Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 8.VI

НАРЕДБА № 39 ОТ 21 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

 

НАРЕДБА № 39 ОТ 21 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

Издадена от Комисията за финансов надзор

Обн. ДВ. бр.103 от 7 Декември 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 12 Август 2016г., изм. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за разкриване на дялово участие в публично дружество, както и съдържанието и формата на уведомлението за разкриване на дялово участие.

(2) С наредбата се урежда и редът за извършване на уведомление при придобиване на контрол в инвестиционно дружество.


Чл. 2. (1) Всеки акционер, който придобие или прехвърли пряко и/или съгласно ал. 2 право на глас в общото събрание на публично дружество, е длъжен да уведоми Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", и публичното дружество, когато:

1. в резултат на придобиването или прехвърлянето правото му на глас в общото събрание на дружеството достигне, надхвърли или падне под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто от броя на гласовете в общото събрание на дружеството;

2. правото му на глас надхвърли, достигне или падне под праговете по т. 1 в резултат на корпоративни събития, свързани с дружеството, които водят до промени в правата на глас.

(2) Задължението по ал. 1 се отнася и за всяко лице, което има право да придобие, прехвърли или да упражнява правата на глас в общото събрание на публично дружество поради наличието на едно или повече от следните условия:

1. права на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило споразумение за следване на трайна обща политика по управлението на дружеството чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас;

2. права на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило споразумение, предвиждащо временно прехвърляне на правата на глас;

3. права на глас, свързани с акции, предоставени като обезпечение на лицето, при условие че то може да контролира правата на глас и изрично е декларирало намерението си да ги упражнява;

4. права на глас, свързани с акции, предоставени за ползване на лицето;

5. права на глас, които се притежават или могат да бъдат упражнявани съгласно т. 1 - 4 от дружество, върху което лицето упражнява контрол;

6. права на глас, свързани с акции, депозирани в лицето, които то може да упражнява по своя преценка без специални нареждания от акционерите;

7. права на глас, притежавани от трети лица от тяхно име, но за сметка на лицето;

8. права на глас, които лицето може да упражнява в качеството му на пълномощник, когато то може да ги упражнява по своя преценка без специални нареждания от акционерите.

(3) Публично дружество, което придобие или прехвърли свои собствени акции пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за сметка на дружеството, е длъжно да уведоми комисията и да разкрие на обществеността при условията и по реда на чл. 100т и 100ф от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли или падне под 5 или 10 на сто от правата на глас в общото събрание на дружеството.


Чл. 3. (1) Правата на глас се изчисляват въз основа на общия брой акции с право на глас за всеки отделен клас независимо от това дали за упражняването на правото на глас е наложено ограничение.

(2) Общият брой на правата на глас се определя на база на последно разкритата информация от публичното дружество за общия брой акции с право на глас и за размера на капитала съгласно чл. 112д ЗППЦК.


Чл. 4. В случаите, когато достигането или преминаването на праговете по чл. 2, ал. 1, т. 1 е в резултат на пряко придобиване или прехвърляне на акции с право на глас, задължение за уведомяване на комисията по чл. 2, ал. 1 възниква и за Централния депозитар. Задължението за уведомяване се изпълнява до края на деня, следващ придобиването или прехвърлянето на акциите.


Чл. 5. (1) Задължението за уведомяване по чл. 2 не се прилага за права на глас, свързани със:

1. акции, придобити единствено с цел извършване на клиринг и сетълмент в рамките на обичайния сетълмент-цикъл, който не може да бъде по-дълъг от три работни дни от сключването на сделката;

2. акции, държани от попечители в това им качество и при условие, че могат да упражняват правата на глас, свързани с акциите, единствено по нареждане на клиента, дадено в писмена или електронна форма;

3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) акции, държани от маркет-мейкър, действащ в това си качество, чието право на глас не достига или надхвърля 5 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, при условие че:

а) е получил лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти, приложимото право на друга държава членка и притежава начален капитал съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

б) не участва в управлението на дружеството и не упражнява влияние върху дружеството за покупка на акциите или поддържане на цените им.

(2) Маркет-мейкърът, който иска да се ползва от изключението по ал. 1, т. 3, трябва да уведоми комисията, че извършва или възнамерява да извършва дейност като маркет-мейкър с акциите на определено дружество най-късно до изтичането на срока по чл. 13, ал. 1. Маркет-мейкърът е длъжен да уведоми комисията съгласно изречение първо и при прекратяване на дейността си като маркет-мейкър с акциите на съответното дружество. Уведомленията се извършват в писмена форма по образец, установен от заместник-председателя на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", наричан по-нататък "заместник-председателя".

(3) Маркет-мейкърът по ал. 2 е длъжен по искане на комисията да идентифицира ценните книжа или финансовите инструменти, които държи във връзка с дейността си като маркет-мейкър. В случаите, когато маркет-мейкърът не може да идентифицира ценните книжа или финансовите инструменти съгласно изречение първо, комисията може да го задължи да ги държи в отделни сметки.


Чл. 6. Задължението за уведомяване по чл. 2 не се прилага за дружество, за което задължението за уведомяване е изпълнено от неговото дружество майка, а когато самото дружество майка е контролирано дружество - от неговото собствено дружество майка.


Чл. 7. (1) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) В случаите по чл. 146, ал. 2 - 4 ЗППЦК, дружеството майка на управляващо дружество или инвестиционен посредник трябва да отговаря на следните условия:

1. дружеството майка не може чрез преки или непреки указания или по някакъв друг начин да се намесва при упражняване на правата на глас, притежавани от управляващото дружество или инвестиционния посредник;

2. управляващото дружество или инвестиционният посредник трябва да може свободно и независимо от дружеството майка да упражнява правата на глас, свързани с акциите, които управлява.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Дружеството майка, което иска да се ползва от изключението по чл. 146, ал. 2 - 4 ЗППЦК, трябва незабавно да предостави на комисията:

1. списък с наименованията на управляващите дружества и инвестиционните посредници, посочващ компетентните органи, упражняващи надзор върху дейността им, или посочване, че липсва компетентен орган, който да осъществява такъв надзор, без указване на публичните дружества;

2. декларация, че дружеството майка отговаря на изискванията по ал. 4 по отношение на всяко от управляващите дружества или инвестиционните посредници.

(6) Дружеството майка трябва да поддържа списъка по ал. 5, т. 1 актуализиран.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Когато дружеството майка възнамерява да се ползва от изключението по чл. 146, ал. 2 - 4 ЗППЦК единствено по отношение на финансовите инструменти по чл. 148а, ал. 1 и 4 ЗППЦК, то представя на комисията само списъка по ал. 5, т. 1.

(8) Дружеството майка на управляващо дружество или инвестиционен посредник е длъжно по искане на комисията да представи доказателства, че:

1. организационната структура на дружеството майка и на управляващото дружество или инвестиционния посредник гарантират, че правата на глас се упражняват независимо от дружеството майка;

2. лицата, които вземат решение за начина на упражняване на правата на глас, действат независимо едно от друго;

3. ако дружеството майка е клиент на своето управляващо дружество или инвестиционен посредник или притежава акции, които се управляват от управляващото дружество или от инвестиционния посредник, е налице конкретен писмен договор между тях, съгласно който дружеството майка се третира като останалите клиенти на управляващото дружество или инвестиционния посредник.

(9) За изпълнение на изискването по ал. 8, т. 1 трябва да са налице най-малко писмени процедури, изготвени с цел предотвратяване на разпространяването на информация между дружеството майка и управляващото дружество или инвестиционния посредник във връзка с упражняването на правата на глас.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) За дружества, чието седалище е в трета държава, за които би се изисквал лиценз съгласно чл. 5 от Директива 85/611/ЕИО на Съвета или за управление на индивидуален портфейл съгласно т. 3 от раздел "А" на приложението към Директива 93/22/ЕИО на Съвета относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа, ако имаха седалище в държава членка, или в случаите на инвестиционен посредник - ако главното му управление се намираше в държава членка, се прилага чл. 146, ал. 2 - 4 ЗППЦК, при условие че спазват еквивалентни изисквания за независимо упражняване правата на глас или при управлението на портфейл като управляващо дружество, съответно инвестиционен посредник.

(11) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Счита се, че изискванията на законодателството на третата държава са еквивалентни на изискванията за независимо упражняване на правата на глас по чл. 146, ал. 2 - 3 ЗППЦК, ако съгласно законодателството на съответната държава:

1. управляващото дружество или инвестиционният посредник може при всички случаи свободно и независимо от дружеството майка да упражнява правата на глас, свързани с акциите, които то управлява, и не отчита интересите на дружеството майка или друго дружество, контролирано от дружеството майка, при възникване на конфликт на интереси;

2. дружеството майка спазва изискванията по ал. 5, т. 1 и ал. 7 и при условие че:

а) декларира, че отговаря на изискванията по т. 1 по отношение на всяко от управляващите дружества и инвестиционни посредници;

б) по искане на комисията може да представи доказателства за спазването на изискванията по ал. 8.


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Наличието на обстоятелствата по чл. 2 от наредбата и чл. 148а, ал. 1 и 4 ЗППЦК се установява с декларация. Декларацията се прилага към уведомлението, което се представя в комисията.


Глава втора.
СЪДЪРЖАНИЕ, ФОРМА И РЕД ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Раздел I.
Съдържание и форма на уведомлението и декларацията

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) Уведомленията и декларацията по чл. 9 се подават в писмена форма по образец, установен от заместник-председателя. Образецът се публикува на интернет страницата на комисията. Счита се, че писмената форма е спазена и когато уведомлението и декларацията са подадени по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

(2) Уведомлението от Централния депозитар се извършва по електронен път във формат, предложен от Централния депозитар и одобрен от заместник-председателя.


Чл. 11. (1) Уведомлението от акционера и лицето по чл. 2, ал. 2 трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. за лицето, което извършва уведомлението:

а) за физическо лице - трите имена;

б) за едноличен търговец или юридическо лице - наименование, седалище и адрес на управление;

2. основание за извършване на уведомление;

3. данните по т. 1 за акционера, когато е различен от лицето, което извършва уведомлението;

4. наименование и седалище на публичното дружество, в което лицето е придобило, прехвърлило или има право да упражнява право на глас;

5. за дяловото участие на лицето в гласовете на общото събрание на публичното дружество:

а) брой акции с право на глас и брой гласове - преди придобиването или прехвърлянето, в резултат на което лицето е достигнало или преминало праговете по чл. 2, ал. 1, т. 1;

б) брой акции с право на глас, брой гласове и техния дял в общия брой гласове - в резултат на придобиването или прехвърлянето, с което лицето е достигнало или преминало праговете по чл. 2, ал. 1, т. 1;

6. датата, на която правото на глас на лицето е достигнало, надхвърлило или паднало под праговете по чл. 2, ал. 1, т. 1;

7. контролираните лица, чрез които лицето упражнява правата на глас, ако е приложимо, и данни за притежаваните от тях права на глас и дела от общия брой права на глас, когато контролираното лице притежава права на глас над посочените в чл. 2, ал. 1, т. 1 прагове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Уведомлението от лицата по чл. 148а, ал. 1 и 4 ЗППЦК трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. вида на финансовия инструмент;

2. броя на правата на глас и техния дял в общия брой гласове - в резултат на придобиването или прехвърлянето, с което лицето е достигнало или преминало праговете по чл. 2;

3. контролираните лица, чрез които финансовите инструменти се държат, ако е приложимо, и данни за притежаваните от тях права на глас и дела от общия брой права на глас, когато контролираното лице притежава права на глас над посочените в чл. 2, ал. 1, т. 1 прагове;

4. датата, на която правото на глас на лицето е достигнало, надхвърлило или паднало под праговете по чл. 2, ал. 1, т. 1;

5. за инструменти с период за упражняване - посочване на датата или периода, в рамките на който акциите ще бъдат или ще могат да бъдат придобити, ако е приложимо;

6. дата на падежа или изтичане на срока на финансовия инструмент;

7. за притежателя на финансовите инструменти:

а) за физическо лице - трите имена;

б) за едноличен търговец или юридическо лице - наименование, седалище и адрес на управление;

8. наименование и седалище на публичното дружество, което е издало базовите акции.

(3) Уведомлението от Централния депозитар трябва да съдържа най-малко:

1. за акционера - данните по ал. 1, т. 1;

2. за дяловото участие на лицето в гласовете в общото събрание на публичното дружество - данните по ал. 1, т. 5 относно пряко притежаваните, придобитите или прехвърлените акции;

3. дата на регистриране в Централния депозитар на придобиването, съответно на прехвърлянето;

4. данни за публичното дружество, в което лицето е придобило или прехвърлило акции, включващи:

а) наименование, седалище и адрес на управление;

б) регистрационен номер на дружеството в комисията и код в Централния депозитар;

в) размер на капитала, брой на гласовете в общото събрание и брой на акционерите;

г) ISIN код на емисията, от която лицето е придобило или прехвърлило акциите.

(4) Уведомленията до комисията трябва да съдържат и следната информация:

1. данни за задълженото лице:

а) за физическо лице - ЕГН, постоянен и настоящ адрес, телефон за контакт, а ако е чуждестранно лице - личен номер и адрес;

б) за едноличен търговец и юридическо лице - код по БУЛСТАТ, съответно единния идентификационен код, трите имена на лицата, които управляват и представляват лицето, данни за кореспонденция, включително телефон, електронен адрес и лице за контакт, а ако е чуждестранно лице - аналогични идентификационни данни;

2. данните по т. 1, буква "а" за упълномощеното лице.

(5) Декларацията по чл. 9 съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) за физическо лице, задължено по чл. 2, ал. 1 и 2 от наредбата и чл. 148а, ал. 1 и 4 ЗППЦК - трите имена, ЕГН, настоящ и постоянен адрес, а ако е чуждестранно лице - имена, личен номер и адрес; за физическо лице, представляващо юридическото лице, задължено по чл. 2, ал. 1 и 2 от наредбата и чл. 148а, ал. 1 и 4 ЗППЦК - трите имена, ЕГН, настоящ и постоянен адрес, а ако е чуждестранно физическо лице - имена, личен номер и адрес;

2. изявление, удостоверяващо наличието на посочените в уведомлението обстоятелства.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Уведомлението и декларацията по чл. 9 се подписват от задълженото по чл. 2, ал. 1, 2 от наредбата и чл. 148а, ал. 1 и 4 ЗППЦК лице.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2021 г.) Когато физическо или юридическо лице придобие възможност да упражнява контрол върху инвестиционно дружество, уведомлението се извършва в писмена форма по образец, установен от заместник-председателя, и трябва да съдържа данните по чл. 11, ал. 1, както и посочване на други форми на контрол, ако контролът не се упражнява чрез притежаване на акции с право на глас. Образецът се публикува на интернет страницата на комисията.

(2) Уведомлението по ал. 1 се подава в комисията от лицето по ал. 1 или от упълномощено от него лице в срок 3 работни дни от настъпване на обстоятелството, което води до възможността за упражняване на контрол върху инвестиционното дружество.


Раздел II.
Ред за уведомяване и деклариране

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Задължението за уведомяване по чл. 2, ал. 1 и 2 от наредбата и чл. 148а, ал. 1 и 4 ЗППЦК се изпълнява незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от деня, следващ деня, в който лицето:

1. узнае за придобиването, прехвърлянето или за възможността да упражнява правата на глас съгласно чл. 2, ал. 2, или на който съобразно конкретните обстоятелства е било длъжно да узнае, независимо от датата, на която придобиването, прехвърлянето или възможността за упражняване на правата на глас пораждат правни последици;

2. е уведомено за настъпването на събитията по чл. 2, ал. 1, т. 2.

(2) За целите на ал. 1, т. 1 се счита, че лицето е било длъжно да узнае за придобиването, прехвърлянето или за възможността за упражняване на правата на глас в срок два работни дни от датата на сключване на сделката.

(3) Задължението за уведомяване възниква за всеки отделен акционер или лице по чл. 2, ал. 2 или и за двамата, когато броят на гласовете, притежавани от всяко от тях, достигне, надхвърли или падне под праговете по чл. 2, ал. 1, т. 1.

(4) В случаите по чл. 2, ал. 2, т. 1 задължението за уведомяване възниква за всички страни по споразумението.

(5) В случаите по чл. 2, ал. 2, т. 8, ако акционерът е дал пълномощно за едно общо събрание, задължението за уведомяване може да се изпълни чрез едно уведомление към момента на упълномощаването, при условие че в уведомлението ясно е посочен резултатът от промяната в правата на глас, когато пълномощникът няма да може да упражнява правата на глас по негова преценка.

(6) В случаите по чл. 2, ал. 2, т. 8, когато пълномощникът е упълномощен да представлява един или повече акционери за едно общо събрание, задължението за уведомяване може да се изпълни чрез едно уведомление към момента на упълномощаването, при условие че в уведомлението ясно е посочен резултатът от промяната в правата на глас, когато пълномощникът няма да може да упражнява правата на глас по негова преценка.

(7) Когато задължението за уведомяване се отнася за повече от едно лице, те могат да направят едно общо уведомление. В този случай лицата не се освобождават от отговорността си във връзка с извършването на уведомлението.


Чл. 14. Уведомлението и декларацията по чл. 9 се попълват на български език, на английски език или на друг език, който е обичаен в сферата на международните финанси.


Чл. 15. (1) Работните дни по чл. 13, ал. 1 и 2 се отчитат съгласно българското законодателство.

(2) Комисията публикува на своята страница в интернет календара на работните дни в Република България.


Чл. 16. (1) Заместник-председателят може да изпрати съобщение за констатирани непълноти и несъответствия или за искана допълнителна информация или доказателства за верността на данните, съдържащи се в уведомлението.

(2) В случаите по ал. 1 заместник-председателят определя срок, в който задълженото лице е длъжно да отстрани констатираните непълноти и несъответствия или да представи изискуемата допълнителна информация и документи.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Уведомленията по чл. 11, ал. 1 - 3, както и декларацията по чл. 9 се подават в комисията в сроковете по тази наредба от задълженото по чл. 2, ал. 1 и 2 от наредбата и чл. 148а, ал. 1 и 4 ЗППЦК лице или от упълномощено от него лице.

(2) Уведомленията по чл. 11, ал. 1 се предоставят и на публичното дружество в сроковете и от лицата, определени в наредбата.

(3) Уведомлението по чл. 11, ал. 2 се предоставя и на дружеството, което е издало базовите акции, свързани с финансовия инструмент. Ако финансовият инструмент се отнася до повече от една базова акция, се извършва отделно уведомление до всяко дружество, което е издало базови акции.

(4) Уведомленията по чл. 12 се предоставят и на инвестиционното дружество, и на регулирания пазар на ценни книжа, където акциите на дружеството са допуснати до търговия, в сроковете и от лицата, определени в наредбата.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Публичното дружество е длъжно да разкрие на обществеността при условията и по реда на чл. 100т и чл. 100ф ЗППЦК информацията, предоставена с уведомленията на лицата по чл. 2, ал. 1 и 2 от наредбата и чл. 148а, ал. 1 и 4 ЗППЦК, в срок 3 работни дни от уведомяването му.


Глава трета.
РАЗКРИВАНЕ НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ЕМИТЕНТИ ОТ ТРЕТА ДЪРЖАВА

Чл. 19. (1) Тази наредба се прилага и за емитентите от трета държава, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, за които Република България е изпращаща държава съгласно чл. 100к, ал. 2, т. 1 ЗППЦК.

(2) Изискванията по чл. 2, ал. 3 и чл. 18 не се прилагат за лицата по ал. 1, ако комисията прецени, че законодателството на съответната държава урежда еквивалентни изисквания.

(3) Комисията може да счита, че изискванията на законодателството на трета държава са еквивалентни на изискванията по чл. 2, ал. 3, ако съгласно законодателството на съответната държава емитентът, чието седалище е в тази държава, трябва да отговаря на следните условия:

1. когато емитентът може да придобие до 5 на сто от собствените си акции с право на глас, той разкрива информация за броя на притежаваните от него акции с право на глас при всяко достигане или преминаване на този праг;

2. когато емитентът може да придобие между 5 и 10 на сто от собствените си акции с право на глас, той разкрива информацията за броя на притежаваните от него акции с право на глас при всяко достигане или преминаване на тези прагове;

3. когато емитентът може да придобие повече от 10 на сто от собствените си акции с право на глас, той разкрива информацията за броя на притежаваните от него акции с право на глас при всяко достигане или преминаване на 5 или 10 на сто от правата на глас, като не е необходимо да се разкрива информация за броя на притежаваните акции с право на глас при надхвърляне на 10 на сто от правата на глас.

(4) Комисията може да счита, че изискванията на законодателството на трета държава са еквивалентни на изискванията по чл. 18, ако съгласно законодателството на съответната държава срокът, в рамките на който емитентът, чието седалище е в тази държава, е длъжен да разкрие публично тази информация, е по-малък от 7 работни дни. Сроковете за уведомяване на емитента и за последващото публично разкриване на информацията от него могат да бъдат различни от установените в чл. 13 и 18.

(5) Комисията може да счита, че изискванията на законодателството на трета държава са еквивалентни на изискването за разкриване на информация съгласно чл. 112д ЗППЦК, ако съгласно законодателството на съответната държава емитентът, чието седалище е в тази държава, е длъжен да разкрие публично информация относно общия брой акции с право на глас и размера на капитала в срок 30 дни от настъпването на увеличение или намаление.

(6) Комисията може да счита, че изискванията на законодателството на трета държава са еквивалентни на изискванията по чл. 100ц и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, ако съгласно законодателството на съответната държава поканата за общото събрание, която емитентът, чието седалище е в тази държава, трябва да изпрати, включва най-малко информация за мястото, датата и дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане.

(7) Комисията публикува на страницата си в интернет списък на държавите, за които смята, че законодателствата им уреждат изисквания, еквивалентни на изискванията по чл. 2, ал. 3, чл. 18 и ал. 5 и 6.


Глава четвърта.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. (1) Лицата, които са извършили нарушения на наредбата, както и лицата, които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват съгласно чл. 221, ал. 1 ЗППЦК.

(2) Актовете за констатираните нарушения на наредбата се съставят от упълномощени от заместник-председателя длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Преки указания" са указания, дадени от дружеството майка или друго дружество, контролирано от дружеството майка, посочващи начина на упражняване на правата на глас от управляващото дружество или инвестиционния посредник за всеки конкретен случай.

2. "Непреки указания" са общи или конкретни указания, независимо от формата им, дадени от дружеството майка или друго дружество, контролирано от дружеството майка, които ограничават преценката на управляващото дружество или инвестиционния посредник при упражняването на правата на глас, служещи на определени търговски интереси на дружеството майка или друго дружество, контролирано от дружеството майка.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание § 16, ал. 1 във връзка с чл. 100ч, ал. 1, чл. 120а, ал. 2, чл. 145, ал. 3, чл. 146, ал. 5, чл. 148, ал. 7, чл. 148а, ал. 2, чл. 148д, чл. 174 и чл. 179 ЗППЦК и е приета с решение № 90-Н от 21.ХI.2007 г. на Комисията за финансов надзор.


§ 3. Комисията дава указания по прилагането на наредбата.


Промени настройката на бисквитките