Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 31 МАЙ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. (ЗА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 31 МАЙ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2007 - 2013 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2010 Г., ДОП. - ДВ, БР. 42 ОТ 2014 Г.)

В сила от 08.06.2007 г.

Обн. ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Април 2008г., изм. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.81 от 16 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.95 от 4 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.31 от 23 Април 2010г., изм. ДВ. бр.44 от 11 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.95 от 3 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г., доп. ДВ. бр.42 от 20 Май 2014г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.76 от 12 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) С постановлението се урежда редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, наричани по-нататък "оперативните програми".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Постановлението не се прилага при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми по цел "Европейско териториално сътрудничество", както и по приоритетна ос 3 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".


Чл. 2. Договарящи органи по смисъла на постановлението са:

1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) управляващите органи на оперативните програми - при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми;

2. (отм., предишна т. 3 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) междинните звена по оперативните програми - при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, в случай че функцията по сключване на договор им е делегирана от управляващия орган.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя въз основа на договор, сключен между договарящ орган и бенефициент, или въз основа на заповед на ръководителя на договарящия/управляващия орган в случаите, в които бенефициентът и договарящият/управляващият орган са в една и съща администрация.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Безвъзмездната финансова помощ се предоставя от договарящия орган в съответствие с целите и приоритетите и при условията, определени в съответната оперативна програма.


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5, изм. - ДВ, бр. 38 от 2008 г.) Бенефициент може да получи не повече от една безвъзмездна финансова помощ за една и съща дейност, освен когато по преценка на договарящия орган дейността е свързана с непрекъсната потребност на целевата група.

(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Алинея 1 не се прилага в случаите, в които различни звена от структурата на бенефициента кандидатстват чрез него за финансиране на една и съща дейност.


Чл. 6. (1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя чрез провеждането на:

1. процедура за подбор на проекти, или

2. процедура на директно предоставяне.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) Процедурата по ал. 1, т. 1 се провежда по реда на чл. 11 - 33, а процедурата по ал. 1, т. 2 се провежда по реда на чл. 34.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) Когато това е предвидено в съответната процедура за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, кандидатите могат да подадат проектно предложение самостоятелно или съвместно с партньор или асоцииран партньор.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) Безвъзмездна финансова помощ може да получи кандидат, който от момента на кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ до момента на сключване на договор/издаване на заповед за отпускане на безвъзмездна финансова помощ не попада в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012, приложим към общия бюджет на Съюза и отменящ Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета.

(2) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Не могат да участват в процедура за подбор на проекти кандидати:

1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководителя на управляващия/договарящия орган;

2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Изискванията на ал. 1 и 2 се прилагат съответно и за всички лица, които са овластени да представляват кандидата или партньора и са вписани в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или са определени като такива в учредителния акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Изискванията на ал. 1, 2 и 3 не се отнасят за бюджетните предприятия.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2010 г.) В случаите на провеждане на процедура за подбор на проекти управляващият/договарящият орган може да конкретизира и допълни изискванията за допустимост на кандидатите в насоките за кандидатстване, като посочи съответните документи, с които се доказва изпълнението на тези изисквания.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Изискванията на ал. 1, 2, 3 и 5 се прилагат и за партньорите на кандидата за безвъзмездна финансова помощ.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Обстоятелствата по ал. 1 и 2 се доказват от кандидатите и техните партньори:

1. при кандидатстване - с декларации;

2. при сключване на договора или издаване на заповедта по чл. 3 - с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларации за всички останали обстоятелства, като се спазват изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Обстоятелствата по ал. 5 се доказват с копия на документите, заверени от кандидата.


Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) В случаите на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, управляващият орган изготвя индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури по чл. 6, ал. 1 за следващата година.

(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) За всяка безвъзмездна финансова помощ, която управляващият орган планира да отпусне, индикативната годишна работна програма съдържа най-малко:

1. програма, от която се отпуска безвъзмездната финансова помощ;

2. цели и приоритети на конкретната безвъзмездна финансова помощ или приоритетни оси, операции или дейности на съответната оперативна програма, по които се отпуска помощта;

3. процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

4. допустими бенефициенти;

5. максимален процент на съфинансиране;

6. месец или период от годината, през който се планира да бъде публикувана обявата за откриване на процедура за подбор или през който се планира провеждането на процедурата на директно предоставяне;

7. (отм., предишна т. 8 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) информация дали конкретната схема за отпускане на безвъзмездна финансова помощ или част от отпусканото финансиране представлява държавна помощ по смисъла на чл. 87 от Договора за създаване на Европейска общност (ДЕО) или минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия;

8. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) максимален размер на безвъзмездното финансиране за конкретната процедура;

9. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти, ако такива размери са определени.

(3) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Индикативната годишна работна програма се изготвя от управляващия орган съгласно образец, утвърден от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика.


Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Управляващият орган публикува на своята интернет страница и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България, създаден с Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 10 от 2007 г.), индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури по чл. 6 не по-късно от 30 ноември на предходната бюджетна година.

(2) Индикативната годишна работна програма се публикува и на интернет страницата на междинното звено в случаите, когато договарящ орган е междинното звено.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Индикативната годишна работна програма с оглед спецификата на конкретната програма:

1. се разработва от управляващия орган;

2. се съгласува с министъра, в чието министерство е управляващият орган;

3. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) се предоставя на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, който я внася за съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз в срок до 15 октомври на предходната бюджетна година, и

4. се одобрява от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) Всяко изменение на индикативната годишна работна програма се одобрява от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и се публикува в срок до 7 работни дни от одобрението.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г., отм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.)


Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) Процедурата за подбор на проекти се провежда в съответствие с принципите на:

1. публичност и прозрачност;

2. свободна и лоялна конкуренция;

3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) Процедурите за подбор на проекти могат да бъдат:

1. открита процедура;

2. процедура с предварителен подбор.

(2) Открита процедура е тази, при която:

1. всеки кандидат представя проектно предложение чрез формуляр за кандидатстване, изготвен в съответствие с насоките за кандидатстване, в отговор на публикувана обява;

2. се извършва оценка на получените проектни предложения;

3. се одобряват проектните предложения, които ще получат безвъзмездна финансова помощ;

4. се издава решение на ръководителя на договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

5. се сключва договор за безвъзмездна финансова помощ.

(3) Процедура с предварителен подбор е тази, при която:

1. всеки кандидат представя формуляр за предварителен подбор, изготвен в съответствие с насоките за кандидатстване, в отговор на публикувана обява;

2. въз основа на предварително определени в насоките за кандидатстване критерии за оценка на формуляра за предварителен подбор се извършва оценка на формуляра;

3. се одобряват кандидатите, подали формуляр за предварителен подбор, на които да бъде изпратена покана за подаване на проектно предложение;

4. одобрените кандидати получават покана за подаване на проектно предложение чрез формуляр за кандидатстване, изготвен в съответствие с насоките за кандидатстване;

5. се извършва оценка на получените проектни предложения, в резултат на която се одобряват тези проектни предложения, които ще получат безвъзмездна финансова помощ;

6. се издава решение на ръководителя на договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

7. се сключва договор за безвъзмездна финансова помощ.

(4) Откритата процедура и процедурата с предварителен подбор с оглед начина на подбор на проекти могат да бъдат:

1. процедура на конкурентен подбор;

2. процедура на подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество.

(5) Процедура на конкурентен подбор е тази, при която проектните предложения се оценяват и класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се одобряват всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на предварително определените и обявените финансови средства по съответната процедура.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, е тази, при която проектните предложения се оценяват, като за финансиране се одобряват тези проектни предложения, чиято оценка е равна или надвишава предварително обявена по съответната процедура минимална приемлива оценка до покриване на общия размер на предварително определените и обявените финансови средства по съответната процедура.

(7) Откритата процедура и процедурата с предварителен подбор с оглед на сроковете за кандидатстване могат да бъдат:

1. процедура с определен срок на кандидатстване;

2. процедура без определен срок за кандидатстване.

(8) Процедура с определен срок на кандидатстване е тази, при която предварително са обявени един или няколко крайни срока за кандидатстване. Проектните предложения, получени след сроковете за кандидатстване, не се разглеждат, като в случаите на предварително обявени няколко срока тези проектни предложения могат да се прехвърлят за разглеждане след изтичането на следващия срок.

(9) Процедура без определен срок за кандидатстване е тази, при която проектни предложения се подават, оценяват и одобряват за финансиране без ограничения във времето.

(10) В случаите на обявяване на процедура с един краен срок за кандидатстване минималният срок за набиране на проектни предложения е 60 дни. При обявяването на процедура с няколко крайни срока за кандидатстване минималният срок за набиране на проектни предложения за първия срок е 60 дни.

(11) Ако в обявата за откриване на процедурата с един краен срок за кандидатстване или с няколко крайни срока за кандидатстване е указана датата на стартирането на следващата схема за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на същата дейност, минималният срок по ал. 10 е 30 дни.

(12) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) По мотивирано предложение на ръководителя на управляващия/договарящия орган заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика може в срок до 5 работни дни от получаване на предложението да определи за конкретна процедура по-кратък от предвидения в ал. 10 срок. Този срок не може да бъде по-кратък от 30 дни.

(13) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., предишна ал. 12 - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) В случаите на обявяване на процедура за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на инфраструктурни проекти сроковете по ал. 10 и 11 са съответно 90 и 50 дни.


Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Обявата за откриване на процедура за подбор на проекти се публикува на интернет страницата на управляващия/договарящия орган, на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България и поне в един национален всекидневник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) След обявяване на процедурата за подбор на проекти управляващият/договарящият орган организира разяснителна кампания, предназначена за потенциалните бенефициенти.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2010 г.) Управляващият/договарящият орган изготвя насоки за кандидатстване, които включват най-малко:

1. цели на конкретната безвъзмездна финансова помощ;

2. размер на безвъзмездната финансова помощ и процент на съфинансиране;

3. (нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) допустими кандидати и партньори, когато е приложимо;

4. (нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) дейности, допустими за финансиране;

5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) разходи, допустими за финансиране;

6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) указания към кандидатите за начина на кандидатстване, сроковете и адреса, на който да се подават проектните предложения;

7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) минимален и максимален срок за изпълнение на проекта, където е приложимо;

8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) формуляр за предварителен подбор и критерии за оценка, където е приложимо;

9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) формуляр за кандидатстване с включени указания за попълване и списък на приложенията към него;

10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) образец на бюджет с указания за попълването му;

11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) образци на други необходими приложения за участие в процедурата;

12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) етапи и начин за оценяване на проектните предложения;

13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) критерии за оценка на проектните предложения и относителната им тежест, където е приложимо;

14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) проект на договора за безвъзмездна финансова помощ;

15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) критерии за допустимост и съвместимост на подпомагането с правилата в областта на държавните помощи по отношение на конкретната безвъзмездна финансова помощ, където е приложимо;

16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) списък на придружителните документи, с които се доказват установените изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидатите, квалификацията и други подобни, по преценка на договарящия орган, необходими за оценката на проектното предложение;

17. (нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2010 г.) начин на уведомяване на кандидатите при отхвърляне на проектните им предложения след приключване на оценката на административното съответствие и допустимостта.

(2) Изискванията за икономическото или финансовото състояние на кандидата се доказват с годишен финансов отчет и/или с други документи, указани в насоките за кандидатстване.

(3) Изискванията на ал. 2 не се отнасят за бюджетните предприятия.

(4) При определянето на списъка от придружителните документи по ал. 1, т. 16 се спазва разпоредбата на чл. 2, ал. 1 на Закона за електронното управление.

(5) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Не по-късно от 10 дни преди публикуването на обявата за набиране на проектни предложения на интернет страницата на съответната оперативна програма се публикува проект на насоките за кандидатстване.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Насоките за кандидатстване се публикуват на интернет страницата на управляващия/договарящия орган и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България в деня на публикуването на обявата за откриване на процедура за подбор на проекти.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Срокът за получаване на проектните предложения следва да бъде посочен в обявата и в насоките за кандидатстване в случаите на провеждане на процедура с определен срок за кандидатстване.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) След публикуването им насоките за кандидатстване могат да се изменят:

1. когато това се налага в резултат на настъпили промени в националната или европейската нормативна уредба;

2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) за увеличаване на финансовия ресурс по съответната процедура;

3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) за увеличаване на срока за получаване на проектните предложения по съответната процедура;

4. (нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) за отстраняване на допусната явна фактическа или техническа грешка, и/или

5. (нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) при промяна на националната политика в съответната област, утвърдена с акт на Министерския съвет.

(9) (Предишна ал. 8, доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) В случай че бъде увеличен финансовият ресурс по съответната процедура, в насоките за кандидатстване може да бъде изменена единствено частта, посочваща общия финансов ресурс за процедурата и съответните индикатори, като не може да се изменя процентът на съфинансиране, както и размерът на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти, когато такъв е определен, освен ако това се налага в резултат на настъпили промени в правото на ЕС или в националната нормативна уредба.

(10) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) В случаите по ал. 8 промените в насоките за кандидатстване се публикуват на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България и на интернет страницата на управляващия/договарящия орган.

(11) (Предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) В случаите, в които в рамките на процедура за подбор на проекти се предвиждат мерки на подпомагане, имащи характер на държавна помощ по смисъла на чл. 87 от ДЕО или на минимална помощ съгласно разпоредбите на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия, управляващият/договарящият орган посочва в насоките за кандидатстване вида на помощта, позовавайки се изрично на акта на Европейската комисия, в съответствие с който ще бъде отпусната помощта.

(12) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) В случаите по ал. 11 насоките за кандидатстване следва да съдържат задължително детайлни правила и условия, гарантиращи пълно съответствие с приложимите разпоредби в областта на държавните помощи, с оглед осъществяване от страна на администратора на помощ на контрол за законосъобразност на предоставяните помощи по смисъла на Закона за държавните помощи.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) Формуляри за кандидатстване се подават в съответствие с условията, посочени в насоките за кандидатстване.

(2) Всички формуляри за кандидатстване, с изключение на тези, приложими за проектите по смисъла на чл. 39 от Регламент № 1083/2006 г. на Съвета, съдържат модел за представяне на проектното предложение, който задължително включва:

1. обща цел и специфични цели на проекта;

2. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) обосновка за съответствие на проекта с целите и приоритетите на конкретната процедура и на програмата;

3. индикативен план-график на дейностите по проекта;

4. описание на очакваните резултати, очакван ефект и обосновка за устойчивостта на резултатите от проекта;

5. бюджет на проекта;

6. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) декларация за наличие на друго финансиране по проекта, имащо характер на държавна помощ/минимална помощ, независимо от източника или формата на помощта, когато по процедурата се предоставят държавни помощи/минимални помощи;

7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) декларация за липса на двойно финансиране по проекта или на дейностите по проекта от държавния бюджет, бюджета на Общността или друг финансов източник, когато безвъзмездната помощ не представлява държавна помощ.

(3) Във формуляра се посочват правният статут на кандидата, наличието на необходимия административен, финансов и технически капацитет за изпълнение на проекта и се декларират обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 и 4.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Кандидатите представят като приложения към формуляра за кандидатстване всички документи, изрично изисквани в насоките за кандидатстване. Кандидатите представят оригинали на документите, посочени в насоките за кандидатстване, или заверени копия от тях. Нотариално заверени копия се прилагат само ако това изрично се изисква в насоките за кандидатстване, както и декларации и документи за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, 2 и 5.

(5) (Отм., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2010 г.) За бюджетните предприятия видът на документите по ал. 4 се определя от управляващия/договарящия орган в насоките за кандидатстване.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика утвърждава образци по ал. 2, т. 1 - 4 и ал. 3.

(7) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Условията и редът за подаване на проектни предложения по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България се определят със заповед на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика.


Чл. 16. (Нова - ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Преди представяне на проектните предложения кандидатите могат да искат разяснения във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 21 дни преди крайния срок за получаване на проектни предложения. Управляващият/договарящият орган отговаря на поставените въпроси в срок до 5 работни дни от получаването им, но не по-късно от 11 дни преди крайния срок за получаване на проектни предложения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Управляващият/договарящият орган посочва в насоките за кандидатстване адрес за кореспонденция, факс, електронна поща и/или интернет страница, на които кандидатите да отправят запитванията си. Управляващият/договарящият орган публикува "въпроси и отговори" на интернет страницата си в сроковете по ал. 1.

(3) Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на конкретен проект или кандидат с условията за кандидатстване.

(4) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Представените по реда на ал. 1 и 2 разяснения са задължителни за прилагане от оценителната комисия.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) Ръководителят на управляващия орган утвърждава със заповед списък на физически лица - външни оценители, които могат да участват в комисиите по чл. 18, ал. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Списъкът по ал. 1 се формира и допълва след провеждането на конкурси от управляващите/договарящите органи, освен когато външните оценители са избрани чрез провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки и актовете по прилагането му.

(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Условията и редът за провеждане на конкурсите и допълнителните изисквания към лицата се определят от ръководителя на договарящия/управляващия орган.

(4) (Отм., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) В списъка по ал. 1 могат да се включват лица с висше образование с най-малко 3 години опит в съответната професионална област или с опит в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки. Списъкът съдържа имената на лицата и професионалното направление, в което са получили образователно-квалификационната си степен, професионалния им опит и компетентност и научното им звание или степен, ако имат такива.

(5) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Общият списък от външни оценители, формиран от списъците по отделните оперативни програми, се публикува на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Списъците по ал. 1 и 5 се актуализират текущо при необходимост.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) При провеждане на процедура за подбор на проекти ръководителят на управляващия/договарящия орган определя с акт състава на оценителна комисия, която да извърши оценка на проектните предложения и да изготви доклад за дейността по оценката и резултатите от нея. При провеждането на процедура с определен срок за кандидатстване съставът на оценителната комисия се определя в срок до 10 работни дни след изтичане на крайния срок за подаване на проектните предложения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Комисията по ал. 1 е съставена от:

1. председател и секретар (секретари) без право на глас;

2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) необходимия брой членове с право на глас, които са не по-малко от трима;

3. резервни членове, които са не по-малко от трима.

(3) Председателят на комисията е щатен служител от администрацията на структурата, в която се намира договарящият орган.

(4) Членовете и резервните членове на комисията могат да бъдат щатни служители от договарящия орган, от администрацията на ведомството, в което се намира договарящият орган, както и външни за тази администрация лица.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Договарящият орган е длъжен да включи като членове и резервни членове на всяка оценителна комисия най-малко 1/3 външни експерти и/или външни оценители. Външните оценители са лица от списъка по чл. 17, ал. 1 извън случаите, когато са избрани по реда на Закона за обществените поръчки.

(6) Броят на членовете на оценителната комисия се определя въз основа на броя получени проектни предложения, общата стойност на процедурата и сложността на подадените проектни предложения. Същото се отнася и до избора на резервните членове.

(7) Председателят на комисията ръководи организационно и методически работата на оценителната комисия, координира процеса на оценка в съответствие с процедурите, предвидени в постановлението, и осигурява безпристрастност и прозрачност на процеса.

(8) Секретарят подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния процес, и осигурява техническата обезпеченост на дейността на комисията.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) В процедурата по оценяване на проектните предложения могат да участват и:

1. помощник-оценители;

2. наблюдатели.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Лицата по ал. 1 не са членове на оценителната комисия. Те се определят с акт на ръководителя на договарящия орган, който регламентира подробно възложените им дейности в процедурата по оценяване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Дейността на помощник-оценителите се ограничава до етапите за оценка на проектните предложения, определени в акта по ал. 2.

(4) Наблюдателите следят процедурата да бъде проведена при спазване разпоредбите на постановлението. Те присъстват на заседанията на комисията, като не могат да участват в обсъжданията и да влияят по какъвто и да е начин при оценяването на проектните предложения. При констатиране на нарушения на процедурата наблюдателят е длъжен писмено да информира ръководителя на договарящия орган. След приключването на оценителния процес наблюдателят изготвя доклад за своята дейност до ръководителя на договарящия орган.

(5) В случаите, когато договарящ орган е междинно звено, в процедурата по оценяване може да се включи наблюдател от управляващия орган.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) При провеждане на процедури за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз договарящият орган кани писмено Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет да излъчи свои представители със статут на наблюдатели, които отговарят писмено в срок до 5 работни дни. Представители на Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет не могат да участват като наблюдатели, когато дирекция, включена в състава на звеното, е подала проектно предложение по конкретната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) В случаите на провеждане на процедура за подбор на проекти, свързани с оценка на проектни предложения по смисъла на чл. 39 от Регламент № 1083/2006 г. на Съвета, Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет задължително определя свой представител, който да участва като наблюдател в процедурата по оценката на проектните предложения.

(8) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) В работата на комисията могат да бъдат включени като помощник-оценители лица, които не са служители на договарящия орган.


Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) Подаването на проектните предложения и дейността по оценката могат да се извършват и в териториалните звена на договарящия орган.

(2) За случаите, в които размерът на максималната безвъзмездна финансова помощ за съответната процедура е над 100 000 лв., оценката по ал. 1 се ограничава до етапите по чл. 24, ал. 2, т. 1 и 2.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) Членовете на оценителната комисия и помощник-оценителите трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за предоставяне на обосновано становище или оценка по/на проектните предложения.

(2) Председателят на оценителната комисия и наблюдателите трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за следене на законосъобразното протичане на оценителния процес.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) Председателят, секретарят и членовете на комисиите, както и наблюдателите и помощник-оценителите са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно.

(2) Лицата по ал. 1 не могат:

1. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) да са в конфликт на интереси с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012, приложим към общия бюджет на Съюза и отменящ Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета;

2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) да имат интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат по процедурата;

4. да са лица, които се намират помежду си в йерархическа зависимост;

5. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 30.09.2015 г.) да са членове на Комитета за наблюдение по съответната оперативна програма.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Лицата по ал. 1 подписват декларация за липса на конфликт на интереси и поверителност, включително относно липсата на обстоятелствата по ал. 2, незабавно след като научат имената на кандидатите и партньорите в процедурата.

(4) При възникване на обстоятелство по ал. 2 в хода на провеждане на процедурата по оценяване лицата по ал. 1 незабавно писмено информират за това ръководителя на договарящия орган.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) В случаите на конфликт на интереси председателят, секретарят и членовете на оценителната комисия, както и помощник-оценителите и наблюдателите се отстраняват от оценителния процес.

(6) В случаите на свързаност или йерархична зависимост от участие в процедурата по оценяване се отстраняват толкова лица, колкото е необходимо, за да се изпълнят съответните изисквания на ал. 2, т. 3 и 4.

(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Всяка промяна в лицата по ал. 1, независимо от основанието и извън случаите по ал. 8, се извършва с акт на ръководителя на договарящия орган, който се прилага към оценителния доклад. Промяната трябва да бъде отразена и в доклада за оценката. Новоопределените лица подписват декларация по ал. 3.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Когато в акта за определяне на оценителната комисия са включени резервни членове, помощник-оценители и/или наблюдатели, титулярят, декларирал наличие на обстоятелство по ал. 2, се замества от резервния представител. В този случай не се променя актът за определяне на комисията, като обстоятелството се посочва в доклада на комисията. Резервният представител, който замества титуляря, подписва декларация по ал. 3.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) При получаване на проектните предложения управляващият/договарящият орган ги регистрира, като за предложенията, подадени на ръка, издава разписки за получаването им.

(2) Всички проектни предложения се регистрират, независимо дали са получени преди или след изтичането на срока за представяне на проектните предложения.

(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за проектни предложения, подадени изцяло по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България, наричана по-нататък "системата". В тези случаи за момент на регистриране на проектното предложение се приема получаването на потвърждение за успешното му въвеждане в системата.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Всички подадени в срок проектни предложения се оценяват в съответствие с критериите, описани в насоките за кандидатстване. Не се допуска въвеждането на допълнителни критерии за оценка или изменение на критериите по време на провеждането на процедурата. Оценката се документира чрез попълване на оценителни таблици.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2010 г.) Оценката на проектните предложения се извършва в срок до 3 месеца от издаването на акта за определяне състава на оценителната комисия и включва:

1. оценка на административното съответствие и допустимостта;

2. техническа и финансова оценка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) При постъпили над 500 броя проектни предложения по мотивирано предложение на ръководителя на управляващия орган и след одобряване от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика срокът за оценка на проектните предложения може да бъде удължен с не повече от 30 дни.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Оценката на административното съответствие и допустимостта могат да бъдат извършвани от оценителната комисия или от помощник-оценители. В случаите, когато оценката се извършва от помощник-оценители, се съставят протоколи, които се прилагат към доклада на оценителната комисия.

(5) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) След приключване на оценката на административното съответствие и допустимостта на страниците на договарящия и управляващия орган се публикува списък с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения с посочени основания за това. Списъкът се подписва от председателя на оценителната комисия.

(6) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., отм., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 95 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне от оценителната комисия, могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на договарящия орган в срок до 5 работни дни от деня, следващ датата на публикуване на списъка по ал. 5.

(7) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Възражение може да се подава само срещу предложението на оценителната комисия за отхвърляне на съответното проектно предложение на етап оценка на административното съответствие и допустимостта.

(8) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) С подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното проектно предложение и/или допълнително изискана от договарящия орган на съответния етап документация.

(9) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Ръководителят на договарящия орган определя с акт лица, които да извършват проверка за основателността на получените по реда на ал. 6 възражения. В проверката не могат да участват лица, които са включени в състава на оценителната комисия, извършила първоначалната оценка на проектните предложения.

(10) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Лицата по ал. 9 следва да отговарят на изискванията на чл. 22, ал. 2.

(11) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) На лицата по ал. 9 се осигурява достъп до цялата документация по възражението.

(12) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) След приключване на проверката по ал. 9 се изготвя писмено становище до ръководителя на договарящия орган и до председателя на оценителната комисия за основателността на всяко от получените възражения.

(13) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Въз основа на списъка по ал. 5, получените по него възражения и становищата по ал. 12 ръководителят на договарящия орган се произнася по основателността на всяко възражение, като може да изиска от оценителната комисия допълнително становище по отделните възражения.

(14) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) В случай че ръководителят на договарящия орган прецени, че дадено възражение е основателно, съответното проектно предложение се връща в оценителния процес на етап техническа и финансова оценка.

(15) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Договарящият орган уведомява писмено кандидатите, подали възражения по реда на ал. 6, за резултатите от разглеждането на техните възражения в срок до 20 работни дни след изтичането на срока по ал. 6.

(16) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 95 от 2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Алинеи 5 - 15 не се прилагат, когато в оценителния процес се предвижда участието на комитет за координация и приоритизация на проекти.

(17) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 95 от 2010 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Техническата и финансовата оценка на проектните предложения се извършва най-малко от двама членове на комисията/помощник-оценители независимо един от друг. Окончателната оценка е средноаритметично от двете оценки.

(18) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 95 от 2010 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) При разлика в двете оценки от повече от 20 на сто от максималната възможна оценка председателят на комисията възлага оценяването на трето лице - член на комисията с право на глас. Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на третото лице и по-близката до неговата от първите две оценки. Окончателната оценка се оформя от оценката на третия оценител само в случаите, когато тя е средноаритметично от оценките на другите двама.

(19) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) В случаите, когато при техническата и финансовата оценка на проектните предложения има минимални прагове по отделните критерии и едната оценка е под прага, а другата оценка - над прага, председателят на комисията възлага оценяването на трето лице - член на комисията с право на глас. Окончателната оценка е средноаритметична от оценката на третото лице и сходната с неговата по отношение на праговете от първите две оценки.

(20) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 95 от 2010 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) При оценката на проектните предложения оценителната комисия може да изисква допълнителна пояснителна информация или документ от кандидатите.

(21) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 44 от 2010 г., предишна ал. 12 - ДВ, бр. 95 от 2010 г., предишна ал. 11 - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Кандидатите могат писмено да оттеглят своите проектни предложения от оценителния процес, като в тези случаи оценителната комисия не разглежда оттегленото предложение. Оттеглянето на предложението се записва в доклада на оценителната комисия.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) След приключване на работата си и в рамките на срока по чл. 24, ал. 2 оценителната комисия изготвя оценителен доклад, към който се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) копие на акта за определяне на състава на оценителната комисия и за промени в него, ако има такива;

2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) декларации за липса на конфликт на интереси и поверителност по чл. 22, ал. 3, включително за лицата по чл. 24, ал. 9;

3. приложение с пояснителната информация, която е предоставяна на кандидатите преди представянето на проектните предложения, както и кореспонденция с кандидатите, водена по време на оценителния процес;

4. оценителни таблици от всеки етап на оценката;

5. присъствени списъци на оценителната комисия и на наблюдателите;

6. протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от включените в оценяването лица, по образец, утвърден от ръководителя на договарящия орган;

7. (нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) становищата по чл. 24, ал. 12;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) списък на проектните предложения, предлагани за финансиране, включително размера на безвъзмездната финансова помощ, която комисията предлага да бъде отпусната за всяко предложение, както и списък с резервни проектни предложения, които са преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране по конкретната процедура;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) списък на проектните предложения, които се предлагат да не се финансират, който включва и списък на проектните предложения, оттеглени от кандидатите.

(2) В случаите на предварителен подбор оценителната комисия изготвя доклад в съответствие с ал. 1, като списъкът по т. 7 включва кандидатите, които се предлага да бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване.

(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) В 10-дневен срок от вземането на решение за допускане на одобрените кандидати договарящият орган изпраща писмена покана на одобрените кандидати да подадат формуляр за кандидатстване.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Докладът по ал. 1 се подписва от председателя, секретаря и от всички членове на оценителната комисия.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Оценителната комисия предава доклада и придружаващите го документи на ръководителя на договарящия орган. Получаването на доклада се удостоверява с дата и подпис върху него.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Докладът се предоставя при необходимост и при поискване на вътрешните за организацията, националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително на Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, на Европейската комисия, както и на Европейската служба за борба с измамите с копие за дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) (1) Когато се предвижда участието на комитет за координация и приоритизация на проекти преди свикването му, ръководителят на управляващия/договарящия орган взема мотивирано решение за:

1. одобряване на оценителния доклад на комисията по чл. 25, ал. 1;

2. отхвърляне на оценителния доклад и прекратяване на процедурата с посочване на основанията за това.

(2) В срок до 3 работни дни от издаването на решението по ал. 1 управляващият/договарящият орган уведомява писмено кандидатите.

(3) В срок до 10 дни от уведомяването кандидатите могат да подават възражения до ръководителя на управляващия/договарящия орган по отношение на оценката за административно съответствие и за допустимост на проектните предложения.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) При процедурите за подбор на проекти, когато съответната оперативна програма предвижда създаването на комитет за координация и приоритизация на проекти или когато по преценка на ръководителя на управляващия орган такъв комитет е създаден със заповед, в случаите по чл. 25а, ал. 1, т. 1 ръководителят на управляващия орган взема решение за преглед на проектните предложения от комитета по ред и в състав, определен в оперативната програма и/или в заповедта за създаването му.

(2) Членовете на комитета следва да отговарят на изискванията на чл. 22, ал. 2.

(3) Комитетът извършва териториална и секторна координация и приоритизация на проектите, които да бъдат финансирани от съответната оперативна програма.

(4) Комитетът изготвя и представя доклад за координация и приоритизация на проекти на ръководителя на управляващия орган, който включва списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко предложение, както и списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката и приоритизацията и координацията, но за които не е достигнало финансиране.

(5) Кандидатите могат по всяко време писмено да оттеглят своите проектни предложения от териториална и секторна координация и приоритизация на проектите. В тези случаи комитетът не разглежда конкретното предложение. Оттеглянето на проектното предложение се записва в доклада по ал. 4, който се предоставя при необходимост или при поискване на органите по чл. 25, ал. 5.

(6) В случаите, в които се предвижда участието на комитет за координация и приоритизация на проекти и ръководителят на управляващия орган не се явява ръководител на договарящия орган по смисъла на постановлението, оценителният доклад по чл. 25, ал. 1 се предоставя и на ръководителя на управляващия орган.


Чл. 27. (Нова - ДВ, бр. 61 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) В срок до 10 работни дни след като получи доклада на оценителната комисия, ръководителят на договарящия орган взема мотивирано решение за:

1. одобряване на оценителния доклад и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по предложените проекти;

2. връщане на оценителния доклад за преразглеждане, като посочва основанията за това;

3. отхвърляне на оценителния доклад и прекратяване на процедурата, като посочва основанията за това.

(2) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Когато договарящият орган е различен от управляващия, преди вземане на решение по доклада на ръководителя на договарящия орган оценителният доклад се представя за становище на управляващия орган. В тези случаи срокът за вземане на окончателно решение от договарящия орган се удължава с 10 работни дни.

(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Когато в рамките на сроковете по ал. 1 и 2 възникне съмнение за наличие на двойно финансиране, сроковете за вземане на решение по ал. 1 и 2 се удължават с 10 работни дни.

(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) При процедура на предварителен подбор в срок до 10 работни дни след като получи доклада на оценителната комисия, ръководителят на договарящия орган взема мотивирано решение за:

1. одобряване на доклада и допускане на одобрените кандидати да подадат формуляр за кандидатстване;

2. връщане на доклада за преразглеждане, като посочва основанията за това;

3. отхвърляне на доклада и прекратяване на процедурата, като посочва основанията за това.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) В случаите, когато се предвижда участието на комитет за координация и приоритизация на проекти, въз основа на докладите по чл. 25, ал. 1 и чл. 26, ал. 4 ръководителят на управляващия орган в срок до 30 работни дни взема мотивирано решение за:

1. одобряване на докладите и отпускане на безвъзмездна финансова помощ на одобрените проекти;

2. връщане на доклада по чл. 25, ал. 1 и/или по чл. 26, ал. 4 за преразглеждане, като посочва основанията за това;

3. (нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) връщане на доклада по чл. 25, ал. 1 за преразглеждане, когато ръководителят на управляващия орган реши, че възраженията на кандидатите по чл. 25а, ал. 3 са основателни;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) отхвърляне на докладите и прекратяване на процедурата;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) становище, с което одобрява проектите по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 за изпращане в Европейската комисия, тогава, когато докладите са одобрени от ръководителя на управляващия орган.

(6) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Решението на ръководителя на управляващия орган за връщане на доклада по чл. 25, ал. 1 се изпраща в срок до 7 работни дни на кандидатите, подали възражението.


Чл. 28. (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по чл. 27, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 съдържа:

1. списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко предложение;

2. списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, както и координацията и приоритизацията, когато има такива, но за които не е достигнало финансиране;

3. списък на отхвърлените проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.

(2) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Списъците по ал. 1 съдържат окончателните оценки на проектните предложения.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Решението за приключване на процедурата по предварителен подбор съдържа:

1. списък на одобрените кандидати, които ще бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване, и получената от всяко проектно предложение оценка;

2. списък на отхвърлените кандидати и основанието за отхвърлянето им.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ влиза в сила от момента на неговото издаване.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) В срок 15 работни дни от издаването на решението по ал. 1 договарящият орган уведомява писмено одобрените кандидати и ги информира какви допълнителни документи и в какъв срок трябва да ги представят за доказване на обстоятелствата по чл. 7, ал. 7, т. 2. Срокът за представяне на допълнителните документи не може да бъде по-кратък от 5 работни дни.

(3) (Отм., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Договарящият орган уведомява писмено неуспелите кандидати в срок 15 работни дни от вземането на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съответно за недопускане на кандидатите при процедура за предварителен подбор, като посочва основанията за отхвърлянето им. В срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението неуспелите кандидати могат да поискат допълнителни разяснения относно основанията за отхвърляне на проектните им предложения.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.)


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В случаите на проекти по смисъла на чл. 39 от Регламент № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ, L 210 от 31.07.2006 г.) договарящият орган изпраща копие от решението по чл. 27, ал. 1, т. 1 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или становището по чл. 27, ал. 5, т. 5 и предава на Централното координационно звено копие от документите за одобрените проекти, оформени съгласно изискванията на Регламент № 1828/2006 на Европейската комисия относно реда и начина за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 (ОВ, L 371 от 07.12.2006 г.) за изпращане на комисията.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) Преди вземане на решение по доклада на оценителната комисия договарящият орган извършва проверка за липса на двойно финансиране на проектите.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Ръководителят на договарящия/управляващия орган взема мотивирано решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ако преди момента на сключването на договор/издаването на заповед:

1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) кандидатът не представи официалните документи и/или декларациите по чл. 7, ал. 7, т. 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) кандидатът откаже да сключи договор или не сключи договор в срока, определен в поканата;

3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) се установи наличие на двойно финансиране на проект или на дейности от него;

4. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) се установи надхвърляне на прага на допустимите държавни/минималните държавни помощи;

5. (нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) се установи несъответствие с друго изискване за допустимост, посочено в насоките за кандидатстване във връзка с чл. 7, ал. 5.

(2) Решението за отказ за сключване на договор/издаване на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ал. 1 влиза в сила от момента на неговото издаване.

(3) В случаите по ал. 1 не се подписва договор/не се издава заповед за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) Ръководителят на договарящия орган по собствена инициатива или по мотивирано предложение на председателя или на наблюдател прекратява с решение процедурите по чл. 6, ал. 1 в случаите, при които:

1. не са постъпили проектни предложения;

2. е прекратено финансирането по съответната програма или финансирането ще бъде прекратено преди приключване на оценителния процес;

3. при откриването и провеждането на процедурата са допуснати нарушения на принципите по чл. 11;

4. всички подадени проектни предложения са оттеглени от кандидатите;

5. (нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) комитетът за наблюдение е взел мотивирано решение за прекратяване на процедурата.

(2) В рамките на процедура без определен срок за кандидатстване етапът по набиране на проектни предложения може да бъде спиран с мотивирано решение на ръководителя на договарящия орган, в случай че стойността на подадените проектни предложения надхвърля финансовия ресурс по обявената схема. Ръководителят на договарящия орган взема решение за продължаване на етапа по набиране на проектни предложения, в случай че след извършване на оценка на проектните предложения остане финансов ресурс по обявената процедура.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2010 г.) При провеждането на процедура без определен срок за кандидатстване в случай на промени в националното или европейското законодателство етапът на набиране на проектни предложения може да бъде спиран с оглед на синхронизиране на насоките за кандидатстване със съответните законодателни изменения, които се отразяват от управляващия/договарящия орган в срок 10 работни дни.

(4) Процедурата без определен срок за кандидатстване се прекратява с мотивирано решение на ръководителя на договарящия орган и в случай че общата стойност на одобрените за финансиране проектни предложения и/или на получените проектни предложения, чиято оценка все още не е приключила, надхвърля планирания за провеждането на конкретната процедура финансов ресурс.

(5) В случай на прекратяване на процедурите по чл. 6, ал. 1:

1. решението за прекратяване се обявява по реда на чл. 13, ал. 1, и

2. кандидатите, подали проектни предложения, се уведомяват писмено за прекратяването от ръководителя на договарящия орган, като последните нямат право на обезщетения.

(6) Процедурите по чл. 6, ал. 1 се считат за прекратени от момента на издаване на решението за прекратяване или от момента, посочен изрично в решението за прекратяване, в случай че е посочен такъв момент.


Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) Документацията за процедурите за подбор на проекти включва задължително:

1. оригинала на обявата за набиране на проектни предложения;

2. официално одобрените насоки за кандидатстване;

3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) актовете за определяне на комисиите за оценка от договарящия орган;

4. оригиналите на всички представени проектни предложения, независимо от това, дали са одобрени или не;

5. декларациите и документите по чл. 7, ал. 6, т. 1 и 2;

6. доклада на оценителната комисия и протоколите от отделните етапи на оценка;

7. декларациите по чл. 22, ал. 3;

8. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) доклада на комитета за координация и приоритизация на проекти, когато такъв се изисква;

9. цялата кореспонденция с кандидатите, водена по време на процедурата;

10. всички решения, заповеди и други документи, взети и издадени от ръководителя на договарящия орган, касаещи конкретните процедури и проекти;

11. сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и анексите към тях;

12. други документи по преценка на договарящия орган.


Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е тази, при която проектно предложение може да подаде само кандидат, който изрично е посочен като конкретен бенефициент на помощта по съответната оперативна програма съгласно § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби.

(2) Процедурата на директно предоставяне се извършва на следните етапи:

1. подготовка и одобрение от договарящия орган на изисквания за проектното предложение и предоставянето на кандидата на тези изисквания заедно с покана за представяне на проектно предложение;

2. представяне на проектно предложение от кандидата в съответствие с изискванията на т. 1;

3. оценка на полученото проектно предложение;

4. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) решение на ръководителя на управляващия/договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или становище, с което ръководителят на управляващия/договарящия орган одобрява проект по смисъла на чл. 39 от Регламент № 1083/2006 за изпращане в Европейската комисия в случай на съответствие на проектното предложение с одобрените изисквания;

5. сключване на договор или издаване на заповед за предоставяне на безвъзмездна помощ в съответствие с чл. 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Конкретните бенефициенти следва да бъдат информирани за всяко изменение на изискванията на ал. 2, т. 1 в срок до 5 работни дни от утвърждаването им.

(4) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) При провеждане на процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, когато съответната оперативна програма предвижда създаването на комитет за координация и приоритизация на проекти или когато по преценка на ръководителя на управляващия/договарящия орган такъв комитет е създаден със заповед, ръководителят на управляващия/договарящия орган може да вземе решение за преглед на проектните предложения от комитета.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 44 от 2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Ръководителят на договарящия орган определя с вътрешни правила реда за провеждане на процедурата по ал. 1.

(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) В случаи на установени неточности от страна на управляващия/договарящия орган при оценката на проектното предложение последното може да бъде връщано мотивирано на бенефициента с оглед на оформянето му в изисквания вид.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., предишна ал. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) При оценка на проектно предложение по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ, Специално издание 2007 г., глава 14, том 2) ръководителят на договарящия орган включва задължително като наблюдател представител на Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет.

(8) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) За случаите, в които при процедурата на директно предоставяне се сформира оценителна комисия, се прилагат разпоредбите на чл. 17 - 32.

(9) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) В случай на прекратяване на процедурата за директно предоставяне решението се публикува на интернет страницата на управляващия/договарящия орган и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.


Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) За отпускането на безвъзмездна финансова помощ по линия на техническа помощ се прилагат разпоредбите на чл. 34, като сформирането на оценителна комисия не е задължително.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) За отпускането на безвъзмездна финансова помощ по линия на техническа помощ не се прилагат разпоредбите на чл. 22 с изключение на ал. 2.


Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) В случаите, в които бенефициент и договарящ орган не са в рамките на една и съща администрация, в срок до 30 дни след влизането в сила на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ договарящият орган изготвя най-малко в два екземпляра и предлага на бенефициентите по одобрените за финансиране проекти да подпишат договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

(2) В случаите, в които бенефициент и договарящ орган са в една и съща администрация, в срок 15 работни дни след влизането в сила на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ договарящият орган изготвя, а ръководителят на договарящия/управляващия орган подписва заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

(3) В случаите, когато дадена мярка представлява държавна помощ по смисъла на чл. 87 ДЕО или минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия, договорът по ал. 1 или заповедта по ал. 2 задължително съдържа информация относно вида на отпуснатата държавна помощ, както и за възможните последствия от предоставянето й, включително условията за натрупване и възможността за възстановяване на неправомерно предоставяне на помощ по реда на раздел V от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи, приет с Постановление № 61 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2007 г. и бр. 10 от 2009 г.).

(4) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) При сключване на договора/издаване на заповедта кандидатът не представя документи, подадени като част от проектното предложение, които са валидни към датата на сключване на договора, освен когато в насоките за кандидатстване се изисква те да бъдат нотариално заверени.


Чл. 37. (1) (Нов - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г., предишен текст на чл. 37, изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) До 15 работни дни от датата на сключване на договора/издаване на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на интернет страницата на договарящия орган и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България се публикува информация, която включва:

1. наименование и седалище на бенефициентите;

2. място на изпълнение на проектите;

3. наименование на проектите, за които е отпусната безвъзмездната финансова помощ;

4. общия бюджет и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по всеки от проектите;

5. продължителност на изпълнение на проектите;

6. основните дейности и индикаторите за изпълнението на проектите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Когато управляващият орган не е договарящ орган, информацията по ал. 1 се публикува и на интернет страницата на управляващия орган.

(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) До 30 календарни дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ договарящият орган може да организира въвеждащо обучение за бенефициентите за изпълнение на договорите по дадената схема.


Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) Изменение на договора/заповедта за безвъзмездна финансова помощ се извършва чрез сключване на анекс към договора по взаимно съгласие на двете страни или с изменение на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

(2) При процедура на подбор анексът към договора/изменението на заповедта не може да нарушава конкурентните условия, съществуващи към момента на сключване на договора, и равното третиране на бенефициентите.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Анексът към договора/изменението на заповедта не може да води към увеличаване на общия размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта, с изключение на случаите при процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, когато има свободен финансов ресурс. Увеличаването на общия размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта задължително е обвързано с увеличаване на целевите стойности на индикаторите и/или с очакваните резултати/ефекти по проекта, и/или с повишаване на тяхната устойчивост.

(4) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) При промяна на обстоятелства след сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ в случаите и при условията, изрично предвидени в него, бенефициентът може да уведоми договарящия орган, без да е необходимо подписването на анекс.


Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Всеки проект, финансиран със средства от оперативните програми, може да бъде обект на одит на всички етапи на процедурата по предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Всеки бенефициент по проект, финансиран от оперативните програми, при поискване осигурява достъп до активите и информацията по съответните проекти на проверяващите национални контролни органи и на контролните органи на Европейската комисия и на Европейската служба за борба с измамите.

(3) Бенефициентите осигуряват отразяване на задължението по ал. 2 в договорите си с изпълнителите по проектите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Документацията за цялата процедура е достъпна за одитни проверки от компетентните национални и европейски органи и се съхранява от договарящия орган за срок 3 години след приключването на оперативната програма по отношение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани от оперативните програми.

(5) Независимо от сроковете по ал. 4 в случай на установени нередности документацията се съхранява до приключване на съответните последващи проверки от страна на компетентните национални и европейски органи.


Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г.) По смисъла на постановлението:

1. "Проектно предложение" е предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на определен проект, включващо формуляр за кандидатстване и други придружителни документи.

2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 01.04.2013 г.) "Безвъзмездна финансова помощ", без това да противоречи на чл. 121, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012, приложим към общия бюджет на Съюза и отменящ Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, са средства, предоставени от оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати.

3. "Кандидати за безвъзмездна финансова помощ" са всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение.

4. "Партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ" са всички физически и юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото, и/или финансово изпълнение на проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта.

5. "Асоциирани партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ" са всички физически и юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото изпълнение на проекта, или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта.

6. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) "Бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ" от оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, са лицата, посочени в чл. 2, ал. 4 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

7. "Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ" е договор, сключен между ръководител на договарящ орган и бенефициент, за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект.

8. "Звена по чл. 5, ал. 2" са звената по чл. 4, ал. 1 и 2 от Закона за администрацията, по чл. 25, ал. 2, 3 и 4 от Закона за висшето образование, по глава трета от Кодекса на труда и по чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

9. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) "Конкретен бенефициент на безвъзмездната помощ" е организация, институция, административна или друга подобна структура, индивидуално посочена в оперативната програма или в документ, одобрен от комитета й за наблюдение като единствен субект, който може да изготви проектно предложение и да получи безвъзмездна помощ за определена дейност, или която е определена със закон или с подзаконов нормативен акт като правоприемник на такава структура, отговорна за изпълнението на конкретна дейност, и е допустим бенефициент по оперативната програма.

10. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) "Критерии за оценка на проектните предложения" са критерии, изготвени и одобрени от управляващия орган, съобразени с критериите за подбор на проекти на ниво критерии за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение по съответната оперативна програма, създаден с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на Комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в съответствие с които се извършват оценката и изборът на проекти, които да бъдат съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

11. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) "Външен оценител" е лице, избрано и включено в списъка по чл. 17, ал. 1, което не заема длъжност в държавната администрация.

12. "Външен експерт" е лице от държавната администрация, което не заема длъжност в звеното, изпълняващо функции на договарящ орган.

13. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2010 г.) "Оценка на административното съответствие и допустимостта" е етап от оценката на проектното предложение, при който се извършва проверка относно формалното представяне на проектното предложение и на допустимостта на кандидатите и проектните дейности.

14. (отм., предишна т. 15 - ДВ, бр. 95 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г.) "Ръководител на договарящия орган" е ръководителят на администрацията, в рамките на чиято структура се намира договарящият орган, или оправомощено от него длъжностно лице.

15. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 95 от 2010 г.) "Техническа и финансова оценка" е оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с критериите за оценка на проектите.

16. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 95 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) "Централно координационно звено" е дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет.;

17. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 95 от 2010 г.) "Бюджетни предприятия" са тези по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за счетоводството;

18. (нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., предишна т. 19 - ДВ, бр. 95 от 2010 г.) "Управляващ орган" е национален, регионален или местен публичен орган, определен да управлява оперативна програма.

19. (нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., предишна т. 20 - ДВ, бр. 95 от 2010 г.) "Непрекъсната потребност на целевата група" е трайна или временна необходимост от подкрепа, обусловена от здравословни, материални, възрастови и други причини, в резултат от които лицата от целевите групи се нуждаят от социални услуги за постигане на по-високо качество на живот и преодоляване на социалната изолация.

20. (нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 95 от 2010 г.) "Дейност" е задача или група от задачи (действие или група от действия), които имат (водят до постигане на) конкретен резултат (резултат/продукт) и чрез които се реализира изпълнението на съответния проект.

21. (нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 95 от 2010 г.) "Инфраструктурен проект" е дейност за постигане на специфично определени резултати в съответния инфраструктурен сектор на територията на Република България. Проектът има определена начална и крайна дата, специфични цели, определени ресурси за изпълнение на задачите и определено ниво на качество. Изпълнението на дейности по подготовката за осъществяване на проекта е неразделна част от самия проект.


§ 2. "Комитетът за координация и приоритизация на проекти" по смисъла на чл. 23, ал. 1 за Оперативна програма "Околна среда" за периода 2007 - 2013 г. е комитетът за избор и координация на проекти така, както е посочено в оперативната програма.


§ 3. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.)


§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) (1) Документацията за цялата процедура по проектите, финансирани със средства от Програма ФАР на Европейския съюз, е достъпна за одитни проверки от компетентните национални и европейски органи и се съхранява от договарящия орган за срок 7 години след закриване на съответната Програма ФАР.

(2) Независимо от срока по ал. 1 в случай на установени нередности документацията се съхранява до приключване на съответните последващи проверки от страна на компетентните национални и европейски органи.


§ 4. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г., предишен § 3 - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г.) Разпоредбата на чл. 34, ал. 8 не се прилага за Оперативна програма "Транспорт" и Оперативна програма "Техническа помощ".


Бел. ред. Сиела Норма

С ДВ, бр. 16 от 2009 г. законодателят въвежда нов § 3 в допълнителните разпоредби, а с ДВ, бр. 31 от 2010 г. - нов § 4, без да съобрази, че вече има параграфи със същите номера в преходните и заключителните разпоредби.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.)


§ 4. (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.)


§ 5. В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението всеки от министрите по § 9 утвърждава вътрешни детайлни правила за работа на оценителната комисия и за работата на комитета за координация и приоритизация на проекти в случаите, в които е предвидено създаването на такъв комитет.


§ 6. За бюджетната 2007 г. не се публикува индикативна годишна работна програма по смисъла на постановлението за предстоящите процедури за подбор на проекти.


§ 7. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 27 от Закона за международните договори на Република България във връзка с Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика, министъра на финансите, министъра на икономиката и енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на труда и социалната политика, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на околната среда и водите.


§ 10. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2008 г.) Всички схеми и индивидуални помощи, съфинансирани от фондовете по чл. 1, трябва да са в пълно съответствие със законодателството и правилата в областта на държавните помощи, прилагани в Република България и в Европейския съюз.


Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 4 АПРИЛ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ПО ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2008 Г.)


§ 10. Сроковете по чл. 8, ал. 8 и 9 не се прилагат по отношение на процедури, обявени преди влизането в сила на постановлението.


Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 ОТ 2 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ПО ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2008 Г.)


§ 14. Процедури, обявени преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.


§ 15. Процедурите за подбор на проекти без определен срок за кандидатстване могат да бъдат прекратени по реда на това постановление.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ПО ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2008 Г.)


§ 3. В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на финансите утвърждава образец на индикативна годишна работна програма по чл. 11, ал. 4.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ПО ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 27.02.2009 Г.)


§ 11. Процедурите, обявени преди влизането в сила на постановлението, се довършват по досегашния ред.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 15. В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на финансите, министърът на икономиката и енергетиката, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на труда и социалната политика, министърът на транспорта, министърът на околната среда и водите и министърът на държавната администрация и административната реформа утвърждават вътрешни детайлни правила за работа на оценителната комисия по съответната оперативна програма и вътрешни детайлни правила за работата на комитета за координация и приоритизация на проекти в случаите, в които е предвидено създаването на такъв комитет. Вътрешните правила се публикуват на интернет страниците на съответните оперативни програми и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.


§ 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)


§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.04.2010 Г.)


§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 3 ЮНИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ПО ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2010 Г.)


§ 38. Процедурите, обявени преди влизането в сила на постановлението, се довършват по досегашния ред.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 9 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.11.2010 Г.)


§ 24. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 26 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2010 Г.)


§ 5. Процедурите по Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, обявени преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 18 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2011 Г.)


§ 14. Процедурите, обявени преди влизането в сила на постановлението, както и процедурите, при които проектът на насоки за кандидатстване е публикуван по реда на чл. 14, ал. 5 от Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.


§ 15. В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът по управление на средствата от Европейския съюз утвърждава образците по чл. 15, ал. 6 от Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.


§ 16. В едномесечен срок от осигуряването на техническа възможност за подаване на проектни предложения по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България министърът по управление на средствата от Европейския съюз издава заповедта по чл. 15, ал. 7.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 30 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)


§ 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 ОТ 11 МАРТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА КАНДИДАТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ДОГОВОРЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2007 - 2013 Г.", ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2013 Г.)


§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 април 2013 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 18 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2013 Г.)


§ 3. В Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г., бр. 7, 16 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44, 90 и 95 от 2010 г., бр. 34 и 54 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г. и бр. 27 от 2013 г.) се правят следните изменения:

1. Навсякъде думите "министърът по управление на средствата от Европейския съюз" и "министъра по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят съответно със "заместник министър-председателят и министър на правосъдието" и "заместник министър-председателя и министър на правосъдието".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 18 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2013 Г.)


§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.02.2014 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)


§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)


§ 3. В Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмния период 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г., бр. 7, 16 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44, 90 и 95 от 2010 г., бр. 34 и 54 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 27 и 65 от 2013 г. и бр. 10, 42, 58 и 60 от 2014 г.) навсякъде думите "заместник министър-председателят и министър на правосъдието" и "заместник министър-председателя и министър на правосъдието" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" и "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1 и § 14, т. 4 - 6, които влизат в сила от 18 август 2014 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)


§ 3. В Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмния период 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г., бр. 7, 16 и 93 от 2009 г., бр. 31, 44, 90 и 95 от 2010 г., бр. 34, 54 и 76 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 27 и 65 от 2013 г. и бр. 10, 42, 58, 60 и 76 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думите "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" и "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика" и "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 20 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г.

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)


§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 4 - 8, които влизат в сила от 30 септември 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.01.2016 Г.)


§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".Промени настройката на бисквитките