Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 28.XII

НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ

 

НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ

В сила от 01.08.2008 г.
Приета с ПМС № 188 от 01.08.2008 г

Обн. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.101 от 25 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.40 от 28 Май 2010г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2014г., изм. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2016г., изм. ДВ. бр.104 от 29 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 21 Март 2017г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., доп. ДВ. бр.75 от 11 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2018г., доп. ДВ. бр.49 от 21 Юни 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2023г., изм. ДВ. бр.81 от 26 Септември 2023г.

Чл. 1. С наредбата се уреждат размерът и начинът на определяне на командировъчните средства за времето на задграничния мандат на служителите в задграничните представителства на Република България, дългосрочно командировани при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба.


Чл. 2. За времето на задграничния мандат служителят получава освен възнаграждението си по служебно или по трудово правоотношение и командировъчни средства в чужда валута. Началната и крайната дата на задграничния мандат се определят в заповедта за дългосрочно командироване.


Чл. 3. Средствата, полагащи се на командирования по реда на наредбата, са за сметка на изпращащата администрация.


Чл. 4. Всички средства, полагащи се на командирования по чл. 70 от Закона за дипломатическата служба член на семейството, са за сметка на изпращащата администрация на служителя, дългосрочно командирован по реда на чл. 65 от Закона за дипломатическата служба, с изключение на командировъчните пари по чл. 6, ал. 3.


Чл. 5. Размерът на командировъчните пари, финансовите условия на командировката, включително условията за пътуване, видът на транспортното средство и маршрутът се посочват в заповедта за дългосрочна командировка.


Чл. 6. (1) Командировъчните пари се определят от базисен размер за съответната държава съгласно приложение № 1 в зависимост от длъжността за командироване в задграничното представителство, дипломатическия ранг на служителя, характера на възлаганите задачи и категорията съгласно приложение № 2.

(2) Размерът на командировъчните пари по ал. 1 се увеличава, както следва:

1. за всяко дете до 18-годишна възраст, пребиваващо в страната заедно с командирования - 8 на сто от базисния размер за съответната страна;

2. за пребиваващо в страната дете над 18-годишна възраст, ако се обучава в средно учебно заведение в приемащата държава и не повтаря учебната година поради слаб успех - 8 на сто от базисния размер за съответната страна;

3. за неработещ съпруг, пребиваващ в страната заедно с командирования - 16 на сто от базисния размер за съответната страна.

(3) На служител, командирован по реда на чл. 70 от Закона за дипломатическата служба, се определят командировъчни пари в размер до 30 на сто от базисния размер, определен за приемащата държава.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Размерът на командировъчните средства се актуализира от Министерския съвет по предложение на министъра на външните работи на всеки две години като се отчита индексът на ООН за цените на дребно (RPI).


Чл. 7. (1) Командировъчните пари се изплащат ежемесечно от началната до крайната дата на задграничния мандат, включително дните за пътуване при първото пътуване до местоназначението и при окончателното завръщане, на базата на календарните дни за месеца, включително почивните и празничните дни.

(2) Размерът на сумите, полагащи се за непълен месец, се изчислява в зависимост от календарните дни за съответния месец, като при окончателно завръщане или преместване по реда на чл. 66 от Закона за дипломатическата служба се включват и дните за пътуване.

(3) В началото на командировката служителят има право на авансово изплащане на не повече от 50 на сто от командировъчните пари за един месец. Авансовото изплащане се извършва в съответното представителство.

(4) Ръководителят на изпращащата администрация определя реда и начина на отчитане и контрол на изплащаните командировъчни пари.


Чл. 8. Командировъчните пари по чл. 6 не се изплащат при отсъствие на служителя от приемащата държава в работните дни, освен когато е командирован по реда на чл. 12.


Чл. 9. През време на ползването на отпуск командировъчни пари не се изплащат с изключение на случаите по чл. 10.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2023 г., в сила от 01.01.2023 г.) (1) При отпуск при временна неработоспособност и поради бременност и раждане с продължителност до 90 календарни дни командировъчните пари се изплащат в размер 80 на сто - когато отпускът се ползва в приемащата държава, и в размер 30 на сто - когато се ползва в Република България.

(2) Когато отпускът при временна неработоспособност и поради бременност и раждане е с продължителност над 90 календарни дни, след деветдесетия ден командировъчни пари не се изплащат.


Чл. 11. (1) Пътните разходи на командирования се поемат от изпращащата администрация в следните случаи:

1. при първоначалното заминаване до държавата на задграничното назначение и при окончателното завръщане;

2. при преместване по реда на чл. 66 от Закона за дипломатическата служба;

3. при пътуване по повод смърт на съпруга на служителя, на негови или на съпруга родители, деца, брат, сестра;

4. при служебно пътуване до Република България и обратно до приемащата държава;

5. при евакуация, когато разходите не се поемат от Министерския съвет;

6. при пътуване до Република България и обратно до приемащата държава за ползване на платен годишен отпуск веднъж годишно; пътните разходи по тази точка не се изплащат, ако ползването на отпуска е започнало в годината на първоначално заминаване и на окончателно завръщане.

(2) Пътните разходи на членовете на семейството на командирования служител се поемат от изпращащата администрация в случаите по ал. 1, т. 1 - 3, 5 и 6.

(3) Пътуването по ал. 1, т. 1 се извършва в дните за пътуване, определени в заповедта за командировка, но не повече от два дни. В случай че датата на пътуване е извън този период, пътните разходи се поемат само с предварително разрешение на ръководителя на изпращащата администрация при наличие на уважителни причини за това.

(4) Пътуванията се извършват със самолет икономична класа по финансово изгоден маршрут. При икономическа изгода и със съгласието на командирования пътуването може да се извърши и с автобус, с влак първа класа със спално място, с кораб или с лично превозно средство.

(5) В случаите по ал. 1, т. 1 - 3 и 6 служителите могат да пътуват и по друг избран маршрут, като при представяне на разходооправдателни документи изпращащата администрация възстановява направените пътни разходи до стойността на самолетен билет икономична класа по финансово изгоден маршрут от и до Република България, съответно между страните на преместване по чл. 66 от Закона за дипломатическата служба.

(6) В случаите на пътуване с лично превозно средство на служителите се изплащат пътни пари в процент от цената на самолетен билет икономична класа по финансово изгоден маршрут, определен в приложение № 4. Пътни пари в съответния размер се изплащат и за всеки член на семейството, пътуващ самостоятелно или съвместно с командирования.

(7) На ръководителите на задграничните представителства, както и на придружаващите ги членове на техните семейства, ако пътуват заедно с тях, се заплаща пътуване в бизнес класа в случаите по ал. 1, т. 1 и 2. В случай че придружаващите ги членове на техните семейства не пътуват с тях, се заплаща пътуване в икономична класа.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Изпращащата администрация заплаща за командирования служител разходи по пренасянето на личен непридружаван багаж до цената на 200 кг самолетно карго в началото и в края на командировката и при преместване по реда на чл. 66 от Закона за дипломатическата служба срещу представени разходооправдателни документи, включително товарителницата за самолетното карго, когато багажът се пренася чрез самолет.

(9) Разходи, свързани с транспорт до и от карго терминала, опаковка, оформяне на документи, такси за обработка и освобождаване, складови разноски и други подобни се заплащат от командирования.


Чл. 12. (1) При командировка в приемащата държава извън населеното място, където е установено задграничното представителство, служителят има право на пътни, квартирни и допълнителни дневни пари за съответната държава съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г. и бр. 64 от 2008 г.). Командироването се извършва от ръководителя на задграничното представителство, а за служителите в службите по търговско-икономическите въпроси - от изпращащата администрация. Служителите по чл. 65, ал. 3 от Закона за дипломатическата служба се командироват след съгласието на изпращащата администрация.

(2) При еднодневни командировки в приемащата държава не се полагат дневни и квартирни пари.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2019 г.) При командировка в трета държава служителят има право на пътни, квартирни и допълнителни дневни пари съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина за съответната държава, в която се командирова. Командироването се извършва от ръководителя на изпращащата администрация или оправомощено от него лице.

(4) На ръководителя на задграничното представителство квартирни пари се изплащат по фактически размери срещу представени разходооправдателни документи.

(5) При служебно пътуване до Република България за период до 14 дни на служителите се изплащат командировъчни пари по чл. 6, а в случаите, когато командировката е до населено място извън столицата - и пътни и квартирни пари съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г. и бр. 2 от 2008 г.).


Чл. 13. (1) За времето на дългосрочната командировка изпращащата администрация е задължена да осигури на служителя подходящо жилище или средства за наем. В зависимост от броя на членовете на семейството на командирования служител, живеещи заедно с него, служебните му задължения и местните условия се определят нормативи за броя, вида и обзавеждането на помещенията в жилищата - собственост на Република България, съгласно приложение № 5 или максимални размери на средствата за наем за наетите жилища съгласно приложение № 6.

(2) За наемането на жилище, както и при настаняване в жилище - собственост на Република България, ръководителят на задграничното представителство назначава комисия, която преценява условията, нормативите и максималния размер на средствата за наем съгласно приложения № 5 и 6 и изготвя протокол с предложение.

(3) Настаняването в жилище - собственост на Република България, се извършва със съгласието на ръководителя на представителството. Договорът за наемане на жилище се сключва след утвърждаване от ръководителя на представителството на протокола на комисията по ал. 2. За служители, командировани по реда на чл. 65, ал. 3 от Закона за дипломатическата служба, протоколът по ал. 2 се утвърждава след съгласието на изпращащата администрация. Копие от всеки протокол и сключен договор се изпраща в изпращащата администрация.

(4) В срок 6 месеца от настаняването в жилище - собственост на Република България, служителят внася за своя сметка гаранция в размер 25 на сто от базисния размер на дневните командировъчни пари за 30 календарни дни, определен във валута за съответната държава, в полза на Министерството на външните работи за обезпечаване на евентуални задължения, свързани с имота.

(5) Когато в договора за наем не е изрично включена клаузата за депозит (гаранция), внасяна от служителя (наемателя) в полза на наемодателя, служителят в срок до 6 месеца от датата на сключване на договора внася в задграничното представителство сума в размер на месечния наем за обезпечаване на евентуални задължения, свързани с имота. В случаите по тази алинея ръководителят на представителството внася депозит в размера по ал. 4.

(6) Гаранцията по ал. 4 и 5 се възстановява на служителя в тримесечен срок след приключване на командировката и приспадане на всички комунално-битови разходи, такси и щети, в случай че такива са възникнали.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) При първоначално пристигане, до наемането на жилище или до настаняването в жилище - собственост на Република България, но за период, не по-дълъг от два месеца, изпращащата администрация поема разходите за временно настаняване на командирования служител и на членовете на семейството му в хотел в рамките на норматива за едномесечен наем, определен в приложение № 6. При обективна невъзможност за настаняване в хотел в рамките на норматива за едномесечен наем, определен в приложение № 6, ръководителят на изпращащата администрация може да определи размер на средствата за настаняване в хотел, който не може да надвишава с повече от 20 на сто норматива за едномесечен наем, определен в приложение № 6.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Изпращащата администрация заплаща разходите за наем на жилище, инсталационните такси за телефон, както и таксите за монтиране на необходимите измервателни уреди за комунално-битови услуги. Изпращащата администрация поема и всички данъци, задължителни застраховки и такси с изключение на такси за битови отпадъци по отношение на наетото жилище, които съгласно императивни разпоредби на местното законодателство са за сметка на наемателя. Всички останали разходи, свързани с жилището и неговото ползване, са за сметка на служителя.

(9) Когато в жилище - собственост на Република България, няма отделни измервателни уреди или при сключен договор за наем разходите за комунално-битови услуги са включени в наемната цена, служителят заплаща всеки месец сума в касата на представителството на базата на разпределителни протоколи, които се изготвят от комисията по ал. 2, за покриване на разходите за комунално-битови услуги.

(10) Преди приключване на командировката служителят е длъжен да осигури заплащането на всички телефонни и комунално-битови разходи за жилището, ползвано от него, за времето на командировката, включително тези, чийто падеж ще настъпи след окончателното му завръщане.

(11) Разходите за комунално-битови услуги на резиденцията на ръководителя на задграничното представителство се поемат от изпращащата администрация с изключение на разходите за лични телефонни разговори.

(12) Жилището и обзавеждането се предават на командирования служител и се приемат от него с инвентарен опис от комисията по ал. 2.

(13) Всички щети, свързани с ползването на жилището и обзавеждането, възникнали вследствие на лошо стопанисване по вина на командирования или на членовете на семейството му, се заплащат от него.

(14) При прекратяване на договора за наем и напускане на наетото жилище служителят изисква документ от наемодателя, че няма никакви претенции, свързани с освободеното жилище.

(15) При освобождаване на жилище - собственост на Република България, на служителя се издава документ от длъжностното лице, изпълняващо финансово-отчетнически функции в представителството, за наличието или за липсата на задължения във връзка с ползваното от него жилище.

(16) Разходите, свързани с ползването и подобренията в жилище - собственост на Република България, предоставено за безвъзмездно ползване на командированите служители, които са искани или са извършвани от тях, са за сметка на служителите, след като са съгласувани и разрешени от ръководителя на представителството и не водят до нанасяне на щети на жилището и обзавеждането.

(17) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Разходите за освежаване и боядисване на жилищата - собственост на Република България, при първоначалното настаняване на дългосрочно командирован служител през минимум 4-годишен период, както и разходите по текущото поддържане са за сметка на изпращащата администрация.


Чл. 14. (1) На командирования служител и на всеки член на неговото семейство се поемат разходи за медицинско обслужване и здравно осигуряване в приемащата държава за една календарна година в размер до 50 на сто от базисния размер за 30 календарни дни, определен във валута за съответната държава, срещу представяне на разходооправдателни документи, освен в случаите, когато е обезпечено безплатно медицинско обслужване по силата на международен договор с приемащата държава.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) На командирования служител в държава - членка на Европейския съюз, в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария и на всеки член на неговото семейство се поемат разходи в приемащата държава за една календарна година в размер до 30 на сто от базисния размер за 30 календарни дни при нормативно определено в законодателството на приемащата държава доплащане за част от съответните здравни услуги, предоставяни по силата на регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр S1/S072 и/или за медицинските услуги, които не се предоставят по силата на регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр S1/S072. Командированият служител е длъжен да представи разходооправдателни документи и други официални документи за наличието на предпоставките за възстановяване на разходите по тази алинея, като в противен случай същите не се изплащат от изпращащата администрация.

(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) На командирования служител в Съединените американски щати и на всеки член на неговото семейство се поемат разходи за медицинско обслужване и за здравно осигуряване в приемащата държава за една календарна година в размер до 62 на сто от базисния размер за 30 календарни дни, определен във валута, срещу представяне на разходооправдателни документи освен в случаите, когато е обезпечено безплатно медицинско обслужване по силата на международен договор с приемащата държава.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 28.12.2018 г.) Лицата по ал. 1 могат да сключват в рамките на предвидените средства договор за медицинска осигуровка с покритие само в приемащата държава. По предложение на ръководителя на съответното представителство може да се сключи и групова медицинска осигуровка за целия персонал на представителството и за членовете на семействата в рамките на нормативноопределените размери.

(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 28.12.2018 г.) Лицата по ал. 2 могат да сключват в рамките на предвидените средства договор за допълнителна медицинска осигуровка с покритие само в приемащата държава, обхващаща медицинско обслужване извън предоставеното безплатно по силата на регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр S1/S072. По предложение на ръководителя на съответното представителство може да се сключи и договор за групова допълнителна медицинска осигуровка за целия персонал на представителството и за членовете на семействата в рамките на нормативноопределените размери.

(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 28.12.2018 г.) Лицата по ал. 3 могат да сключват в рамките на предвидените средства договор за медицинска осигуровка с покритие само в приемащата държава. По предложение на ръководителя на съответното представителство може да се сключи и групова медицинска осигуровка за целия персонал на представителството и за членовете на семействата в рамките на нормативноопределените разходи.

(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Предвидените средства за командирования служител и за членовете на неговото семейство могат да се кумулират като общ лимит в рамките на едно семейство и да се разходват в зависимост от нуждите на отделните членове на семейството.

(8) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 28.12.2018 г.) С разрешение на ръководителя на изпращащата администрация могат да се поемат и разходи над определения лимит за медицинско обслужване и здравно осигуряване за съответната държава за неотложна животоспасяваща медицинска намеса, ако не е възможно транспортиране в България и не е сключена медицинска осигуровка или разходите не се поемат от сключената медицинска осигуровка и тя е с максимално възможно покритие за лимита за медицинско обслужване и здравно осигуряване за съответната държава.


Чл. 15. (1) За покриване на разходи за детска градина, за начално, основно и средно образование на всяко дете на дългосрочно командирован служител за всяка учебна година изпращащата администрация изплаща на служителя допълнителни командировъчни пари в размер до 150 на сто от базисния размер за 30 календарни дни, определен във валута за съответната държава.

(2) Разходи за детска градина се заплащат само ако тя представлява задължителна част от основното образование в приемащата държава или когато е условие за записване в учебно заведение в съответната държава.

(3) Изплащането на допълнителните пари за всяко дете се извършва срещу представяне на разходооправдателни документи за заплатени такси и документ, удостоверяващ записването в съответния клас (група). При повтаряне на годината средствата са за сметка на командирования служител.

(4) Разходи по този член не се изплащат на командированите по чл. 70 от Закона за дипломатическата служба.


Чл. 16. Когато в приемащата държава възникне и продължи повече от месец заплаха за живота и сигурността на служителите в съответното представителство, министърът на външните работи предлага на Министерския съвет да разреши временно изплащане за служителя и за всеки член на неговото семейство на сума не по-малка от 15 на сто от базисния размер на командировъчните пари за съответната държава.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2023 г., в сила от 01.01.2023 г.) С правата по наредбата за всяка календарна година се ползват членовете на семейството на командирован служител, ако пребивават с него в приемащата държава за срок, не по-малък от Ѕ от съответната година от задграничния мандат. По отношение на годината на първоначално заминаване и годината на окончателно завръщане с правата по наредбата за съответната година се ползват членовете на семейството на командирован служител, които пребивават заедно с него в приемащата държава за срок, не по-малък от Ѕ от периода между датата на начало на командировката и края на същата календарна година, съответно за срок, не по-малък от Ѕ от периода между началото на календарната година на окончателното завръщане и датата на окончателното завръщане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2023 г., в сила от 01.01.2023 г.) Децата, родени след началото на командировката, се ползват от правата по наредбата в годината на раждане на детето, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от Ѕ от периода между датата на раждането и края на годината, в която е родено детето.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2023 г., в сила от 01.01.2023 г.) В случаите на сключване на брак след началото на командировката съпругът/съпругата на служителя се ползва от правата по наредбата в годината на сключване на брака, ако пребивава със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от Ѕ от периода между датата на сключване на брак и края на годината, в която е сключен бракът.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2023 г., в сила от 01.01.2023 г.) Децата, навършващи 18-годишна възраст по време на командировката, които не продължават да учат в приемащата държава, се ползват всяка календарна година от правата по наредбата до навършване на 18-годишна възраст, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от Ѕ от съответната календарна година от задграничния мандат до годината на навършване на пълнолетие, а по отношение на годината на навършване на пълнолетие - за срок, не по-малък от Ѕ от периода между началото на годината, в която навършват 18-годишна възраст, и датата на навършване на пълнолетие.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2023 г., в сила от 01.01.2023 г.) Децата, навършващи 25-годишна възраст по време на командировката, които продължават да учат в приемащата държава, се ползват от правата по наредбата за съответната година, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от Ѕ от тази календарна година до годината на навършване на 25-годишна възраст, а по отношение на годината на навършване на 25-годишна възраст - за срок, не по-малък от Ѕ от периода между началото на годината, в която навършват 25-годишна възраст, и датата на навършване на 25-годишна възраст.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2023 г., в сила от 01.01.2023 г.) Съпругът, чийто брак е прекратен по време на командировката, се ползва от правата по наредбата в годината на прекратяване на брака, ако пребивава със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от Ѕ от периода между началото на годината, в която е прекратен бракът, и датата на прекратяване на брака.

(7) При неизпълнение на изискването за срока на пребиваване по ал. 1 - 6 командированият служител възстановява средствата, изплатени от изпращащата администрация за членовете на семейството му. Средствата по тази алинея не се възстановяват в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 и 5. С разрешение на ръководителя на изпращащата администрация средствата по тази алинея не се възстановяват и в случаите, когато пребиваването на член на семейството е прекратено поради сериозно заболяване.

(8) С разрешение на ръководителя на изпращащата администрация средствата за медицинско обслужване за членовете на семейството могат да се разходват и без да се спазват изискванията на ал. 1 - 6.


Чл. 18. (1) Командированият служител е длъжен да уведоми предварително изпращащата администрация дали членове на семейството му ще пребивават заедно с него в приемащата държава по време на командировката за срок, не по-малък от предвидения в чл. 17, ал. 1 - 6, както и да уведомява за всяка настъпила промяна, включително в случаите по чл. 17, ал. 2 и 3.

(2) За удостоверяване на обстоятелството по ал. 1 служителят попълва ежемесечна декларация за броя на дните, през които членовете на семейството му са пребивавали на територията на приемащата държава в съответния месец.


Чл. 19. Наредбата не се прилага за местни лица, сключили договор за работа по чл. 80 от Закона за дипломатическата служба. Тяхното правно положение се регламентира от законодателството на приемащата държава, освен ако то допуска прилагане на българското законодателство.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) "Местни лица" са както граждани на приемащата държава, така и законно пребиваващи в нея български граждани и граждани на трети страни. Не се считат за местни лица законно пребиваващи в приемащата държава служители в дипломатическата служба, ползващи законоустановен отпуск, както и лицата, ползващи отпуск по чл. 77 от Закона за дипломатическата служба.

2. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2009 г.) "Изпращаща администрация" е администрацията, чийто служител е командированият, а за служителите в задграничните представителства по чл. 42, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - Министерството на външните работи.

3. "Членове на семейството" са лицата, дефинирани в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за дипломатическата служба.

4. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2023 г., в сила от 01.01.2023 г.) "Неработещ съпруг" е съпруг, който не работи по трудов или друг договор и не упражнява свободна професия в приемащата държава, включително не работи от разстояние в домашна среда по правоотношение, възникнало в Република България, в приемащата държава или в трета държава.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 71, ал. 2 и 3, чл. 72, 73, 75 и 76 от Закона за дипломатическата служба.


§ 3. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на външните работи.


§ 4. Членове на семейството, които не са изпълнили изискването на чл. 25в от Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г. и бр. 3 и 20 от 2008 г.), но отговарят на изискването на чл. 17 от тази наредба, започват да се ползват с правата по наредбата считано от датата на влизането ѝ в сила.


§ 5. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.)

§ 6. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.)

§ 7. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.)

§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) От 1 юли 2017 г. се изплащат 100 на сто от предвидените в наредбата командировъчни пари.


§ 8а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2023 г., в сила от 01.01.2023 г.) До 31 декември 2023 г. командировъчни пари по чл. 6 за почивните и празничните дни през време на ползване на отпуск, с изключение на случаите по чл. 10, не се изплащат.


§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Размерът на средствата за наем за съответната държава, определен в процент от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута за 30 календарни дни по приложение № 6, се определя на основата на 100 на сто от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута съгласно приложение № 1.

§ 10. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Не се допуска сключването на допълнителни споразумения, с които се удължава срокът на действието на договори за наемане на жилища, сключени до 1 юли 2017 г., в които уговорената наемна цена надхвърля максималния размер на средствата за наем, определен по реда на приложение № 6.

§ 11. (Предишен § 10 - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) Министерствата и другите ведомства, които командироват служители при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба, следва да предвидят по бюджетите си за съответните години необходимите средства.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 448 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ 16 МАРТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2017 Г.)


§ 11. От 1 юли 2017 г. до 30 септември 2018 г. командировъчните пари на дипломатическите служители и на служителите с временен дипломатически ранг, дългосрочно командировани по реда на Закона за дипломатическата служба в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Кралство Белгия, с изключение на ръководителя на задграничното представителство - постоянен представител на Република България към Европейския съюз, се определят, като съответният процент от базисния размер на дневните командировъчни пари съгласно приложение № 2 се увеличи с 5 на сто.

§ 12. (1) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, § 4, т. 2 и 5, § 6, т. 1 и 3 и § 7, 8, 9 и 10, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.

(2) Размерите на средствата за наем на обзаведено жилище за съответната държава, определен в процент от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута за 30 календарни дни, посочени в таблицата по § 10, т. 1 от това постановление, се прилагат по отношение на договорите за наемане на жилища, сключени след 1 юли 2017 г., с изключение на Ирландия, за която процентът, определен на ред № 10 от таблицата по § 10, т. 1, се прилага по отношение на договорите за наемане на жилища, сключени след 1 януари 2017 г.

§ 13. Ръководителите на изпращащите администрации следва да приведат заповедите за дългосрочна командировка на командированите служители в съответствие с постановлението.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 11.09.2018 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 28.12.2018 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2019 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбата на § 1, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 415 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 484 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2022 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2022 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 19 ЯНУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2023 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2023 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2023 г. по отношение на дългосрочно командированите служители, на които изпращаща администрация е Министерството на външните работи, а по отношение на останалите - от 1 януари 2024 г.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 11.09.2018 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 28.12.2018 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2019 г., в сила от 27.12.2019 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2023 г. (*))


ТАБЛИЦА

на базисния размер на дневните командировъчни пари във валута при дългосрочно командироване на служителите в задграничните представителства на Република България в чужбина при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба

 

№ по ред

Държава

Валута

Дневни пари

Европа

1.

Австрия

евро

129

2.

Азербайджан

евро

115

3.

Албания

евро

118

4.

Армения

евро

110

5.

Беларус

евро

120

6.

Белгия

евро

127

7.

Босна и Херцеговина

евро

110

8.

Великобритания

евро

120

9.

Германия

евро

129

10.

Грузия

евро

110

11.

Гърция

евро

121

12.

Дания

евро

138

13.

Ирландия

евро

125

14.

Испания

евро

116

15.

Италия

евро

120

16.

Кипър

евро

116

17.

Косово

евро

126

18.

Република Северна Македония

евро

113

19.

Молдова

евро

118

20.

Нидерландия

евро

129

21.

Норвегия

евро

130

22.

Полша

евро

115

23.

Португалия

евро

118

24.

Румъния

евро

114

25.

Русия

евро

123

26.

Словакия

евро

120

27.

Словения

евро

115

28.

Сърбия

евро

113

29.

Турция

евро

108

30.

Украйна

евро

120

31.

Унгария

евро

123

32.

Финландия

евро

125

33.

Франция

евро

125

34.

Хърватия

евро

121

35.

Черна гора

евро

114

36.

Чехия

евро

124

37.

Швейцария

евро

149

38.

Швеция

евро

128

Азия

39.

Афганистан

евро

125

40.

Виетнам

евро

111

41.

Индия

евро

109

42.

Индонезия

евро

110

43.

Ирак

евро

113

44.

Иран

евро

102

45.

Израел

евро

118

46.

Йемен

евро

96

47.

Йордания

евро

118

48.

Казахстан

евро

111

49.

Камбоджа

евро

110

50.

Катар

евро

119

51.

Китай

евро

128

52.

КНДР

евро

126

53.

Република Корея

евро

135

54.

Кувейт

евро

114

55.

Ливан

евро

132

56.

Монголия

евро

102

57.

Обединени арабски емирства

евро

125

58.

Пакистан

евро

113

58а.

Кралство Саудитска Арабия

евро

117

59.

Сирия

евро

115

60.

Узбекистан

евро

98

61.

Япония

евро

135

Африка

62.

Алжир

евро

126

63.

Египет

евро

115

64.

Етиопия

евро

124

65.

Либия

евро

102

66.

Мароко

евро

113

67.

Нигерия

евро

125

68.

Тунис

евро

113

69.

ЮАР

евро

115

Америка

70.

Аржентина

евро

117

71.

Бразилия

евро

115

72.

Канада

евро

126

73.

Куба

евро

124

74.

Мексико

евро

117

75.

САЩ

евро

139

Австралия и Океания

76.

Австралия

евро

116


Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1


(Доп. - ДВ, бр. 101 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.)


Таблица за определяне на командировъчните пари във валута на служителите, командировани в задграничните представителства при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) 

 

 

 

по

ред

Процент

от базисния

размер на

дневните

команди-

ровъчни

пари

Служители с

дипломатически

ранг

Други служители

Минимално

необходима

образователна

степен

 

1

2

3

4

5

1.

135

Ръководител на задгранично представителство - постоянен представител на Република България към Европейския съюз

 

магистър

 

1а.

130

Ръководител на задгранично представителство - извънреден и пълномощен посланик, акредитиран с указ на президента на републиката в повече от две страни и/или международни правителствени организации

Ръководител на задгранично представителство - постоянен представител при международните организации

 

магистър

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

120

Ръководител на задгранично представителство - извънреден и пълномощен посланик

 

магистър

3.

110

Ръководител на задгранично представителство - генерален консул

 

магистър

4.

100

Управляващ представителство

Ръководител на задгранично представителство - ръководител на дипломатическо бюро, бюро за свръзка или специална мисия

 

магистър

5.

95

Посланик неакредитиран

Пълномощен министър в задгранично представителство

Аташе по отбраната

Служител на Министерството на отбраната в задгранично представителство при международна организация -

I степен

 

магистър

6.

90

Съветник в задгранично представителство

Военен аташе

Задграничен представител на МВР - I степен

Задграничен представител на Държавна агенция "Национална сигурност" - I степен

Служител на Министерството на отбраната в задгранично представителство при международна организация - II степен

 

магистър

 

магистър

магистър

 

магистър

 

 

магистър

7.

80

Първи секретар в задгранично представителство

Помощник военен аташе

Задграничен представител на МВР - II степен

 

Задграничен представител на Държавна агенция "Национална сигурност" - II степен

Служител на Министерството на отбраната в задгранично представителство при международна организация - III степен

 

 

 

Завеждащ "Финансово- административна служба - I категория

 

 

 

Завеждащ служба "Комуникации" - I категория

магистър

 

магистър

магистър

 

 

бакалавър

 

 

магистър

8.

75

Втори секретар в задгранично представителство

 

 

 

Преводач - I категория

Управител на посолски комплекс - I категория

Завеждащ служба "Комуникации" - II категория

Завеждащ "Финансово- административна служба" - II категория

Служител на Министерството на отбраната в задгранично

представителство при международна организация - IV степен

магистър

 

 

магистър

бакалавър

 

бакалавър

 

бакалавър

 

 

бакалавър

9.

70

Трети секретар в задгранично представителство

 

 

 

Секретар на военен аташе

Преводач - II категория

Управител на посолски комплекс - II категория

магистър

 

 

магистър

магистър

бакалавър

10.

68

Аташе в задгранично представителство

Експертен сътрудник - I категория

Завеждащ "Финансово-административна служба" - III категория

магистър 

 

средно

11.

66

 

Преводач - II категория

Експертен сътрудник - II категория

Управител на посолски

комплекс - III категория

Сътрудник - I категория

Касиер-домакин - I категория

Служител на Министерството на отбраната в задгранично представителство при международна организация - V степен

бакалавър

бакалавър

 

бакалавър

 

средно

средно

средно

12.

62

 

Експертен сътрудник - III категория

Сътрудник - II категория

Касиер-домакин - II категория

Служител на Министерството на отбраната в задгранично представителство при международна организация - VI степен

бакалавър

 

средно

средно

средно

13.

58

 

Домакин

Сътрудник - III категория

Шофьор

Служител на Министерството на отбраната в задгранично представителство при международна организация - VII степен

средно

средно

средно

средно

14.

54

 

Технически секретар

Въоръжена охрана на задгранично представителство

Готвач

средно

средно

 

средно

професи-онално

15.

до 30

 

Технически сътрудник

средно

 

 

Забележки:

 

1. Временно управляващите посолствата получават командировъчни пари в размер 100 на сто от базисния размер за съответната държава в случаите, когато извънредният и пълномощен посланик е постоянно акредитиран със седалище в друга държава.

 

2. При временно заместване на ръководител на представителство след третия месец временно управляващите получават командировъчни пари за притежавания от тях дипломатически ранг, увеличени с 15 на сто от базисния размер за съответната държава, като общата сума на командировъчните пари не може да е повече от 100 на сто от базисния размер.

 

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Завеждащите финансово-административните служби, които водят финансово-счетоводната дейност на повече от едно задгранично представителство, получават допълнителни командировъчни пари в размер 250 евро месечно за всяко допълнително представителство, като общата сума на командировъчните пари не може да е повече от 95 на сто от базисния размер.

 

4. Служителите, които изпълняват функциите на материалноотговорни лица в представителствата, в които не са командировани завеждащи финансово-административни служби, получават командировъчни пари за изпълняваните от тях функции, увеличени с 10 на сто от базисния размер за съответната държава.

 

5. Ръководителите на консулство получават командировъчни пари за притежавания от тях дипломатически ранг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение № 3 към чл. 6, ал. 4


(Отм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.)


Приложение № 4 към чл. 11, ал. 6


(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2019 г., в сила от 27.12.2019 г.)


ТАБЛИЦА
за размера на пътните пари при пътуване с лично превозно средство
 
Пътни пари, Задгранични представителства
определени в  
процент от  
цената на  
самолетен  
билет  
икономична  
класа по  
финансово  
изгоден  
маршрут  
1 2
25 1. Генерално консулство в Истанбул
  2. Генерално консулство в Одрин
  3. Генерално консулство в Солун
  4. Република Северна Македония
  5. Румъния
  6. Сърбия
  7. Черна гора
50 1. Австрия
  2. Албания
  3. Беларус
  4. Белгия
  5. Босна и Херцеговина
  6. Германия
  7. Дания
  8. Естония
  9. Италия
  10. Косово
  11. Латвия
  12. Литва
  13. Люксембург
  14. Молдова
  15. Полша
  16. Словакия
  17. Словения
  18. Украйна
  19. Унгария
  20. Франция
  21. Холандия
  22. Хърватия
  23. Чехия
  24. Швейцария
  25. Посолство в Атина
  26. Посолство в Анкара
75 1. Великобритания
  2. Ирландия
  3. Испания
  4. Норвегия
  5. Португалия
  6. Финландия
  7. Швеция
100   Всички останали държави
 
Забележки:
1. Пътните пари при пътуване с лично моторно превозно средство се изплащат в процент от цената на самолетен билет икономична класа по финансово изгодния маршрут, както следва:
а) при първоначално заминаване или при окончателно завръщане - от цената на еднопосочен билет в сезона на пътуване;
б) при пътуване за ползване на платен годишен отпуск в България - от цената на двупосочен билет с валидност един месец в сезона на пътуване.
2. Пътните пари за пътуване от и до Битоля, Ниш, Одрин, Подгорица, Скопие и Солун се изплащат в размер 25 на сто от сезонната тарифа за пряк полет от София до Букурещ.
3. Пътните пари за пътуване с лично превозно средство се изплащат, както следва:
а) в български левове в България - при първоначално заминаване;
б) във валута в съответното задгранично представителство - при окончателно завръщане и при пътуване за ползване на платен годишен отпуск в България.
 


Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1 и 2НОРМАТИВИ
за брой, вид и обзавеждане на жилищата - собственост на Република България
 
ТАБЛИЦА
на нормативите за броя и вида на помещенията в жилищата - собственост на Република България, според броя на живеещите заедно с командирования служител членове на семейството му
 
Брой на членовете Брой и вид на
на семейството на помещенията в
командирования жилищата - собственост
служител, на Република
живеещи заедно с него България
1. За едно- и двучленно Една стая, хол, кухня
  семейство и сервизни помещения
2. За тричленно Две стаи, хол, кухня и
  семейство сервизни помещения
3. За четири- и повече Три стаи, хол, кухня и
  членно семейство сервизни помещения
 
ТАБЛИЦА
на минималните нормативи за обзавеждане на помещенията в жилищата - собственост на Република България
 
Вид на помещението Обзавеждане
1. Първа стая Две легла, две нощни шкафчета, гардероб, килим, пердета и завеси, полилей, климатизатор (за страните с горещ климат)
2. Втора и трета стая Легла според броя на членовете на семейството, работно бюро с два стола, гардероб, килим, пердета и завеси, полилей, климатизатор (за страните с горещ климат)
3. Хол Салонна гарнитура, канапе, два фотьойла, масичка, две табуретки, салонен бюфет, телевизор, маса за хранене със столове, килим (фабрична изработка), пердета и завеси, полилей, климатизатор (за страните с горещ климат)
4. Кухня Готварска печка, хладилник, перална машина, кухненски шкафове, маса с 6 стола, пердета и завеси, осветителен глобус (аплик, плафониера)
5. Антре Закачалка, осветителен глобус (аплик, плафониера)
 
Забележки:
1. Нормативите за брой, вид и обзавеждане на жилищните помещения не се отнасят за ръководителите на задгранични представителства по чл. 23, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за дипломатическата служба.
2. По преценка на ръководителя на представителството в съответната страна в жилище - собственост на Република България, може да се предостави едно допълнително жилищно помещение за представителни цели на заместник-ръководител на задгранично представителство с дипломатически ранг посланик или пълномощен министър.
3. При наличие на собствена база по преценка на ръководителя на представителството служителят се настанява в свободните апартаменти независимо от нормативите за жилищна площ.
4. Обзавеждането на жилищата се извършва в зависимост от наличните средства по бюджета на съответното представителство.
5. При доказана необходимост изпращащата администрация може да разреши закупуване на обзавеждане над определеното в таблицата на минималните нормативи за обзавеждане на помещенията в жилищата - собственост на Република България, за своя сметка.
 


Приложение № 6 към чл. 13, ал. 1 и 2


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 11.09.2018 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2019 г., в сила от 27.12.2019 г.)


Максимални размери на средствата за наем за наетите жилища


ТАБЛИЦА

на размера на средствата за наем на обзаведено жилище за съответната държава, определен в процент от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута за 30 календарни дни

 

(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) 

 

№ по ред

Размер на средствата за наем на обзаведено жилище за съответната държава, определен в процент от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута за 30 календарни дни

Държави

1.

30

Афганистан, Иран, Йемен, КНДР, Пакистан, Ангола, Гана, Зимбабве, Судан, Етиопия, Тунис, ЮАР, Бразилия, Албания, Гърция, Кипър, Република Северна Македония, Молдова, Чехия, Камбоджа

2.

 

35

Хърватия, Беларус, Румъния, Словения, Армения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Сърбия

3.

40

Дания, Естония, Испания, Латвия, Литва, Словакия, Норвегия, Португалия, Русия, Турция, Украйна, Виетнам, Сирия, Узбекистан, Мексико, Чили, Куба, Мароко, Индия

4.

45

Йордания, Полша, Унгария, Либия, Казахстан, Грузия

5.

50

Нидерландия, Канада, Азербайджан

6.

55

Австрия, Финландия, Швейцария, Франция, Ливан

7.

58

Белгия

8.

60

Тайланд, Венецуела, Алжир, Египет, Монголия

9.

65

Япония, Кувейт, Швеция

10.

70

Австралия, Германия, Ирландия, Италия, Аржентина, Нигерия

11.

75

Великобритания, Израел

12.

80

Китай, Ирак

13.

90

Съединени американски щати, Република Корея

14.

95

Катар, Обединени арабски емирства, Индонезия, Кралство Саудитска АрабияТАБЛИЦА

на максималния размер на средствата за наем на командирован служител, определени в процент от размера на средствата за наем за съответната държава, според броя на членовете на семейството му, живеещи заедно с него

 

 

 

Максимален

Брой на членовете на

 

размер на

семейството на командирования

 

средствата

служител, живеещи заедно с него

 

за наем на

 

 

команди-

 

 

рован

 

 

служител,

 

 

определени

 

 

в процент

 

 

от размера

 

 

на средствата

 

 

за наем за

 

 

съответната

 

 

държава

 

1.

80

За едно- и двучленно семейство

2.

90

За тричленно семейство

3.

100

За четири- и повече членно семейство


Забележки:

1. Максималните размери на наема не се прилагат при наемане на жилище (резиденция) за ръководителите на задгранични представителства по чл. 23, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за дипломатическата служба.

2. По преценка на ръководителя на представителството в съответната страна може да се определи по-висок от полагащия се според броя на членовете на семейството му лимит на средствата за наем, но не повече от лимита за четири- и повече членно семейство, за представителни цели на заместник-ръководител на задгранично представителство с дипломатически ранг посланик или пълномощен министър.

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) При наемане на необзаведено жилище обзавеждането му се извършва съобразно минималните нормативи за обзавеждане на помещения в жилищата - собственост на Република България, в зависимост от наличните средства по бюджета на съответното представителство и съобразно финансовата изгода на Република България, както и транспортните и митническите условия.

4. (нова - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Не се допуска заплащане от изпращащата администрация на средства за наем, надхвърлящи максималния размер, определен по реда на приложение № 6, в случаите на едностранно увеличение на наемната цена от страна на наемодателя, извършено в съответствие с условията на договора за наем или на императивни разпоредби на местното законодателство.

Промени настройката на бисквитките