Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 19.XI

ИНСТРУКЦИЯ № И-4 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМАНДИРИТЕ (НАЧАЛНИЦИТЕ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ) ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 35 ОТ

 

ИНСТРУКЦИЯ № И-4 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМАНДИРИТЕ (НАЧАЛНИЦИТЕ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ) ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 35 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2019 Г.)

Издадена министъра на отбраната

Обн. ДВ. бр.88 от 2 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 2 Септември 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 30 Април 2019г., изм. ДВ. бр.67 от 13 Август 2021г., изм. ДВ. бр.96 от 19 Ноември 2021г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) С тази инструкция се урежда дейността на командирите (началниците, ръководителите) при констатиране, отчитане, обобщаване, контрол и предоставяне на информация за инцидентите в Министерството на отбраната (МО), Българската армия (БА) и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.


Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) Инцидент е събитие, възникнало в резултат на човешка дейност или обективни обстоятелства (случайно събитие), при които са настъпили или могат да настъпят вредни последици за лице или лица от личния състав и/или за военно формирование (обект, административно звено) на МО, БА или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната на Република България.


Раздел II.
Видове инциденти

Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) В зависимост от момента на възникването им инцидентите в МО, БА или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се подразделят в две групи.


Чл. 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) От първа група са инцидентите, възникнали при или по повод изпълнение на служебните задължения от военнослужещи или цивилни служители от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както следва:

1. засягащи живота, здравето, честта и достойнството на личността, като:

а) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) смъртен случай;

б) опит за убийство или опит за самоубийство (умишлено разстройване на здравето);

в) тежка или средна телесна повреда;

г) побой, хулиганска проява или други насилствени или непристойни действия, изразяващи се в явно неуважение към личността и достойнството;

д) сексуален или психически тормоз;

е) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) притежаване, разпространение или употреба на наркотични, психотропни и други упойващи вещества - във военното формирование (обекта, административното звено);

ж) епидемия;

з) остро отравяне или хранителна токсиинфекция;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) засягащи установения ред и причиняващи понижаване на боеспособността и бойната готовност във военните формирования, обектите и административните звена от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, като:

а) нарушаване на караулната (вахтената), патрулната или вътрешната служба, при което са произлезли вредни последици;

б) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) нападение над часови/патрулен или охраняем обект;

в) (доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) проникване или опит за проникване в охраняем обект на МО, БА или на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

г) (изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) отклонение от военна служба на военнослужещ или неявяване на работа от цивилен служител от МО, БА или от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, без уважителни причини - за повече от 24 часа;

д) злоупотреба със служебно положение, отказ от изпълнение на заповед или задължение по военна служба;

3. засягащи сигурността на класифицирана информация, като:

а) разгласяване, злоупотреба, промяна, увреждане, предоставяне или унищожаване на класифицирана информация;

б) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) действия, водещи до нарушаване на защитата ѝ или до загубване на такава информация;

в) действие или бездействие, довело до узнаване от лице, нямащо съответното разрешение за достъп до класифицирана информация или потвърждение за това;

г) (нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) пропуск да се класифицира информация с поставяне на съответен гриф за сигурност или неправилното му определяне;

4. засягащи режима на носене и използване на оръжие, бойни припаси, взривни вещества и военна техника, като:

а) липса или повреда на оръжие, бойни припаси, взривни вещества или военна техника;

б) неправомерно използване на оръжие, бойни припаси и взривни вещества;

в) употреба на оръжие при неизбежна отбрана или крайна необходимост;

г) използване на военна техника не по предназначение;

д) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) авария (катастрофа) с пътно превозно средство, летателна, плавателна или друга военна техника;

5. засягащи собствеността, като:

а) кражба, липса, унищожаване, повреждане или разпиляване на войсково имущество, присвоявания или вещно укривателство, при установени вреди в размер над една минимална работна заплата за страната;

б) измама, изнудване или подкуп;

в) неправомерно предоставяне или ползване на обекти, имущество и средства;

г) изгубване, кражба или злоупотреба с бланки и документи по строгата отчетност;

6. други инциденти, възникнали при или по повод изпълнение на служебни задължения.


Чл. 5. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) От втора група са инцидентите, които са възникнали не при или по повод изпълнение на служебните задължения на военнослужещи и/или цивилни служители от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както следва:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) неправомерно действие на военнослужещ или цивилен служител от МО, БА или от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, което е довело до:

а) смъртен случай;

б) тежка или средна телесна повреда;

в) хулиганска проява в нарушение на обществения ред;

г) (изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) притежаване, разпространение или употреба на наркотични, психотропни и други упойващи вещества - извън военното формирование;

д) управление на лично моторно превозно средство след употреба на алкохол - над 0,5 промила;

е) (зал. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.)

2. неправомерно действие на трето лице, довело до причиняване на:

а) (изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) смърт на военнослужещ или цивилен служител от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) тежка или средна телесна повреда на военнослужещ или цивилен служител от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

в) (изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) имуществени вреди на военно формирование (обект, административно звено) на МО, БА или от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - за над една минимална работна заплата за страната;

3. случайно (непредвидимо или непредотвратимо) събитие, довело до:

а) (изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) смърт на военнослужещ или цивилен служител от МО, БА или от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) тежка телесна повреда на военнослужещ или цивилен служител от МО, БА или от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

в) (изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) увреждане имуществото на военно формирование (обект, административно звено) от МО, БА или от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, в резултат на природно (стихийно) бедствие.


Раздел III.
Констатиране на инциденти

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Инцидентът се констатира от командира (началника, ръководителя), дежурните длъжностни лица, служителите от служба "Военна полиция", служителите от Военномедицинска академия (ВМА) и нейните структури, медицинските пунктове във военните формирования /структурите/ и/или от други лечебни заведения извън ВМА, както и от органите на МВР или от други лица въз основа на:

1. непосредствено разкриване;

2. лично явяване на дееца с признание за извършеното;

3. съобщения, рапорти и доклади;

4. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) статии, бележки, писма и други материали, публикувани в средствата за масова информация.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г.) След констатиране на инцидента, независимо от вида му, командирът (началникът, ръководителят), а в извънслужебно време дежурният, незабавно уведомява органите на служба "Военна полиция" и взема мерки за:

1. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) запазване мястото на инцидента (местонарушението), когато то е в района на военното формирование (структурата);

2. осигуряване на медицинска помощ и психологична консултация на пострадалите, когато това е необходимо;

3. предотвратяване и ограничаване на последиците от инцидента.

(2) За оказване на неотложна медицинска помощ на пострадалите, както и за предотвратяване и ограничаване на последиците от инцидента, командирът (началникът, ръководителят), а в извънслужебно време дежурният, осигурява влизането на разследващи и/или медицински органи в района на инцидента.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 командирът (началникът, ръководителят) взема мерки за задържане на лицето до предаването му на органите на служба "Военна полиция" или на органите от Министерството на вътрешните работи (МВР).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) При получена информация във Военния команден център (ВКЦ), чрез ежедневния бюлетин на служба "Военна полиция", за инцидент от първа група, старши оперативният дежурен във ВКЦ се задължава да провери информацията по линия на дежурните.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) При инцидент по чл. 4, т. 3 командирът (началникът, ръководителят) чрез звеното по сигурността на информацията уведомява служителя по сигурността на информацията на съответната организационна единица.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) За инцидента командирът (началникът, ръководителят) на военното формирование (структурата, административното звено от МО) уведомява непосредствения си командир (началник, ръководител), след което създава организация за предаване на информацията по линия на дежурните, като се изпраща предварително донесение (приложение № 1).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Предварителното донесение се изпраща чрез дежурния, след констатиране на инцидента с телеграма, грама, факс или друг документ по комуникационно-информационната система (КИС) до ВКЦ, паралелно с копие до старшия командир/началник.

(3) При инциденти по чл. 4, т. 3 предварително донесение (приложение № 1) се изпраща и до служителя по сигурността на информацията на съответната организационна единица.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) При необходимост командирът (началникът, ръководителят) уведомява териториалното звено на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, районното управление на МВР, местната администрация и местното самоуправление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) В случай на установена употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества, опит за самоубийство или самоубийство от военнослужещ/цивилен служител командирът (началникът, ръководителят) на военното формирование (структура) изпраща по команден ред до структурата по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ и до началника на ВМА регистрационни карти (приложение № 4 или № 5).

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) При постъпване в лечебно заведение в резултат на инцидент с военнослужещ или цивилен служител от МО, БА или от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, при смъртен случай или тежка телесна повреда в деня на инцидента командирът (началникът, ръководителят) уведомява близките на починалия (пострадалия), запознава ги с причините за инцидента и с правата им по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).


Чл. 10. (1) При инцидент, по който е започнало досъдебно производство, по искане на съответния разследващ орган, командирът (началникът, ръководителят) подготвя и изпраща, в указания от разследващия орган срок уведомително писмо с данни за извършителя и предмета на деянието, пострадалите лица и други факти и обстоятелства, при които е станал инцидентът.

(2) Към уведомителното писмо се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) ако извършителят е военнослужещ:

а) кадрова справка;

б) служебна характеристика;

в) извадка от картона за поощрения и наказания;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) ако извършителят е цивилен служител от МО, БА или от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - длъжностна характеристика;

3. други документи, поискани от разследващия орган.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г.) За издирване на отклонили се от военна служба за повече от 24 часа военнослужещи командирът (началникът, ръководителят) изпраща писмо до регионална служба "Военна полиция" по места, към което прилага:

1. снимка на лицето;

2. кадрова справка за военнослужещия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) За завърналите се във войсковия район (административното звено от МО) военнослужещи командирът (началникът, ръководителят) на военното формирование (структурата, административното звено от МО) незабавно уведомява по телефона органите на регионална служба "Военна полиция" по места, както и лицата, до които е изпратено донесение за отклонение от военна служба.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) За задържаните военнослужещи от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната органите на служба "Военна полиция" уведомяват техния командир (началник, ръководител).


Чл. 12. Когато инцидентът е от първа група и съставлява дисциплинарно нарушение, командирът (началникът, ръководителят) предприема необходимите действия за предявяване на дисциплинарна и/или имуществена отговорност на нарушителя по установения законов ред.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г.) Когато във връзка с инцидент се провежда досъдебно производство и/или проверка от служба "Военна полиция", служебна или вътрешноведомствена проверка се извършва само след разрешение (съгласие) от Военна прокуратура, съответно от служба "Военна полиция".


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Когато в инцидента участват военнослужещи от различни военни формирования (административни звена или структури), всеки от командирите (началниците, ръководителите) предприема необходимите действия, като уведомява незабавно другия командир (началник, ръководител) и непосредствения си командир/началник, ръководител.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) В извънслужебно време до пристигането на командира (началника, ръководителя) всички действия по този раздел, които са от неговата компетентност, се извършват от дежурния по военно формирование (структура, административно звено от МО). След констатиране на инцидента дежурният незабавно уведомява командира (началника, ръководителя).


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) При установяване на инцидент от органите на служба "Военна полиция" по места, свързан с военнослужещ и/или цивилен служител от МО, БА или от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, длъжностното лице, констатирало инцидента, информира командира (началника, ръководителя) на военното формирование (структурата, административното звено на МО), където служи или работи лицето.


Раздел IV.
Предоставяне на информация за инцидентите

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) Информация за инцидентите във военните формирования от БА се докладва по команден ред по линия на дежурните до старши оперативния дежурен във ВКЦ с предварително донесение - телеграма, грама, факс, електронна поща или други комуникационно-информационни средства. Предварителните донесения се изготвят и изпращат след установяване на инцидента.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г.) Информация за допуснати инциденти в МО и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (с изключение на Служба "Военно разузнаване") се докладва незабавно на оперативния дежурен на служба "Военна полиция", който я обобщава ежедневно и я изпраща до старши оперативния дежурен във ВКЦ за включване в ежедневната оперативна сводка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г.) Информация за допуснати инциденти в Служба "Военно разузнаване", се изпраща до старши оперативния дежурен във ВКЦ от оперативния дежурен на службата.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) Старши оперативният дежурен във ВКЦ чрез ежедневна оперативна сводка уведомява оперативния дежурен от служба "Военна полиция" за всички инциденти, като двамата дежурни поддържат помежду си постоянна връзка и обменят информация през цялото денонощие.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) Цялата информация за инцидентите в МО, БА и в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се събира и обобщава в дирекция "Операции и подготовка", и служба "Военна полиция".

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) Военният команден център събира и обобщава цялата информация за инцидентите в ежедневната оперативна сводка за състоянието на БА и я изпраща до дирекция "Операции и подготовка", а до министъра на отбраната и до началника на отбраната се докладват само инцидентите от първа група и част от инцидентите от втора група - с обществено значим характер, като: смъртен случай, тежка телесна повреда на военнослужещ и/или цивилен служител от МО, БА или от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, хулиганска проява в нарушение на обществения ред, разпространение или употреба на наркотични (упойващи) вещества, кражба, изнудване или подкуп.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) Оперативният дежурен от служба "Военна полиция" изготвя ежедневен бюлетин за регистрираните инциденти и го изпраща до началника на отбраната, дирекция "Операции и подготовка" и до старши оперативния дежурен във ВКЦ.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) Командирите (началниците, ръководителите) получават информация за инцидентите чрез месечен бюлетин за регистрираните инциденти във военните формирования на БА и в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, публикуван в комуникационната и информационната система (КИС) "ЩИТ".


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) За инциденти с обществено значим характер по чл. 18, ал. 2 старши оперативният дежурен във ВКЦ предоставя информация на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" - МО, за изготвяне на съобщение до средствата за масова информация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Съобщенията до средствата за масова информация (приложение № 2) се изготвят от съответната структура по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ или структура на пряко подчинение на министъра на отбраната. Публикуването на информацията в интернет страницата на Министерството на отбраната се извършва от дирекция "Връзки с обществеността и протокол" след разрешение от министъра на отбраната.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) За инциденти от първа група, свързани с човешки жертви и ранени, съобщенията се излъчват само след потвърждение от командира (началника, ръководителя) по линия на дежурните до ВКЦ за уведомяване на семействата, роднините (близките) на загиналите (пострадалите). Уведомяването им се извършва в присъствието на психолог и лекар.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) За инцидентите от първа група командирът (началникът, ръководителят) на военното формирование (структура, административното звено от МО) до 7-ия ден изготвя донесение за допуснат инцидент (приложение № 3) и го изпраща по команден ред.

(2) Донесението се изготвя в необходимия брой екземпляри до:

1. военно-окръжна прокуратура (по места), без заключенията на инстанциите по т. 2 - 5;

2. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) дирекция "Операции и подготовка";

3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ и ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната;

4. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) дирекция "Логистика" (само в случай на кражба или изгубване на служебно оръжие, бойни припаси, взривни вещества, общоопасни средства и военна техника, както и при повреди, аварии и катастрофи);

5. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) служителя по сигурността на информацията на организационната единица на МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (само в случай на допуснат нерегламентиран достъп до класифицирана информация).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) В случаите по чл. 14 донесението се изготвя от командирите на структури по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ и ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната или по техни указания - от подчинените им командири/началници/ръководители.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) При поискване длъжностните лица от военното формирование (структурата, административното звено) предоставят на служба "Военна полиция" и/или на разследващия орган екземпляр (заверено копие) от донесението (приложение № 3) за съответния инцидент.

(5) За инциденти от втора група писмено донесение (приложение № 3) не се изготвя.


Чл. 21. (1) Донесението за инцидент по приложение № 3 се изпраща по команден ред в следните срокове:

1. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) в полка, батальона - до 7-ия ден;

2. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) в бригадата/базата, флотилията - до 15-ия ден;

3. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) в структурите по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ - до 20-ия ден;

4. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) в МО и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - до 20-ия ден;

5. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) в дирекция "Операции и подготовка", до 25-ия ден.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Всеки командир (началник, ръководител) вписва своето заключение по случая във всички екземпляри и ги препраща до непосредствения си командир (началник, ръководител).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) За укриване и несвоевременно докладване на инцидент командирите/началниците/ръководителите носят дисциплинарна и/или наказателна отговорност.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) При постъпване за лечение вследствие на инцидент с военнослужещ или цивилен служител от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА началниците на структури към Военномедицинска академия (ВМА - МБАЛ) уведомяват с телеграма, факс или с друг документ по комуникационно-информационната система началника на ВМА и командира (началника, ръководителя) на военното формирование (структурата, административното звено), в което служи (работи) пострадалият.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г.) За случаите по ал. 1 дежурните във ВМА - МБАЛ и нейните структури незабавно уведомяват органите на служба "Военна полиция" по места.


Раздел V.
Констатиране и предоставяне на информация за инцидентите в контингентите (формированията), участващи в операции и мисии извън територията на Република България (загл. изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.)

Раздел V.
Констатиране и предоставяне на информация за инцидентите в контингентите (подразделенията), участващи в операции и мисии извън територията на Република България

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) При констатиране на инцидент в контингентите или формированията, участващи в операции и мисии извън територията на Република България, националният командир на контингента незабавно докладва по изградената комуникационно-информационна система (КИС) до командира на съвместното командване на силите, чрез старшия оперативен дежурен във ВКЦ, като изпраща предварително донесение (приложение № 1) за включване в ежедневната оперативна сводка.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) При смъртен случай, средна или тежка телесна повреда, по време на изпълнение на задача, командирът на участващото в изпълнение на задачата формирование незабавно уведомява тактическия оперативен център (ТОЦ) на контингента и органите за медицинска евакуация съгласно оперативните процедури за мисията. Дежурният по ТОЦ уведомява националния командир на контингента.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) Командирите (началниците) на формирования незабавно докладват на националния командир на контингента и за:

1. инцидент с участието на военнослужещ(и) от контингента, при който е загинал или пострадал гражданин и/или е установена липса (повреда) на войсково имущество (екипировка, запаси или друга собственост на контингента), с изключение на лични вещи;

2. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) инцидент по чл. 4, т. 3.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.)


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) При инцидент националният командир на контингента уведомява незабавно командира (началника), в чието оперативно подчинение е контингентът, и извършва всички останали дейности по реда на настоящата инструкция и в съответствие с установените оперативни процедури в мисията.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) В случаи на смърт, тежка или средна телесна повреда или постъпване в лечебно заведение на военнослужещ от състава на контингент командирът на СКС чрез командира/началника на военното формирование, откъдето е изпратен военнослужещият на мисия, организира уведомяването на близките на починалия или пострадалия. Командирът (началникът) на военното формирование запознава лично близките на пострадалия (загиналия) с причините за инцидента и с правата им по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Информация за инцидента се предоставя в средствата за масова информация от дирекция "Връзки с обществеността и протокол" - МО, само след уведомяването на родителите (близките) на загиналия (пострадалия) и разрешение от министъра на отбраната.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) За инциденти от първа група при участие в операции и мисии извън територията на Република България националният командир на контингента в срок до 7-ия ден от инцидента изготвя донесение за допуснат инцидент (приложение № 3), което се изпраща по изградената КИС, до дирекция "Операции и подготовка", чрез командира на СКС.


Раздел VI.
Отчитане на инцидентите

Чл. 28. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) Във всички структури от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната инцидентите се завеждат в Книга за отчет на допуснатите инциденти (приложение № 6).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) Информацията за допуснатите инциденти в МО, БА или в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната се отчита в служба "Военна полиция" и дирекция "Операции и подготовка".

(3) (Отм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.)

Чл. 29. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) Дирекция "Операции и подготовка", изготвя месечен бюлетин за допуснатите инциденти в МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, който се публикува в комуникационната и информационната система (КИС) "ЩИТ".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) Автоматизирана обработка на информацията за допуснатите инциденти се извършва в комплекс "Отчет и анализ състоянието на дисциплината в Българската армия" ("Инциденти") от подсистема "Оперативна и бойна подготовка" на КИС "ЩИТ".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Структурите по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната използват информация за инцидентите от публикувания в КИС "ЩИТ" месечен бюлетин.


Чл. 30. (1) Когато инцидентът съставлява дисциплинарно нарушение и е наложено дисциплинарно наказание, в донесението (приложение № 3, т. 6) и/или в заключението се записват номерът и датата на заповедта за наказание на виновното(те) длъжностно лице(а).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Когато заповедта за налагане на дисциплинарно наказание не е издадена до изтичане срока за изготвяне и изпращане на донесение за инцидент от първа група, наложените наказания се вписват в заключенията на старшите инстанции, като за целта командирът/началникът/ръководителят, изготвил донесението за инцидента, лично докладва по команден ред за номера на заповедта и за вида на наложеното дисциплинарно наказание на виновните длъжностни лица.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази инструкция:

1. "Инциденти, възникнали при изпълнение на служебни задължения" са такива действия или бездействия, които образуват съдържанието на военната служба или конкретно поставена задача и произтичащите от това последствия.

2. "Инциденти, възникнали по повод изпълнение на служебни задължения" са такива действия или бездействия, които не са елемент от съдържанието на военната служба, но я предхождат или я следват по време и са в пряка причинна връзка с нея.

3. "Инциденти, които са възникнали не при или по повод изпълнение на служебни задължения" са всички други инциденти, които не са посочени в т. 1 и 2.

4. "Тежка телесна повреда" съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс е телесна повреда, при която е причинено:

а) продължително разстройство на съзнанието;

б) постоянна слепота с едното или с двете очи;

в) постоянна глухота;

г) загуба на речта;

д) детеродна неспособност;

е) обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или сетивен орган;

ж) загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб;

з) загуба или осакатяване на крак или ръка;

и) постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

5. "Средна телесна повреда" съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс е телесна повреда, при която е причинено:

а) трайно отслабване на зрението или слуха;

б) трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи - без причиняване на детеродна неспособност;

в) счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето;

г) обезобразяване на лицето или на други части от тялото;

д) постоянно разстройство на здравето, неопасно или временно опасно за живота;

е) наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.

6. "Епидемия" е масово разпространение на инфекциозни заболявания, надвишаващи обичайната заболеваемост за даден район.

7. "Остро отравяне" е заболяване, причинено от екзогенни (външни) токсични фактори, като химични съединения, лекарствени средства, продукти от отровни растения и животни, действащи еднократно или с кратковременна продължителност върху организма на човека, при което се увреждат общото състояние и определени органи и системи.

8. "Хранителна токсиинфекция" е остро стомашно-чревно заболяване, което възниква след консумация на хранителни продукти, предварително заразени с различни микроорганизми.

9. (нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) "Авария с пътно превозно средство, плавателна или друга военна техника" е непредвидено събитие, възникнало при експлоатация (по време на работа или в процеса на движение) и поддръжка (обслужване, ремонт и съхранение) на ППС, плавателна или друга военна техника, причинено от обстоятелства и причини, в резултат на което са причинени материални щети на ППС, плавателна или друга военна техника, и същото/същата е доведено/доведена до негодност или за неговото/нейното възстановяване е необходимо да се извърши ремонт на един или повече агрегати.

10. (нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) "Авария с летателна техника" е авиационно произшествие, при което военното въздухоплавателно средство е разрушено напълно или повредено до степен, при която е невъзможно или нецелесъобразно възстановяването му.

11. (нова - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) "Катастрофа с пътно превозно средство" е пътнотранспортно произшествие, при което е предизвикано унищожаване или повреждане на ППС и са нанесени материални щети за над една минимална работна заплата за страната.


Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.) Инструкцията се издава на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

§ 3. Тази инструкция отменя Инструкция № И-4 от 2004 г. за дейността на командирите (началниците) от системата от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната при инциденти.

§ 4. Указания по прилагането на инструкцията дава министърът на отбраната или упълномощено от него лице.


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № И-4 ОТ 2007 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМАНДИРИТЕ (НАЧАЛНИЦИТЕ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ) ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И СТРУКТУРИТЕ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2019 Г.)


§ 41. В заглавието и навсякъде в текста на инструкцията след думите "структурите на" се добавя думата "пряко".

§ 42. Навсякъде в текста и приложенията на инструкцията думите "поделение", "поделението", "поделенията" се заменят съответно с "военно формирование", "военното формирование", "военни формирования", респ. "военните формирования".

Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № И-4 ОТ 2007 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМАНДИРИТЕ (НАЧАЛНИЦИТЕ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ) ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И СТРУКТУРИТЕ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2019 Г.)


§ 43. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № И-4 ОТ 26.09.2007 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМАНДИРИТЕ (НАЧАЛНИЦИТЕ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ) ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)


§ 4. Инструкцията влиза в сила от 8 август 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № И-4 ОТ 26.09.2007 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМАНДИРИТЕ (НАЧАЛНИЦИТЕ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ) ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2021 Г.)


§ 26. Инструкцията влиза в сила от 1.09.2021 г.


Приложение № 1 към чл. 8 и 23


(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)


Предварително донесение за инцидент


1. Кой докладва?

2. Дата, място и характер на инцидента:

Кога (ден, месец, година), къде (военното формирование, структурата или административното звено от МО), от кого и какво е извършено?

Кога е докладвано по команден ред?

3. Обстоятелства, при които е станал инцидентът - описват се кратко фактите и обстоятелствата, свързани с инцидента - до 2-ия час от установяването (разкриването) му.

4. Кратки лични данни и данни за служебното положение на извършителя(те), какви са последствията и имена на пострадалия(те), ако са известни на този етап и ако има такива.

5. Какви действия са извършени по случая до изпращането на предварителното донесение?

6. Кога са уведомени органите на служба "Военна полиция" и Военна прокуратура?

7. Кога е уведомен служителят по сигурността на информацията на организационната единица на МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (само при допуснат нерегламентиран достъп до класифицирана информация)?

8. Източник на информацията (регионална служба "Военна полиция, МВР, болнично заведение, медия, близки, роднини, граждани или други).

Забележка. В предварителното донесение се докладват само установените факти.


Приложение № 2 към чл. 19, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)Съобщение

до средствата за масова информация

На .............................................................................. (ден, месец, година) във военно

формирование/структура/административно звено ................................. (посочва се

военно-пощенският номер и населеното място) ..................... (описва се какво се е

случило); званията и имената, състоянието на пострадалите, обстоятелствата,  предизвикали инцидента, нанесени щети; взети мерки за овладяване и нормализиране на обстановката и за пълното изясняване на причините за инцидента.

                                   КОМАНДИР/НАЧАЛНИК/РЪКОВОДИТЕЛ на ......................

Забележка. Пресцентърът на МО излъчва съобщение за инцидент по чл. 19, ал. 3 или по чл. 26, ал. 2 само след потвърждение от старши оперативния дежурен във ВКЦ, че близките са уведомени.


Приложение № 3 към чл. 20, 27 и 30


(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2021 г., в сила от 08.08.2020 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)


ДО ВОЕННО-ОКРЪЖНА
ПРОКУРАТУРА (по места за региона)

ДО директора на дирекция "Операции и подготовка"

ДО командира на структура по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ

ДО ръководителя на структура на пряко подчинение на министъра на отбраната/административно звено в МО ................

 

ДОНЕСЕНИЕ

за допуснат инцидент

 

1. Дата, място и характер на инцидента:

Кога (ден, месец, година), къде (военното формирование, структурата или административното звено в МО), от кого и какво е извършено?

Кога е докладвано по команден ред и по линия на дежурните?

2. Обстоятелства, при които е станал инцидентът - описват се подробно фактите и обстоятелствата, свързани с инцидента.

3. Данни за извършителя(ите): име, презиме и фамилия; ЕГН; местоживеене; местоживеене (постоянен адрес); семейно положение; съдимост (неосъждан/осъждан); здравословно състояние; образование; заемана длъжност; прослужено време.

4. Данни за пострадалите (посочват се данните по т. 3 и състоянието на всеки един съгласно заключението на съдебния лекар).

5. Данни за нанесена вреда в областта на националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред (при нерегламентиран достъп до класифицирана информация).

6. Взети мерки (наложени дисциплинарни наказания) от командира/началника/ръководителя.

7. Причини за инцидента.

8. Планирани мероприятия за ликвидиране на последствията и предотвратяване на подобни случаи.

КОМАНДИР (НАЧАЛНИК/

РЪКОВОДИТЕЛ)

НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ (СТРУКТУРА ОТ МО)

........................................................

(звание, подпис, име и фамилия)

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на командира (началника, ръководителя) на .................. военно формирование/структура от ТН 1/ТН 2/ТН 3

Запознах се с инцидента. Съгласен съм с взетите мерки от командира (началника). С телеграма (грама) № ........................... случаят е разгледан пред целия личен състав на ...... военно формирование/структура от ТН 1/ТН 2/ТН 3. Утвърждавам взетите мерки по случая. С моя заповед № .............................съм наложил дисциплинарно наказание ....................................................................

...........................................................................................................................

Командир (началник, ръководител) на ........ военно формирование/структура от ТН 1/ТН 2/ТН 3

......................................................

(звание, подпис, име и фамилия)

......................................................

(ден, месец, година)

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на командира/началника/ръководителя на ..................... структура по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ/структура на пряко подчинение на министъра на отбраната/административно звено в МО

Запознах се с инцидента. Съгласен съм с взетите мерки от командира (началника, ръководителя). С телеграма (грама) № ............ случаят е разгледан пред целия личен състав на .................................... структурата по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ/структурата

на пряко подчинение на министъра на отбраната/административно звено в МО. Утвърждавам взетите мерки по случая. С моя заповед № .......................съм наложил дисциплинарно наказание ........................

                                                                 Командир/началник/ръководител на

                                                                 ..............................................................

                                                                 (звание, подпис, име и фамилия)

                                                                 ............................................................

                                                                 (ден, месец, година)

Забележки:

1. Донесението се оформя, като нивото на класификация и грифът за сигурност се определят съгласно ЗЗКИ, ППЗЗКИ и Закона за защита на личните данни - по т. 3 и 4.

2. Когато инцидентът е свързан с допуснат нерегламентиран достъп до класифицирана информация, в адресната част на донесението се включва и служителят по сигурността на информацията на организационната единица от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

3. Когато инцидентът не е свързан с нарушаване правата на конкретна личност, данните по т. 4 от донесението не се попълват.Приложение № 4 към чл. 9, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)


ДО командира на структура по чл. 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ

ДО КОМАНДИРА (НАЧАЛНИКА/РЪКОВОДИТЕЛЯ) НА ...................

ДО НАЧАЛНИКА НА ВМА .......................................................................

 

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

за случай на употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества

 

Звание, име, презиме, фамилия: ___________________________________________

Дата на инцидента:______________________________________________________

1. Военно формирование

__________________________________

11. Място на инцидента:

гр. _______________________________

- във военното формирование/структура/

административно звено в МО

2. БА:

- СКС

- извън военното формирование/структура/

административно звено в МО

- СВ

- ВВС

- ВМС

- СКСО

- КЛП

- ККИПКО

12. Време на инцидента: ....................... часа

3. Структура на пряко подчинение на
министъра на отбраната -

13. Употреба:

- алкохол

- ...............

- ................

Злоупотреба със:

- наркотични вещества

4. Категории:

- военнослужещ (войник, сержант,

офицерски кандидат, офицер)

- курсант

14. Вид на наркотичното вещество:

- марихуана

- хашиш

- хероин

- кокаин

- медикаменти

- други

5. Образование:

- средно

- висше

15. Употребата/злоупотребата е:

- за първи път

- за втори път

- многократно

6. Местоживеене:

- град/село

- област

16. Случаят е разпознат от:

- колеги на лицето

- командния състав

- медицински специалист

- органите на регионална служба "Военна полиция" (МВР)

- родителите

- приятели

- самия извършител

- други

7. Етническа група:

- българска

- друга .......................

17. Насочен е към:

- медицинския пункт на военното формирование

- ВМА - МБАЛ

- регионална служба "Военна полиция"

- гражданска болница

8. Семейно положение:

18. Начало на употребата/злоупотребата

- женен/омъжена

(на каква възраст) ....................

- неженен/неомъжена

20. Дисциплинарни нарушения, свързани

- разведен/разведена

с употребата/злоупотребата:

- вдовец/вдовица

- не

- в съжителство без брак

- да (посочете какви) ...................

9. Живее в семейство:

 

- с двама родители

 

- с един родител

 

- при роднини

 

- в самостоятелен дом

 

10. На служба във ВС от:

 

- 1 до 6 месеца

 

- 7 до 12 месеца

 

- 1 до 2 години

 

- 2 до 3 години

 

- 3 до 5 години

 

- над 5 години

 

  КОМАНДИР/НАЧАЛНИК/РЪКОВОДИТЕЛ
на .............................................

_____________ / _____________

звание, подпис, име и фамилия

 

Забележки:

1. Регистрационната карта се попълва от органа по психологично осигуряване или медицински специалист, обслужващ военното формирование/структура/административно звено, и се изпраща не по-късно от 7-ия ден от установяване на употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества.

2. Регистрационната карта се оформя, като нивото на класификация и грифът за сигурност се определят съгласно ЗЗКИ, ППЗЗКИ, както и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.Приложение № 5 към чл. 9, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)


                    ДО КОМАНДИРА НА СТРУКТУРА ПО ЧЛ. 60Д, АЛ. 1 ОТ ЗОВСРБ

ДО КОМАНДИРА (НАЧАЛНИКА/РЪКОВОДИТЕЛЯ) НА ............

ДО НАЧАЛНИКА НА ВМА .......................................

 
Регистрационна карта
 
за извършен опит за самоубийство/извършено самоубийство

Звание, име, презиме, фамилия: ______________________________

 
Дата на инцидента: ___________________________________________________________________________________________________________________
 
1. Вид на инцидента:
- опит за самоубийство
- реализирано самоубийство
2. Семейно положение на извършителя:
- женен/омъжена
- неженен/неомъжена
- разведен/разведена
- вдовец/вдовица
- в съжителство без брак
3. Образование на извършителя:
- основно
- средно
- висше
4. Семейно положение на родителите:
- живеят заедно
- фактически разделени
- разделени
- с един родител
- починали
- друго .......................................................................................................................................................................................................
5. Материално състояние на семейството:
- много добро
- добро
- средно
- тежко
6. Братя и сестри на извършителя:
- един/една
- двама/две
- повече
- няма
7. Местожителство на извършителя:
- град София
- голям град
- малък град
- село
8. Време на инцидента:
- 00.00 - 06.00 часа
- 06.00 - 12.00 часа
- 12.00 - 18.00 часа
- 18.00 - 24.00 часа
9. Място на инцидента:
- в района на военното формирование/структурата
- в гарнизона
- вкъщи
- друго
10. Кога е извършен инцидентът:
- по време на въоръжен наряд
- по време на вътрешен наряд
- по време на занятие, учение
- в свободно, лично време
- по време на отпуск
- по време на ОВС
- друго
11. С какво средство е извършен инцидентът:
- с числящото му се огнестрелно оръжие
- с друго огнестрелно оръжие
- с хладно оръжие
- с лекарствени продукти
- обесване
- хвърляне от високо
- друго ..........................................................................................................................................................................................................
12. Има ли свидетели на инцидента:
- да
- не
- няма данни
13. Кой е съобщил за инцидента: ............................................................................................................................................................................
14. Има ли оставено писмо преди инцидента:
- да (приложете копие по възможност)
- не
- няма данни
15. Има ли устни изявления за извършване на самоубийство:
- да
- не
- няма данни
16. Какво е мнението на колегите на извършителя за него:
- много добро
- средно
- ниско
- няма данни
17. Какво е мнението на командирите на извършителя за него:
- много добро
- средно
- ниско
- няма данни
18. Преди инцидента бил ли е извършителят в конфликтни отношения с колегите си:
- често
- рядко
- никога
- няма данни
19. Влизал ли е в пререкания с по-старши:
- често
- рядко
- никога
- няма данни
20. Налагано ли е дисциплинарно наказание на извършителя:
- да
- не
21. Допускал ли е инциденти:
- да (колко пъти) .....................
- не
22. Предполагаеми мотиви за извършване на инцидента:
- раздяла с близки, приятели или членове на семейството
- тежко заболяване или смърт на близък приятел или член на семейството
- опасения по отношение на справянето и страх от провал
- въздействие от алкохол или наркотични вещества
- психотравмени преживявания вследствие на физическо или психическо насилие
- други ...................................................................................................................................................................................................
23. Показал ли е извършителят някои от следните "сигнали":
- затваряне в себе си, неконтактност, приглушен говор
- резки промени в настроението
- лош външен вид
- обща уморяемост и липса на енергия
- телесни оплаквания (главоболия, болки в стомаха, световъртеж и др.)
- нарушения на съня
- други ......................................................................................................................................................................................................
24. Регистрирана ли е употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества преди и по време на военната служба:
- да
- не
- няма данни
25. Регистриран ли е за употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества непосредствено преди инцидента:
- да
- не
- няма данни
26. Има ли данни за тежко соматично или психиатрично заболяване:
...............................................................................................................................................................................................................
27. Регистрирани ли са предишни опити за самоубийство:
- да
- не
- няма данни
28. Оказана ли е психологическа помощ на извършителя - каква, от кого:
...........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
29. Какви психологически интервенции са проведени във военното формирование след инцидента:
- беседи
- интервю
- психологически дебрифинг
- психологическо консултиране
- не са проведени
30. Ако са проведени такива - в какъв срок след инцидента и от кого:
...........................................................................................................................................................................................................
31. Оказана ли е психологическа помощ на свидетелите и колегите на извършителя:
- да
- не
32. Ако е оказана такава помощ, от какъв вид е тя:
- проведен е разговор
- даден е отпуск
- проведен е психологически дебрифинг
- проведено е психологическо консултиране
33. От кого е оказана такава помощ:
- лекар на военното формирование/структурата
- психолог от ............................................
- прекия командир
- други
 
 
КОМАНДИР/НАЧАЛНИК/РЪКОВОДИТЕЛ .............................................................
_____________________ / _____________________________________________________________________________________________________________

звание, подпис име и фамилия

 

 
Забележки:
1. Регистрационната карта се попълва от органа по психологично осигуряване или медицински специалист, обслужващ военното формирование/структурата/административното звено в МО, и се изпраща не по-късно от 7-ия ден от извършения опит за самоубийство/реализирано самоубийство.
2. Регистрационната карта се оформя, като нивото на класификация и грифът за сигурност се определят съгласно ЗЗКИ, ППЗЗКИ и Закона за защита на личните данни.
 


Приложение № 6 към чл. 28, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)Книга
за отчет на допуснатите инциденти
в _______________ за периода ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Характер на

военно 

Дата Кратко описание на случая Причини за Взети мерки
по инцидентите формирование/     допускането (наложени нака-
ред   структура       зания, влезли
          в сила присъди)
             
             
 
 


Приложение № 7 към чл. 28, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 35 от 2019 г., в сила от 30.04.2019 г.)
Промени настройката на бисквитките