Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 2.XI

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ СПЪТНИКОВИ РАДИОСЛУЖБИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 87 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2020 Г.)

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ СПЪТНИКОВИ РАДИОСЛУЖБИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 87 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2020 Г.)

В сила от 25.01.2008 г.
Издадени от Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 16 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 9 Октомври 2020г., отм. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.

Отменени с § 4 от заключителните разпоредби на Правилата за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение - ДВ, бр. 91 от 2 ноември 2021 г., в сила от 06.11.2021 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) Техническите изисквания определят параметрите и характеристиките на електронните съобщителни мрежи от спътникови радиослужби и съоръженията, свързани с тях, чрез които се осъществяват електронни съобщения. Техническите изисквания определят условията за работа на електронните съобщителни мрежи от следните радиослужби:

- неподвижна-спътникова;

- подвижна-спътникова;

- радиоразпръскване-спътниково;

- изследване на Земята-спътниково;

- космическа експлоатация.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) (1) Предприятията осъществяват дейността си чрез електронни съобщителни мрежи по чл. 1 в определени за тези радиослужби радиочестотни ленти в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър и при спазване изискванията, свързани с тяхното използване, посочени в съответните забележки. При осъществяване на дейността се спазват изискванията на Радиорегламента и съответните документи на Международния съюз по далекосъобщения (МСД).

(2) Радиочестотните ленти, определени за неподвижна-спътникова радиослужба, се използват и за фидерни линии за други спътникови радиослужби, като това ползване е регламентирано със съответни забележки в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.) Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 се осъществяват след издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, комисията) и при спазване изискванията на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и актовете по прилагането му.


Раздел II.
Общи изисквания за предоставяне на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър

Чл. 4. (Предишен чл. 5, изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) Електронните съобщителни мрежи по чл. 1 могат да използват спътников капацитет само от спътникови системи, координирани и нотифицирани, в съответствие с процедурите на Радиорегламента.


Чл. 5. (Предишен чл. 6, изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.) За предоставяне на ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 е необходимо предприятието да има предварително споразумение с доставчик на спътников капацитет, отговарящо на изискванията по приложение № 1.


Раздел III.
Технически параметри на електронните съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужба и съоръженията, свързани с тях

Чл. 6. (Предишен чл. 3, изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.) Осъществяване на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 се извършва в радиочестотните ленти и при спазване на техническите изисквания и параметри, определени в приложение № 1.


Чл. 7. (Предишен чл. 4, изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.) Правилата за международна координация и нотификация при осъществяване на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 се съдържат в приложение № 2.


Чл. 8. (Предишен чл. 7, изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) Електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 се осъществяват при спазване на стандартите и стандартизационните документи, посочени в приложение № 3, и всички действащи в Република България стандарти, приложими за съответните мрежи.


Чл. 9. (Предишен чл. 8 - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.) При изграждане на земните станции трябва да се осигури разположение на антената без закритие към спътника в близката и далечната зона в посоката на излъчване на антената.


Чл. 10. (Предишен чл. 9 - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) Електронните съобщения чрез мрежите по чл. 1 се осъществяват само когато при правилно монтиране, поддържане и използване по предназначение радиосъоръженията съответстват на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

(2) При осъществяване на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 предприятията:

1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) инсталират, поддържат и използват радиосъоръженията само по начин и предназначение, определени от производителя така, че както при нормална работа, така и в условията на неизправност да са гарантирани здравето и безопасността на хората и на домашните животни и защита на вещите;

2. не изменят техническите характеристики на използваните радиосъоръжения, спрямо тези, определени от производителя;

3. не осъществяват електронни съобщения, които съдържат заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) Нежеланите излъчвания, както и други радиосмущения не трябва да надвишават граничните стойности, определени в приложимите стандарти и стандартизационни документи, посочени в приложение № 3.


Чл. 11. (Предишен чл. 10 - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) При осъществяване на електронни съобщения чрез мрежите по чл. 1 трябва да се спазват нормите и изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни полета в съответствие с Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

(2) Предприятията трябва да предприемат такива мерки, че да намалят до минимум риска за населението от вредните електромагнитни полета и излъчвания, като разполага електронните съобщителни устройства на такива места, където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) В случай, че електромагнитните излъчвания вследствие експлоатацията на електронните съобщителни устройства превишат определените в съответните стандарти гранични стойности, предприятията се задължават да ги приведат в съответствие възможно най-бързо или ако това е невъзможно, да спрат използването на съответните устройства.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) При възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, предприятието трябва да направи за своя сметка съответните предписани от КРС промени в местоположението и параметрите на електронните съобщителни устройства.

(5) В случай че превишаването на граничните стойности на електромагнитните излъчвания е в резултат от работата на две или повече устройства, разположени в непосредствена близост едно до друго, и при работата само на едното от тях не се наблюдава превишаване на граничните стойности, то предприятието, инсталирало по-късно устройството, трябва да осигури такива условия, при които не се превишават граничните стойности на електромагнитните излъчвания, или да преустанови работата на устройството.


Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.) По смисъла на Техническите изисквания:

1. "Електронна съобщителна мрежа от неподвижна-спътникова радиослужба" е мрежа от земни станции на едно предприятие, представляващи част от наземната компонента на една или повече спътникови електронни съобщителни системи от неподвижна-спътникова радиослужба.

2. "Електронна съобщителна мрежа от подвижна-спътникова радиослужба" е част от наземната компонента на спътникова електронна съобщителна система от подвижна-спътникова радиослужба, състояща се от една или повече земни станции и/или спътникови терминали на едно предприятие.

2а. (нова - ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) "Електронна съобщителна мрежа от радиослужба изследване на Земята-спътниково" е мрежа от земни станции на едно предприятие, представляващи част от наземната компонента на една или повече спътникови електронни съобщителни системи от радиослужба изследване на Земята-спътниково.

2б. (нова - ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) "Електронна съобщителна мрежа от радиослужба космическа експлоатация" е мрежа от земни станции на едно предприятие, представляващи част от наземната компонента на една или повече спътникови електронни съобщителни системи от радиослужба космическа експлоатация.

3. "Земна станция" е станция от спътникова радиослужба, разположена на земната повърхност и предназначена за осъществяване на електронни съобщения с една или повече спътникови станции от една спътникова система.

4. "Спътников терминал" е малка земна станция от неподвижна-спътникова радиослужба или крайно електронно съобщително устройство от подвижна-спътникова радиослужба.

5. "LEST (Low e.i.r.p. Satellite Terminals)" са спътникови терминали с еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.) не по-висока от 34 dBW от радиослужби неподвижна-спътникова и/или радиоразпръскване спътниково, работещи без необходимост от обслужване и под контрола на спътникова система и предназначени за осъществяване на цифрови електронни съобщения чрез спътници на геостационарна орбита.

6. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) "HEST (High e.i.r.p. Satellite Terminals)" са спътникови терминали с еквивалентна изотропно излъчена мощност (e.i.r.p.), по-висока от 34 dBW и не по-висока от 55 dBW, от радиослужби неподвижна-спътникова и/или радиоразпръскване-спътниково, работещи без необходимост от обслужване и под контрола на спътникова система и предназначени за осъществяване на цифрови електронни съобщения чрез спътници на геостационарна орбита.

7. "VSAT (Very Small Aperture Terminal)" е земна станция с малка апертура на антената от неподвижна-спътникова радиослужба.

8. "SNG (SNG TES) (Satellite News Gathering Transportable Earth Stations)" са радиосъоръжения за предаване на телевизионни сигнали и съпътстващ звук или само звук от мястото на събитието към спътник, позициониран на геостационарна орбита.

9. "ESOMPs (Earth Station on Mobile Platform)" са спътникови терминали, работещи в електронните съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова радиослужба, предназначени за предоставяне на широколентови съобщителни услуги чрез спътници на геостационарна орбита.

10. "CGC (Complementary Ground Components)" са "допълнителни наземни компоненти" на Интегрираната мобилна спътникова система, представляващи наземно базирани станции, използвани във фиксирано местоположение, с цел да се подобри възможността за използване на мобилните спътникови услуги в географските зони на покритие на спътниковите системи, където съобщенията с една или повече спътникови станции не могат да бъдат осигурени с необходимото качество.

11. "MSS (Mobile Satellite Service)" е подвижна-спътникова радиослужба.

12. "FSS (Fixed Satellite Service)" е неподвижна-спътникова радиослужба.

12а. (нова - ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) EESS (earth exploration satellite service) e радиослужба за изследване на Земята-спътниково.

12б. (нова - ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) SO (space operations) е радиослужба космическа експлоатация.

12в. (нова - ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.) BSS (broadcasting-satellite service) е радиослужба радиоразпръскване-спътниково.

13. "FSS с висока плътност (High Density FSS, High Density Applications in the FSS, HDFSS)" е съвременна концепция за широколентови съобщителни спътникови приложения, осигуряваща възможност за достъп до голям обхват широколентови съобщителни услуги.

14. "Фидерна линия" - радиовръзка в обхватите на неподвижна спътникова радиослужба в посоките "Земя-космос" или "космос-Земя", която пренася сигнали за спътникова система от друга радиослужба - най-често подвижна-спътникова радиослужба или радиоразпръскване-спътниково.

15. (зал. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.)

16. "Нотификация на спътникови системи от неподвижна-спътникова радиослужба" е процес на международна координация и регистрация на спътникова система, който се извършва по процедурните правила на Радиорегламента и който е завършен, когато съответната спътникова система бъде вписана в Международния регистър на честотите (Master International Frequency Register - MIFR). С него спътниковата система получава право да използва точно определен честотен ресурс за конкретна позиция на геостационарната орбита при стриктно определени технически параметри на спътниковата и земната компонента на спътниковата система.

17. "Доставчик на спътников капацитет" е собственикът на нотифицирана спътникова система или оторизирано от него лице, който може да отдава възмездно част от капацитета на спътниковата система на оператори на земни станции.

18. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) "Интегрирана мобилна спътникова система" е спътникова система от радиослужба подвижна-спътникова, включваща най-малко една спътникова станция от подвижна-спътникова радиослужба и/или CGC.

19. "HDTV (High Definition Television)" е телевизия с висока разделителна способност.

20. "e.i.r.p." е еквивалентна изотропно излъчена мощност.


§ 2. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) Техническите изисквания въвеждат изискванията на:

1. Решение на Европейската комисия 2007/98/ЕО от 14 февруари 2007 г. относно хармонизиране на използването на радиочестотния спектър в честотния обхват от 2 GHz за въвеждането на системи, предоставящи мобилни спътникови услуги;

2. Решение на Европейския парламент и на Съвета 2008/626/ЕО от 30 юни 2008 г. относно подбора и издаването на разрешения за системите, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ).

Заключителни разпоредби

§ 2. Техническите изисквания се приемат на основание чл. 32, т. 2 ЗЕС.

§ 3. Техническите изисквания влизат в сила от деня на обнародването им в "Държавен вестник".

Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях, са приети с Решение № 1475 от 20 декември 2007 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.


Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 1213 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ РАДИОСЛУЖБИ НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА, ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ, ПРИЕТИ С РЕШЕНИЕ № 1475 ОТ 20.ХІІ.2007 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)


§ 8. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 476 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ РАДИОСЛУЖБИ НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА, ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.08.2014 Г.)


§ 13. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 397 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ РАДИОСЛУЖБИ НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА, ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2018 Г.)


§ 11. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 349 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ РАДИОСЛУЖБИ НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА, ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2020 Г.)


§ 5. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 6


(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., предишно Приложение № 1 към чл. 3, изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2020 г., в сила от 09.10.2020 г.)


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ СПЪТНИКОВИ РАДИОСЛУЖБИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

 

Радиочестотна
лента

Радиослужба,
посока

Коментар

Допълнителни регулаторни
параметри

Приложими документи на европейски организации

Приложими
стандарти

137 - 138 MHz

MSS, космос-Земя

SO, космос-Земя

Забележка 3

Използването на лента 137 - 138 MHz за MSS се ограничава само до негеостационарни системи.

Използването на лента 137,825 -
138 MHz за MSS е на вторична основа.

ERC/DEC/(99)06

БДС EN 301 721

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-20

148,0 - 150,05 MHz

399,90 - 400,05 MHz

MSS, Земя-космос

MSS, Земя-космос

Забележка 3

Само за негеостационарни системи.

ERC/DEC/(99)06

БДС EN 301 721

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-20

400,15 - 401 MHz

MSS, космос-Земя

SO, космос-Земя

Забележка 3

Само за негеостационарни системи.

ERC/DEC/(99)06

БДС EN 301 721

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-20

401 - 402 MHz

402 - 403 MHz

EESS, Земя-космос

 

 

 

БДС EN 301 489-1

1518 - 1525 MHz

MSS, космос-Земя

Забележка 3

 

ECC/DEC/(04)09

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-20

1525 - 1544 MHz

1545 - 1559 MHz

MSS, космос-Земя

Забележка 3

Без право на ползване за фидерни линии освен в изключителни случаи.

В лентата 1530 - 1544 MHz приоритет имат съобщенията на Глобалната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS).

 

 

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-20

1610 - 1613,8 MHz

MSS, Земя-космос

Забележка 3

 

ECC/DEC/(09)02

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-20

1613,8 - 1626,5 MHz

MSS, Земя-космос

MSS, космос-Земя

Забележка 3

Използването на лентата за MSS (космос-Земя) е на вторична основа.

ECC/DEC/(09)02

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-20

1626,5 - 1645,5 MHz

1646,5 - 1660,5 MHz

MSS, Земя-космос

Забележка 3

Без право на ползване за фидерни линии освен в изключителни случаи.

В лентата 1626,5 - 1645,5 MHz приоритет имат съобщенията на Глобалната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS).

 

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-20

1670 - 1675 MHz

MSS, Земя-космос

Забележка 3

 

ECC/DEC/(04)09

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-20

1980 - 2010 MHz

MSS, Земя-космос

Интегрирана мобилна спътникова система

CGC с e.i.r.p., равна или по-голяма от 24 dBW, се въвеждат в експлоатация, след като станат неразделна част от издадено от КРС разрешение.

За CGC с e.i.r.p., по-малка от 24 dBW, се предоставя списък с местоположението и техническите параметри

на КРС два пъти годишно.

Изискването към маските на e.i.r.p. за CGC на границите на блоковете са съгласно БДС EN 302 574-1, БДС EN 302 574-2, БДС EN 302 574-3.

Решение на Европейската комисия 2007/98/EО

Решение на Европейския парламент и на Съвета 626/2008/EО

ECC/DEC/(06)09

 

БДС EN 302 574-1

БДС EN 302 574-2

БДС EN 302 574-3

БДС EN 302 583

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-20

 

2025 - 2110 MHz

SO, Земя-космос

EESS, Земя-космос

 

 

 

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

2170 - 2200 MHz

MSS, космос-Земя

Интегрирана мобилна спътникова система

 

Решение на Европейската комисия 2007/98/ЕО

Решение на Европейския парламент и на Съвета 626/2008/EО

ECC/DEC/(06)09

 

БДС EN 302 574-1

БДС EN 302 574-2

БДС EN 302 574-3

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-20

БДС EN 302 583

 

2200 - 2290 MHz

SO, космос-Земя

EESS, космос-Земя

 

 

 

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

2483,5 - 2500 MHz

MSS, космос-Земя

Забележка 3

 

ECC/DEC/(09)02

 

3400 - 4200 MHz

FSS, космос-Земя

 

 

 

БДС EN 301 443

БДС EN 301 926

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

4500 - 4800 MHz

FSS, космос-Земя

 

Плана по Приложение 30В на Радио-
регламента

 

БДС EN 301 926

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

5725 - 5850 MHz

FSS, Земя-космос

 

 

 

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

5850 - 6700 MHz

FSS, Земя-космос

 

 

 

БДС EN 301 443

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

6700 - 6925 MHz

 

FSS, Земя-космос

космос-Земя

 

Плана по Приложение 30В на Радио-
регламента в лента 6725 - 6925 MHz

 

БДС EN 301 926

БДС EN 301 443

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

6925 - 7075 MHz

FSS, Земя-космос

космос-Земя

 

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента в лента 6925 - 7025 MHz.

Фидерни линии за негеостационарни спътникови системи от МSS.

 

БДС EN 301 926

БДС EN 301 443

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

7250 - 7750 MHz

FSS, космос-Земя

 

Радиочестотната лента 7250 -
7375 MHz (космос-Земя) може да се използва и за MSS на първична основа по силата на споразумение съгласно чл. 9.21 от Радиорегламента.

 

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

7900 - 8025 MHz

FSS, Земя-космос

 

Радиочестотната лента 7900 -
8025 MHz (Земя-космос) може да се използва и за MSS на първична основа по силата на споразумение съгласно чл. 9.21 от Радиорегламента.

 

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

8025 - 8400 MHz

FSS, Земя-космос

EESS, космос-Земя

 

 

 

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

10,70 - 11,70 GHz

FSS, космос-Земя

Земя-космос

MSS, космос-Земя

Забележка 4

 

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента в лентите 10,70 - 10,95 GHz и 11,20 - 11,45 GHz.

Фидерни линии за радиоразпръскване-спътниково.

Използването на лента 10,70 -
10,95 GHz за MSS е на вторична основа.

 ERC/DEC/(00)08

 

БДС EN 301 926

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-20

11,70 - 12,5 GHz

 

Радиоразпръскване - спътниково

FSS, космос-Земя

Забележка 4

Плана по Приложение 30 на Радиорегламента.

Използването за FSS се ограничава до негеостационарни системи.

 

БДС EN 301 926

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

12,50 - 12,75 GHz

 

FSS, космос-Земя

Земя-космос

Забележка 4

 

Забележка 1

 

БДС EN 301 926

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

12,75 - 13,25 GHz

 

FSS, Земя-космос

Забележка 5

Плана по Приложение 30В на Радиорегламента.

 

БДС EN 301 926

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

13,40 - 13,65 GHz

 

FSS, космос-Земя

 

 

 

БДС EN 301 926

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

13,75 - 14 GHz

 

FSS, Земя-космос

 

Забележка 1

 

 

БДС EN 301 926

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

14,00 - 14,25 GHz

 

FSS, Земя-космос

МSS, Земя-космос

Забележка 4

 

Използването за MSS е на вторична основа.

Забележка 1

 

БДС EN 301 926

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-20

14,25 - 14,5 GHz

FSS, Земя-космос

МSS, Земя-космос

Забележка 4

Използването за MSS е на вторична основа.

Забележка 1

 

БДС EN 301 926

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-20

14,50 - 14,75 GHz

FSS, Земя-космос

 

Използването на лентата за връзки, различни от фидерни линии за радиослужба радиоразпръскване-спътниково, се ограничава до геостационарни спътници.

 

БДС EN 301 926

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

17,3 - 17,7 GHz

FSS, Земя-космос

космос-Земя

Лентата може да се ползва от приложения с висока плътност

Забележка 6

Плана по Приложение 30А на Радиорегламента.

FSS (Земя-космос) за геостационарни системи се ограничава до фидерни линии за радиоразпръскване-спътниково.

Забележка 2

ECC/DEC/(05)08

БДС EN 301 926

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

17,7 - 18,1 GHz

FSS, космос-Земя

Земя-космос

Некоординирани и координирани земни станции (некоординираните земни станции са в посока космос-Земя)

Забележка 6

FSS (Земя-космос) за геостационарни системи се ограничава до фидерни линии за радиоразпръскване-спътниково.

Забележка 1

Забележка 2

ERC/DEC/(00)07

БДС EN 301 926

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

18,1 - 18,4 GHz

FSS, космос-Земя

Земя-космос

Некоординирани и координирани земни станции (некоординираните земни станции са в посока космос-Земя)

Забележка 6

Използването на лентата от FSS (Земя-космос) се ограничава до фидерни линии на геостационарните спътникови системи в радиослужба радиоразпръскване-спътниково.

Забележка 1

Забележка 2

ERC/DEC/(00)07

БДС EN 301 926

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

18,4 - 19,3 GHz

FSS, космос-Земя

Некоординирани и координирани земни станции

Забележка 6

Негеостационарните системи 18,4 - 18,6 GHz са без право на защита спрямо геостационарните.

Забележка 2

ERC/DEC/(00)07

БДС EN 301 926

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

19,3 - 19,7 GHz

FSS, космос-Земя

Земя-космос

Некоординирани и координирани земни станции (некоординираните земни станции са в посока космос-Земя)

Забележка 6

FSS (Земя-космос) в лента 19,3 -
19,6 GHz (Земя-космос) се ограничава до фидерни линии за MSS.

Забележка 2

 ERC/DEC/(00)07

БДС EN 301 926

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

19,70 - 21,20 GHz

FSS, космос-Земя

МSS, космос-Земя

Лентата 19,70 - 20,20 GHz може да се ползва от FSS приложения с висока плътност

Забележка 4

Забележка 6

Забележка 1

ECC/DEC/(05)08

БДС EN 301 926

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-20

21,4 - 22 GHz

Радиоразпръскване-спътниково

HDTV системи

 

 

 

24,65 - 25,25 GHz

FSS, Земя-космос

 

 

 

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

27,5 - 29,5 GHz

 

FSS, Земя-космос

Радиочестотни ленти 27,51 -
27,8185 GHz, 28,4545 -
28,8365 GHz, 28,8365 -
28,9385 GHz и 29,4625 -
29,5 GHz могат да се използват от некоординирани земни станции

Забележка 6

Фидерни линии за радиоразпръскване-спътниково.

Използването на радиочестотна лента 29,1 - 29,5 GHz (Земя-космос) за FSS се ограничава до геостационарни спътникови системи и фидерни линии за негеостационарни спътникови системи в MSS радиослужба.

Обхватът е разделен честотно с неподвижна радиослужба.

Забележка 1

ECC/DEC/(05)01

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

29,50 - 30,00 GHz

FSS, Земя-космос

МSS, космос-Земя

Лентата може да се ползва от FSS приложения с висока плътност

Забележка 4

Забележка 6

Фидерни линии за радиоразпръскване-спътниково.

Използването на радиочестотна лента 29,5 - 29,9 GHz за MSS е на вторична основа.

Забележка 1

ECC/DEC/(05)08

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-20

30,00 - 31,00 GHz

FSS, Земя-космос

МSS, Земя-космос

 

 

 

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-20

37,50 - 39,50 GHz

 

FSS, космос-Земя

Некоординирани земни станции

Забележка 2

ERC/DEC/(00)02

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

39,50 - 40,50 GHz

 

FSS, космос-Земя

МSS, космос-Земя

Лентата може да се ползва от FSS приложения с висока плътност.

Некоординирани и координирани земни станции

Забележка 2

ERC/DEC/(00)02

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-20

40,50 - 42,50 GHz

 

Радиоразпръскване-спътниково

Некоординирани

земни станции

Забележка 2

EСC/DEC/(02)04

 

42,50 - 43,50 GHz

FSS, Земя-космос

 

 

 

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

45,50 - 47 GHz

MSS

 

 

 

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-20

47,20 - 47,5 GHz

 

FSS, Земя-космос

 

 

 

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

47,50 - 47,9 GHz

 

FSS, космос-Земя

Земя-космос

Лентата може да се ползва от FSS приложения с висока плътност

Използването на лентите от FSS (космос-Земя) се ограничава до геостационарни спътници.

EСC/DEC/(05)08

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

47,9 - 48,2 GHz

FSS, Земя-космос

 

 

 

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

48,2 - 48,54 GHz

 

FSS, космос-Земя

Земя-космос

Лентата може да се ползва от FSS приложения с висока плътност

Използването на лентите от FSS (космос-Земя) се ограничава до геостационарни спътници.

EСC/DEC/(05)08

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

48,54 - 49,44 GHz

 

FSS, Земя-космос

 

 

 

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

49,44 - 50,2 GHz

 

FSS, космос-Земя

Земя-космос

Лентата може да се ползва от FSS приложения с висока плътност

Използването на лентите от FSS (космос-Земя) се ограничава до геостационарни спътници.

EСC/DEC/(05)08

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

50,40 - 51,40 GHz

FSS, Земя-космос

MSS, Земя-космос

 

Използването на лентата за MSS е на вторична основа.

 

БДС EN 301 489-1

БДС EN 301 489-12

БДС EN 301 489-20

Забележки:

1. Негеостационарните системи са без право на защита спрямо геостационарните.

2. Некоординираните земни станции са без право на защита.

3. Обхватът е определен за използване от мобилни земни станции в съответствие с Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен на Комисията за регулиране на съобщенията.

4. Обхватът е определен за използване от LEST, HEST, мобилни земни станции, земни станции на борда на плавателни съдове (ESV), земни станции на борда на въздухоплавателни средства (AES), земни станции, монтирани на влакове, земни станции, монтирани на превозно средство и SNG TES, в съответствие с Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.

5. Обхватът е определен за използване от SNG TES в съответствие с Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.

6. Обхватът е определен за използване от некоординирани земни станции, включително станции с висока плътност HDFSS, ESOMPs в съответствие с Правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.Приложение № 2 към чл. 7


(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., предишно Приложение № 2 към чл. 4, изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.)


Правила за международна координация и нотификация при осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужба


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) Международна нотификация на честотни назначения, използвани от земните станции в електронните мрежи от неподвижна-спътникова радиослужба, се извършва по правилата на Радиорегламента.

1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.) Международна координация и нотификация се извършва, когато е необходимо да се получи международно признаване за използването на радиочестотните ленти.

2. В случаите, когато е необходима международна координация и нотификация на земна станция, предприятието трябва да представи в комисията данни за закритието към хоризонта за местоположението на антената ѝ. Данните трябва да бъдат представени в табличен и графичен вид през 5° за азимути от 0° до 360°.

3. При необходимост от промяна в издадено разрешение на честоти или други параметри вследствие на доказани смущения към станции на територия на друга администрация последствията са за сметка на предприятието.


Приложение № 3 към чл. 8


(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2012 г., предишно Приложение № 3 към чл. 7, изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2018 г., в сила от 16.10.2018 г.)


Списък на стандартите, отнасящи се до електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова и подвижна-спътникова радиослужба

Стандарт

БДС EN 301 443

 

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за терминал с много малка апертура на антената (VSAT). Предавателни, приемо-предавателни, приемни земни станции за връзка чрез спътник, работещи в честотните обхвати 4 GHz и 6 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 489-1

Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 1: Общи технически изисквания. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.1(b) от Директива 2014/53/ЕС и съществените изисквания на член 6 от Директива 2014/30/ЕС

БДС EN 301 489-12

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби. Част 12: Специфични условия за спътникови интерактивни земни станции с крайни устройства с малка апертура, работещи в честотните обхвати между 4 GHz и 30 GHz при фиксираните спътникови служби (FSS)

БДС EN 301 489-20

Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Електромагнитна съвместимост на радиосъоръжения и служби. Част 20: Специфични условия за мобилни земни спътникови станции (MES), използвани в мобилните спътникови служби (MSS)

БДС EN 301 721

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни земни станции (MES), осигуряващи съобщения с нискоскоростни данни (LBRDC), използващи спътници на ниски орбити (LEO), работещи в честотен обхват под 1 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС

БДС EN 301 926

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Стандарт за радиочестоти и модулация за дистанционно измерване, командване и насочване (TCR) на комуникационни спътници

БДС EN 302 574-1

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни земни станции (MЕS), работещи в честотните обхвати от 1 980 MHz до 2 010 MHz (земя-космос) и от 2 170 MHz до 2 200 MHz (космос-земя), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 1:
Допълнителни наземни компоненти (CGC) за широколентови системи.

БДС EN 302 574-2

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни земни станции (MЕS), работещи в честотните обхвати от 1 980 MHz до 2 010 MHz (земя-космос) и от 2 170 MHz до 2 200 MHz (космос-земя), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 2:  Потребителски съоръжения (UE) за широколентови системи

БДС EN 302 574-3

Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни земни станции (MЕS), работещи в честотните обхвати от 1 980 MHz до 2 010 MHz (земя-космос) и от 2 170 MHz до 2 200 MHz (космос-земя), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 3: Потребителски съоръжения (UE) за теснолентови системи

БДС EN 302 583

Цифрово видеоразпръскване (DVB). Рамкова структура, канално кодиране и модулация при спътникови услуги за ръчно носими устройства (SH) под 3 GHz