Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 9.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МЕХАНИЗМА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, ЕВРОПЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МЕХАНИЗМА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО, ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 66 ОТ 2015 Г.)

В сила от 06.01.2009 г.

Обн. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.31 от 23 Април 2010г., изм. ДВ. бр.95 от 3 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.76 от 12 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 28 Август 2015г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., отм. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г.

Отменено с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 243 от 20 септември 2016 г. за приемане на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН - ДВ, бр. 76 от 30 септември 2016 г., в сила от 04.10.2016 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) С постановлението се уреждат условията, редът и механизмът за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България, наричана по-нататък "системата".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Постановлението се прилага за оперативните програми, съфинансирани от фондовете по ал. 1, както следва:

1. Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика";

2. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";

3. Оперативна програма "Административен капацитет";

4. Оперативна програма "Техническа помощ";

5. Оперативна програма "Регионално развитие";

6. Оперативна програма "Транспорт";

7. Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013";

8. (нова - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Оперативна програма "Региони в растеж";

9. (нова - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност";

10. (нова - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020";

11. (нова - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура";

12. (нова - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020";

13. (нова - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Оперативна програма "Добро управление";

14. (нова - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж";

15. (нова - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Програма за морско дело и рибарство;

16. (нова - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

(3) Между системата и информационните системи на Програмата за развитие на селските райони и Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" се създава електронен обмен на информация.

(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Управляващите органи и междинните звена се задължават да предоставят на кандидатите и на бенефициентите по програмите, за които отговарят, възможност за кандидатстване и отчитане на проекти по електронен път чрез системата и да ги информират по подходящ начин за това.

(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2015 г., в сила от 31.12.2015 г.) Системата осигурява възможност за обмен на информация между бенефициентите и управляващия орган, сертифициращия орган, одитния орган и междинните звена.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет действа като национален координатор за системата, осигуряващ функционалния надзор върху непрекъснатия и сигурен режим на работа по нейното използване и функциониране.

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Директорът на дирекцията по ал. 1 утвърждава указания и общи условия за използване на системата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет осъществява ефективно управление и координация на дейностите по доизграждането и по-нататъшното усъвършенстване на системата в тясно сътрудничество с управляващите органи на оперативни програми и Сертифициращия орган в Министерството на финансите.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Кандидатите и бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по програмите по чл. 1, ал. 2, Управляващите органи на оперативните програми и Сертифициращият орган събират, систематизират и въвеждат в системата информация относно дейностите по изпълнението, управлението, наблюдението, оценката и контрола на оперативните програми и проектите съобразно техните компетенции.

(2) Управляващите органи могат да делегират функции по смисъла на ал. 1 на междинните звена.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Управляващите органи или междинните звена в случаи на делегиране на функции, както и кандидатите и бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по програмите по чл. 1, ал. 2 и Сертифициращият орган носят отговорност за достоверността, актуалността и пълнотата на въведената информация съобразно техните компетенции.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) (1) Информацията и данните по чл. 3, ал. 1 се предоставят доброволно и могат да се използват за статистически цели.

(2) Кандидатите и бенефициентите попълват декларация за съгласие данните и информацията от статистически изследвания, провеждани от Националния статистически институт, да бъдат предоставяни на управляващите органи и да бъдат разпространявани, включително публикувани, в докладите за изпълнението на програмите по чл. 1, ал. 2.

(3) Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика издава образец на декларацията по ал. 2.

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Информацията в системата се въвежда и актуализира от кандидатите и бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ, оторизирани длъжностни лица на управляващите органи/междинните звена на оперативните програми и Сертифициращия орган в режим на контролиран достъп до системата чрез създаване на потребителски профили.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.) Длъжностните лица от управляващите органи/междинните звена на оперативните програми по ал. 1 се определят със заповед на ръководителя на управляващия орган/междинното звено на оперативната програма.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г.) Длъжностните лица от Сертифициращия орган по ал. 1 се определят със заповед на министъра на финансите.

(4) Промени в състава и правата на длъжностните лица по ал. 1 независимо от причините се извършват по реда на ал. 2 и 3 в срок 10 работни дни от възникване на съответната причина.

(5) В заповедите по ал. 2 и 3 се определя и длъжностното лице от управляващия орган/междинното звено или Сертифициращия орган, което осъществява пряк контрол върху дейността по въвеждането и актуализирането на информацията.

(6) Длъжностните лица по ал. 1 отговарят за достоверността на въведената от тях информация.

(7) Информацията се въвежда в срок до 3 работни дни от възникването или получаването на данните във връзка с изпълнението на дейностите по управлението, наблюдението, оценката и контрола на оперативните програми.

(8) При въвеждането и актуализирането на информацията в системата длъжностните лица по ал. 1 са задължени да не разгласяват информация, станала им известна по повод на изпълнението на служебните им задължения.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.) Длъжностните лица от Централното координационно звено, които имат право на достъп до системата с оглед осъществяването на наблюдение върху изпълнението на оперативните програми, се определят със заповед на главния секретар на Министерския съвет.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.) Длъжностните лица от Одитния орган, които имат право на достъп до системата с оглед осъществяването на контрол върху изпълнението на оперативните програми, се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".

(11) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Директорът на дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи определя със заповед лицата от дирекцията, които имат право на достъп до системата с цел извършване на проверки относно прилагането на процедурите за администриране на нередности.

(12) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Министрите, отговорни за управлението на съответните оперативни програми, могат писмено да поискат от директора на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет достъп до системата с оглед осъществяването на наблюдение върху изпълнението на съответната оперативна програма.

(13) (Предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Длъжностните лица по ал. 9 и 10 и министрите по ал. 12 са задължени да не разгласяват информация, станала им известна по повод на изпълнението на служебните им задължения.

(14) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., предишна ал. 13, изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Достъп до информационната система може да бъде предоставен и на други органи/структури извън посочените в чл. 4, свързани с управлението на средства от Европейския съюз, след подаване на мотивирано писмо до директора на дирекция "Централно координационно звено".


Чл. 5. (1) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Управлението на потребителските профили в системата се извършва от оторизирани служители на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет, оторизирани служители в управляващите органи, междинните звена, Одитния и Сертифициращия орган или от оторизирани представители на бенефициенти.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.)

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.)

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.)

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.)

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Управлението на потребителските профили се извършва съгласно утвърдена от директора на дирекция "Централно координационно звено" процедура.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г.) (1) Техническото администриране и поддържане на системата се извършва от специализираните звена на администрацията на Министерския съвет.

(2) Звената по ал. 1 са отговорни за сигурността на информацията в системата. Осигуряването й се извършва съгласно утвърдените от главния секретар на Министерския съвет политика, процедури и правила.


Чл. 7. (*) Плащанията по оперативните програми се извършват след регистрирането на съответните договори/заповеди за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в системата и при въведени данни за тяхното изпълнение.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Директорът на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет докладва два пъти годишно на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика за функционирането и за редовното и коректното въвеждане на данни в системата.


Чл. 9. (1) Системното неизпълнение на задълженията по постановлението от страна на управляващ орган или междинно звено може да послужи като основание за спиране на плащания по оперативната програма, докато пропуските не бъдат отстранени.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Системно неизпълнение е налице при установени от дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет 3 или повече случая на неизпълнение на разпоредбите на постановлението за една календарна година.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) В случай на установено неизпълнение на разпоредбите на постановлението дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет уведомява писмено ръководителя на управляващия орган/междинното звено и указва срок за отстраняване на пропуските.

(4) Ако констатираният пропуск бъде отстранен, той не се взема предвид при преценката за наличието на системност по ал. 2.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) В случаите по ал. 1 плащанията се спират със заповед на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика въз основа на мотивирано предложение на ръководителя на Сертифициращия орган и доклад от директора на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет.


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.)


Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 30.09.2015 г.) По смисъла на постановлението:

1. "Ръководител на управляващия орган" е ръководителят на администрацията, в рамките на чиято структура се намира управляващият орган, или оправомощено от него длъжностно лице.

2. "Ръководител на междинно звено" е ръководителят на администрацията, определена за междинно звено по съответната оперативна програма, или на администрацията, в рамките на чиято структура се намира междинното звено по съответната оперативна програма, или оправомощено от него длъжностно лице.

3. "Ръководител на Сертифициращия орган" е директорът на дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите или оправомощено от него длъжностно лице.


Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г.) Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове във връзка с Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз и Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и издадените въз основа на него делегирани регламенти и регламенти за изпълнение.


§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.)


§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.)


§ 5. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.)


§ 6. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г.)


§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2010 г., в сила от 23.04.2010 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, министъра на финансите, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите и на министъра на образованието и науката.


§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)


§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.04.2010 Г.)


§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)


§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 18 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 23.07.2013 Г.)


§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 8 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2014 Г.)


§ 15. Навсякъде в Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 11, 79 и 93 от 2009 г., бр. 31 и 95 от 2010 г., бр. 93 от 2011 г. и бр. 62 и 65 от 2013 г.) думите "Информация и системи" се заменят със "Системи".


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)


§ 4. В Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 11, 79 и 93 от 2009 г., бр. 31 и 95 от 2010 г., бр. 93 от 2011 г., бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 58 от 2014 г.) навсякъде думите "заместник министър-председателя и министър на правосъдието" се заменят със "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1 и § 14, т. 4 - 6, които влизат в сила от 18 август 2014 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)


§ 4. В Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 11, 79 и 93 от 2009 г., бр. 31 и 95 от 2010 г., бр. 93 от 2011 г., бр. 62 и 65 от 2013 г. и бр. 58 и 76 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:


1. Навсякъде думите "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят със "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)


§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 20 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г.

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)


§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 4 - 8, които влизат в сила от 30 септември 2015 г.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 19 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, РЕДА И МЕХАНИЗМА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Преходни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2015 Г.)


§ 10. Параграф 2, т. 4 влиза в сила от 31 декември 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.01.2016 Г.)


§ 8. В Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 11, 79 и 93 от 2009 г., бр. 31 и 95 от 2010 г., бр. 93 от 2011 г., бр. 62 и 65 от 2013 г., бр. 58, 76 и 101 от 2014 г. и бр. 57 и 66 от 2015 г.) навсякъде думите "Системи за управление на средствата от Европейския съюз" се заменят с "Централно координационно звено".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките