Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 87 от 30.X

УКАЗ № 322 ОТ 12.10.2007 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ СТОЯН СТАНКОВ ГЕНКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПОМОЩНИК-НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ПО РЕСУРСИТЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА НАТО "СКОПИЕ"

 

УКАЗ № 322 ОТ 12.10.2007 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ СТОЯН СТАНКОВ ГЕНКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПОМОЩНИК-НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ПО РЕСУРСИТЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА НАТО "СКОПИЕ"

Обн. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам бригаден генерал Стоян Станков Генков от длъжността помощник-началник на щаба на Сухопътните войски по ресурсите.

2. Назначавам бригаден генерал Стоян Станков Генков на длъжността началник на щаба на НАТО "Скопие".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 12 октомври 2007 г.

Подпечатан с държавния печат.