Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 5.XII

ФУНКЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕНОСИМОСТ НА НЕГЕОГРАФСКИ НОМЕРА ПРИ ПРОМЯНА НА ДОСТАВЧИКА, ПРЕДОСТАВЯЩ СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА

 

ФУНКЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕНОСИМОСТ НА НЕГЕОГРАФСКИ НОМЕРА ПРИ ПРОМЯНА НА ДОСТАВЧИКА, ПРЕДОСТАВЯЩ СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА

В сила от 16.01.2009 г.
Приети с Решение № 2426 от 19.12.2008 г. на Комисията за регулиране на съобщенията

Обн. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., изм. ДВ. бр.74 от 28 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 24 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2019г., отм. ДВ. бр.101 от 3 Декември 2021г.

Отменени с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план - ДВ, бр. 101 от 3 декември 2021 г., в сила от 07.12.2021 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези спецификации се определят техническите правила, процедурата, както и принципите за разплащане при осъществяване на преносимост на негеографски номера (преносимост).


Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Преносимостта е право на абоната да запази ползвания от него негеографски номер при промяна на предприятието, предоставящо съответната услуга.

(2) Преносимост се прилага за негеографски номера от обхвати, определени от следните негеографски кодове за достъп:

1. 700 - код за достъп до услугата "персонален номер";

2. 800 - код за достъп до услуги с безплатен достъп;

3. 90 - код за достъп до услуги с добавена стойност;

4. (нова - ДВ, бр. 100 от 2014 г., в сила от 05.12.2014 г.) 430 - код за достъп до услуги, при които се използва комуникация Машина - Машина (М2М).

(3) Преносимост се осъществява само в рамките на съответния негеографски код за достъп, като не се променя видът на предоставяната национална негеографска услуга.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г.) Задължение за осъществяване на преносимост имат доставчиците, на които Комисията за регулиране на съобщенията ("комисията") е предоставила за ползване номера след негеографските кодове за достъп по чл. 2, ал. 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Доставчик, предоставил вторично номера по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (ДВ, бр. 64 от 2010 г.) на друго предприятие, следва да осигури възможност на това предприятие да предоставя услуги и чрез номера, пренесени в мрежата на доставчика.

(3) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Предприятията по ал. 2, получили вторично номера от доставчика (вторични доставчици), не са част от домейна на преносимост.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Приемащият и даряващият доставчик следва да имат предоставени за ползване номера след съответния негеографски код за достъп.

(5) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Вторичният доставчик следва да има вторично предоставени от доставчика по ал. 2 номера след съответния негеографски код за достъп.

(6) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Взаимоотношенията в процеса на преносимост между доставчиците по ал. 2 и вторичните доставчици, получили номера от тях, се уреждат в двустранния договор за вторично предоставяне на номера.

Чл. 4. Доставчиците осигуряват възможност за последващо пренасяне на номера в друга мрежа от домейна на преносимост или за връщането му в мрежата на държателя от обхвата на номера.


Чл. 5. Преносимостта не трябва да има отражение върху начина за номеронабиране.


Глава втора.
ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕНОСИМОСТ

Чл. 6. В случай че абонат ползва повече от един номер, могат да бъдат пренесени всички или част от тях.


Чл. 7. За осъществяване на преносимост доставчиците:

1. осигуряват възможност за пренасяне на негеографски номера от техните мрежи в други мрежи от домейна на преносимост;

2. приемат негеографски номера в собствените си мрежи;

3. маршрутизират трафик без оглед на произхода на повикванията към пренесени номера, отчитайки правата и задълженията по взаимно свързване.


Чл. 8. Техническите и програмните средства, използвани за преносимост, следва да позволяват функциониране на мрежите в съответствие с изискванията на приложимите стандарти.


Чл. 9. Вътрешните процеси и процедури на всеки доставчик за осигуряване на преносимост и начинът на обслужване на повикванията към пренесени номера, включително методът на маршрутизация в собствената му мрежа, не са предмет на настоящите спецификации.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) За маршрутизиране в рамките на домейна на преносимост на повиквания към пренесени номера доставчиците прилагат метод съгласно приложение № 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) Предприятия извън домейна, предоставящи обществена телефонна услуга, от чиито мрежи се осъществяват повиквания към пренесени номера, могат да използват при маршрутизацията методите по приложение № 1 и приложение № 2.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) Прилаганите методи за маршрутизация по ал. 1 и ал. 2 не следва да препятстват взаимодействието между услугите, както и да влияят на качеството им.


Чл. 11. (1) Задължението за маршрутизация на международни повиквания и повиквания от роуминг към пренесени номера е на първата мрежа от домейна на преносимост.

(2) В случай че международни повиквания и повиквания от роуминг се маршрутизират от мрежа извън домейна чрез метода съгласно приложение № 2, то тя има задължение за маршрутизацията.

(3) Задължението за маршрутизация на национални повиквания към пренесени номера, изходящи от мрежи извън домейна на преносимост, е на първата мрежа от домейна на преносимост освен в случаите, когато мрежата извън домейна на преносимост прилага метода съгласно приложение № 2.


Чл. 12. (1) Повикванията към пренесени в рамките на домейна на преносимост номера се маршрутизират, като пред номерата се въвеждат съгласуваните между доставчиците номера за маршрутизация (Routing Numbers).

(2) Правилата за съгласуване на номерата за маршрутизация се определят от доставчиците в процедурата по чл. 24, ал. 1.


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.)


Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 10 ОТ 2019 Г.)

Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАРЯВАЩИЯ И НА ПРИЕМАЩИЯ ДОСТАВЧИК

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Доставчиците информират комисията на всеки 6 месеца за пренесените от и във мрежите им негеографски номера от обхватите по чл. 2, ал. 2 съобразно формат, определен от комисията.

(2) Доставчиците са задължени да предоставят и при мотивирано писмено искане от комисията информацията по ал. 1, както и друга информация относно осъществяване на процеса на преносимост.


Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Даряващият доставчик, съответно държателят на обхвата от номера, в случаите, в които са различни доставчици, както и вторичният доставчик, не могат да предоставят пренесен номер на друг абонат.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Когато предоставяните чрез пренесен номер услуги са преустановени, приемащият доставчик следва да уведоми за това държателя на обхвата от номера в 10-дневен срок, считано от настъпване на описаното обстоятелство, и да върне номера на държателя на обхвата от номера при условията и по ред, договорени в процедурата по чл. 24, ал. 1.

Чл. 16. Доставчиците имат задължение да информират специализираните органи за пренесените номера с оглед изпълнение на задълженията им, свързани с националната сигурност и обществения ред.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г., отм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.)


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Доставчиците/вторичните доставчици следва да осигурят равнопоставеност на абонатите, които са се възползвали или са заявили желание да ползват правото си за пренасяне на номер и собствените си абонати.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Даряващият доставчик/вторичният доставчик, както и неговите търговски представители, дистрибутори и партньори нямат право да осъществяват контакти с абонатите си, след подаване на заявление за преносимост, с цел обсъждане на предимствата или недостатъците от смяна на доставчика, отправяне на нови оферти или промени в условията по съществуващия договор с абоната.


Глава четвърта.
БАЗИ ДАННИ

Чл. 20. За осъществяване на преносимост всеки от доставчиците изгражда база данни в собствената си мрежа, която съдържа информация, даваща възможност за маршрутизация най-малко към пренесените в собствената му мрежа и от нея номера.


Чл. 21. (1) Доставчиците се задължават да предоставят пълната информация, необходима за осъществяване на маршрутизация на повикванията, на всички доставчици от домейна на преносимост, както и на всички предприятия, предоставящи обществена телефонна услуга, използващи собствена база данни за осъществяване на повиквания или транзит на трафик към пренесени номера.

(2) Предоставяната информация съдържа най-малко:

1. негеографския номер, който е пренесен;

2. мрежата на държателя на обхвата от номера;

3. даряващата мрежа;

4. датата и часа на активиране на достъпа в приемащата мрежа.

(3) Редът и начинът за обмен на информация от базите данни се договарят между всички доставчици и предприятията по ал. 1, използващи собствени бази данни.

(4) Предоставяната информация следва да бъде в еднакъв формат, договорен между доставчиците. При непостигане на договореност между доставчиците по отношение на формата комисията може да задължи доставчиците да използват определен формат, като се съобрази с изразените от тях становища в процеса на договаряне.

(5) Сроковете за предоставяне на информацията между доставчиците и между доставчиците и предприятията по ал. 1 следва да осигуряват възможност за осъществяване на повиквания при равни други условия независимо от мрежата, от която произлизат.

(6) Информацията, която се обменя между доставчиците по отношение реализация на преносимост на номерата, не може да бъде обявявана за търговска тайна от доставчика, който я предоставя.


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 29.04.2011 г.)


Глава пета.
ПРОЦЕДУРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕНОСИМОСТ

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) За осъществяване на преносимост абонат, заявил пренасяне на номер, както и участващите доставчици/вторични доставчици осъществяват координирани и последователни действия, определени в процедурата по чл. 24, ал. 1 и договора по чл. 3, ал. 6.


Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) Доставчиците изготвят и подписват процедура за осъществяване на преносимост съобразно изискванията на тези спецификации.

(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) В случай че процедурата не отговаря на изискванията на настоящите спецификации, комисията се произнася с решение, указващо начина за отстраняване на несъответствията, което е задължително за доставчиците.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) При непостигане на съгласие между доставчиците по отношение на съдържанието на процедурата по ал. 1 комисията се произнася със становище, което е обвързващо по отношение на въпросите, по които не е постигнато съгласие.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г.) Всяка промяна в процедурата и приложенията към нея се извършва от доставчиците посредством изготвяне на пълен и актуализиран текст на процедурата на български език, в който се отразяват измененията и/или допълненията. Доставчиците предоставят документа на комисията в срок до 30 дни от влизането му в сила.

(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) Допълнителни споразумения към процедурата се изготвят само в случаите на присъединяване на предприятия от домейна на преносимост.

(6) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г.) Присъединяващото се предприятие е отговорно за изготвяне на допълнителното споразумение, подписването му от всички доставчици в домейна и предоставянето му на комисията в срок до 9 месеца от получаване на номера след един или няколко от негеографските кодове за достъп по чл. 2, ал. 2.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Условията и редът за ползване на преносимост от абонат се определят в общите условия на доставчиците/вторичните доставчици за взаимоотношения с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на негеографски номера и са в съответствие с тези спецификации и процедурата по ал. 1.


Чл. 25. (1) Процедурата по чл. 24, ал. 1 регламентира взаимоотношенията между доставчиците и техните действия, свързани със:

1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) обработка на заявления за пренасяне, включително срокове, изисквания по отношение на заявленията, изискуеми при подаване на заявление документи, брой номера, обслужвани в рамките на един прозорец на преносимост;

2. проверка на идентификацията на абоната и установяване на други обстоятелства, свързани с конкретен номер;

3. обмен на информация във връзка с пренасянето на номер;

4. активиране на достъпа от приемащия доставчик;

5. деактивиране на достъпа от даряващия доставчик;

6. актуализиране на базите данни по глава четвърта;

7. разрешаване на възникнали технически проблеми, както и процедурата, която ще се спазва до отстраняването им;

8. управление на номерата след прекратяване на ползването на пренесените номера;

9. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) определяне на номера за маршрутизация;

10. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) цени между предприятията за осъществяване на преносимост;

11. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) ред за присъединяване към процедурата.

(2) Обменът на информация при осъществяване на действията по ал. 1 се извършва по защитен, криптиран канал (VPN, усъвършенстван електронен подпис и др.), изграден между доставчиците. Редът и условията за изграждането и функционирането на този канал се определят в процедурата по чл. 24, ал. 1.

(3) Процедурата по чл. 24, ал. 1 гарантира изпълнението на задълженията, свързани с националната сигурност и отбрана.


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)


Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Процедурата по пренасяне на номерата се осъществява въз основа на заявление от абонат, подадено по образец при приемащия доставчик/вторичния доставчик или негов оправомощен дистрибутор или търговски представител. Заявлението за пренасяне на номер е в стандартна форма, съгласувана между доставчиците. В случаите, когато заявление е подадено при вторичен доставчик, приемащият доставчик, който му е предоставил номера по реда на чл. 3, ал. 2, осигурява технически предоставянето на услуги чрез пренесения номер. В тези случаи вторичният доставчик е задължен да предаде заявлението на приемащия доставчик в срок до 1 час от стартиране на процедурата.

(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) Заявлението за преносимост задължително съдържа:

1. за физически лица - трите имена, единен граждански номер, телефонния/те номер/а, обект на пренасяне, подпис, дата и час на подаване;

2. за чуждестранни лица - имена, личен номер или номер на документ за самоличност, телефонния/те номер/а, обект на пренасяне, подпис, дата и час на подаване;

3. за юридически лица и физически лица - еднолични търговци - наименование, съответен идентификационен код, телефонния/те номер/а, обект на пренасяне, подпис, дата и час на подаване;

4. организации, които нямат статут на юридическо лице - съответен идентификационен код, трите имена на представляващия, телефонния/те номер/а, обект на пренасяне, подпис, дата и час на подаване;

5. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) възможност за изрично писмено изявление на абоната за стартиране на процедурата по пренасяне от момента на подаване на заявлението за пренасяне; изявлението следва да бъде изрично подписано от абоната;

6. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) възможност за изрично писмено изявление на абоната за стартиране на процедурата по пренасяне 7 дни след подаване на заявлението за пренасяне; изявлението следва да бъде изрично подписано от абоната.

(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) В 7-дневния срок по ал. 2, т. 6, когато е приложим, абонатът може да упражни правото си по чл. 228, ал. 5 от Закона за електронните съобщения, като оттегли подаденото заявление за пренасяне.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Независимо коя от възможностите по ал. 2, т. 5 и 6 е избрана, договорът между приемащия доставчик/вторичния доставчик и абоната влиза в сила в деня на успешното пренасяне на номера в мрежата на приемащия доставчик/вторичния доставчик. При преносимост в една мрежа между доставчик по чл. 3, ал. 2 и вторичен доставчик или между вторични доставчици договорът влиза в сила в деня на изпращане на уведомление за успешно пренасяне на номера от предприятието по чл. 3, ал. 2 до вторичния доставчик или вторичните доставчици.

(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) В случай че абонатът не е избрал някоя от възможностите по ал. 2, т. 5 и 6, се приема, че е избрана възможността по ал. 2, т. 6.

(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Заявлението по ал. 1 представлява упълномощаване на приемащия доставчик/вторичния доставчик да извърши необходимите съобразно настоящите функционални спецификации, процедурата по чл. 24, ал. 1 и общите условия за взаимоотношения с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на негеографски номера действия по прекратяването на отношенията на заявителя с даряващия доставчик/вторичния доставчик. Заявлението по ал. 1 представлява волеизявление на абоната за прекратяване на договорните отношения с даряващия доставчик/вторичния доставчик.

(7) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Заявлението по ал. 1 може да съдържа при наличие на изрично съгласие от страна на приемащия доставчик/вторичния доставчик и упълномощаване в обикновена писмена форма на приемащия доставчик/вторичния доставчик от страна на абоната за заплащане на дължимите към даряващия доставчик/вторичния доставчик плащания от името и за сметка на абоната.

(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Доставчиците/вторичните доставчици не могат да изискват повече данни от посочените в ал. 2.

(9) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) Приемащият и даряващият доставчик съхраняват всички подадени заявления (PDF файлове), включително коригирани такива по една и съща заявка, като коригираните PDF файлове следва да се именуват с номера на първоначално подаденото заявление и съответната дата на корекция, за срок не по-кратък от осемнадесет месеца от датата на подаване на първоначалното заявление. В срока по предходното изречение приемащият и даряващият доставчик съхраняват и цялата кореспонденция (всички разменени съобщения), свързана с всяка конкретна заявка.


Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) (1) При подаване на заявлението за преносимост приемащият доставчик/вторичният доставчик и абонатът сключват индивидуален договор по глава четиринадесета от Закона за електронните съобщения с предмет заявения/те за пренасяне номер/а.

(2) Нищожни са всички уговорки, включени в договора по ал. 1 или в друг документ, с които абонатът се задължава при неосъществена преносимост да сключи индивидуален договор с приемащия доставчик/вторичния доставчик за номера, различни от посочените в заявлението за преносимост.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Даряващият доставчик отказва мотивирано преносимост на номер/номера пред приемащия доставчик само в следните случаи:

1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) преди подаване на заявлението за преносимост номерът е несъществуващ или не е предоставен на абонат на даряващия доставчик/вторичния доставчик;

2. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)

3. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) даряващият доставчик вече е получил от друг приемащ доставчик искане за пренасяне на същия номер, процедурата по което още не е приключила;

4. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)

6. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) изпратеното от приемащия доставчик заявление съдържа непълни и/или неточни данни на абоната:

а) за физически лица - трите имена и единен граждански номер;

б) за юридически лица и физически лица - еднолични търговци - наименование и съответен идентификационен код;

в) за чуждестранни лица - имена и личен номер или номер на документ за самоличност;

г) за организации, които нямат статут на юридическо лице - съответен идентификационен код и трите имена на представляващия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Приемащият доставчик/вторичният доставчик отказва мотивирано преносимост само в следните случаи:

1. абонатът не е дееспособен и не е надлежно представляван от трето лице;

2. абонатът не е надлежно представляван от трето лице;

3. представените от абоната данни в заявлението са непълни и/или неточни;

4. не са представени изискуемите към заявлението документи;

5. абонатът не е заплатил еднократна потребителска цена за преносимост на номерата, в случай че такава се дължи;

6. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) налице е някое основание за отказ за предоставяне на услуга, предвидено в общите условия на приемащия доставчик/вторичния доставчик за предоставяне на услугата преносимост на негеографски номера;

7. липса на техническа възможност да бъде предоставена обществена телефонна услуга на посочения в заявлението за пренасяне адрес;

8. (нова - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) не са изпълнени изискванията на чл. 28а, ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) В случаите по ал. 1, т. 7 и по ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 8 заявлението не се разглежда от приемащия доставчик/вторичния доставчик до отстраняване на недостатъците, като спирането на процедурата е за не повече от 30 дни от подаване на заявлението. В случай че в посочения срок недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на приемащия доставчик/вторичния доставчик. В останалите случаи по ал. 1 и 2 процедурата се прекратява чрез изричен писмен отказ на приемащия доставчик/вторичния доставчик. Приемащият доставчик изпраща и съобщение до даряващия доставчик чрез електронно-техническата система за обмяна на съобщения между доставчиците, с което го информира, че процедурата е прекратена.


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г., предишен текст на чл. 30 - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) В случай че не са налице основанията за отказ по чл. 29, ал. 1 и 2, доставчиците/вторичните доставчици осъществяват процеса по пренасяне на номера/ата съобразно определеното в настоящите функционални спецификации, процедурата по чл. 24, ал. 1 и общите им условия за взаимоотношения с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на негеографски номера.

(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) В случай че абонатът е избрал възможността по чл. 28, ал. 2, т. 5, процедурата по пренасяне на номерата се стартира от момента на подаване на заявлението.

(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) В случай че абонатът е избрал възможността по чл. 28, ал. 2, т. 6, процедурата по пренасяне на номерата се стартира в първия ден след изтичане на 7-дневния срок.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) Приемащият доставчик изпраща до даряващия доставчик подаденото заявление (PDF файл) в срок до 2 часа от часа на подаването му по ал. 2 или от същия час, но в първия ден по ал. 3.


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.)


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) Срокът за реализация на преносимост е до 5 работни дни, считано от момента на стартиране на процедурата по пренасяне по чл. 30, ал. 2 и 3, и включва прозорец на преносимост не по-дълъг от 5 часа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) Даряващият доставчик уведомява приемащия доставчик за обстоятелствата по чл. 29, ал. 1 в срок до 6 часа, считано от получаване на заявлението. В срока по предходното изречение даряващият доставчик е длъжен при отказ по чл. 29, ал. 1, т. 7 да предостави на приемащия доставчик и пълна информация коя от хипотезите на непълни или неточни данни е налице.

(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) В рамките на прозореца на преносимост при успешно активиране на номера/та в мрежата на приемащия доставчик процесът на преносимост задължително се приключва от даряващия доставчик чрез деактивиране на номера и изпращане на съобщение към приемащия доставчик, което потвърждава успешното пренасяне на номера/та в срока по ал. 1. При преносимост в една мрежа уведомлението за успешно пренасяне се изпраща в срока по ал. 1.


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) В случай на пренесен номер поради техническа грешка приемащият доставчик връща номера на даряващия доставчик в срок до 24 часа от констатирането на техническата грешка.


Глава шеста.
ОТПАДАНЕ ОТ ДОМЕЙНА НА ПРЕНОСИМОСТ (НОВА - ДВ, БР. 74 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.09.2012 Г.)

Чл. 32б. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г.) (1) Доставчик отпада от домейна на преносимост:

1. при отнемане или прекратяване на разрешението за ползване на ограничен ресурс - номера, по реда на чл. 117 ЗЕС;

2. при отказ от ползване на всички предоставени номера след негеографските кодове за достъп по чл. 2, ал. 2.

(2) Комисията уведомява участниците в домейна за отпадналия доставчик по ал. 1 и изисква справка от базата данни по чл. 20 за пренесените в тяхната мрежа номера от мрежата на отпадналия от домейна доставчик.


Чл. 32в. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., отм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г.)

Глава седма.
ПРИНЦИПИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА (ПРЕДИШНА ГЛАВА ШЕСТА - ДВ, БР. 74 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.09.2012 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 10 ОТ 2019 Г.)

Глава седма.
ПРИНЦИПИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ МЕЖДУ ДОСТАВЧИЦИТЕ (ПРЕДИШНА ГЛАВА ШЕСТА - ДВ, БР. 74 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.09.2012 Г.)

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) Приемащият доставчик/вторичният доставчик може да определи в ценоразписа си еднократна потребителска цена за осъществяване на преносимост в съответствие на изискванията на Закона за електронните съобщения.


Чл. 34. Всеки доставчик поема разходите за промени в мрежата си, произтичащи от осигуряването на преносимост.


Чл. 35. Цените между доставчиците във връзка с осъществяване на преносимост се определят в съответствие с изискванията на Закона за електронните съобщения.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) Доставчиците, определят помежду си размер на еднократната цена за администрирането на процеса по пренасяне на номер, която покрива разходите им във връзка с проверка на идентификацията на абонат и за други дейности, свързани с администриране на процеса по пренасяне на номер.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) Цената по ал. 1 се заплаща от приемащия на даряващия доставчик.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.)


Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) Доставчиците определят помежду си цена на трафичната услуга "транзит към пренесен номер", когато извършват услуги по пренасяне през мрежата си на входящи повиквания от други мрежи към първоначално или последващо пренесени от тяхната мрежа номера.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) Цената по ал. 1, с изключение на повиквания по чл. 11, ал. 1 и ал. 2, се определя при спазване на принципа на разходоориентираност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) Разплащането между приемащия доставчик и доставчика, осъществяващ маршрутизация на повиквания по чл. 11, ал. 1 и ал. 2, е в съответствие с условията на договора за взаимно свързване.


Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) (1) В случай че доставчиците не определят помежду си цените по чл. 36, ал. 1 и чл. 37, ал. 1, същите се определят от комисията.

(2) Доставчиците представят в комисията предложенията с определените от тях цени по чл. 36, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 заедно с документите по тяхното ценообразуване.

(3) В случай че представените от доставчиците цени не отговарят на изискванията на Закона за електронните съобщения и настоящите функционални спецификации, комисията връща цените за преработване в едномесечен срок.

(4) В случай че в срока по ал. 3 доставчиците не преработят цените или не докажат тяхното съответствие с изискванията на Закона за електронните съобщения и тези функционални спецификации, комисията налага ценови ограничения по един от следните методи:

1. ограничава нарастването на цените до предварително определен ценови праг;

2. сравнителен анализ между определените от доставчиците цени и цените на аналогична услуга, прилагани в държавите - членки на Европейския съюз;

3. определяне на план за постепенно намаляване на цените за определен период от време, след което нивото на цените трябва да достигне до предварително определено ниво.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тези функционални спецификации:

1. "Абонат" е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на крайни потребители чрез използване на негеографски номера.

1а. (нова - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) "Вторичен доставчик" е предприятие, получило вторично номера по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена от предприятие от домейна на преносимост.

2. "Даряваща мрежа" е мрежата на абонамента, от която негеографският номер се пренася. Тя може да е или да не е мрежата на държателя на обхвата от номера.

3. "Даряващ доставчик" е доставчикът, от чиято мрежа негеографският номер се пренася в друга мрежа.

4. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2015 г., в сила от 24.11.2015 г.) "Домейн на преносимост" са мрежите на доставчиците, получили номера след съответен негеографски код за достъп по чл. 2, ал. 2.

5. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2019 г.) "Доставчик" е предприятие по смисъла на чл. 134 от Закона за електронните съобщения, чиято мрежа е част от домейна на преносимост.

6. "Мрежа на държателя на обхвата от номера" е мрежата на доставчика, на който комисията е предоставила номера от ННП, част от които е пренесеният номер.

7. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.)

7а. (нова - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) "Пренесен номер поради техническа грешка" е номер, който е пренесен в друга мрежа независимо от причините, довели до това, без да е налице надлежно изразена воля за неговото пренасяне от абоната, на който номерът е предоставен за ползване от даряващия доставчик.

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) "Приемаща мрежа" е мрежата, която приема негеографски номер вследствие процеса на пренасяне. Тази мрежа става мрежа на абонамента след завършване на процеса на пренасяне.

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) "Приемащ доставчик" е доставчикът, в чиято мрежа се пренася негеографският номер.

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) "Прозорец на преносимостта" е определен период от време в процеса на пренасяне на номер, от момента на активиране на достъпа на абоната до приемащата мрежа до момента на деактивиране на достъпа на абоната до даряващата мрежа и актуализиране на базите данни на всички предприятия с номера за направление към приемащата мрежа.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Функционалните спецификации се приемат на основание чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влизат в сила от датата на обнародването в "Държавен вестник".

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 29.04.2011 г.)

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) В срок до един месец от обнародване на Решение № 375 от 17.III.2010 г. на комисията за изменение и допълнение на Функционалните спецификации в "Държавен вестник" доставчиците следва да изготвят, подпишат и представят на комисията процедурата по чл. 24, ал. 1 съобразно измененията във Функционалните спецификации.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.) В срок до две седмици от подписване на процедурата по чл. 24, ал. 1 доставчиците следва да изготвят и публикуват на интернет страниците си общи условия за взаимоотношения с абонатите при предоставяне на услугата преносимост на негеографски номера съобразно новите ред и условия за реализирането на преносимостта на номера.

§ 6. В срок до един месец от подписване на процедурата по чл. 24, ал. 1 доставчиците следва да изменят сключените договори за взаимно свързване, като въведат съответните условия във връзка с осъществяване на преносимост на номерата.

§ 7. В срок до шест месеца от подписване на процедурата по чл. 24, ал. 1 доставчиците следва да предоставят на комисията информация относно степента на приложимост на Функционалните спецификации и относно степента на реално въвеждане на преносимостта.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 375 ОТ 17 МАРТ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕНОСИМОСТ НА НЕГЕОГРАФСКИ НОМЕРА ПРИ ПРОМЯНА НА ДОСТАВЧИКА, ПРЕДОСТАВЯЩ СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА

(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 06.04.2010 Г.)


§ 26. В срок до 4 месеца от обнародване на Решение № 375 от 17.III.2010 г. на комисията за изменение и допълнение на Функционалните спецификации в "Държавен вестник" доставчиците са задължени да осигурят преносимост на номерата съобразно направените изменения във Функционалните спецификации.

§ 27. Решението се приема на основание чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 292 ОТ 21 МАРТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕНОСИМОСТ НА НЕГЕОГРАФСКИ НОМЕРА ПРИ ПРОМЯНА НА ДОСТАВЧИКА, ПРЕДОСТАВЯЩ СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.04.2011 Г.)


§ 3. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 1908 ОТ 30 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕНОСИМОСТ НА НЕГЕОГРАФСКИ НОМЕРА ПРИ ПРОМЯНА НА ДОСТАВЧИКА, ПРЕДОСТАВЯЩ СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА

(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 28.09.2012 Г.)


§ 14. В срок до три месеца от обнародването на Решение № 1908 от 30.08.2012 г. на комисията за изменение на Функционалните спецификации доставчиците са задължени да отразят направените изменения в срокове, както следва:

1. В срок до един месец от обнародване на Решение № 1908 от 30.08.2012 г. на комисията в "Държавен вестник" доставчиците са задължени да изготвят, подпишат и представят на комисията процедурата по чл. 24, ал. 1 съобразно измененията във Функционалните спецификации.

2. В срок до две седмици от подписване на процедурата по чл. 24, ал. 1 доставчиците следва да въведат в общите си условия за взаимоотношения с потребителите новите ред и условия за реализирането на преносимостта на номера.

§ 15. (1) До изтичане на тримесечния срок по § 14 доставчиците осигуряват преносимост на номерата по досегашния ред. Основанията за отказ по чл. 29, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6 не се прилагат от деня на обнародване в "Държавен вестник" на Решение № 1908 от 30.08.2012 г. за изменение на Функционалните спецификации.

(2) Процедурата по осъществяване на преносимост на номера въз основа на заявления, подадени до деня на въвеждане на реда и условията за осъществяване на преносимост съобразно Решение № 1908 от 30.08.2012 г., се довършва по досегашния ред.

§ 16. Решението е прието на основание чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 722 ОТ 18 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕНОСИМОСТ НА НЕГЕОГРАФСКИ НОМЕРА ПРИ ПРОМЯНА НА ДОСТАВЧИКА, ПРЕДОСТАВЯЩ СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 05.12.2014 Г.)


§ 2. В срок до 6 месеца от обнародване на решението в "Държавен вестник" доставчиците са задължени да осигурят преносимост на номерата съобразно направените изменения във функционалните спецификации.

§ 3. В срок до 3 месеца от обнародването на решението в "Държавен вестник" доставчиците се задължават да изготвят, подпишат и внесат в комисията изменена процедура по чл. 24, ал. 1 съобразно нововъведените изисквания във функционалните спецификации.

§ 4. В срок до две седмици от подписване на процедурата по чл. 24, ал. 1 доставчиците следва да изменят общите си условия за взаимоотношения с потребителите в съответствие с направените изменения във функционалните спецификации.

§ 5. Решението е прието на основание чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 557 ОТ 12 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕНОСИМОСТ НА НЕГЕОГРАФСКИ НОМЕРА ПРИ ПРОМЯНА НА ДОСТАВЧИКА, ПРЕДОСТАВЯЩ СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА

(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2015 Г.)


§ 7. Решението е прието на основание чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 17 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕНОСИМОСТ НА НЕГЕОГРАФСКИ НОМЕРА ПРИ ПРОМЯНА НА ДОСТАВЧИКА, ПРЕДОСТАВЯЩ СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА

(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2019 Г.)


§ 21. В срок до 5 месеца от обнародване на решението в "Държавен вестник" доставчиците се задължават да изготвят, подпишат и внесат в комисията процедурата по чл. 24, ал. 1 съобразно измененията във Функционалните спецификации.

Приложение № 1


(Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.)


Пренасочване на повикване към приемащата мрежа посредством принципите на маршрутизиране напред от даряващата мрежа1. Даряващата мрежа приема входящо повикване. Тя открива, че виканият номер е пренесен в друга мрежа и прави търсене в база данни (DB), за да извлече необходимата информация за осъществяване на маршрутизация. След това тя пренасочва повикването напред към приемащата мрежа.

2. Опциите a1 и a2 са действащи, когато даряващата мрежа или няма пряка връзка с приемащата мрежа, или когато преносният капацитет на свързаността е по-малък от генерирания трафик.

3. Опцията b е действаща, когато даряващата мрежа и приемащата мрежа са пряко взаимно свързани.

4. В случай че за предшестващите я мрежи даряващата мрежа действа като мрежа "маршрутизираща напред", в своите рамки тя може да използва метода в приложение № 2.


Приложение № 2


(Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., в сила от 06.04.2010 г.)


Пренасочване на повикването съгласно принципите "Търсене за всички повиквания"1. Началната мрежа извършва търсене в базата данни за набрания номер и извлича информация за маршрутизация към приемащата мрежа. След това началната мрежа насочва повикването към получаващата мрежа пряко.

2. Началната мрежа насочва повикването към транзитна мрежа. Транзитната мрежа приема входящото повикване, извършва търсене в база данни за извличане на необходимата информация, след което насочва повикването към приемащата мрежа или пряко, или чрез друга транзитна мрежа.


Промени настройката на бисквитките