Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЗА ФИНАНСОВАТА РАМКА 2007 - 2013 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЗА ФИНАНСОВАТА РАМКА 2007 - 2013 Г.

В сила от 01.01.2007 г.

Обн. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.31 от 23 Април 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 2011г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.76 от 12 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Приема детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, наричана по-нататък "Оперативната програма".


Чл. 2. Допустими категории разходи по Оперативната програма са тези, които попадат в обхвата за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие съгласно Регламент (EО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/1999, Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 и съгласно Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 27 от 2007 г.).


Чл. 3. За да се считат за допустими разходите, трябва да са изпълнени едновременно следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 13.03.2009 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) да са извършени от бенефициент, който е одобрен като такъв по Оперативната програма или от неговите партньори в случаите, когато последните са допустими, съгласно критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативната програма;

2. да са извършени в съответствие с действащото законодателство;

3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 13.03.2009 г.) да са целесъобразни - да са извършени за дейности, одобрени съгласно критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативната програма;

4. да са действително извършени през допустимия период, определен в чл. 3, ал. 1 на Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г.;

5. да са доказани с необходимите разходооправдателни документи - фактури, или други документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно националното законодателство;

6. да отговарят на принципите за добро финансово управление, икономичност, ефективност и ефикасност на разходите, определени в чл. 27 и 28 на Регламент (ЕО, Евроатом) № 1605 на Съвета от 26 юни 2002 г. относно финансовото управление, приложимо за общия бюджет на Европейските общности;

7. да не са финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от публични средства;

8. да са проследими на базата на осъществяваната счетоводна отчетност.


Чл. 4. Допустими са следните разходи, извършени във връзка с подготовката, управлението, мониторинга, оценката, информацията и контрола на помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и дейностите по Оперативната програма:

1. разходи за професионални услуги, извършени от външни доставчици;

2. разходи за възнаграждения на външни за бенефициентите експерти;

3. разходи за наемане и използване на специализирана експертиза на вещи лица, за провеждане на лабораторни анализи и изследвания при контрол и одитиране на проекти, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

4. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 13.03.2009 г.) разходи, свързани с осъществяването на проверки на място в страната и на териториите на бивша Югославска република Македония, Република Турция и Република Сърбия;

5. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 13.03.2009 г.) разходи, свързани с осъществяването на координацията на програми в страната и в чужбина;

6. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 13.03.2009 г.) разходи, свързани с обучение на служители на бенефициентите и на други служители с функции по изпълнението на Оперативната програма и/или проектите, финансирани от нея;

7. разходи, свързани с обучения, организирани и провеждани от бенефициентите на Оперативната програма;

8. разходи за организиране, провеждане и участие в семинари, конференции, работни срещи и заседания;

9. разходи за командировки в страната и в чужбина;

10. разходи за закупуване на техническо и офис оборудване и материали, необходими за изпълнението на дейностите по Оперативната програма;

11. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 13.03.2009 г.) присъщи разходи за транспорт, включително за наем и/или закупуване, застраховки и поддръжка на транспортни средства необходими за осъществяване на дейностите по Оперативната програма и/или проектите, финансирани от нея;

12. разходи, свързани с дейности по осигуряването на публичност и информираност, включително за подготовка, координация, осъществяване, наблюдение и оценка на информационните дейности, и всички други разходи, необходими за успешното изпълнение на мерките по публичност и информация;

13. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 13.03.2009 г.) разходи, свързани с разработването, придобиването, инсталацията, поддръжката, функционирането и осъвременяването на софтуерни и хардуерни продукти, информационни системи, специализирани интернет сайтове и портали;

14. (изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) разходи по изграждане, функциониране и поддържане на 28 информационни центъра и информационна мрежа между центровете, създадени в рамките на Приоритетна ос 3 на Оперативната програма, в т.ч. разходи за строителни и монтажни работи за обновяване, преустройство, реконструкция и всички видове ремонт на сгради; разходи за подготовка на техническа документация и задължителните вследствие на изпълнение на строителни и монтажни работи разходи за помещения или сгради, като разходи за авторски и строителен надзор и въвеждане в експлоатация; разходи за наем на помещения; режийни разходи за поддържане на информационния център, включително разходи за електроенергия, отопление, вода, телефон, факс, почистване и за ползване на сигнално-охранителна техника; разходи, свързани с организирането и провеждането на информационни събития и срещи;

15. разходи за осигуряването на статистически и сравнителни данни и анализи за програмния период 2007 - 2013 г. и за разработването на стратегически програмни документи за периода 2014 - 2020 г.;

16. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 13.03.2009 г.) разходи по закупуването и изграждането на модели и системи за оценка на въздействието на проекти и програми, финансирани с публични средства;

17. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 13.03.2009 г.) разходи за изготвяне и/или закупуване на учебни материали;

18. разходи, свързани с организирането и провеждането на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативната програма и Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка, както и на подкомитетите и работните групи към тях;

19. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 13.03.2009 г.) разходи за мониторинг и оценка на изпълнението на програми и стратегии, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

20. разходи за възлагане на външна организация и/или лица с необходимата квалификация да извършват одитни проверки и проверки на място по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

21. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 13.03.2009 г.) разходи за превод, включително за наем на необходимото оборудване;

22. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) разходи за наем на помещения и/или сгради; режийни разходи за поддържане на помещения и/или сгради, включително разходи за електроенергия, отопление, вода, телефон, факс, почистване и за ползване на сигнално-охранителна техника; разходи за строителни и монтажни работи за обновяване, преустройство, реконструкция и всички видове ремонт на помещения и/или сгради; разходи за подготовка на техническа документация и задължителните вследствие на изпълнение на строителни и монтажни работи разходи за помещения и/или сгради, като разходи за авторски и строителен надзор и въвеждане в експлоатация;

23. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г.) разходи за абонамент за издания, закупуване на литература и достъп до интернет.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) (1) Допустими за финансиране по Оперативната програма са разходите за заплати и възнаграждения за изпълнение на:

1. дейности във връзка с подготовката, координацията, управлението, мониторинга, оценката, информацията и контрола на помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;

2. задължения и/или дейности по проекти по Оперативната програма.

(2) Допустими за финансиране по Оперативната програма са:

1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) разходи за брутни заплати и възнаграждения на служители, които съгласно длъжностните си характеристики изпълняват дейности по ал. 1; в тези разходи не се включват изплатените заплати и възнаграждения за отпуски на служителите с изключение на платения годишен отпуск;

2. разходи, извършени от осигурителя за дните на временна неработоспособност за служителите по т. 1 съгласно Кодекса за социално осигуряване;

3. разходи за задължителни социални и здравни осигурителни вноски за сметка на осигурителя за служителите по т. 1;

4. разходи за възнаграждения по договори по Закона за задълженията и договорите за извършване на дейности по ал. 1, както и начислените върху тези възнаграждения осигурителни вноски за сметка на осигурителя.

(3) Разходите по ал. 2, т. 1 - 3 са допустими за финансиране по Оперативната програма в размер, съответстващ на дела на отработеното време за изпълнение на дейностите по ал. 1 спрямо общото отработено време на служителите по т. 1 за съответния период, за който се отнася разходът.

(4) Разходите по ал. 2, т. 1 за заплати и възнаграждения при ползване на платен годишен отпуск са допустими за финансиране по Оперативната програма в размер, съответстващ на дела на отработеното време за изпълнение на дейностите по ал. 1 спрямо общото отработено време на служителите по т. 1 за съответния месец, през който е ползван отпускът. Ако в рамките на този месец служителят няма отработени дни, размерът на допустимите разходи се изчислява на базата на отработеното време през предходния месец, в който той има отработени дни.


Чл. 6. Допустими са следните разходи, свързани с организирането и провеждането на обучения, конференции, работни срещи и заседания:

1. за закупуване, подготовка и разпространение на материали за обучение;

2. за наем на зала и за оборудване;

3. за възнаграждение на лектори;

4. за кетъринг;

5. за пътни, дневни и квартирни на участниците;

6. за превод.


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 13.03.2009 г.)


Чл. 8. Недопустими за съфинансиране от Оперативната програма са следните разходи:

1. за лизинг;

2. за закупуване на оборудване втора употреба;

3. за амортизации;

4. за принос в натура.


Допълнителни разпоредби

§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 13.03.2009 г.)


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението се приема на основание Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз и чл. 56, параграф 4 от Регламент на Съвета (ЕС) № 1083 от 2006 г. във връзка с § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г.


§ 3. В срок 3 месеца от приемането на постановлението министърът на финансите да предложи за одобрение проект на постановление на Министерския съвет относно условията и реда за командироване на лицата във връзка с подготовката, управлението, мониторинга, оценката, информацията и контрола на помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика.


§ 4а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 23.04.2010 г.) (1) Методиката по чл. 5, ал. 2 се прилага само по отношение на възнаграждения, изплащани въз основа на правно основание, възникнало след утвърждаването й от министъра по управление на средствата от Европейския съюз.

(2) До датата на утвърждаване на методиката по чл. 5, ал. 2 разходите за възнаграждения по чл. 5, ал. 1, т. 2 се изплащат съгласно условията в договора или в заповедта, в които те са определени.

(3) Методологията, утвърдена от министъра на финансите на основание чл. 5, ал. 2 от Постановление № 215 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.), се прилага само за възнаграждения, изплащани на служители на Министерството на финансите.

(4) Изплащането до 22 април 2010 г. на разходите за възнаграждения на държавни служители и на служители по трудово правоотношение, които не са служители на Министерството на финансите, за изпълнение на задължения и/или дейности по проекти по Оперативната програма се извършва съгласно условията в договора или в заповедта, в които тези възнаграждения са определени.

(5) В срок до два месеца от утвърждаването на методиката по чл. 5, ал. 2 ръководителите на административните структури, в които се изплащат възнаграждения и допълнителни възнаграждения на държавни служители и/или други лица за изпълнение на задължения и/или дейности по проекти по Оперативната програма, предприемат необходимите действия за привеждане на договорите и заповедите, въз основа на които се изплащат тези възнаграждения, в съответствие с изискванията на методиката. До изтичане на двумесечния срок възнагражденията и допълнителните възнаграждения се изплащат съгласно условията в договора или в заповедта, в които те са определени.


§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)


§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЗА ФИНАНСОВАТА РАМКА 2007 - 2013 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2009 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.04.2010 Г.)


§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 ОТ 9 МАРТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЗА ФИНАНСОВАТА РАМКА 2007 - 2013 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2011 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2 и § 3, т. 2, които влизат в сила от 23 април 2010 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.12.2012 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 18 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2013 Г.)


§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1 и § 14, т. 4 - 6, които влизат в сила от 18 август 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките