10. (нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) "Частично изпълнение на оперативна програма" е изпълнение на оперативната програма, при което има отпадане на предвидените в програмата инвестиции и дейности за съответната година, но при условие, че са реализирани дейностите по чл. 20, ал. 5 и поне една инвестиционна дейност и са спазени изискванията на чл. 19, ал. 7.

11. (нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) "Окончателно плащане" е предоставянето на финансова помощ след отчитане на изпълнението на всеки годишен период от оперативната програма.

12. (нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) "Минимален период на собственост на подпомагания актив" е периодът, в който подпомаганият актив задължително остава собственост на организацията на производители за по-дългия от следните два периода: или до пет години от датата на придобиване на актива, за който е предоставена финансова помощ, или до получаване на окончателното плащане за последната година на оперативната програма. За организации на производители, които по смисъла на Закона за малките и средните предприятия представляват микро-, малки и средни предприятия, този период е по-дългият от двата периода: или до три години от датата на придобиване на актива, за който е предоставена финансова помощ, или до получаване на окончателното плащане за последната година на оперативната програма.

13. (нова - ДВ, бр. 22 от 2021 г.) "Непреодолима сила" е по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Организациите на производители на плодове и зеленчуци, признати до влизане в сила на наредбата, подават в Министерството на земеделието и горите справка-декларация по чл. 9, ал. 2, т. 9 в двумесечен срок от влизане в сила на наредбата.

(2) Организациите на производители на плодове и зеленчуци, които са подали документи за признаване преди влизане в сила на наредбата, се признават съгласно нейните изисквания.

§ 3. Отменя се Наредба № 24 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци (обн., ДВ, бр. 69 от 2001 г.; изм., бр. 36 и 110 от 2002 г., бр. 85 от 2004 г.).

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.) Наредбата се издава на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 44, ал. 2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАЦИОННИ ПРОГРАМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2009 Г.)


§ 30. Навсякъде в наредбата думите "Министерството на земеделието и горите" и "министъра/ът на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "министъра/ът на земеделието и храните".

§ 31. Навсякъде в наредбата думите "Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция" се заменят с "Разплащателната агенция".


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАЦИОННИ ПРОГРАМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2012 Г.)


§ 31. В заглавието на наредбата и навсякъде в нея думите "операционна/та програма" и "операционни/те програми" се заменят съответно с "оперативна/та програма" и "оперативни/те програми".

§ 32. Навсякъде в наредбата думите "операционен/ния фонд" и "операционни/те фондове" се заменят съответно с "оперативен/ния фонд" и "оперативни/те фондове".

§ 33. В чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7, чл. 3, ал. 3, чл. 5, ал. 2 и 3, чл. 8а, чл. 9, ал. 3, чл. 10, ал. 1, чл. 11, ал. 2 и 4, чл. 12, чл. 18, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 19, ал. 4 и 5, чл. 20, ал. 1, 2 и 5, чл. 20а, ал. 1 и 2, чл. 20в, ал. 2 и 3, чл. 20г, ал. 1, чл. 21, ал. 1, ал. 3, т. 2 и ал. 5, т. 5, чл. 22, ал. 1, 2 и 3, чл. 23, ал. 3, чл. 24 и чл. 25, ал. 2, т. 1 след думите "организация/та на производители", "организации/те на производители", "асоциация/та на организации на производители", "асоциации/те на организации на производители", "група/та производители" и "групи/те производители" се добавя "на плодове и зеленчуци".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2015 Г.)


§ 30. Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията, определени с тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2016 Г.)


§ 32. Разплащателната агенция извършва одобрените съгласно чл. 31, ал. 4 плащания по плановете за признаване на групите на производители на плодове и зеленчуци до датата на издаване на заповед от министъра на земеделието и храните за признаване на съответната група на производители като организация на производители на плодове и зеленчуци.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2018 Г.)


§ 35. Навсякъде в наредбата думите "министърът на земеделието и храните", "министъра на земеделието и храните", "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните" се заменят съответно с "министърът на земеделието, храните и горите", "министъра на земеделието, храните и горите", "Министерството на земеделието, храните и горите" и "Министерство на земеделието, храните и горите".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2018 Г.)


§ 36. Параграф 16, т. 3 влиза в сила от 1 януари 2019 г.

§ 37. (1) Признатите организации и групи на производители в срок до два месеца от влизане в сила на тази наредба трябва да отговарят съответно на изискванията на чл. 3 от Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми, чл. 3 от Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители и чл. 12 от Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти.

(2) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед оттегля признаването на организация или група на производители, която не отговаря на изискванията по ал. 1.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2021 Г.)


§ 41. За договори по чл. 21, ал. 4, сключени до влизане в сила на тази наредба, както и за подадени през 2020 г. оперативни програми по чл. 21, ал. 1 се прилага досегашния ред.

§ 42. В случаите, когато група на производители на плодове и зеленчуци, призната съгласно чл. 125д от Регламент (ЕО) № 1234/2007, не е изпълнила одобрения план за признаване и не е призната като организация на производители по реда на отм. чл. 7г, ал. 2, министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за оттегляне на признаването.

§ 43. За оперативни програми, за които след 29 декември 2020 г. е подадено заявление за удължаване на продължителността им до пет години в съответствие с чл. 21а, ал. 2, изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" може да одобри удължаване само до 31 декември 2022 г. съгласно чл. 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

§ 44. Подадените оперативни програми по чл. 21, ал. 1 през 2021 г. и 2022 г. могат да имат максимална продължителност от три години съгласно чл. 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2021 Г.)


§ 3. За оперативни програми, одобрени по реда на чл. 21, ал. 4, до влизане в сила на тази наредба се прилага досегашният ред.

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)Образец на заявление за признаване на организация на производители на плодове и зеленчуци

                                                              ДО

                                                              МИНИСТЪРА
                                                             НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,

                                                              ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ...................................................................................................................................................,

(трите имена по лична карта)

длъжност ......................................................................................................................................,

(управител, председател или друго)

на ...................................................................................................................................................,

(наименование на дружеството или кооперацията)

със седалище в гр. (с.) .................................................................................................................,

(населено място)

адрес на управление: ..................................................................................................................,

(улица № , ж.к., бл., вх., ап. №)

с предмет на дейност .................................................................................................................,

район на дейност .........................................................................................................................,

(област)

адрес за кореспонденция: ..........................................................................................................,

(населено място, улица № , ж.к., бл., вх., ап. №)

телефон за връзка: ............................................., е- mail адрес: .................................................

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Моля, представляваната от мен .............................................................................................

(посочва се съответната форма на учредяване - кооперация/събирателно дружество/дружество с ограничена отговорност)

да бъде призната за организация на производители в сектор "Плодове и зеленчуци" за следните видове плодове и/или зеленчуци:

плодове: .......................................................................................................................................,

(изброяват се продуктите1)

зеленчуци: ...................................................................................................................................,

(изброяват се продуктите1)

плодове, предназначени за преработка ....................................................................................,

(изброяват се продуктите1)

зеленчуци, предназначени за преработка ................................................................................,

(изброяват се продуктите1)

Организация на производители .................................................................................................

(изписва се името на ОП2, както е записано в Търговския регистър)

 

включва ........................ броя членове - производители на плодове/зеленчуци.

 

Организацията е създадена за постигане на поне една от следните цели (отбелязват се избраните цели):

1. Планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара по отношение на качеството и количеството 0

2. Концентриране на предлагането и на пускането на пазара на продуктите, произведени от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара 0

3. Оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите за постигане на стандартите в областта на околната среда и хуманното отношение към животните и за стабилизиране на цените на производителите 0

Към заявлението прилагам следните документи (излишното се зачертава):

1. вътрешен правилник за дейността на организацията;

2. счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година съгласно чл. 5, ал. 4 (таблица 1 към заявлението);

3. списък на членовете на организацията, включително членовете, които не са производители на плодове и зеленчуци (таблица 2 към заявлението);

4. справка-декларация по образец за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията продукция през предходната календарна година (декларация 1 към заявлението);

5. декларация по образец от членовете на организацията, че за всеки отделен вид плодове или зеленчуци членуват само в една организация на производители (декларация 2 към заявлението);

6. декларация от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;

7. декларация по образец от членовете на организацията за свързани лица по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителната разпоредба на Наредба № 11 от 2007 г. (декларация 3 към заявлението);

8. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от пълномощник.

Декларирам, че при всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване, организацията на производители писмено ще уведоми Министерството на земеделието, храните и горите в 14-дневен срок от настъпване на промяната.

                                                                                                                         0 ДА   0 НЕ

Декларирам, че съм представил попълнени всички приложения, неразделна част от заявлението.

                                                                                                                 0ДА    0 НЕ

Дата: ...........                                                                        Заявител: ...........................................

(подпис на управителя на ОП)

Таблица 1

Справка за издадени разходооправдателни документи за реализирана продукция от членовете през предходната календарна година

Членове*

Вид на
продукта**

Разходооправдателен документ

Получено плащане за извършената продажба

К-во
(в кг)

Ед. цена без ДДС (лв.)

Сума без ДДС (лв.)

дата

ДА/НЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

-

-

-

-

 

-

 

 

* Описват се всички продажби на всеки член.

** Посочват се продукти съгласно част IX от Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013.

*** При необходимост се добавят допълнителни редове.

 

Дата: ...........................

Заявител: .......................................................

 

(подпис на управителя на ОП)

 

Таблица 2

Списък на членовете на организацията на производители

Членовете* на ОП

Членовете на ОП са регистрирани производители на плодове и зеленчуци по чл. 7 или чл. 31 от ЗПЗП

Членовете на ОП не членуват в друга организация на производители с плодовете и зеленчуците, за които се иска признаване

ДА/НЕ

ДА/НЕ

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Изписва се името на члена, за който се отнася информацията.

** При необходимост се добавят допълнителни редове.

Дата: ...........................

Заявител: .......................................................

 

(подпис на управителя на ОП)

 

Декларация 1

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията продукция

Долуподписаният (та) ..................................................................................................................

(трите имена по лична карта)

в качеството си на .......................................................................................................................

(управител, председател или друго)

на ...................................................................................................................................................,

(наименование на дружеството или кооперацията)

адрес на управление: .................................................................................................................,

(улица № , ж.к., бл., вх., ап.)

с предмет на дейност ..................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Общата годишна стойност на предлаганата на пазара продукция от долупосочените поименно3 членове на организацията отговаря на изискванията на Наредбата за

 

условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за оперативните програми, и е в размер - общо .............................................. лв., формирана, както следва4:

 

1. ............................. - ........................... лв.

2. ............................. - ........................... лв.

3. ............................. - ........................... лв.

4. ............................. - ........................... лв.

5. ............................. - ........................... лв.

6. ............................. - ........................... лв.

n. ............................. - ........................... лв.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни.

 

Дата: ...........................

Декларатор: ..................................................

 

(подпис на управителя на ОП)

 

Декларация 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ, ЧЛЕНУВАЩ В ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Долуподписаният/ата ..............................................................................................................

(трите имена на членуващия ЗС или представляващия на членуващото ЮЛ)

В качеството ми на: .....................................................................................................................

(посочва се статутът - физическо лице - ЗС/юридическо лице)

с ЕИК .............................................................................................................................................

(само за ЮЛ )

със седалище в гр./с. ...................................................................................................................,

адрес за кореспонденция: ........................................................................................................

(населено място, улица № , ж.к., бл., вх., ап.)

В качеството ми на член на организация на производители:

....................................................................................................................................................

(изписва се името на ОП, както е записано в Търговския регистър)

Участвам в ОП със следните продукти5: .................................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Членувам само в една група/организация на производители с посочените от мен продукти.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за предоставени от мен неверни данни.

Дата: ...........................

Декларатор: ..................................................

 

                                        (подпис)

 

Декларация 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг/и член/ове на организация на производители

........................................................................................

(наименование на организацията на производители)

 

Долуподписаният/ата .............................................................................................................

(трите имена на членуващия ЗС или представляващия на членуващото ЮЛ)

с ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане на чужд гражданин .........................................................., с

постоянен адрес: ..................................................., с лична карта № .......................................,

издадена на ......................... от МВР - ..............................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителната разпоредба на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (вярното твърдение се отбелязва в празното квадратче със знак "Х").

Не съм свързано лице с друг от членовете на дружество .................................................... 0

........................................................................................................................................................

(посочва се името на организацията)

Съм свързано лице с друг от членовете на дружество ......................................................... 0

 .......................................................................................................................................................

(посочва се името на организацията)

А именно:

........................................................................................................................................................

(посочват се имената на свързаните лица)

И заедно притежаваме не повече/повече от 40 % от гласовете и дяловете в

 ........................................................................................................................................................

(посочва се името на организацията на производители)

Задължавам се при промяна на декларираните обстоятелства писмено да уведомя Министерството на земеделието, храните и горите в 14-дневен срок от настъпване на промяната.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ...........................

Декларатор: ..................................................

 

                                   (подпис)

___________________


1 Посочват се продукти съгласно част IX от Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013.


2 ОП - Организация на производители.


3 "Поименно" означава, че имената на всеки член на организацията се изписват заедно с годишния му оборот.


4 Срещу всяка от т. 1 - n се изписва името на члена и годишната стойност на реализираната от него продукция.


5 Посочват се продукти съгласно част IX от Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013.


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., предишно Приложение № 2 към чл. 9, ал. 2, т. 9, изм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)


Образец на заявление за признаване на асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци

 

                                                      ДО

                                                      МИНИСТЪРА
                                                      НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,

                                                      ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ..................................................................................................................................................,

(трите имена по лична карта)

длъност ........................................................................................................................................,

(управител, председател или друга)

на ..................................................................................................................................................,

(наименование на дружеството или сдружението)

със седалище в гр. (с.) ................................................................................................................,

(населено място)

адрес на управление: .................................................................................................................,

(улица №, ж.к., бл., вх., ап. №)

с предмет/цел на дейност ..........................................................................................................,

район на дейност ........................................................................................................................,

(област)

ЕИК - единен идентификационен код (код по БУЛСТАТ) ....................................................,

адрес за кореспонденция: ...........................................................................................................,

(населено място, улица № , ж.к., бл., вх., ап. №)

телефон за връзка: ...................................................,

е- mail адрес: ................................................................

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Моля, представляваното от мен дружество/сдружение да бъде признато за асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци в сектор "Плодове и зеленчуци" за следните видове плодове и/или зеленчуци:

плодове: .........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................,

(изброяват се продуктите 6)

зеленчуци: .......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................,

(изброяват се продуктите 6)

плодове, предназначени за преработка .......................................................................................

........................................................................................................................................................,

(изброяват се продуктите 6)

зеленчуци, предназначени за преработка ...................................................................................

.........................................................................................................................................................

(изброяват се продуктите 6)

Асоциацията на организации на производители .....................................................................

.........................................................................................................................................................

(наименование на АОП7)

 

включва ........................ броя членове - производители на плодове/зеленчуци, която осъществява следните функции, делегирани от нейните членове:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(описват се делегираните функции)

Към заявлението прилагам следните документи (излишното се зачертава):

1. списък на членовете на асоциацията;

2. пълномощно с нотариално заверен подпис - когато заявлението се подава от пълномощник;

3. при прилагане на чл. 8а - доказателства, че това е подходящ начин да се постигнат целите на асоциацията.

Декларирам, че при всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване, асоциацията на организации на производители писмено ще уведоми Министерството на земеделието, храните и горите в 14-дневен срок от настъпване на промяната.                                                                                                             0 ДА 0 НЕ

 

Дата: ...........................

Заявител: ..................................................

 

(подпис на управителя на АОП)

_____________________

6 Посочват се продукти съгласно част IX от Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 1308/2013.

7 Асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци


Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.)


Приложение № 4 към чл. 14, ал. 2


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.)


Приложение № 5 към чл. 20а, ал. 1


(Ново - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)


Таблица № 1

 

Списък на зеленчукови и овощни култури за изтегляне на пазара и максимален размер на подпомагането за изтеглени от пазара продукти съгласно член 45, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията

 

Продукт

Максимален размер на

подпомагането (EUR/100 kg)

безплатно разпространение

Карфиол

21,05

Домати (1 юни - 31 октомври)

7,25

Домати (1 ноември - 31 май)

33,96

Ябълки

24,16

Грозде

53,52

Кайсии

64,18

Брюнони и нектарини

37,82

Праскови

37,32

Круши

33,96

Патладжани

31,2

Пъпеши

48,1

Дини

9,76

Портокали

21,00

Мандарини

25,82

Клементинки

32,38

Сатсумаси

25,56

Лимони

29,98


Таблица № 2

 

Транспортни разходи съгласно мерките за безплатно разпространение съгласно член 16, параграф 1 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията

 

Разстояние между мястото на изтегляне и мястото на доставка

Транспортни разходи (EUR/t) (1)

По-малко или равно на 25 km

18,20

Повече от 25 km, но по-малко или равно на 200 km

41,40

Повече от 200 km, но по-малко или равно на 350 km

54,30

Повече от 350 km, но по-малко или равно на 500 km

72,60

Повече от 500 km, но по-малко или равно на 750 km

95,30

Повече от 750 km

108,30

(1) Добавка за хладилен транспорт: 8,50 EUR/t.


Таблица № 3

 

Разходи за сортиране и опаковане, посочени в член 17, параграф 1 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията

 

Продукт

Разходи за сортиране и опаковане (EUR/t)

Ябълки

187,70

Круши

159,60

Портокали

240,80

Клементинки

296,60

Праскови

175,10

Брюнони и нектарини

205,80

Дини

167,00

Карфиол

169,10

Други продукти

201,10

Забележка.* За изтеглените количества съгласно таблица № 1 са допустими разходи за сортиране и пакетиране за опаковки под 25 кг.

Забележка.** Задължително е наличие на европейската емблема и надпис върху опаковката на всички продукти, посочени в таблица № 1 и таблица № 3, съгласно изискванията на Приложение VI на Регламент 892/2017 на Комисията.


Приложение № 6 към чл. 7, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)


Приложение № 7 към чл. 7, ал. 3


(Ново - ДВ, бр. 9 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)


Приложение № 8 към чл. 7, ал. 3


(Ново - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)


Приложение № 9 към чл. 7, ал. 5


(Ново - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2021 г.)


Приложение № 9а към чл. 20, ал. 6


(Ново - ДВ, бр. 38 от 2019 г.)


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Представена от:

............................................................................................................................................................................

(наименование на кандидата)

с начална дата на изпълнение: ................................

(лева, без ДДС)

Сума на разходите в оперативната програма

 

............................................................................................................................................................................

(сумата с думи)

 

Подпис/печат: .............................................................

Забележки:

1. Кандидатът номерира, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от оперативната програма.

2. В приложените в оперативната програма таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвена, и спецификата на дейността, за която се кандидатства.

3. Кандидатите представят оперативна програма с подробно описание на планираните инвестиции и дейности за период не по-малък от 5години, като инвестициите се реализират най-късно в петата година.

4. В случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи прогнозата от оперативната програма трябва да обхваща 10-годишен период, като заложените инвестиции се реализират най-късно в петата година.

 

Седалище и адрес на управление

 

Място/места на извършване на инвестициите

 

Лице за контакти:

 

Телефон за контакти:

 

Факс:

 

E-mail:

 

Юридически статут

 

Предмет на дейност

 

Управител на дружеството

 

Брой на постоянно заетия персонал

 

Стойност на дълготрайните материални активи (ДМА) съгласно данните от последния счетоводен баланс

 

Кандидатствал по ПРСР

Договори с РА № ........................./дд.мм.гггг

Кандидатствал по САПАРД

Договори с РА № ........................./дд.мм.гггг

Кандидатствал по мярка 214 от ПРСР 2003- 2013
и/или по мерки 10 и 11 от ПРСР 2014
- 2020

 

 

I. Въведение

А. Кратко описание на оперативната програма/изменението

Б. Очакван резултат след изпълнение на оперативната програма

В. ЦЕЛИ

 

II. Финансов план

II.1. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на оперативната програма. Доставчици и клиенти.

А. Обект и източници за финансиране на оперативната програма

       

 

Таблица 1. Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по оперативната програма

(лева)

Поредна година от оперативната програма

Инвестиция

Вид

Модел, тип, сорт, други

К-во

Мярка

Единична цена

Стойност*

(без ДДС)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Общо за период от ............................... до ......................

                                     (дд/мм/гггг)            (дд/мм/гггг)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Общо за период от ............................... до ......................

                                    (дд/мм/гггг)                  (дд/мм/гггг)

0

Общо за ................... година

0

............................................................................................................... (сумата с думи)

 

* Посочените полета от таблица 1 се попълват само в случаите, когато оперативната програма предвижда междинно плащане и кандидатът ще подаде за съответната година заявки за междинно плащане.

** При необходимост се добавят допълнителни редове.

Таблица 2. Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по оперативната програма

(лева)

Поредна година от оперативната програма

Инвестиция

Вид

Модел, тип, сорт, други

К-во

Мярка

Единична цена

Стойност*

(без ДДС)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за ................... година

0

............................................................................................................... (сумата с думи)

 

При необходимост се добавят допълнителни редове.

Б. Етапи при изпълнение на инвестицията

Таблица 3. Етапи при изпълнение на инвестицията

 (лева)

Дейност/активи

Дата на реализация/ придобиване

Дата на въвеждане в експлоатация

Стойност

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо за първата година:

0

Кандидатът описва: дейностите/активите, които са обект на инвестицията, в колона А; датата на реализация/придобиване на всички описани активи в колона Б; датата на въвеждане в експлоатация в колона В; стойността на активите в колона Г; за "Общо" в колона Г сумата на всички необходими средства.

 

В. Обособени етапи за реализация на оперативната програма, в случай че се кандидатства за междинно плащане

 

Таблица 4. Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно плащане (допуска се не повече от три междинни плащания, т.е. кандидатът следва да обособи не повече от четири етапа)

(лева)

Дейност/активи

Начална дата/дата на придобиване

Крайна дата/дата на въвеждане в експлоатация

Стойност

А

Б

В

Г

Етап І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

0

Етап ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

0

Всичко:

0

Кандидатът описва: дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в четири етапа, като първият, вторият и третият от тях съответстват на междинното плащане, за което кандидатства, в колона А; датата на придобиване на всички описани активи в колона Б; датата на въвеждане в експлоатация в колона В; стойността на активите в колона Г; за "Общо" в колона Г сумата на всички необходими средства за съответния етап.

В случай че не се кандидатства за междинни плащания, таблица 4 не се попълва.

 

Г. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект

Таблица 5. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията)

(лева)

Дейности

Вложени средства

Източник

А

Б

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Попълва се в случаите, когато кандидатът е извършил дейности по реализация на инвестицията преди датата на подаване на заявление за одобрение/изменение на оперативната програма.

Кандидатът посочва: дейностите по реализация на инвестицията преди датата на подаване на заявление за одобрение/изменение на оперативната програма в колона А; вложените до момента средства при осъществяване на посочените дейности в колона Б; източника на вложените средства в колона В.

Д. Доставчици

 

Таблица 6. Настоящи доставчици на организацията на производители и нейните членове

 

Доставчици*

Вид на доставките

% от доставките

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Кандидатът посочва: име на доставчика в колона Б; вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността) в колона В; процент от доставките в колона Г - изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид.

** Когато организацията на производители няма история, се записват доставчиците на отделните членове.

 

Таблица 7. Бъдещи доставчици на организацията на производители

 

Доставчици

Вид на доставките

% от доставките

А

Б

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Кандидатът посочва: име на доставчика в колона А; вид на доставките (суровини и материали за извършване на дейността) в колона Б; процент от доставките в колона В - изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на общото количество доставени суровини/материали от същия вид.

 

Е. Клиенти

 

Таблица 8. Настоящи клиенти на предлаганите на пазара от организацията на производители продукти

 

Клиенти*

Вид на продукцията

% на продажби

Годишни продажби

(в лева)

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Кандидатът посочва: име на всички настоящи клиенти в колона Б; вид на продаваната продукция в колона В;
процентно съотношение на продажбите в колона Г - изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби в колона Д.

** Когато организацията на производители няма история, се записват настоящите клиенти на отделните членове.

 

Таблица 9. Бъдещи клиенти на предлаганите на пазара от организацията на производители продукти, за които е призната организацията

 

Клиенти

Вид на продукцията

% на продажби

Годишни продажби

(в лева)

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Кандидатът посочва: име на всички бъдещи клиенти в колона А; вид на продаваната продукция в колона Б; процентно съотношение на продажбите в колона В - изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби в колона Г.

 

Таблица 10. Продукция за износ от организацията на производители

 

На организацията и на членовете на организацията

Клиенти

Вид на продукцията

% на продажби

Годишни продажби

(в лева)

А

Б

В

Г

Д

Настоящи

На член 1

На член 2

На член 3

На член 4

 

 

 

 

На организацията

 

 

 

 

Бъдещи

На организацията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Кандидатът посочва: име на всички настоящи и бъдещи клиенти в колона Б; вид на продукцията за износ извън Европейския съюз в колона В; процентно съотношение на продажбите в колона Г - изчислява се, като количеството изнесена продукция на всеки клиент се раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби в колона Д.

II.2. Финансово-икономически статус - приходи и разходи

А. Приходи

А.1. Приходи от дейността на организацията на производители и нейните членове

 

Таблица 11. Производствена програма за произвежданите продукти от членовете на организацията (плодове и/или зеленчуци, за които е призната)

 

 

 

Вид продукция*

Мярка

Количество

Количество продукция

Средна цена за единица продукция

Приходи от продажби
на продукция

 

за износ

за вътрешния пазар

за собствено потребление

 

за износ**

за вътрешния пазар

за износ

за вътрешния пазар

 

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

 

Предходна година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

0

0

0

 

І година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

0

0

0

 

ІІ година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

0

0

0

 

ІІІ година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

0

0

0

 

ІV година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

0

0

0

 

V година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

0

0

0

 

* В колона А се посочват видовете продукти, които членовете на организацията на производители произвеждат и които са пряко свързани с инвестицията, за която организацията кандидатства. В случай че даден вид продукция на кандидата е свързана косвено с дейността, в която се инвестира, тя се описва в таблица 13 "Други приходи".

** Вътрешният пазар обхваща пазара на Европейския съюз. Посочва се валутният курс, на база на който е калкулирана продукцията за износ.

Когато организацията на производители няма история за предходната година, се записва сборът от реализираните на пазара количества продукти от отделните членове.

При необходимост се добавят допълнителни редове.

 

 

 

Таблица 12. Сеитбооборот и среден добив от дка - само за земята, която служи за оценка на капацитета на активите, за които се кандидатства за финансиране

 

Засята култура

Предходна година

I година

II година

дка

среден добив от дка

дка

среден добив от дка

дка

среден добив от дка

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо засети площи, дка

 

 

 

 

 

 

Забележки:

Таблицата се попълва с размера на земята, която членовете на организацията на производители се задължават да поддържат за минимум 5 години след датата на одобрение.

При необходимост се добавят допълнителни редове и колони.

0 Обосновка на капацитета на машините, в т.ч. специализиран транспорт, съоръженията (в т.ч. за съхранение на продукция) и оборудването във връзка с изпълнение на изискването да се произвежда и/или съхранява, и/или подготвя за продажба земеделска продукция, произведена от членовете на организацията на производители (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПЪЛВА РАЗМЕРЪТ НА ЗЕМЯТА, КОЯТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПОДДЪРЖАТ ЗА МИНИМУМ 5 ГОДИНИ СЛЕД ДАТАТА НА ОДОБРЕНИЕ):

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

0 Обосновка на капацитета на техниката за обработка на почвата и прибиране на реколтата във връзка с изпълнение на изискването този капацитет да е в съответствие с размера на обработваната от членовете на организацията на производители земя. Обосновката трябва да съпоставя размера на обработваемата земя, сроковете за прибиране на реколтата и други показатели от значение при обработка на почвата и прибиране на реколтата с техническите показатели на селскостопанските машини, производителност на ден (моточаса, дка/ден, т/ден) и др. (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПОПЪЛВА РАЗМЕРЪТ НА ЗЕМЯТА, КОЯТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПОДДЪРЖАТ ЗА МИНИМУМ 5/10 ГОДИНИ СЛЕД ДАТАТА НА ОДОБРЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА ДЕЙНОСТИТЕ):

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

А.2. Други приходи

 

Таблица 13. Други приходи

(лева)

На организацията/членовете на организацията

Други приходи (вид)

Предходна година

I година

II година

III година

А

Б

В

Г

Д

Е

На организацията

 

 

 

 

 

На член 1

На член 2

На член 3

На член 4

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

* Кандидатът посочва: други приходи, свързани косвено с приходите от основна дейност на членовете на организацията на производители, посочени в таблица 11 "Производствена програма", в колона Б; стойността на реализираните други приходи по вид, за предходната година, в колона В; предвижданата стойност на други приходи през първата година от периода на оперативната програма в колона Г; предвижданата стойност на други приходи за целия период на оперативната програма в колони Д и Е; за "Общо" се вписват сумите по колони В, Г, Д и Е.

 

Б. Разходи

Б.1. Разходи за дейността

Таблица 14. Разходи за суровини, материали и външни услуги

(лева)

На организацията/членовете на организацията

Вид на разходите

Предходна година

I година

II година

III година

А

Б

В

Г

Д

Е

На организацията

 

 

 

 

 

На член 1

На член 2

На член 3

На член 4

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

* Кандидатът описва: подробно вида на всички извършвани разходи, необходими за осъществяването на дейността на членовете на организацията на производители, която ще се подпомогне чрез инвестициите, за които се кандидатства, в колона Б; стойността на разходите по вид за предходната година (отчетен период) в колона В; прогнозната стойност на разходите за първата година на периода, описан в оперативната програма, в колона Г; сумите на предвижданите разходи за целия период, разглеждан в оперативната програма, се вписват в колони Г и Д; за "Общо" се вписват сумите по колони В, Г, Д и Е.

Таблица 15. Разходи за заплати и осигуровки на организацията на производители и на нейните членове, свързани с производството и реализацията на продуктите

(лева)

 

Вид на персонала

Брой на заетите лица

Месечно възнаграждение*

Общо заплати за година*

Осигуровки**

Общо за година

A

Б

В

Г

Д

Е

Предходна година

Управленски

 

 

 

 

 

За организацията

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

За организацията

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

За организацията

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Общо

0

I година

Управленски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

II година

Управленски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

ІІI година

Управленски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

IV година

Управленски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
           

Административен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производствен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

0

V година

Управленски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производствен