Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 12.XI

НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"

 

НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"

Издадена от министъра на културата

Обн. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 5 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 15 Юни 2018г., изм. ДВ. бр.72 от 31 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 8 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 21 Септември 2021г., изм. ДВ. бр.94 от 12 Ноември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 5 Април 2022г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Националния фонд "Култура".


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) Националният фонд "Култура" по реда на тази наредба подпомага проекти, програми, научноизследователска дейност, културни прояви и инициативи, предоставя творчески стипендии и награди за високи постижения съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата.

Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) Управителният съвет на Националния фонд "Култура" ежегодно до края на месец март приема програма за темите на конкурсите през текущата календарна година. При възникване на извънредни или непредвидени обстоятелства с решение на управителния съвет може да бъде удължен срокът за приемане на програмата.


Раздел II.
Обявяване на конкурса

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) Управителният съвет на фонда приема решение за обявяване на конкурс в съответствие с темите, включени в програмата по чл. 3, в срок не по-късно от 7 дни след приемане на програмата по чл. 3 или след направено искане от председателя на управителния съвет. С решението се определя общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомогнати кандидатстващите проекти.

(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) Управителният съвет на фонда приема решения за провеждане и на конкурси за целево финансово подпомагане на програми и проекти с голямо национално културно значение, невключени в програмата по чл. 3, по реда и в сроковете на чл. 4.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г., в сила от 21.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) Формулярът за участие в конкурса задължително съдържа:

1. име на проекта;

2. обща информация за проекта;

3. срокове, свързани с проекта;

4. бюджет на проекта:

а) обща стойност на проекта;

б) очаквана финансова подкрепа от фонда;

в) средства, осигурени от други източници;

г) собствени средства;

5. други данни, определени със заповед на министъра на културата.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г., в сила от 21.09.2021 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) Управителният съвет на фонда може да приема решения за провеждане на конкурси за творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата. С решението се определят:

1. цел на програмата;

2. общ бюджет на програмата.

(6) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г., в сила от 21.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) Условията на конкурсите, сроковете и начинът за подаване на документи за участие в конкурсите се определят с решение на управителния съвет по предложение на изпълнителния директор на Национален фонд "Култура". Предложението включва обява за конкурса, формуляри, образци на документите и условията за кандидатстване.

(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г., в сила от 21.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) Конкурсът се обявява от изпълнителния директор на фонда на интернет страниците на Министерството на културата и Националния фонд "Култура". Обявата съдържа данни, необходими за кандидатстването. Към обявата се прилага пълният пакет от документи, включващ образци, формуляри, указания и други документи за съответния конкурс.

(8) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.)


Раздел III.
Условия и ред за кандидатстване

Чл. 5. (1) За получаване на средства от фонда могат да кандидатстват всички културни организации, включително и организации с нестопанска цел, както и културни дейци.

(2) За получаване на средства от фонда не могат да кандидатстват:

1. лица и организации, които са санкционирани по реда на чл. 37 от Закона за закрила и развитие на културата;

2. лица и организации с неизпълнени договорни задължения към фонда;

3. проекти, които не са одобрени на предишни конкурси, организирани от фонда;

4. лица и организации, дарители на фонда;

5. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) служителите на фонда и членовете на техническата или експертната комисия;

6. (нова - ДВ, бр. 5 от 2017 г.) лица и организации с два одобрени за финансиране проекта през същата календарна година;

7. (нова - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) организации, които са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;

8. (нова - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по глави пета, шеста, седма и осма от Наказателния кодекс, освен ако са реабилитирани;

9. (нова - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) лица, лишени от право да упражняват професия или дейност, свързана с предмета на кандидатстване, за срока, за който са лишени от правото;

10. (нова - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) организации, които се намират в производство по ликвидация.

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г., в сила от 21.09.2021 г.) За получаване на средства от фонда кандидатите се регистрират електронно, като създават профил чрез посочване на парола за достъп до електронния портал за кандидатстване, създаден и поддържан от фонда. Кандидатстването се осъществява в посочените в условията по чл. 4, ал. 1, 2 и 5 активни периоди. Кандидатите представят попълнен формуляр за участие в конкурса заедно с всички посочени приложения към него на адреса по седалището на фонда или чрез електронната платформа на интернет страницата на същия съобразно условията по чл. 4, ал. 1, 2 и 5. Когато документите са на чужд език, те се представят заедно със заверен превод на български език.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2012 г., в сила от 23.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г., в сила от 21.09.2021 г.) Юридическите лица посочват в електронния си профил единен идентификационен код и прилагат заверени копия на следните документи:

1. държавните и общинските организации - акта за създаване на културната организация;

2. (зал., предишна т. 3 - ДВ, бр. 79 от 2021 г., в сила от 21.09.2021 г.) чуждестранните лица, учредени в съответствие със законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство и Швейцария - легализиран превод на документа, издаден от компетентен орган в държавата на тяхното учредяване, удостоверяващ, че те имат право да осъществяват дейност в сферата на културата.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г., в сила от 21.09.2021 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) При подаването на формуляра по ал. 1 кандидатите:

1. представят декларация, че кандидатстващият проект не е подкрепен с финансови средства по реда на чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата;

2. при проекти, кандидатстващи за финансова подкрепа на стойност над 15 000 лв., кандидатите следва да имат собствен принос, за което представят доказателства за осигуряване на 20 % от общия бюджет на проекта по друг ред, извън исканото финансиране от фонда; за проектите по Едногодишната програма за подкрепа на организации в областта на изкуствата или други извънредни програми се предоставят доказателства за собствен принос съобразно условията на програмата;

3. при проекти, кандидатстващи за финансова подкрепа на стойност под 15 000 лв. с предвиден по-висок от тази сума общ бюджет, се представят доказателства за осигуряване на сумата извън исканата подкрепа.

(5) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2021 г., в сила от 21.09.2021 г.) Изпълнителният директор на фонда утвърждава условия за ползване на електронния портал за кандидатстване на Национален фонд "Култура" и ги публикува на интернет страницата.Раздел IV.
Провеждане на конкурса

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) Конкурсът по чл. 4, ал. 1 се провежда от техническа и експертна комисия:

1. техническата комисия се състои от нечетен брой членове, от които поне един е служител от състава на Национален фонд "Култура"; в състава на комисията задължително участва един член с юридическо образование и един член с висше икономическо образование;

2. експертната комисия се състои от нечетен брой членове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) Управителният съвет с решение определя поименния състав на техническата и на експертната комисия, както и техните председатели.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) Всеки член на техническата и експертната комисия представя декларация, че няма търговски, финансов или друг делови интерес от осъществяването на проектите, както и за липса на обстоятелствата по ал. 4 и 6. При възникване на промяна в декларираните обстоятелства членът на комисията незабавно уведомява председателя на съответната комисия и министъра на културата.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) Членовете на комисиите нямат право да: предоставят на трети лица или да разгласяват по друг начин информация за кандидатите и за разглежданите проекти, за работата и подготвяните решения на комисиите, за изразени становища и мнения на други членове на комисиите в процеса на обсъждане на проектите.

(5) За участие в работата на комисията експертите получават възнаграждение въз основа на сключен договор с изпълнителния директор на фонда.

(6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) Не може да бъде член на комисия лице:

1. за което е налице конфликт на интереси;

2. което е участвало в подготовката на документите на някой от кандидатите в конкурса;

3. което е в служебна или трудова зависимост с друг член на техническата и/или експертната комисия, или с кандидат в конкурса;

4. което е свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на комисията и/или с кандидат в конкурса.

(7) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) В случай на трайна невъзможност за изпълнение на задълженията от член на комисия или при промяна на декларираните обстоятелства по ал. 3 той се замества от нов член със заповед на министъра на културата. В този случай процедурата по оценка, осъществявана от съответната комисия, продължава от етапа, на който се намира.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) Проектите, които кандидатстват за получаване на средства от фонда, се оценяват от експертната комисия съобразно критерии, посочени в условията за кандидатстване.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) (1) Техническата комисия извършва оценка за допустимост на подадените проектни предложения и съответствието им с изискванията. Решенията се приемат с мнозинство от повече от половината от всички членове.

(2) Минималното съдържание на проверката при извършване на оценката за административно съответствие и допустимост включва следните критерии:

1. представени ли са всички изисквани в конкурсните условия документи;

2. спазени ли са срокът и начинът за подаване на документите съгласно конкурсните условия;

3. съответстват ли кандидатите на изискванията на чл. 5, ал. 1 и налични ли са отрицателните предпоставки на чл. 5, ал. 2;

4. представени ли са декларации за наличие или липса на обстоятелства съгласно условията на конкурса;

5. отговаря ли представеният бюджет на кандидатстващия проект на задължителните реквизити в съответствие с конкурсните условия;

6. налице ли са недопустими разходи в бюджета на съответния проект.

(3) Проверката се извършва от определен от председателя неин член и се документира чрез попълване на таблица за оценка на всяко проектно предложение.

(4) При наличие на несъответствие и/или на недопустимост в разглеждания проект членът на комисията мотивира направените констатации, като:

1. посочва в какво се състои несъответствието или недопустимостта;

2. посочва може ли несъответствието и/или недопустимостта да бъде отстранена от кандидата в рамките на процедурата, без това да поставя кандидата в по-благоприятни условия от останалите;

3. прави предложение до председателя да се изискат от кандидата или от компетентни органи и институции писмени разяснения по предложението или допълнителни документи, които касаят проверката за административно съответствие и допустимост.

(5) Кандидатите представят исканите разяснения или документи в срок до 5 календарни дни от уведомяването по реда на ал. 8.

(6) Разясненията, както и представените допълнителни документи, не трябва да променят съдържателните характеристики на проекта, включително да водят до изменение в качеството му, което може да доведе до поставяне на кандидата в по-благоприятно положение спрямо останалите кандидати.

(7) Кандидати, които са представили в пълен обем и в указания срок исканите разяснения или документи, преминават към по-нататъшно разглеждане.

(8) Обменът на информация по ал. 5, 6 и 7 се осъществява по електронна поща или чрез информационната система на Национален фонд "Култура".

(9) Проектни предложения, които не отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост, отпадат от по-нататъшно разглеждане.

(10) След приключване на проверката за административно съответствие и допустимост техническата комисия изготвя протокол за дейността си, който се подписва от председателя и от членовете на комисията. В протокола се посочват допуснатите до разглеждане проекти, недопуснатите проекти, както и мотивите за констатираните несъответствия, размерът на заявения бюджет от всеки от кандидатите и размерът на установените от комисията недопустими разходи в бюджета на съответния проект.

(11) Председателят на техническата комисия предава на председателя на експертната комисия протокола, проектите, таблица за административното съответствие и допустимостта и кореспонденцията с кандидатите.

Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) (1) Експертната комисия извършва оценка на проектните предложения, отговарящи на критериите за административно съответствие и допустимост съобразно предвидените в документацията критерии при спазване на чл. 8а, ал. 2.

(2) Председателят на експертната комисия разпределя проектните предложения между експертите в експертната комисия.

(3) Експертната оценка на всеки проект се извършва от двама експерти независимо един от друг.

(4) По отношение на експертната оценка проектните предложения се оценяват съгласно таблица за оценка.

(5) При разлика в оценките повече от 20 на сто председателят на комисията възлага оценяването на трето лице - член на експертната комисия. Окончателната оценка е средноаритметична от дадените оценки на двамата оценители с под 20 на сто разлика.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) Решенията на експертната комисия се приемат с мнозинство от повече от половината от всички членове.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г., в сила от 21.09.2021 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) За работата си експертната комисия съставя доклад, който се подписва от председателя и от членовете на комисията. Докладът обобщава работата на техническата и експертната комисия. Към него се прилага електронна таблица, която съдържа:

1. предложените за финансиране проекти, подредени в последователност според дадената им оценка в низходящ ред и размера на финансирането със средства от фонда;

2. проекти, които не са предложени за финансиране поради недостиг на средства, подредени в последователност според дадената им оценка в низходящ ред в продължение на реда по т. 1;

3. неодобрени за финансиране проекти;

4. мотивите за решенията на комисиите по т. 1, 2 и 3.

(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2021 г., в сила от 21.09.2021 г.) Докладът по ал. 3 се предоставя на членовете на Управителния съвет по електронен път.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.)


Раздел V.
Осъществяване на финансовото подпомагане

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г., в сила от 21.09.2021 г.) Управителният съвет обсъжда доклада по чл. 9, ал. 3, като с решението си определя окончателно проектите, спечелили конкурса, и размера на тяхното финансиране.

(2) (Зал. - ДВ, бр. 5 от 2017 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) Управителният съвет може да върне доклада на комисията при установени несъответствия, пропуски или недостатъци, които могат да бъдат отстранени, с указания за предприемане на необходимите действия.

(4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) С решение управителният съвет определя окончателно:

1. проектите, спечелили конкурса, подредени в низходящ ред според дадената им оценка, които ще бъдат финансирани от фонда; срещу всеки проект се посочва размерът на одобреното финансиране;

2. проектите в низходящ ред в продължение на реда по т. 1 според дадената им оценка, за които не са достигнали средствата за финансиране от фонда; посочва се размерът на одобрените, но нефинансирани бюджети;

3. неодобрени за финансиране проекти;

4. мотиви за взетите решения по т. 1, 2 и 3.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г., в сила от 21.09.2021 г.) Резултатите от конкурсите по чл. 4 се обявяват на интернет страниците на Министерството на културата и Националния фонд "Култура".


Чл. 12. (1) Условията за финансово подпомагане, целесъобразното разходване на предоставените финансови средства от фонда и тяхното отчитане се уреждат с договор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2015 г.) Договорът по ал. 1 се сключва от изпълнителния директор на фонда в двуседмичен срок от съобщаването на резултата от конкурса.

(3) Одобреният проект е неразделна част от сключения договор.

(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2020 г., в сила от 08.09.2020 г.) В случаите по чл. 4, ал. 5 въз основа на решението на управителния съвет на фонда между избрания кандидат и изпълнителния директор на фонда се сключва договор за предоставяне на стипендията в двуседмичен срок от съобщаването на резултата.

(5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) При отказ или неявяване на одобрен кандидат по чл. 10, ал. 3, т. 1 след отправена покана за сключване на договор по реда на чл. 12 средствата се преразпределят на кандидатите по чл. 10, ал. 3, т. 2 по реда на тяхната последователност до изчерпване на средствата с решение на управителния съвет.

Чл. 13. (1) Лицата, получили средства по реда на тази наредба, отчитат и доказват целесъобразността на разходваните средства пред фонда. За отчитане разходването на предоставените им средства се изготвят и представят финансови отчети в съответствие с изискванията на счетоводното законодателство и в сроковете, определени в договора за финансово подпомагане.

(2) Лицата, които разходват получените от фонда средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, равна на основния лихвен процент на Българската народна банка, увеличен с 10 пункта.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Обявените преди влизането в сила на наредбата конкурси се довършват по досегашния ред.


§ 2. Министърът на културата дава указания по прилагането на наредбата.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 31, ал. 3 от Закона за закрила и развитие на културата.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"

(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 23.11.2012 Г.)


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"

(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 15.06.2018 Г.)


§ 4. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"

(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2018 Г.)


§ 2. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 08.09.2020 Г.)


§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 21.09.2021 Г.)


§ 6. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 12.11.2021 Г.)


§ 2. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"

(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 05.04.2022 Г.)


§ 14. Обявените преди влизане в сила на наредбата конкурси се довършват по настоящия ред.

§ 15. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".